Unit1 : sejarah pengurusan

16,642 views

Published on

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
473
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit1 : sejarah pengurusan

 1. 1. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 SEJARAH PENGURUSAN Objektif Am: Pelajar dapat memahami dan mengaitkan teori-teori yang dipelajari dengan corak pengurusan masa kini. Objektif Khusus:Di akhir unit ini, anda dapat: • Menjelaskan konsep pendekatan klasikal. • Menerangkan prinsip-prinsip dalam teori pengurusan saintifik. • Mengenalpasti 14 prinsip pengurusan dalam teori pentadbiran pengurusan Fayol. • Menghuraikan perubahan-perubahan yang berlaku dalam teori tingkahlaku. • Menjelaskan sumbangan-sumbangan pemikir sains pengurusan, pengurusan kontigensi dan sistem.
 2. 2. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 SEJARAH PENGURUSAN1.0 PengenalanAmalan pengurusan yang diamalkan oleh pengurusan pada hari iniadalah hasil sumbangan daripada pemikir-pemikir pengurusan padamasa lalu. Idea, konsep dan kaedah yang diketengahkan oleh merekadapat membantu pengurus menguruskan organisasi mereka denganlebih cekap dan berkesan dan lebih berdaya saing. Bagaimanapun tidaksemua yang dianjurkan oleh pemikir-pemikir tersebut sesuai untukdiamalkan oleh pengurus tetapi pengurus boleh memilih mana-manateori yang difikirkan dapat membantu dalam meningkatkankeberkesanan organisasi. Juga tidak ada satu teori yang paling baikuntuk digunakan bagi setiap keadaan atau situasi. Setiap teorimempunyai kekuatan dan kelemahan mereka sendiri maka, bergantungkepada pengurus bagaimana untuk mengabungkan teori-teori tersebutbagi mendapat satu kaedah yang paling berkesan. Unit ini akanmembincangkan setiap perkembangan teori-teori pengurusan denganringkas dan mudah di fahami oleh anda.1.1 Pendekatan KlasikalPengurusan saintifik merupakan pendekatan yang menekankan kajiansaintifik bagi meningkatkan kecekapan pekerja dan meningkatkanproduktiviti organisasi. Kita akan membincankan beberapa penyumbangutama kepada pendekatan ini seperti Frederick W. Taylor, Frank dan LilianGilbreth dan Henry L. Gantt. 1.1.1 Frederick W. Taylor (1856-1915) Teori ini dipelopori oleh Frederick W. Taylor (1856-1915) yang terkenal dengan teknik pengurusan saintifik. Beliau juga digelar “ Bapa Pengurusan Saintifik”. Teori ini mengkaji perhubungan di antara pekerja dan tugas yang dibentuk untuk dilaksanakan oleh pekerja tersebut. Beliau perupakan pengurus pengeluaran yang kemudiannya menjadi
 3. 3. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 perunding dan mengajar pengurus-pengurus lain bagaimana untuk melaksanakan teknik pengurusan saintifik. Taylor percaya bahawa jika masa dan usaha yang dilakukan oleh pekerja dalam pengeluaran seunit barangan dapat dikurangkan dengan meningkatkan pengkhususan dan pembahagian kerja maka proses pengeluaran akan menjadi bertambah cekap. Beliau juga percaya pekerja yang cekap akan membantu meningkatkan pengeluaran dan produktiviti. Berdasarkan penyelidikan yang dijalankan dan pemerhatian yang dilakukan, beliau telah mengenalpasti empat prinsip dalam meningkatkan kecekapan di tempat kerja:• Prinsip 1- Mengkaji cara bagaimana pekerja bekerja dan mencari jalan cara yang terbaik dalam melaksanakan tugas tersebut. Untuk mencari cara terbaik yang boleh digunakan dalam melaksanakan tugas, Taylor mengkaji beberapa cara bagaimana pekerja melaksanakan tugas. Salah satu kaedah yang digunakan ialah kajian “time and motion study” di mana masa melaksanakan kerja akan direkodkan dan cara melaksanakan kerja tersebut juga akan diperhatikan. Dengan cara itu beliau dapat mencari cara yang terbaik dengan masa yang paling singkat.• Prinsip 2- Pengkhususan kerja Setelah mendapat cara yang terbaik dalam melaksanakan tugas, Taylor menekankan pula kepada pengkhususan kerja di mana kerja- kerja dibahagikan dan setiap pekerja akan melaksanakan kerja yang lebih sedikit dan lebih rutin. Kaedah ini banyak digunakan dalam industri pembuatan dan pengeluaran.