Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Retard mental

1,160 views

Published on

definició, classificació i sistemes de Suport

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Retard mental

 1. 1. Retard Mental____________________Definició, Classificació, I Sistemes de Suport____________________ Quadern 10ª Edició AAMR 0
 2. 2. Retard Mental ____________________ Definició, Classificació, I Sistemes de Suport ____________________ Quadern 10ª Edició AAMR Traducció: Josep Font i RouraEdició per a ús exclusiu dels membres del GIEE 1
 3. 3. TAULA DE CONTINGUTSDEFINICIÓ I ASSUMPCIONS ........................................................................ 0CAPÍTOL 1: INTRODUCCIÓ AL SISTEMA DE 2002 ..................................... 1 El sistema ............................................................................................ 1 Posar en funcionament els sistema de 2002 ...................................... 1 Què és nou en la 10ª edició? ............................................................... 3 El consens emergent en el camp ......................................................... 5CAPÍTOL 2: DEFINICIÓ I DIAGNÒSTIC ........................................................ 8 El Sistema 2002 .................................................................................. 8 Definir pel diagnòstic ........................................................................... 8 Explicació de la definició ..................................................................... 9CAPÍTOL 3: LA TEORIA SUBJACENT A LA DEFINICIÓ ........................... 11 Les cinc assumpcions ......................................................................... 11 El model teòric multidimensional ......................................................... 12 Les cinc dimensions ............................................................................ 14CAPÍTOL 4: EL MARC PER A L’AVALUACIÓ ............................................ 22 El marc pel diagnòstic, la classificació i la planificació dels suports ... 22CAPÍTOL 5: EL PROCÉS DE TRES FUNCIONS ........................................ 24 Els formularis ................................................................................... 24 Funció 1: Diagnòstic del retard mental ............................................... 24 Funció 2: Classificació i descripció .................................................... 26 Funció 3: El perfil de suports necessaris ........................................... 29CAPÍTOL 6: ESTUDI DE CAS ..................................................................... 32 La Gemma – Una noia amb problemes de conducta ........................ 32Formularis .................................................................................................... 34 2
 4. 4. LA DEFINICIÓ DE RETARD MENTALEl retard mental és una discapacitat que es caracteritza per limitacionssignificatives tant en el funcionament intel.lectual com en la conductaadaptativa expressada en les habilitats adaptatives conceptuals, socials ipràctiques. Aquesta discapacitat s’origina abans dels 18 anys.CINC ASSUMPCIONSESSENCIALS PER L’APLICACIÓ DE LA DEFINICIÓLes cinc assumpcions següents són essencials per a l’aplicació d’aquestadefinició:1. Les limitacions en el funcionament actual s’han de considerar dins del context dels entorns comunitaris típics dels companys de la mateixa edat i cultura de l’individu.2. Una avaluació vàlida ha de considerar la diversitat lingüística i cultural i les diferències en els factors de comunicació, sensorials, motrius i conducta.3. En un mateix individu, les limitacions sovint es donen juntament amb punts forts.4. Un objectiu important a l’hora de descriure les limitacions es desenvolupar un perfil dels suports necessaris.5. Generalment, el funcionament de vida de la persona amb retard mental millorarà si se li proporcionen els suports personalitzats adequats durant un període de temps continuat. 3
 5. 5. CAPÍTOL 1INTRODUCCIÓ AL SISTEMA DE 2002EL SISTEMAAquesta definició, classificació i sistema de suports delretard mental és la primera revisió de la revolucionàriaversió de 1992. Elaborada a partir d’aquella definició, elSistema de 2002 incorpora algunes característiquesaddicionals i n’amplia d’altres per tal de crear un sistemamultidimensional per al diagnòstic, la classificació i el pla desuports per a les persones amb retard mental.Més que una definició, aquest llibre presenta les cincassumpcions bàsiques que s’han de tenir presents a l’horad’implementar la definició, i un model teòric que resumeix elcaràcter multidimensional del retard mental. Aquest nousistema presenta aleshores un marc per el diagnòstic i laclassificació del retard mental, i la planificació dels suports.Aprofitant-se dels 10 anys d’experiència i feedbackprovinent del camp, aquest nou sistema integra amb mésfidelitat els models teòrics amb les necessitats pràctiques - ifa que el nou sistema sigui més útil, integrat i compatibleamb els altres sistemes de diagnòstic i classificació.El Quadern i els Formularis del Retard Mental són un recursindispensable per a totes aquelles persones que estiguininteressades amb el retard mental.POSAR EN FUNCIONAMENT EL SISTEMA DE2002Aquest quadern està dissenyat per ajudar a posar enfuncionament el diagnòstic, la classificació i el sistema desuports del 2002. Juntament amb els Formularis, és uncomplement de la 10a. edició del llibre Retard Mental:Definició, classificació i Sistemes de Suport. AquestQuadern no s’ha pensat per substituir o ser utilitzat encomptes del manual sobre Retard Mental. Més a aviat,presenta una forma útil per implementar la definició, laclassificació i els sistemes de suports. Es recomana unalectura atenta del llibre Retard Mental abans d’aplicar ladefinició, classificació i sistemes de suports.EL LLIBREEl llibre sobre Retard Mental conté una discussió detallada iprofunda sobre l’evolució de la definició del retard mental,les assumpcions i el model teòric sobre el que es fonamenta 4
 6. 6. la definició, i el marc per l’avaluació que constitueixen elselements essencials per implementar la definició, laclassificació i els sistemes de suports. Examina lanaturalesa multidimensional del retard mental i descriu elpaper que el judici clínic juga en el diagnòstic. El llibretambé proporciona una discussió a fons sobre l’avaluació dela intel.ligència i la conducta adaptativa, els sistemes declassificació, la salut, l’etiologia i la prevenció. També incloucapítols sobre els suports i la seva aplicació i provisió i laresponsabilitat pública a l’hora de proporcionar els suports,així com les implicacions futures de la nova definició.EL QUADERN S’ha d’utilitzar aquestAquest Quadern resumeix i subratlla una part de la Quadern perinformació clau del llibre, i demostra com es pot implementar elsimplementar el sistema 2002 en els vostres programes. A la Sistema 2002, quepart final d’aquest Quadern s’inclouen un conjunt de inclou la identificacióformularis en blanc que podeu fer servir a l’hora de de les fortaleses i lesdiagnosticar el retard mental, identificar les potencialitats i limitacions, i lales limitacions, i planificar els suports individualitzats per a planificació delsles persones. Es proporciona un estudi de cas que suports per l’individu.demostra la manera d’utilitzar els formularis a l’horad’operativitzar el sistema 2002. El Quadern també inclou unglossari de definicions operatives.ELS FORMULARISEls Formularis es divideixen en tres “funcions” peldiagnòstic, la classificació i la planificació dels suports:Funció 1: El formulari pel Diagnòstic del Retard Mentals’utilitza per registrar l’avaluació dels tres elementsprincipals de la definició de retard mental: (a) funcionamentintel.lectual, (b) conducta adaptativa, i (c) edat d’inici.Aquests formularis també permeten registrar avaluacionsanteriors, errors estàndards de mesura, i informacionsprovinents de l’individu i de les persones significatives en laseva vida.Funció 2: El formulari per a la Classificació i Descripcióserveix per registrar els punts forts i les limitacions del’individu en les següents cinc dimensions:1. Habilitats intel.lectuals2. Conducta Adaptativa3. Participació , Interacció i Rols Socials4. Salut5. Context 5
