Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zasady BHP w praktyce - ebook

6,196 views

Published on

Zasady BHP w praktyce - ebook

Autor: Dorota Stec
Data wydania: 01.01.2011
Wydawca: Wszechnica Podatkowa

Książka w sposób praktyczny i usystematyzowany przedstawia obowiązki pracodawcy względem pracowników oraz urzędów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dzięki tej lekturze z łatwością uda się sprostać wymaganiom prawnym, począwszy m.in. od ochrony zdrowia pracowników, organizowania pomieszczeń i poszczególnych stanowisk pracy, poprzez ocenę i dokumentację ryzyka zawodowego, aż do postępowania w razie wypadku lub podejrzenia choroby zawodowej.

Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp regulują liczne akty prawne, a dzięki tej pozycji wszystko znalazło się w jednym miejscu. W książce znajdują się również wzory dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji poszczególnych zadań.


pełna wersja:
http://epartnerzy.com/ebooki/zasady_bhp_w_praktyce_p18250.xml

Published in: Education
 • Be the first to comment

Zasady BHP w praktyce - ebook

 1. 1. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.
 2. 2. Wszelkie prawa zastrze one. adna cz tej ksi ki nie mo e by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urz dze elektronicznych, kopiuj cych, nagrywaj cych i innych – bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca: Wszechnica Podatkowa ul. Ba uckiego 31, 30-318 Kraków tel. 12 410-54-00, faks 12 417-16-88 e-mail: wydawnictwo@tax.pl www.wszechnicapodatkowa.pl ISBN 978-83-61807-50-6 Projekt ok adki: Joanna Ko acz- mieja Sk ad i amanie: Pawe Pi tka, wydawnictwo FALL Druk: Drukarnia Skleniarz Kraków 2011
 3. 3. SPIS TRE CIOd Autora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. Praca przy komputerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 3.1. Minimalne wymagania bhp oraz ergonomii . . 21Rozdzia I. Podstawowe obowi zki pracodawcy . . . . 7 3.2. Ocena warunków pracy . . . . . . . . . . . . . . . . .24 1. Ochrona zdrowia i ycia pracowników . . . . . . . . . . 7 3.3. Okulary i profilaktyczna opieka medyczna . .25 2. Znajomo przepisów i zasad bhp. . . . . . . . . . . . . . 9 4. Warunki pracy dla niepe nosprawnych . . . . . . . . .25 3. Zawiadomienie inspektora pracy o dzia alno ci 5. Odpoczynek w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 gospodarczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5.1. Odpoczynek w pozycji siedz cej . . . . . . . . . .26 4. Pierwsza pomoc oraz ochrona przeciwpo arowa 5.2. Pomieszczenia przeznaczone do wypoczynku . .26 w zak adzie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5.3. Przerwy w pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 5. Konsultacje z pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . . .11 6. O wietlenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 6. Systematyczne kontrole stanu bhp . . . . . . . . . . . . .12 7. Ogrzewanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 7. Wyznaczenie koordynatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 8. Wentylacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 8. Instrukcje bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 9. Nara enie na ha as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 9. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych . . . . . . . .13 10. Dzia anie substancji szkodliwych dla zdrowia . . .3010. Wykaz prac, które wymagaj asekuracji . . . . . . . . .14 11. Pomieszczenia i urz dzenia higieniczno-sanitarne 3011. Prace w szczególnych warunkach . . . . . . . . . . . . . .14 11.1. Szatnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3112. Obowi zki wobec pracowników tymczasowych . .15 11.2. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami . . .3213. Obowi zki wobec telepracowników . . . . . . . . . . . .16 11.3. Ust py . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3314. Inne obowi zki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 11.4. Pomieszczenia higieny osobistej kobiet . . . . .3415. Prawa pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 11.5. Pomieszczenia do ogrzewania si pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34Rozdzia II. Organizowanie stanowisk pracy . . . . . .19 11.6. Jadalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 1. Obowi zki dotycz ce pomieszcze pracy . . . . . . .19 12. Palarnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 2. Stanowiska pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 13. Punkty pierwszej pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 3