• Prinsip 3 - Pengambilan pekerja yang mempunyai kemahiran dan keupayaan dalam melaksanakan tugas. Bagi meningkatkan pengkhususan kerja, Taylor percaya pekerja mestilah memahami tugas yang akan mereka lakukan dan perlu dilatih untuk melaksanakan tugas tersebut. Pekerja-pekerja yang tidak berkemampuan akan ditukarkan kepada kerja-kerja yang mampu dilaksanakan oleh mereka.• Prinsip 4 - Sistem pembayaran gaji yang adil Untuk menggalakkan pekerja bekerja pada prestasi yang paling tinggi, Taylor mencadangkan supaya pekerja diberi insentif yang lebih
 4. 4. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 baik. Mereka sepatutnya diberi bonus dan sedikit imbuhan jika dapat menunjukkan prestasi yang baik. 1.1.2 Frank Gilbreth dan Lilian Gilbreth (1868-1924) Pengikut kepada idea pengurusan saintifik yang diperkenalkan oleh Taylor merupakan pasangan suami isteri Frank dan Lilian. Mereka turut memberi sumbangan terhadap pergerakan kerja dalam kajian “time and motion study". Kajian pergerakan menekankan kepada aspek pengurangan pergerakan kerja kepada pergerakan yang paling asas. Tujuan mereka adalah untuk: • menganalisa setiap pergerakan yang dilakukan oleh pekerja dalam melaksanakan satu-satu tugasan dan masa yang di ambil. • mencari cara yang terbaik untuk melaksanakan tugas tersebut dan membuang mana-mana pergerakan yang tidak diperlukan supaya tugas dapat dibuat dengan lebih cekap dengan masa dan tenaga yang lebih kurang.Di samping kajian kepada pergerakan kerja, pasangan Gilbreth jugamengkaji mengenai keletihan di tempat kerja. Mereka mendapati ciri-cirifizikal di tempat kerja boleh menyumbang kepada tekanan kerja danseterusnya menyebabkan keletihan dan ini akan mempengaruhi prestasi.Kajian yang dilakukan oleh pasangan ini telah memberi kesan yang besarkepada bidang pengurusan terutama dalam industri pengilangan.Sebagai contoh kilang pemasangan kereta dimana pekerja dibahagikankepada bahagian-bahagian tertentu seperti pemasangan tayar, tingkap,peralatan, badan, kusyen dan sebagainya. Setiap pekerja akanmengkhusus kepada kerja masing-masing dan mereka akan mahir dalambidang tersebut dan masa juga akan dijimatkan.
 5. 5. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 11.2 Pendekatan Pentadbiran dan PengurusanDi samping kajian mengenai pengurusan saintifik, terdapat juga pengkajiyang mengkaji mengenai pengurusan pentadbiran, kajian bagaimanauntuk membentuk satu struktur organisasi yang boleh membawa kepadakecekapan dan keberkesanan yang tinggi. Struktur organisasi merupakansatu sistem perkaitan tugas dan autoriti yang mengawal bagaimanapekerja menggunakan sumber-sumber untuk mencapai matlamatorganisasi. Dua orang pengkaji yang paling berpengaruh dalammembentuk sistem ini ialah Max Weber dan Henry Fayol. 1.2.1 Max Weber Max Weber (1864-1920) merupakan pengasas kepada teori birokrasi. Birokrasi merujuk kepada satu sistem yang formal dalam organisasi dan pentadbiran yang dibentuk untuk memastikan kecekapan dan keberkesanan. Sistem pentadbiran birokrasi diasaskan kepada lima prinsip:• Prinsip 1 - autoriti pengurus didapati daripada kedudukan pengurus dalam organisasi tersebut. Autoriti merupakan kuasa yang menyebabkan seseorang bertanggungjawab atas setiap tindakan dan dapat membuat keputusan berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber organisasi. Autoriti memberikan hak kepada pengurus untuk memberi arahan dan mengawal pekerja . Dalam sistem birokrasi, pematuhan kepada arahan adalah bukan disebabkan oleh personaliti, kekayaan atau status sosial pengurus tersebut tetapi disebabkan kedudukan pengurus yang dikaitkan dengan autoriti dan tanggungjawab.• Prinsip 2 – Individu memegang jawatan bukan disebabkan oleh kedudukan sosial tetapi disebabkan oleh prestasi. Pekerja hendaklah dipilih disebabkan oleh kemahiran dan kelayakan yang mereka ada bukannya disebabkan oleh kenalan atau hubungan peribadi.
