Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 12.Sayi

324 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Türkiye Gazetesi ile İhlas Kolejinden Ortak Eğitim Kültür Eki 12.Sayi

  1. 1. Kurflunkalem “TÜRK‹YE’N‹N E⁄‹T‹M PLATFORMU” ’N‹N KATKILARIYLA... Sorular n z için: kursunkalem@tg.com.tr 30 MAYIS 2010 PAZAR 19 S›nav haftas› SAL H UYAN Etkiliyorum kriz haftas› Kırılmış hevesler alçıya alınır mı? T atil sevinciyle zay f korkusunun minik yüreklerdeki iktidar sava na olmas›n! sahne olan haziran ay geldi, çatt . Karne zaman yakla yor. Ö renciler geleneksel “Akdeniz, Karadeniz, karneleri isteriz” mar n m r ldanmaya ba lad bile. Kayg seviyeleri, ard ard na gelecek s navlar yüzünden termometre ibresiyle birlikte yük- seli e geçmi durumda. Te ekkürü, takdiri garantileyen ö rencilerin Önümüzdeki iki hafta SBS var. Bu dönemi birçok anne babalar rahat. Karnesinde zay f olan ö rencilerin velileriyse, kara kara nush ile veli bir “kriz durumu” hâline getiriyor, evi d uslanmayan çocuklar n n hakk n nas l ve- rece ini dü ünüyor. dünyaya kapat yor. Halbuki anne-baba olarak so- Bu dönemde anne babaların yakla ımı tüm e itim hayatını etkileyen derin izler bırakıyor. nuca de il, sürece odaklanmal y z. Ev içinde son Aile ve okul taraf ndan yo un bir ekilde hissettirilen not bask s n n olumlu netice ver- günleri daha sakin ve sa duyulu geçirmeliyiz. medi i kesin. Çama r suyu ve ütüyle icra edilen yeni bir i kolunun do mas na yol açan bu bask , yeni müfredatla birlikte biraz azald gerçi. Not defterinin y llard r süregelen A. Faruk Levent karizmas e-okulla birlikte yerle bir oldu. “Çı- B ugünlerde Türkiye’de milyonlarca ö€renciyi karın ka ıtları, yazılı yapıyorum,” veya ve aileyi s›nav heyecan› sarm›fl durumda. “Otur, bir” hayk r lar art k pek duyulmuyor. Önümüzdeki hafta 7. ve 8. s›n›f, bir sonraki Ama yine de geleneklerinden kopamayan hafta ise 6. s›n›f ö€rencileri SBS’ye girecek. okullarda, not korkusu sinsi sinsi okul kori- Lisans Yerlefltirme S›navlar› ise 19 Hazi- dorlar nda dola maya devam ediyor. ran’da bafll›yor. S›nava girecek her ö€renci Karnesinde zay f olan çocuklar n, “üç tane ve aile için bu sürecin biraz gerginli€e yol kırı ım var” derken kulland “kırık” keli- açmas› oldukça do€al. Özellikle birçok mesinin tarihsel bir aç l m var m bilemiyorum. anne-baba bu günleri bir “kriz durumu” hâ- Ama karne günü dayak yiyen çocuk say s line getirmekte. Hatta s›nava günler kala az de il. A r tepki, zaten kopma noktas nda evi d›fl dünyaya kapatan ve türlü mazeretler olun ö renciyi okulla, derslerle bir ömür üreterek misafir kabul etmeyen birçok boyu küstürüyor. anne ve baba tan›yoruz. Kırılmı hevesler maalesef alçıyla kayna- mıyor. Tedavi ço u zaman yıllarca sürüyor. Bu s›nav süreci, ö€rencilerin oldu€u kadar En az dayak kadar kötü etkisi olan ba ka ebeveynlerin de psikolojilerini ister istemez bir durum da çocuklar ba kas n n çocuklar yla etkiliyor. Oysa ailelerin yaflad›€› bu gerginlik, k yaslamak. Çocu unuzun size, “Baba, bizim ö€rencinin kayg› düzeyini yükseltme ve sınıftaki Orhan’ın babası çalı mı , çabalamı performans›n› düflürme riski tafl›makta. bir irkete genel müdür olmu . Çocuk okula Peki, bu son günlerde anne-baba olarak özel oförle gidip geliyor. Sen hâlâ memuri- nas›l davranmal›y›z? Gelin bu soruyu biraz yette sürünüyorsun” dedi ini hayal edin. Ho- daha sakin ve so€ukkanl›l›kla düflünerek birlikte de€erlendirelim. Bir gün önce ve s›nav sabah› ne yapmal›? unuza gider mi? E er gitmiyorsa siz de ço- cu unuzu Orhan’la k yaslamay n. ∂ Çocu€umuzun girece€i bu s›nav hem A r tepkiyle bo vermi lik aras nda uygun ∂ S›navdan en az bir gün önce çocu€u- lerini ziyaret edebiliriz. Onlardan “ha- kahvalt› yapmak çok faydal›d›r. Ancak bir yerde durmam z laz m. Mesuliyetimiz kendisi hem de bizim için çok önemlidir. y›r dualar›n›” almak çocu€umuza ma- bu kahvalt›da s›navla ilgili herhangi bir muzun s›nava girece€i yere birlikte büyük. Bizim de çocuk yeti tirmeyle ilgili Ancak onun hayat›ndaki tek ve son s›nav nevi destek sa€layacakt›r. fleyden bahsetmemeye dikkat etmeliyiz. gidilip görülmesinde fayda vard›r. notlar m z, ayn e-okul sistemi gibi sürekli de€ildir. Bu s›navda baflar›l› olamazsa bile ∂ Ailece temiz hava alabilece€imiz bir Sonuç olarak çocu€umuz, s›navdan ba- Böylece s›nav sabah› tahmini bir yol kaydediliyor. Ama sisteme giri ifremiz ha- baflar›l› olaca€› birçok alternatif yol vard›r mesire yerine (deniz kenar›, orman, flar›s›z bir sonuç alsa bile ona karfl› süresi belirlenebilir ve yaflanabilecek yattayken verilmiyor. önünde. Bu konuda anne-baba olarak gö- piknik yeri vb.) s›navdan bir gün önce olan sevgimizi de€ifltirmeyece€ini his- muhtemel stres önlenebilir. Ayr›ca Çocuklar yılda iki defa karne alıyor, biz revimiz, ona her flartta destek olup daima gitmek çocu€umuzun rahatlamas›na settirmemiz ona büyük moral verecektir. zaman›ndan en az yar›m saat önce anne babalar ise tek bir karne alaca ız. arkas›nda oldu€umuzu hissettirmektir. yard›mc› olabilir. S›nava girecek tüm ö€rencilere ve Çocuk yeti tirme hanesinde yazan notu s›nav yerine ulaflmak çocu€umuzun sakin olmas› için etkilidir. ∂ S›nav sabah› ailenin tüm bireylerinin onlar› s›nava haz›rlayan velilere ba- ö rendi imizde de maalesef çocuklar m z ∂ Çocu€umuzla birlikte ailenin büyük- kat›ld›€› samimi, keyifli ve sade bir flar›lar dileriz. yan m zda olmayacak. ONA SEVG‹N‹ZLE MORAL VER‹N S›navdan baflar›s›z bir sonuç alsa bile çocu€umuza karfl› olan sevgimi- TECRÜBE KONUfiUYOR: zi de€ifltirmeyece€imizi hissettirme- HATIR LI miz ona büyük moral verecektir. TAHTA E€itim yönteminizi kendiniz bulun ∂ Malum, çocuklara ders çal›flt›rmak zor yan›m›za alarak çarfl›n›n yolunu tuttuk. Bü- lik taktik sahas› oldu veya baflka amaçlarla MEHMET AL‹ DO⁄AN ifltir. Ben de her anne gibi çocu€um hiç de- yükçe bir beyaz tahta ve tahtan›n kalemlerini kullan›ld›; ama yine de ifle yarad›. fiimdi ∂ Anne-baba olarak sonuca de€il, sürece €ilse okuldan geldi€inde ö€rendiklerini koltu€umuzun alt›na ald›k, bunlar› odan›n akflamlar› hiç de€ilse yar›m saat ö€retmen odaklanmal›y›z. S›nav sonunda alaca€› pu- tekrar etsin, iyice pekifltirsin istiyorum; ama duvar›na ast›k. Bizimkine de: “Sen ö€retmen edas›yla karfl›m›za geçiyor, eline kalemini andan ya da girece€i okuldan çok, s›nav ön- nafile! Bizimki eve gelir gelmez ya ol, bize her gün bir konu anlat!” dedik. al›p ö€rendiklerinden akl›nda kalan› bize cesi haz›rl›k sürecindeki çal›flmas›na ve ça- bas›na göre bir de€erlendirme yapmal›y›z. E€itimin güldürüsü televizyonun ya bilgisayar›n ya da PSP oyununun bafl›na geçiyor. Ney- Planlar›m›z› yavafl yavafl, sevdirerek uy- gulamaya bafllad›k. Akflam bize, ö€- aktar›yor. Hofl ara s›ra “Sen! Kalk, anlat!”, “Sus, konuflma!” gibi göndermeler yaparak Böyle bir yaklafl›m uzun vadede çocu€umuzun ∂ Ö retmenler Günü gelince ö renciler yine se, uzun görüflmeler sonunda hafta rendiklerini anlatmak için okuldaki bizden intikam›n› al›yor; ama neyse! Anla- baflar›l› olmas›na önemli katk› yapacakt›r. klasik hediyeleri getirmeye devam ediyorlar. içi bunlar› en aza indirdik. Ama