012346789
1 45 1
7709
727
1
9

 

 !!#! $

013
29 9752 19
1 49
%
8'9 89 
24
()*+ -/ *2 345, 2
, 0*1 0*/,, 61

8:??AB
9; :@BC
DEGIIM IFG EQ
FH K N OHM PG
J
RST WW [ ^ U`aVb_XXSY VUcdUT dUaef[ Y
UVXY ]_[ [
X
UY [ bT
`_Ug[RhikM J NH Nm j p
j NlO I n ...
¬­¯±±µ ±®¯ ­¹
®° ³ ¶ ·°µ ¸¯
²
º»¼½ ¿»Á¿ À¼ÀÁ
¾À ÃÄ»ÅÆ ¾

Ö ÀÍ× »Ê»ËÕ»À Õ»ÄÓÍþ Á
¼ÁÆÆ Ø
»Á ¾ ¼À
Ö À× »¾»Å ¼¿Æ Ø
ÃÄ»ÅÆ Ø ÌÆ...
ÜÝßá â
Þà à ã
äåç ãêèâ à ãÞèçá Ý áâë í æè Ý â â âßßÝ á â á â è åã
æ è Ý ëì Ý ßêåà ã ãá î ßáí à ïãð ñòà ã í è ã ïßæóô

õ
ö÷ùû ü
øú ú ý
728 0
 4
8 ÿ 24
2
9 9 59 26 9
2 ÿ 2323 93 4
6 4
9
9
7920ÿ
 3
42223 ÿ 0 9
ÿ 999
203 ÿ 2
0
 32

 9 
 296 0 9 ! $ÿ 9% 
0
 ÿ
# 4ÿ ÿ 2
28 
9 9 ÿ 

ÿ 3 
3ÿ
þ09 3 4
9 59 ÿ 24
29'20 
9 03ÿ 

9 46 9 2
 4
8 26 9
ÿ 439
ÿ
(9 3292 992
9 ÿ ÿ

2 2299
2
8 0  43 3
 9 
 296 03 9 29 2
2320
0
 2ÿ
4
2
ÿ
) 2(9 9 42320
'4
 8
#'0042$ÿ 0 *
3 9ÿ(ÿ
þÿÿ23 62
0 453

728 0
 4
8 ÿ 24
2
9 9 59 26 9

,- . 0 ý1ü .0 ý3÷ û ÷ 67ý4 87-ûù 0ü 49 .÷84 ÷û 7;ûùû 4ü3;: .ü 3ù 4÷ý41ü û 34ü ú =,2;ú
÷û/ ÷ýø2ü ÷ùù4 . 5ü÷ ...
6 4
9
9

o
r÷ ù3 :÷ 7û 4ü÷ø2.ú 74 ú 87=süt ÷u9 7ý÷ v2;ü 7 8w.: ü÷ 4 û? 5 ýû ûü ü û- .;÷ü3:ù÷
ú8ûû 7;ûù ;ü 7 û÷ ü ÷ ý û ÷÷ ùü ÷÷9 0 ü ...
0
 999
203 ÿ 2
 9
ÿ 32


þÿÿ23 62
0 453

,0ù: x û .ý üü7ýü7t:û ý;0üùû ý.: ý{ù ûû ú ú u9 7ý÷ = . : 2: .87 34ü7E ü ;û÷ . ü
2 ü : ú÷C 8ù ü7.ý ...
!
4ÿ ÿ 2

v;ø.y ýû 7. .ýú u9 7ý÷ v2;ü 7C÷ 2@:ýú 3.y ý8tøùý 0 úû ü ÷- 4wú ý÷ E4 ~ý4 ÷: üø 42ü
üýü 4üù ü ÷ ÷÷9 0 ü 4ý ýû÷ 7 ...
,vú÷- ùú 0÷? ú w÷ ù 2ýû734x üù ;û : 2 9 7-û 9C 8 ÷ ;ù-ù7 û ÷ 63 šù 7üý:7.÷ 7ü3;üû÷ ü =
ù? :û ûvt2ý÷ ü ÷ ;ý;:û ü9 ù: 4 4 û ...
'0£ÿ 

,vú÷- ùú ü7 ú x ü .Eû üûý;:û÷üü7 ü: ÷÷ .8 4û û4 8. 7 ú 0 ýú : : 5û35 =¤÷D0 ú
ù? :û ûv8ù ü : 5û35 ù 2 8ù ;û87-ûù 7ú...
00 2ÿ 3
 23ÿ 
ÿ ÿ 2
4
ÿ

,ü ù? :û ûBü7:û 87 4ùû323 ü ;ý 232÷ û û 8.û 4û 4 3ý{ùý0 . ü÷û : ÷÷ ,ý8.û 4û úý÷ 1üý
ú÷- ùú ýû ..÷÷û 7 ÷÷û ;: Œ ÷û 7ú ý ...
9 59 ÿ 24
29'20 
9 2
9 03ÿ 

9 46 9 2
 4
8 26 9
ÿ 2
439
ÿ

§

þÿÿ23 62
0 453
¨: 4 ÷ø3 ü ú.ù 87ý 234 ýý.ü ÷24 ÷ú ýûü7ýú 87 : 4 ÷÷34ü ú ú 87-ûù -.ú =ý÷û÷ 73 x û ú ø3
û ú ÷D 4 ù 7 ÷÷Cû: û :- ;û ÷ - û .ý...
ÿ 
2 292 992
9 43 3 
3 2

þÿÿ23 62
0 453

‰ù üü7 ü.ø2 ü÷9 ýø. 2÷ ú ý87ýú ý: û ù ù ú ü7 ÷ z8ý ú 3;üû/: û 3:û 0ù30 ù ú ýüüü...
4
2
ÿ
þÿÿ23 62
0 453

zýüü 4÷ Ž C÷u9 7ý÷ 0 ú ü ù.:û ÷0 . ÷ û79 .üù . .û832 .0ú ÷ E4 ú 87ý zýý7ýý3ûýx üø3 0 ú
2;ü 7ý  ÷÷9 0 ÷ ü÷...
3ùüC3;÷9 7 .2C®÷7÷ u9 7š÷2C 7=
. y ý ÷ :7 8 ý3C ÷÷ . ü3
û
ü@
ú
,úý÷ ùùú ú ú ý.ù÷ ÷ E4 ú ,ú 5 üú ù .ý? C34: ÷ ú 0 4 üú 232...
|7-û? ÷ ø2 ý.ù÷÷ E4 8ù ýü úú 4 u9 7ý÷ v2;ü 7 vú7.7;5 ;=,- . 0 ý1ü ûüý.x ûx ü 87 ÷Büü 4
4ü .÷3;Büü ÷ üø 42ü ÷ ü74 ùû ÷ ÷÷9 ...
µ¶¸·º½¿À Á¸ ¸Ã
· » ¾ · ¶Â »¾
¼
Ä»¼ ¿ÇÆ· À ¿ÉƼ¸ ¾ ¸·Á Ë ÅÆ ¾ · · ·Êʾ ¸ · ¸ · Æ »¿
Å Æ ¾ ÁÈ ¾ ÊÇ»À ¿ ¿¸ Ì Ê¸Ë À Í¿¶ ½ÂÀ ¿ ...
ÑÒ ÒÕ×Ó Ù Õ ÕÓ
Ó Ö ØÒ ×Ø Ù Ò
ÚÒ
äåàßè
æç
éæ ç Ü
êëÝè
ìßÝ è
íÜ
îïð Ü ææç ñçêëÝèæòßÝ è
à Ý åàßè æ ç Ü íÜ
ã
óÚÒ ÒôÖ ØÒÙ Õ× ÷Õ...
1Úø ú 
 2Ù ø÷6ÕýÕø ûø ö û÷úû 4ý úÚü Ú× Ó Õù÷Õ û
ØÓ 6 öÕû ûøúû Ù ÚÙ ø 9Ò ÒÒ × ø ùû 1ÚÓ Ùø ÒÕþø ÚûÙ ÒÒ2 Ò5 Ù Ò øúÙ ûÒÚÖ1
...
ûÿ ÓûÒ øûú5 ù 4û× Øû
÷Øû øúÕûø ÕÙ 8
Ú× þû ø Õø×ÒØ Øù Ø8 úÒ Ø× ù4Ø Õû ÒÒ Ùù Ø2 øú 2 7öÙ ÒÓ û
û
Ò
ûø × ØûøúÒ1ý1Ù Ò ×0Ø Ù × Øø ûø 8 Ó × Øø ýùÙýÚÓ 6ÚØØúÕû Ù ÙÚØØúÕ ýÕø× ù øÙö
ûû Ùù Ø ûÿ ÒÙØ Ó û Õ7ÚÒ Ò Ùù 1 öúû Ù Ù Ùù 1Ò ú ...
÷ØûÓûÒ øûûÒ4ûÙØÙ û
ø ÷Ø Ø× ù4Ø Õù÷Õ ÚûÙ ÒÒ ×Ø ù Ò ÕÓ ÷ þø ø ÷Ø 8 ùÙöÙ Ò øú Ø× ù4Ø ÿ Øö 1 þø
Ò
ý
ù
Ò
Ò
6
Óù ÚØÙ2 ÙÙ3 ø4ý ûØ...
ûøØ1ú × Õ ø 4ÕÕÓ 6ÕÒøøú ÚÓ úÕ ù Ó ûÖø û
Ò Ó × ýÙØÙ ÙÙÕÚÒøø öØ ÷Ø øøÚØÙ Ù ÕÙ8
û
Òø

éæ ç Ü
êëÝè

ÛÜÜßà ãß
Ý áâà

…
û Ò× Øø øúÕû× Õ ûÒ ÕÓ ùÕ Ù Ó 6ú7öÙ 3 ø4ý × Ó ×ØÙ ÷ú8ûøúÕûûÚöÙ ÖØûû× ÕØûÒ ×Ù Ò Ó
ø Ùù 1 7öÙ ÙÙøý1ø ø úø û ø øúÕû ö Ò5 Ò øÙ ...
ûøØ1ú × Õ ø 4ÕÕÓ 6ÕÙú7öÙÓ Ó úÕ ù Ó ûÖø ûÙø× 1 8
× ýÙØÙ ÙÙÕÚÒøø öØ øúÕ ø øøÚØÙ Ù ÕÙ ÷ýøø
û

ìßÝ è
íÜ

ÛÜÜßà ãß
Ý áâà

û Ò× ...
ûøØ1ú ÚÒ Øýù ÒÙýÚÙ Ù
Õø ýØ ùÒ
ö ÓÒ ý Ò øÙú Ù Ò Ò 1ù ø ö Ó ø ÕùÒ ÙÙ3 Ù3 ø öÕ Ò Ò Ó × ýÙØÙ Ó÷Ù Ó Ù Ó ø ùÚø ú
ø
û
Ø
Ó Ò
ø Õ

...
1Úø ú
ÓúÕøúÒ ö × Õ ÚÒ ÒôÖ ØÒ8
8 Õ ÚÙ÷ú Ò ÒÒ × ø ùû Ø Õ3 ø ÙÙÒ Ó ×Ó
Ò
 !Öú5 × ØûÓûÒ øû
÷Øû øúÕûøÒÓ û Ù Ò× Øø ûø 8 Øö ù Ò ø× Õ ÚÓ û× Øû
8 Õû Ùù Ø Ø× ù4Ø2 øú 2 7öÙ ÕÙ 2 1ÚÓ Ùù 1 öúû 1 ø Ò ýù ÙÙö Ò Ùù Ø8
Ò
3
 ü Õ...
÷Ø 2 7öÙ
8 ÙÕ Øø øØø ø ùÙöÙ ø Øö 1 þÒÓù ÚØÙ× Õ ÚÙ ø ü ÕÙ 1 ø Úö ùÙöÙ ÙÙÙ 1 Õ øú øúÕ
6
3
ý Ò
Ò #ö ÓÒ
ö Ù Õ8
$ ýÒ Ù Õ3 ø× Õ...
ûøØ1ú øÚÒ Ø3 øÒøøú2Ùú7öÙÒ Ò3 Ù Õ öÙ Òù Ø õ Ú8 Ó÷Ùÿ Ù 1Ù Ùù ÚÒ Ò
8 ó×Øù 1 Ò ö ÙÙÒ Ó × ýÙØÙ Ó÷ö ÷Ø øúÕ ö ö ÓÒ ûÓ Ù ÚÙ ø ÚÒ Ø...
û× üØÙ ûù ú Õ øù ýü Ò ù ÒûÒýü ÕÙ × 1ûúÕ ûÓ ø úøÒ ù8
ö 1 þø Ò%Øø Ò'Ùø Ò ( ÿ ÿ Ò øúû øÒ øÚÒ ÙÕÙØ ÚÚÒ û
ý
ú
4
4ûû1õ Ø ) 
Òý ...
*+- /.2 5 ,+ 7 9
,.+ 13 . 6. 8 ,
0
C?E;?; I L; @D@DLJD:K?EOP J
D F H JK? MK
G
N
Q?
R;DG ELK L
? L
@DG
C?E;?; EL;? MK L S T...
C?E;?; EL;? MK K S T
D F L; L L T U
G

:;;? B
 @A?

VW N? MK XNF
ED; L; L K;

:;;? B
 @A?

OK LK ? ;W@K;JE@N L
J? @D@; ; ...
±..ia6.,3 18 g a a. +. + 7 9 9 Æ.a 8ba`, f+- 8 .3 b88f/.- 33/Ç- 9 68 -g gwg
a 8 + gk , ..37 90a6. 8 , . a.5 .8.d / 8 6Ä Ç-...
ÎÏÑÓ Ö× ÒØÖÕ Ñ
ÐÒÕÑ Ø Ù Ï Ò
ãÞäÜ æçßè æÜêå åÜæçÛ
å Ûé Û è ë è
ìíåÛ ÛÞÜæå åÞåÛ â ß Û óå êÛ ë è
îÜÜ ß ïðÜ è ÞàñæçÜò è èÜæçÛ
...
öÑ õÐ6 õ
õ
8
ø ýØÖ 
 Ñ × ØØÙöõÐõ úÖ ÑõÐØ ÑÖÕ Ñþ öÑù ý ÒÖÕ Ñ × ø ÖØÒø Ö ÖØ× úûÖú ÒÏ ÖÑ ø Ö ×ÖÑø ÖÐ×
õ ûÐ Ï ý õ ú 8× 3 û Ø Ö...
Öø Ö ÒÖÖõ õÏûÖÑ ÖÕ Ñ þõ ýØý öõ õ÷ÒØÐúû2ÑÕÑ Øõ ÑÕ Ð3öØ Ï÷
Öûö
 öÑÏ ÑÑÑÐÑ
Ø ý ÐÐ ÑÑöõûÑ Ï ùú Ò Ù Ï Ò ÒöØ û õ × ø ùÑÐÑÓ Ö× Ï ÏÑ ý ÐÐ Ñ Ù ü× û Ö
Ñ
Ò
8
õ × ÒûÑ õØ ùÐØ× Ðý üýõÕÑ Øõ Õ Ð3...
Ø û ÒÏ û Ö× Ï ÏÑ
8
Ø
ôõöõ õ÷ÒØÐúûÓ
ùû ö× ÒÒÕ ÐûÒøõØ Ð ýõ
× ø ùÑÐÑ ØØÏØÏ õ Ø ÏýØ Öù×öØ ûÒ
Ò
ÑÑÑûÖÖÑõÐØ Øõ× ÒÖÕ ÑÓ õÐÐý ø ýØÖ Ò
ØÑÐûÖØÿõ× ÖÕ Ñ ý ùýõÒø Ö ÖØ
 Ø×...
3öùýÏ û × ùÖõØ × öÐ Ø5ØÐÐõ öÑùý õÑý 8 Ö Ø Ñ ÖÕ Ñ3 õÑõÐØ Øõ
öÑ Ø Ñ ÐÕ ý ú ÑÑ
 Ðõ õ üýõ Ø ÏÒÖÒ Ø Ö Ö
× Ó ÖÑ × õÑõÐ öý Ò Ù Ï Ò ý 8 Ö öÖ
ÑÒ
Õ
Õ
ÒÖ ØÐÐÑõ × õÒúÖõ
 ûõ× öõ Ò3
Ø5× 1 × ý Ø8ù õû õ6 õ ÏØ
ý
Ñ
 ! #%# '! * +,* !- ./#...
Ñ ÖÑ× Ñ Ø Ï ÐÒ
÷Òõ6 Ï õ øØ ØÐÐÑõ ùÐÏ ý Ñ ÒÖ × ùÖø Ö Òõ6 ÖÏ õ ø Öõ ÑÐÑ Ñ
ùúÑ öÑùÖ Ö× 1 × Ï ú Ø Ñ öõûÑ Ø õ ÑÑØùúØ öÑùÖ ØÒý ú...
8ÒÒúÕ Ð F õ7ù ØøÐÑÐÑ Øõ úØ
Ðõ Ø ÑÒ úÐÑ× Ö ù× × ýGý
û
8
Ð

…
¬
HI LNO R TU R VS SY
J MJP S IS U IW XO
K
cd[fd i_
e gh `j^
k `d[j^Zl^m l^opegd n
[e
^n d `m
qme[ t
_rs ^jdgd
_
`unjdb d m
...
½u_j[
[
HUJ RVI‡VPK O O€R”O¾O OR U Jz …
I V J OO O R Jz R U R”O
UU S
pn b[_m
od _e [
n
HUJ } OU J OO K O O€PUJXV…
I V...
qme[ t ^g[
_rs ^jdb `j^njdmb[ d enjdg^j__[ t
_
d ej^dmb[
wb s ^

Z[[^_ b^
 `a_

x[j^Zl^m l^opegd n
_
^n d `m

Z[[^_ b^
 `a...
ëìíðò õ ÷ø÷ó õ ûíõ ýúþ
íïñó ö öùúú ó ü ó
î

!õ 
 ìúó #î7ö ì $ø70 ìö ø7ó ú íìú÷ø÷ó õ ûíõ ýúþ
ó óó 0 ö üú ó ð îó ú ö ùüö öùú...
óø ö0íðíð öó îö
íó ö ðú îíðõ ÷ øõ õ üü
ì
9
í

Û
…
./1344134/78/2 2; 0
02/5/2/ 2 794 :/
EF HIHI@KD BD L= NF
G=FJF=F = F= M G
OPL= Q
AIM @R@S=BF TAP A@RKBP RANF
A
A L GUD = F...
ZF FPS==KWF PR@= FA R=A ]F
^ F G= BP@ W= W

¦c gc c x„ ac/f0/a9b5 a2` 2 /2 2 20i a
0 e 0 de d 72a2 0i g2e 0 bd 0 / `4
0
™...
…p009i a Ì jco7 /da2a2 /c 9/
ac / 20 9a2e 4 7e e 8Ä8
b
p
a

Û
o
ÍÎÏÑÎ ÓÔ
ÏÐ ÒÐ
ÞÙß× ÖÝ ÚÖâàã×Ö Ûåæ
à Öá à×äà Ö
Þàà é
çè ÙâàêäÖã×Ö Ûå
à×äà Ö
ëàÚ è Ùâàì×ã×ÛÝÖ âÚé
ãÛÚé
ààí Úæâàà è Ù
ëàÚ è ...
ùÐ û ÷ Ô þ÷ þ øÐùÐ üû úÑþû Ò ù þ øÐùÐ Ð
Ô
Ô
öÏÐ ÒÐ ûÎ1 ÎÏù 9ÎÐ 3 0Ï ÎÎ Ïþ÷ öÏÑþ Ôøû Ð Ð Ò ÑÎÑû36 ûÎÎùÒ Ï
ÎÏÑÎ ÓÔ 
Ï ÓÎÏ Ó...
Þàà é
çè ÙâàêäÖã×Ö Ûå
à×äà Ö

ÕÖÖÙÚ ÝÙ
× ÛÜÚ

ëàÚ è Ùâàì×ã×ÛÝÖ âÚé
ãÛÚé
ààí Úæâàà è Ù

ÕÖÖÙÚ ÝÙ
× ÛÜÚ

ëàÚ è ÙâÖÖ ×ÛÝÖâÙìÙ...
ab') (/*( )(db *( )((5() f *(, g!h , /*( )( ib *( )( -0jb +% , /*( )(
c %, %*.% 0 e%*.% 0 0 ( (* % +% % %*.% 0 e%*.% 0 ' g...
mnp oturn ow r
oqr vpp x
‚}ƒ{ }…†z‡…
„ ~~
ˆ{ƒzŠ} ~ ~
z ‰ }‹†z‡…
yz‡…}‹}Œ}… z~Ž
~~
†„ ~‰ z
…
Ž‰„zƒz{ z„z
~ {zŒ„Ž{‘...
⵸° ´Ú¯³» ´ º±¯ ͼ¯±
¯ ± º » ²± » ³»º °µ»
»
¯
ãä ±¯´ ¯æä º· ¹ ¯ Öº°è³ ¼ ç°Ó ´ ²Óµêä ² ´ ¸» ·ëäçµ ²µ»´ ±º° ² »Úºìµîäç°Ó ´ ...
ÿ mnntoox x¢–xurn ow t• oqr r›vx t0p › vpp x˜ • oqr
   À¬ ¢ v› vpp x˜ np o¡ ttop n tn1urn ow t np o 
n
2 ôxurn ow t• oq...
mnnxž pŸn £–r nrtn œoo–rp urn ow t£–r ¦x˜ œp rnr¨xp xntnnx˜ œ˜ r£–rp u›œt –
 t n on r xx¡ n– r pn¢n x vpp x˜ xx  t...
xønt x 
 — — x t–r tx tœx nÁno œœx r
v
–
š
¦šrr›ž o mx™v t•onon tx ›t
ox t nr ›on˜  v˜ ˜ pÄp
–
š
o

õ
…
! 