 6. 6. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1• Prinsip 3 – Kedudukan, jawatan, autoriti, tugas dan tanggungjawab dan perkaitan setiap perkara tersebut mestilah dijelaskan dengan terperinci. Apabila setiap tugas dan autoriti setiap jawatan diterangkan dengan jelas maka pengurus dan pekerja dapat menjangkakan apa yang diharapkan daripada mereka. Pekerja juga bertanggungan atas setiap tindakan yang dilakukan jika mereka tahu dengan jelas apa tanggungjawab mereka. • Prinsip 4 – Perlu ada hirarki kedudukan supaya setiap pekerja mengetahui siapa dan kepada siapa mereka patut melaporkan. Pengurus patut membentuk satu hirarki kedudukan kuasa untuk menjelaskan kepada pekerja, siapa akan melaporkan kepada siapa dan kepada siapakah pekerja dan pengurus patut melapor jika berlaku konflik. Prinsip ini penting terutama dalam bidang ketenteraan, keselamatan dan kerahsiaan yang melibatkan isu-isu sensitif dan langkah berjaga-jaga. Adalah penting bagi pengurus pada peringkat yang tertinggi untuk memaklumkan kepada pekerja mengenai tanggungjawab mereka untuk bertanggungan atas tindakan yang dilakukan oleh mereka. • Prinsip 5 - Pengurus perlu membentuk peraturan, norma dan “standard operating procedures”(SOP) untuk mengawal tingkahlaku pekerja. Peraturan, norma dan SOP yang dibentuk oleh pengurus dapat menjadi panduan kepada pekerja bagi meningkatkan prestasi kerja kerana ia memberi panduan secara jelas kepada pekerja cara terbaik dalam melaksanakan tugas. 1.2.2 Henri Fayol Fayol merupakan individu yang pertama membincangkan pengurusan sebagai satu proses dan juga mempunyai fungsi-fungsi yang khusus yang perlu diikuti oleh setiap pengurus. Beliau digelar "Bapa Pemikiran Pengurusan" disebabkan oleh idea-idea beliau dalam bidang pengurusan dan idea-idea beliau masih lagi digunakan hingga saat ini.
