Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moodle nedir

4,250 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Moodle nedir

 1. 2. <ul><li>Ticari uygulamaların yanında açık kaynak kodlu yazılımlarda pazarda yer bulabilmektedirler. Bu </li></ul><ul><li>yazılımlardan en popüler olanı Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment- </li></ul><ul><li>Modüler Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Ortamıdır . Yazılımın kendi sitesinde verdiği son </li></ul><ul><li>istatistik bilgilerine göre dünya üzerinde 199 ülkede 45360 sitede kullanılmaktadır. 75 farklı dili </li></ul><ul><li>desteklemektedir . Martin Dougimas tarafından Avustralya daki Perth Üniversitesinde geliştirilmiştir . </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Moodle tamamıyla ücretsizdir. </li></ul><ul><li>• Sistem hem Windows hem de Linux sistemleri altında çalışmaktadır. </li></ul><ul><li>• Ölçeklenebilirlik: Sistem, 200,000 öğrencili ve binlerce kurslu örneklere sahiptir. </li></ul><ul><li>• Çok büyük bir tematik topluluğa yani geliştirici ve son kullanıcı eğitmenlerden oluşan kitleye sahiptir. </li></ul><ul><li>• Geniş geliştirici kitlesi nedeniyle ürün yaşam çevrimi çok hızlıdır. Yani çok kısa sürede yeni </li></ul><ul><li>sürümler geliştirilmektedir. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>• Çoğu son kullanıcı hiçbir programlama ve veri tabanı deneyimine sahip olmadan kullanmakta. </li></ul><ul><li>Sorun olduğunda sorunun giderilmesi ticari sistemlerden daha hızlı olmaktadır. </li></ul><ul><li>• Açık kaynak kodlu sistem olduğundan güvenlik açıklarının kapatılması ticari sistemlere göre çok daha hızlıdır. </li></ul><ul><li>• Ücretsiz olduğundan test edici kitlesi çok geniştir. </li></ul><ul><li>Sürekli olarak çok miktarda yeni özellik (blok veya modül) geliştirilmektedir. </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Ülkemizde bu yazılımı aktif olarak kullanan yüksek öğretim kurumları aşağıdaki gibidir. </li></ul><ul><li>Bilkent Üniversitesi (http://mdl.bilkent.edu.tr/moodle ) </li></ul><ul><li>İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (http://apps.iyte.edu.tr/moodle ) </li></ul><ul><li>Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (http://karagoz.ie.boun.edu.tr/moodle ) </li></ul><ul><li>İstanbul Teknik Üniversitesi (http://truva.uzem.itu.edu.tr ) </li></ul><ul><li>İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabacı Diller Okulu (http://sac.ieu.edu.tr ) </li></ul><ul><li>Kocaeli Üniversitesi (http://moodle.kou.edu.tr ) </li></ul><ul><li>Eskişehir Osmangazi Üniversitesi </li></ul>
 5. 6. Yeni Ders Açma Sisteme giriş yaptıktan sonra Resim 1 de görülen “Site Yönetimi” bloğunun altındaki , “Ders Ekle/Düzenle” bağlantısı tıklanarak gelen ekranda “Yeni Ders Ekle” komutu verilir.
