SlideShare a Scribd company logo
1
Багшийн гарын авлага-2019
2
ГАРЧИГ
1. ГЕОГЕБРА ТАНИЛЦУУЛГА 1-23
2. EXELEARING ТАНИЛЦУУЛГА 24-32
3. Eхеlearning программ ашиглан
Тригонометр функц сэдвийн нэгж
тойрог, өнцөг, радиан хэмжээ
хичээлийг бэлтгэсэн- 33
4. ГЕОГЕБРАГ ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛД
АШИГЛАХ 34-39
Багшийн гарын авлага-2019
3
ГЕОГЕБРА 2D ГРАФИК ТАНИЛЦУУЛГА
1. Интернэт хөтөчээ нээн math-
surgalt2.blogspot.com сайт руу орно.
2. Геогебра цэс рүү орно.
Багшийн гарын авлага-2019
4
3. Геогебра танилцуулга орж онцлог
талуудтай танилцан геогебра инстол
татах геогебрад бүртгүүлэх материал
хайх, татах, оруулах зэрэг заавруудтай
танилцан.
Багшийн гарын авлага-2019
5
4. Геогебра гарын авлага татан авч
хэрэгслүүдийн тайлбартай танилцана.
Багшийн гарын авлага-2019
6
5. 2D графикийн хэрэгсэл онцлог талууд
гол ашиглаж болох хэрэгслийг
тайлбарласан .ggb файлуудыг оруулсан.
Бүртгэлтэй хэрэглэгч татан авч ашиглаж
болно.
Файл татахдаа доорх зааврын дагуу
гүйцэтгэ. Жишээ болгон харууллаа бусад
файлыг адилхан гүйцэтгэнэ.
Багшийн гарын авлага-2019
7
6. Геогебра хураангуй гарын авлага
 Геометрийн хураангуй гарын авлага
 Алгебр болон геометрийн хураангуй
гарын авлага
Танилцан даалгаварыг гүйцэтгэнэ.
Багшийн гарын авлага-2019
8
Багшийн гарын авлага-2019
9
Багшийн гарын авлага-2019
10
Геогебрагийн хэрэгслийг хэрэглэх
Хэрэгсэл гэж юу вэ?
ГеоГебрагийн төлөв бүр Хэрэгслийн мөртэй
ба энэ нь таны ажиллаж байгаа төлөвт
зориулагдсан хэрэгслүүдийг сонгох
боломжийг олгодог.Харгалзах таних тэмдэг
бүхий товчлуур дээр дарж хэрэгслийг
идэвхжүүлнэ.
Даалгавар: Тойргийн төв ба
цэг хэрэгслийг ашиглан тойрог
байгуулах.
1. Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг сонгох
2. Графикийн хэсэгт дараалан 2 удаа дарж
тойрог байгуулах.
Тайлбар: Эхний даралт нь тойргийн төвийг
тодорхойлж, хоёр дахь даралт нь тойргийн
хэмжээг заана.
Багшийн гарын авлага-2019
11
3. Зөөх хэрэгслийг сонгоод үүссэн
цэгүүдийн аль нэгийг дарж чирэн
тойргийн хэмжээ болон/эсвэл
байрлалыг өөрчил.
Багшийн гарын авлага-2019
12
Хэрэгслийн хайрцаг гэж юу вэ?
Геогебрагийн Хэрэгслүүд нь төстэй
Хэрэгслүүд эсвэл шинэ объекттой ижил
төрлийг үүсгэдэг хэрэгслүүдээрээ
багцлагдан Хэрэгслийн хайрцаганд зохион
байгуулагдсан байдаг. Хэрэгсэл товчлуур
дээр дарж хэрэгслийн хайрцгийг нээхэд
гарч ирэх жагсаалтаас нэг хэрэгсэл сонгоно.
Даалгавар: Хэрэгслийн хайрцагнаас
Хэрчим хэрэгслийг олж хэрчим байгуул.
1. Хэрэгслийн хайрцагнаас
Хэрчим хэрэгслийг хай.
2. График хэсэгт хоёр удаа дарж, хоёр цэг
тэдгээрийн хоорондох үүсэх хэрчим
байгуул.
3. Зөөх хэрэгслийг сонгоод үүссэн
цэгүүдийн аль нэгийг дарж чирэн
хэрчмийн хэмжээ болон/эсвэл
байрлалыг өөрчил.
Хэрэгслийн зөвлөмж гэж юу вэ?
Хэрэгсэл сонгох үед тэр хэрэгслийг хэрхэн
ашиглахыг тайлбарласан хэрэгслийн
зөвлөмж бий. Зөвлөгөө: Тухайн хэрэгслийн
талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл
хэрэгслийн зөвлөмж болох ? дээр дар.
Ингэхэд сонгосон хэрэгслийн талаарх
Багшийн гарын авлага-2019
13
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх вэб хуудас
нээгдэнэ
Даалгавар: Олон өнцөгт хэрэгсэл
хэрхэн ажилладаг талаар олж мэдээд
гурвалжин байгуул.
1. Олон өнцөгт хэрэгслийг сонго.
2. Хэрэгслийн зөвлөмжийг унш.
3. Энэхүү хэрэгслийг хэрхэн ашиглаж
гурвалжин байгуулах дарааллыг
зурагла.
Параллелограмын байгуулалт
Даалгавар: Дараах байгуулалтын алхамуудыг
дагаж параллелограм байгуул.
Багшийн гарын авлага-2019
14
Зааварчилгаа
1
Шулуун хэрэгсэл сонгоод график
хэсэгт хоёр удаа дарж дурын AB
шулууныг үүсгэ.
2