geçen dersi iyi dinleyecek, akflam anlat›rken yaca€›n›z bu plan ifle yarad›. Çocu€una Hâlbuki daha önce kaç kere “Çocuklar, bana ∂ Ev içinde son günleri daha sakin ve verece iniz en güzel hediye sizin ba ar lar n z” gün ö€retmeninden imzal› dilekçe de yapt›€› tekrarla bilgileri pekifle- ders çal›flt›rmakta, ö€rendiklerini tekrar sa€duyulu geçirmeliyiz. Evde gergin bir diye söyledim. Bakt m almasam küçük kalpleri getirince bütün planlar›m›z alt üst cekti. Biz de amac›m›za ulaflt›k. ettirmekte zorlanan ailelere tavsiyem fludur: ortam oluflturup hayattan kendimizi ve ço- k r lacak. “Neyse bu son olsun” diye ald m ve oldu. Efendim bizim afacan yememifl Gerçi o tahta ilk zamanlar futbol Çocu€un do€as›na uygun yöntemleri ken- cu€umuzu soyutlamak, yarardan çok zarar hepsine te ekkür ettim. Aniden kap çal nd ve içmemifl, gitmifl bizi ö€ret- turnuvalar›nda kimin ne- diniz bulabilir ve onun baflar›s›n›n artmas›na getirebilir. Yani evde ola€anüstü bir hava içeriye soluk solu a kalm bir ö rencim girdi. menine flikâyet etmifl; elinde rede oynayaca€›na yöne- katk›da bulunabilirsiniz. Nuran Çakmakç› oluflturmamaya özen göstermeliyiz. Daha hiçbir ey söylemeden elini cebine soktu kapal› bir zarfla sevine sevine ve 1 TL verdi. Gayri ihtiyari “O lum bu ne?” eve geldi. Ö€retmenine: “Okuldan eve ∂ Son günlerdeki panik halinde ö€ren- diye sordum. “Ö retmenim, Ö retmenler Günü meler, önceki ö€renilenler üzerinde ‘bozucu ya” dedi. “Geç kald m bir ey alamad m...” gidince oynayam›yorum, kendime vakit ay›- NE BU HAL N? SEN GEÇEN etki’ yapabilir ve haf›zada kar›fl›kl›klara yol Neyse ders sonunda iade ederim dü ünce- ram›yorum!” gibi fleyler anlatm›fl. Ö€retme- KURTARMA SÖZLÜSÜNE DE açabilir. Dolay›s›yla s›navdan bir-iki gün siyle paray  cebime koydum. Ama çocuk yerine ninden de: “Biraz oyun oynayabilir, film sey- PARA ÜTLE GELM T N D M ? önce çocu€umuza ders çal›flmas› için bask› gitmedi. “Ne oldu o lum?”  sorunca... diye redebilir” yaz›l› kocaman imzal› k‛t par- yapmamal›y›z. Ö retmenim 50 kuru geri ver, hediyeler 50 ças›n› getirip önümüze koydu. K›zal›m m›, kuru dedi... utanal›m m›? fiafl›rd›k kald›k. San›rs›n, h›rsl›, ∂ Çocu€umuza karfl› mükemmeliyetçi bir tav›r sergilememeliyiz. Onun kapasite- hep ders çal›flt›ran bir aileyiz. Ne gezer! Yalvar yakar ödev yapt›r›p biraz da kitap sine uygun, gerçekçi ve ulafl›labilir bek- ÖZLÜ SÖZ: lentiler içinde olmal›y›z. Aksi taktirde onun okutunca dünyan›n en mutlu insan› olan “Bir insan ahlâken e itmeden seviyesinin çok üzerinde puanlar ve hedefler zihnen e itmek, topluma bela bize bu yap›l›r m›? Bizimkini gözümün önüne konusunda onu flartland›rmak, çocu€umuzun kazand rmakt r.” Cemil Meriç getirdim; a€layan çocuk portresindeki gibi s›nav an›nda bask› alt›na girmesine sebep boynunu e€ip en ac›kl› sesiyle kesin ö€ret- olabilir. Bu bask› ise onun s›nav perfor- menini ikna etmifltir ki bu yaz› bizim elimize mans›n› düflürebilir. geldi. Neyse, ben hiç pes eder miyim? Et- HATIRINIZ OLSUN medim. Günlerce düflündüm. Çocuklu€um- ∂ S›nav öncesinde, evde çocu€umuzun ö€renim hayat› boyunca elde etti€i baflar›- Payla mak istediklerinizi bize yaz n. da ders çal›fl›rken odaya kapan›r, ö€retmen lar›ndan söz etmek ona büyük moral vere- ‘Hat rl Tahta’da hat r n z olsun. edas›yla konular› tekrar ederdim. Birden cektir. Böyle bir tutum sergilemek, ona kursunkalem@tg.com.tr kafamda bin bir y›ld›z... Bizim afacan› yola “daha önce baflar›l› oldun, bu s›navda da getirme yolunu bulmufltum. Ailece onu da baflar›l› olabilirsin” mesaj›n› verir.

×