 6. 9. <ul><li> Bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel basılı ve yazılı araçlardır. Ayrıca, insanlık tarihinde az sayıda teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri kadar insan yaşamını etkilemiştir. Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler &quot;bilgi teknolojisi&quot; olarak adlandırılmaktadır. </li></ul>
 7. 10. <ul><li>İletişim teknolojisi, mesajların bir yerden bir yere hızlı iletilmesine olanak sağlamakta, bilgisayar teknolojisi ise hesaplama ve bilgi işleme yeteneklerimizi milyonlarca kere artırmaktadır. </li></ul><ul><li>Bilgi teknolojileri, &quot;bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş sistemler&quot;dir. Bilgi teknolojileri; mikro elektronik ve veri iletiminin yanında, faks makineleri, mobil telefonlar, kablolu televizyon, bilgisayarlar, bilgi ağları, videoteks, software ve on-line veri tabanlarını içeren teknolojilerdir. Örgütsel yazışmalarda, bilgi teknolojileri yardımıyla elde edilen veriler toplanır, sınıflandırılır, kaydedilir ve bilgiye dönüştürülecek biçimde işlenerek, karar süreçlerinde kullanılır. z </li></ul>
 8. 11. <ul><li>Yönetimde iletişimi sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, hızla gelişmektedir. Video-teyp kayıtları, tele-sekreter aygıtları, kapalı devre televizyon sistemleri, faksimile makineleri, yönetimde yeni iletişim esnekliği sağlayan araçlardır. İletişim teknolojisinin en önemli yararı yazılı iletişime büyük kolaylıklar sağlamasıdır. İletişim teknolojilerinin yazılı iletişime sağladığı avantajlar şunlardır: </li></ul><ul><li>Maliyetleri azaltır ve verimliliği artırırlar. </li></ul><ul><li>Tekrarı azaltır, veri girişini kolaylaştırır ve zaman tüketimini azaltırlar. </li></ul><ul><li>Kâğıt kullanımının gerektirdiği fiziksel alan kullanımını daraltırlar. </li></ul><ul><li>Doküman yönetiminde etkinlik sağlarlar. </li></ul><ul><li>Ofislerde görülen işlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltırlar. </li></ul>
 9. 12. <ul><li>Bugün teknik olarak iletişimi ve bilgisayar teknolojilerini, birlikte düşünmek mümkündür. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, üretim için her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırdığı gibi, zaman kullanımında sağladığı avantajlarla, üretimde etkinlik ve verimliliği arttırmıştır. İletişim teknolojileri, bilginin işlenmesine e iletilmesine yarayan tüm teknolojileri ve iletişim alanındaki teknolojileri kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle iletişim teknolojileri; iletim (transmission), telekomünikasyon, iletişim, enformasyon yayım ve basım kelimeleri ile ilgili tüm teknolojileri içerir. </li></ul><ul><li>İletişim teknolojileri, telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, televizyon, uydu, interaktif televizyon, kablolu televizyon, uzaktan kumanda, çağrı cihazı, GSM, telsiz, trunk telsiz, bilgisayar, modem, video çalar, video kamera, video projektör, amplifikatör, CD-ROM, VCD, DVD, matbaa, yazıcı, fotokopi gibi teknolojileri içerir. </li></ul>
 10. 13. <ul><li>İletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri iki bakımdan ele alabiliriz. İletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmelerin bir nedeni, transistörle başlayan ve chiplerle devam eden mikro elektronik devrimi ise, ötekide hemen hemen bütün iletişim araçlarına bilgisayarın yardımıyla dijital iletim ve işleme yöntemlerinin girmesidir. Mikro elektronikte gelişme ile birlikte, iletişim teknolojisi de yenilenmiştir. Mikro elektronik ve iletişim birbirini tamamlayarak birlikte gelişmektedir. </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Mikro elektronik teknolojisindeki gelişme, yeni ürün ve teknolojiler yaratırken, iletişim donanımındaki gelişmeler; sanayi üretiminin alt yapısını oluşturarak hızlı gelişme, üretim için her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırdığı gibi, zaman ve mekân (ulaşım) kullanımında sağladığı avantajlarla, üretimde etkinliği ve verimliliği artırmıştır. </li></ul>
 12. 15. <ul><li>İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, dijital teknoloji ile fiber optik ve lazer teknolojisi sayesinde iletişimde ortaya çıkan yenilikler ve büro donanımında yenilenme yaratan ‘ akıllı terminal ’, telefon, faks ve diğer haberleşme donanımındaki gelişmelerle birlikte yaratılmıştır. transistor ün, renkli TV’nin, teybin, videonun bilgisayarların ve uyduların iletişim alanlarında kullanılması ile bilgi- iletişim çağı sanayi toplumunun son 30–40 yılında başlar. Bu alanlarda yeni ve hızlı gelişmeler, 1980-1990’larda bugünkü ilk dönem ‘ bilgi toplumu’nu yarattı. Renkli TV’den kablolu TV’ye, videotex’e TV katılımlı konferanslara ve uydu yayıncılığına geçildi. </li></ul>