ВС шулуун үүсгэ. Зөвлөгөө: В
цэгийг сонгоод график хэсэгт
дарж С цэг үүсгэ.
3
Параллель шулуун хэрэгслийг
идэвхижүүлж С цэгийг дайруулан
АВ шулуунтай параллель
шулуун байгуул. Зөвлөгөө: АВ
шулууныг дараа нь С цэгийг
сонго.
4
А цэгийг дайруулан ВС
шулуунтай параллель шулуун
байгуул.
5
Огтлолцол хэрэгслийг сонгоод
хоёр шулууны огтлолцлын D
цэгийг үүсгэ. Зөвлөгөө: Хоёр
объект идэвхжсэн үед
огтлолцлын цэг дээр шууд дарна
6
Олон өнцөгт хэрэгслийг
идэвхижүүлэн бүх оройг өгсөн
дарааллаар сонгож АВСD
Багшийн гарын авлага-2019
15
параллелограм үүсгэ. Тайлбар:
Олон өнцөгтийг битүүлэхийн
тулд эхний цэг дээр дахин дарж
дуусга.
7
Зөөх хэрэгслийг сонгоод
параллелограмын аль нэг
оройгоос чирч зөв байгуулагдсан
эсэхийг шалга.
Квадратын байгуулалт
Даалгавар: Дараах байгуулалтын алхамуудыг
дагаж квадрат байгуул.
Зааварчилгаа
Багшийн гарын авлага-2019
16
1
Хэрчим хэрэгслийг сонго. График
хэсэгт 2 удаа дарж А ба В
цэг, тэдгээрийн хооронд үүсэх
хэрчим байгуул.
2
Перпендикуляр шулуун хэрэгслийг
идэвхжүүл. В цэгийг дайрсан
АВ хэрчимтэй перпендикуляр b
шулуун тат. Зөвлөгөө:
Перпендикуляр шулуун үүсгэхийн
тулд АВ хэрчмийг дараа нь В цэгийг
сонгох.
3
Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг
сонгож В төвтэй А цэгийг дайрсан
тойрог байгуул. Зөвлөгөө:
Эхлээд В цэгийг дараа нь А цэгийг
сонгоно.
4
Огтлолцол хэрэгслийг сонго.
Перпендикуляр b шулуун с
тойрогтой огтлолцох огтлолцлын С
цэг үүсгэ. Зөвлөгөө: Тойрог ба
шулууны огтлолцол дээр дар.
5
А цэгийг дайрсан АВ хэрчимтэй
перпендикуляр d шулуун байгуул.
6
Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг
сонгож A төвтэй B цэгээр тойрог
байгуул.
Багшийн гарын авлага-2019
17
7
d шулуун e тойрогтой огтлолцох
огтлолцлын D цэг үүсгэ.
8
Олон өнцөгт хэрэгсэл сонго.
Дөрвөн оройг дараалан сонгож
АВСD квадрат үүсгэ.
9
Зөөх хэрэгсэл сонгоод квадратын
аль нэг оройг чирч
зөв байгуулагдсан эсэхийг шалга.
Даалгавар: Дараах байгуулалтын алхамуудыг
дагаж тойрогт багтсан гурвалжин байгуул.
Багшийн гарын авлага-2019
18
Зааварчилгаа
1
Олон өнцөгт хэрэгслийг сонго.
Графикт хэсэгт өгсөн дарааллаар 3
удаа дарж дурын АВС гурвалжин
байгуул. А цэгийг дахин сонгож
гурвалжинг хаа.
2
Хэрчмийг сонгосноор гурвалжны
талуудын хоёрт нь Дундаж
пердендикуляр байгуул. Зөвлөгөө:
Энэ хэрэгслийг Тусгай шулуунууд
хэрэгслийн хайрцагнаас хайж
олоорой (Зүүн талаас 4 дэх
хэрэгслийн хайрцаг) .
3
Хоёр дундаж перпендикуляр
шулууны огтлолцлын цэг D-г үүсгэ.
Зөвлөгөө: Дундаж перпендикуляр
шулуунуудыг дараалан сонгох
эсвэл шууд огтлолцлын цэг дээр
дарна.
4
АВС гурвалжны аль нэг оройг
дайруулан тойрог байгуул.
Зөвлөгөө: Эхлээд D цэг дараа нь
дурын нэг цэг (жишээ нь А цэгийг)
сонгоно.
5
Зөөх хэрэгслийг сонгоод гурвалжны
аль нэг оройг чирч зөв
байгуулагдсан эсэхийг шалга.
Багшийн гарын авлага-2019
19
График хэсгийн Хэрэгслийн мөр
Геогебрагийн График хэсгийн Хэрэгслийн мөрөнд
Графикийн хэрэгслүүд зохион байгуулагдсан
байна:
ГеоГебра График хэсгийн Хэрэгслүүдтэй
танилцая.
1
Шулуун хэрэгслийг сонгоод график
хэсэгт өгсөн дарааллаар хоёр удаа
дарж А, В хоёр цэг, тэдгээрийг
дайруулан шулуун үүсгэх.
2
Зөөх хэрэгслийг сонгоод цэгүүдээс
чирч обьектын байрыг өөрчлөх .
3
Хэрэгслийн хайрцаг доторх Өнцгийн
коэффициент хэрэгслийг олоод
шулууныг сонгож налалтын
гурвалжинг үүсгэх.
4
Тойргийн төв ба радиус хэрэгслийг
сонгоод Хэрэгслийн зөвлөмжөөс А
цэгт төвтэй 4 радиустай тойрог яаж
байгуулах талаар унших.
Багшийн гарын авлага-2019
20
Графикийн хэрэгслийг сонгоод туршиж
үзээрэй.
Өгөгдсөн урттай хэрчим хэрэгслийг
идэвхижүүлж график хэсэгт дарж цэг