 7. 7. Funció 3: El Perfil de Suports Necessaris s’utilitza per ala construcció d’un perfil de suports en les nou àrees desuport claus:1. Desenvolupament humà2. Ensenyament i educació3. Vida a la llar4. Vida comunitària5. Treball6. Salut i Seguretat7. Conducta8. Habilitats socials9. Protecció i defensaEls formularis que s’han omplert per l’estudi de cas il.lustrencom es poden utilitzar per implementar el sistema 2002.QUÈ ÉS NOU EN LA 10a. EDICIÓ?Des de la seva fundació a l’any 1876, l’AAMR ha definit elfenomen del retard mental. Durant tots aquests anys, la S’ha de llegir el Capítoldefinició s’ha anat perfeccionant moltes vegades a partir de 2 del manual sobre elles últimes recerques, les teories existents en el camp i de Retard Mental per unales interaccions amb la societat. revisió històricaLa 9ª edició del manual del Retard Mental va marcar un gir completa de leshistòric en la definició i el sistema de classificació ja que va definicions de retardcanviar la manera de percebre les persones amb retard mental.mental- es va passar d’observar exclusivament a l’individu aconsiderar com l’individu funciona i interacciona en els seusentorns. Es diferenciava de les definicions anteriors enquatre aspectes importants:1. Expressava la comprensió canviant que el retard mental és un estat de funcionament.2. Reformulava el què s’havia de classificar (les intensitats dels suports) i feia una descripció dels sistemes de suports que necessitaven les persones amb retard mental.3. Representava un canvi de paradigma. És a dir, des d’una visió del retard mental com un tret absolut que s’explica únicament per l’individu a una expressió de la interacció entre l’individu amb un funcionament intel.lectual limitat i l’entorn.4. Ampliava el concepte de conducta adaptativa, d’una descripció global a l’especificació de les habilitats adaptatives concretes. 6
 8. 8. OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUESL’objectiu del sistema 2002 és partir del manual de 1992 per ____________________tal de definir i crear un sistema contemporani de diagnòstic, L’objectiu del Sistema 2002 ésclassificació i sistemes de suport del retard mental. Mentre partir del manual de 1992 perque el Sistema de 1992 reflectia un canvi de paradigma, el tal de definir i crear un sistemasistema 2002 integra 10 anys d’experiència, recerca i contemporani de diagnòstic, classificació i sistemes decomentaris, per tal de (a) operativitzar de forma més clara la suport per a les persones ambnaturalesa multidimensional del retard mental i (b) presentar retard mental.les millors pràctiques pel diagnòstic, la classificació i laplanificació dels suports.El Sistema 2002 final manté les següents característiquesdel sistema de 1992:1. el terme de retard mental;2. les característiques essencials del sistema de 1992 que inclouen la seva orientació funcional i l’èmfasi en els suports;3. els tres criteris diagnòstics relacionats amb (a) el funcionament intel.lectual, (b) la conducta adaptativa , i (c) l’edat d’inici; i4. un fort compromís en que la classificació basada en les intensitats dels suports necessaris hauria de ser la preocupació principal d’un sistema de classificació i la direcció preferida pel camp.Les noves característiques del sistema 2002 que es trobenen el llibre sobre Retard Mental inclouen:1. el criteri d’una desviació estàndard pels components intel.lectuals i de conducta adaptativa;2. una cinquena dimensió: Participació, Interaccions i Rols Socials;3. una recerca sobre l’anàlisi factorial i conceptual de la conducta adaptativa que suggereixen que les habilitats conceptuals, socials i pràctiques representen adequadament la conducta adaptativa en la definició;4. recerca recent sobre l’avaluació dels suports i la determinació de la intensitat dels suports;5. una ampliació de lanterior procés de tres passos cap a un Marc per a l’Avaluació6. una discussió més àmplia del judici clínic, les circumstàncies en les que és necessari, la seva definició, i una sèrie d’orientacions sobre el judici clínic, i7. una discussió de les relacions entre el sistema 2002 i d’altres sistemes de classificació com son el “Diagnòstic 7
 9. 9. and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-IV-TR), “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems” (ICD-10), i “International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).El llibre i el Quadern mantenen el terme de retard mental. Observeu les set novesEncara que moltes persones que presenten aquestes característiques del sistemadiscapacitats recomanen l’eliminació del terme a causa de 2002 a la Taula 1.1la seva estigmatització i simplicitat, actualment no hi haconsens per un terme alternatiu acceptable.En el glossari del final d’aquest quadern es poden trobar lesdefinicions operatives completes que s’utilitzen de maneraconsistent en el llibre. Aquestes definicions són realmentimportants per l’avaluació de la intel.ligència i la conductaadaptativa i el posterior diagnòstic de retard mental.EL CONSENS EMERGENT EN EL CAMPA partir de l’anàlisi del treball recent fet en el camp, semblaque hi ha consens sobre els següents aspectes de ladefinició i classificació del retard mental:• El retard mental és una discapacitat intel.lectual que es caracteritza per limitacions significatives en el funcionament diari i que es mostra aviat en la vida i abans dels 18 anys.• Una discapacitat es conceptualitza com un problema significatiu en el funcionament i es caracteritza en el model ICF per problemes notables i greus en la capacitat de realització (“disminució”) i l’habilitat de realització (“limitacions en l’activitat”), i l’oportunitat de funcionar (“restriccions en la participació”).• La conducta adaptativa abasta l’aplicació d’habilitats conceptuals, socials i pràctiques en la vida diària. La seva avaluació hauria de fer referència a la competència típica d’un individu en les rutines diàries i en les circumstàncies canviants, no a la competència màxima.• Encara que lluny de ser perfecte, la millor manera de representar el funcionament intel.lectual és a través de les puntuacions del CI quan s’obtenen a partir d’instruments d’avaluació adequats. El criteri pel diagnòstic és aproximadament dues desviacions estàndard per sota de la mitja i considerant l’error estàndard de mesurar pels instruments d’avaluació específics utilitzats i els punts forts i febles dels instruments.• Els sistemes de classificació es poden utilitzar per una varietat d’objectius i en base a una sèrie de factors 8
 10. 10. diferents per tal de respondre a les necessitats diverses dels individus i les seves famílies, els investigadors, els clínics i els professionals que treballen en la pràctica.• Les funcions o raons per aplicar una definició de retard mental a una persona són múltiples i poden incloure el diagnòstic, la classificació i la planificació dels suports. Dins de cada funció hi ha múltiples objectius. Per exemple, la funció de diagnòstic es pot aplicar per determinar els serveis que cal prestar, beneficis o proteccions legals. De la mateixa manera, hi ha diferents objectius per a la classificació: organitzar la informació, planificar la recerca, planificar la intervenció i comunicar sobre característiques seleccionades. La planificació dels suports s’hauria de relacionar amb els punts forts de l’individu i les necessitats en cada una de les cinc àrees (Habilitats Intel.lectuals, Conducta Adaptativa, Participació, Interacció, Rols Socials, Salut i Context) i centrar-se en els resultats personals.• El judici clínic pot jugar un paper en el diagnòstic, la classificació i la planificació dels suports. 9
 11. 11. Taula 1.1 Característiques comparatives de la definició, classificació i sistemes de suport del 1992 i 2002Característiques de 1992 (9ª edició ) Característiques de 2002 (10ª edició )Utilitza el terme retard mental Manté el terme de retard mentalConserva els tres criteris diagnòstics: funcionament Conserva els tres criteris diagnòstics: funcionamentintel.lectual, conducta adaptativa i edat d’inici. intel.lectual, conducta adaptativa i edat d’inici.Manifesta la comprensió canviant de que el retard mental és Manté l’orientació funcional i l’èmfasi en els suports.un estat de funcionament.Afirma que la “intensitat dels suports necessaris” -més que els Manté el fort compromís que la classificació s’ha de basar ennivells de CI- és el que s’ha de classificar i el que cal és la intensitat dels suports necessaris i que aquest és l’objectiudescriure els sistemes de suports que les persones amb retard principal del sistema de classificació.mental necessiten.Representa un canvi de paradigma. Des de la perspectiva del Conserva el marc contextual.retard mental com un tret absolut que es manifestaexclusivament en l’individu, a una visió de la interacció existententre la persona amb un funcionament intel.lectual limitat il’entorn.Amplia el concepte de conducta adaptativa. Des d’una Reorganitza la conducta adaptativa en tres categories:descripció global a l’especificació de deu habilitats adaptatives habilitats conceptuals, socials i pràctiques.específiques. Té en compte la recerca conceptual sobre l’anàlisi factorial de la conducta adaptativa que suggereix que les habilitats conceptuals, socials i pràctiques representen adequadament la conducta adaptativa.Contempla el retard mental a través de quatre dimensions -un Afegeix una cinquena dimensió a