 7. 7. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 Menurut Fayol setiap organisasi perlu diuruskan berdasarkan lima fungsi pengurusan iaitu: • Perancangan • Pengorganisasian • Pengarahan • Penyelarasan • Pengawalan Fayol juga telah memperkenalkan 14 prinsip pengurusan umum untuk dijadikan panduan kepada pengurus dalam menguruskan organisasi. Pemilihan prinsip ini bergantung kepada pengalaman pengurus untuk dijadikan sebagai panduan dalam menguruskan organisasi. • Autoriti. • Disiplin. • Satu arahan. • Satu perintah. • Pembahagian kerja. • Imbuhan. • Pemusatan. • Rantaian skala. • Tertib. • Ekuiti. • Kestabilan personel. • Inisiatif. • Mementingkan kepentingan organisasi. • “espirit de corps” (kerjasama ).1.3 Pendekatan Tingkahlaku dan Hubungan Manusia.Fokus utama pendekatan ini ialah mengkaji bagaimana tingkahlakupengurus dapat mendorong dan memotivasi pekerja bagi membolehkanmereka bekerja dengan cekap untuk mencapai objektif yang telahditetapkan. Pendekatan ini memberi tumpuan terhadap peningkatankejayaan organisasi melalui penumpuan ke atas sumber manusia dalamorganisasi.Pendekatan hubungan manusia berorientasikan manusia dalampengurusan. Objektif utama pendekatan ini ialah untuk memperkukuhkan
 8. 8. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1kejayaan organisasi melalui pembentukan hubungan yang bersesuaiandengan manusia. Pengikut pendekatan ini, berpendapat bagimembentuk hubungan manusia yang baik, pengurus perlu mengetahuimengapa pekerja menunjukkan satu tingkahlaku yang tertentu danapakah faktor psikologi dan sosial yang mempengaruhi merekabertingkahlaku. 1.3.1 Mary Parker Follet Mary banyak membincangkan bagaimana pengurus seharusnya melayan pekerja. Penekanan ini dibuat kerana Taylor mengabaikan perkara ini dalam teorinya. Mary mencadangkan konsep "authority should go with knowledge……whether it is up the line or down". Bermaksud jika pekerja mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai apa yang perlu dilakukan maka, pekerja boleh mengawal kerja-kerja tersebut tanpa bantuan daripada pengurus. Pengurus seharusnya bertindak hanya sebagai pembimbing sahaja bukan sebagai penyelia. Konsep ini dikenali juga sebagai "empowerment". Beliau juga mencadangkan supaya setiap pengurus jabatan berhubung secara terus di antara mereka untuk mempercepatkan proses membuat keputusan. 1.3.2 Hugo Munsterberg Beliau telah menekankan penggunaan psikologi kepada industri dan pengurusan. Beliau turut mengaitkan konsep pengurusan saintifik dengan tingkahlaku manusia dan juga kepentingan bersama di antara pengurus dan pekerja. 1.3.3 Elton Mayo Konsep yang diperkenalkan oleh Mary tidak begitu mendapat sambutan daripada penyelidik dan pengurus kerana pengurus lebih berminat dengan idea Taylor dan Gilbreth. Untuk meningkatkan kecekapan, mereka telah melaksanakan beberapa kajian dan salah satu kajian yang paling penting ialah Kajian Hawthorne. Kajian ini telah dilaksanakan di Hawthorne Works of the Westhern Electric Company. Kajian ini dikendalikan oleh Elton Mayo, F.J Roethlisberger dan rakan-rakan daripada Universiti Harvard. Kajian ini dibuat untuk menyelidik bagaimana cahaya dan situasi kerja mempengaruhi prestasi kerja. Kajian ini dilaksanakan dalam dua fasa: • Fasa 1
 9. 9. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 Kajian ini bertujuan untuk meneliti antara keadaan fizikal dengan daya pengeluaran. Penumpuan dibuat untuk menentukan hubungan antara cahaya lampu dengan kecekapan dua kumpulan kerja yang diukur melalui output yang dikeluarkan. Intensiti cahaya lampu dibeza-bezakan manakala satu kumpulan lagi bekerja di bawah cahaya lampu yang sama. Hasil kajian mendapati apabila intensiti cahaya lampu meningkat, produktiviti kumpulan kerja juga meningkat dan apabila intensiti cahaya lampu dikurangkan, produktiviti juga turut meningkat. Keadaan ini mengambarkan bahawa pekerja lebih bertindakbalas terhadap kewujudan cahaya lampu berbanding dengan