үүсгэ. Гарч ирэх харилцах цонхонд
хэрчмийн уртыг (жишээ нь: 3) бичиж
OK дар.
Обьек дээрх цэг хэрэгслийг сонгоод
объект (жишээ нь: хэрчим) дээр дарж
цэг үүсгэ.
Олон өнцөг хэрэгслийг идэвхжүүлж
График хэсэгт оройнууд үүсгэ эсвэл
өгөгдсөн цэгүүд дээр дар. Тайлбар:
Олон өнцөгтийг битүүлэхийн тулд эхний
цэг дээр дахин дарж дуусга.
Өнцөг хэрэгслийг сонгож цагийн зүүний
эсрэг гурван шинэ цэг байгуулж эсвэл
өгөгдсөн цэгүүдийг сонгож хоорондох
өнцгийг хэмж.
Объектыг харуулах/ нуух хэрэгслийг
идэвхжүүлээд нуухыг хүссэн бүх
объектоо сонго. Дараа нь өөр ямар нэг
хэрэгслийг сонгож солино.
Багшийн гарын авлага-2019
21
График хэсгийг өөрчлөх
Тор болон координатын тэнхлэгийг үзүүлэх.
Координатын тэнхлэг эсвэл торны төрлүүдээс
дэлгэцэнд харуулж График хэсгийг өөрчилж
болно.
1
График хэсгийн баруун дээд буланд
байгаа Загварын мөр товчлуурыг
ашиглан Загварын мөрийг нээх.
2
Загварын мөрний Координатын
тэнхлэг товчлуурыг ашиглан
координатын тэнхлэгийг нуух эсвэл
харуулах.
3
Тор товчлуурыг сонгоод хүссэн
торны төрөл сонгож График хэсэгт
харуулах.
4
Загварын мөр товчлуурыг ашиглан
Загварын мөрийг хаах.
График хэсэгт зөөх болон томруулалтыг хэрэглэх
Заримдаа График хэсэгт зөөж эсвэл Томруулах
боломжийг ашиглан бүх байгуулсан объектоо
дэлгэцэнд харуулна.
1
Зөөх хэрэгслийг идэвхжүүлж график
хэсгийн дэвсгэрийг чирэх.
2
Томруулах хэрэгслийг ашиглан
байгуулалтыг нарийвчлан харах.
Багшийн гарын авлага-2019
22
3
Жижигрүүлэх хэрэгслийг ашиглан
байгуулалтыг тоймлон харах.
4
Загварын мөр товчлуур дээр
дарж Анхны байдалруугаа буцахыг
сонгож график хэсгийн бүх
өөрчлөлтыг арилгах.
Чиглүүлэгч мөрийг харуулах
График хэсэгт хулганы баруун даралтаар
Чиглүүлэгч мөрийг сонговол товчлуур
ашиглан байгуулалтыг алхам алхмаар хянаж
болдог.
Багшийн гарын авлага-2019
23
Зааварчилгаа
1 Цэс товчийг ашиглан цэсийг нээ.
2 Цэснээс харах Байгуулалтын
тэмдэглэлийг сонго.
3 Чиглүүлэгч мөрийг сонго.
4 Дахин Цэс товчийг ашиглан цэсийг хаа.
Байгуулалтын тэмдэглэлийг хэрхэн харуулах
Байгуулалтын тэмдэглэл нь байгуулалтын
алхамуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг
өгнө.
Багшийн гарын авлага-2019
24
ExeLearning программ ашиглан сургалтын
хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх
Энэхүү програм нь интеррактив хичээл
хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд зориулагдсан.
Интерактив хичээл онцлог нь тухайн
хичээлийг багш бэлтгэхдээ интернэт ашиглан
бэлтгэнэ. Хичээлээ бэлтгэж дуусаад
интернэтгүй үед ашиглах боломжтой юм.
Багшийн гарын авлага-2019
25
Багшийн гарын авлага-2019
26
Багшийн гарын авлага-2019
27
Activity-Цэс
Багшийн гарын авлага-2019
28
External web sait- Веб сайтийг оруулах
боломжтой.
Image gallery- Зураг оруулах
Багшийн гарын авлага-2019
29
Image magnifier- Зураг бичвэр хамт оруулах
Multi choice-нэг сонголттой тест хийх
Багшийн гарын авлага-2019
30
Cloze activate-Нөхөх тест
Multi –select- Олон сонголттой тест хийх
Багшийн гарын авлага-2019
31
True-Falce
Scorm quiz-Хариултыг хувилна
Багшийн гарын авлага-2019
32
Case study
Багшийн гарын авлага-2019
33
Жишээ: Тригонометр функц сэдвийн нэгж
тойрог, өнцөг, радиан хэмжээ хичээлийг
ехе-learning программ ашиглан бэлтгэсэн.
Багшийн гарын авлага-2019
34
ГЕОМЕТР ХУВИРГАЛТ
Геогебра программ ашиглан хэрхэн сонирхолтой, үр
өгөөжтэй зааж болох хувилбарыг та бүхэндээ санал
болгож байна.
Багшийн гарын авлага-2019
35
Багшийн гарын авлага-2019
36
Багшийн гарын авлага-2019
37
Багшийн гарын авлага-2019
38
Багшийн гарын авлага-2019
39
Тарсиа
Багшийн гарын авлага-2019
40

