Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 20.Sayi

521 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 20.Sayi

  1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 25 TEMMUZ 2010 PAZAR 11 Bu sene, karmaş›k bir sistemle kar- ş› karş›yay›z. Bak›lacak o kadar çok rakam var ki, zihnimizin kar›ş- SON V‹RAJDA SAL H UYAN TERCIH mamas› elde değil. Ama paniğe ge- rek yok. Tercihinizi yaparken, ken- Etkiliyorum di başar› s›ran›zla 2009 başar› s›ra- s›na bak›n. Üst ve alt limitleri geniş Lahanayı kurtarmak KAZASI tutun. Birden fazla uzmana dan›ş›n. eçen ak am 3 ya ndaki o lumla fiaban Y›lmaz G bir tekerleme m r ldan yorduk: “Por- takalı soydum, ba ucuma koydum, L isans Yerlefltirme S›nav› (LYS), sonuçla- r›n›n aç›klanmas›n›n ard›ndan tercih lis- ben bir yalan uydurdum” Tam teleri oluflturulmaya baflland›. Adaylar ve “duma duma dum” bölümünde birden durdum. veliler bazen duygusal bazen de gerçekçi Tamam, portakal soyduk, buras gayet normal. düflünerek tercih listesine renk verme Ama sa l kl bir insan portakal soyup ba ucuna koyar m ? Haydi, onu da yapt k diyelim, yalan telafl›ndalar. Bir yanda meslekler, bir yan- söylemek de nereden ç kt imdi? K rm z da puan, bir yandaysa baflar› s›ras›... Ba- mum, acaba “yalanc n n mumu” atasözüne YAPMAYIN! k›lacak o kadar çok rakam var ki zihinlerin gönderme mi yap yor diyece im; ama alakas kar›flmamas› iflten bile de€il. Bu kadar yok. S rf kafiye olsun diye yaz lm . Soydum, rakam›n içinden ç›kmak için uzman des- koydum, uydurdum, mum. te€ine ihtiyaç flart. Adaylar gittikleri okul Sonra çocuklu umun kay kç s n hat rlad m. ya da dershanelerin rehber ö€retmenle- Yüre i hop hop eden heyecanlı kayıkçı... riyle dirsek temas›n› bir an önce sa€la- Çocukken hiç dikkatimi çekmemi ; ama imdi mal›d›r. Bu yaz›m›zda, adaylar›n tercih dü ününce fincan böre ine fena hâlde ta- listesi yaparken dikkat etmeleri gereken k ld m. O kadar kay k, kürek muhabbetinden bafll›klara yer verece€iz. sonra ak am yeme inde en az ndan bir hamsi BAfiARI SIRASI MI PUAN MI? tava bekliyor insan; ama yok. Kafiye uyacak 2010’da uygulanmaya bafllanan yeni sis- ya: küre i, yüre i, böre i. temin puanlamada da geçen seneden farkl› Büyüyene kadar belki binlerce kez tekrarla- oldu€unu görüyoruz. 2009 ve öncesinde d m z bu manas z söz gruplar , acaba karakter olu umunu olumsuz etkiler mi diye dü ündüm. 100-300 aral›€›nda puanlar varken yeni uy- Çocu um ileride portakalı soyup yemezse, gulamada puan band›n›n 100-500 aral›€›nda yalan söylerse, ak am yeme inde ille de oldu€unu görüyoruz. Dolay›s›yla 2010’da fincan böre i isterse diye endi elendim. oluflacak taban puanlar›n›n geçen sene- Tekerlemenin sözlük manas : “Ho ça vakit lerde karfl›l›€›n›n olmamas›, bizi baflar› s›- geçirmek, oyunlarda e ve ebe seçmek için ras›n› önemsemeye zorluyor. Aday›n tercih kullan lan, a zda yuvarlanan saçma sapan listesi yaparken kendi baflar› s›ras›yla, il- söz” olarak veriliyor. Evet, do ru. “Kutu kutu gilendi€i bölümün 2009 baflar› s›ras›na pense, elmamı yerse, arkada ım Ali, arkasını bakmas›nda fayda var. Aday, kendi