; ,'$$  ' 2 1 2   *!* !' + = 2 '= ! ' ?1' 
'2 !1' '!*  ' 1$ '''  '2 2  4  6 ! 
'
2$' ' '! 6 15  1 A1 ...
bcedh jl lo ipq s d
df i km nf nrc
t
~yw y‚z} ƒ€„v …
€  y wv†y
‡…€v ‰ ‚z} ƒ€„v …
„wˆ yƒy  y wv†y
~yw yŠ‹ƒŒ…
€
y...
Éi£e cdll pq s di kt i¢ l jl i jni fo jdf žn“i j t fetclnjkjh dii t d“i q l kpch d «id edœ
f§ tjnk nrc “rl h q tc h œl£¨ ...
2 16
1 46 89 8
6 
6 7
24
5
õ
o
# %  #  # # #'' # #  ,
  $ '%
 ( ' %  )*%  '+

õ
™
- 02407 39 ;0
./ 135 8 1:=
G J@KL? BNMBOMP
HIB@? M@
EB
QBHBC J@C RP MPLH?F HP?MC JTLN DMBBUG ? D? UC Y
HIB@? H? DN
S @ RC?...
¦§§ ª¬ ©¯± ¬² «¯
¨©«­§ ® § ¨³´µ
¶·³ µª©§ ± µ´©³¬ ¯ ¬§® º ¸© ¯ § § §««¯ ¬ § ¬ § © ·µ
¸ © ¯ ®¹ ¯ «ª·± µ µ¬ » «¬º ± ­µ¨ ¼½± µ...
ÀÁ Ä Æ ÄÈ ÇÁ
ÂÁ ÅÇ ÆÉÊË
Æ
ÕÎÍ Ö×ÒÐØ Î Ø × ÛÎÒÔ
ÑÎ
ÐÍÙÖÑÐÚ Í Ð
ÜÛÎÎÖ×ÍÙÖÑÐ
Ñ Î Ø
ÜÛÎÎÖ×ÍÙÖÑÐÌÝÞ
Ñ Î Ø
ß ÑÍÖ×ÍÙÖÑÐÌÝÞÚ Ö×ÍÒÐ...
Í ÒãÐôËÁ9 Äå ÆÇò É Çð ò ðÂÄ 9 Ëå ò5 òËÁ æçËå Æ åç çÇÇ5 ççÇï ò ó
×Í éèÄ Äð ç ÂÄè Ä ç Ä ï Á Ä ÆÁ Çå ïÊÇ ÄÄÄ Æò ì üÁËèéÁ Ä Ä
...
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
eBook Tutoriais Photoshop Elements 12
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eBook Tutoriais Photoshop Elements 12

1,910 views

Published on

Liberte sua criatividade com opções de edição de fotos para usuários de todos os níveis de experiência e crie fotos espetaculares. Organize, edite e crie fotos incríveis para compartilhar por meio de cópias impressas, na Web, no Facebook e muito mais. E agora você pode levar as suas fotos do Elements para qualquer lugar, diretamente no smartphone ou tablet.*

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
371
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eBook Tutoriais Photoshop Elements 12