l’enfocamentenfocament multidimensional, no d’una única dimensió. multidimensional.Les dimensions dels Sistema 1992 Les dimensions del Sistema 2002:Dimensió I : Funcionament intel.lectual i habilitats adaptatives. Dimensió I : Habilitats intel.lectualsDimensió II : Consideracions psicològiques i emocionals. Dimensió II: Conducta adaptativa (habilitats conceptuals, socials i pràctiques.)Dimensió III : Consideracions físiques i de salut. Dimensió III: Participar, interaccions i rols socialsDimensió IV : Consideracions ambientals. Dimensió IV: Salut (salut física, salut mental i etiologia) Dimensió V: Context (entorns, cultura) Afegeix un criteri de desviació estàndard pels components intel.lectuals i de conducta adaptativa a l’hora de fer el diagnòstic de retard mental. Incorpora la recerca recent sobre l’avaluació dels suports i la determinació de la intensitat dels suports. Amplia el procés anterior de tres passos pel diagnòstic, la classificació i els suports cap a un Marc per a l’ Avaluació. Amplia el debat sobre el judici clínic -la seva definició i les orientacions importants pel judici clínic. Comenta la relació entre el Sistema 2002 i altres sistemes de classificació ( DSM-IV-TR, ICD-10 i ICF) Presenta un enfocament multifactorial de l’etiologia més ampli que perfila quatre factors causals –biomèdics, socials, conductuals i educatius- amb una perspectiva intergeneracional 10
 12. 12. CAPÍTOL 2DEFINICIÓ I DIAGNÒSTICEL SISTEMA 2002L’edició del manual de Retard Mental de 2002 representaquelcom més que definir el retard mental. Crea un sistema Hem d’observar com és elper diagnosticar, classificar i planificar els suports per a les funcionament de tota lapersones amb retard mental. El sistema assumeix que no es persona en la seva pròpia família, cultura, comunitat,pot avaluar a ningú sense tenir en compte a tota la persona i escola o lloc de treball.com aquesta persona funciona dins el context de la sevapròpia família, cultura, comunitat i escola o lloc de treball. Elsistema pressuposa que les persones amb retard mentalgeneralment milloraran el funcionament en les seves videsdiàries – amb els suports individualitzats adequats. I elsistema manté que la classificació a partir dels suportsnecessaris hauria de ser el seu objectiu principal.El sistema de 2002 s’ha desenvolupat a partir d’un modelteòric multidimensional que considera tots els aspectesd’una persona – les seves capacitats intel.lectuals, laconducta adaptativa, la salut, i com la persona interaccionaamb els altres en el seu propi entorn. La teoriamultidimensional reconeix que ningú viu aïlladament, idemana a “l’avaluador” que intenti entendre a fons lainteracció entre les capacitats de la persona i els entorns.El sistema del 2002 també proporciona un marc per a La 10ª edició entén el retardl’avaluació. Aquest marc demana als avaluadors perquè mental com un conceptediagnostiquen, classifiquen i planifiquen els suports. Les funcional i contextual més queseves respostes poden determinar quins instruments de estadístic.mesura han d’utilitzar i com es faran servir els resultats al’hora de planificar els suports que ajudaran a les personesa administrar millor les seves pròpies vides.El sistema de 2002 està centrat en els individus – les sevesfortaleses, les seves limitacions, els seus entorns, les sevesnecessitats - en altres paraules, el model i el contingut deles seves pròpies vides i quins suports s’haurien d’incloure oeliminar que els permeti crear vides personalmentsatisfactòries. Veure el Capítol 1 del manual sobre el RetardDEFINIR PEL DIAGNÒSTIC Mental per un comentari complet de laLa definició de retard mental de l’AAMR de 2002 és: denominació, definició iEl Retard Mental és una discapacitat que es caracteritza per classificació.limitacions significatives en el funcionament intel.lectual comen la conducta adaptativa expressada en les habilitatsconceptuals socials i pràctiques Aquesta discapacitat 11
 13. 13. conceptuals, socials i pràctiques. Aquesta discapacitats’origina abans dels 18 anys.Aquesta definició inclou tres elements marcats: (a)limitacions significatives en el funcionament intel.lectual(b)limitacions significatives en la conducta adaptativa (present irelacionades) i (c) manifestació durant el període dedesenvolupament.EXPLICACIÓ DE LA DEFINICIÓ“El retard mental és una discapacitat ...”Una discapacitat és l’expressió de limitacions en elfuncionament individual dins un context i representa unadesavantatge substancial per l’individu. La discapacitat d’unindividu pot comportar problemes greus i notables en lacapacitat de funcionar (alteracions en les funcions iestructures corporals), l’habilitat de funcionar (limitacionsd’activitat), i l’oportunitat de funcionar (restriccions departicipació). La discapacitat d’una persona, per tant,s’hauria de considerar dins el context dels factorsambientals i personals i la necessitat de suportsindividualitzats.“... que es caracteritza per limitacions significatives enel funcionament intel.lectual ...”La intel.ligència és una capacitat mental general que inclouel raonament, la planificació, la resolució de problemes, elpensament abstracte, la comprensió d’idees complexes,l’aprenentatge ràpid, i l’aprenentatge de l’experiència. Avuidia, la millor manera de representar les limitacionssignificatives en el funcionament actual és a través de lespuntuacions de CI, que són aproximadament duesdesviacions estàndard per sota de la mitja.“... i en la conducta adaptativa expressada en leshabilitats conceptuals, socials i pràctiques”La conducta adaptativa és un grup d’habilitats conceptuals,socials i pràctiques que les persones han après per tal defuncionar en les seves vides diàries. Les limitacions en laconducta adaptativa afecten a la competència típica, no a lamàxima, tant en la vida diària com en la capacitat derespondre a les circumstàncies canviants de la vida i a lesexigències de l’entorn. Operativament, les limitacionssignificatives en la conducta adaptativa es mesuren a partirde dues desviacions estàndard per sota de la mitja en unaprova d’avaluació d’un dels seus tres components(conceptual, social i pràctica) o d’una puntuació global detots tres components. 12
 14. 14. “Aquesta discapacitat s’origina abans dels 18 anys.”Els 18 anys representen, d’una forma aproximada, l’edat enque els individus d’aquesta societat normalmentassumeixen el rol d’adults. Aquest element de la definiciósegueix l’èmfasi que posa l’AAMR en el període dedesenvolupament com el moment en que es manifestainicialment el retard mental.Així doncs, el retard mental, que s’origina abans dels 18anys, és una discapacitat que es caracteritza per limitacionssignificatives tant en el funcionament intel.lectual com en laconducta adaptativa expressada en les habilitatsconceptuals, socials i pràctiques. Aquesta definició, igualque les darreres definicions de retard mental de l’AAMR,inclou els tres elements característics: limitacionssignificatives en el funcionament intel.lectual, que es donenjuntament amb limitacions significatives relacionades amb laconducta adaptativa, i que es manifesten durant el períodede desenvolupament. 13
 15. 15. CAPÍTOL 3LA TEORIA SUBJACENT A LA DEFINICIÓLES CINC ASSUMPCIONSIgual que al 1992, la definició del retard mental inclou unasèrie d’assumpcions com a part integral de la mateixa.Aquestes assumpcions són essencials per la comprensiódel retard mental. El Sistema de 2002 especifica les cincassumpcions següents:Assumpció 1: Les limitacions en el funcionament actual Assumpció 1: Les limitacionss’han de considerar dins del context dels entorns en el funcionament actualcomunitaris típics dels companys d’edat i cultura de s’han de considerar dins dell’individu. context dels entorns comunitaris típics delsAixò significa que el funcionament de l’individu s’ha companys d’edat i cultura ded’analitzar en relació als entorns comunitaris típics- no als l’individu.entorns que estan aïllats o segregats. Els entornscomunitaris típics inclouen la llar, el barri, l’escola i lesempreses en que les persones de la mateixa edatnormalment viuen, treballen i juguen.Assumpció 2: Una avaluació vàlida ha de considerar la Assumpció 2: Una avaluaciódiversitat lingüística i cultural així com les diferències vàlida ha de considerar laen els factors de comunicació, sensorials, motrius i de diversitat lingüística i culturalconducta. així com les diferències en els factors de comunicació,Això vol dir que, per tal de ser significativa, una avaluació ha sensorials, motrius i dede tenir present els costums, el llenguatge familiar, l’ètnia i conducta.la cultura de l’individu. També cal considerar les limitacionsfísiques, la comunicació no verbal i altres factors deresposta únics.Assumpció 3: En un mateix individu, les limitacionssovint es donen juntament amb punts forts. Assumpció 3: En un mateix individu, les limitacions sovintAixò indica que les persones amb retard mental són éssers es donen juntament amb puntshumans complexos i que probablement tenen certes forts.qualitats juntament amb les seves limitacions. Com totes lespersones, sovint fan algunes coses millor que d’altres. Lespersones poden tenir capacitats i fortaleses que sónindependents del seu retard mental – com habilitats socials,capacitats físiques i habilitats de conducta adaptativa. Fins itot poden mostrar fortaleses en algun aspecte d’una habilitatadaptativa en la que globalment tenen limitacions.Assumpció 4: Un objectiu important a l’hora de Assumpció 4: Un objectiudescriure les limitacions és desenvolupar un perfil de important a l’hora de descriuresuports necessaris. les limitacions ésAixò significa que no és suficient només analitzar les desenvolupar un perfil de suports necessaris..limitacions d’algú Enumerar les limitacions ha de ser el 14
