Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 16.Sayi

275 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 16.Sayi

  1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 27 HAZ‹RAN 2010 PAZAR 14 fiaban Y›lmaz G Tercihinizi ençleri üniversiteye tafl›yan yeni sistemin s›nav basama€› bugün itibariyle bitiyor. 11 SAL H Nisan’da bafllayan s›nav maratonu haziran ay›nda devam eden LYS oturumlar›n›n ta- UYAN mamlanmas›yla finalini yapt›. Bugünden iti- baren heyecanl› bir bekleyifl bafllayacak. Etkiliyorum YAPMADAN Art›k tek beklenen ÖSYM’nin 2010 aday puanlar›n› aç›klamas›. Adaylar, gelecek bu puanlara göre yapacaklar› tercihlerle ilgili flimdiden çal›flmaya bafllamal›. Bireyin ge- Anadil gibi yar olmaz 4 lece€ine flekil verecek mesle€i s›k›fl›k bir zaman diliminde seçmesi pek sa€l›kl› ol- SORUYU mayabilir. Hem tatil yapabilir hem de baz› eçen hafta bir arkada m telefon sorulara cevap arayabilir ve tercih listemize katk› sa€layabiliriz. Ö€renciler, genelde tercih listesini rehber ö€retmenlerinin olufl- turmas›n› ister. Size ait bu listeye rehber ö€retmeniniz ve çevreniz katk› yapabilir G aç p o lunu ngilizce kursuna göndermek istedi ini ve ken- disine yard mc olup olamaya- ca m sordu. “Memnuniyetle” dedim ve hafta sonunda birlikte birkaç dershane do- ve yapmal›d›r da. Gelin listeniz oluflmadan la t k. Gitti imiz ilk dershanede bize bilgi baz› sorulara cevap arayal›m. vermek için lobiye gelen ngilizce ö ret- Seçece€iniz mesle€in, katk›n›z olmayan menine: “ ngilizce kursları hakkında bilgi bir listeden ç›kmas› sizi ne kadar mutlu almak istiyoruz” dedim. CEVAPLAYIN edebilir? ‹lgi, yetenek ve düflüncelerinizi “Elbette beyefendi” dedi ve konu maya hesaba katmadan seçilen bir meslekte ba- ba lad : “Derslerde communicative method flar›n›z nas›l olur? Çevre ve aile markaj›nda kullanılıyor. Hafta sonları conversation club”lar seçilen bir meslek, sizin mesle€iniz mi ola- var. Native hocalarımız off günlerinde bile cak? Bunlar, bu süreçte, cevap aranmas› buraya geliyor ve kantinde kendinize bir drink gereken sorular›n birkaç› sadece. Önümüz- alıp free bir ortamda practice yapıyorsunuz. deki bir ayl›k dönemde hiç olmad›€›m›z ka- Stress free bir ortamda yapılan ders, mak- dar araflt›rmac› ve sorgulay›c› olmal›y›z. ‹flte cevap arayan sorular: Ö€renciler, genelde tercih listesini rehber öğretmenlerinin simum verimi sa lıyor tabii. Hocalar native oldu u için hep target language kullanılıyor. BEN NELER YAPAB‹L‹R‹M? 1 Yetenek, belli bir e€itimden faydalanma oluşturmas›n› ister. Size ait bu listeye çevreniz katk› No Turkish vaziyetleri yani.” “Evet” dedim kendi kendime. “Hakikaten gücüdür. Mesle€in gerektirdi€i azami ye- tene€e sahip olmayan bireyin o meslekte baflar›l› olmas› zordur. Say›sal düflünme yapabilir. Ama önce kendinizle ilgili no Turkish vaziyetleri” Sonra arkada m n o lunun kula na e ildim. “Biraz daha konu- ursak direk ikinci kurdan ba larsın sen aslanım!” gücüne sahip olmayan; yani fen, matematik baz› sorulara cevap bulman›z şart dedim. O da güldü. Te ekkür edip ayr ld k. Konu tu umuz konu ngilizce e itimi ol- gibi say›sal derslerde baflar› elde ede- meyen bir bireyin t›p fakültesi, difl hekimli€i, du u için bu örnek belki