baflar› dönse” diye ba rarak oynanan garip oyundan, s›ras›n›n üst ve alt limitlerini ne kadar “önümüze gelene bir tekme” tarz daha iddet genifl tutarsa yerleflme ihtimalini o kadar içerikli olanlara kadar birçok oyuna ilginç te- art›rm›fl olur. ÖSYM baflkan› da aç›klama- kerlemeler e lik ediyor. Ama anlaml bir te- lar›nda özellikle baflar› s›ras›na vurgu ya- kerleme bulmak neredeyse imkâns z. p›yor ve adaylar›n genifl bir çerçevede Elma yiyen penselerin, çocukların hayal tercih yapmalar›n› öneriyor. dünyasında nasıl bir etki olu turdu unu ÖZEL fiARTLARA D‹KKAT bir dü ünsenize... Üzerinde bu kadar çok durunca birçok te- Bölümlerin ‘özel koflul’lar›na iliflkin bilgiler, kerlemede garip bir hüzün oldu unu da fark tercih k›lavuzunun son bölümünde detayl› ettim. Çarp m tablosuyla ba layan, oradan an- flekilde aç›klan›r. Maalesef, her sene, birçok lams z bir ekilde dedenin sakal na ba lanan aday›n bu bilgileri okumadan tercih yapt›€› ve son olarak çöpçünün sakal almas yla iyice için ma€dur oldu€unu biliyoruz. Özellikle dramatikle en “altı kere altı otuz altı” tekerle- vak›f üniversitelerinin özel flartlar›n›n okun- mesini hat rlay n. Finalde sakals z kalan dedenin mas›nda fayda var. Üniversiteye kay›t için üzüntüsünü hâlâ içinde hissetmeyen var m ? gidildi€inde sürprizlerle karfl›laflmak pek Ya penceremize konan donmu , minik ku a de hofl olmayacakt›r. ne demeli? Tam canland , mutlu son geliyor derken “Ellerim bak bo kaldı” cümlesiyle, yine hafif nemli hayal k r kl klar na davetiye ç - kar l yor. Çocuklar ticarete sevk etmesi aç - B‹R SÜRPR‹ZLE KARfiILAfiMAYIN s ndan olumlu gözüken “Ya satarım, bal sa- tarım” oyununda bile, vefat etmi bir ustan n hüznü e lik ediyor çocuklar n ne esine. Tercih K›lavuzunda yer alan bölüm- Ninniler de tekerlemelerden çok farkl de il. lerin özel flartlar›n› okumay› unut- En me hur ninnimiz, bostana giren danalardan lahanayı kurtarma tela ı içinde yaz lm . may›n. Aksi halde üniversiteye kay›t En büyük derdi vatanı dü mandan kurtar- mak olan bir ceddin torunlar na, lahanayı da- s›ras›nda sürprizle karfl›laflabilirsiniz. nadan kurtarma vizyonu hiç yak yor mu? Ne eli pazarlar:) ÖLÜ TERC‹H NE DEMEK? Bu sene ÖSYM tercih say›s›nda art›fla gitti. Bu art›fla ra€men, teknik aç›dan hiçbir tercihimizin bofla gitmesini iste- meyiz. Baflar› s›ras› çok yüksek bir bö- HATIR LI AKLI SIRA DIfiI KULLANMAK! lümü, baflar› s›ras› düflük bölümlerin aras›na alman›z, o bölümün s›ralama- s›nda çok büyük bir de€ifliklik olmazsa, TAHTA ∂ Nebraska’da yafll› bir adam ya- flard›. Patates ekimi için bahçeyi bir mektup al›r: “Babac›€›m, o tercihinizin ölü tercih olmas›na sebep bellemesi gerekiyordu, lakin bu çok Allah aflk›na bahçeyi kazma, ben MEHMET AL‹ DO⁄AN olacakt›r. Mesela, Ankara Hukuk Fakül- zor bir iflti. Tek o€lu olan David ona oraya cesetleri gömmüfltüm. tesiyle, Marmara Hukuk Fakültesinin yard›m edebilirdi; fakat o da hapis- Sevgiler.” David aras›na Dicle Hukuk Fakültesini yazmak teydi. Yafll› adam o€luna bir mektup Ertesi gün sabaha karfl› 4’te FBI ölü tercihe örnektir. yazd› ve müflkülat›n› izah