Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T8 Demografia

772 views

Published on

Presentació sobre demografia

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T8 Demografia

 1. 1. TEMA 8: DEMOGRAFIA
 2. 2. ÍNDEX 1. Introducció 2. Distribució de la població mundial: densitat 3. Moviments naturals de població 3.1 Natalitat 3.2 Mortalitat 3.3 Creixement natural 4. Moviments migratoris 5. Creixement real de la població 6. Estructura de la població 7. Piràmide de població
 3. 3. 1. INTRODUCCIÓ
 4. 4. La demografia és l’estudi de la població humana segons la seua composició, estructura o distribució en un moment determinat o al llarg del temps. Els registres per poder estudiar la població són: censos, estadístiques, registres civils...
 5. 5. 2. DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ
 6. 6. La població mundial supera els 7.000.000.000 d’habitants, però està distribuïda de forma desigual: mentre a Àsia viu més del 60% del total (sols entre Índia i Xina tenen més d’un terç de la població), Àfrica i Amèrica tenen al voltant del 14%, Europa quasi un 11%, Oceania té un 0’5% i a l’Antàrtida no viu ningú.
 7. 7. Factors de la distribució Físics El relleu: viu més gent en planes i valls situades a poca altitud El clima: preferència pels climes temperats front als càlids i freds El sòl: més població on els sòls són fèrtils per a l’agricultura Humans Econòmics: la gent va a viure en zones riques en agricultura, indústria o activitats terciàries Històrics (llocs on viu molta gent des de fa mil·lennis, migracions,... Polítics: decisions de governs que poden suposar l’expulsió de gent o l’arribada d’emigrants, guerres, refugiats,...
 8. 8. Per a comprendre la distribució de la població tenim en compte la densitat de població, que és el resultat de dividir la població total (habitants) entre la superfície que ocupa (km²). S’expressa en habitants per quilòmetres quadrats. La densitat de població d’un lloc és alta quan supera els 100 hab./km², mitjana entre 50 i 100 hab./km², baixa entre 25 i 50 hab./km², molt baixa entre 1 i 25 hab./km² i extremadament baixa quan és inferior a 1 hab./km² Densitat d’Espanya: Població total: 46 624 382 hab Superfície: 505 990 Km² D Esp = 46 624 382 505 990 = 92,1 hab/km²
 9. 9. 3. MOVIMENTS NATURALS DE POBLACIÓ
 10. 10. Els moviments naturals o vegetatius de població són els canvis produïts per factors naturals com la natalitat i la mortalitat i que fan variar el número de població.
 11. 11. 3.1 NATALITAT
 12. 12. La natalitat és el nombre de nascuts en un lloc en un període de temps concret. La taxa de natalitat expressa la relació entre el nombre de nascuts i la població total d’un lloc i es calcula multiplicant el nombre de nascuts per mil i dividint el resultat entre la població total. La taxa de fecunditat d’un lloc relaciona la quantitat de nascuts amb la població femenina en edat fèrtil i es calcula multiplicant el nombre de nascuts per mil i dividint el resultat entre el nombre de dones que tenen entre 15 i 49 anys. També s’utilitza com un indicador de natalitat el nombre mitjà de fills per dona. En general, quan més desenvolupat està un país, més baixa és la seua natalitat
 13. 13. Taxa de natalitat:
 14. 14. Taxa de fecunditat:
 15. 15. 3.2 MORTALITAT
 16. 16. La mortalitat expressa el nombre de morts en un lloc i període de temps concret. La taxa de mortalitat (TM) expressa la relació entre el nombre de morts i la població total. Es calcula multiplicant el nombre de morts per mil i dividint el resultat entre la població total. Es considera que la mortalitat d’un lloc és alta quan supera el 15‰, moderada entre el 6 i el 10‰ i baixa per baix del 6‰ La taxa de mortalitat infantil (TMi) relaciona el nombre de xiquets nascuts i els xiquets morts abans de fer un any i es calcula multiplicant els morts abans de fer un any per mil i dividint-los entre el total de naixements. Als països desenvolupats aquesta taxa és molt baixa i als subdesenvolupats alta.
 17. 17. Taxa de mortalitat:
 18. 18. L’esperança de vida s’expressa en els anys que s’espera que, de mitjana, visca una persona en el moment del seu naixement: és alta quan està per damunt dels 70 anys i baixa per baix dels 60 anys. Esperança de vida a Espanya:
 19. 19. 3.3 CREIXEMENT NATURAL O VEGETATIU
 20. 20. El creixement natural (CN) és la diferència entre el nombre de nascuts i el de morts. Pot expressar creixement si el resultat és positiu, disminució si és negatiu o creixement zero. La taxa de creixement natural (TCN) és la diferència entre la TN i la TM. S’expressa en %. És alt si supera el 20%, mitjà entre el 10 i el 20%, baix si és inferior al 10% i negatiu si el resultat és inferior a 0. Natalitat > mortalitat = creixement positiu Natalitat < mortalitat = creixement negatiu TCN = TN-TM ÷ 10 TCN = CN x 100 Població total CN = Naixements - Mortalitat