 4. 4. 14. Maszyny i urz dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Rozdzia VII. Profilaktyczna ochrona zdrowia* . . . .70 14.1. Tymczasowe prace na wysoko ci . . . . . . . . .40 1. Badania wst pne, okresowe, kontrolne . . . . . . . . .70 14.2. Korzystanie z drabin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 2. Skierowanie na badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 14.3. Rusztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 14.4. Liny i sprz t do ustalania pozycji . . . . . . . . .42 Rozdzia VIII. Choroby zawodowe . . . . . . . . . . . . . . .7415. Transport wewn trzny i magazynowanie . . . . . . . .43 1. Obowi zek zapobiegania oraz inne powinno ci pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Rozdzia III. S u ba bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 2. „Zawodowy” charakter choroby . . . . . . . . . . . . . . .741. Zadania s u by bhp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 3. Okres zachorowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .752. Kwalifikacje pracowników s u by bhp . . . . . . . . . .52 4. Procedura post powania w razie podejrzenia choroby zawodowej u pracownika . . . . . . . . . . . . .75Rozdzia IV. Ocena ryzyka zawodowego . . . . . . . . . .53 4.1. Zg oszenie podejrzenia choroby zawodowej . .751. Obowi zek badania ryzyka zawodowego . . . . . . . .54 4.2. Orzeczenie lekarskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .772. Obowi zek dokumentowania oceny ryzyka 4.3. Stwierdzenie choroby zawodowej . . . . . . . . .78 zawodowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 4.4. Ocena „nara enia zawodowego” . . . . . . . . . .783. Obowi zek informowania pracowników 4.5. Zawiadomienie o skutkach choroby o ryzyku zawodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 zawodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794. Odpowiedzialno pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . .58 5. Rejestr zachorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 6. wiadczenia dla pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . .81Rozdzia V. Co jeszcze zapewnia pracodawca . . . . .59 7. Odpowiedzialno odszkodowawcza pracodawcy . .811. rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej . . . . . . .592. Odzie i obuwie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Rozdzia IX. Wypadki przy pracy . . . . . . . . . . . . . . .833. rodki higieny osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 1. Procedura powypadkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .844. Posi ki i napoje profilaktyczne . . . . . . . . . . . . . . . .62 1.1. Zg oszenie wypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 1.2. Ustalanie okoliczno ci i przyczyn wypadku . .87Rozdzia VI. Szkolenia dla pracowników . . . . . . . . .64 1.3 Protokó powypadkowy . . . . . . . . . . . . . . . . .891. Szkolenie wst pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 1.4. Zatwierdzenie protoko u powypadkowego . .902. Szkolenie i doskonalenie okresowe . . . . . . . . . . . . .68 1.5. Sporz dzenie karty statystycznej wypadku . .904