More Related Content

Similar to Геогебра програм Exelearn-г ашиглах заавар

U.it101 lab13
U.it101 lab13U.it101 lab13
U.it101 lab13
taivna
 
It101 lab13
It101 lab13It101 lab13
It101 lab13
BPurev
 
AutoCAD програмыг хэрэглэх, барилгын ажлын зураг уншиж, ойлгох чадавхи олгох ...
AutoCAD програмыг хэрэглэх, барилгын ажлын зураг уншиж, ойлгох чадавхи олгох ...AutoCAD програмыг хэрэглэх, барилгын ажлын зураг уншиж, ойлгох чадавхи олгох ...
AutoCAD програмыг хэрэглэх, барилгын ажлын зураг уншиж, ойлгох чадавхи олгох ...
Adilbish Bat-Erdene
 
лабораторын ажил10
лабораторын ажил10лабораторын ажил10
лабораторын ажил10
BPurev
 
лабораторын ажил10
лабораторын ажил10лабораторын ажил10
лабораторын ажил10
Purev
 

Similar to Геогебра програм Exelearn-г ашиглах заавар (7)

13
1313
13
 
U.it101 lab13
U.it101 lab13U.it101 lab13
U.it101 lab13
 
U.it101 lab13
U.it101 lab13U.it101 lab13
U.it101 lab13
 
It101 lab13
It101 lab13It101 lab13
It101 lab13
 
AutoCAD програмыг хэрэглэх, барилгын ажлын зураг уншиж, ойлгох чадавхи олгох ...
AutoCAD програмыг хэрэглэх, барилгын ажлын зураг уншиж, ойлгох чадавхи олгох ...AutoCAD програмыг хэрэглэх, барилгын ажлын зураг уншиж, ойлгох чадавхи олгох ...
AutoCAD програмыг хэрэглэх, барилгын ажлын зураг уншиж, ойлгох чадавхи олгох ...
 
лабораторын ажил10
лабораторын ажил10лабораторын ажил10
лабораторын ажил10
 
лабораторын ажил10
лабораторын ажил10лабораторын ажил10
лабораторын ажил10
 

More from Enkhbaatar.Ch

Hesegchlen integralchlah
Hesegchlen integralchlahHesegchlen integralchlah
Hesegchlen integralchlah
Enkhbaatar.Ch
 
Integral
IntegralIntegral
Integral
Enkhbaatar.Ch
 
Trigonometr tentsetgel bish bodoh
Trigonometr tentsetgel bish bodohTrigonometr tentsetgel bish bodoh
Trigonometr tentsetgel bish bodoh
Enkhbaatar.Ch
 
Trignometriin tegshitgel
Trignometriin tegshitgelTrignometriin tegshitgel
Trignometriin tegshitgel
Enkhbaatar.Ch
 
Tentsetgel bish bodoh intervaliin arga
Tentsetgel bish bodoh intervaliin argaTentsetgel bish bodoh intervaliin arga
Tentsetgel bish bodoh intervaliin arga
Enkhbaatar.Ch
 
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогуудMath 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд
Enkhbaatar.Ch
 
Алгебрийн илэрхийлэл 9-10-р анги
Алгебрийн илэрхийлэл 9-10-р ангиАлгебрийн илэрхийлэл 9-10-р анги
Алгебрийн илэрхийлэл 9-10-р анги
Enkhbaatar.Ch
 
Бүхэл тооны үйлдэл 6-7-р анги
Бүхэл тооны үйлдэл 6-7-р ангиБүхэл тооны үйлдэл 6-7-р анги
Бүхэл тооны үйлдэл 6-7-р анги
Enkhbaatar.Ch
 
Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлого
Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлогоАрифметикийн өгүүлбэртэй бодлого
Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлого
Enkhbaatar.Ch
 
Математикийн хичээлийн даалгавар4 -7-р анги
Математикийн хичээлийн даалгавар4 -7-р ангиМатематикийн хичээлийн даалгавар4 -7-р анги
Математикийн хичээлийн даалгавар4 -7-р анги
Enkhbaatar.Ch
 
Математикийн хичээлийн даалгавар 2
Математикийн хичээлийн даалгавар 2Математикийн хичээлийн даалгавар 2
Математикийн хичээлийн даалгавар 2
Enkhbaatar.Ch
 
Integral
IntegralIntegral
Integral
Enkhbaatar.Ch
 
Eeljit hicheeliig vr bvteeltei zohion baiguulah
Eeljit hicheeliig vr bvteeltei zohion baiguulahEeljit hicheeliig vr bvteeltei zohion baiguulah
Eeljit hicheeliig vr bvteeltei zohion baiguulah
Enkhbaatar.Ch
 