 21. 21. 4. MOVIMENTS MIGRATORIS
 22. 22. Els moviments migratoris són els desplaçaments que fan les persones i que impliquen un canvi de faena i de residència. Es diferència entre: emigració o eixida de persones i immigració o arribada de persones. El saldo migratori (SM) és la diferència entre el nombre d’immigrants i el d’emigrants en un lloc i en un període de temps. SM = immigració - emigració
 23. 23. 5. CREIXEMENT REAL DE LA POBLACIÓ
 24. 24. Per a conèixer l’augment o descens de la població d’un lloc (creixement real de població) és necessari tenir en compte el creixement natural i la incidència dels moviments migratoris, de forma que el creixement real es calcula sumant al creixement natural (nascuts menys morts) el saldo migratori (immigrants menys emigrants). CR = CN + SM Taxa CR = CN+SM x 100 Població total
 25. 25. 6. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ
 26. 26. La població es pot analitzar segons la seua estructura: pels trets biològics (edat i sexe), econòmics (ocupació o activitat laboral) o cultural (alfabetització i nivell d’estudis). Segons l’edat la població la dividim en tres grups: joves (de 0 a 14 anys), adults (de 15 a 64 anys) i ancians (més de 64 anys): permet distinguir entre poblacions envellides i joves. Segons el sexe la població es divideix en homes i dones: naixen més homes que dones, les xifres s’igualen cap als 45-60 anys i hi ha més dones ancianes que homes per tindre una major esperança de vida. Segons l’activitat laboral distinguim entre població activa i inactiva. Segons l’índex d’alfabetització (percentatge de població de + de 15 anys que sap llegir i escriure): països desenvolupats > 90%, països subdesenvolupats < 50%.
 27. 27. 7. PIRÀMIDE DE POBLACIÓ
 28. 28. La piràmide població és una gràfica per a representar l’estructura de la població per sexe i edat d’un lloc en un moment determinat. Piràmide de Població Espanya 2015
 29. 29. Piràmide triangular o de para-sol (expansiva): té una base ampla o molt ampla perquè la natalitat és elevada i es va fent estreta quan pugem per la baixa esperança de vida i les dificultats per a arribar a vell, trobant molt poca població vella. És típica de països subdesenvolupats d’Àfrica i el sud d’Àsia Piràmide en forma de campana (estable): la base no supera al tronc (reducció de la natalitat), però el cim també és estret (encara no hi ha massa població envellida, però l’esperança de vida comença a pujar), de manera que la majoria de la població és adulta. És típica de països en vies de desenvolupament d’Amèrica Llatina i est d’Àsia Piràmide en forma d’ogiva i d’urna o bulb (regressiva): la base és més estreta que el tronc (natalitat molt reduïda) i hi ha més població envellida al cim (esperança de vida alta). Són pròpies dels països desenvolupats
 30. 30. 8. ACTIVITATS
 31. 31. 1. Calcula la densitat de població i ordena de major a menor. País Extensió Població Xina 9 596 961 1 338 612 968 Líbia 1 759 540 6 310 434 P.Baixos 41 543 16 715 999 Austràlia 7 741 220 21 262 641 2. Calcula la TN i la TF del continent Europeu si la població total és 728 603 045 hab, el nombre de naixements en un any és de 7 424 397 i el de dones en edat fèrtil és de 179 378 441 3. Calcula la TM d’Àfrica si la població total és de 968 042 075 i el nombre de defuncions en un any és de 11 997 553. 4. Calcula la TMi d’Europa si el nombre de defuncions de xiquets menors d’un any és de 55208 i el de naixements 7 424 397.
 32. 32. 5. Calcula la TCN de Mali, tenint en compte que la taxa de natalitat és del 46,8‰ i la taxa de mortalitat és del 15,3‰. 6. Calcula la TCN d’Alemanya si la taxa de natalitat és del 8,2‰ i la de mortalitat del 10,8‰. 7. Calcula la TCN de la C. Valenciana, si el nombre de naixement és de 57 115, la mortalitat és 40 744 i la població total és de 5 029 601.
 33. 33. 8. A partir de les taules dels llocs A i B, calcula per a cadascun i respon: a) Densitat de població de cadascun. b) Taxa de natalitat de cadascun. c) Taxa de mortalitat de cadascun. d) Taxa de mortalitat infantil de cadascun. e) Taxa de fecunditat de cadascun. f) Creixement natural o vegetatiu de cadascun. g) Taxa de creixement natural o vegetatiu de cadascun. h) Saldo migratori de cadascun. i) Creixement real de cadascun. j) Taxa de creixement real de cadascun j) El lloc A, és desenvolupat o subdesenvolupat? Raona la resposta. k) El lloc B, és desenvolupat o subdesenvolupat? Raona la resposta.
 34. 34. 9. Identifica a quin tipus de piràmide de població respon cadascuna, digues per què i explica-les:
 35. 35. JAPÓ (2011) 10. A partir les dades de baix, confecciona la piràmide de població, digues de quin tipus és i explica-la:

×