peningkatan atau penurunan cahaya lampu. Fenomena ini dikenali sebagai kesan Hawthorne. Keseluruhannya, hasil kajian membuktikan bahawa tidak terdapat hubungan yang konsisten di antara produktiviti dengan keadaan fizikal. • Fasa 2 Kumpulan dari Harvard ini menjalankan kajian bertujuan untuk meneliti dan menganalisis hubungan sosial dalam kumpulan kerja. Kajian ini melibatkan enam orang wanita yang dipilih untuk bekerja di bahagian pemasangan telefon di sebuah bilik. Kumpulan kerja ini diperhatikan bagi suatu tempoh jangkamasa yang lama. Di samping itu terdapat dua belas perubahan dalam persekitaran kerja yang telah dilakukan. Antaranya termasuklah perubahan tempoh masa rehat, cara pembayaran upah, ganjaran dan sebagainya.Kajian ini dibuat berdasarkan kepada andaian sistem insentif ke ataskumpulan. Sistem ini menyatakan bahawa lebih gigih kumpulan bekerja,lebih output yang akan dihasilkan. Ini akan memberi upah dan ganjaranyang lebih kepada pekerja. Penyelidik percaya bahawa hasil kajianmenunjukkan ahli kumpulan kerja akan memberi tekanan sesama merekauntuk bekerja dengan gigih dan mendapat upah yang lebih. Dalamkajian ini, didapati output yang diperolehi adalah sentiasa lebih tinggidaripada sebelumnya dalam setiap kajian. Kesimpulan daripada kajiantersebut memperlihatkan kepada kita bahawa perubahan danpeningkatan dalam produktiviti tidak begitu dipengaruhi oleh perubahanyang diwujudkan dalam persekitaran kerja tetapi dipengaruhi olehhubungan dan sikap individu dalam kumpulan tersebut. Ahli kumpulandidapati lebih berminat untuk mengekalkan perpaduan kumpulan kerjadaripada memperolehi lebih banyak ganjaran kewangan. Inimemperlihatkan bahawa keakraban dan persahabatan di kalangan ahlikumpulan merupakan faktor yang signifikan terhadap peningkatandalam produktiviti.
 10. 10. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1Kajian Hawthorne menunjukkan kepada kita bahawa secarakeseluruhannya peningkatan dalam daya pengeluaran adalahdisebabkan oleh faktor sosial seperti semangat bekerja, perasaankepunyaan, gaya pengurusan pengurus dan saling berhubung antaraanggota kumpulan kerja melalui pengurusan yang berkesan. Sebagaikesimpulan, kajian ini mendapati bahawa pekerja lebih dimotivasikanoleh hubungan antara individu berbanding dengan faktor ekonomi.
 11. 11. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 AKTIVITI 1BUjikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya…!!Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.Arahan: Bulatkan jawapan yang betul.1.1 Henri Fayol dikenali sebagai “Bapa Pengurusan Saintifik”. (B/S)1.2 Mary P. Follet percaya pekerja mestilah diawasi untuk memastikan mereka melaksanakan kerja yang diserahkan. (B/S)1.3 Hasil kajian Hawthorne mendapati pekerja dimotivasikan oleh hubungan antara individu berbanding dengan factor persekitaran. (B/S)1.10 Kajian Hawthorne dilaksanakan di Hawthorne Electric Co. (B/S)1.11 Pekerja harus mendahulukan kepentingan mereka dalam melaksanakan tugas. (B/S)1.12 Kerja-kerja yang mempunyai objektif yang sama hendaklah dimasukkan di dalam satu arahan. Prinsip ini merujuk kepada satu perintah. (B/S)1.13 Hugo Munsterberg terkenal dengan penumpuan terhadap keperluan fisiologi kepada pekerja. (B/S)Soalan esei1.14 Kenapakah hirarki kedudukan perlu diperjelaskan kepada pekerja mengikut teori Birokrasi?1.15 Senaraikan 6 prinsip pengurusan yang diperkenalkan oleh Henry Fayol yang dapat dilaksanakan dalam firma perakaunan.
 12. 12. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 11.16 Bincangkan eksperimen yang dilaksanakan dalam kajian Hawthorne. MAKLUM BALAS AKTIVITIAKTIVITI 1B 1.7 S 1.8 S 1.9 B 1.10 S 1.11 S 1.12 S 1.13 S 1.14 Kepentingan hirarki kedudukan a) Laporan b)Kerahsiaan maklumat c)Keselamatan d)Tanggungjawab setiap individu 1.15 Mana-mana 6 prinsip daripada 14 prinsip yang diperkenalkan yang boleh dikaitkan dengan perakaunan. Rujuk m/s 7. 1.16 Jawapan boleh dirujuk pada mukasurat 9&10.