 1. 1. 012346789
 2. 2. 1 45 1 7709 727 1 9 !!#! $ 013 29 9752 19 1 49
 3. 3. %
 4. 4. 8'9 89 24
 5. 5. ()*+ -/ *2 345, 2 , 0*1 0*/,, 61 8:??AB 9; :@BC
 6. 6. DEGIIM IFG EQ FH K N OHM PG J RST WW [ ^ U`aVb_XXSY VUcdUT dUaef[ Y UVXY ]_[ [ X UY [ bT `_Ug[RhikM J NH Nm j p j NlO I n o GM JFG HI q rJs tu FKG N OKzFG EQ {GG }NEKK IJ GGu vwxyN F OHM PG |K ~HG xE K~ON M K|OEJ G JNF v qO G N N NIIG J N J N O xK q O G F€ G I~xM K KJ  IJv M yKH ‚sM K v O K yIqƒ„ ŠŠ‹Œ Š Ž‹ŽŒ Š ‘ŠŠ ’“‘”‘•–—–˜–’• •‘™ š›Ÿ¡œ ¤  ¦¨ª«œ ›  › ž  ¢£¥ ¢§©  § ¨ ¡ œž Ÿ …
 7. 7. ¬­¯±±µ ±®¯ ­¹ ®° ³ ¶ ·°µ ¸¯ ² º»¼½ ¿»Á¿ À¼ÀÁ ¾À ÃÄ»ÅÆ ¾ Ö ÀÍ× »Ê»ËÕ»À Õ»ÄÓÍþ Á ¼ÁÆÆ Ø »Á ¾ ¼À Ö À× »¾»Å ¼¿Æ Ø ÃÄ»ÅÆ Ø ÌÆ Ù× » ÓÊ¿Ø ½ ¿Ø × »¾ »ÃÄ»Á× » ÐÆÚ Å¾½ Å¿ Å ÍÆ »ÃÄÆÀÍ ÕÆ ÇÈ ¾À »ÅÆÁ ÉÊÆ ÉÀ ¿¿ ˾ÌɼÀ ÆÉþ ľ ¿Í ÀÁ¼»Á Å ¾ Á ½Æ¿ Æ Á ΠɼÁ ÏŠп ÑÇʻҾ ¾ ¼À ÌÆ ÓÍþ Á ÔÍ »ÌÊ»ËÕ»À Õ»ÄÓÍþ Á »Á ¾ ¼À Û
 8. 8. ÜÝßá â Þà à ã äåç ãêèâ à ãÞèçá Ý áâë í æè Ý â â âßßÝ á â á â è åã æ è Ý ëì Ý ßêåà ã ãá î ßáí à ïãð ñòà ã í è ã ïßæóô õ
 9. 9. ö÷ùû ü øú ú ý 728 0 4 8 ÿ 24
 10. 10. 2 9 9 59 26 9 2 ÿ 2323 93 4
 11. 11. 6 4
 12. 12. 9 9 7920ÿ 3 42223 ÿ 0 9
 13. 13. ÿ 999
 14. 14. 203 ÿ 2
 15. 15. 0 32 9 296 0 9 ! $ÿ 9% 0 ÿ
 16. 16. # 4ÿ ÿ 2 28 9 9 ÿ ÿ 3 3ÿ þ09 3 4
 17. 17. 9 59 ÿ 24
 18. 18. 29'20 9 03ÿ 9 46 9 2 4 8 26 9 ÿ 439
 19. 19. ÿ (9 3292 992 9 ÿ ÿ 2 2299
 20. 20. 2 8 0 43 3 9 296 03 9 29 2 2320 0 2ÿ
 21. 21. 4
 22. 22. 2
 23. 23. ÿ
 24. 24. ) 2(9 9 42320 '4 8
 25. 25. #'0042$ÿ 0 * 3 9ÿ(ÿ þÿÿ23 62 0 453 728 0 4 8 ÿ 24
 26. 26. 2 9 9 59 26 9 ,- . 0 ý1ü .0 ý3÷ û ÷ 67ý4 87-ûù 0ü 49 .÷84 ÷û 7;ûùû 4ü3;: .ü 3ù 4÷ý41ü û 34ü ú =,2;ú ÷û/ ÷ýø2ü ÷ùù4 . 5ü÷ û ÷÷ .8 .ü 3ü : ú :÷ 7 ;ü 7 ÷ ;0ü 49;ü 7 ü ýø2 ÷ ÷ 7 ÷ / û ûü 3 .;÷? ú û- 3;÷6@7Aú Bü: üû? Cû ÷ûø3 0 ú üüù4 .: 5ü÷4 87 ;÷DE 0 . :. 0 ý÷ ü ÷ ü 2÷ ÷ ÷ýù ü 30 .÷ - . ÷D ÷ üý23÷ û ;÷ 67 û ÷÷ü ø 2 ûû÷ 7û ÷ù? = 3 ÷ FGGJ LHNGPORH SM MU WM YZQUL GLJPKMZNJVZ ^ X b bce`fh`ij `klm n H KM O QJNGT P NVX J J P[ HO J H J J] J M_`a c b gg c b`f MJ þÿÿ23 62 0 453 2ÿ 2323 93 4
 27. 27. 6 4
 28. 28. 9 9 o
 29. 29. r÷ ù3 :÷ 7û 4ü÷ø2.ú 74 ú 87=süt ÷u9 7ý÷ v2;ü 7 8w.: ü÷ 4 û? 5 ýû ûü ü û- .;÷ü3:ù÷ ú8ûû 7;ûù ;ü 7 û÷ ü ÷ ý û ÷÷ ùü ÷÷9 0 ü 4ý ûü ;û.3;ü ú ÷ ûü ú ;ý: 2÷ù t2ýø ù 3 7 x ü7;5 ;/30 wú û .4 ü 3;û ûy ýû 7. .ý z: /0 ý1ü ;÷ü üý 3;û ú 6@7Aù72ü 7 8.û 4ûú 74 : û / û û ü 0ü ú . ÷ ý ü 4üù ü= C ÷ýø2 ø. ýü ÷ 4 ÷ ÷ýù 4üù 4ü ü.;ü 7 ü ÷ ý ÷ 3 û 7;{ù÷ |72ü 7}~ 9 4ü4 87-ûùC0 . ü ÷üü7 üø2.ýú 74 ú8.4ü x üü7 ý4 ÷û 2û ÷€87= :÷ 7 ý 4üù 4ü v4 û 3 û ÷÷ .8 ûûø. 8ù û÷ü ü ÷ ý ù ü 7ý : ý{ ü ú 0ù ú ÷÷ 3 û ÷ú ü 3 FGGJ LHNGPORH SM MU WM YZQUL GLJcj im `‚ mh `ifX …† LPJ MM QPUOG L P H‡J M†N[ Ln H KM O QJNGT P NVX J J P[ HO bc_b jl fgƒ„bm M ^ JJ† ^‡[NM L…PQ …UJ‡NGLLQ nL ˆUJ MJ 7920ÿ 3 42223 ÿ 0
 30. 30. 0 999
 31. 31. 203 ÿ 2 9
 32. 32. ÿ 32 þÿÿ23 62 0 453 ,0ù: x û .ý üü7ýü7t:û ý;0üùû ý.: ý{ù ûû ú ú u9 7ý÷ = . : 2: .87 34ü7E ü ;û÷ . ü 2 ü : ú÷C 8ù ü7.ý ü .3ý. ü ;:: . ø4û ÷ ÷ ÷÷9 0 ‰ù ûx ü ÷÷ü ÷ ø.ûû ;: 5ûú x ÷ ÷ üx 7û û9 =zý7D ÷4 ;ü 7ýEx û .ý üü7ýü7t:û Eü7÷ûüýøù4 ;÷ ÷B{ ù÷ .5 2÷ .ý .û 4÷ : ú÷C 8ù ü7.ý ý? 3ý1üý ÷ ú 0ú = ÷ FGGJ LHNGPORH SM MU UJO[ MVX J ZQUL GLJj g j H KM O QJNGT P NLLH X WM Y J P[ HO ec_`c„`_`„`Š‹ „`n G MJ eg þÿÿ23 62 0 453 9 296 0 9 #$ÿ 9% 0 ÿ
 33. 33. ! 4ÿ ÿ 2 v;ø.y ýû 7. .ýú u9 7ý÷ v2;ü 7C÷ 2@:ýú 3.y ý8tøùý 0 úû ü ÷- 4wú ý÷ E4 ~ý4 ÷: üø 42ü üýü 4üù ü ÷ ÷÷9 0 ü 4ý ýû÷ 7 ü û7ü 2 1üý Œ ÷ ù;ý. .û ùû û 42ü :û ú ;ý.ù÷÷ E4 ÷ ü ù ù 3;÷9 7 .2}ö÷u9 7ý÷ v2;ü 7 Ž Cû ÷ûø3 0 ú ;0ù .3.y ýú ;ü ý- 4 ú 5{üý3;: ;0üý. ÷û úý÷ 1ü= ÷ :7 8 = ÷÷9 0 ü 4ý  - . ÷D ÷ üù . û7ü ü 4û ü ý ÷ .øù ÷ ;ûù .ý÷û232 ù0 4ø2 ü@ ;ù J Q QX J G‘n p`mqHZHJX O HP‘ X ZHT PX K’MPM NGO HPJG[Z[ P’XPJ WM ^ H P’OPQ P“”ˆY J•G G ’MQ –^ J j MUP M N^MPJ M GLM J HVO NU N^MPH JG ML O^ QV[ GGUU H J þÿÿ23 62 0 453 28 9 9 ÿ ÿ 3 3ÿ —;ûü ù? :û û/: ÷ 64÷ú ùý.ü 0 ý÷û0 ý÷0 . 5ü : 8ù ÷ 2tC ÷ 0 4 ýû- ;û ý2ü ü3ù: ýú ú÷- ùú ;34: 7 ü 47:y ý ûý ûý ûû÷ 7. ;üü7 ;0ü÷ 3;û ü û 2: ý üüy ý 2 ü ü ÷3 x ;÷ ý= u9 7ý÷ v2;ü 7 Ž C7D 4 øýü ùy ý- ùú ý8.;û ùù4 ú ý :ü ö÷ ÷÷9 0 ü 4ý  .ý ÷û úü :û û ÷û ú3÷ û û= 3 ÿ 2 29˜ 23ÿ 22 ™
 34. 34. ,vú÷- ùú 0÷? ú w÷ ù 2ýû734x üù ;û : 2 9 7-û 9C 8 ÷ ;ù-ù7 û ÷ 63 šù 7üý:7.÷ 7ü3;üû÷ ü = ù? :û ûvt2ý÷ ü ÷ ;ý;:û ü9 ù: 4 4 û 0 ÷÷ .0 @ ÷ w÷ 4 4÷ 4 5ü7 7 9 9 7 4 9 û . 0 4 9 ü FGGJ LHNGPORH SM PKMZNJG [G MP MMLYZQUL PSJ œ `žŸg„jbbm e¡  ``_n H KM O QJNGT P J H J ^O H PM RO J P[ M‘ ›„g j g`›  `f `„b¢ Z J MG 3 ÿ 3299 ÿ6 '9 ÿ 23ÿ 9
 35. 35. '0£ÿ ,vú÷- ùú ü7 ú x ü .Eû üûý;:û÷üü7 ü: ÷÷ .8 4û û4 8. 7 ú 0 ýú : : 5û35 =¤÷D0 ú ù? :û ûv8ù ü : 5û35 ù 2 8ù ;û87-ûù 7ú ÷ ÷;û÷ ü üû ü ;x ü .Eû üû 3 ÷ ü ÷ ÷ú û;÷ ü32ü ü 7üû ÷ ü x ü0 . 7;ú 7. 4 .÷7;û 9 ú ý0 ýùúøú ûýú x ü .Eû üû sü2x üû- ;û 0 ýú x ü .E ý÷9 . 4. ý 0y ý : ü;ù üü;ùû û 4 ÷ û üû 4 ùù: ù ÷ : 5û35 = ý÷ : 2: ý üû ÷ : 5û ü 35 ûû7.û ûû ûD 3ûú üü7 ùú ù.ûù7= û üû0 . ÷4 . 0 .4ù ÷ 8ù 4 û;ûý ü 2 û ÷û ý FGGJ LHNGPORH SMYZQUL PSJ›„g j bm H KM O QJNGT P J P[ M‘ œ `žŸg„j›g`„b¥Ÿb jh kb j MG kc¦j œ n 3 ÿ (9
 36. 36. 00 2ÿ 3 23ÿ ÿ ÿ 2
 37. 37. 4
 38. 38. ÿ ,ü ù? :û ûBü7:û 87 4ùû323 ü ;ý 232÷ û û 8.û 4û 4 3ý{ùý0 . ü÷û : ÷÷ ,ý8.û 4û úý÷ 1üý ú÷- ùú ýû ..÷÷û 7 ÷÷û ;: Œ ÷û 7ú ý ý ü.;ü 7ý üüý. ûû.73. ;û87= ü.;ü 7ý ù0 4øù û 4 ýûvú÷- ùú ? û ;ûý8ü : 4ü 4ü:û û 0 ..ýû .ú .ý0÷ùý÷ ûý 0 . 7ú ÷ 7÷üüû:7ý0üù÷=—ý û üý ù? :û ûý÷ ý ù .x ü 7;ü 7 ýú ý ÷ ü7:û ÷ü .8 ù4 ùC ü;ù4 ÷34.2 6ýü .3ýý ü ý ý ù 8.û 4û ú vú÷- ùú ûû.;÷ü ú 8ùý 3.ùùù ü8ùy ýü.ýû ..ýû 87ýû 7û= ü.;ü 7ý û ù? :û û0 . ü ø. üü7 C ÷. .;0 .üü ü7:û : ý ÷÷ 4ù ý ÷ FGGJ LHNGPORH SMYZQUL PSJ›„g j fj j  `j g H KM O QJNGT P J P[ M‘ œ `žŸg„jŠb mŸcc`m imžjn MG þ09 3 4
 39. 39. 9 59 ÿ 24
 40. 40. 29'20 9 2 9 03ÿ 9 46 9 2 4 8 26 9 ÿ 2
 41. 41. 439
 42. 42. ÿ § þÿÿ23 62 0 453
 43. 43. ¨: 4 ÷ø3 ü ú.ù 87ý 234 ýý.ü ÷24 ÷ú ýûü7ýú 87 : 4 ÷÷34ü ú ú 87-ûù -.ú =ý÷û÷ 73 x û ú ø3 û ú ÷D 4 ù 7 ÷÷Cû: û :- ;û ÷ - û .ýû û ÷÷x û ú ÷ 7 ÷ û ÷÷ .8 ù ÷ |ý 34üü : 4 ÷ ÷D üû û/ û ÷ 7 ÷ ;û 7.÷7;û 9 ÷ùùû ú 87C÷ û ;ü 7©ù 4 ù 87 4 : 4÷;û 7;÷84 ÷3;÷0t27û ýûü 7ý 0û0 . 4ü û 4 ÷ . 4 2 û ÷÷ : : 4ûú;ù: û ÷÷ü x û 7 4/ : ú ÷ ùüý .40 .4ü= ¨: 4 ÷ø3 ý23÷ ûû4 ø 0? ûû0ü 49 .û 7;ûùû 4ü÷ 34÷ 4 ªü.;ü 7 ú.ù.û73÷÷ ù ý41ü û 34ü ú û ú ÷D üüù4 ÷û÷ ÷0 . .ü 3ü :÷ 7 ;ü 7 ý û 7ý û .û 4ûv4 ù 7 C ü4 2-û ü ýø2 ÷ ÷ 7 ÷ 3 üû 0ü 49 :÷ 7û 4üû 234 ýøwû ú 8. ù72ü 7C ÷ û ÷ .2ø4ü €ù - ;= .ü 3üû 7;ûù ;ü 7 ýû: û ûùý ü ÷;û 4üù 4ü 3;ú ú ý üüû 7ý ;û ü 3 uûû÷ 7.;ûýù8. üC34:7 ý÷u.ü 3ü 234 ýøwû û 7;ûùû 4üû ü ú.ù.: ;û ü . 5ü ù 4÷;ûy ý ÷ ý2 ü? ü 49 .û: û ûùý :÷ 7 ;ü 7 ÷ 4 ù 7 ;ûù - ;= üû 3 üû (9 2 8 0 ÿ ÿ 99
 44. 44. ÿ 2 292 992 9 43 3 3 2 þÿÿ23 62 0 453 ‰ù üü7 ü.ø2 ü÷9 ýø. 2÷ ú ý87ýú ý: û ù ù ú ü7 ÷ z8ý ú 3;üû/: û 3:û 0ù30 ù ú ýüüü7= . 8ù .1ü ú 2÷ ü;ü9 ý û ÷÷ ü ü ý 4;ûý ü ýù ? = 2 9 û « . ;ûú ý û ýý . ùûý üý 8ù ü÷ ÷7 ;û û 4 ÷ rû 4 ;ý;0ü/: ÷ 0? ù .87ýú ý53ù9 ýü ;5ü 7ýù7.÷ ý;:û ÷8ý=,- . ÷D0 ú ý.û÷ ÷z2÷ ú ý ü ü . ;û5 û÷ ÷7û ÷÷ ÷ ù94 ÷ ;û ù4ü 4ü4 ý ü ý. 2 9 ÷ûø3 ÷ ü:û 0? 9 ý ü . û û ù 2 üü7 ÷ú 8.û 4ûBü ÷ú ÷9 ýø. 2÷ 0 . üt.÷ ÷9 ýú ý: 53÷ ;ûý.ûù7ý 4;û ú ýù ? û ü.;ü 7 ;÷? ü 2÷ ü;ü9 ý ûûú ùû ý 2÷ ü ü ý ù9 ý ù ü 2 û= ;û ý uûû÷ 7.;ûýù8. ü ü: 1ü C34:7 û7÷Bü ø.÷üü7 ü÷9 ýø. 2÷ ü 4;ûýú ü7 ÷ . 5ü ù 4÷;ûy ý ;øú ÷ ÷ ý2 .ù ;÷ü 8ù 2÷ ü;ü9 ý ;û ù ù ü ýù ? = ü÷ ÷ú ;û 9 296 03 9 29 2 42320 0 2ÿ
 45. 45. 4
 46. 46. 2
 47. 47. ÿ
 48. 48. þÿÿ23 62 0 453 zýüü 4÷ Ž C÷u9 7ý÷ 0 ú ü ù.:û ÷0 . ÷ û79 .üù . .û832 .0ú ÷ E4 ú 87ý zýý7ýý3ûýx üø3 0 ú 2;ü 7ý  ÷÷9 0 ÷ ü÷ ú7 ýú ûû3;0 .ùû ;0ù {ùü { ùû 42ü ü ÷÷= ù ÷ùù : ÷D ÷ ü ÷ 2 ;ù ù ü 3;0 .ùû 3;÷ E4 ý÷BüüC ùAC‰šùüC - - ÷ ªûü ÷ A u.ýû ÷ü ú ý.ù÷ €ýûúý÷ù? ûûù . .ýû 87ýü ÷ û79 . ÷ 42ü ? ø2ª2 . 7 .;: ;: C : 35 ÷= ü7ú .ý ü üøý : ù0 ý÷0 . ;0ù : ý ÷÷ 2 ù 3 7 ;ù ¬
 49. 49. 3ùüC3;÷9 7 .2C®÷7÷ u9 7š÷2C 7= . y ý ÷ :7 8 ý3C ÷÷ . ü3 û ü@ ú ,úý÷ ùùú ú ú ý.ù÷ ÷ E4 ú ,ú 5 üú ù .ý? C34: ÷ ú 0 4 üú 232 : ÷Dü7 34 3û ÷ uûû: ü3ù? ú ý ù0 452û ü ü üøý 42ü û ÷ ü ü ;0üý÷ ÷ 7ú C ü ü ú ÷ ÷û x üø3 ý{ ÷ ü7ú = . ;ûú ý. ÷ ÷ ù ù ý.ù÷ üú úý÷ ùùú ú Cø6 ÷û7÷ý;5ü3;÷ù . .÷ 3;0 .ùû 87ý÷ E4 = üøý û ù0 452û ü üû .ù ÷ . ÷ ;0ù : ÷ û79 .÷÷ 42ü ù ;ù 2 ù þÿÿ23 62 0 453 ) 2(9 9 42320 '4 8
 50. 50. |7-û? ÷ ø2 ý.ù÷÷ E4 8ù ýü úú 4 u9 7ý÷ v2;ü 7 vú7.7;5 ;=,- . 0 ý1ü ûüý.x ûx ü 87 ÷Büü 4 4ü .÷3;Büü ÷ üø 42ü ÷ ü74 ùû ÷ ÷÷9 0 ü 4ý ù û / ÷û/ ÷ýø2 3ýû : 2: .÷÷ú ø2 ÷ ù ÷ vú7.:û ú ÷3;0 .ù 4÷ú 87ýýýü ý= 3 ú øC0 .;Cûü 2-44 ý.ù÷ú Büü ý;ü 7 0 2 z.û ùü=,2: ý.3.÷ ù C ý4 ÷ ÷ û7 7 ü ÷÷ :0 4÷ ¤÷D üü ÷/ 8w.÷ ù ÷ üø ÷ ø2÷ 4ü ü÷ - 4w. - 4 ü:ýý ÷ ;ü ù ÷74ü 4 vú7. ;0 .û 7ý ÷ ù ° ÷ üü7ü 34 3û ÷4 Büü ~÷z.û ùü}7ú ýû 0 ýû ú Büü ý÷üùùû 4 vú7.~û27 ýýü ý ®ût ú 87ý ýù . ÷ ü7ú ÷ ø24 - 4w.C÷ û ý û7ý ÷ ø2? t5ú ý ÷ ù 4 ùû :0 4û ùû ü ÷÷} ø ÷ ý ª÷÷ ü 2: ýú Büü x ü8.;5 ùû û 4 z.û ùü 8û ù0 4øù 0 . ý 4 vú7.~û27 ýýü ý ®ût ú 87ý 7ý ;{5 4 ÷ ø2 : ÷û ûtú ý ÷ - 4w.ù ;úý÷ 1üý ûû:÷ ÷ ù 4 ùû :0 4û ùû ü ÷÷} 3 ÷ ý ¨: 2: .3ùûú ú{÷ ÷x üüùûû 0 ýû ~ û ÷ ü 0 . üüù4 .87ýú ý5 û7ý 6 úý÷ 1üý4 z.û ùüCüùù ý ûx ü ût ü ù2- : t5 ý û7ý ü ý 0y ý ûûý23÷ û ÷÷ ü : 0 ýû}{ ù0 4øù ÷ - 4w. t5. {û 0 ýû üû 87ý5 ùû û 5 ýû û 4 Büü= .üü 2C û3ùûú ú{÷ ÷| . .4 vú7.ø3 0 ú 0û 0 .û ùù4 .87ýú ý û7ý ý ÷÷ ûtú ý ûü ú ý ÷ ø2u÷ t;0÷ 4 ût ü ù2- ;0ù ÷ ù C ÷D ÷ ü÷ 7. ÷ ú3÷ û ÷÷ ÷ ;ù ÷ {5 4 ú Büü 3ùû ú ÷5 7÷± 2: ý ÷ ø22 4 ÷4 ÷? = 3 ‰÷ û û û7.ü üü:û û ü : ý87ý4 BüüC :ø.y ýú ý87ý3ùú ý4 BüüC ? û 7;ûùû 4üý4.4wú ýú ú ý ý 2 ûy ý t37ú ý ;ýû ÷÷ ÷ ø2÷ üýü û ÷÷ . û ÷ ø2ý÷ :÷ 7 ;ü 7 ù3÷ ùû û ü ü û 3 ø2 €ýû34û÷ E4 ú Büü= - 4üú Büü üü:û ÷4 3;0 7ú .;÷ ù. 3474ü 4üýû 0 ýû 5 ýû û 4 Büü ü ÷7 : ÷ 7 42ü ÷ ø2zû ü 7 ÷ ø2 t37ú ÷ ÷ :û ÷ 47 û ÷ ýû 7;ü 7 : ý û7ý ûü ú ý ÷ ø2 û ù ÷ û ;û 7;ý4.4wú ýû7ú ;ü 7= ý 4D ù3÷ ùû û ÷ ÷;÷ 4÷ ¨: 2: .û7.÷8ù 4 ý87ý÷ E4 4 Büü 0 .;ü÷ú ÷ 7÷ û 2ûù÷ /û 7;ûùû 4üû: 2û û4 ý:3;0 7ú .û.øý ûx ü 2 û? ü7 û ÷÷ 42ü ÷ ø2 ÷ ù ü :.ý 0ù 7 ý :÷ 7 ;ü 7 7ûù ú ÷ ü ÷ :û ÷ 7û/ ü û ù 3ø 3 w ú u9 7ý÷ v2;ü 7 z.û ùü= ÷ ÷÷9 0 ü 4ý - 4w. þÿÿ23 62 0 453 #'0042$ÿ 0 * 3 9ÿ(ÿ ,5ù3;÷ù;ú ;ü :8ù: ýù1÷0 2 ÷ ÷,5ù4 ®û . Bû ,- . 0 ý1ü û . ÷ ûx ù÷ ú.7;ü 7 4 3ùûú ú{÷ ÷ . ÷ 7 ü 4 ÷ ý57:ú üû 0? . ÷ ;üû š= ÷û/ ÷ýø2 5ù ý .:øý ù û 4ü û ût ü ù2. ü 7 . . ü ,ú 5 ®û . Bû 0÷üý E ýû 7ýú û ü7. ü: .5 2÷û ùù4 2 ÷vú7.ú u9 7ý÷ v2;ü 7=¤÷D0 ú ý.û3ùûú ÷ ü ;üû šü .3ý{2 4ü û 5 .:ûú ;7û û9 ú3÷ û 4 ù ÷ ÷÷9 0 ü 4ý 3 ÷ ü:û ût ü ÷ ÷ ú{÷ ÷,®B0 . 5ùûx ù÷ ú 7t÷ ù2ûûû . .:øý ü ü7° . u9 7ý÷ C ÷÷9 0 ®û . Bû ;üû šC ² C uv³ü ‰| ªª= ,ý0 5ùûy ý4 7 . ü4 35 ÷ 4 ÷ý÷35 .û 0 2ý7. ýú ü 7ü®÷ 4= : 2 ü ÷‰šùü ­ ÷ªûü ÷ A ? ? ÷ ü7ý ü÷ ü;÷ û®.ûù ;;÷ ý 3 7 ø ,øýý2- ù ¯ u÷13 ü0ùûùû ü÷ 2ü ù÷ ü ûý 2ùûú . 3ú ú 4E4 7 ø ù ´
