Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 19.Sayi

365 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 19.Sayi

  1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 18 TEMMUZ 2010 PAZAR 19 SBS bitti, flimdi s›ra AZM AKSOY Etkiliyorum D ⁄RU TERC‹HTE B Öğrencinin hayal ettiği okula girebilmesi için tercih döneminde doğru Otonom Çocuk at l pedagoglar, terbiye aç s ndan sa l kl bir çocu u: “Kendi ayakları üstünde durabilen ve hayatının geri Bunlara rlanikn,karalara din te kalan kısmını kimseye muhtaç ol- karar verilmesi ve isabetli tercih yap›lmas› çok önemli. Tercih listesi d ideali- madan yürütebilecek cesareti kendinde bulan çocuk, sa lıklı yeti tirilmi çocuktur...” rke ilk s ∂ Tercih listesi haz diye tarif etmektedir. haz›rlan›rken, ilk s›raya çocuğunuzun en çok gitmek istediği, genel çok gitmek istedi i, ge- nizdeki, çocu unuzun en “Kimseye muhtaç olmadan...” sözü, bizim an n n biraz üzerindeki nel ba ar s ras n n ve pu l ba ar s ras na en ya- kültürümüzde, çok iddial olman n ötesinde başar› s›ras›n›n ve puan›n›n biraz üzerindeki okullar› yaz›n. okullar , orta s ralara ge ne n okullar , son haddi a an bir ifade. Hadi bebeklik dönemindeki k n, kazan ma ihtimali en yüksek ola anlar daha bir insan n bütün ihtiyaçlar n n kar land n s ralara ise ba ar s ral ar ve taban pu dü ünüp iki aya n n üstünde durmaya ba la- A.Faruk Levent n. dü ük, garanti okullar yaz rencilere d n farz edelim. Bu çocuk, ac kt zaman o€un s›nav döneminin ard›ndan aç›klanan 8.s›n›f SBS so- yerle tirme döneminde ö yeni- Y nuçlar›, binlerce ö€rencinin e€itim hayat›na yön verecek. Bu y l, ikinci t verilecek ve yiyecek aramak için avlanmaya m ç kacak? rsa Ö€rencinin puan› ne olursa olsun istedi€i, hayal etti€i, ikinci bir tercih yapma f . Dolay s yla birinci Hastaland nda arazide ifal ot mu bulup yi- den 6 tercih yap labilecek lan tercihlerin de- yecek? beklentilerini karfl›layaca€› bir okula gitmesi için tercih yerle tirme döneminde yap ha olacakt r. Birinci öyle bir örnekle konuyu biraz geni letelim: döneminde do€ru karar verilmesi ve isabetli tercih ya- i tirilmesi için bir ans da taban puanlar da Salg n bir hastal k ç kt ve bir hafta içinde p›lmas› çok önemli. yerle tirme sonucu olu an ru tercihler yap l- onun d ndaki bütün insanlar öldü. Fantezi Peki, tercihleri bilinçli ve do€ru bir flekilde yapa- göz önüne al narak en do bu ya, dünyadaki bütün her eyin tek ba na . bilmek için nelere dikkat etmek gerekir? maya özen gösterilmelidir l li- sahibi kald o filanca ah s. Yatlar, katlar, son Ayr ca ülkem izde birçok resmi ve öze model lüks arabalar ve tüm bankalar eli alt n- ∂ Adaylar birinci yerlefltirme için en fazla 12 lmadan da ka- seye merkezi tercih yap Özellikle mü- da. tercihte bulunabilecekler. y t yapt r labilmektedir. güzel im- Ne kadar sürer bu mutluluk? ∂ Tercihler; 8. s›n›f SP (S›n›f Puan›na) göre lakat ve OYP’ye göre çok ö retim- Bir bayram sabah duydu u mutlulu u pay- ve de€il, 3 y›l›n sonunda oluflan OYP (Ortaö€re- kanlar sa layan, e itim s tim Yerlefltirme Puan›na) göre yap›lacak. deki yük sek kalitesiyle bilinen