bir dereceye kadar Mesle€i tan›y›n mühendislik gibi say›sal puan ile ö€renci mazur görülebilir. Ancak futboldan kuantum alan yüksekö€retim programlar›nda baflar›l› fizi ine kadar hemen her konuda cümlelerin olmas› mümkün de€ildir. Cisimleri üç bo- n ard ndan aras na ngilizce kelime serpi tirme modas Bireyin kendini tan mas n giderek yay l yor. Kaçak yollarla ülkeye giri yutlu görebilme, bir evin plan›na bakarak ilgi duydu u meslekleri de tan mas in; yapm hırpani kılıklı mültecilere benzeyen o evin yap›lm›fl hâlini göz önünde canlan- gerekir. Bunun için mesle d›rabilme gücüne sahip olan birey, mi- kelimeler, sadece cümlelerin ahengini de il, ∂ Temel faaliyetlerini ar n sinirlerimizi de bozuyor. marl›k e€itiminde baflar›l› olabilir. Zengin ∂ Çal ma ortam ve artl bir kelime da€arc›€›na sahip olmayan ∂ Çal anlarda aranan nitelikleri Yabanc dil ö renmek elbette insana lerini kiflinin, dil ve edebiyat program›nda ∂ Meslekte ilerleme yöntem ân- çok ey katar, bunda herkes hemfikir. baflar›l› olmas› zordur. ∂ Kaz anç durumu, i bulma imk Ama bunu büyük bir meziyet telakki edip lar ve i in gel ece ini ve arad ni- kendi anadiline üvey evlat muamelesi yapanlar NELERDEN HOfiLANIRIM? telikleri ara t rmal s n z. Ve 2 ‹lgiler; bireyin hangi alanlarda, hangi özelliklerinizle mesle in özellikle- rini objektif bir biçimde e le tire- anlamak zor. Sapasa lam bir insana sırf de i iklik faaliyetlerle u€raflmaktan zevk ala- rek karar n z vermelisiniz. olsun diye organ nakli yapılır mı? Dü- ca€›n› belirler. ‹lgiler, yetenekle ünmesi bile tüyleri diken diken etmeye iliflkilidir. ‹lgi duydu€umuz alanlar, yetiyor. Dil de ya ayan bir organizma. P r l ço€unlukla yetenekli oldu€umuz p r l Türkçe kelimeler dururken ngilizce alanlard›r. Seçilecek olan meslek, kelime kullananlar asl nda büyük bir suç insanlarla diyalo€u, onlar› yön- i ledi inin fark na varmal . Acilen toplumsal lendirmeyi, onlara yard›mc› ol- bir tepki olu turmak gerekiyor. Konu tu umuz Türkçe’ye ngilizce keli- meler soku turmak, elektrogitar e li inde horon tepmek kadar acayip, pizza dilimlerini sütlaca daldırıp yemek kadar itici. Pizza güzel bir yiyecek, sütlac n lezzeti tart lmaz. Ama ikisini bulamaç yap p yer- seniz sadece mide bulantısı yapar. Bütün bunlara ra men “Karnım doysun da ne yedi im o kadar önemli de il!” diyen varsa... Afiyet olsun. may› m›, yoksa insanlarla de€il de objelerle u€raflmay› m› gerektiriyor? Birey, ilgi duy- ÇOCU⁄UN GÜNLÜ⁄Ü du€u, hoflland›€› fleyleri severek yapar. ‹nsanlara yard›m etmekten, insanlar›n problemlerini dinleyip, bunlara çözüm aramaktan zevk almayan bir psikolo€un baflar›l› olma ihtimal› düflüktür. tokat att›. Her fley onun iyili€i ∂ Genç adam, evinin alt kat›nda BEN NE ‹ST‹YORUM? 3 Yetenek ve ilgilerin belirlenmesinin ard›n- HATIR LI ÖZLÜ SÖZ: “Güzel konu - marangozluk yap›yordu. Kap› ve pencere konusunda uzmand›. içindi. Belki vurdu€u tokat, ser- seri olmas›n› engellerdi. Adam, dan, bireyin mesleki beklentileri belirlen- melidir. Kazanç, liderlik, yetene€ini kullan- TAHTA mak için tek yol vard r: Dinlemeyi Fakat plâstik pencereler yay- g›nlafl›nca, ahflaplara ra€bet o€lunun gözyafllar›n› görmezden geldi ve eve ç›kt›ktan sonra efli- azald›. Bu yüzden