 5. 5. 2. Rejestr wypadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 stwarzaj cych niebezpiecze stwo3. wiadczenia powypadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 powstania po aru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1054. Odpowiedzialno odszkodowawcza pracodawcy . .92 1.7. Zapewnienie osobom przebywaj cym5. Wypadek w drodze do/z pracy . . . . . . . . . . . . . . . .92 w obiekcie bezpiecze stwa i mo liwo ci ewakuacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106Rozdzia X. Ochrona przeciwpo arowa . . . . . . . . . . .99 1.8. Przygotowanie obiektu, budynku lub1. Obowi zki zwi zane z ochron przeciwpo arow .99 terenu do prowadzenia akcji ratowniczej . . .107 1.1. Przestrzeganie przeciwpo arowych wymaga 1.9. Zaznajomienie pracowników z przepisami budowlanych, instalacyjnych przeciwpo arowymi i porz dkowymi i technologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 (z uwzgl dnieniem obs ugi sprz tu 1.2. Wyposa enie budynku, obiektu lub terenu przeciwpo arowego i prowadzenia ewakuacji) .107 w sprz t po arniczy i ratowniczy, rodki 1.10. Ustalenie sposobów post powania na ga nicze oraz w przeciwpo arowe wypadek powstania po aru, kl ski wy czniki pr du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 ywio owej lub innego miejscowego 1.3. Zapewnienie utrzymania urz dze sprz tu zagro enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 przeciwpo arowego w stanie pe nej 1.11. Oznakowanie obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 sprawno ci technicznej i funkcjonalnej . . . .104 1.12. Powierzanie czynno ci z zakresu ochrony 1.4. Przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji przeciwpo arowej tylko osobom technicznych (elektrycznej, piorunochronnej, posiadaj cym odpowiednie kwalifikacje . . .110 gazowej, kominowej i wentylacyjnej), 2. Zasady post powania w przypadku po aru. . . . . .111 maszyn i urz dze poprzez zapewnienie 2.1. Alarmowanie o niebezpiecze stwie . . . . . . .111 ich okresowych przegl dów i konserwacji . .105 2.2. Zasady post powania w ramach akcji 1.5. Przestrzeganie wymaga bezpiecze stwa ratowniczo-ga niczej . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 po arowego zwi zanych z prowadzeniem 2.3. Ewakuacja ludzi i mienia . . . . . . . . . . . . . . .114 procesów technologicznych mog cych 3. Pos ugiwanie si sprz tem ga niczym . . . . . . . . .116 powodowa zagro enie po arem 3.1. Ga nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 lub wybuchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 3.2. Koc ga niczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 1.6. Usuwanie lub zabezpieczenie w obr bie 3.3. Hydrant wewn trzny . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 budynków urz dze lub materia ów Wykaz najwa niejszych aktów prawnych . . . . . . . .120 5
 6. 6. OD AUTORA Niniejsza ksi ka powsta a, aby u atwi pracodawcom Zmian w prawie nie da si unikn . Mog im przy-– poprzez wprowadzenie ich w wiat przepisów stoj - wieca ró ne cele – od tak prozaicznych jak ujednoliceniecych na stra y utrzymania nale ytego stanu bezpiecze - terminologii, po istotne zmiany s u ce wdra aniu prawastwa i higieny pracy w firmie – samodzielne wype nienie unijnego czy zwi kszeniu gwarancji dla obywatela (utrzy-obowi zków z zakresu bhp. Z uwagi na ró norodno maniu bezpiecze stwa i higieny pracy). Dlatego bie cepodejmowanych dzia alno ci gospodarczych nie sposób monitorowanie stanu prawnego w tym zakresie przez pra-jednak w tego typu opracowaniu uwzgl dni wszystkich codawc jest tak wa ne. W resorcie zdrowia ju ponad dwaprzepisów, cz sto wr cz o charakterze specjalistycznym, lata temu przygotowano na przyk ad nowe rozporz dzeniest d podj cie pewnych szczególnych przedsi wzi rodzi w sprawie bada pracowników – z istotniejszych zmianb dzie konieczno si gni cia ponadto do bran owych roz- w nim uj tych warto wspomnie o obowi zkowych wizyta-porz dze . W niniejszym opracowaniu skupiono si bowiem cjach stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy w celuw pierwszej kolejno ci na ogólnych przepisach, dotycz cych oceny wyst powania szkodliwych i uci liwych warunkówwszystkich pracodawców, tak by zasygnalizowa wielo u pracodawcy czy o nowym wzorze skierowania na badania,obowi zków pracodawcy na tym polu. W tym miejscu które pracodawca mia by wydawa w dwóch egzemplarzach.nale y podkre li , e ka dy pracodawca powinien si gn Jak dot d nie doczeka o si