Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018

113 views

Published on

Παρουσίαση για Ευκαιρίες και δυνατότητες επιχορήγησης από τον Γενικό Διευθυντή της ALTIUS Business Consultants, κ. Δημήτρη Οικονόμου

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018

 1. 1. www.altiusonline.gr Ευκαιρίες και Δυνατότητες Επιχορήγησης Δημήτρης Οικονόμου Γενικός Διευθυντής ALTIUS Business Consultants Ιανουάριος 2018
 2. 2. Είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Στόχος μας είναι η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και η με κάθε τρόπο ανάπτυξη των πελατών μας, καθώς και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Η φιλοσοφία μας είναι πελατοκεντρική, στραμμένη προς την ικανοποίηση των εξειδικευμένων αναγκών του πελάτη, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή και μοναδική οντότητα. Λίγα λόγια για εμάς… www.altiusonline.gr
 3. 3. Business Check up: διερεύνηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για αδυναμίες, προβλήματα και παθογένειες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της και την κερδοφορία της. Coaching Επιχειρήσεων: χάραξη στρατηγικής και παρακολούθηση, σε μηνιαία βάση, της υλοποίησης ενεργειών για την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη και αύξηση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. Παρεμβάσεις στους τομείς: sales, finance, marketing Οι υπηρεσίες μας www.altiusonline.gr
 4. 4. Επιχειρησιακή Οργάνωση: • Υποστήριξη Διοίκησης: Business Plans, Marketing Plans, Μελέτες Σκοπιμότητας, Ανάπτυξη Οργανογράμματος, Οργάνωση & Ανάπτυξη Πωλήσεων, Αναδιάρθρωση Δανειακών Υποχρεώσεων, κ.α. • Υποστήριξη Εξαγωγών: Διάγνωση Εξαγωγικής Ικανότητας, Έρευνες Αγοράς, Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων, κ.α. • Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση: βασισμένη στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Συστήματα Ποιότητας: ISO 9001:2015, ISO 39001:2012, ISO 14001/ EMAS, ISO 27001:2013, κ.λπ. GDPR - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Οι υπηρεσίες μας www.altiusonline.gr
 5. 5. Επιχορηγήσεις: Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ- ΕΠΑΝΕΚ, κ.λπ. • Διερεύνηση βέλτιστης λύσης επιχορήγησης. • Προαξιολόγηση επένδυσης με συγκεκριμένα κριτήρια. • Σύνταξη και εφαρμογή μελετών για την υπαγωγή επιχειρήσεων στον αναπτυξιακό νόμο και σε προγράμματα επιδοτήσεων. • Διαχείριση και παρακολούθηση του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του και την αποπληρωμή από τον αρμόδιο φορέα. • Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων διαπεριφερειακών - διασυνοριακών προγραμμάτων συνεργασίας. Οι υπηρεσίες μας www.altiusonline.gr
 6. 6. • Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. • Ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει την προκήρυξη 8 ξεχωριστών καθεστώτων τα οποία διαφέρουν σε αρκετά σημεία μεταξύ τους. Σε πρώτη φάση έγινε προκήρυξη των 4 καθεστώτων. • Από τις 15 Δεκεμβρίου 2017 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος. Ημερομηνία λήξης: 15/02/2018 Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 www.altiusonline.gr
 7. 7. Τα 8 καθεστώτα 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 2. Γενική Επιχειρηματικότητα 3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 4. Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ 5. Συνέργειες και Δικτυώσεις 6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών 7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια – Αλυσίδες αξίας 8. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους Είδη ενισχύσεων: Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 www.altiusonline.gr
 8. 8. Επιλεξιμότητα: ορίζεται από το πρόγραμμα και αφορά στα εξής - ΚΑΔ: μεταποίηση, εμπόριο, τουρισμός, υπηρεσίες - Ημερομηνία Ιδρυσης: υφιστάμενη 3Ετη+, Νέα, Υπό Ίδρυση - Μέγεθος (βάσει κατηγοριοποίησης ΕΕ) • ΠΜΕ: μέχρι 10 Ε.Μ.Ε. και μέχρι 2 εκ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού • ΜΜΕ: μέχρι 50 Ε.Μ.Ε. και μέχρι 10 εκ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού • Μεσαία: μέχρι 250 Ε.Μ.Ε. και μέχρι 50 εκ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή 43 εκ. σύνολο ετήσιου ισολογισμού Προγράμματα ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ www.altiusonline.gr
 9. 9. Επιλέξιμες Δαπάνες • Κτιριακές παρεμβάσεις • Μηχανολογικός & λοιπός εξοπλισμός • Λογισμικά • Μεταφορικά μέσα • Συστήματα ποιότητας • Δαπάνες Προβολής • Αμοιβές συμβούλων Υποχρεωτικά η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ Προγράμματα ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ www.altiusonline.gr
 10. 10. προγράμματα σε ισχύ ή δράσεις που αναμένονται Προγράμματα ΕΣΠΑ - ΕΠΑΝΕΚ www.altiusonline.gr