 13. 13. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1
 14. 14. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 11.4 Pendekatan Sains PengurusanPendekatan sains pengurusan merupakan pendekatan yang memberipenekanan terhadap penggunaan kaedah saintifik dan teknik kuantitatifbagi meningkatkan kejayaan organisasi. Teori ini memberi fokus kepadapenggunaan kaedah kuantitatif bagi membantu pengurusmenggunakan sumber-sumber organisasi dengan secara maksimumdalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Terdapat beberapacabang pengurusan sains : • Pengurusan kuantitatif. Kaedah ini menggunakan teknik matematik seperti program linear, simulasi untuk membantu pengurus seperti mengira inventori ataupun cara terbaik untuk membuat pelaburan. • Pengurusan operasi. Ianya bermaksud membekalkan pengurus dengan satu set teknik-teknik yang boleh digunakan dalam menganalisa pengeluaran organisasi supaya lebih cekap dan berkesan. • “Total Quality Managemant” pula memfokuskan kepada menganalisa input, output dan proses dalam meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan. • “Management information system” pula membantu pengurus mereka sistem maklumat yang membekalkan maklumat- maklumat penting mengenai kejadian-kejadian yang berlaku di dalam dan di luar organisasi bagi membuat keputusan.1.5 Pendekatan Organisasi-PersekitaranSelain daripada mengenalpasti faktor dalaman yang mempengaruhipekerja, pengurus juga cuba mengenalpasti bagaimana persekitaranluar daripada organisasi boleh mempengaruhi tingkahlaku pekerja.
 15. 15. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1Kepentingan kajian ini berkembang selepas terbentuknya teori kontigensidan sistem . 1.5.1 Pendekatan Kontigensi Salah satu kejayaan besar terhadap perkembangan teori pengurusan ialah dengan lahirnya teori kontigensi oleh Tom Burns dan G.M Stalker di Britain dan Paul Lawrence dan Jay Loreh di Amerika Syarikat. Mesej penting dalam teori kontigensi ialah tidak ada satu cara yang terbaik dalam pengurusan (there is no best way). Pendekatan kontigensi menyatakan tidak ada satu cara terbaik dalam melaksanakan satu- satu kerja atau dalam membuat satu-satu keputusan kerana setiap situasi yang dihadapi adalah berbeza. Sebagai contoh, seorang pengurus akan menggunakan gaya kepimpinan yang berbeza bagi kumpulan yang mempunyai pengalaman dan kumpulan yang tidak mempunyai pengalaman. Maka, pengurus perlu mengenalpasti ciri- ciri sesuatu situasi, sebelum memilih konsep, prinsip dan teknik pengurusan yang akan dilaksanakan. Kelebihan teori ini ialah ia dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan persekitaran dan ianya lebih fleksibel. Pengurus juga tidak perlu tercari-cari kaedah tertentu dalam membuat keputusan. 1.5.2 Pendekatan Sistem Teori sistem melihat organisasi sebagai satu sistem penuh yang bekerjasama untuk mencapai objektif yang menyeluruh . Sistem ini mempunyai sistem-sistem kecil yang ada pertalian di antara satu sama lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh satu bahagian akan memberi kesan kepada bahagian yang lain dalam organisasi. Semua jabatan dalam organisasi mempunyai pertalian dan perkaitan dan tidak hidup secara terpisah. Oleh itu untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, pengurus mestilah mengambilkira kepentingan setiap jabatan dalam organisasi. • Sistem tertutup-Sistem ini tidak menukar maklumat , material dan tenaga dengan persekitaran. Ia tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan faktor persekitaran luaran dan ia bergerak sendiri. • Sistem terbuka-sistem yang menukar maklumat, bahan-bahan dan tenaga dengan persekitaran dan mengubahnya kepada barangan dan perkhidmatan dan disalurkan balik kepada
 16. 16. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 persekitaran. Sistem ini mempunyai bentuk dan struktur yang dapat diubahsuai atau ditukar untuk menyesuaikan dengan perubahan yang berlaku di dalam persekitaran.Rajah 1 di bawah menggambarkan evolusi perkembangan teoripengurusan mengikut tahun. PERSEKITARAN SAINS PENGURUSAN TINGKAHLAKU PENGURUSAN/PENTADBIRAN SAINTIFIK1890 1900 1910 1920 1030 1940 1050 1960 1970 1980 1990 2000Sumber: Contemporary Management, Jones, George, Hill, McGraw Hill,USA, 1999.