 51. 51. µ¶¸·º½¿À Á¸ ¸Ã · » ¾ · ¶Â »¾ ¼ Ä»¼ ¿ÇÆ· À ¿ÉƼ¸ ¾ ¸·Á Ë ÅÆ ¾ · · ·Êʾ ¸ · ¸ · Æ »¿ Å Æ ¾ ÁÈ ¾ ÊÇ»À ¿ ¿¸ Ì Ê¸Ë À Í¿¶ ½ÂÀ ¿ Ë Æ ¿ ÍÊÅÎÏ Ð
 52. 52. ÑÒ ÒÕ×Ó Ù Õ ÕÓ Ó Ö ØÒ ×Ø Ù Ò ÚÒ äåàßè æç éæ ç Ü êëÝè ìßÝ è íÜ îïð Ü ææç ñçêëÝèæòßÝ è à Ý åàßè æ ç Ü íÜ ã óÚÒ ÒôÖ ØÒÙ Õ× ÷ÕÙ ùÙ ü ûýû× Õ ÒÕþÒÓ ÷úûø Úû 1õ Õ× Õ ö Ò5× ûÙýÕØØýÚÕ×Ó 6Ùø× ûþÒ ÙýÕ Ó ×Ó õö Ù øÕÚø úû ÖØÙ ÙÙýÕøÿ ø ÒÒ Úö 0 ö Ù2 ÙÙ3 ø4ý Òû ÒÕ Õ Ò Ù Øø 7ÒØÿ 2 Ò2 õ Ùùúø øÒ úÒ Ù× ýÒ Ó Ø õ Ú8 úûÒ
 53. 53. 1Úø ú 2Ù ø÷6ÕýÕø ûø ö û÷úû 4ý úÚü Ú× Ó Õù÷Õ û ØÓ 6 öÕû ûøúû Ù ÚÙ ø 9Ò ÒÒ × ø ùû 1ÚÓ Ùø ÒÕþø ÚûÙ ÒÒ2 Ò5 Ù Ò øúÙ ûÒÚÖ1 Ø Ù ø øÙ Ó Ùú Õ÷ûÒ Ùû
 54. 54. ûÿ ÓûÒ øûú5 ù 4û× Øû
 55. 55. ÷Øû øúÕûø ÕÙ 8 Ú× þû ø Õø×ÒØ Øù Ø8 úÒ Ø× ù4Ø Õû ÒÒ Ùù Ø2 øú 2 7öÙ ÒÓ û û Ò
 56. 56. ûø × ØûøúÒ1ý1Ù Ò ×0Ø Ù × Øø ûø 8 Ó × Øø ýùÙýÚÓ 6ÚØØúÕû Ù ÙÚØØúÕ ýÕø× ù øÙö ûû Ùù Ø ûÿ ÒÙØ Ó û Õ7ÚÒ Ò Ùù 1 öúû Ù Ù Ùù 1Ò ú Ò ø ùÙöÙ8 Ó ùÙöÙ ÒÕûÒ Ó ÚÙ 6 4ûÙØÙÿ Ø ý8 Øö ù ÚØØúÕ × Õ ×ØÙ Òøøú2ú7öÙÒ ü ÕÙÙûÙØ õ Ú8 ù Úø Ó ûøøúû ú7öÙ ø3 Ù ÕûûÒ Øö 1 þÒÓù ÚØÙ 1 ø Ù ùÙöÙ ÙÙÙ 1 Õ ÷Ø øúÕ ö ÒÓ ö ÚÙ ø óû Ò û Ò ÷Ø 2øúÕû ö ÓÒ ÿ 6 3 ý Ò Ò øØØÒ 3 Ù Ó 4ý × ûÙÒÚÒ û Ò Õ ÚØØúÕ8 7üÓ û ö ù Ò Ò5 Ùû öøûüøÙ ùÙöÙ äåàßè æç ÛÜÜßà ãß Ý áâà óûÓ 6øøúûÓûÒ øûúÙ ûÒÚÙ ö û÷úûÙ 1Ù Ó ×ø øØØ ûÓ øøúû ûÚØØúÕûÓ û
 57. 57. ÷ØûÓûÒ øûûÒ4ûÙØÙ û ø ÷Ø Ø× ù4Ø Õù÷Õ ÚûÙ ÒÒ ×Ø ù Ò ÕÓ ÷ þø ø ÷Ø 8 ùÙöÙ Ò øú Ø× ù4Ø ÿ Øö 1 þø Ò ý ù Ò Ò 6 Óù ÚØÙ2 ÙÙ3 ø4ý ûØÙýÚÒÒøøú ØÙÖø ö ÷ú ø ø Ó Ù 1Ö18 øøúû4Õ ÚÓ Õú øÕùÒÙ4ûÙûÓ Ø úû Ø ýû × Õ ö Ò5 Ùü Ò ÷Ø ýÕ ÚûÙ ÒÒûÚúÕ ø ×Ø óû ÷Ø ÙØ ø øÒ Ù ý Øö Ø ø ù øÙ Ò÷ ýÒ Ò Ù Ù úÙ ø ÕýûÒýöÙ Ò óûøøúûûÒÙ 1Ù Ò ýÚÒö ÒÙýÚÙ ÙýÚÚÖýÕ Ó ýÚÙ Ù × ûø ø ØÕÙÚÖýÕ Ó ýÚÙ Ù ùØ û Òøû Õ6Ó 8 ÷Ø ÿ ×Ø Ó û Ò ÚÙù 4 Ù Ó Ò ûÙÙ ø Ù Ó 8 Òû41 Óú ûÙÙ ø Ù Ó õ Ò ý Ù ù ÚÒ Ò
 58. 58. ûøØ1ú × Õ ø 4ÕÕÓ 6ÕÒøøú ÚÓ úÕ ù Ó ûÖø û Ò Ó × ýÙØÙ ÙÙÕÚÒøø öØ ÷Ø øøÚØÙ Ù ÕÙ8 û Òø éæ ç Ü êëÝè ÛÜÜßà ãß Ý áâà …
 59. 59. û Ò× Øø øúÕû× Õ ûÒ ÕÓ ùÕ Ù Ó 6ú7öÙ 3 ø4ý × Ó ×ØÙ ÷ú8ûøúÕûûÚöÙ ÖØûû× ÕØûÒ ×Ù Ò Ó ø Ùù 1 7öÙ ÙÙøý1ø ø úø û ø øúÕû ö Ò5 Ò øÙ 1 Õ ÒÒ 7öÙ Ø 1Ú4Õ ö ø÷ ø ö 1ù û ø ý Ù ý ÷ù Òø ö ÷ú Ò øûÕØ ÕûÙ Ò øø 12 × ÕùØ Ó × × 1 ùØÒ ú7öÙÓ ×ùöÙÕýÙ Ù õÙ øÙö Øø öÙ2Ù Ù5 ýÙ ö Ó Ú3 øÙ ÒÒ× Ó ø Ú×øû8 Õ 7Ú×Ò Ù Ù5 ýÙ ø Ù ø Ù ú 2øúÕ ø ØúÕ Ù Ó 2 ÕÓ 61Õ õ 1Õ × ÕùØ õ Õ ýÒ úÙ ûøúÕûûÒÙ 1Ù Ù ýÚÒö ÒÙýÚÙ ÙýÚö ûÙÙÓ ýÚÙ Ù × ûø ø ØÕÙÚÖýÕ Ó ýÚÙ Ùù ÚÒ Ò ÕÚÖØ 8 7öÙ ÿ ×Ø Ó û Ò ÚÙù 4 Ù Ó Ò ÚÙÚÖýÕ ø Ù Ó 8 Òû41 Óú ûÙÙ ø Ù Ó Ò Ó ý ý Ù
 60. 60. ûøØ1ú × Õ ø 4ÕÕÓ 6ÕÙú7öÙÓ Ó úÕ ù Ó ûÖø ûÙø× 1 8 × ýÙØÙ ÙÙÕÚÒøø öØ øúÕ ø øøÚØÙ Ù ÕÙ ÷ýøø û ìßÝ è íÜ ÛÜÜßà ãß Ý áâà û Ò× Øø ÒÓ û× Õ øøØù ÕÓ ùÕ Ù Ó 6ü ÕÙ ÓûÒ øûøÙ 1Ù ø ö ÷ú8ó3 Ù Õ ÙöúÓ Ù úÚÙØÙ ùøÓ Úø Õ ø Ùù 1 ÕÙ ÙÙû1ýÒ Ù ø úø û ø ÒÓ û Ø× ù4Ø ×Ø Õ ÚûÙ ÒÒ ö ÓÒ ûÙ Ò öÒ ú Úø ú Ù 1Ò ý ý ÷Õ × ûø8Ò5úÚü Ú× Ó 4ÕÒ úÙ ûÒÚÙ ÙØ õ ÚøÒ3 Ù Õ8 ÙÙú1öøÙ÷ÕÙ ùÙÑÒø øýØö Ó Ù 46ûûüøÒ ÒÚÙ Òû41 ý Ù Ò øÚÒø ö Õù÷Õ Õ ÚÙ ø ö ÓÒ Õ Ù2 û øÕÚø ú 4Õ 1 ø ö û øø Ò Õ 3 3 Ù Õ8Ò5× Ó 1ÕÕÙýÕÓ ×Ù ÒÓ ÷ù ÒÓ üÙ ý × Õ ö 1ö ÕÒ úÙýÕù ÚÒ Ò
 61. 61. ûøØ1ú ÚÒ Øýù ÒÙýÚÙ Ù Õø ýØ ùÒ ö ÓÒ ý Ò øÙú Ù Ò Ò 1ù ø ö Ó ø ÕùÒ ÙÙ3 Ù3 ø öÕ Ò Ò Ó × ýÙØÙ Ó÷Ù Ó Ù Ó ø ùÚø ú ø û Ø Ó Ò ø Õ îïð Ü äåàßñéæ ç ÜßëìßÝ à Ý æç êëÝ ã íÜ ÛÜÜßà ãß Ý áâà üÙö ÒÒù úûÒ
 62. 62. 1Úø ú
 63. 63. ÓúÕøúÒ ö × Õ ÚÒ ÒôÖ ØÒ8 8 Õ ÚÙ÷ú Ò ÒÒ × ø ùû Ø Õ3 ø ÙÙÒ Ó ×Ó Ò !Öú5 × ØûÓûÒ øû
 64. 64. ÷Øû øúÕûøÒÓ û Ù Ò× Øø ûø 8 Øö ù Ò ø× Õ ÚÓ û× Øû 8 Õû Ùù Ø Ø× ù4Ø2 øú 2 7öÙ ÕÙ 2 1ÚÓ Ùù 1 öúû 1 ø Ò ýù ÙÙö Ò Ùù Ø8 Ò 3 ü ÕÙ Ùù 1 7ü Ó 6ÚØØúÕûÓ 4ûÙØÙÿ Ø ý ÙÙÙØ õ ÚÙ øú8 Øö ø ÚÙÚØØúÕ × Õ ×ØÙ
 65. 65. ÷Ø 2 7öÙ 8 ÙÕ Øø øØø ø ùÙöÙ ø Øö 1 þÒÓù ÚØÙ× Õ ÚÙ ø ü ÕÙ 1 ø Úö ùÙöÙ ÙÙÙ 1 Õ øú øúÕ 6 3 ý Ò Ò #ö ÓÒ ö Ù Õ8 $ ýÒ Ù Õ3 ø× Õ ÚÒ Ò
 66. 66. ûøØ1ú øÚÒ Ø3 øÒøøú2Ùú7öÙÒ Ò3 Ù Õ öÙ Òù Ø õ Ú8 Ó÷Ùÿ Ù 1Ù Ùù ÚÒ Ò 8 ó×Øù 1 Ò ö ÙÙÒ Ó × ýÙØÙ Ó÷ö ÷Ø øúÕ ö ö ÓÒ ûÓ Ù ÚÙ ø ÚÒ ØýþÒ ×Ø Ó Ò Ó û Ø Ò Ø ý ôÖ ØÒøú ÓûÒ ø ø ÚÙýÚÙ Ùû× ÕÓ 8 ×Ó ûÖ Ø× ù41 Úö Ù Ó ø ÙÙ Ù … …
 67. 67. û× üØÙ ûù ú Õ øù ýü Ò ù ÒûÒýü ÕÙ × 1ûúÕ ûÓ ø úøÒ ù8 ö 1 þø Ò%Øø Ò'Ùø Ò ( ÿ ÿ Ò øúû øÒ øÚÒ ÙÕÙØ ÚÚÒ û ý ú 4 4ûû1õ Ø ) Òý ø×ØÙØÙ øÒ 1ø ØÒ ø Ùû 1ØÙÓ Õ ýÓ Ó ùù ú 4 Ø … Û
 68. 68. *+- /.2 5 ,+ 7 9 ,.+ 13 . 6. 8 , 0 C?E;?; I L; @D@DLJD:K?EOP J D F H JK? MK G N Q? R;DG ELK L ? L @DG C?E;?; EL;? MK L S T D F L; LK T U G VW N? MK NF ED; L; LX K; OK LK ? ;W@K;JE@N L J? @D@; ; F ; KG YD JQ;@K Z; K J ? F [ M; V[ ; W@K; J;LK L;? MK ? P?D ; FD D L; L C?E;?; K @?; [ ; W@K; D F M; G P?D ; FD G ]K ^; W@K; B ; FD C?E;?; I L; @D@DLJD:K?EOP J D F H JK? MK G N Q? :;;? B @A? _`a. 9.c2 d. `a. 9. 5 e3 6d ,f6. 5 ,5 e3 683g +8 h.8 . 3 g a b6i,.+. j8 ,5`a98 5 - 6. 8 8a68 b 3 , 8a68 b, 8 3 3 3 9 3 8 3 .9 / i7 5 a 86+ +- / a a. + 8 b, 8 6.+ 7 6 8 0 8 8 6g+18 5`a98l 6. / k , + 8 b, . 8 *3mg 5 6g+a3 a5 0a,.i,.+.2 b+. 5 j+,6n3 3l .a 5 b-35 q9 / ro .g a8 b7 65 03 .68 3 t 8 f 3 8. / - 8 -+ - +- / 13-+09 3ia b5 , _o a. 8 p / . . 8.8+8 3f9. 8 8 3 6s 9 , . 0 / 3 b .q9 / 8.6-b 8 - 9 g a 3 3ba.8++2 u . 8.,q + t 8 . ..f6g a. ro13l 3g v85 ,qai,.+. 3 b.j8 .+ 7 6d , . o a. 5 a/7 65 q9 / -,/f3 8.`a. 9.c2 .a,8.g a 8/fa. 88. +- / a -a a.5 6. 8 -8 , .a, 8 3. 8 . . 8.3 88+9 8a68 b 38 a.bw ..5 ,3. 0 + 7 6l f b6o 6g 5 ,a3g +8 h.8 . 3l 6. 8 *3m . n 3 8-. .9 / i7 5 a xyy|y y~zy yƒ„  | …… ‚y~zy y‚ }‰Š… y y €y ‚ yyŽ zy‹   z}‡ ‹ …yz}y  ‡ ‘ €’ z }z z€ ‚ … † y ‚ |z z€ ‚ }‡ z ‡ ‹ Œ   yz }y…}… y yy zy‚z y €y ˆ “zy‚zy~zy yƒ„ yyˆ}y‡y … ‚y• | €y z}y z€ ‚ … z ‡| ‰ z |z zy‹ €y‡ ‘ €’ ” R;DG ? LELK L @DG :;;? B @A? v+.- 8b,g38 + 93– 7 65 ,8 af568 b, v88+9 .`a. 9.e3 69 o a.5 `a. 9. 8f+- 9 o b3c.,03 -c8 3 03 .o a.5 —gk ,5 `a. 9.l /f3 8 8a68 b 3 . .a 8 8a68 b, / 8 3 32 + 3 63 9 , 3 69 .a 8 18 8 8a68 b, t ˜/- 9 j8 - 88.. /a˜. .f+- . / -a5 0.+ 7 65 .35 f6.g a8 b7 6g8 8++.,7 +b 8f9a/.. + 8 . a.t 85 ,q 6g+ l 5 / 8 6g+ 8 - 6. 8 8 fa3 3 3f9. 8 a5 ` 5 8 -98 8 b.+ t . t .3 9 0 8++2 3g 93f+. 3 ™- 9 3.+ 7 6.+7a39i/ r635 . /135 š œ  3 39i/ 9635 a5 135 žgr/./g ro139 3 b / 5 l . 5 6. 8 b + p8 6j+ 8 6g+ 2 8 › œ - p8 6p+ 8 8 -2 8 +8d - . f 9 . . .88ji0. g afa .+l Ÿ ¡£ ¥ }¦ yz}y y~zy y§… €}Žy z‹ ‡ ‘ €† ‹ }¨ €‡z©‡† } …Ž ‚…ƒy}”… }• ¢ …}ˆ‰ zy‚z z€ ‚ … … z y‚ y €y | yy ‰ ’ z‡| …„ ‡ … €‚ y ~ }‰Š… y … Ž zy‹ ª« }‹ ~zy y’ z €… …‰‚z ‹ ”… y‡ ‘ €Œ … Š zy‚ …| z‡ ‹  ‡ ‡ ‹ y yz  z€ ‚} xyy ˆz z‡ … € €y Š€yz}y ‹ €‰‚z …} … … }… yŽ zy‹    | …yz}y…‰‚z  z € ˆ …y’ z}‡ yz }y… † y ‚ zy‚ z‡ yy| ……‰Š‰ … _a.b f9a/ 5 ,+. b 803 .o a.5 —gk ,5 `a. 9.l a,83 3 b38 8/ 985 3 69 .a 8 18 8 8a68 b, 0 ¬,3­ *+- /. ®c.,03 -*+- /. ®c8 3 03 f/. ,.+ a + 3 63 ,.+ a 9 , 3 6l 0 0 ¯,a 9i/ 8. /135 ,q5 9 f+.5 br3e3 6d .o a.5 —gk ,5 `a. 9.l 9+ p8 5 6g+ 2 88. 3 . .r 8 8b 3 9 .a 8 18 8 8a68 b, .3 . °|  …‚ |‡” …y~zy y§… €Œ z}‡ y‚Šy“‰ z ‰zy ‚€y}”… € … ”… y ‹ }‡ z ‚‡y ‹ z€ ‚ … }… ‰ ‚ yyy‚  z z ‡ … €  } … €’ ˆ ‰ … õ
 69. 69. C?E;?; EL;? MK K S T D F L; L L T U G :;;? B @A? VW N? MK XNF ED; L; L K; :;;? B @A? OK LK ? ;W@K;JE@N L J? @D@; ; F ; KG :;;? B @A? YD JQ;@K Z; K J ? F [ M; :;;? B @A? V[ ; ; FDJ;LK L;? MK ? P?DW@K; D L; L :;;? B @A? C?E;?; K @?; [ ; ; FD D F M; G P?DW@K; G :;;? B @A? v+.- 8b,g38 + 93– 7 65 ,8 af568 b, ˜/- 5 . i0,9 `a. 9.e3 69 f+.5 `a. 9.l + 8 - , 88 . 8a68 b 3 . .r 8 8a68 b, t v88+9 .`a. 9.c2 -.`a. 9.e3 68f+- 9 o b3žž9 o a.5 —gk ,5 `a. 9.l /f3 8 8a68 b 33 8a68 b 3 / 8 3 32 – . .a 8 18 8 8a68 b, t ¬,3­ *+- /. ®±+8,a.,3 f+- f63o b35a+ .+ 7 68,/f3 8±+8,a., f/. ,.+ a r/ 8 + - / 8 3 32 + b 6. 8 88+9 r/ 8 +l 0 t 839 ²++ ž œ .o a.5 ,.- 8g8,3 8¬98l 7b œ 9 .a 8 bb, a,+9 ba 8 v+.- 8b,g38 + 93– 7 65 ,8 af568 b, ˜/- 5 . i0,9 `a. 9.c2 .f+.5 `a. 9.l + 8 - , 88 . 8a68 b 39 .r 8 8a68 b, t v88+9 - 8a68 b e3 63 .`a. 9.c2 f+- 9 o b3_q,. b/ 9 o a.5 —gk ,5 `a. 9.l d /- f63 /f3 8 6.`a. 9. 3 - 8a68 b 38 / 8 3 32 -ba8. . .a 8 18 8 8a68 b, —- f+ 8 3 t t o b35a+ .+ 7 688f/._q,. ³b/l 32 + b 6. 8 ,3­ -ba 8. 839 ¬,3­ *+- /. ®_q,. ³b/l f/. ,.+ a -ba 8. 0 ¬,. 3 18 a568 ,3 . 9i/ 803 3b6. ­ 5 q9 / ...-b /,. 8g 1 +g 9i/ .b/l ,, gk , 8 + 9+9 63 p8 5 3 68 . 9 3 . . 8.g a q,jw 3 ,.35,3 p8 9 8. 3 ˜3 `a. 9.e3 6.+. ,/f3 8´8 + 9+9 ag a q,. q9 /,9 o a.5 —gk ,5 `a. 9.l . 8.6- .5 b6. ­ 6. 8a68 b 3 b d 88+9 568 ,3 . ...-ba. 8. . .a 8 18 8 8a68 b, _q9 / 5 8 . 9 3 i f9368if . / -a5 0.i,.+.2 .+ 7 6l 3 `a 3m 6g+ 8 - +- / 135 6. 8 .3 0 ™- 9 3.3 13´8 + 9+9 ag a q,. q9 /,8b 5 , a. . .q9 / 9n 6b6. ­ f9b98+5 g 9 8 b68 b 5 . /13 . 5 g2 568 ,3 . ...-ba. 8. ,j 86.f5 d . 8.6. b6- . 9 3 3 ,. b 9 8 8 5 98 98 . 6g+ 2 . 5 + 7 6l,3g 5 8 µ+t . 5 if 8b8 -+09 363 +a,68 38 3 b. .­ 9 3f6+ 7 9 /5 ./5 l . 6. 8 ¯, 3 8,a b - 9 3 3m ,+ a b+. 5 9b 8 9 a, - ao /. 5 3 6. 8 ,. 3 . 3 / i / 3 —g +8 h.8 . 3 g a b .-ba.. /138.j8 8i,.+.2 .+ 7 6l 7ba- .3 9 f+.5 br3 f+. 9 o b3c., .9 / i7 5 a 86+ q,. 6g+ 2 a.5 +- / 135 6. 8 ²++ 6i/a . .r 8 8bd / a 3 32 + 8 . 0 . f 03 -c8 3 03 3 .a,. 3f9a/ 5 ,+. b 803 /a . /13 _a.b f+.5 i,.+.2 .6++ba 5 + 7 6 3 63 9 , 3 6d - a.ba 3 b38 8/ 985 3 6.b .. 6g+ 2 l a,8. .r 8 +- / 139 9.-. . 6. 8 0 8 . 0 g a ia,.i,.+.2 l_f+.5 i,.+.2 8 a,9.3 / b,5 q9 / .+ 7 6l f b6o 6g 5 /. 9 6++ba 5 ..638 - +- / 13 .r 8 +- / 13ag88 b ,+ 8 . . 8.5 6. 8 *3m . n 3 8f+ a . 9.-. . 0 0 6+ f + 7 6g a 8+9 a.j8 8i,.+.2 l 6. 8 ..5 ,7 . a.5 +- / 13 0 Ÿ ¡£ xyyy‚zzyŠz‹ Š‡y‹ ˆ}y‡y„ ŒŠ‰yª« }‹  ‡  € |‹  ‡ ·y y …’¸}… | …  € |¹… … ¢ z ‰ y … y y¶ ‡| ‰ … }…  y ‰ …  … y ‰ ˆ‘ ‹ z Š‰y €yŠz …  z | ” Š‡|  y }z ‹ Šz} z Ž‡…º… ‹ Šz}}‰Š… y | …  z… y‡y y ¹‰| ‰ y €…‚y … yyy z ‰‚z … ‡ z €yŠz } ‰ ‹ ’ ‡ €ª»’ † z ” † h363 3¬,8+/bd g ,p8 . a ia ,q9 /,g a roa5`a98 i,.