 16. 16. limitacions d’algú. Enumerar les limitacions ha de ser elprimer pas que fa l’equip per tal de desenvolupar unadescripció dels suports individuals que la persona necessitaper millorar el seu funcionament. Posar l’etiqueta de retardmental hauria de ser beneficiós per la persona, tal com elperfil de suports necessaris.Assumpció 5: Generalment, el funcionament de vida de Assumpció 5: Generalment, elles persones amb retard mental millorarà si se’ls hi funcionament de vida de lesproporcionen els suports personalitzats adequats persones amb retard mentaldurant un període de temps continuat. millorarà si se’ls hi proporcionen els suportsAixí suposa que, en general, l’habilitat per funcionar en la personalitzats adequats durantvida d’un individu millorarà si se li proporcionen els suports un període de temps continuat.personalitzats adequats. Si el seu funcionament no millora,cal tornar a avaluar els suports. No obstant això i encircumstàncies poc freqüents, fins i tot el funcionament El vell estereotip que lesnomés es pot mantenir o limitar la seva regressió. La persones amb retard mental mai milloren és erroni. S’haqüestió important és que el vell estereotip que les persones d’esperar una millora en elamb retard mental mai milloren és erroni. Així doncs, i funcionament a partir delsexcepte en casos poc comuns, s’espera una millora en el suports adequats.funcionament a partir dels suports adequats.EL MODEL TEÒRIC MULTIDIMENSIONALLa definició de 2002 es base en un model teòricmultidimensional (veure Figura 3.1.). Aquest model ésimportant ja que proporciona una manera de percebrel’individu amb retard mental que és més conforme amb larealitat, més complex i amb més d’una dimensió. Aporta unmodel per descriure un individu a través de cinc dimensionsque abasten tots els aspectes de la persona i del món enque viu. Aquest model esdevé operatiu quan un equipdescriu les fortaleses i les limitacions d’un individu per cadauna de les cinc dimensions. Aquestes descripcions sónessencials ja que serveixen de base per planificar elssuports que milloraran el funcionament diari.Aquest model fa servir tres elements clau: la persona, els El model multidimensionalentorns de la persona i els suports que es donen a la s’adapta a la naturalesapersona. Disposa de manera diferent aquests tres elements complexa i variada de la vidaessencials en un model multidimensional en el que les cinc real.dimensions queden filtrades o augmentades pels suportsper tal de determinar el funcionament individual de lapersona. Amb altres paraules, el funcionament de l’individues veu a través del prisma dels suports actuals. Els suportsjuguen un paper mediador en el funcionament de l’individu.Cal observar que mentre els suports poden influir elfuncionament, el funcionament també pot influir els suports.El model teòric que es presenta en la Figura 3.1 és unarepresentació de les relacions entre el funcionament 15
 17. 17. individual, els suports i les cinc dimensions. Aquestes cincdimensions són:1. Habilitats intel.lectuals2. Conducta adaptativa3. Participació, Interaccions i Rols Socials4. Salut i5. Context I. Habilitats Intel.lectuals II. Conducta Adaptativa Funcionament III. Participació, individual Interaccions, Rols Socials IV. Salut V. ContextosFigura 3.1. Model teòric del retard mentalEn l’enfocament multidimensional del retard mental delsistema 2002, la discapacitat d’una persona s’ha deconsiderar dins el context dels factors personals iambientals (les cinc dimensions), i de la necessitat desuports individualitzats. En altres paraules, la discapacitats’ha de contemplar en el marc de tota la vida de la persona,no com un individu aïllat. De la mateixa manera que en elfuncionament de les altres persones s’ha de tenir presentels seus entorns i la necessitat de suports, igualmentsucceeix amb el funcionament de les persones amb retardmental.Aquest nou enfocament porta a un concepte més ampli delretard mental, un reconeixement de les múltiplesdimensions que constitueixen la conducta de cada un, i unèmfasi en la necessitat de suports de l’individu. Aquestenfocament exigeix una descripció comprensiva de les cincdimensions del sistema que inclou: 16
 18. 18. 1. l’existència del retard mental (en comparació amb altres condicions de discapacitat);2. una consideració de la participació, interaccions i rols socials de la persona (dins els entorns actuals) que ajuden o obstaculitzen el benestar personal;3. una consideració de l’estat de salut de la persona (física i mental) i l’etiologia rellevant;4. els entorns i suports òptims que faciliten la independència, les relacions, les contribucions, la participació i el benestar personal; i5. un perfil dels suports necessaris en base als factors abans esmentats.LES CINC DIMENSIONSDIMENSIÓ I: LES HABILITATS INTEL.LECTUALS La intel.ligència és unaLa intel.ligència és una capacitat mental general, que inclou capacitat mental general, queel raonament, la planificació, la resolució de problemes, el inclou el raonament, lapensament abstracte, la comprensió d’idees complexes, planificació, la resolució de problemes, el pensamentl’aprenentatge ràpid i l’aprenentatge de l’experiència. La abstracte, la comprensióintel.ligència no és simplement aprendre dels llibres, o una d’idees complexes,habilitat acadèmica restringida o l’habilitat de passar un test. l’aprenentatge ràpid iMés aviat, reflecteix una capacitat més àmplia i profunda l’aprenentatge deper comprendre els nostres entorns - entendre’s, donar l’experiència..sentit a les coses o resoldre el que s’ha de fer. D’aquestamanera, el concepte d’intel.ligència representa un intent de Veure el capítol 4 delclarificar, organitzar i explicar el com i el per què els manual sobre Retardindividus són diferents en les seves habilitats per entendre Mental per a una anàlisiidees complexes, adaptar-se de manera efectiva als seus completa de laentorns, aprendre en l’experiència, ocupar-se en formes intel.ligència.diferents de raonament i superar obstacles a través delpensament i de la comunicació.Si us plau, observeu les següents implicacions de laDimensió I (habilitats intel.lectuals):• Les limitacions en la intel.ligència s’han de considerar des de la perspectiva de les altres quatre dimensions: Conducta Adaptativa; Participació, Interaccions i Rols Socials; Salut i Context.• La mesura de la intel.ligència pot tenir una rellevància diferent depenent de si es considera pel diagnòstic o per la classificació.• Encara que lluny de ser perfecte, la millor manera de representar el funcionament intel.lectual és encara les puntuacions de CI quan s’obtenen d’instruments d’avaluació apropiats. 17
 19. 19. • Per fer el diagnòstic, les limitacions significatives en la intel.ligència shan destablir a través de les de mesures estandarditzades i normatitzades amb la població general.DIMENSIÓ II: CONDUCTA ADPATATIVA(HABILITATS CONCEPTUALS, SOCIALS I PRÀCTIQUES)La conducta adaptativa és un grup d’habilitats conceptuals, La conducta adaptativa és unsocials i pràctiques que les persones han après per tal de grup d’habilitats que lesfuncionar en les seves vides diàries. Les limitacions en les persones necessiten per tal de funcionar en les seves videshabilitats adaptatives sovint es donen juntament amb diàries.fortaleses en altres àrees d’habilitat adaptativa. Lesfortaleses i les limitacions en les habilitats adaptatives s’hande comprovar dins el context dels entorns comunitaris iculturals típics dels seus companys d’edat i relacionadesamb les necessitats individualitzades de suports. A la Taula3.1 es troben exemples d’habilitats adaptatives conceptuals,socials i pràctiques.Si us plau, observeu les següents implicacions de laDimensió II (Conducta Adaptativa): Veure el capítol 5 del• Les limitacions en la conducta adaptativa afecten tant a manual sobre Retard la vida diària com a la capacitat de respondre als canvis Mental per a una anàlisi de la vida i a les demandes ambientals. completa de la conducta adaptativa.• Les limitacions en la conducta adaptativa s’han de considerar des de la perspectiva de les altres quatre dimensions: Habilitats Intel.lectuals, Participació, Interaccions i Rols Socials, Salut i Context.• La presència o absència d’habilitats adaptatives pot tenir una rellevància diferent, depenent de si es considera pel diagnòstic, la classificació o la planificació dels suports.• Per fer el diagnòstic, les limitacions significatives en la conducta adaptativa shan destablir a través de les de mesures estandarditzades i normatitzades amb la població general, que inclou a persones amb i sense discapacitats. 18