Bvteelch baidal -eyreg handlaga
Bvteelch baidal -eyreg handlagaBvteelch baidal -eyreg handlaga
Bvteelch baidal -eyreg handlaga
Enkhbaatar.Ch
 
Ур чадвар 6 Дасгалын ном Математик
Ур чадвар 6 Дасгалын ном МатематикУр чадвар 6 Дасгалын ном Математик
Ур чадвар 6 Дасгалын ном Математик
Enkhbaatar.Ch
 
Математикийн хичээлийн даалгавар 3
Математикийн хичээлийн даалгавар 3Математикийн хичээлийн даалгавар 3
Математикийн хичээлийн даалгавар 3
Enkhbaatar.Ch
 
Математикийн хичээлийн даалгавар 1
Математикийн хичээлийн даалгавар 1Математикийн хичээлийн даалгавар 1
Математикийн хичээлийн даалгавар 1
Enkhbaatar.Ch
 
Ур чадвар 2 Дасгалын ном Математик
Ур чадвар 2 Дасгалын ном МатематикУр чадвар 2 Дасгалын ном Математик
Ур чадвар 2 Дасгалын ном Математик
Enkhbaatar.Ch
 
Бүхэл тооны үйлдлүүд: Даалгавар
Бүхэл тооны үйлдлүүд: ДаалгаварБүхэл тооны үйлдлүүд: Даалгавар
Бүхэл тооны үйлдлүүд: Даалгавар
Enkhbaatar.Ch
 
Hicheel
HicheelHicheel
Hicheel
Enkhbaatar.Ch
 

More from Enkhbaatar.Ch (20)

Hesegchlen integralchlah
Hesegchlen integralchlahHesegchlen integralchlah
Hesegchlen integralchlah
 
Integral
IntegralIntegral
Integral
 
Trigonometr tentsetgel bish bodoh
Trigonometr tentsetgel bish bodohTrigonometr tentsetgel bish bodoh
Trigonometr tentsetgel bish bodoh
 
Trignometriin tegshitgel
Trignometriin tegshitgelTrignometriin tegshitgel
Trignometriin tegshitgel
 
Tentsetgel bish bodoh intervaliin arga
Tentsetgel bish bodoh intervaliin argaTentsetgel bish bodoh intervaliin arga
Tentsetgel bish bodoh intervaliin arga
 
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогуудMath 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд
Math 10-р ангийн “Матриц”сэдвийн хүрээнд нэмэлт тайлбар, дасгал бодлогууд
 
Алгебрийн илэрхийлэл 9-10-р анги
Алгебрийн илэрхийлэл 9-10-р ангиАлгебрийн илэрхийлэл 9-10-р анги
Алгебрийн илэрхийлэл 9-10-р анги
 
Бүхэл тооны үйлдэл 6-7-р анги
Бүхэл тооны үйлдэл 6-7-р ангиБүхэл тооны үйлдэл 6-7-р анги
Бүхэл тооны үйлдэл 6-7-р анги
 
Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлого
Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлогоАрифметикийн өгүүлбэртэй бодлого
Арифметикийн өгүүлбэртэй бодлого
 
Математикийн хичээлийн даалгавар4 -7-р анги
Математикийн хичээлийн даалгавар4 -7-р ангиМатематикийн хичээлийн даалгавар4 -7-р анги
Математикийн хичээлийн даалгавар4 -7-р анги
 
Математикийн хичээлийн даалгавар 2
Математикийн хичээлийн даалгавар 2Математикийн хичээлийн даалгавар 2
Математикийн хичээлийн даалгавар 2
 
Integral
IntegralIntegral
Integral
 
Eeljit hicheeliig vr bvteeltei zohion baiguulah
Eeljit hicheeliig vr bvteeltei zohion baiguulahEeljit hicheeliig vr bvteeltei zohion baiguulah
Eeljit hicheeliig vr bvteeltei zohion baiguulah
 
Bvteelch baidal -eyreg handlaga
Bvteelch baidal -eyreg handlagaBvteelch baidal -eyreg handlaga
Bvteelch baidal -eyreg handlaga
 
Ур чадвар 6 Дасгалын ном Математик
Ур чадвар 6 Дасгалын ном МатематикУр чадвар 6 Дасгалын ном Математик
Ур чадвар 6 Дасгалын ном Математик
 
Математикийн хичээлийн даалгавар 3
Математикийн хичээлийн даалгавар 3Математикийн хичээлийн даалгавар 3
Математикийн хичээлийн даалгавар 3
 
Математикийн хичээлийн даалгавар 1
Математикийн хичээлийн даалгавар 1Математикийн хичээлийн даалгавар 1
Математикийн хичээлийн даалгавар 1
 
Ур чадвар 2 Дасгалын ном Математик
Ур чадвар 2 Дасгалын ном МатематикУр чадвар 2 Дасгалын ном Математик
Ур чадвар 2 Дасгалын ном Математик
 
Бүхэл тооны үйлдлүүд: Даалгавар
Бүхэл тооны үйлдлүүд: ДаалгаварБүхэл тооны үйлдлүүд: Даалгавар
Бүхэл тооны үйлдлүүд: Даалгавар
 