hla la aca kimse aramaz m insan? Koleji gibi baz özel okullar bulun- Ba a r sa kime naz yapacak? ∂ Ö€renci velisi olarak, internet üzerinden önemli kendiniz tercih yapabilece€iniz gibi çocu- maktad r. Bu okullar n da endirme- A lasa kim silecek gözya lar n ? bir alternatif olarak de erl Ne yaz k ki günümüzdeki çocuk terbiyesinin €unuzun okudu€u okul müdürlü€ünden de sinde fayda görüyoruz. hedefi de bu mant k üzerine ekillenmekte! do€rudan tercih yapabileceksiniz. Ancak nsan m z n pek ço u Bat dan gelen hemen yapt›€›n›z tercihleri okul müdürlü€üne her eye bal klama atlamaya çok merakl . Biz onaylatmak zorundas›n›z. onlar n pe inden giderken onlar, yapt klar yan- ∂ Tercih yapmadan önce ilk yap›lmas› l n fark na vard için öyle dü ünüyorlar: gereken, tercih k›lavuzunu dikkatlice oku- “Çocuklar m za kendi ayaklar üstünde durmay , mak olmal›. Tercih k›lavuzuna, Milli E€i- kimseye muhtaç olmadan ya amas gerekti ini tim Bakanl›€›’n›n resmi web sitesinden ö retirken ne yaz k ki büyük bir hata yapt k. ulafl›labilirsiniz. Hastal kl ruha sahip insanlar yeti tirdik. nsan di er canl lardan ay ran duygulardan yoksun, ∂ Okullar tercih edilirken; okulun bulun- hayat hep bir sava gibi alg layan bir toplum du€u yeri, yabanc› dili, pansiyon ve ha- hâline geldik.” Bundan dolay da pi manl k z›rl›k durumu ile mezuniyetten sonra ka- duyuyor ve bunu itiraf ediyorlar. Hayat pirami- zand›racaklar›n› göz önünde bulundur- dinin en tepesinde olma u runa her eyi mak önemlidir. mubah gören insan suretinde bir varl n çö- ∂ Tercih edilen okullar›n her fleyden kü ünün itiraf bu. önce aday›n kiflili€ine, seviyesine, yete- Hayat yolculu unda da, sevinçlerini ve üzün- neklerine ve idealine uygun olup olma- tülerini payla acak birilerine ihtiyaç duymamak d›€›na dikkat etmek gerekir. mümkün mü? Bu i in gerçek uzmanlar , sa l kl insan “kendi ayakları üzerinde durabilen ∂ Tercih yaparken puandan daha çok s›- de il, ba kaları ile yardımla arak ayakta nav sonuç belgesindeki baflar› s›ras› (il durmaya çalı an” olarak tarif ediyor. ve Türkiye s›ras›) ve yüzdelik dilimine Anne babalar çocuklar n en iyi ekilde ye- göre tercih yapmak daha sa€l›kl›d›r. ti tirmeye çal rken “ça da trend” gere i ∂ Tercihlerde kullan›lan okul kodlar› mutlaka onlar otonom (ba ms z) olmaya yönlendir- e-Tercih ve Yerlefltirme K›lavuzu incelenerek mektedirler. Oysa “otonom çocuk” yeti tirmek, yaz›lmal›. Özellikle isimleri benzer olan okulla- belâ yeti tirmektir. r›n kar›flmamas›na özen gösterilmelidir. Böylesi bir çocuk için hayat n anlam ; zevk ü ∂ Adaylar 12 tane tercihi yapmak zorunda olma- sefa ve özgürlüktür. Ona göre, geri kalanlar sizin problemlerinizdir, problem çözmek ve ba - d›klar› gibi tercih edilecek okullar›n puanlar›- kalar n n derdi ile dertlenmek ise ahmakl kt r. n›n birbirine yak›n olmamas›, aralar›nda biraz Hayat engebeli ve zor... nsan ise zay f yarat l- puan fark›n›n olmas› çok daha mant›kl›d›r. m . Bu zay f insan n ihtiyaçlar ise s n rs z. ∂ Tercihler yap›l›rken, çevrenin ya da bizim Kendi de erlerimizi bir kenara b rak rsak istediklerimiz de€il çocu€umuzun