 20. 20. Taula 3.1 Exemples d’Habilitats Adaptatives Conceptuals, Socials i Pràctiques Conceptual Llenguatge( receptiu i expressiu) Lectura i escriptura Conceptes de diners Auto-direcció Social Interpersonal Responsabilitat Autoestima Grau de credulitat( probabilitat de ser enganyat o manipulat ) Ingenuïtat Seguiment de normes Obeir les lleis Evitar les represàlies Pràctica Activitats de la vida diària Menjar Mobilitat ús del wàter Vestir-se Activitats instrumentals de la vida diària Preparació de menjars Manteniment de la casaTaula 3.1. Transport Prendre medicament Maneig dels diners Ús del telèfon Mobilitats ocupacionals Mantenir l’entorn segurDIMENSIÓ III: PARTICIPACIÓ, INTERACCIÓ I ROLSSOCIALSEls entorns són les situacions específiques en que unapersona viu, aprèn, juga, treballa, es socialitza iinteracciona. Els entorns positius fomenten el creixement, eldesenvolupament i el benestar. Per les persones amb retardmental, els entorns positius són els típics dels seuscompanys d’edat, i són consistents amb el seu llenguatge icultura. Una persona amb retard mental és més probableque participi socialment, interaccioni i assumeixi un rol 19
 21. 21. social valuós en un entorn positiu – una part essencial de laplena participació en la vida.La participació i la interacció es determinen millor observantdirectament el comportament de la persona en les activitatsdiàries - la interacció de l’individu amb els seus mónsmaterials i socials. La persona està activament ocupada enels seus entorns (hi assisteix, hi participa, hi interacciona). La participació i la interaccióEls rols socials es refereixen a un conjunt d’activitats es refereixen a la manera que una persona participa ivaluoses que són normals per un a grup d’edat específic. interacciona amb els seusEls rols o activitats socials es poden donar en una situació entorns..de vida, de treball, escolar, comunitària o d’oci-temps lliure ipoden implicar un estatus de salut. Per a les personesjoves, anar a l’escola és una activitat valuosa i adequada a Els rols socials es refereixen al’edat, mentre que pels adults, les activitats valuoses són un conjunt d’activitats normalsviure i treballar en la comunitat. per a un grup d’edat específic..La participació, les interaccions i els rols socials, estanfortament influïts per les oportunitats que estan disponiblesa l’individu. Si us plau, observem les següents implicacionsde la Dimensió III (participació, interaccions i rols socials):• La participació es refereix a la implicació i execució per part de l’individu de tasques en situacions de vida real. Assenyala el grau d’implicació, incloent-hi la resposta de la societat al nivell de funcionament de l’individu.• La manca de participació i interaccions poden provenir de les dificultats existents en la disponibilitat o accessibilitat dels recursos, adaptacions i/o serveis.• La manca de participació i interaccions normalment limiten el compliment de rols socials valuosos.DIMENSIÓ IV: SALUT SALUT FÍSICA, SALUT MENTAL IFACTORS ETIOLÒGICS)Salut Física i Mental. La salut es defineix com un estat debenestar físic, mental i social complet. Les condicions desalut física i mental influeixen el funcionament humà através de les altres quatre dimensions: HabilitatsIntel.lectuals; Conducta Adaptativa; Participació; Interac- La salut es defineix com uncions i Rols Socials i Context. estat de benestar físic, mental i social complet..Per les persones amb retard mental, els efectes de la salutfísica i mental sobre el funcionament poden oscil.lar entrecondicions altament facilitadores fins a condicions altamentinhibidors. Algunes persones tenen una bona salut i senselimitacions d’activitat significatives. Poden participarplenament de les activitats diàries. Algunes individus tenenlimitacions de salut significatives, tals com epilèpsia oparàlisi cerebral, que alteren moltíssim la seva mobilitat inutrició, i poden restringir greument les activitats personals i 20
 22. 22. la participació social. Alguns individus poden presentarlimitacions relacionades amb una malaltia mental.Els entorns en que la persona viu, aprèn, treballa, juga, essocialitza i interacciona amb els altres (factors contextuals)influeixen en la seva manera de funcionar i participar. Elsfactors ambientals poden crear perills o impedir elrecolzament de l’individu. Algunes persones no són capacesde reconèixer els seus problemes de salut física o mental.Poden tenir problemes a l’hora d’obtenir ajuda del sistemasanitari i de salut mental, per conviure els símptomes isentiments, i entendre els plans de tractament.Etiologia. El sistema del 2002 presenta un constructemultifactorial de l’etiologia del retard mental que substitueixels enfocaments anteriors que dividien l’etiologia en dosgrans tipus: el retard mental d’origen biològic i el retardmental provocat per desavantatges psicosocials. L’etiologiaes considera un constructe multifactorial que està constituït El sistema del 2002 presentaper factors de risc biomèdics, socials, conductuals i un constructe multifactorial de l’etiologia del retard mental.educatius que interaccionen al llarg del temps - incloent-hi lavida de lindividu i de les generacions de pares a fills.L’enfocament multifactorial de l’etiologia amplia la llista defactors causals de retard mental en dues direccions: el tipusde factors i el moment d’aparició dels factors. Els tipus defactors s’amplien en quatre grups:1. factors biomèdics – que estan relacionats amb processos biològics, tals com trastorns genètics o de Veure el capítol 8 del nutrició; manual sobre Retard Mental per una2. factors conductuals – que estan relacionats amb la descripció completa del interacció social i familiar, tals com l’estimulació i la nou constructe sensibilitat dels adults; multifactorial que3. factors conductuals - que tenen a veure amb les substitueix l’anterior conductes potencialment causals, tals com activitats enfocament etiològic. perilloses (lesions) o abús de substàncies maternes; i4. factors educatius – que estan relacionats amb la disponibilitat de suports educatius que promouen el desenvolupament mental i el desenvolupament d’habilitats adaptatives.Els factors causals poden afectar (a) els pares de lespersones amb retard mental, (b) la persona amb retardmental, o (c) ambdós. Això s’anomena causalitat intergene-racional. Els factors que estan presents en una generaciópoden influir els resultats de la generació següent.Comprendre la causalitat intergeneracional pot ajudar aprevenir i invertir els efectes dels entorns desfavorables. 21
 23. 23. Els factors múltiples i la causalitat intergeneracional tenenimplicacions importants per les persones a tres nivells de L’enfocament multifactorial deprevenció: (a) primària, que implica la prevenció de la l’etiologia ajuda a identificarcondició que altrament provocaria el retard mental, (b) els suports per tal de prevenirsecundària, que suposa accions per prevenir una condició o millorar els factors de risc..existent que resulta del retard mental, i (c) terciària, queimplica accions per minimitzar la gravetat de lesdisminucions funcionals associades amb l’etiologia o perprevenir les condicions secundàries. Si us plau, observeules implicacions següents de la Dimensió IV (salut física imental):• Les condicions de salut física i mental poden afectar l’avaluació de la intel.ligència i la conducta adaptativa (per ex., alteracions en l’estat d’alerta que són provocades per trastorns del son o deficiències d’alimentació).• Les medicacions, com poden ser els anticonvulsius i psicotrops, poden afectar el nivell de competència (és a dir, el cansament i la fatiga que influeixen en l’execució en un test).• Els medicaments poden afectar l’avaluació de la conducta adaptativa ja que influeixen les habilitats motores grosses i fines, o les condicions motores orals que intervenen en les habilitats de comunicació.• Les condicions de salut i salut mental també poden influenciar l’avaluació dels suports necessaris. Les persones amb retard mental poden necessitar suports relacionats amb la salut per tal de promoure el funcionament i la participació, per superar les limitacions en la mobilitat (per ex., cadira de rodes per accedir al lloc de treball), o per seguretat (per ex., adaptacions per evitar les lesions relacionades amb els atacs).• S’hauria de fer servir un enfocament multifactorial per l’etiologia.DIMENSIÓ V: CONTEXT (ENTORNS I CULTURA)El context descriu les condicions interelacionades dins lesque les persones passen les seves vides diàries. El context El context descriu lesen el Sistema 2002 representa una perspectiva ecològica condicions interelacionadesque implica, com a mínim, tres nivells diferents: (a) el dins les que les personesmicrosistema – la situació social immediata, que inclou la passen les seves vides diàries - les seves famílies,persona, la família i/o els defensors; (b) el mesosistema – el comunitats, la societat i labarri, la comunitat o les organitzacions que proporcionen cultura.educació o serveis habilitadors o suports; (c) elmacrosistema o megasistema – els patrons globals de lacultura, la societat, les poblacions més àmplies o les 22