 11. 11. Επιχειρούμε Έξω www.altiusonline.gr • Στόχος: Η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν • Επιλέξιμες Δαπάνες: Κόστος συμμετοχής στην έκθεση, ενοίκιο και διαμόρφωση περιπτέρου, έξοδα μετακίνησης και διαμονής ως και 4 στελεχών, κόστος αποστολής, επιστροφής, ασφάλισης των εκθεμάτων, κόστος σχεδιασμού – μετάφρασης φυλλαδίων, αμοιβές τρίτων (σύμβουλος, διερμηνέας, κ.α.) • Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50%, Προϋπολογισμοί έργων: έως 100.000€ • Έναρξη υποβολών: 18/1/2018 και μέχρι εξαντλήσεων του προϋπολογισμού (50 εκ.)
 12. 12. • Στόχος: Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού • Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την προκήρυξη και τουριστικά καταλύματα που έχουν συσταθεί αλλά δεν έχουν ακόμα άδεια λειτουργίας και οικονομική δραστηριότητα • Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτίρια, μηχανήματα εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, μελέτες, συστήματα πιστοποίησης, αμοιβές τρίτων, έξοδα προβολής. Επιλέξιμες και οι δαπάνες ηλιακών συστημάτων • Έναρξη υποβολών: 18/12/2017 – 28/03/2018 (120 εκ.) • Προϋπολογισμός: 25.000 – 400.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο • Επιδότηση: 45 % έως 50% (με προϋπόθεση την πρόσληψη προσωπικού 0,2 ΕΜΕ). Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων www.altiusonline.gr
 13. 13. • Α' Κύκλος: υποβλήθηκαν 9.577 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 δισ. Ευρώ. • Β’ Κύκλος: θα ανακοινωθεί μέσα στο 2018 • Στόχος: Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και την ανάπτυξη νέων αγορών. • Δικαιούχοι: Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις. • Ποσοστό ενίσχυσης: έως 50% με την μορφή επιχορήγησης • Προϋπολογισμοί έργων: 15.000€ έως 200.000€ Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων www.altiusonline.gr αναμένεται
 14. 14. Επιλέξιμες δαπάνες: •Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος •Μηχανήματα – Εξοπλισμός Τεχνολογικής Αναβάθμισης •Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας •Ανάπτυξη & Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας •Ενέργειες για κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, απόκτηση και χρήση πατεντών, μεταφορά τεχνογνωσίας •Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους •Δαπάνες για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Joint-Ventures •Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE) •Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων www.altiusonline.gr αναμένεται
 15. 15. Σκοπός: ο μετασχηματισμός της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής, προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Ενισχυόμενες ενέργειες για: Μεταποιητική διαφοροποίηση - παραγωγικό μετασχηματισμό με καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό, Ψηφιακή Βιομηχανία για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών, Ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τα ποσοστά χρηματοδότησης διαφοροποιούνται ανάλογα με την Περιφέρεια, το είδος της δαπάνης, κ.α. Αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές www.altiusonline.gr αναμένεται
 16. 16. • Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων, παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. • Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. • Η διάρκεια επενδυτικών σχεδίων θα είναι 18 - 24 μήνες Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών www.altiusonline.gr αναμένεται
 17. 17. • Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. • Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 250.000 - 2.500.000€. • Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση. Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας www.altiusonline.gr αναμένεται
 18. 18. • Η δράση είναι προσανατολισμένη στην υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά. • Δυνητικοί δικαιούχοι: Υφιστάμενες ΜΜΕ με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισμοί, συνεργατικά σχήματα. • Προϋπολογισμός: 30.000€ - 250.000€. Τα όρια των προϋπολογισμών θα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης. Αναμένεται μέσος όρος προϋπολογισμού στο σύνολο των επιχειρήσεων 80.000 € Ποσοστό ενίσχυσης: 50% (κατά μέσο όρο) Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση Μ.Μ.Ε. www.altiusonline.gr αναμένεται
 19. 19. Δράση προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσει υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, την ψηφιακή αναβάθμισή τους και δράσεις για την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος τους. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 250.000€ έως 3.000.000€ Σύγχρονη Μεταποίηση www.altiusonline.gr αναμένεται
 20. 20. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Δημήτρης Οικονόμου ALTIUS Business Consultants www.altiusonline.gr

×