 17. 17. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1Rajah 1TAJUK : EVOLUSI PERKEMBANGAN TEORI PENGURUSAN
 18. 18. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 AKTIVITI 1CUjikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya…!!Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.Arahan: Isikan tempat kosong soalan-soalan di bawah:-1.17 kaedah simulasi akan membantu pengurus melakukan tugasdengan baik dalam perniagaannya merupakan________________________.1.18 Pendekatan yang memberikan penekanan terhadap penggunaankaedah ___________ dan __________________ merupakan teoripendekatan sains pengurusan.1.19 Pengurus yang cuba mengenalpasti bagaimana persekitaran luardaripada organisasi mempengaruhi tingkahlaku pekerja dikenali denganpendekatan ________________.1.20 __________________ adalah satu sistem yang tidak menukarkanmaklumat, material dan tenaga dengan persekitaran dan tidakdipengaruhi oleh perubahan-perubahan faktor persekitaran luaran.Soalan esei.1.21 Apakah perbezaaan yang wujud di antara sistem tertutup dan sistemterbuka.
 19. 19. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 MAKLUM BALAS AKTIVITIAKTIVITI 1C1.17 Pengurusan kuantitatif1.18 Saintifik dan Teknik Kuantitatif1.19 Organisasi Persekitaran.1.20 Sistem Tertutup.Soalan esei.Sistem tertutupSistem terbuka • Sistem tertutup-Sistem ini tidak menukar maklumat , material dan tenaga dengan persekitaran. Ia tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan faktor persekitaran luaran dan ia bergerak sendiri. • Sistem terbuka-sistem yang menukar maklumat, bahan-bahan dan tenaga dengan persekitaran dan mengubahnya kepada barangan dan perkhidmatan dan disalurkan balik kepada persekitaran. Sistem ini mempunyai bentuk dan struktur yang dapat diubahsuai atau ditukar untuk menyesuaikan dengan perubahan yang berlaku di dalam persekitaran.
 20. 20. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 PENILAIAN KENDIRIAnda telah menghampiri kejayaan. Sila cuba semua soalan dalampenilaian kendiri ini dan semak jawapan anda pada maklum balas yangdisediakan. Jika ada masalah sila berbincang dengan pensyarah anda.Selamat mencuba dan semoga berjaya.Soalan Objektif1. Peraturan, panduan dan prosedur dalam organisasi ialah satu prinsip dalam teori_______________ A. disentralisasi B. pembahagian kerja C. birokrasi D. satu arahan E. pemusatan2. Rekabentuk kerja dan pengenalan masa rehat untuk mengurangkan keletihan ditekankan dalam teori A. pengurusan saintifik B. sistem C. kontigensi D. tingkahlaku
 21. 21. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 E. Hawthorne3. Pengurusan kuantitatif amat berguna kepada pengurus dalammelaksanakan fungsi A. perancangan B. kepimpinan C. penyusunan D. perundingan E. motivasiIsikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuaiPendekatan paling awal teori pengurusan yang diperkenalkan ialah_____________1_________ dan ia dikaji oleh______2__________. TeoriPengurusan Saintifik menekankan kepada kepentingan__________3______. _______4________pula memperkenalkan 14 prinsippengurusan bagi membantu pengurus menguruskan organisasi.Pendekatan yang fokus kepada kepentingan pekerja ialahteori_________5______. Salah satu kajian awal dalam pendekatantingkahlaku ialah kajian_________6_______. Kajian ini mengenalpastikepentingan_____7__________.dalam organisasi. Pendekatan yangmemberi pendedahan mengenai penggunaan alat-alat saintifikialah_______8_______. Dengan adanya teori ini dapat membantupengurus dari aspek________9_________dan______10__________.Pendekatan pengurusan yang memerlukan pengurus fleksibel dalamgaya pengurusannya ialah_______11___________.Soalan Esei1. Bincangkan konsep "mencari cara terbaik dan masa yang singkat" yang dikaji oleh Taylor dan pasangan Gilbreth.2. Jelaskan konsep kontigensi dalam pengurusan bagi menghadapi perubahan dalam era globalisasi berserta dengan contoh.3. Jelaskan hasil kajian Hawthorne terhadap tingkah laku dan hubungan pekerja dalam organisasi.