jednak publikacji.do tekstów ród owych (w a ciwych ustaw, rozporz dze ), Dlatego, aby rzetelnie i z pe n wiadomo ci wykonama on bowiem obowi zek zna przepisy bhp w zakresie obowi zki gwaranta bezpiecznej pracy, pracodawca musi naniezb dnym do wykonywania ci cych na nim obowi z- bie co ledzi zmiany w prawie pracy, w tym tak e w prze-ków. Dlatego gor co zach cam wszystkich Pa stwa do pisach dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.lektury aktów prawnych – mo na w tym celu skorzystaz ich wykazu umieszczonego na ko cu opracowania, chonie wyczerpuje on ca okszta tu prawodawstwa w tym za-kresie i mo e zaistnie konieczno si gni cia po bardziejszczegó owe rozporz dzenia resortowe.6
 7. 7. ROZDZIA I PODSTAWOWE OBOWI ZKI PRACODAWCY Przepisy prawne nak adaj na pracodawców ró norod- 1. Ochrona zdrowia i ycia pracownikówne obowi zki; spo ród nich do szerok grup stanowite, które maj by wyrazem troski pracodawcy o ycie Przede wszystkim pracodawca zobowi zany jest chro-i zdrowie swoich „podopiecznych”. To w a nie na nim, jako ni zdrowie i ycie pracowników poprzez zapewnieniegwarancie tych warto ci, spoczywa odpowiedzialno za bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wyko-stan bezpiecze stwa i higieny w zak adzie pracy. rzystuj c do tego dost pne osi gni cia nauki i techniki. Nieprzestrzeganie lub naruszenie tych obowi zków Powinien przy tym uwzgl dni nie tylko ogólnie obo-nara a pracodawc na odpowiedzialno cywiln , wykrocze- wi zuj ce normy, ale tak e indywidualne predyspozycjeniow , a nawet karn . Uchybienie obowi zkom w zakresie pracownika, np. przeciwwskazania zwi zane ze stanembhp stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zdrowia. Obowi zek ten nie mo e by uchylony w drodzezagro one grzywn od 1.000 z do 30.000 z . regulacji zak adowych czy te wol stron. Jako organizator pracy w swoim zak adzie pracy, praco- UWAGA!!! dawca ma dba o zapewnienie warunków nie zagra aj cych Z ODPOWIEDZIALNO CI TEJ NIE ZWALNIA PRACODAWCY POWIERZENIE pracownikom, a zatem sam podejmowa potrzebne dzia ania, OBOWI ZKÓW ZWI ZANYCH Z BHP INNEJ OSOBIE. NA ! ODPOWIEDZIALNO CI NIE MAJ COWNIKÓW W ZAKRESIE BHP. ODPOWIEDZIALNO ZAKRES TEJ TAK E WP YWU OBOWI ZKI PRA- PRACODAWCY jak równie stworzy atmosfer przestrzegania przepisów bhp przez wszystkich w zak adzie pracy (sprawowa nale- yte kierownictwo w tym kierunku). Prawid owe spe nienie JEST ZAWSZE PE NA I NIEOGRANICZONA. tego obowi zku nast puje w szczególno ci poprzez: organizowanie pracy w sposób zapewniaj cy bezpieczne Co istotne, wszelkie koszty podejmowanych dzia- i higieniczne warunki pracy, a oraz zastosowanych rodków i rozwi za na rzecz zapewnienie przestrzegania w zak adzie pracy prze-bezpiecze stwa i higieny pracy ponosi pracodawca, bez pisów oraz zasad bhp, wydawanie polece usuni ciamo liwo ci przerzucenia ich na osoby trzecie, zw aszcza uchybie w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonanianie mog one w aden sposób obci a pracowników. tych polece , 7
 8. 8. ROZDZIA I. PODSTAWOWE OBOWI ZKI PRACODAWCY reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpie- osób wykonuj cych prac na podstawie innej ni umowa cze stwa i higieny pracy oraz dostosowywanie rodków o prac , np. na podstawie umowy zlecenia czy umowy podejmowanych w celu doskonalenia istniej cego po- o dzie o, ziomu ochrony zdrowia i ycia pracowników, bior c pod osób prowadz cych w zak adzie pracy lub w miejscu uwag zmieniaj ce si warunki wykonywania pracy, wyznaczonym przez pracodawc dzia alno gospo- zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegaj cej darcz na w asny rachunek, wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym studentów lub uczniów odbywaj cych zaj cia w zak a- uwzgl dniaj cej zagadnienia techniczne, organizacj dzie pracy, nie b d cych pracownikami. pracy, warunki pracy, stosunki spo eczne oraz wp yw czynników rodowiska pracy, Przy realizacji tego obowi zku pracodawca musi prze- uwzgl dnienie ochrony zdrowia m odocianych, pra- strzega m.in. wymaga dotycz cych cownic w ci y lub karmi cych dziecko piersi