görüflle- “Kuzu gibi büyüdük, koyun gibi güdülelim” ri daha de€erlidir. anlay n n bizi götürece i yer uçurumun ke- ∂ Tercihlerin, bu konuda uzman birinin nar d r. Bir ad m ötesi ise... görüflü al›narak yap›lmas›nda fayda vard›r. HATIR LI Yaflad›klar›m›zdan neler ö€rendim? ÖZLÜ SÖZ: “Çocukken, payla ma hakk nda her eyi biliyordum. TAHTA YAfi 5: Anne ve babam›n birbirlerine ba€›r- malar›n›n beni ne kadar korkuttu€unu ö€ren- YAfi 18: Dünyan›n benim etraf›mda dönme- di€ini ö€rendim. iki elma kald›€›nda küçü€ünü almas›ndan an- layabilece€imi ö€rendim. Uygarla t mdan beri bu MEHMET AL‹ DO⁄AN dim. YAfi 24: Yetkinin insan› nas›l de€ifltirdi€ini YAfi 41: Bir insan›n kendine olan güveninin, erdemi unuttum.” YAfi 12: Bir fleyin de€erini anlaman›n en iyi ö€rendim. baflar›s›n› büyük oranda belirledi€ini ö€rendim. K z lderili atasözü yolunun bir süre ondan yoksun kalmak oldu€unu YAfi 33: Önemli olan›n baflkalar›n›n benim YAfi 44: Annemin beni görmekten her sefe- ö€rendim. için ne düflündükleri de€il, benim kendi hak- rinde sonsuz mutluluk duydu€unu ö€rendim. Ayinesi YAfi 13: Annemle babam›n mutlu olmas›n›n beni daima mutlu etti€ini ö€rendim. k›mda ne düflündü€üm oldu€unu ö€rendim. YAfi 38: Eflimin beni hâlâ sevdi€ini, tabakta YAfi 46: Yaln›zca minik bir kart göndererek bile birinin gönlünü alabilece€imi ö€rendim. Ekşimsi sözlük: ifltir kiflinin YAfi 49: Herhangi bir ifli yapt›€›mdan daha iyi yapmaya çal›flt›€›mda, o iflin üretkenli€e ve zevke dönüfltü€ünü ö€rendim. Ders: Sorunlarla karfl› karfl›ya kal- Mimar Sinan’›n eserleri kimin için yap›lm›flsa o kifliyi yans›t›r. YAfi 50: Sevgi, evde üretilmemiflse, bunu d›€›m›z zaman Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› baflka yerde ö€renmenin çok güç olabilece€ini ö€rendim. ö€rendiklerimiz. Mihrimah Sultan ad›na yapt›€› Edirnekap›’daki Mihrimah Sultan YAfi 53: ‹nsanlar›n bana, izin verdi€im biçimde Camii, ince ve zarif görünümüyle davrand›klar›n› ö€rendim. bir kad›n›, Süleymaniye Camii ise YAfi 64: Mutlulu€un parfüm gibi oldu€unu, “Dün sabaha karfl› kendimle konufltum. Kanuni Sultan Süleyman’›n görke- kendime bulaflt›rmadan baflkalar›na vereme- Ben hep kendime ç›kan bir yokufltum. mini yans›tmas›yla ün kazanm›flt›r. yece€imi ö€rendim. Yokuflun bafl›nda bir düflman vard›. Edirne’deki Selimiye Camii’nde YAfi 70: ‹yi kalpli ve sevecen olman›n, mü- Onu vurmaya gittim kendimle vurufltum.” ise, Sultan II. Selim’in flair ruhunu kemmel olmaktan daha iyi oldu€unu ö€rendim. (Özdemir ASAF) anlatan incecik zarif minareler YAfi 82: Sanc›lar içinde k›vransam bile bafl- vard›r. Her minarede bulunan üç flerefeye üç ayr› merdivenden ç›- kalar›na bafl a€r›s› olmamam gerekti€ini ö€- k›lmaktad›r. Bu, dünya mimarisin- rendim. HATIRINIZ OLSUN de o güne kadar uygulanmam›fl YAfi 90: Kiminle evlenece€in karar›n›n hayatta Payla mak istediklerinizi bize yaz n. bir yöntemdir. ¥ Saatçi Suphi verilen en önemli karar oldu€unu ö€rendim. ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. Mimar Sinan, Ötüken Yay›nlar› YAfi 95: Ö€renmem gereken daha pek çok kursunkalem@tg.com.tr fleyler oldu€unu ö€rendim.

×