 24. 24. influències sociopolítiques. Aquests diversos entorns sónimportants per les persones amb retard mental ja quenormalment determinen el que els individus fan, a on ho fan,quan ho fan, amb qui ho fan. Aquests entorns podenproporcionar oportunitats i fomentar el benestar.Proporcionar oportunitats. Proporcionar serveis i suportseducatius, de vida, de treball i d’oci i temps lliure ensituacions integrades crea circumstàncies que permetenque la persona creixi i es desenvolupi. Aquestesoportunitats impliquen (a) presència comunitària – compartirels llocs normals que defineixen la vida comunitària; (b)elecció – l’experiència d’autonomia, presa de decisions icontrol; (c) competència – l’oportunitat d’aprendre i realitzaractivitats funcionals i significatives; (d) respecte – el fet detenir un lloc valuós en la pròpia comunitat; i (e) participaciócomunitària - l’experiència de formar part d’una xarxacreixent de família i amics.Fomentar el benestar. Els esforços recents per identificarels factors que fomenten i milloren el benestar suggereixenla importància de la salut i la seguretat personal, el confortmaterial i la seguretat econòmica, les activitats comunitàries La nostra relació amb lai cíviques, l’oci i el temps lliure dins d’una perspectiva natura, el sentit del temps, el concepte d’un mateix, lesbenestant, d’estimulació i desenvolupament cognitiu i d’un relacions amb els altres, l’ústreball que és interessant, reforçant i valuós. A més a més, de la riquesa, l’estil deun dels aspectes més importants de qualsevol entorn és la pensament, i la provisió delsseva estabilitat i els aspectes associats amb la predictibilitat suports tot està afectat peli el control. nostre entorn.Un nombre important dels nostres valors i assumpcionssobre la conducta es veuen afectats per l’entorn i la cultura,que inclou la nostre relació amb la natura, el nostre sentitdel temps i l’orientació temporal, les relacions que mantenimamb els altres, el concepte de nosaltres mateixos, l’ús de lariquesa, l’estil propi de pensament, i la provisió de qualsevolforma de suports formals o informals. Si us plau, observeules següents implicacions de la Dimensió V (context):• El context s’ha de considerar dins el context de les altres quatre dimensions: Habilitats Intel.lectuals; Conducta Adaptativa; Participació, Interaccions i Rols Socials; i Salut• El context pot tenir una rellevància diferent, depenent de si es considera pel diagnòstic, la classificació o la planificació dels suports.• L’avaluació del context, encara que normalment no es porta a terme amb mesures estàndards, és un component necessari del judici clínic i una part integral per comprendre el funcionament de l’individu i la previsió de suports individualitzats. 23
 25. 25. En resum, el retard mental no és una cosa que tinguis, comels ulls blaus o el cor malament. No és quelcom que siguis, El Retard Mental es refereix acom ser petit o prim. No és un trastorn mèdic ni un trastorn un estat particular demental. El Retard Mental es refereix a un estat particular de funcionament que comença afuncionament que comença a la infantesa, és la infantesa, ésmultidimensional i es veu afectat de manera positiva pels multidimensional i es veu afectat de manera positivasuports individualitzats. Com a model de funcionament, pels suports individualitzats.inclou els contextos en que la persona funciona iinteracciona (micro-, meso-, i macrosistema). D’aquestamanera, una comprensió àmplia i correcta del retard mentalexigeix un enfocament multidimensional i ecològic quereflecteixi la interacció de l’individu amb els seus entorns, iels resultats referits a la persona d’aquesta interacció i quetenen a veure amb la independència, les relacions, lescontribucions, la participació escolar i comunitària i elbenestar personal. 24
 26. 26. CAPÍTOL 4EL MARC PER A L’AVALUACIÓEL MARC PEL DIAGNÒSTIC, LACLASSIFICACIÓ I LA PLANIFICACIÓ DELSSUPORTSEl sistema de 2002 inclou un marc per a l’avaluació queimplica tres funcions: el diagnòstic, la classificació i la Conèixer el perquè es volplanificació dels suports. Aquest marc indica que, abans diagnosticar, classificar id’iniciar el procés, s’hauria de conèixer els motius per fer el planificar els suportsdiagnòstic, la classificació i la planificació dels suports. determinarà les avaluacions i mesures que es faran servir.Aquests motius establiran les mesures i instruments quesón adequats per cada funció (diagnòstic, classificació iplanificació de suports).La Taula 4.1 (Marc per a l’Avaluació) mostra com cadafunció té els seus corresponents objectius i mesures. Perexemple, pel diagnòstic, l’objectiu principal ha de serestablir l’elegibilitat dels serveis. Les tres mesures iinstruments que s’exigeixen són els tests de CI, les escalesde conducta adaptativa i l’edat d’inici. Per la classificació, elpropòsit bàsic és determinar els nivells de finançament. Lesmesures i instruments adequats inclouen escala d’intensitatde suports o nivells de conducta adaptativa. Per planificarels suports, l’objectiu essencial és millorar els resultatspersonals que estan relacionats amb la independència i laparticipació escolar i comunitària. Les mesures adequadesinclouen autoavaluacions, escales d’intensitat de suport ielements del programa educatiu individualitzat (PEI).El Marc per a l’Avaluació que es presenta a la Taula 4.1.també inclou consideracions importants per l’avaluació. Això Veure Taula 4.1 (pàginaimplica un bon aparellament entre mesures i objectius; les 23) sobre el Marc per acaracterístiques psicosomètriques de les mesures la Intervencióseleccionades; la qualificació de l’examinador, la sensibilitaten l’elecció dels informants; els contextos i entornsrellevants; la història social i clínica de l’individu; “l’imput” del’equip; la conducta de l’individu en la situació d’avaluació; iels objectius personals de l’individu.En resum, l’avaluació hauria d’adoptar el marc següent:• L’avaluació té tres funcions principals: (a) diagnòstic, (b) classificació i (c) planificació dels suports de la persona.• Cada funció té un nombre de possibles objectiu. Aquests poden ser per establir l’elegibilitat dels serveis i per la recerca, per organitzar la informació o per desenvolupar un pla de previsió de suports individualitzats. 25
 27. 27. • La selecció de les mesures i instruments més adequats dependrà de la funció (diagnòstic, classificació o planificació dels suports) i de l’objectiu concret que es vulgui complir. Cal tenir present les “consideracions per a l’avaluació” a l’hora de seleccionar les mesures que s’han d’utilitzar i la mesura d’interpretar els resultats (veure Taula 4.1) Taula 4.1 Marc per a l’Avaluació del Retard Mental Funció Objectius Mesures i instruments Consideracions per a l’ AvaluacióDiagnòstic Establir l’elegibilitat: Test de CI Aparellament entre mesures i objectius -Serveis Escala conductua Característiques psicomètriques de les mesures -Beneficis Adaptativa seleccionades. -Proteccions legals Documentació de l’edat Ser adequat a la persona (grups d’ edat, grup d’inici cultural, llengua materna, mitjans de comunicació, sexe, limitacions sensori-motrius).Classificació Agrupament per : Escales d’intensitat de Qualificació de l’examinador. -Serveis de suports . Característiques de l’examinador i possibilitats d’ reemborsament o Nivells de CI. esbiaix. finançament Categoria d’educació Consistència amb els estàndards i pràctiques -Recerca especial. professionals. -Serveis Avaluacions ambientals. Selecció dels informants. -Comunicació sobre Sistemes de factors de risc. Contextos i entorns rellevants. característiques Etiologia Rols socials, participació, interaccions, oportunitats / seleccionades experiències. Nivells de conducta adaptativa. Història clínica i social. Mesures de salut mental. Factors físics i mentals. Nivells de finançament. Conducta en la situació d’avaluació. Categories de beneficis. Objectius personals. “Input” de l’ equip.Planificació dels Millorar els resultats Instruments d’avaluaciósuports. personals: centrats en la persona: -Independència -Auto-avaluació -Relacions -Avaluació de les -Contribucions condicions objectives de vida. -Participació escolar i comunitària. -Escales d’intensitat de suports . -Benestar personal. -Elements exigits pels plans individuals(PEI, PTI...) 26