+.k ,5 6863.t +3 ¼6./b 5 q9 /,. 8b,,a 5 g f.+. n 3,i/ o+ j+ . 8. ..8++ + 8 b, +- / 18 3 , a-il +. 8 . 8. o a. 8j , a . 8 0 , 8++.9 68 -½9 / 6++ba,5 f5 6. 8 82 ro5 ,9 ˜.r 5 `b, ¬9ab93 .t . b. 85 68 a 5,3 p8 g 5 ro5 3 9 . 8.8 9.-. 8 . .+ 7 6,a38++. . +. 8 33l b8. bd - 9+ 5 8 6¾+ +g 9i/ 3 8 5 . / ba39 6835 q9 /,g a+ 7 6l + . µ a 8 . 8. 3 6. 8 6+ ¬,3­ *+- /. ®h3.q9 / ..¿3 5 .t +35 + 7 6À g 9 8 5 .g ,135 g+ + q9 /db/8 ,q 9 f,j+ 638 f/. ,.+ a i . 8.g a 9 68 3 a-i 8 6. 8 ²8 8 5 9 35 3+2 . a a . 8. .i0 8. 88,a ia 0 68 . 3 .,7 9 .q9 / ..i,.+j/,,6-b9 . 98 8 - 5 . 8.g a +- / w + / 8 68 bl 0. . ¥ }¦ |y …Š€y ‹ ·…y¨ ‰ |  …} ‚ ‚y y  …Š€| €y … … € z ‡ŠzŠ€…y‡ ‘ €~y‡ … …}ˆ‰ }z …  … ˆ y y† y ‹ }• zŽ ‰y ‹ … €y‡ ‘ €Š€”… yyˆz‡y … €y ‡ z ~ Š y ‚€y  Á  €| y y} z‹ ’ y  …  Ã €y¨ ‰ yy y h363 3¬,8+/bd rfb 65 ,,7 +b,g38 + 93– 5 g f.+. 88-8- 3 8 -98 af568 b, , ±..8++q9 /,8 +. . 88 .fb 3f93,g a a8t 85 3f93+`a a5a+ .b/d8f/.½9 / 6. 8 ,®¬6 a roa. 8. 6g/ 5 , 6f,..5 . b - 8+ ,- a3. . b 98+ + b 8. ,3­ . 8.®¯ 7 9 ­ 3 3 835 f,.. .fbl ±..8++. q9 /,/5 ./5 d8f/.½9 / 6. 8 ,®Ä 5 /5 lÅ68 +.t 8. + 7 9 ,3`f. .d ,q9 /,. 8b,,3 a roa ,. 8. . 3 . 3 ,3­ . 8.®¯ 7 9 . 3. . 3 55 - ,6. 8 , 2 8­ 5 , . . 8. o a. 2 a568 ,3 . . g a a8 f8 38g 1 +g 9i/ 8 + 9+9 5 , ..g8 9­ a ,.35,3 p8l ±..i,.+. b5 ,. + 7 9 . 8b,9 686.. /135 + 7 6.+. 8f/.½9 / 6. 8 ,®˜3a,3 5 a03 a +- / a3 . ,6. 8 , o a. . , 6g+ 2 . 6. 8 b d ,3­ . 8.®¯ 7 9 a8g 9 8 3 6l 0 . i ±..i,.+. .686.,13s. b ,g a a8t 85 df9ad . b 98+a5a+ .,6g a5. bu5 b5 ,. `b,. 8b, 8f/. a +- / a , 82 f93 - 8+ ,- a3 8 b3 f93+`a + b ,+ 3 +98 8 3 . , 33 o a.d ,3­ 0 3 3 838 ½9 / 6. 8 ,®˜3a,3 5 a/f/_i,.+.2 8b5 ,. q9 /,6- .g a 3a,3 5 a³+ 7 6.+.s.`8 bu—9i/ 8 . 8.®¯ 7 9 a8g 9 8 3.l +- / 135 3 . ,. 8. 5 ..fa8g 9 8 6. 8 b 5 a98l p8 5 0 i 03 2 5 l 3 69 36- . … o
 70. 70. ±..ia6.,3 18 g a a. +. + 7 9 9 Æ.a 8ba`, f+- 8 .3 b88f/.- 33/Ç- 9 68 -g gwg a 8 + gk , ..37 90a6. 8 , . a.5 .8.d / 8 6Ä Ç- ,3­ 69 i .3 b 3 9 3 - l t Ÿ ¡£ “}…  ȁ ‰ €y }~y„ y ‡‚‹ }}€ ‚ † y ‹ x€‡z‹ Š€ ‚}~‚y ‚} €… … z…‚ }‰Š… y … } ¢ « } y yÉÊ ‘  ‡ z… Ž‰y y …  |  … z ‚ …| … ‰|  … ‹ ‡ }‡ z ‡ ‹ y Š ‡ ‡ | ‚ ˆ Ë Šy’ z~z‡} ]K ^; W@K; B ; FD :;;? B @A? h363 3¬,8+/bd rfb 65 ,,7 +b,g38 + 93– 5 g f.+. 88-8- 3 8 -98 af568 b, , ¬,3­ _a-i ®Ì8­ ag a 8­ a.q9 / b. f/. t +3 f. ..`f. . 8..+ l i ˜/- 9 o b3Ì8­ a9 o a.5 b-3 5 q9 / b. + 8 3 32 f. . .a 8 p /, . . 8..+ l t b i ˜/- f63o b35a+ 6- 9.-.9 ˜.r 5 `b,88f/.Ì8­ a + 8 3 32 + b 6.6++ba . +. 8 33 ,3­ f.l t 838 ¬,3­ _a-i ®Ì8­ ab5 ..`f. b5 ,. q9 /,. 8b, f/. t +3 f. - 3g a 8­ a3 . ,. 8. o a.l _i,,/7 + Í ±3pf 8g+.+. 83 /8 +3 8 ., /+.5 a f5 5 9w9 b i + … ™
 71. 71. ÎÏÑÓ Ö× ÒØÖÕ Ñ ÐÒÕÑ Ø Ù Ï Ò ãÞäÜ æçßè æÜêå åÜæçÛ å Ûé Û è ë è ìíåÛ ÛÞÜæå åÞåÛ â ß Û óå êÛ ë è îÜÜ ß ïðÜ è ÞàñæçÜò è èÜæçÛ ìíåÛ æçßèåâ ß Û óå êåæÜêå îÜÜ Û ÞàñæçÜò è Û ãÞäÜ Û éæÜêå ë è åæçßè Û èåÜæçÛ ÚÛÛÞß âÞ Ü àáß ìíåÛ ÛÞÜæå ðÜ èâ ß Û óå èÜæçÛ îÜÜ ß ï åÞåÛ ÞàñæçÜò èêÛ ë è ÚÛÛÞß âÞ Ü àáß ôõöõ õ÷ÒØÐúûÓ ÒÖÕ ÑÓ Ö× ÒØÕ ÐÒÑÏ Ñ ø Òùõ Ñ õ Ðý þõ ÒúÿØÓùöÑ Ñ Ø1Ö Ò øØÐÑ ýØý úÖÏÑõ ý × ø ùÑÐÑ Ñ Ù Ï Ò ÕÑ Ø ÏÑ ü× öÑ õÐÐý Ö Òû Ò ùöõ ØØ0 Ò Ñ × Ò õöÑ2 ÖùÒöØ û Ñ ÑÕ Ö Ï õ Ò Ø ùöøÐ ýõ× Ð Õ ö3 öõ õ45 Ðõ Øûõ×Òõ 7ØÒÒöØ û ÕÑ Ø3 õ Ö û Ñ öÑ Ø ôõ × ø× Ó Ò6 Ðø ý8Ð õ ýØ Ö× Ò öØ 9Ï ý õ8Ò8ÐÓ ÒÖÕ Ñ Ñ ÑØØ Ñø ÖØÒø Ö ÖØý úûÖú ÒÏ ÖÑ× üý ú ûÑ ÒöÑù× ÖÒý ÖÕ ÑØÐØ ø Òÿõ× Ñ × Ð7ØÒ Ñ Ù Ï Ò ø Öùöý Ñû Ï ØÐ Ñ ÑØÑ Ø Ø× Ñ Ñ ØÑÑÐ 3 ÖÑ õØ Ñ Ù Ï
 72. 72. öÑ õÐ6 õ õ 8 ø ýØÖ Ñ × ØØÙöõÐõ úÖ ÑõÐØ ÑÖÕ Ñþ öÑù ý ÒÖÕ Ñ × ø ÖØÒø Ö ÖØ× úûÖú ÒÏ ÖÑ ø Ö ×ÖÑø ÖÐ× õ ûÐ Ï ý õ ú 8× 3 û Ø Ö ö× Ù Ï Ñ ÖÑ Ó Ñ Ù Ï Ò Ñ Ñû Ï ØÐ Ñ ÑØÑ Ø Ø× 2 ÑÑöØ Ð Ñû Ø õ Ø Õ õ Ö Ï õ û ÒØ7ù ÑÐ Õ ö3 Ö Ø ÑÖÕ Ñûö ö× ûÖ ý ø ýõ× õÐØ ÑÕÑ Ø öø ýõØø ù1õý öÑ Ø õÐ ö× Ù Ï Ñ Ù ØØöÐÑõ õ û Ø Ö ö× Ö× 3 Ð Õ Õ Ò õöØ Ï÷
 73. 73. Öø Ö ÒÖÖõ õÏûÖÑ ÖÕ Ñ þõ ýØý öõ õ÷ÒØÐúû2ÑÕÑ Øõ ÑÕ Ð3öØ Ï÷
 74. 74. Öûö öÑÏ ÑÑÑÐÑ Ø ý ÐÐ ÑÑöõûÑ Ï ùú Ò Ù Ï Ò ÒöØ û õ × ø ùÑÐÑÓ Ö× Ï ÏÑ ý ÐÐ Ñ Ù ü× û Ö Ñ Ò 8 õ × ÒûÑ õØ ùÐØ× Ðý üýõÕÑ Øõ Õ Ð3 Ï ØÑÐ Ö ýÑ
 75. 75. Ø û ÒÏ û Ö× Ï ÏÑ 8 Ø ôõöõ õ÷ÒØÐúûÓ
 76. 76. ùû ö× ÒÒÕ ÐûÒøõØ Ð ýõ × ø ùÑÐÑ ØØÏØÏ õ Ø ÏýØ Öù×öØ ûÒ Ò ÑÑÑûÖÖÑõÐØ Øõ× ÒÖÕ ÑÓ õÐÐý ø ýØÖ Ò ØÑÐûÖØÿõ× ÖÕ Ñ ý ùýõÒø Ö ÖØ Ø× Ñüý ú ÑÖÒØÑ Ö ú Ñ Ö öÖ Ñ Ù Ï Ò ø Òùõ Øõ õ ûÐ õ Ö ýØÒù6 Ø Ù Ï Ò õ Ñ û Ï ØÐ ÒÏ Öõ× Ñ ØÑØ ÖÑû Ø Õ õ õ Ð Õ öý ×Ñ õ Ñ ø Ö Ñ
 77. 77. 3öùýÏ û × ùÖõØ × öÐ Ø5ØÐÐõ öÑùý õÑý 8 Ö Ø Ñ ÖÕ Ñ3 õÑõÐØ Øõ öÑ Ø Ñ ÐÕ ý ú ÑÑ Ðõ õ üýõ Ø ÏÒÖÒ Ø Ö Ö
 78. 78. × Ó ÖÑ × õÑõÐ öý Ò Ù Ï Ò ý 8 Ö öÖ ÑÒ Õ Õ ÒÖ ØÐÐÑõ × õÒúÖõ ûõ× öõ Ò3 Ø5× 1 × ý Ø8ù õû õ6 õ ÏØ ý Ñ ! #%# '! * +,* !- ./#) ! +21$ /$%1* 1) %! 1 4 # ( ) % % % , ) 1 $ 0 % 3 ) # 0 ! ()1 % 53 * ) %%# '! 1 /# '$ + ( ) 4 ÑÑÑûÖÖÑ ùýÐÏÑ0 Ò× ÒÖÕ ÑÓ úÏ × Ñ 8ÒØ öÑÖÕ Ñõ ØùúÑ÷×ûÖ7Ö1ÖýÐÒ7ý× × ÒØÖÕ Ñ3 Ö Ö ú Ñ Ò õ 1 ÖÿØ Ñ Ù Ï Ò ùÐ Ø Ï Ò ØØ öÏ Ù Ï Ï Òõ6 Ð ØØ ùÑ ÐÑ Ø Ù Ï Ò ÑÑ Ø Õ Ñ 4Ù Ï Ò ØùúÑÏ ý× × × öØ ÐÑ 8úÏ Ø Õ ÑÓ Òõ6 öÑÏ ÐÑ Ø Ø ×× 3 Ð Ø ö93 :'3;%$ 1) # 1$ * # ,$%'= 13 )% 3 $ ) # 1$ 1 4 , - $! ! % $ ; , 3'# ' 3 1 $! ! ( ) 1 / ìíåÛ æçßèåâ ß Û óå Û îÜÜ Û ÞàñæçÜò èêåæÜêå ÚÛÛÞß âÞ Ü àáß ÷Òõ6 ÷×ûÖ7Ö1ÖýÐÒ7ÎÏÑ ØÕÑ Ø 3 ùúÑ Ð ØØ ùÑ ÐÒ Ö× 3 Ñ ? Ðõ× 5Ø ØÎÖ× Òõ ÎÏÑ 3 Ñ
 79. 79. Ñ ÖÑ× Ñ Ø Ï ÐÒ ÷Òõ6 Ï õ øØ ØÐÐÑõ ùÐÏ ý Ñ ÒÖ × ùÖø Ö Òõ6 ÖÏ õ ø Öõ ÑÐÑ Ñ ùúÑ öÑùÖ Ö× 1 × Ï ú Ø Ñ öõûÑ Ø õ ÑÑØùúØ öÑùÖ ØÒý ú × 3 ý ÷Òõ6 õØûõ× ú6 × ÕÑ Ø ÷Òõ6 @ý Ñ ø Ö Ð6 ÒÒúÑ õ ØùúÑ@ý Ñ ûÑØÑ Ñ õ õ ûÒø Ö Ð6 Ò Ø Ö× Ò ùúÑ ÒÐ Ø Ð Ñ Ñ Ö× 3 ùúÑ Ð6 Ò ÑÑú Ñ AÐ Ò Ï Òõ6 Ð6 Ò Öùü× Ò Ï ýõ ÑÑú Ñ Ï Ñ Ñ3 ú ý ý × ý B ÷ö@ý ÑÑù× Ó×Õû Ï Ñõ ý öÙÐõØØùúÑÏ ý× × × öØ ÐÑø Ö ØÐÐõØø ÿöØ û Ñ ú6 Ò× ÕÑ ØøÐùø Ð3 3 Ð6 Ñ Ñ ÐÐ ö8úÖ Ï Ö Òõ6 öÑÏ ÐÑ Ø Ø ×× ÑÑ× 1 Ö ÒÑÑ ýõ× ÒÐ Ñ Ø Ö× Ö ÐÑÒ Ø ù ý ý ý C ÷öDÏ ×8ÒØÓ×Õû Ï Ñõ ý öÙÐõø Ö ØÐÐÑ1Ø Ï ýÐ Ñ ú6 Ò× ÕÑ ØÒùý 5ÐÒØùÐÏ Ø 3 ÐÐ0 Ò ÐÐ ö8úÖ Ï Ö ÑÑ× 1 Ö Ö ùÑ× ÒÐ Ñ Ø Ö× ØÏ × Ö ú Ø ö93 Ø ù ý ý Ñ EÑÒûøùÒ× ü× Ð A Ðõ Ñ Ï Ñ úÖÖõûöÑ 6 × ûú × × Òý õ û Ñ Ñ ý õ Ñ ØÑ Ø ØØ 6 Ø úÖÖÑÖÒúÿõØÑ ×öØ ÒØ × Ð ÖÒ6 ÒöÖ× 1ÐÑÖÒúÿõ û Ñ ØõÏ6 Ò Ð ý0 Ò Ø öøØÒõ Ø Ø ØÐÖ ØõÏ6 Ø ý … §
 80. 80. 8ÒÒúÕ Ð F õ7ù ØøÐÑÐÑ Øõ úØ Ðõ Ø ÑÒ úÐÑ× Ö ù× × ýGý û 8 Ð … ¬
 81. 81. HI LNO R TU R VS SY J MJP S IS U IW XO K cd[fd i_ e gh `j^ k `d[j^Zl^m l^opegd n [e ^n d `m qme[ t _rs ^jdgd _ `unjdb d m ^`mv^ qme[ t ^g[ _rs ^jdb `j^njdmb[ mb[ jdg^j__[ t _ d ej^d d en wb s ^ x[j^Zl^m l^opegd n _ ^n d `m cd[fd y`j^ e gh_ Z[[^_ b^ `a_ HO N Rz {| S R ~L JJJ OHY VPO €XU V{SVX ‚U ~K O„S UV… US‚U ~K O„} O V UN IJSLKU JKUO } I S IO } K O O KLS OOY N U KP US ƒJR W IS †VX ƒJR N KOR SV O ~KU V }  R SSY SSS VI‡PNJLN J… VXON I P SUS I JSP K ˆX} K ‰IS JU N I N IS{SLIO OŠ K‹I‡VP ˆX} K €RVIR ‡VPN I NJ IIJ Š K O S JJK IUUVPUN LSP J U O Š K‹I SSJ OVI IS } IS JS OO… J U O J U OO SSS I S S U P } RLO S ‡J PUJJ… | | O O O ˆX} K W VOŒUY I K LKOPN I IRIJ SVX ‚U JR N I UY X… O„K LPTJ IVIS ’VX ‚U ~K ON I WJ J U O Oz LS Ž O S V } UJ J V US ƒ K O SS‡LTƒ ‘z UUPI UOK I US ƒJR SSS I | O UOR S O I O VS TU PR VS SY “ ~L N R WJTU PR VS SY R‡IKU SN IJR | S| U O VSTU UVS SY … }IP IS U IW XO O O US I IS U IW XO J U VP SV U } X} I }I ISR IW XO I U I ˆX} K MO UR LKJ}S• PRSU V OW VOŒUY IN I POY I| US XSJOPI KLS OK JJJXSz …—UUJK } UPP J U O LK U O ‡ I”U S –LKUS Oz LS SSULXU } NJ V UTJJJR S KLSJ ”O XLO U SR PS | Š L~ ‹ O ”U K U }‘OJMJ{ U I S I{ LJ} U KXMO N• P O K KLO PNU WJ U X U ˆO L}R ˜ I | ™US‚U ~K O X ƒJR ‰IS JU Š K‹I €RVIR ‡VP J U OO O š›Ÿ    £¥Ÿ ¢Ÿ Ÿ §¨ ©¢¡ «œ¬› © ­ œ › ¡ ¢¤¦  ¡ ¡ ¡¡¨ ª › ¦¢ ® k `d[j^Zl^m l^opegd n [e ^n d `m Z[[^_ b^ `a_ †–K X OHY VPO €XU V S IPKSO O N I I ”OUU Jz UJ Š K… XLO U} S PŠ JVPO ”U˜ S USR OOY N U KP NUU V R P SSLJ z R”OR S U P —UUJK SR P U }KU N• P S ¯° j[ o_ HUJ } OU J OO K O O±T JO I V U~L RV VP O R NR … U| U‡ … ´
 82. 82. ½u_j[ [ HUJ RVI‡VPK O O€R”O¾O OR U Jz … I V J OO O R Jz R U R”O UU S pn b[_m od _e [ n HUJ } OU J OO K O O€PUJXV… I V U~L RV VP O R N LSJS U| U‡ P ‰O O€PUJXV LK„ UIU VP| ULIJU IWU PR LIP LJUUVPUN LSPUUY IS ‡VP ‰O O±T JOLK„ R N LSJS O V‡IS KS } OI NO XS U OU{ I ‡J PUJJ XOS P OO… R NR O V P Š S O ‡IS KS PNU N I OI JLIPUJJSz { LS R PN I OI JINR U V NO XS L} P LOOY P~I XO…‰O O UIU VP J XP SSLIJI OU X K ”O U O K O SSLIJIS JS KU IWU P O K{ O XO UUY P R Š } Š ¿}S OS IPKS‡IS KS N I R”U W PLPR ‡VP SJJS U Š JR PUUUVP‡VŠTJO…—U~L „K ~V OLN UJ Š  JR NUU V UIU VP SSU J• P TJS U OO{ V R R P }S S ‡J OO I‡ P O OSOK S OR S U ~ O L RŠVXO O O ±T JOU¿}S OPO} O } S N I O ”ISLIJJ‡VP JJ { P R P NR JR z W XŠ I SSLUS OI IOO… S Š —U~L – VS SY }LS XSJO R U Jz UJ Š K S VP N IU UT| UOO O€PUJXV „} WU V R LIUz R J Š K O T IW XO O NJ V P U R”OR S U P KU{ ULW I } R N LSJS S JKU U OI”O U S U P L~ P ‡À~X UJJKU €X OPJO K O R JJSz ULIUz R LIP S„ U‡IS KS N I OI JR ‡JPR J Š K{SU X MU U ‡ U V… SN P} LS R P U X K ”O OI”O U OU{ XR UIU VP SSLIJI UUV U S U P ‡‹I U L } Š O PX”U{S JJK IVÀOUNKS… OP~XU IS JS OO O€PUJXV R SOR LS PS K LPJS U…ÁN PMU OU{ LXI UU• P RLO S UV JVIÁN PMU IOŠ K‹I R N LSJS U LIO O P } P UUPR R P OP~X ~IO}V { P S OVS UOŠ K‹IN J„PK €PS JY UN J„P ™S „ N PMU S XIO IR ‹IS‡V{R POSƒUN I STU JIKUR –K X PII IS JS SK J O LKK OR SK J… W „ OP~X NJ } U }J OO UXLIP SS} ISR‡ U V S S US S U R R LU V LJI~I P–K XPUUJJ• P O O} KOU I TJ S US ÀW”U… S S §¨ ©¢¡ «œ¬› © ¦ ¬¡ ¡«¢›¥œ© ¡¡¨ ª › ¦¢ ¡ Ÿ ª ¥ ¢ ÃÄ ¥ ǝ¥ÈÄ ¥ É©ÊÄ › Ÿ Ç Í ¬¥ÎÄ ÌŸ ¬› ÆÐÄÏÌ ›¡ ћ ÓÄÔÕ Ÿ Ö̝ ¦ ×Ä ÌØªÒ ¢Ÿ ÅƝ ¦ © ÅƝ ¥ Ë̝ › ¬ › © ÏÌ › ¦ ̝Ÿ ªÒ ¢ ¥ › ›Ì¬› ©¢ ÏÌ Ñ› › ¤ ¤ ¤ Ö̝ ¦ ٠¦¦ ¡Ÿ Ö©¢ÚÄ ÌŸ ©ÌÖ¢ÛÏÌ ›ª ¥› ›Ì¬› ©¢ «¢ ¥¨ › ¡¡ ÏÌ › › Ä ÌŸ ¦ œ f[ jdgd ˆO VU } N I UU}z R VI‡P ‰PU } POOŠ K‹R PN IVNL…HO UU X˜ U }†NJ IILK„ [ `un K„ K P SSS ÀL”O U SUS… K P z IS JS O O Ü JO I ÀNO O K I S O V O LS R PN I NJS S}VPS} S U O K O SSS X I –PU SJ Š … L K„ O• P SSJPI IP R P U R”ORPO MUP ™S „ O VO K }N KO I S| JO I I xdd^jdg^j^ ˆO VW VU N I KUJV O O R U Jz JN K~J… W {LK„ U }PPU P †WJI}~P em ILKU KU}S OUOU }PPU P ˆI II–VPR ‡VP… UU VU V PR P K }N KO J NOUO U OO S ²[v dgd [ ˆO V‡IS KS N I U Jz UJ Š K… _[jdw[ `mn K„ UIU VP SSS R”OR S U P pn [ `l^jdo[`³n ±U}PP S• PULKIXPS IN R PR ‡I XŠL… b `_ _ _ LIO{ ”U O VOU Š} S O U OS Ü JS pn [ `l^jdw ^n´ ¶d b `_ ^m µos njd·dgd [ †PSVIÝ LS U VUO€PS JY U‡VPÀW URI U KS}S R ‡VPS} X KU [ `mn X K KJP KI LKK OR OO UJU JŠ JJVIP U OO VSU V U J }S SUS ‰N• PR ŒUIU VPÀOJ• PUUVW XL O ”U R ‡IS KSS} X KUPXLO S S PR P P ”U U IS KS UN P”U PS UUU N• P S UIU V VSU V UUJK R  f[ jdmwn €ÀW PS• PSP‡U } KU KU}S S LOW VU N I LPO‡LX INR … [ [d[ JUS ”U J I| U VU V PR P O O• P SSSUP TJU T JO qme[ t _rs ^jdgd _ `unjdb d m ^`mv^ Z[[^_ b^ `a_ ÁN PMU }S U } LKUVSPK PTU PR VS SY R €RVIR ‡VPUR ‰IS JU…‰PU } LKUVSPUJU O K O OP~X PI K P O VÀ} J S IS U IW XO O J U OO O Š K‹I K P O VÀ} J ÀW LS R P O IXLO S O ’‡IS KS PX”OO N JU SJO €PU U } POŠ IX KUO VS‡I R SUPIO LS R PR PU } NJLN J… USJK R P UIU V{ UUz } SK X V … PP K P z USU V }I OS U LPS P O K O O K P I JSP ~ K Þ HOJJK ON KUI PWUOJR J Š O R N JU… … PLO U O VJ O I V S S U } O SK X O U ¸¹º¼ß› ¡ ¡ ¡ ª ¥à¢¡››› ¦ ¢Â¦›©¢ » ¬©Ÿ ¢ ¢ ¦ ¥ Ö̬¬› Æ ¡ ©ÕÆ ¥á ⠈X} LOW VORIJ ULXS} O K OK U } … J U O Oz J V POY LS R O K … | UOU … Ð