etti. ‹kinci ö€retim, örgün e€itim içinde ders ve yerel polis ç›kagelir ve tüm sa- saatlerinin 16.00’dan sonra bafllad›€›, ders- “Sevgili David, hay› kazar; lakin bahçede hiçbir lerinde ve akademik kadrosunda hiçbir ÖYLE KAR ILA K ... Patates bahçemi belleyemeye- cesede rastlayamazlar. Yafll› adam- farkl›l›k olmayan programlard›r. Bu program ÇOCU UNU ÖYLE KAR ILA K ce€imden kendimi çok kötü his- dan özür dileyerek giderler. türünün gündüz ö€retimine göre puanlar› Eve geldi i zaman, en güzel yere sediyorum. Bahçeyi kazmak için Ayn› gün yafll› adam o€lundan daha düflüktür. Bu da adaylar için bir geldi ini hissetsin. oldukça yafllanm›fl say›l›r›m. Burada bir mektup daha al›r: avantaj oluflturabilir. ‹kinci ö€retimin harç- E N ÖYLE KAR ILA K Yan na geldi i zaman, en do ru olsan bütün derdim bitecekti. Bili- “Babac›€›m, lar›n›n gündüz ö€retiminden fazla oldu€unu insana kavu tu unu hissetsin. yorum ki sen bahçeyi benim için fiimdi patatesleri ekebilirsin. Bu Tercih maratonu bilmekte fayda var. ANNEN ÖYLE KAR ILA K hallederdin. Sevgiler.” Baban flartlarda yapabilece€imin en iyisini OKUL B‹R‹NC‹LER‹ D‹KKAT Do umundaki a r lar Baba, birkaç gün sonra o€lundan yapt›m. Sevgiler.” David lezzetle takas etsin. yar›n bafll›yor Bölümlerin, okul birincisi kontenjanlar› BABANI ÖYLE KAR ILA K s›n›rl›d›r. Okul birincileri üniversiteye yer- Ömür boyu ba ka bir lefltirilirken de puan› önde olan aday›n ÖZLÜ SÖZ: evlada imrenmesin. iyi okul birincilerinden avantajl› oldu€unu FAK R ÖYLE KAR ILA K “Bo zaman ∂ Tercih i lemleri 26 Temmuz - 06 A us- de erlendirmek, bilmeliyiz. Okul birincisiyim diyerek k›s›tl› Senin ona serdi in sofradan daha tos tarihlerinde yapılacak. Tercih i - çok ciddi bir ve puan›n›n çok üstünde tercihler yapmak, büyü ünü o, dua sofras olarak .” lemleri bireysel olarak yapılabilece i sorumluluktur üzücü sonuçlar do€urabilir. Bu sebeple sana sersin. W. Russell okul birincisi olsak da puan›m›za ve baflar› gibi ba vuru merkezlerine giderek de ZENG N ÖYLE KAR ILA K s›ram›za yak›n yerleri tercih etmemiz ge- yapılabilecek. nternet kullanımında Senin gönlünü gördü ünde, kendi gönlünün fakirli inden kahretsin. Çocuklar›n›z›, kendi rekir. Ayr›ca okul birincilerine tan›nan bu çok deneyimli olmayan adayların ba - flans›n mezun olunan seneye ait oldu€unu vurularını, merkezler aracılı ıyla yap- bulundu€unuz za- ve sonraki senelerde bu avantaj›n geçerli masını öneriyoruz. Tercih listesi, son mandan baflka za- olmayaca€›n› unutmamak gerekir. man için haz›rlay›n›z, onay yapılmadan kontrol sayfası alına- HATIRINIZ OLSUN Tercih listenizi birden çok rehber ö€ret- onlar› yaflayacaklar› rak bir daha incelenmeli. Son onay ya- Payla mak istediklerinizi bize yaz n. menin görmesi yarar›n›za olacakt›r. Bu uy- zamana göre bilgi- pıldıktan sonra fark edilecek bir hata- ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. lendiriniz. Hazreti Ali gulamayla, listenize hem zenginlik katabilir nın faturası a ır olabilir. kursunkalem@tg.com.tr hem de gözden kaçabilecek hatalar› da (rad›yallahü anh) tespit edip düzeltmifl olursunuz.

×