Hicheel
HicheelHicheel
Hicheel
 

Геогебра програм Exelearn-г ашиглах заавар

 • 1. 1
 • 2. Багшийн гарын авлага-2019 2 ГАРЧИГ 1. ГЕОГЕБРА ТАНИЛЦУУЛГА 1-23 2. EXELEARING ТАНИЛЦУУЛГА 24-32 3. Eхеlearning программ ашиглан Тригонометр функц сэдвийн нэгж тойрог, өнцөг, радиан хэмжээ хичээлийг бэлтгэсэн- 33 4. ГЕОГЕБРАГ ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛД АШИГЛАХ 34-39
 • 3. Багшийн гарын авлага-2019 3 ГЕОГЕБРА 2D ГРАФИК ТАНИЛЦУУЛГА 1. Интернэт хөтөчээ нээн math- surgalt2.blogspot.com сайт руу орно. 2. Геогебра цэс рүү орно.
 • 4. Багшийн гарын авлага-2019 4 3. Геогебра танилцуулга орж онцлог талуудтай танилцан геогебра инстол татах геогебрад бүртгүүлэх материал хайх, татах, оруулах зэрэг заавруудтай танилцан.
 • 5. Багшийн гарын авлага-2019 5 4. Геогебра гарын авлага татан авч хэрэгслүүдийн тайлбартай танилцана.
 • 6. Багшийн гарын авлага-2019 6 5. 2D графикийн хэрэгсэл онцлог талууд гол ашиглаж болох хэрэгслийг тайлбарласан .ggb файлуудыг оруулсан. Бүртгэлтэй хэрэглэгч татан авч ашиглаж болно. Файл татахдаа доорх зааврын дагуу гүйцэтгэ. Жишээ болгон харууллаа бусад файлыг адилхан гүйцэтгэнэ.
 • 7. Багшийн гарын авлага-2019 7 6. Геогебра хураангуй гарын авлага  Геометрийн хураангуй гарын авлага  Алгебр болон геометрийн хураангуй гарын авлага Танилцан даалгаварыг гүйцэтгэнэ.
 • 10. Багшийн гарын авлага-2019 10 Геогебрагийн хэрэгслийг хэрэглэх Хэрэгсэл гэж юу вэ? ГеоГебрагийн төлөв бүр Хэрэгслийн мөртэй ба энэ нь таны ажиллаж байгаа төлөвт зориулагдсан хэрэгслүүдийг сонгох боломжийг олгодог.Харгалзах таних тэмдэг бүхий товчлуур дээр дарж хэрэгслийг идэвхжүүлнэ. Даалгавар: Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг ашиглан тойрог байгуулах. 1. Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг сонгох 2. Графикийн хэсэгт дараалан 2 удаа дарж тойрог байгуулах. Тайлбар: Эхний даралт нь тойргийн төвийг тодорхойлж, хоёр дахь даралт нь тойргийн хэмжээг заана.
 • 11. Багшийн гарын авлага-2019 11 3. Зөөх хэрэгслийг сонгоод үүссэн цэгүүдийн аль нэгийг дарж чирэн тойргийн хэмжээ болон/эсвэл байрлалыг өөрчил.
 • 12. Багшийн гарын авлага-2019 12 Хэрэгслийн хайрцаг гэж юу вэ? Геогебрагийн Хэрэгслүүд нь төстэй Хэрэгслүүд эсвэл шинэ объекттой ижил төрлийг үүсгэдэг хэрэгслүүдээрээ багцлагдан Хэрэгслийн хайрцаганд зохион байгуулагдсан байдаг. Хэрэгсэл товчлуур дээр дарж хэрэгслийн хайрцгийг нээхэд гарч ирэх жагсаалтаас нэг хэрэгсэл сонгоно. Даалгавар: Хэрэгслийн хайрцагнаас Хэрчим хэрэгслийг олж хэрчим байгуул. 1. Хэрэгслийн хайрцагнаас Хэрчим хэрэгслийг хай. 2. График хэсэгт хоёр удаа дарж, хоёр цэг тэдгээрийн хоорондох үүсэх хэрчим байгуул. 3. Зөөх хэрэгслийг сонгоод үүссэн цэгүүдийн аль нэгийг дарж чирэн хэрчмийн хэмжээ болон/эсвэл байрлалыг өөрчил. Хэрэгслийн зөвлөмж гэж юу вэ? Хэрэгсэл сонгох үед тэр хэрэгслийг хэрхэн ашиглахыг тайлбарласан хэрэгслийн зөвлөмж бий. Зөвлөгөө: Тухайн хэрэгслийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл хэрэгслийн зөвлөмж болох ? дээр дар. Ингэхэд сонгосон хэрэгслийн талаарх
 • 13. Багшийн гарын авлага-2019 13 дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх вэб хуудас нээгдэнэ Даалгавар: Олон өнцөгт хэрэгсэл хэрхэн ажилладаг талаар олж мэдээд гурвалжин байгуул. 1. Олон өнцөгт хэрэгслийг сонго. 2. Хэрэгслийн зөвлөмжийг унш. 3. Энэхүү хэрэгслийг хэрхэн ашиглаж гурвалжин байгуулах дарааллыг зурагла. Параллелограмын байгуулалт Даалгавар: Дараах байгуулалтын алхамуудыг дагаж параллелограм байгуул.