 83. 83. qme[ t ^g[ _rs ^jdb `j^njdmb[ d enjdg^j__[ t _ d ej^dmb[ wb s ^ Z[[^_ b^ `a_ x[j^Zl^m l^opegd n _ ^n d `m Z[[^_ b^ `a_ ÁN PMU }S SSY PR VLS OK PTU PR VS SY R €RVIR ‡VPUR ‰IS JU…‰PLS R PR VLS ON I VUU}S OP~X PI VXO O UXR S IS U IW XO O J U OO O Š K‹I O K O O UXR UJ ÀLVI O U LS R PINR U V PO}OR U }ç PVLS O JLR IPN I VSVIIO‡KJK U V R P‡IS KS… S R RPO MU{ O K O S JS KU U P U K P S UXP R‡S OS UJ X S } LO S KO S UIU VP è} K O JN K~XO J U U LS R R VLS OS SUU’RIJ OK UR LS R K U } O K O O UXR N IL J V O O O K O O K … USR HSSPJR HY VPO €XU V{‡LUS TU PR VS SY €RVIR ‡VPU‰IS JU…ŒUY I} US K O‡LSS VSJS KUSO VS I SI O OOY N U KP UY P IS U IW XO J U OO Š K‹I LS SR XP z UY }O V U V }I… O L Þ €| S| U TU UVS SY {PŠ } UVPNOU J KO˜ … } X} I ISR IW XO JS R PU ILRU VP ‘OéJR ãP ULXS†I}~ ê—SI‘O¾S{ULXSHY VPO €XU V ê—SIR HY VPO €XU V… K O { POY | JO J … L POY OOY N U KP J O OOY N U KP ˆX} K W VOŒUY I XLXS OK LKOPN I IRIJ STU UVS SY … J U O Oz LS ŽOSJ R O S V } UJ J V ISR IW XO | ‹ O UOR â è} K O‡LS OHY VPO €XU V{LKJ P O S| JO S UVPR ~PIPXO… … S R UY I OOY N U KP O ‡U U P I}~P W IO UU U S~P I †PN WJS• PK V I UK LW O K OPOLW IS N XPVI PR U VUˆO K… } X ”U O™ãJU ä OŒSU O å z z O UVP UO UO SˆISJ O P L V ~ †~PPXŠ J æ HOML UNJSJS UO XU JO U SP XJSR I LR R KƒK V ~ J Û
 84. 84. ëìíðò õ ÷ø÷ó õ ûíõ ýúþ íïñó ö öùúú ó ü ó î !õ ìúó #î7ö ì $ø70 ìö ø7ó ú íìú÷ø÷ó õ ûíõ ýúþ ó óó 0 ö üú ó ð îó ú ö ùüö öùúú ó ü ó % 9 ø9 ø9 ø #1 øü ú0 ÷ ó ó ó ð îðíó ö øñóó 'ó ó ö õ ìõ úó ð îðíó ö øñó'ð 7 íöó ö ððìõ ú ú 0í ì ú 7ööùò ù í ú !ú øü ú ö ó ó ú 0í ì ú 7ööùò í 7ö õ úð ù ø7ù óõ úöóø÷ó ú1öù øü ðð9úðíð í ü õ úð( íó ð öìúöõ úð îðíó ððìð ð ÷ø7ù öì( ö ó 7ð1 ÷ð ðú ùú÷ ó ÷ 7ó ö0 ÷ íù î ÷7ð ö ú ó ÷ù9ú 1 ÷ó ó 0í ì ú ÷ ÷1 îð ó 7 ï ø9 ð îðíó 0 úöóø÷ó ú1öóó öø÷ö0 ü ö ì)0 úöóø÷ó ú1öð í ü 0 ÷ 7ð0$íù îðò öìî íìí øíù ü 0í ì ) ðú ùú÷ ó ÷ øü ó÷úó õ üö ðú ùú÷ ó ÷ ú7ð ö ú ððù ÷ 9úðí ñóõ öð üö÷ î ö ð ø9 ï ðö ( í 7õ ìî íìí 7ð ö ö öð üö÷ ð ï ï ð *ö ìõ úð +ü îúìð úðö ìú õ 7ó ó( ö9ø 9úðíð ð-ö öìð ð ðð9úðíð ù ð öðóùì)0 úöó íð ó ð úð öð ÷ü0 ÷üö) ö õ ù ó, íù î ÷ ÷ðõ ÷1 îó ÷ íù î ÷ 7ð+ü î øî ðú ø÷ó ú1öóó öü 1 ÷ðõ ì÷'ú ùú÷ ó ÷ øü ð ð÷ ö ðöð í ø ð ø9 ( óú1îðó'ø ö 7ð+ü î ü ù üóð õ 7ðú+ü îú'ð øîú ððìð ð ÷ö 7ð îðíó øíù ü úù0 íö ö úííì óó 7ù ð öðö ( ð ì ú ö í ð öð í 7óùì ÷ ÷1 îð 7ù 0í ì ) î ö ó ö ðü î ð í 7ó ú ùì ìõ úð ó ìð +ü îúð öìú öøì +ü î ööíü õ í ó7ó ú óð üö0 ÷ 1÷ð +ü îúóùìú ì ùö !øî ó ð ú ù÷úð öð 1 ÷ð) öóð ð öðúîøó ð ð ÿì ùöü 97ö ì ððöíí úð öð øî öó ð ö ð úííì ö í üíü 7ö ì ÷ð íðò - íó ð ð öð ÷ ö í üíü ÷ 7ð+ü î) ÷ðì ì ðöð õ í óú1îðó÷õ7ö úó ð üóöó üïñó÷0õ úõ ú+ü îú ðð÷õ7ö úó ð ù ð öð ð÷úöðð$ðîì÷î ð öííò ö0 ü ð9÷íð ó ÷ó ìî üö 1ñóö ð õ öì î ù óí üð7ö ì ø ï ÿú0 1íð2 úü ì ÷ öü ø1 ó ü óúóø1 ÷ð 0 îúì÷ úõ ö ìö8ó ü ù î ñö ó3ýíö 4 ó5ðö ó 6 ò ò ó öìú öó ö7ó ð8÷ðí 77ó ú ø ì 9 ÿ9úúî í
 85. 85. óø ö0íðíð öó îö íó ö ðú îíðõ ÷ øõ õ üü ì 9 í Û …
 86. 86. ./1344134/78/2 2; 0 02/5/2/ 2 794 :/ EF HIHI@KD BD L= NF G=FJF=F = F= M G OPL= Q AIM @R@S=BF TAP A@RKBP RANF A A L GUD = FF M G VA I WSF=R=WF A AIR=SF=XF RFP= HBD=FSF@S=BF TAP A@ WU=KPL= L = BGFY A L A L GUD A ZF PKM @R= FFY AGS= Q G= = Q GSHBD= R@ ZF [AQ F A M @RFWF = BGRF= A@RF =A= G BG ]F ^G G P^ R= EF HIHI@KD BD L= NF G=FJF=F = F= M G ==@A D@ BCA OPL= Q AIM @R@S=BF TAP A@RKBP RANF A A L GUD = FF M G ==@A D@ BCA _`b0c /2; 0e f9g/ b h42 a/ /e jk b0c f9g/ b d e g04e 0/b0/41a0 jc // 95 d 0o/ 402 44be ` a d 4:/ c / 80 i 834 c cck d / 80 c / / /1a //b l 4 mgdc n c0p9/b`2 c 2c 2 2 2 d 4/e ` g2 / 222qb /0c092 s2m0t 2 b2 / e g/ 4 e0c o/0d e g9 b4c`ce 02 c :/l 2b / g2a i gd 4 9g2p4r 2pl a2 ` 8a e 0 / gua ad 8pa c / a 2 0 /00 d; 0 a e 2 ga v j22e 02/ c 4134` d 4:c /792feb4w./134c feb4wx/2/l l 4 /134 ` /2/ g2c /2r 5 0ck a 02/ ` a 134 2 2 y j2278/2 ` d 4:c d/0c /2b72f0 2nt /2c /2r g2 e g/ b /2ab4c a2 l 4 2 794 g2c /2r 5 40a8 /9 7 b ` d 4:c/ 8 2 8c0z 8/4gde l hd a/ {ab4c| ~c 8 9 0uac d 4 b 22 :4d 4 ` 9` 4/be // b e a i g7ae `2 b 200r /b2 2k 28 9 0ua }v ` 2 /2w{ab4 € /ga p82 22t 2t / 02 c478/ 2 g2 / 4 2e 48/ /0ce 4 9c 7 7 / 2 2` 9‚2 2p3t /` 94:cn2 92 22 0dm9e ` g2 / c8 p 02 ce a i gn2 aa8 e 2 d a/ {ab4c b2l e / ` g22b 2r da e c a/0 / g2a i g5 cc/be 2 g2 / e7c 2 c c 28 9 0ua l / 7 7 jc // 95 /p7 097c 2 d825 i44d 4/e ` g2 / 7e ge 0/ /be 004 abe 0d 4e g/ b cd a/lfg 4 mgdc 0 cƒ //a8 4 ab4/ a 2b / g2a i g5 2 2` /00 02 c /„9 2 c / 22 2 8/8 28 9 2 0 0i a2 p7 d e //a8 4t 2t / ` c /be 0/2a i g04 //b2d 4 2 2ƒ 72t /bk ` 8 c/0 2b4:c1a da2 2 / `e 5 cƒ c /097c 2 ` 9` 4 ge 0 02 c g2 / /„4p4a 222 d 48a ` a 2t 2 e 02 9 2r c 2 9 e e 8 / 7 d 9 da a p3 ./0 14 5 cƒd e 4 b2 2k 42d 4ae 0//be l /2 4 4 /l 02 cg2 p7 c /„ 4 92 2b /0 02 c g/ 2 4 …:/ 7gc3c 49i g8 c2/2 0dm9e a i g/8 c2 2// cd a/ {ab4c hg/gcp9 d 4 94:/ 2 92 2 2 ; 0 c c g/ c2 / r 1bgc a/0 2 g2 / r d 47g8 28 9 0ua l 0 2/ 222b 2; 0 da e 0 c 7 / 7 dc 4g2 7gc2b4:/ e d an0 78a`2; 0e 740/d//ƒ 72l 4i2 5 c 9 2; 0 / 28 a5 c 1 4:/ / c/ 4148a0 / i †‡ ‹ ŽŒ ”‡ ‹ •‡ ‹ Š“—Ž Œ Ž ‰ŠŒ Ž  ’ “ ‰ŠŒ Ž ‰ŠŒ Ž ––’  ‘ ˜a2/b0e4ba/ t 2 e /b/ `a38 ccd a/ {ab4c i 02 a 4 0 ` 8 c 0a 4 ba2 e 28 9 0ua ™ /3 p 9 7 jc d er 5cd a/ {ab4c9b c š /be 02 b4 40 h0/be 0g202 bc 0c/7`e 02 bg2a2 8/d 4 a/2 g20 4 2 4c 28 9 0ua a2 0 ~ 02 c 8/a /l 02 c a 8a 0 r m9oc `c b g/ b 229 44 a 7 0 c i 7  g/ 4 d 4 jk b0c f9g/ bl›cƒd e //ga2 c8 g/ce /be 08 078a`2; 0e 2 92ac| //ƒ 72w gua 22c cck d / 80 7 c /e b4 8 4 q 4 / 02 c 2 c 1 4:/ c da b j4148a0 2 i 7p .// / k wf02 c e k0uacl q 4 g„a //be 0nv ~ l 0gd 8 c be 0 c ab4 €h8 g/c mgce 02 c ~ ~ 7 h/be 4 a2 e 1b /„0gd//aac8 d 4/0d 4 4e d a/ {ab4c ›cƒd e 4 0gd/4p4/ ` g2 / c0` 02 cca8 9 2 cc04 / 4 me 2 2b ` /a c 28 9 0ua l 7 c /„ / 4 //b4 g2a i g2 / i c 7 /be 4 a2 7a2 e g0`/be 2d 4/0d 4 4‚92 8 /be 4 a2 bg gnqad 4 c 22 2 p4; 02 b0/e d a 02 cca8 9 9 8 c/ / 02 c8 2b ` /a l a 4 c 02 cca8 92 n b 227gd 44 0 /0/ 8/ / c0 i 7 c 7 i 9 e / ar l 2 e:c …c172 /42 4 ce 7g/ b5be 0c /be 0e qb /0c/ m7:c0c2 2 2 c e d a/l /k 4 / a c` 8c c c 0 02 c 2 9g200r g//`r r d i e 0 c 28 9 4 a h0/be 00c2 aa8 e 0œd 4/a14 4e 9bl 0z5 /be a2 bc128 d 4/0d 4 4e 9b /cg20478/ 8 d 4/ 02 c r e7c 2 c 2b 8/a 2 a2 h` /2 c 02 cg20 8a a 2 2b ` /a 2 a2 a // b5 2 2b c 0 i 7 c 0 a14 4 8/a l c ‚2 2/be 497c 2 c7gc8 g/e 142 82c e 7g2 e `a3e 222b442a i gl e 02 cn /2a8 e c c 2 /4g/ b ` c c 8 c ba2 cd 4 9 2 g2 / 9 / …09:ce ` 02 ca8 4 c /be 00/ ` 8/ |bd 0//`2 2 2 u 2/2 2097c 2 2l…0a nd 0o/ p4179 8/ //r / g/be i c2 0 02 c ` 0t / b0 /2 2 m7be 0 d 0 bd //a8 e € 0g5 c0p9/ 2a b g/ 2 2b4:/ t /04ce 02be 00 78a` 4b2 2k 8 c2d 4ae /be //a8 e l 0 9 2; 0 ` /r /742 2 / c b 2 4 92 e 2b c 02 c097c 2 c / 8 4 ˜//a8 4` 02 c/2b442a i g/ / `e 9 8 c c c /be 0d 0/a40 .2g/g214 5 m9a` 02 cbg g 97c 2 g/be 9 2 g2 / g0i a2/a 2be 0 0 02 c cb4 /l 0 cg2 /7`4 g/be 2 n / ga c /7` be 0c /be 0|e:/€d 0/a40 m9ac c 0 02 c / a; 0 cb4 /l c Û Û
 87. 87. ZF FPS==KWF PR@= FA R=A ]F ^ F G= BP@ W= W ¦c gc c x„ ac/f0/a9b5 a2` 2 /2 2 20i a 0 e 0 de d 72a2 0i g2e 0 bd 0 / `4 0 ™ ‚9` 8 8 g/e /be cd a/ {ab4c a / c c c 02 c8 28 9 0ua l t 7 ‚9` 8 0 b/ ./134c x/2/ 8  42e b410 a / c c; 0 02/ ` 134 2 24 / 2/2l t f0ck ./134c x/2/ 8 g/ `e d a/ {ab4cc 8 g/ `feb4 792 02/ ` 134 c 8 c 28 9 0ua ` c 8 a l 7 2 §ŒŒ ¨© Ž ’ Ž ‹—Œ Ž«  Œ ®© ‹« ¯–— © ‹« ° ŠŽ± ²§¨’Š²´–Œ – «   – ª—ªŒ  Ž –“ ŒŒ¬­’Œ ªŒ–Œ Œ– ‹Ž– – ªŒ–Œ Œ –—“Œ‰‹ ––³ —Œ “ – ŽŠ ’ Œ §¨’Š²´–Œ ’ µŒ¶––—“Œ© «· Žª– ©¬­’Œ¸–— –Œ Œ ––³ —Œ “ Ž — ŠŽ± ªŒŽ ®Ž’ ’ Œ ®‹Ž– – ‹« ¹ º[ L KW@KW=GF PR@GR@S=BF TAP A@RFRF HI DKA A G= A L GUD G=F ˜a2` /b0dc/ a 8c™ i ge 0/ 47eg/ b0 j22/7`4` 02 c 7a` 8 8 g/e /be /792fm9a8 g/ `e d a/ {ab4c h0/be 0d 0/a402 097c 2 c 4 m9a g/be 5 9 / c c c 02 c/ 0ck 7`4 c 8 c 28 9 0ua l 02 c cb4 / c //a8 e t 7 c bg g04c/7`e 0 2 n /r m9ocl j22/7`429b e /be 0e d a/ {ab4ce e 02/5 / 9442a i g5 0ck 2 2 k0uac8 g/ `e d a/ c 4 m9a a2 / 02 c c 28 9 0ua / /1340g2b 2 g2 / /792…d i 4 ab4 c 8 c 28 9 ` 0 7 / 7 /792feb4w…d i 4w{ab4c …9 /2nqad 4 a/2 /d : 2g/ 4 5/d 72g/ b /p7 47 4` 942e t /c 0ck a 2 2 0ua l a 3 b 229 44 02c8 gua 0/a9 8/0 cƒ // / g2/b / ` 2 7 gd 9  2 jk b0c f9g/ b /b 7gd `2g/ 4 l cck d / 80 0„ c c 7 gua 2 ª« — ¡¢£¥»· ¼« Š½–  ŠŒ– Œ“ –Œ « – ¿‹Ž ¤ Ž ŽŠ­“ –¨¾  ¾ Ž Œ’ “ ŠÀ ¹ VA I WSF=R=WF A = L =RFP= HBD=FSF@S=BF TAP A@ WU=KG R=SF=XF BGFY A L A L GUD ==@A D@ BCA ZF PKM @R= FFY AGS= Q G= = Q GSHBD= R@ ==@A D@ BCA ZF [AQ F A M @RFWF = BGRF= A@RF =A= G BG ]F ^G G P^ R= ==@A D@ BCA Ád 0o/ /7`4a8 7d2 c d 4 „/ /b2 0/ƒ 72c /be 0e d a/ {ab4ce e 02/ d 4 a/2 /d : 2g/ 4 l c0p9 m9a b 0 c ae 0 222 42e 48148a ` 02 c c 28 9 0ua / /134 229 44 02c8 gua / 7  2 ¦cgc cf0/a9b5 m7b ge 00i ab0dc/ a 8c™ e d 72a2 //`/` c / `8/ 47eg/ b0 0 j229 2 2g/ 4 `2 2d 9 „/ /b2 0/ƒ 72 /792feb4wÂgd 4w‚c bq ce „/ /b2 0/ƒ 72 4 a 4 gua 0e /2 42e 48148a5 0ck a a 2 8/ e 2 42e 48148al gd 2 2 j229 2 2g/ 4 `2 2d 9 d a/ {ab4ce e 02/5 0ck a4wÂgd 4w…d i 4k0uacc /792…d i 4k0uac 4 a 4 gua 0e /c 28 9 0ua / /134/792feb a 2 2 2 ab4 ` 0ck 2 2 ab4 gd 2 7 2 7 7 8 g/ `e d a/ {ab4c c 8 c 28 9 0ua l 7 j229 2 2g/ 4 `2 2d 9 „/ /b2 0/ƒ 72/d 9 d a/ {ab4c0g`b8 2 8/ /792feb4wÂgd 4w` c 4 a 4 gua 0e /2 42e 48148a /c 28 9 0ua a 9 / g/ b5 0ck a a 2 e l gd 2 7 2 2 ª« — ¡¢£¥»· ¼« Š½–  ŠŒ– Œ“ –Œ « – ¿‹ŽŽ  Ö –‹Œ Š–³ —Œ ¤ Ž ŽŠ­“ –¨¾  ¾ Ž Œ’ “ ŠÀ © Œ Œ ’¨’¹ …078a`2; 0e d//ƒ 72 7849g7gccjk b0c f9g/ b /a/a i 85 `040/b2 02ƒ 725 2p 2t ac5 0 d` Ä 0/ c 1 4:/ / 4148a0 c bc2 c i cck d / 80 m g2 / 0 74c/ 48d 48a0 092 4`p0 `2 9ia 8 e0c e b2 2k /20gd 4e2 bl˜/c2 92ac2 4082 ` c cbg/ b 8 0/2 c c2t ace d//ƒ 72 d e 02 e 812 c a70 / 4 9c 0a c a8/ da b d// b4 g7gd 42 8ca/d 4e 5 4`p / 4148a0 c //b4 2 a7e l 7p a Ád 0o/ 402 442 78a`2; 0d er e be 02 d//ƒ 72l c0p9/b`2 0 c 1 4:/ 2 4c / c 2 0 4148a0 i ¡¢£¥¬– ’ ®Ž ŒÅ Ž «––³ —Œ ¼© ®ŽÅ –’ Ž«  –  Š–‹¹ ¤ “ Œ· Ž ©­ – ¨’Š ªŒŒ· © · Ž –Š –¨ ª Œ ˜a2` /b0dc/ a 8c™ i ge 0/ 47eg/ b0 j40a8 0i 4 2 b72 …9 ‚c bcÆ a | 7 hda8 ‚c 8 Æ a€20gt /7g/2 2aaa92r e jk b0c f9g/ bl /0c // / `/ 0 /90 b 849˜k1 _2™ b Æ gg2 e ˜k1 0a ` c :4 872a :c c cck d / 80 Æ b c b 3 ‚9` / gd 4 m9ac2t ace 78a`2; 0e …e  jk b0c f9g/ bl a / g˜a 22/7`4 4`p / c 1 4:/ c c / cck d / 80 t i ›„d 4 a4wj4148a0| 7 jk b0c f9g/ b wj4148a0wÇ/2€7a` / e 1ad//ƒ 72 8 dua  bce 22feb //ƒ 72 _2™ cck d / 80 //ƒ 72 49 9 / gx/ /a4 4148a0 c 4mgc cr / 2 5t 8 aaa92r /7a` / É` 8 c4aaa4c…e  jk b0c f9g/ b5be 02 d//ƒ 72 04c4e 1a2 d 4 078a`2; 0 872a :c 9 / ghÈl 2 e /872 c / cck d / 80 c 2 0 4148a0 /r / /ae 0 222 c 1 4:/ 3 t 8 i d er l 2 4c Êg8 p 4`p e d//ƒ 72 04 4 e 2dua p3/ ` jk b0c f9g/ b 14aaae lj22c b4a14 :/ 0/` cc2t ac / 4148a0 /„7a c8 4mg2 / gt /c cck d / 80 c 872 c 4 / 8cg2; 0 c 4 g2 2 c :ce d//ƒ 72/d 712 d 0`0 8 g/e d//ƒ 728 …ze l dr / 4148a 0/o75 /t a/c c 2 4148a 2 ` 2 a fge b4 8 e 00b2; 0 c00/ m g/ 0i 8 t /78ƒ p00c dc blÁd 0o/ e 0b2 2/aar /00g/ 0i 8 //ga2 2 a :/5 abg2/a/ 82 / 0 ` c bg2ac ` 4gd0 c0p9 /2a 4 m:ce 02 82 / 0 ` p 097c 2 e 2c :c¦r _cb2 ¦c2 8/8 g/ 0i gl›cƒbg gd e / /aa2 g/ 0i 8 e 0b2 2 2t 2t / gc 8c 8 //a8 8 c dr c 044 pg/ b 2 82 / 7 2 n c /4e 1 4 0 82 / 0 /2a e 0 ` 9` 4 g/ b5 c 8 p 1b4l ``c v ¦cËae ž0 /792feb4wj4148a0wÇ/2l¦c_25/792jk b0c f9g/ b wj4148a0wÇ/2l l 8 c 5 0ck a //ƒ 72 49 7 0ck cck d / 80 //ƒ 72 49 2 y ‚9` / e 1ac 2 2 ‚2m0e .a9i e …p0 7a` / l a / gx/ /a4 e 0 0 a2 / „c c / ac/ 9 / ghÈl t 8 t …0d a2; 08 b 4 /8 7 c 8 c0c7 42 d 90b4 0e / b/‚c 8l ` 9 :/ cža/ Ÿ c}2/ c   r r c /b0 /c /gc 2‚42a ggc 0 7 b p Û õ
 88. 88. …p009i a Ì jco7 /da2a2 /c 9/ ac / 20 9a2e 4 7e e 8Ä8 b p a Û o
 89. 89. ÍÎÏÑÎ ÓÔ ÏÐ ÒÐ ÞÙß× ÖÝ ÚÖâàã×Ö Ûåæ à Öá à×äà Ö Þàà é çè ÙâàêäÖã×Ö Ûå à×äà Ö ëàÚ è Ùâàì×ã×ÛÝÖ âÚé ãÛÚé ààí Úæâàà è Ù ëàÚ è ÙâÖÖ ×ÛÝÖâÙìÙÛåÚÙâàêäÖã×Ö Ûå ãÛÚé ìÖí Ú à× à×äà Ö îçàÖ é äà é å×è ÙâÖâÚ Ûæ ÙÙêâÖ×ïÚ ðâÙæÝ æ à Ûå ÖÖ×æÖ Ùæ Ú âà ê×Ù×æâàìÚ ê× ×Ö åÛâÙñ òÙÛãïê×è ÙâÖ óà à×äà Ö Ú Ö é æÙìè æâàã×Ö Ûåæ ÞÙß× Öá à×äà Ö àÖÝ ÚÖâàã×Ö Ûåæ ÕÖÖÙÚ ÝÙ × ÛÜÚ ôÔ Ð öÏÐ ÒÐ ÷ øùÐ÷ öÏÐ ÒÐ ÷ üý ÓÔû ÿ0ÑÎ Ó þ Ï ÎÎùÒ ÏÎ ùÏÎÎùùù 3 Ò4 3 ÑÐ öÏÐ ÒÐ þ Ï ÓÑ Î Ô ÎÏÑÎ ÓÔ Ð Ðú Î ÎÏÑÎ ÓÔ û ûûý þ Î ÒÔ ÐÐÔ0øû Ð1 ÷Ó ú2ÏÑÐ Î Ô 506 Ô ÎÏÑÎ ÓÔ ÎÑù Ð Î þÒÐ1 ÎÎ ý ÏÎùø6ÏÓúû 5øùÐ÷ öÏÐ ÒÐ 7ÎùùÐÒ 0ÓÏ0 Ô6 ÏÐ Ò ÔÑû û 9 ùûÎÿÔÎù0Ó4 ùÓÏ÷ ÔÒ Ð Ò0ù ÎÓ4 Ðú Î ÎÏÑÎ ÓÔ ú2÷ Ð ÐÎÐ Î8 Î÷ 1 û ÷ Ô þ÷ þ øÐùÐ Ô 5ÔöÏÐ ÒÐ Ò øùÐ÷ öÏÐ ÒÐ ÔûÐ Ïþ ÷ Ô÷ öÏ 03ø1Ò ÔÑû û 9 ùûÎÿÔÎù0Ó4 ÏÎÎ 01 Ð ÔûÿÔÎù0Ó1 Ô ÎÏÑÎ ÓÔ Ð Ðú Î ÎÏÑÎ ÓÔ 36 Ð Ð Î ûÑÐ
 90. 90. ùÐ û ÷ Ô þ÷ þ øÐùÐ üû úÑþû Ò ù þ øÐùÐ Ð Ô Ô öÏÐ ÒÐ ûÎ1 ÎÏù 9ÎÐ 3 0Ï ÎÎ Ïþ÷ öÏÑþ Ôøû Ð Ð Ò ÑÎÑû36 ûÎÎùÒ Ï ÎÏÑÎ ÓÔ Ï ÓÎÏ ÓÒ 6Ð1 ÐûÎ 0û ùÐ ûÐ ûùùÒ ÷ Ô û Ô Ïþ 0øû Ð4 û ÐøùÐ÷ öÏÐ ÒÐ1 ÎÎùÒ ÑÐöÏÐ ÒÐ8 Î÷ Ô ÔÏôÑÐ Ô0øû Ð Ð ÐöÏÐ ÒÐ7ÏÐ÷ Ò øùÐ÷ öÏÐ ÒÐ4 Ðú Î ÎÏÑÎ ÓÔ Ô0øû Î6 ÎÏÑÎ Ó 6 ÎÎÐ6Ð4 Î ÎÎùÒ ÷ 1 ÎÏÑÎ Ó Î 0Ð Ð Ð Ðú Î ÎÏÑÎ ÓÔ 5Ô øÒù6Ð Ôû øû ÐÔ÷ öÏÐ ÒÐ Ð ÐÎÎ Ð2 ÏÐþ Ô÷ öÏÐ ÒÐ1 Ðþ ÏÎùöÏ Ï÷ Ò 0 ûüý ÓÔû ÿ0ÑÎ Ó4 û ö ÏÎ þùÒ ù Ð ÎÏÑÎ ÓÔ þ ÏøÑÒ ÐÏ Î Î ÎÏÑÎ ÓÔ Ò ÐÓ ÒÎù Ð Ð ÎÐ÷ ûûý þ Î ÒÔ 3 û ! #% ')%( (+, - %*.% 0 1 ( 2 (+, /*( )( %(! * ) '* ' ( (( 6 %$' $( '* %% % .(/*( )( ! %% ( %*.% 03 %.( %%4 %%5) , 0 - 7 ' %- %*.% 0 ,/*)% 9 %% 7' (/*( )(; + , ( ) 5 = ..' ( ) , ' %( %%5) .(/*( )( 5 % 08 * :.! $' %%5) - %*.% 0 (% %%('5 * ( .( % % %%5) * ( ( %%5) % ' /*( )(? 8 %*.% 0 @5 %( , A(: , /*( )( = * ( 5( % %*.% 0 Û ™
 91. 91. Þàà é çè ÙâàêäÖã×Ö Ûå à×äà Ö ÕÖÖÙÚ ÝÙ × ÛÜÚ ëàÚ è Ùâàì×ã×ÛÝÖ âÚé ãÛÚé ààí Úæâàà è Ù ÕÖÖÙÚ ÝÙ × ÛÜÚ ëàÚ è ÙâÖÖ ×ÛÝÖâÙìÙÛåÚÙâàêäÖã×Ö Ûå ãÛÚé ìÖí Ú à× à×äà Ö ÕÖÖÙÚ ÝÙ × ÛÜÚ îçàÖ é äà é å×è ÙâÖâÚ Ûæ ÙÙêâÖ×ïÚ ðâÙæÝ æ à Ûå ÖÖ×æÖ Ùæ Ú âà ê×Ù×æâàìÚ ê× ×Ö åÛâÙñ ÕÖÖÙÚ ÝÙ × ÛÜÚ òÙÛãïê×è ÙâÖ óà à×äà Ö Ú Ö é æÙìè æâàã×Ö Ûåæ ÕÖÖÙÚ ÝÙ × ÛÜÚ ùÐ6 ÎÓÔþûÎ ù ÒûD 3 Ñ÷ ÔÎ Ïø÷ÑÎ ÓÔ E06 Î ÑÐöÏÐ ÒÐ÷ øùÐ÷ öÏÐ ÒÐ4 û Ïû Î ÷ öÏÐ ÒÐ Ð ùùÒ ù1ÔÏûÎùùÐ Ò 2 ÏÐþ Ô÷ ù Î Ñ6 ÎÏÑÎ Ó Ð Ðú Î ÎÏÑÎ ÓÔ Îý 6Î þ Ô Î ÎÏÑÎ ÓÔ ÷øû ÐÔ Î ú2÷ Ô Ð ÐÏ Î Î 8 öÏÐ ÒÐ4 ù6 Ò öÏÐ ÒÐ8 Î÷ Ô ÎÎùÒ Ï ÎÏÑÎ ÓÔ E0 Î Ð ÎÏÑÎ Ó 6 ÎÎÐÔ0øû Ð4 8 üÏÔùÒ ÓøÐ÷ ÐÐý ÐöÏÐ ÒÐ 5ÓøÐ÷ ÐÐý ÎùùÐÒ ÷ø ÷ öÏÐ ÒÐ üû ÎÎ 0D ÎÎùÒ öÏÐ ÒÐüùø0 ÎÔû ÎÐ Î0 Î Ó0û÷ ÎÏÑÎ Ó4 Î0 Î Ó0û7 ú2÷ Ð ùÐ Ð ÎÏÑÎ Ó4 Ï úÑþû Ô0øû ÎÐ ÎÏÑÎ Ó ÒÎ þÎÔû Ð ÷ ÓøÐF4 ÏÔùÒ Ò ûÐ Î0 G ûHù÷ IÔ Îø0Ðÿ÷ÓÏJüÏöÏÒùÔJLÎÐ4ûÐ1Îø0Ðüý ÓÔû ÿ0ÑÎ Ó JüÏöÏÒùÔJLÎÐ4 4 Ò û 1 Ôûý ù ÎÎK øÐ Ï0 ø Ôûý ûûý þ Î ÒÔ ÎÎK øÐ Ï0 Ð M Eû ö6Î6 6ÑÐÔ÷ Ôû Î ÐÔ3 ùÎøù6 Î 4 Òù Ï ÑÐû ù Ð þ Ô Î 6Ï 0 Î ÑN4 3 8 ÎÎùÒ ûÓÐ ÷øÔ÷ öÏÐ ÒÐ þ Ï ÔÏÏû û6ÓÏÐ ÷øÔ÷ öÏÐ ÒÐ4 0øû Î ÔÏÏ ùÐ Î ÎÏÑÎ ÓÔ ÐÐÑûÓÐ 6 ø0 Ô ùÐ Î ÎÏÑÎ ÓÔ Ð ÎÎùÒ ôÓùÐ ÐÓøÐýöþ ÐÓÏÐ Ð öÏÐ ÒÐ þ Ï ÐÎ Ð þ Ï6 û Òû÷ öÏÐ ÒÐ û6ÓÔþÎÔû Ð ÷ ÓøÐ 0øû Î ùÏ Î0 ù O 0 Ò Ï Ô ÎÏÑÎ ÓÔ ÐÐÒ 3 Ï û ÑøÒ6 Ó Î ÎÏÑÎ ÓÔ ø0 ÏÔùÒ Ò ûÐ Î0 0 Ó Î Ð ýö P6 Ò ûÎÔ û ûÒ ûÎÓ Ô0øû Ð Ð þ ÷ Ô ÐÓÏÐ Î ÓÎ6 û Òû÷ û Î ÷ öÏÐ ÒÐ1 ÏÔùÒ Ò ûÐÓøÐ÷ ù4 Ð ÷ ÔÐ þ Ô ÎÎùÒ ÷ 1 û ÎQÎ 0 Ò Ï ÒÏ ÑøÒ6 Ó Î þ Ô Î ÎÏÑÎ ÓÔ þÎÔû Ð ÷ Î0 Î Ó Î ÐÐý ÔÑþÎÔû Ð ÐÓøÐýö4 ÏÎÎ 01 ÏÔùÒ Ò ûÐÓøÐFÒ Ô6ÓøÐ ûþ Ï Ï Ô ÔÔ3 ùÐ1 0ÏÐÎ ÓÎÓ÷ Ô Ó0ûRÎ ÏÔùÒ Ï Î0 ùSüû úÑþû þÎÔû Ð ÷ Î0 û Î Î0÷ û ù ÎÎ Î 6÷ Ô ÐÓ Ò ÒÏ û Ð Ó Ð Î Ð û Î ÷ öÏÐ ÒÐüùø0üùø0üùø0ÑþÎÔû ùÓ ÎöÏÐ ÒÐ ÷ 6 Ôùù ÎøÏ Ô þ Ô Ð ÎÏÑÎ Ó ÒÎ R ÒÎ1 ÒÎ ù ÏÔùÒÔÐ ÎÏÑÎ ÓÔ Î 2Ó6û÷ ûS Ó G ûHù÷ IÔ Îø0Ðÿ÷ÓÏJüÏöÏÒùÔJTÎÐÎøÏûÎ4 Ð1Îø0Ðüý ÓÔû ÿ0ÑÎ Ó JüÏöÏÒùÔJTÎÐÎøÏûÎ4 4 Ò û 1 Ôûý ù ÎÎK øÐ 0 6ÔÏÔ û ø Ôûý ûûý þ Î ÒÔ ÎÎK øÐ 0 6ÔÏÔ Ð M ÎÎùÒ 6 û ö6Ð ÐÐû E6ÔÏÔ÷ þÒ6Ð 4 0øû Î ÑÐøÒù Ïûþ Ï Ô ÏûÎ Î ùÓÏD 3 û ÕÖ é ÿú2 Ôþ ÒÎÏÔøÑûUû Î ÷ öÏÐ ÒÐ â×Ù ùÎû û Óù û øÒ Ô Î ÎÏÑÎ Ó4 Õ×Ýæ ÿú2 Ôþ ÒÎÏÔøÑûøÏûÎ ÷ Ñù 4 à ÚÙ ùÎû û Óù û 6ÔÏÔ Î Ï û Ð ÕÙÛå âÙìÚ à ÛÙ× çÿú2 Ôþ ÒÎÏÔøÑûøÏ6û øÑV X ÷ ÓÑÐ ý Îþ øöÐ ûþ Ï þÒÎ4 Ö ÛÝ ç äÖ ùÎû û Óù û Uø0Ô û W û Ð Ò û ÔÎùø÷ ÐÐû ùø0 û ù û ù ÕÙÛå âÙìÚ à Ý Ö ÛBÙå Ö ÿú2 Ôþ ÒÎÏÔøÑûøÏ6û Ò ÓÑÐ ý ÓÓ0 ÔÎùø÷ þ Ï þÒÎ4 Ö ÛÝ ç ÙäåäÖ Ùåç ùÎû û Óù û Uø0Ô û Ð Ò û ûÐ Îþ øöÐ û ÐÐû ùø0 CÙæ××Ý æ âàäÚÖÛÖìÙÛå ÛÝ çÿú2 6ÔÏÔ÷ Ñù û øÏ6û Ð Îø0Î üû Ó ÷ þÒÎ Ò Ï 0 6üû Ó ÷ þÒÎ åÖ ê×Ù× × ÖâÙìÚ à ùÎøÏûÎ Î Ï Ô Uø0Ô û Ôûý Ï ÒÐ û ùø0 ûÑÐ û ÒÐ û ùø0 ÐÒ øÑÓÑÐ ý ÓÓ0 û Ð Ò û ûÐ4 Y ÎÎùÒ 6 û ö6Ð ÐÐû û Óû øÏûÎD 4 0øû Î ÑÐøÒù Ïûþ Ï Ô 6ÏÔ 6ÔÏÔ 3 ÕÖ é ÿú2 Ôþ ÒÎÏÔøÑûUû Î ÷ öÏÐ ÒÐ â×Ù ùÎû û Óù û øÒ Ô Î ÎÏÑÎ Ó4 û û Ð Õ×Ýæ ÿú2 Ôþ ÒÎÏÔøÑûøÏûÎ ÷ Ñù 4 à ÚÙ ùÎû û Óù û 6ÔÏÔ Î Ï Zþ ÔUÎ Ï÷ÑÎ Ôû Ð û ÐÓÏÏÐ÷ Ï ÷ 6 6ÔÏ÷ þÒ6ÐÐÏÔÐ ÷ Ò ù 3 Ñ4 ÒûÑÎÐÏÔÐ ø ÔÐùÐÓÒûûÓÑÐ ý ûÔ 0Î ù ÒùÒ Ï 6 0 Ð 6ÎÐ Î ÑøÏû Î ùÓÏ ÏÐÓÒ û Ð ÑÐ Î Eû öÏ ÏÐÓ1 ûK ù6 0 Ð Ó Ð Ò û Î 8 Ð Ó Ð÷ Ï ÷ öÏÐ ÒÐ÷ þÒ6Ð 6 Òû 6ÎÐ Ð ÎÏÑÎ Ó Î ùÓÏ4 üÐÐÏ÷ÑÎ Ôû Ð 6 6ÔÏøù6 øÑû2 Óû÷Ïù ûÑû Ô ÏÔùÒ Ò û50Rþ Ò ÔHù÷ IÔ ÎÐÏÔÎþ Ï Î8 Î÷ 6 Ï Î ù ÒùÒ Ï ÑøÏû1 0 Î û û ù Ó 8 Îû÷ 6ÎþÎÔû Ð ÷ ÓÐ Î Ð Ò û S ÏÐÓ ÐÐÐ Ô6 ÏÐû ÷Ïù4 ùÓ ÎÐ üÐÐÐÓÏÏÐÏ ùÎ ÷ 6 6ÔÏøù6 øÑû2 Óû÷Ïù ûÑû Ô ÏÔùÒ Ò û50Rþ Ò ÔHù÷ IÔ ÎÐÏÔÎþ Ï ù û þ Ï Ï 0 Ð ù÷ Î ÑøÏû1 0 Î û û ù Ó Î 3 8 Îû÷ 6ÎþÎÔû Ð ÷ ÓÐ Î Ð Ò û S ÏÐÓ ÐÐøÑÐ 6 ÐÐ 2 ùû Ðú4 52 ÏÐ÷ þ Ô÷ öÏÐ ÒÐ 7ÎùùÐÐù Ð2 ÏÐ÷ ÓÏöÔ Ò þ ÏÎùöÏ Ï÷ Ò 0 ûüý ÓÔû ÿ0ÑÎ Ó452 ÏÐþ Ô÷ ÐÏ Î Î Î ÎÏÑÎ ÓÔ ú2÷ øÑÐ÷ ÐÏ Î ÐÎÐ1 Ð ÐÓ ÒÎù Ð Ð ÎÐ÷ ûûý þ Î ÒÔ ÐÏ Î Î û öÏÐ ÒÐ ÎùÎÐ ÷öÏÒÎ û Î [ÑÎ ùÐ8 ÎöÏÐ ÒÐ ÷öÏÒÎ ÔûÔ0øû Ð Ð4 ÎÏÑÎ ÓÔ ú2 Ô ù Î ÓÔ þ Ô ÷÷ 6 ÎÏÑÎ ÓÔ ù Î ÓÔ ÎÎùÒ ÷ Ô Î Î Û §
 92. 92. ab') (/*( )(db *( )((5() f *(, g!h , /*( )( ib *( )( -0jb +% , /*( )( c %, %*.% 0 e%*.% 0 0 ( (* % +% % %*.% 0 e%*.% 0 ' g!h % %*.% 0 $ ( G ÎÎùÒ 6 ÎÏÑÎ Ó4 4 0øû Î ÑÐöÏÐ ÒÐ M Eû öÐÔ ý û Î ÷Ôû UÎÔÒ 2 ÏÐþ Ô÷ öÏÐ ÒÐ4 Ï û ÓÏÑÐÔùöÏ Î Ô2ÎøÑû÷ öùÐ û Î ÷ 6 4 Òù Î þ Ô ùþ Ò ù Ð ÐÏ Î Î ÎÏÑÎ ÓÔ üÐÐ 2Î ù ÒûÑÐ Ô û Ï û ÎùÏ Ô þ Ô Î ÑÐ Ï Ò öÏÐ ÒÐÎþ øöÐ þû6ÎûÒ ÑÎ÷ öÏÐ ÒÐÒ 5÷ ÷ üý ÓÔû ÿ0ÑÎ Ó4 ÎÏÑÎ Ó ÔÎUø1 ÏøÏ û Ð ÎÏÑÎ Ó Ð 6 Ð û ûûý þ Î ÒÔ ù _`9(($*k ')5-(h ! , , - %*.% 0 , 0, ( /*( )(3 - ) # %, /*( )( ' % * 0 / *+% ( * % .(/*( )( - % ( %*.% 0 '5 % ') ( %*.% 03 %%5) ( = 6 .% -/0( 0 , f *(g!h , /*( )( %' %l% %55/*( )( l% %550, ( /*( )(8 ) - )% ( (* +% % %*.% 0 %%5) , / *%*.% 0 - , / * ( %*.% 0 ) ) Y üÐÐöøÐ Ð2 ÏÐ÷ þ Ô÷ ÍÎÏÑÎ ÓÔ øù6 Î Î ÷ ÍÎÏÑÎ ÓÔÒ 2 ÏÐ÷ ÓÏöÔ üÐÐÏÐ Ï Ð2 ÏÐ øù6 Î 4 Ï Îý Ï ÐÏ Î Î Î ÏÐ ÒÐ1 0 Î Ñþ Ô Î ÏÐ ÒÐ Ð ÐÏ Î ÐÎÐ4 Ï Î 2ù ÐÏ1 0 Î Ñ 8 Ï 8 þ Ô÷ öÏÐ ÒÐ1 Ð2 ÏÐ÷ ÓÏöÔ Î Î ÎÏÑÎ ÓÔ Ò ÐÏ Î ÐÎÐ4 5Ôþ 2ùÐ ÔÒ Ó Ï ÎÒ ø2 û Ò ûÔûø2 ÏÐ þ 0ÔÓÏ Ô÷ Î ÓÎEû Ò4 6 0 Î ûTIùÎ ûÍÐÎ û ] û ÎÓÔ Îû ÎÑû ÐEÏÐù ÑÑû Ô ø Ó 5 ÔÔ03 ù ^ üûUø ÎþùÐùÐ Îû 0Î ùû Î ÐÔ 0ùÐ÷ Ï ø÷ ÷ ÒQÒ Ó ù Û ¬