ifller iyi gitmi- ne dert yanarak: ma, ifl birli€i, ünlü olma, sosyal statü, düzenli MEHMET AL‹ DO⁄AN ö renmek.” -Bu çocu€un, okulda kimlerle yordu. Üstelik de çocuklar› bü- hayat, de€ifliklik gibi ifl de€erleri vard›r. Monkley yümüfl, biri hariç di€erleri okula düflüp kalkt›€›n› bilmemiz laz›m. Kifli, bu de€erlerden kendisi için önemli E€er çocu€umuzu serbest b›ra- bafllam›flt›. Masraflar› art›nca ya- olanlar› belirlemelidir. Belirledi€i bu de- k›rsak, çocu€umuz bafl›m›za bü- n›ndaki kalfas›na yol verdi. ‹fle €erleri sa€layacak mesle€e yönelmelidir. biraz daha erken koyulur, yar- yük dertler açacak!” dedi. Ancak ilgi ve yeteneklerinin de göz ard› d›mc›ya ay›rd›€› paray›, çocuk- Adam, bir süre düflündü. So- edilmemesi gerekir. lar›n harçl›€›na katard›. Adam, nunda da en kolay yolu buldu. KARAKTER‹M NASIL? KURBA ANIN DOLA IM bir gün çal›fl›rken elektrik kesildi O€lunun hiç aksatmadan tuttu€u 4 Bireyin meslek seçimini isabetli yapabilmesi, S STEM N ANLAT!.. ve uzun süre bekledi€i hâlde gelmedi. Aksi gibi o akflam üzeri günlü€ünde, arkadafllar›na ait ipucu olmal›yd›. Efli istemese kiflilik özelliklerini çok iyi tan›y›p bu özellikleri teslim etmesi gereken birkaç de ona kulak asmad› ve günlü€ü gerektiren mesleklere yönelmesine ba€l›d›r. pencere vard›. Bofl kalmay› sev- okumaya bafllad›. O€lu, en son Bireylerin çok farkl› kiflilik özellikleri vard›r. fley oldu. Ama bu sefer suçluyu mezdi. Planyay› ya€lad›, talafllar› sayfaya flunlar› yazm›flt›: Atak, giriflken, çekingen, uysal, h›rsl›, idealist, görmüfltü. O€lu, evden atölyeye süpürdü. Biraz dinlenmek için “Bu gece kötü bir rüya gördüm! hayal gücü zengin, realist, mant›kl›, sinirli, ba€lanan merdiveni sessizce in- eve ç›karken sigortaya göz att›. Atölyede çal›fl›rken babam› elek- bafl›na buyruk, alçak gönüllü, düzenli, ku- mifl ve sigortay› kapatt›€› s›rada, E€er yan›lm›yorsa, bu ifl normal trik çarp›yordu. Allah’›m onu rallara ba€l› vb. Bireyin, say›lan bu özellik- babas›n› karfl›s›nda bulmufltu. de€ildi. Biri gelip sigortay› ka- koru! Ben elimden geleni yapa- lerden hangisine sahip oldu€unu belirlemesi Adam, on yafl›na gelmifl bir ço- patm›fl olmal›yd›. fialteri kald›- ca€›m!” Cüneyt Suavi ve seçimini bu do€rultuda yapmas› gerekir. cu€un böyle bir haylazl›€›n› af- r›nca, atölye ayd›nland›. Tahmin- Örne€in; ikna gücü yüksek, d›fla dönük olan fedemezdi. Bütün günü, onun leri do€ru ç›km›flt›; ama bu ifle birey avukat, politikac› ya da pazarlamac› yüzünden mahvolmufltu. Bir kere ADAMI SEL M BEY bir anlam veremiyordu. fiaka HATIRINIZ OLSUN olabilir. Kurallara ba€l›, düzenli, statüye TMU . yapm›fl olsa, ses ç›kartmazd›. O LUNA HOCA TU dese, böyle bir flaka yap›lmazd›. Payla mak istediklerinizi bize yaz n. önem veren, sorumlu bireylerin bankac›l›k, EYLÜL MT HANLAR INA Ama tekrarlamas›, hangi yönden Kendisini k›skanacak bir düfl- ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. büro memurlu€u, muhasebe gibi mesleklere HAZIRLANIYOR! bak›l›rsa bak›ls›n, büyük hatayd›. man› da yoktu. kursunkalem@tg.com.tr yönelmeleri isabetli olacakt›r. Saçlar›ndan yakalay›p s›k› bir ‹fle koyuldu€unda yine ayn› Tercihlerle ilgili dosyam›z›n devam›n› önü- müzdeki hafta ailelere yönelik yazaca€›z.

×