 • 14. Багшийн гарын авлага-2019 14 Зааварчилгаа 1 Шулуун хэрэгсэл сонгоод график хэсэгт хоёр удаа дарж дурын AB шулууныг үүсгэ. 2 ВС шулуун үүсгэ. Зөвлөгөө: В цэгийг сонгоод график хэсэгт дарж С цэг үүсгэ. 3 Параллель шулуун хэрэгслийг идэвхижүүлж С цэгийг дайруулан АВ шулуунтай параллель шулуун байгуул. Зөвлөгөө: АВ шулууныг дараа нь С цэгийг сонго. 4 А цэгийг дайруулан ВС шулуунтай параллель шулуун байгуул. 5 Огтлолцол хэрэгслийг сонгоод хоёр шулууны огтлолцлын D цэгийг үүсгэ. Зөвлөгөө: Хоёр объект идэвхжсэн үед огтлолцлын цэг дээр шууд дарна 6 Олон өнцөгт хэрэгслийг идэвхижүүлэн бүх оройг өгсөн дарааллаар сонгож АВСD
 • 15. Багшийн гарын авлага-2019 15 параллелограм үүсгэ. Тайлбар: Олон өнцөгтийг битүүлэхийн тулд эхний цэг дээр дахин дарж дуусга. 7 Зөөх хэрэгслийг сонгоод параллелограмын аль нэг оройгоос чирч зөв байгуулагдсан эсэхийг шалга. Квадратын байгуулалт Даалгавар: Дараах байгуулалтын алхамуудыг дагаж квадрат байгуул. Зааварчилгаа
 • 16. Багшийн гарын авлага-2019 16 1 Хэрчим хэрэгслийг сонго. График хэсэгт 2 удаа дарж А ба В цэг, тэдгээрийн хооронд үүсэх хэрчим байгуул. 2 Перпендикуляр шулуун хэрэгслийг идэвхжүүл. В цэгийг дайрсан АВ хэрчимтэй перпендикуляр b шулуун тат. Зөвлөгөө: Перпендикуляр шулуун үүсгэхийн тулд АВ хэрчмийг дараа нь В цэгийг сонгох. 3 Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг сонгож В төвтэй А цэгийг дайрсан тойрог байгуул. Зөвлөгөө: Эхлээд В цэгийг дараа нь А цэгийг сонгоно. 4 Огтлолцол хэрэгслийг сонго. Перпендикуляр b шулуун с тойрогтой огтлолцох огтлолцлын С цэг үүсгэ. Зөвлөгөө: Тойрог ба шулууны огтлолцол дээр дар. 5 А цэгийг дайрсан АВ хэрчимтэй перпендикуляр d шулуун байгуул. 6 Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг сонгож A төвтэй B цэгээр тойрог байгуул.
 • 17. Багшийн гарын авлага-2019 17 7 d шулуун e тойрогтой огтлолцох огтлолцлын D цэг үүсгэ. 8 Олон өнцөгт хэрэгсэл сонго. Дөрвөн оройг дараалан сонгож АВСD квадрат үүсгэ. 9 Зөөх хэрэгсэл сонгоод квадратын аль нэг оройг чирч зөв байгуулагдсан эсэхийг шалга. Даалгавар: Дараах байгуулалтын алхамуудыг дагаж тойрогт багтсан гурвалжин байгуул.
 • 18. Багшийн гарын авлага-2019 18 Зааварчилгаа 1 Олон өнцөгт хэрэгслийг сонго. Графикт хэсэгт өгсөн дарааллаар 3 удаа дарж дурын АВС гурвалжин байгуул. А цэгийг дахин сонгож гурвалжинг хаа. 2 Хэрчмийг сонгосноор гурвалжны талуудын хоёрт нь Дундаж пердендикуляр байгуул. Зөвлөгөө: Энэ хэрэгслийг Тусгай шулуунууд хэрэгслийн хайрцагнаас хайж олоорой (Зүүн талаас 4 дэх хэрэгслийн хайрцаг) . 3 Хоёр дундаж перпендикуляр шулууны огтлолцлын цэг D-г үүсгэ. Зөвлөгөө: Дундаж перпендикуляр шулуунуудыг дараалан сонгох эсвэл шууд огтлолцлын цэг дээр дарна. 4 АВС гурвалжны аль нэг оройг дайруулан тойрог байгуул. Зөвлөгөө: Эхлээд D цэг дараа нь дурын нэг цэг (жишээ нь А цэгийг) сонгоно. 5 Зөөх хэрэгслийг сонгоод гурвалжны аль нэг оройг чирч зөв байгуулагдсан эсэхийг шалга.
 • 19. Багшийн гарын авлага-2019 19 График хэсгийн Хэрэгслийн мөр Геогебрагийн График хэсгийн Хэрэгслийн мөрөнд Графикийн хэрэгслүүд зохион байгуулагдсан байна: ГеоГебра График хэсгийн Хэрэгслүүдтэй танилцая. 1 Шулуун хэрэгслийг сонгоод график хэсэгт өгсөн дарааллаар хоёр удаа дарж А, В хоёр цэг, тэдгээрийг дайруулан шулуун үүсгэх. 2 Зөөх хэрэгслийг сонгоод цэгүүдээс чирч обьектын байрыг өөрчлөх . 3 Хэрэгслийн хайрцаг доторх Өнцгийн коэффициент хэрэгслийг олоод шулууныг сонгож налалтын гурвалжинг үүсгэх. 4 Тойргийн төв ба радиус хэрэгслийг сонгоод Хэрэгслийн зөвлөмжөөс А цэгт төвтэй 4 радиустай тойрог яаж байгуулах талаар унших.