oraz rodzajów prac wymagaj cych szczególnej sprawno ci pracowników niepe nosprawnych w ramach podejmo- psychofizycznej (okre lonych w rozporz dzeniu Mini- wanych dzia a profilaktycznych, stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., zapewnienie wykonania nakazów, wyst pie , decyzji Dz. U. z 1996 r., nr 62, poz. 287), i zarz dze wydawanych przez organy nadzoru nad prac wykonywanych w ró nych ga ziach pracy, okre- warunkami pracy, lonych w bran owych rozporz dzeniach w a ciwych zapewnienie wykonania zalece spo ecznego inspektora ministrów, pracy. prac na wysoko ci (ka da praca wykonywana powy ej 1 m od pod o a, chyba e powierzchnia pracy os oni ta Pracodawca ma zapewni w a ciwe warunki pracy jest ze wszystkich stron do wysoko ci co najmniejnie tylko w bezpo rednim otoczeniu miejsca pracy 1,5 m pe nymi cianami lub cianami z oknami osz-danego pracownika, ale na terenie ca ego zak adu klonymi albo wyposa ona jest w inne sta e konstrukcjepracy. lub urz dzenia chroni ce pracownika przed upadkiem z wysoko ci), Obowi zek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych zatrudnienia m odocianych (warunki zatrudnienia,warunków pracy dotyczy tak e: szczególna ochrona zdrowia, urlopy),8
 9. 9. ZASADY BHP W PRAKTYCE zatrudnienia kobiet (zakaz zatrudniania przy pracach gowego inspektora pracy i w a ciwego pa stwowego szczególnie uci liwych lub szkodliwych dla zdrowia, inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie ochrona kobiet w ci y i karmi cych piersi ). prowadzonej dzia alno ci. Obowi zek ten aktualizuje si te w razie zmiany miejsca, rodzaju lub zakresu prowadzo-2. Znajomo przepisów i zasad bhp nej dzia alno ci, zw aszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, powoduj cej zwi kszenie zagro enia dla zdrowia Wype nienie roli gwaranta bezpiecze stwa i higieny pracowników. Ponadto w a ciwi inspektorzy mog zobo-pracy wymaga od pracodawcy (jak i osób kieruj cych wi za pracodawc , prowadz cego dzia alno gospodarczpracownikami) znajomo ci w stopniu niezb dnym do powoduj c szczególne zagro enie dla zdrowia lub yciawykonywania obowi zków, przepisów o ochronie pracy, pracowników (np. prace na wysoko ciach), do okresowejw tym przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny aktualizacji takiej informacji.pracy. ród em przepisów bhp jest przede wszystkim kodekspracy oraz akty wykonawcze wydane na jego podstawie. UWAGA!!!Przepisem bhp mog by równie postanowienia z tego OBOWI ZEK ZAWIADOMIE POWSTAJE WOBEC PRACODAWCY, A NIEzakresu, zawarte w uk adzie zbiorowym pracy lub regu-laminie pracy, obowi zuj cym w danym zak adzie pracy. ! OSOBY ROZPOCZYNAJ CEJ DZIA ALNO GOSPODARCZ , A ZATEM DOPIERO Z CHWIL ZATRUDNIENIA PRZEZ TAK OSOB PIERWSZEGONatomiast zasady bhp to nieunormowane w przepisach PRACOWNIKA.sposoby lub metody post powania, maj ce na celu ochronzdrowia lub ycia pracowników, np. zasada wchodzenia na 4. Pierwsza pomoc oraz ochrona przeciwpo arowadrabin przodem, a nie ty em. Mog one tak e wynika w zak adzie pracyz instrukcji czy wskaza technologicznych. Pracodawca ma obowi zek:3. Zawiadomienie inspektora pracy o dzia alno ci zapewni rodki niezb dne do udzielania pierwszej gospodarczej pomocy w nag ych wypadkach, zwalczania po arów i ewakuacji pracowników, Pracodawca rozpoczynaj cy dzia alno gospodarcz wyznaczy pracowników do udzielania pierwszej pomo-ma obowi zek, w terminie 30 dni od dnia rozpocz cia cy oraz pracowników do wykonywania dzia a w za-dzia alno ci, zawiadomi pisemnie w a ciwego okr - kresie zwalczania po arów i ewakuacji pracowników, 9
 10. 10. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnierozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przezNetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym możnanabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione sąjakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgodyNetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jejod-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepieinternetowym Salon Cyfrowych Publikacji ePartnerzy.com.

×