 22. 22. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 14. Bezakan di antara sistem terbuka dan sistem tertutup.
 23. 23. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 MAKLUM BALAS PENILAIAN KENDIRISoalan Objektif 1. C 2. A 3. AIsi tempat kosong 1. Pendekatan saintifik 2. F.W. Taylor 3. Produktiviti 4. Henry Fayol 5. Hubungan manusia 6. Kajian Hawthorne 7. Pekerja 8. Pengurusan sains pengurusan 9. Membuat keputusan 10. Menyelesaikan masalah 11. KontigensiSoalan EseiSoalan 1 Mencari cara terbaik-mengikut Gilbreth: • Menganalisa setiap pergerakan pekerja dalam melaksanakan tugas • Membuang mana-mana pergerakan yang tidak diperlukan untuk menjimatkan masa
 24. 24. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1Mengikut Taylor  Prinsip penentuan pergerakan  Cara pekerja bekerja  Merekodkan masa bekerja  Cara pergerakan yang terbaikSoalan 2Pendekatan ini menyatakan tidak ada satu cara yang terbaik dalammenguruskan organisasi. Ini adalah kerana tidak ada satu situasi yangtetap sepanjang masa maka pengurus perlu sentiasa menyesuaikancorak pengurusan dengan perubahan yang berlaku dipersekitaranseperti perubahan ekonomi , undang-undang dan sebagainya.Soalan 3Hasil kajian Hawthorne menunjukkan: • Kepentingan semangat bekerja • Perasaan kepunyaan dikalangan pekerja • Gaya/corak pengurusan pengurus • Perhubungan yang wujud di antara pekerjaSoalan 4Perbezaan di antara sistem terbuka dan sistem tertutupSistem tertutup Sistem terbuka1. Sistem yang tidak menukar 1. Sistem yang menukar maklumat,maklumat, material dan tenaga bahan dan tenaga dengandengan persekitaran. persekitaran.2. Ia tidak dipengaruhi oleh faktor 2. Sistem ini mempunyai bentuk danpersekitaran dan ia berdiri sendiri struktur yang dapat diubahsuai untuk menyesuaikan dengan perubahan persekitaran
 25. 25. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 AKTIVITI 1AUjikan kefahaman anda sebelum meneruskan input selanjutnya…!!Sila semak jawapan anda pada maklum balas di halaman berikutnya.Arahan: Bulatkan jawapan yang betul 1.1 Sejarah pengurusan tidak mempunyai perkaitan dengan amalan pengurusan pada masa kini. (B/S) 1.2 Teori pengurusan pertama yang diperkenalkan ialah Teori Pengurusan Saintifik. (B/S) 1.3 Sumbangan besar pasangan Gilbreth ialah ialah kajian “time and motion study” (B/S) 1.4 Taylor mencadangkan supaya pekerja dibayar gaji yang amat tinggi bagi meningkatkan motivasi. (B/S) 1.5 Hasil kajian Taylor dan Gilbreth banyak diamalkan dalam pengurusan industri pelancungan. (B/S)Soalan esei 1.6 Secara ringkas terangkan sumbangan tokoh-tokoh berikut terhadap dunia pengurusan. a) Pasangan Gilbreth b) F. W. Taylor
 26. 26. SEJARAH PENGURUSAN Lecture 1 MAKLUM BALAS AKTIVITIAKTIVITI 1A 1.4 S 1.5 B 1.6 B 1.7 S 1.8 S 1.9 a) Pasangan Gilbreth–Pasangan ini memberi penekanan terhadap cara melaksanakan kerja dengan teknik yang terbaik dan masa yang paling menjimatkan. Huraikan prinsip ini dengan lebih lanjut. Rujuk kepada 1.1.2 m/s 3-4. b) F.W.Taylor- mengenalpasti 4 prinsip dalam meningkatkanproduktiviti:- 1. pembahagian kerja 2. pengkhususan kerja 3. pengambilan pekerja 4. sistem pembayaran upah

×