 13. 16. <ul><li>Yeni iletişim teknolojileri, 1970’lerden başlayarak iletişim araçlarıyla bilgisayarların birlikte düşünülüp, geliştirilmesi ve desteklenmesiyle, eskiye oranla çok daha yetenekli gelişmiş araçlar olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde yeni iletişim teknolojileri, alışılmış radyo ve televizyon yayınlarının güçlerini aşan boyutlara ulaşmış durumdadır. </li></ul>
 14. 17. Bu yararlardan bazıları şunlardır: <ul><li>Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki işbirliğini, bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek. </li></ul><ul><li>Öğrenme ortamlarını, eğitimsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek; böylece eğitimin kalitesini arttırmak. </li></ul><ul><li>Bilgi teknolojisi araçlarını her kademedeki öğrenme ortamlarına entegre etmek. </li></ul><ul><li>Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına ulaşma imkânı sağlamak. </li></ul>
 15. 18. <ul><li>Bilgi teknolojisi öğrenme ortamına temel teşkil etmektedir ve toplumdaki bireylerin yaşam boyu sürekli eğitim görmelerine bilgi dağarcıklarını ve ufuklarını genişletebilmeleri de, mesleklerine yönelik yeni beceriler kazanmalarında, uzak kırsal yörelere de eğitim olanaklarının götürülmesinde bilgi iletişim teknolojilerinin katkıları göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. </li></ul>Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Yarar ve Amaçları
 16. 19. <ul><li>Doğru zamanda ve doğru yerde, doğru bilgi teknolojisi aracı kullanım yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak. Bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek. </li></ul><ul><li>Öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak kendi kendine aktif bir şekilde öğrenme yeteneği kazanmasını sağlamak. </li></ul>Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Yarar ve Amaçları
 17. 20. <ul><li>Öğrencilerin, interneti, çizim programlarını, kelime işlemcileri, elektronik tablolama ve sunum yazılımları gibi araçlar kullanmalarını sağlamak. </li></ul><ul><li>Bilgisayarı öğretmenlerin, ders planlarını hazırlama, derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlı olarak kullanmalarını sağlamak. </li></ul><ul><li>Okul yöntemlerinin veri tabanları, kelime işlemci, sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerini kullanarak idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak. </li></ul><ul><li>İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin işlevlerinin bilgi teknolojisi desteğiyle yürütülmesi için bir yönetim bilgi sistemi kurmak gibi amaçlar doğrultusunda kullanmak </li></ul>Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitimde Yarar ve Amaçları
 18. 21. <ul><li>İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler İletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri iki bakımdan ele alabiliriz. İletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmelerin bir nedeni, transistörle başlayan ve chiplerle devam eden mikro elektronik devrimi ise, ötekide hemen hemen bütün iletişim araçlarına bilgisayarın yardımıyla dijital iletim ve işleme yöntemlerinin girmesidir. Mikro elektronikte gelişme ile birlikte, iletişim teknolojisi de yenilenmiştir. Mikro elektronik ve iletişim birbirini tamamlayarak birlikte gelişmektedir. Mikro elektronik teknolojisindeki gelişme, yeni ürün ve teknolojiler yaratırken, iletişim donanımındaki gelişmeler; sanayi üretiminin alt yapısını oluşturarak hızlı gelişme, üretim için her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırdığı gibi, zaman ve mekân (ulaşım) kullanımında sağladığı avantajlarla, üretimde etkinliği ve verimliliği artırmıştır. </li></ul>
 19. 22. <ul><li>İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler, dijital teknoloji ile fiber optik ve lazer teknolojisi sayesinde iletişimde ortaya çıkan yenilikler ve büro donanımında yenilenme yaratan ‘akıllı terminal’, telefon, faks ve diğer haberleşme donanımındaki gelişmelerle birlikte yaratılmıştır. transistor ün, renkli TV’nin, teybin, videonun bilgisayarların ve uyduların iletişim alanlarında kullanılması ile bilgi- iletişim çağı sanayi toplumunun son 30–40 yılında başlar. Bu alanlarda yeni ve hızlı gelişmeler, 1980-1990’larda bugünkü ilk dönem ‘bilgi toplumu’nu yarattı. Renkli TV’den kablolu TV’ye, videotex’e TV katılımlı konferanslara ve uydu yayıncılığına geçildi. </li></ul>
 20. 23. <ul><li>Yeni iletişim teknolojileri, 1970’lerden başlayarak iletişim araçlarıyla bilgisayarların birlikte düşünülüp, geliştirilmesi ve desteklenmesiyle, eskiye oranla çok daha yetenekli gelişmiş araçlar olarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde yeni iletişim teknolojileri, alışılmış radyo ve televizyon yayınlarının güçlerini aşan boyutlara ulaşmış durumdadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden ilk akla gelenler; videotext, teletext, kablolu televizyon, data iletişim, elektronik mektup, iletişim uyduları, internet sistemleri, multimedya sistemleri vb. sayılabilir. </li></ul>

×