 28. 28. CAPÍTOL 5EL PROCÉS DE TRES FUNCIONSELS FORMULARISEl sistema de tres funcions pel diagnòstic, la classificació i ladeterminació del perfil de suports proporciona un procéssimple i fàcil d’utilitzar a través del qual el diagnòstic i laclassificació porta directament als suports necessaris. Quanse segueix aquest sistema i els formularis quel’acompanyen , és possible:1. Determinar si es pot afirmar un diagnòstic de retard mental a partir dels tres criteris bàsics: (a) limitacions significatives en el funcionament intel.lectual, (b) limitacions significatives en la conducta adaptativa, i (c) Veure la Taula 5.1 (pàg., edat d’inici. 25) en el Procés de Tres2. Classificar i descriure les fortaleses i limitacions de Funcions l’individu (en totes les cinc dimensions), i3. Planificar els suports (en les nou àrees de suport) que poden millorar el funcionament de la vida diària de l’individu.Els Formularis que es proporcionen al final del Quadernreflecteixen les tres funcions de diagnòstic i planificació delssuports. Cal revisar l’estudi de cas i l’ús d’aquests formularisa l’hora d’implementar el Sistema de 2002. Un elementbàsic de la seva utilització és una comprensió clara delsobjectius de les funcions (diagnòstic, classificació iplanificació dels suports), les mesures i instrumentspotencials, i les consideracions rellevants per a l’avaluació(veure Taula 4.1)FUNCIÓ 1: DIAGNÒSTIC DEL RETARD MENTALLa primera funció serveix per determinar el diagnòstic deretard mental. S’han d’utilitzar les 2 pàgines de la Funció 1del formulari per tal de registrar les avaluacions delfuncionament intel.lectual, la conducta adaptativa i l’edatd’inici a fi de delimitar si es pot justificar un diagnòstic deretard mental.La millor manera d’avaluar les habilitats intel.lectuals és ferservir un test d’intel.ligència administrat individualment. Elcriteri diagnòstic és d’aproximadament dues desviacionsestàndard per sota de la mitja, considerant l’error estàndardde mesura per l’instrument de mesura específic que s’utilitzi. 27
 29. 29. Taula 5.1 El Procés de Tres Funcions pel Diagnòstic, Classificació i Sistemes de suportFunció 1. Diagnòstic del Retard MentalDetermina l’elegibilitatHi ha diagnòstics de retard mental si :1. Hi ha limitacions significatives en el funcionament intel.lectual.2. Hi ha limitacions significatives en la conducta adaptativa.3. L’edat d’inici és abans dels 18 anys.Funció 2- Classificació i DescripcióIdentifica les fortaleses i febleses en les cinc dimensions ila necessitat de suports.Descriu les fortaleses i limitacions de l’individu en cada unade les cinc dimensions:1. Habilitats Intel.lectuals;2. Conducta Adaptativa;3. Participació, Interacció i Rols Socials;4. Salut (física, mental i etiologia) i5. Context (entorn i cultura).Funció 3. Perfil de suports necessarisIdentifica els suports necessaris per millorar el funcionamentS’ha d’identificar la classe de suports necessaris, la sevaintensitat i la persona responsable de proporcionar els suportsen cada una de les nou àrees de suport:1. Desenvolupament humà;2. Ensenyament i educació;3. Vida a la llar;4. Vida comunitària;5. Treball;6. Salut i seguretat;7. Conducta;8. Social; i9. Protecció i defensa. 28
 30. 30. Les limitacions significatives en la conducta adaptativa s’hand’establir a partir de mesures estandarditzades de laconducta adaptativa i validades amb la població general. Elcriteri diagnòstic és d’aproximadament dues desviacionsestàndard per sota de la mitja d’un (a) dels tres tipussegüents de conducta adaptativa: conceptual, social ipràctica, o (b) d’una puntuació global en una mesuraestandarditzada d’habilitats conceptuals, socials ipràctiques. Es demana informació addicional dels pares,mestres i de l’observació que ajudi a determinar leslimitacions en la conducta adaptativa.Aquí també s’ha de registrar l’edat d’inici (abans dels 18anys).Hi ha un espai per anotar les avaluacions anteriors, lesdates de les proves, els avaluadors, els errors estàndardsde mesura i els membres de l’equip. Es demana informacióaddicional de l’individu i la seva família. El formulari tambéexigeix que es responguin les dues primeres assumpcionsde la definició abans de confirmar el diagnòstic de retardmental :1. Es consideren les limitacions en el funcionament actual dins del context dels entorns comunitaris típics dels companys d’edat i cultura de l’individu?2. Les avaluacions consideren la diversitat cultural i lingüística així com les diferències en els factors de comunicació, sensorials, motrius i de conducta ?FUNCIÓ 2: CLASSIFICACIÓ I DESCRIPCIÓLes nou pàgines del formulari que fan referència a laClassificació i Descripció s’utilitzen per registrar lesfortaleses i limitacions de les cinc dimensions:1. Habilitats Intel.lectuals2. Conducta Adaptativa3. Participació, Interacció i Rols Socials4. Salut5. ContextRegistrar les fortaleses i les limitacions és el primer pas dela classificació i porta directament a la planificació delssuports per millorar el funcionament. 29
 31. 31. HABILITATS INTEL.LECTUALSExemples de fortaleses en les habilitats intel.lectuals són elraonament, la resolució de problemes, la planificació ol’aprenentatge a partir de l’experiència.CONDUCTA ADAPTATIVALes fortaleses i limitacions en la Conducta Adaptativas’organitzen al voltant de les següents habilitats: (a)habilitats de conducta conceptual, (b) habilitats de conductaadaptativa social i (c) habilitats de conducta adaptativapràctica.1. Habilitats de conducta adaptativa conceptual: a. llenguatge receptiu b. llenguatge expressiu c. lectura d. escriptura e. concepte de diners f. auto-direcció g. altres2. Habilitats de conducta adaptativa social: a. interpersonal b. responsabilitat c. auto-estima d. grau de credulitat e. ingenuïtat f. seguiment de normes g. obeir les lleis h. evitar les represàlies i. altres3. Habilitats de conducta adaptativa pràctica: a. activitats de la vida diària 1) menjar 2) mobilitat 3) ús del wàter 4) vestir-se b. activitats instrumentals de la vida diària 1) preparació de menjars 2) manteniment de la casa 3) transport 4) prendre medicament 30
 32. 32. 5) maneig dels diners 6) ús del telèfon c. Habilitats ocupacionals d. mantenir l’entorn segurPARTICIPACIÓ, INTERACCIONS I ROLS SOCIALSLa millor manera de distingir les fortaleses i limitacions en laparticipació, en les interaccions i en els rols socials és através de l’observació directa de les activitats diàries. Elspunts forts i les limitacions es poden registrar en tres àrees: 1. Participació 2. Interacció 3. Rols Socials a) rols personals b) rols escolars c) rols comunitaris d) rols de treball e) rols d’oci i temps lliure f) rols espirituals g) altresSALUT – SALUT FÍSICA, SALUT MENTAL I ETIOLOGIAEl formulari de la Funció 2 permet descriure les fortaleses iles limitacions de la salut física i mental de l’individu. Tambéproporciona un espai per enumerar els factors de riscetiològics i les implicacions de suport en les quatre àreesclau de l’etiologia: 1. biomèdica; 2. conductual: 3. social; i 4. educativaS’invita als avaluadors que enumerin les interaccions entreels factors de risc i els diagnòstics relacionats.CONTEXTUna característica important del Sistema 2002 és el seuinterès en el context en que la persona viu, treballa i juga.Com a part de la funció de classificació i descripció,l’avaluador necessita descriure les fortaleses i leslimitacions en tres àrees: 31