 • 20. Багшийн гарын авлага-2019 20 Графикийн хэрэгслийг сонгоод туршиж үзээрэй. Өгөгдсөн урттай хэрчим хэрэгслийг идэвхижүүлж график хэсэгт дарж цэг үүсгэ. Гарч ирэх харилцах цонхонд хэрчмийн уртыг (жишээ нь: 3) бичиж OK дар. Обьек дээрх цэг хэрэгслийг сонгоод объект (жишээ нь: хэрчим) дээр дарж цэг үүсгэ. Олон өнцөг хэрэгслийг идэвхжүүлж График хэсэгт оройнууд үүсгэ эсвэл өгөгдсөн цэгүүд дээр дар. Тайлбар: Олон өнцөгтийг битүүлэхийн тулд эхний цэг дээр дахин дарж дуусга. Өнцөг хэрэгслийг сонгож цагийн зүүний эсрэг гурван шинэ цэг байгуулж эсвэл өгөгдсөн цэгүүдийг сонгож хоорондох өнцгийг хэмж. Объектыг харуулах/ нуух хэрэгслийг идэвхжүүлээд нуухыг хүссэн бүх объектоо сонго. Дараа нь өөр ямар нэг хэрэгслийг сонгож солино.
 • 21. Багшийн гарын авлага-2019 21 График хэсгийг өөрчлөх Тор болон координатын тэнхлэгийг үзүүлэх. Координатын тэнхлэг эсвэл торны төрлүүдээс дэлгэцэнд харуулж График хэсгийг өөрчилж болно. 1 График хэсгийн баруун дээд буланд байгаа Загварын мөр товчлуурыг ашиглан Загварын мөрийг нээх. 2 Загварын мөрний Координатын тэнхлэг товчлуурыг ашиглан координатын тэнхлэгийг нуух эсвэл харуулах. 3 Тор товчлуурыг сонгоод хүссэн торны төрөл сонгож График хэсэгт харуулах. 4 Загварын мөр товчлуурыг ашиглан Загварын мөрийг хаах. График хэсэгт зөөх болон томруулалтыг хэрэглэх Заримдаа График хэсэгт зөөж эсвэл Томруулах боломжийг ашиглан бүх байгуулсан объектоо дэлгэцэнд харуулна. 1 Зөөх хэрэгслийг идэвхжүүлж график хэсгийн дэвсгэрийг чирэх. 2 Томруулах хэрэгслийг ашиглан байгуулалтыг нарийвчлан харах.
 • 22. Багшийн гарын авлага-2019 22 3 Жижигрүүлэх хэрэгслийг ашиглан байгуулалтыг тоймлон харах. 4 Загварын мөр товчлуур дээр дарж Анхны байдалруугаа буцахыг сонгож график хэсгийн бүх өөрчлөлтыг арилгах. Чиглүүлэгч мөрийг харуулах График хэсэгт хулганы баруун даралтаар Чиглүүлэгч мөрийг сонговол товчлуур ашиглан байгуулалтыг алхам алхмаар хянаж болдог.
 • 23. Багшийн гарын авлага-2019 23 Зааварчилгаа 1 Цэс товчийг ашиглан цэсийг нээ. 2 Цэснээс харах Байгуулалтын тэмдэглэлийг сонго. 3 Чиглүүлэгч мөрийг сонго. 4 Дахин Цэс товчийг ашиглан цэсийг хаа. Байгуулалтын тэмдэглэлийг хэрхэн харуулах Байгуулалтын тэмдэглэл нь байгуулалтын алхамуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө.
 • 24. Багшийн гарын авлага-2019 24 ExeLearning программ ашиглан сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх Энэхүү програм нь интеррактив хичээл хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд зориулагдсан. Интерактив хичээл онцлог нь тухайн хичээлийг багш бэлтгэхдээ интернэт ашиглан бэлтгэнэ. Хичээлээ бэлтгэж дуусаад интернэтгүй үед ашиглах боломжтой юм.
 • 28. Багшийн гарын авлага-2019 28 External web sait- Веб сайтийг оруулах боломжтой. Image gallery- Зураг оруулах
 • 29. Багшийн гарын авлага-2019 29 Image magnifier- Зураг бичвэр хамт оруулах Multi choice-нэг сонголттой тест хийх
 • 30. Багшийн гарын авлага-2019 30 Cloze activate-Нөхөх тест Multi –select- Олон сонголттой тест хийх
 • 31. Багшийн гарын авлага-2019 31 True-Falce Scorm quiz-Хариултыг хувилна
 • 33. Багшийн гарын авлага-2019 33 Жишээ: Тригонометр функц сэдвийн нэгж тойрог, өнцөг, радиан хэмжээ хичээлийг ехе-learning программ ашиглан бэлтгэсэн.
 • 34. Багшийн гарын авлага-2019 34 ГЕОМЕТР ХУВИРГАЛТ Геогебра программ ашиглан хэрхэн сонирхолтой, үр өгөөжтэй зааж болох хувилбарыг та бүхэндээ санал болгож байна.