 33. 33. 1. entorns immediats; 2. comunitat i barri; i 3.- societat.La persona que avalua també ha de tenir en compte les tresúltimes assumpcions de la definició de retard mental:1. Es consideren tant les limitacions com les fortaleses de l’individu?2. L’objectiu de descriure les limitacions es per desenvolupar el perfil de suports necessaris?3. Es preveu que el funcionament de vida de la persona generalment millorarà amb els suports personalitzats adequats i durant un període de temps continuat?FUNCIÓ 3: EL PERFIL DE SUPORTS NECES-SARISEl Perfil de Suports Necessaris demana que s’identifiquinles activitats de suport i la intensitat dels suports necessarisper a cada una de les nou àrees de suport. Pel Sistema2002 és crucial desenvolupar el Perfil de SuportsNecessaris. Si es proporcionen els suports adequats, lespersones amb retard mental poden millorar el seufuncionament de vida diària, i possibilitar unes vides mésintegrades i plenes. Els suports poden ser qualsevol cosaque millori el funcionament de la vida, com aprendrehabilitats per utilitzar el transport públic, prendre elmedicament o preparar menjars, o rebre servies tals comcura a la llar o participació en activitats d’oci (veure Taula5.2. per una llista de les àrees i activitats de suport).Els suports els pot proporcionar un pare, un amic, unmestre, un psicòleg, un metge o el propi individu – qualsevolpersona o institució. Quan es planifiquen els suports, ésimportant indicar qui és responsable de proporcionar-los iamb quina freqüència s’han de proporcionar, durant quanttemps i quin tipus de suports son necessaris (suport verbal,ajuda física, etc.).S’han de fer servir les tres pàgines del formulari que fanreferència al Perfil de Suports Necessaris per dissenyar unallista dels suports convenients en les nou àrees clau desuport: 1. Desenvolupament humà 2. Ensenyament i educació 3. Vida a la llar 4. Vida comunitària 32
 34. 34. 5. Treball 6. Salut i seguretat 7. Conducta 8. Social 9. Protecció i defensaLa Taula 5.2. proporciona exemples d’activitats de suport enaquestes nou àrees. Els capítols 1-5 d’aquest quadern hanproporcionat una introducció al Sistema 2002, una revisió dela definició i del seu model teòric, i un marc pel diagnòstic, laclassificació i la planificació dels suports. Ara és hora deposar en funcionament el Sistema 2002. El capítol 6 és moltútil ja que conté formularis plens per un estudi de cas i perdemostrar com es poden utilitzar els formularis per tald’implementar el Sistema 2002. 33
 35. 35. Taula 5.2 Àrees i Activitats de SuportACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ • Completar tasques laborals amb una• Proporcionar oportunitats de desenvolupament acceptable rapidesa i qualitat. físic que incloguin coordinació ull-mà, habilitats • Canviar de tasques laborals. de motor fi i motor gros. • Accedir i obtenir ajuda i intervenció en crisi.• Proporcionar oportunitats de desenvolupament • Accedir a serveis d’ajuda al treballador. cognitiu relacionades amb experiències de coordinació sensorial, representació del món ACTIVITATS DE SALUT I SEGURETAT amb paraules i imatges, raonar de manera • Accedir i obtenir serveis terapèutics. lògica sobre esdeveniments concrets i raonar • Prendre medicaments. de manera més idealista i lògica. • Evitar riscos de salut i de seguretat.• Proporcionar activitats de desenvolupament • Rebre atenció sanitària a la llar. socio-emocional relacionades amb la • Moure’s i sortir. confiança, l’autonomia, la iniciativa, el domini i • Comunicar-se amb els professionals d’atenció la identitat. sanitària. • Accedir als serveis d’emergència.ACTIVITATS D’ENSENYAMENT I EDUCACIÓ • Mantenir una dieta nutritiva.• Interaccionar amb mestres/educadors i • Mantenir la salut física. companys/alumnes. • Mantenir el benestar de salut mental/• Participar en decisions educatives/ emocional. d’ensenyament. • Seguir les normes i les lleis.• Aprendre i utilitzar estratègies de resolució de problemes . • Rebre atenció respiratòria, alimentària, per la cura de la pell, pel tractament de les crisis i per• Utilitzar mitjans tecnològics per aprendre. altres necessitats mèdiques excepcionals.• Accedir a situacions educatives/d’ensenyament. ACTIVITATS CONDUCTUALS• Aprendre i utilitzar habilitats acadèmiques • Aprendre habilitats o conductes específiques. funcionals (llegir senyals, comptar el canvi, etc.) • Aprendre/prendre decisions adequades.• Aprendre i utilitzar habilitats d’educació física i • Accedir i obtenir tractaments de salut mental. de salut. • Accedir i obtenir tractaments per l’abús de• Aprendre i utilitzar habilitats d’autodeterminació substàncies .• Rebre serveis de transició • Fer eleccions i prendre iniciatives.ACTIVITATS DE VIDA A LA LLAR • Incorporar les preferències personals en les activitats diàries.• Ús del wàter. • Mantenir una conducta socialment adequada• Rentar i tenir cura de la roba. en públic.• Preparar menjars i alimentar-se. • Aprendre/utilitzar estratègies d’autocontrol.• Manteniment i neteja de la casa. • Controlar la ira i l’agressió.• Banyar-se i tenir cura de la higiene i aparença • Millorar les habilitats i conductes adaptatives. personal.• Fer funcionar els aparells i la tecnologia de la ACTIVITATS SOCIALS llar. • Socialitzar-se dins la família• Participar en activitats d’oci dins la llar. • Participar en activitats doci i temps lliureACTIVITATS DE VIDA COMUNITÀRIA • Prendre decisions sexuals adequades.• Ús del transport. • Socialitzar-se fora de la família.• Participar en activitats d’oci/temps lliure en la • Fer i mantenir amistats. comunitat. • Comunicar als altres necessitats personals.• Utilitzar serveis de la comunitat. • Utilitzar habilitats socials adequades.• Anar a visitar amics i familiars. • Mantenir relacions amoroses i íntimes.• Participar en activitats comunitàries preferides • Oferir assistència i ajuda als altres. (anar a l’església, fer voluntarietat, etc.)• Anar de botigues i comprar articles. ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I DEFENSA• Interaccionar amb membres de la comunitat. • Defensar-se un mateix i als altres.• Utilitzar els edificis i llocs públics. • Administrar els diners i leconomia personal. • Protegir-se de lexplotació.ACTIVITATS DE TREBALL • Exercir els drets i les responsabilitats legals.• Accedir/rebre adaptacions de tasques/treballs. • Pertànyer i participar en organitzacions de• Aprendre i utilitzar habilitats específiques de suport i auto-defensa. treball. • Obtenir serveis legals.• Interaccionar amb supervisors/preparadors. • Fer eleccions i prendre decisions. 34
 36. 36. CAPÍTOL 6Estudi del casLa GemmaUna noia amb problemes de conductaHISTÒRIA I VIDA FAMILIARLa Gemma és una noia de 15 anys que viu en una ciutatgran. Va néixer d’una mare amb problemes de drogacrònics que va morir quan la Gemma tenia 4 anys. El parede la Gemma generalment mai no ha estat present. Haviscut amb una tia paterna (la Sra. Robert). La Sra. Robertva obtenir la custòdia i la pàtria protestat de la Gemma quantenia 6 anys. Comparteixen un pis gran amb el marit de laSra. Robert . La Sra. Robert té tres nens grans. Tant ellacom el seu marit tenen 60 anys. La Gemma té un germàmés gran i un de més petit, però no viuen amb ella. Elgermà gran viu a Barcelona i a vegades es veuen.CONDUCTALa Gemma s’enfada fàcilment , i el control de l’ira semblaser el centre dels seus problemes. Quan s’enfada perqualsevol petitesa, ràpidament passa a l’agressió verbal(renegar, amenaçar). Després d’això, a vegades manifestaviolència física. A més dels problemes del control de l’ira, laGemma sembla ser que té la tendència d’ensopegar ambcompanys poc adequats. S’ha ajuntat a activitats de grupsperillosos (rebutja fer-se membre dels grups normals i diuque només li agrada anar amb els nois), en robatoris debotigues, robar als membres de la família i en grups deviolència planificada (ha participat en grups d’apallissar)Es comenta que la Gemma es “molt irrespectuosa amb elsadults”, especialment amb el personal de l’escola. Elsinformes diuen que utilitza marihuana i veu alcohol. Admetque és sexualment activa. No respecta les normes de lacasa de la seva tia i té una història d’escapar-se. La seva tianomés només ha mostrat una capacitat limitada de controlarla conducta de la Gemma. 35
 37. 37. ESCOLAL’assistència a l’escola sempre ha estat un problema per laGemma. Part d’aquest fet sembla ser una resistènciarelativament normal de l’adolescència, però el seurendiment acadèmic pobre també és un altre factor. Elsproblemes de conducta que presenta la Gemma a l’escolahan produït canvis repetits de classe. La manca decontinuïtat, juntament amb la seva manca d’interès, hancontribuït al seu baix rendiment acadèmic.A mesura que ha anat augmentant el seu retard en relacióals seus companys, l’escola ha esdevingut un llocprogressivament aversiu. Deixar d’anar a l’escola és millorque assistir-hi. Actualment no va a l’escola. Quan se lidemana pel seu futur, la Gemma diu que vol sermaquilladora. Li agrada pintar les ungles de les sevesamigues.Quan va deixar l’escola, la Gemma treballava les fraccions.Un informe d’avaluació recent assenyala la seva habilitat deresoldre multiplicacions senzilles. Sembla que comprèn elsconceptes relacionats amb les fraccions, però no pot fercorrectament fraccions senzilles. La Gemma no llegeix resper entreteniment. No llegeix revistes, diaris ni guies de TV.És capaç de llegir paraules i frases senzilles.Una avaluació psicològica recent ha donat una puntuaciótotal de CI (Wisc-III) de 65. Una anàlisi acurada dels ítemsde les Escales de Conducta Independent mostra dèficitsrelatius amb els companys d’edat en relació a lacompetència conceptual i social. El retard mental es fa al’Eix II, mentre que el Trastorn de Conducta a l’Eix I. 36
 38. 38. FORMULARIS 37

×