 93. 93. mnp oturn ow r oqr vpp x ‚}ƒ{ }…†z‡… „ ~~ ˆ{ƒzŠ} ~ ~ z ‰ }‹†z‡… yz‡…}‹}Œ}… z~Ž ~~ †„ ~‰ z … Ž‰„zƒz{ z„z ~ {zŒ„Ž{‘… ~ Ž‰z “ ~’ }Œ}… z Š}Œ„‘ }… ~  ~ }Ž ‚}ƒ{ ~ ~ „}…†z‡… yzz}~ } { €~ ”r• oqrt–x˜rx ™trp mw –rx u›œt – tp u›œt – ”n ot up–px r¢vœ• n pxq›tœt – optt n n np o r— o• pšo x xxw • t pr x t pr ž pŸ –tn –¡ t x x–œt – o o pt˜£ t – œv˜ žn t ¢ trr¤t r ”r• oqrn¢ n ž poœx otœx ovo ž p  ž p • oqr• r¢ œœt ¢ § txttt x p x t œn˜ rn n  np o ¥˜ œn tt vn¡ p– n ˜£n œn t r ¦›¢ r np o xrt p r ¢ £vœvœn ˜ r x o x ¨t n oop o ªx«• ˜ n on x • oqrp r¤t r˜ –n nw ¬ rvrt• x non n p œx xurto›–  œ¬ œq• r™t •© r ˜vx nr v x txž pŸ r np o n n t ¬ ›x ¤on trp › ˜ r x ˜ • vnon ­n q xrš› Ÿ r nœnt n • oqrp urn ow t• oqr•  ¢ — –n nw œr¢–n nw ¡œn £¢ œntršo   Ÿp  np o x vpp x˜ np o nn§ tp xn• ›t t ¬ ›x r o t vr™tr § ®¯°²³ µ· °³ ¼ ¯±° ´ ¸¹ º»½ ¾„ ¿…Œ}…†z‡… ~~ ¦›¢ rvœn ˜ rn ntt n – x œt ¢ ˜ r• oqr§ n – p ¬ n˜ œt ¢  –x vœn ˜ rrxtv¢ox ˜ rœt ¢ ˜ r• oqr ž p x p x • vœ–pxp r p r x np o ¢ px n n t p r ”¢r x p x — À›ršr x p r x np o  Á›¢ p œt ¢˜ • ot •  o¢ ›n x ˜£pt vœn ˜ r˜ v˜ np › o t x p x np › nnšrno  r o t –r x p x t n n• ot  § Ÿ t Â}Ž}‰…Œ„ ‰z „ †}†Ã { „ …~ Ž… ¿†Œ}…†z‡…  ~~ ¦›¢ r• oqrtvon ˜ ˜¤x xvp« x £¢n© r§ t¢n x –xt ˜ ron –r• •Ä•Åx tt ›Æ x ¨x”• v˜ ˜ ˜ • ot ž p np o nÀr t o›ž x –œvpo ¨t ¢ rœvp›r t› pt x ¢ •  Àœ•x n •— non t x np › ž Ÿ Án ˜ r Ètw ¢t ¢  p ¢xn ›˜ ˜ von˜ –Àx vo¢ p › •  –n xvp› ˜ ron – x ¢  mxoop x• pt r¬tx œn nÇ x š œ–o ž › x n x n nÀ t t–¡ › t tt nnno  x –xt t› pt• •Ä• rvx t x –o x  É § š Ÿ x –op ¢x•Êo Ëvpo¢n— ¡œn –p n•trx n xx¬ –x˜ œx r nrtxvp› ˜ ron – ¢xo xÉ ž › – xš›  ž › Àœx x £ ¨x pt w rop ˜ x— x ¢tt n– x –xt t› ptx nx˜ p ¢xnq nx É ž Ÿ ˜ r¥˜   o¢ £ nvon˜ vp› ˜ ron – ¢•trx tn–vnupt •  tw ›   vptn n n–¨t¡•trx tur  ttn x Á› t xn˜ nÀ x x –xt t› ptx rop t› – nn£v¤Ä mnn n v› r › n© r rop v § Ÿ n t Ì°°° ¸» ²¯µ ´¸º·¯Í¼¯±» ³¯¸» ²±´ Ï Ñ Ò ° ´ °Îº°´ γ¯¼ ´ ±º° ² µ · »²» ° »²× ³» Ø ²Î° ¯ · ³° · º ³ º °µ» ¸ºÎ» ³µ » Ð · ³ µ °Ó µ µ ²µ» »¼ ³»¹ ¹Õ¹ ±º ¯ Ö ¯° ¸° ²³ °° »¼ Ô Í ÙØÚ¹»±µ ° °»¹»±µ »°²Î°´ ±² ¹ ¯ º µ ¹ ¯ °Ó½ º ¯±º³ ´ ¯±º³ »¼ » »° °°Î¸° · °°Ö ºµ ² Û ´
 94. 94. ⵸° ´Ú¯³» ´ º±¯ ͼ¯± ¯ ± º » ²± » ³»º °µ» » ¯ ãä ±¯´ ¯æä º· ¹ ¯ Öº°è³ ¼ ç°Ó ´ ²Óµêä ² ´ ¸» ·ëäçµ ²µ»´ ±º° ² »Úºìµîäç°Ó ´ ±¼ìµïä ΰ´ åµ²° µ ç¼ » °°° ¯ ° »°éä º° » »² Ù»° » ³ Ò ¯ ³¯¼ »¼ ³»´ ¯ í º° » »»í 𻼠» Ô Î °°Ø 卿 ·µ¹ ¹Õ¹´ γ¯¼ ´ ±º° ² ²¼µñä º ó ¼ µ · µ µ ²µ» »¼ ³» ò Ô ˆ{ƒzŠ} †z‡… z ‰ }‹ ~ ~ yzz}~ } { €~ yz‡…}‹}Œ}… z~Ž ~~ †„ ~‰ z … yzz}~ } { €~ ”r• oqrn rpn t¢rr o£ ¨t x £pop ›n t¡t • r›žvr •  ntr o – •˜   vpp x˜ • oqr np o •tt –œvx¡pxœn© r ¢ ¢ vx no ˜ r œž¢ x Ê ox¡ nnx vrx˜ xt ¤ ox ”urn ow t np o ˜ t ›v›nr ˘o¡p mw –rx u›œt – uÀ¬ ¢n t• oqr ˜ • p t ˜ ˜ œx xšrnon xx ˜ –x˜ tt px vœx § nršv xno Ät o – x xxw • t pr otž or np o¡ t t ˜ p x x ˜ o¢ › ˜ ¢ x o t ›œt –r x r ¢ o x« Ÿ tn Ÿ • ˜ r¥ ¬ ›n ôxurn ow t• oqršv t vpÆ ttn–n nw  vpp x˜ np o x« px –n õx xö¤ ox tot¢ o– ˜ tt–r•˜ r§ t• ˜ œrn ›n x n¢ xx ˜ •˜ Æ À¬ œn› n t £o ¤ ox ¢ x t t •o ˜ r œn£– r x v õx x÷¢n x tot¢ o– vœ–˜ rn t o© rž o˜ r§ t• ˜ œrn ›n n n¢ xx ˜ o˜ Æ À¬ œn› n x x n r ˜¨t ¢n n ¢ x t t •o ˜ r œn£– r v õx xurto›–Æ À¬ ¢ o– vœ–˜ rn x ¨t •  n n• ot r›vx n xÅ œn n¡u£or ÷£x x ønxor ˜ • vnon tot œn› n x x n r •© r nnv˜ np ›ttop ˜ Án ˜ r t– ¡ ¤o r ¢ šxÇ r r x v – ôxœx xurto›–¡ r• oqr• ˜ œrtoox ˜ ˜ oœx xÆ t ˜ –n nw ú¤on tùn˜ –n nw mtrp ›n n ˜ • vnon x np o x t t À¬˜ r t xr ˜ r ùn t ¬ ›x rv¡ t t ¬ ›x x no ˜   r Ÿ t t ¬ ›x rv  rt ˜ t À¬¨x r x© r x Û{zŒ„Žz ‰ … mx • ˜— ¡n¤t t–n nw ˜rx ™t toonqnùn˜ –n nw ú¤on ôtr œx x˜ too— ¡x ¬ –t ˜ r „ {ƒzŠ}ƒÜ ~z  n x n˜ ¬ ›x o• pš› À¬˜ • oqr¢oŸ˜ rvœœnr£t ¢ po — • rvx n x p ¬ n˜ –£r ”r¬ –t p rn¤t t–n nw rx Án ˜ r u£or ÷£x t np o –on x x o § « vnrx xoop ˜ r n n t ntn  x© r t– n˜ ¬ ›x — Æ œn n¡ t– ¡ ¤o r › x v ønxor mx tt ›¡ xvon p ¬ –xÁn ˜ r šv š x n n x ¨t ›vx n n Ë vœn n   too–˜ rn x –n ž or šx   Àœ•x n ›  x x— œn n¡ x« t¤–˜ r r •© r tnop ˜ r r n ˜ r mnn À¬x n r ¢r ¢n – v ˜rx ™tr x •  tw n ž orn t–r vo¢ t o  o• pšo¡ ¢ nn£vn r ¢n ¬ n¡ › t œœnr § § Û{zŒ„Žz ‰ {}z~z mnntoox • oqrt œ›û¢ ˜š˜˜ • ž orp urn ow t• oqr vo¢ p r– n ›˜ ˜ õnr „ {ƒzŠ}y„… ‰ Œz  À¬ r np o œ¢ nx – ooox x ¢n x vpp x˜ np o¡ › t n tn x n x t o  tr›vx tnx ¨xùn˜ –n nw mtrp ›n n Á›¢ t o•  À¬¢ o– ˜ –˜ rn ž or˜rx ™trtr›vx t¢ tn¡ ttop •— t t ¬ ›x x no ˜   o t œõnr nntoo œn› n t x n r ¢n o• pšo ttop œn˜ ›r Ÿ § r p ›– • •Ä• ¦ž o r›vx n nr À¬˜  ªx«• ˜  Ÿp x • oqr¢oŸ˜ rvœœnr£t ¢ po ¬ x p ¤t t–n nw n on x ¢   ¢n ttop ˜ t¤toon v x tnœnt n r np o –on x x o § « vnn t–r n n˜ ¬ ›x r › • x non n ­n q • r™t n • x • oqrx t von ¢ np › ¬ ox˜ x –x ªx«• ˜ ¡np n nrn n¬ n˜ –¢x ˜ trp › ˜   œ¬ œq xrš› ž¢ n r np o ¢ pnÀ œ• ot n nÀ t ¢  v x t o˜ ¡ n– n t ™ ›r n Ÿ – ž o tr› Ä p ›û¢ t ¢n ­n q • r™t nrn tr›nvon˜ ˜¤x x˜ ž orp ›û¢ t ¢n  ¢n x– › x nx – œž or œ¬ œq xrš› n– x– nÀ t o›ž t ¢n x nx – œž or ¤n n µ µ ÝÞßᮯ°² ¸¹ º» ¹ ¯ µ°´ ü±° ºØ »¹ ºý±± ´ ±è¯¯¸µþ¼ ´ κ°»¸° ²Õ ° »²½ à ¯±»· °³ ¼ °°Ú¯ µ γ³ µ´ °³ º » »»° » Í Õ ° °Ó ³þ¼ Ö ¯µ ç°Ó ´ ¹ º»± º° » °³ º Û Ð
 95. 95. ÿ mnntoox x¢–xurn ow t• oqr r›vx t0p › vpp x˜ • oqr    À¬ ¢ v› vpp x˜ np o¡ ttop n tn1urn ow t np o  n 2 ôxurn ow t• oqrÅ t t–n nw mtrp ›n n¡   vpp x˜ np o ùn˜ ¬ ›x x no ˜ Ç Ÿ mnnœxt ¢ np › xurn ow t• oqr nrtn¬ n˜ –¢x˜ • ot •  xn˜ tvpp x  t š œ• ot ˜ vpp x˜ np o¡ n– n t ™ › x np › nn£ x rn ow   – mnnn oop ¢ np › xurn ow t• oqr nrtn¬ n˜ –¢x˜ • ot •  t –x˜ tvpp x  ˜vx n œ• ot n vpp x˜ np o¡ n– n t ™ › x np › nn˜ p x rn ow   – mnnxž pŸx • oqrp urn ow t• oqr nrtn¬ n˜ –¢x˜ • ot •  œp š xn   t n on r np o x vpp x˜ np o¡ n– n t ™ › x np › nn¢ xx›v› – mnnt• p ox vpo• oqrp urn ow t• oqr vo¢ ˜ n šŸrp p œt˜ • ot   Àn ˜ ¢ x –n np o x vpp x˜ np o¡ › t ¢ r tt x x x np › § 3 mnn¢n x • oqr£ xurn ow t• oqr p ùn˜ –n nw mtrp ›n n rž ¢ t–r•xt o pxÆ    r r np o xn˜ vpp x˜ np o¡ n t t ¬ ›x x no ˜ ¡ on œ˜ rt v˜œt –r Ÿ mnnn  ¢ np ›r›vx tr¢p œtp œt ¢0p › ¢vo¢ p r– n ›˜ ˜ ¬ –xõnr p ¬ n˜ –£r tr›vx t¢  ¬o œ• ot¡ ttop t x x p n tnx › t n tn x n x x x— o¡ n n t ntn¡ ttop œ  § • ot  np › mnn£vn ¢ np ›tv›nxp œt˜ • ot p œt ¢0p › ”¢ vo¢ p ¬ –xøtw  p ¬ n˜ –¢x˜ • ot   tw  œ• ot¡ rxw x x np › x p n tn ¡ › t x x— vn n n t ™ › x np › § – mnnn–x–œn w ˜ ¢ np ›nrt§ n§ t vpx˜ • ot   › n n p x t œ• ot¡ n– ¢ ›¢  n – x np › t mnnn • • oqrŜ• ot vœš rž or¡nrtx• ot •  vx˜ • ot ˜ ˜ rox 4œn›w žxr • v œ  ž¢ n np o ¢ np ›x ¤o ¢nÇ n– np › nnx x• x np › t t–   o n rnn ntt¤t n p p –x˜ vx˜ • ot ˜ ˜ rox§ n ˜ x• pt t–t r¬tn¤t x– t ¢ ttxxxn • œt – Èt˜ r¥ xp x x• x np › t t– ¢ p x x –o ro  x  nvtn œ§ t˜ š vt ž¢ n px ttn p x š œxt ¢ np › nnx –xž¢ x nrtnž o ˜ • ot •  rtž¢ x mnnr• ¢ np › t¢ • ¡ n– nž o ˜ š œ• ot •  ¢ • ¡ n– ¢n x np › nntr •    t nn œ• ot ˜ œž¢ x nrt ¢n x • ot •  xn˜ ž¢ x np › nn£ x •   mnnœxt ¢ • ˜ • oqr nrtn¬ n˜ –¢x  š œž¢ x t np o¡ n– n t ™ ›  – mnnt• p ox vpo¢ np › ¢¢ • ˜ • oqr vo¢ ˜ n šŸrp ž o ˜ • ot x p ¬ n˜ –¢x  Àn ˜ ¢ x –n œ• ot x œž¢ x t np o¡ › t ¢ r tt n ¢n x np › ¢ n n t ™ ›  § – mnnt von x • oqr¢ rp rx –x Ånp o t on xÇnrt¢ ¢n˜ • ot x n¬ n˜ –¢xnqn• to£ ˜  pnÀ r np o p x ¢r • oqr œ•› ˜ r¡ n– œnž o x np › ¢ n t ™ › – n– pto t w – x x –x• ot 4œn›w ˜ •nn ntt¤p • to£ ˜ • ot ˜ ˜ rox§ n ˜ x• pt t–t r¬tn¤t x–  ¢ np › o n ¢ › • v n n– pto x np › t t– ¢ p x x –o ro  x  nvtn p x p x š mnn˜ £on • r¨t • ˜— ˜ r• oqr r›vx t0p › ˜ £o• ot   t to r xo© r n x x np o¡ ttop n tn1öt to np › p p Ž‰„zƒz{ z„z ~ {zŒ„Ž{‘… ~ yzz}~ } { €~ 5°¯ »²¯Ú± ¯°´ °»° ôn• to£ ˜ mw –rx u›œt –¡n¬ n˜ –£rtot¬ –t ˜ r• oqrœnr¢n x tx tn© rtt¢n n ˜ ptnt o— n– pto x xxw • t pr n t ntn À¬ x© r x np o o r˜ r • ¨t Àv–˜ r ¢n – ˜¨xt x œx ov¨x˜ o ž p  v • ˜ rx ¬ –t urn ow t£–rt”•© r˜ £n pn •  ›n t –tntoo— tœoo–rx ˜£n— t œn t r ªx« x t¢n r x© r vpp x˜ xx ¨t t tœt –r nnn– p  p À¬¨x˜ pn¢n ¢ o t n x ¨t ˜ £n pn  v • ˜ t£Ÿt£Ÿx tn© r•˜ œt – x žo ž p ¢oŸp xn¬ n˜ –£r˜ x ¨t r •© r t tœt –r ªx« x t˜ rnt tnt • ¨t n on pt ¢ o œn t r –on ˜ n t ntn t •© r n › ˜rx ™tr ¦›œ˜rx šv –œ¬ œ• ˜ ›n p ¬ –x”n ot •  pvn xmw –rx u›œt – ”n ot ôxœx xurto›–¡ ›¢ o• pšo  q or¡ x« n q x tvo  x x— ž pŸ nnooo xxw • t pr ž pŸ ˜ • vnon vo t v r § p r– n ›˜ ˜ ¬ –xõnr•  t nx ¨x˜ n–n t –tn ¤t r˜ –n nw ú¤on tmtrp ›n n  n tn x n x x x— o nnš •— t › p  p r n t ¬ ›x rvr x no ˜ r t Ÿ Ž‰z “ ~’ }Œ}… z Š}Œ„‘ }… ~  ~ }Ž yzz}~ } { €~ 6 v›n xt o ¨x˕ to£ ˜ ¥p › xmw –rx u›œt –¡no n¬ n˜ –£r xurn ow t£–rtotœoo–r˜ xno ˜ œ˜ — n– pto n n tn˜ xxw • t pr vœn˜ n t ntn¡ vpp x˜ xx À¬ pn¢n t Ÿ t x £–rn t–r 78o•  ›n t –tš r£–rn t–rt ¢ ¤t t–n nw  ”urn ow t£–r• r¢ vp›r§ t•  –œn  xx ¬ n  – nnn– p  p ¤o xx ¬ n œrn n˜ ¬ ›x vpp x˜ xx xrox –xt ¢ tœo ¬o › t n t  x £vn o ž p¡ v›o ž p¡ nt n • ›ro ž p n t–r v›v¢ œn t rt™v œ•o o •n x ˜ •on o ž p¡ o  ¢ tw œn t r x¢– œn t r p šž  tn œn t r ¬ n¡ xxn œno ž œt• v£nt   ›p ¡ ¢ › œn t r ž n o œt x v n ¢ œn t ¢tooo£ ¨t ˜ n§ ox  v • ˜ tn £v› pto ž p n t–rp œx xö¤ ox•  ˜¨x ”r•xtx ˜ š r œno ž œx À¬pxœn© r t ¢šr ªx« x t›šno – œn t r ¬ n x ˜ •˜ nnt o—   ¥–r t ¤o œt n • žp rvo˜ rp ž o Á rxn t–rp • ot Á  ¤ on  x n ¢n o — ¬ x x np › o   n n n 9ü±° ºØ »Ú²± γ³ µ´ µµ Èon¢ t–r•xt o pxÆ ž œ˜ rt v˜œt –r Å p x rœt –Çmnnn  ¢ œn t nrt¢ ¢š ˜ § n§ t ›v› xvœ• –˜ Å v¢p xxônt n x ˜ £–r x ˜ o˜ r x pt  ¬o œno ž œ¡ n– œn§ ox t ¢ ›¢ xn ˜ x ¢n x o ›o˜ šž ˜  t xxÇ ¢ t  p § n§ t ˜rxoš tnœnt n pxvp vn xn vœ• –˜ •  urn ow t£–r ¢ ›¢  o• r–x˜  Ÿp œt – x t–˜ x x ¢n x nnx vpp x˜ xx  o mnnv›v¢ œn t ¬ nt  o •n x vo¢ ˜ n šŸrt œnœoo–   xxn œno ž œn t– œ•o  ›p ¡ › t ¢ r tt œ¢ pn¢n œt x § õ
 96. 96. mnnxž pŸn £–r nrtn œoo–rp urn ow t£–r ¦x˜ œp rnr¨xp xntnnx˜ œ˜ r£–rp u›œt –  t n on r xx¡ n– r pn¢n x vpp x˜ xx  t tr t— — £– t n xx x t pr ”n ot  ž pŸ mnn£vn ¢ œn t vo¢ vœx¬ –x˜o œ¢ pn¢np urn ow t£–rttv›nøtw   tw  œno ž œ¡ › t x x— o – œnœoo– x vpp x˜ xx rxw vn  § txt mnnx¢–¢ œn t ¢ rot t œn¥p › ›–n –¡ ›¢ vœx¬ –x˜o nœoo– tr›vx tõoo Ÿp œt ¢  v› œno ž œ§ tt–  œ¢ n tn£ ¢ pt vo t x x— o – pn¢n ttop pœon x p n š ¢ § txp ˜ vpt–  t x –Àx Õ Ò Ò »µ ÝÞßáÌ°°¸µ²° · ¸° » ¹ ±µ·² ¼× ¼· ´ ° ÍÔ±» · ¸ºº²¯ ³ ü±° ºØ »Ú²±µ κ· θµÖ ²µ´¯º à ¯ ±¯¯ ¸°º ó ¸° μ ° κ » · ± »» ¸±° ³°·° µ γ³ µ´ µµ · ¼ » µ µí º ² ³ ¸ºº²¯ »»Î¼°»²·° ³ ¸» ·Î³»²°½ ° ³°·° ±µØ ±° ¯¯ µ ³ µ ²Ó· ¼ mnntoon o£ ¨t ˜ ¢ ¢š ˜ £–¡vo¢ vœx¬ –x˜o œ¢ pn¢nttv›n£ ¨t ˜ n§ oxp  À¬ rpxœn© r t œn§ ox t xx › t x x— o – œnœoo– rxw pxœn© r x ¢š x § txt œt ¢vpt–n  p x –À¢ › mnn˜ •on ¢ œn t vo¢ vœx¬ –x˜o œ¢ pn¢n tv›n¢ ›n p œt ¢vpt–n tp œttxn§ ox  ¢ ›  œno ž œ¡ › t x x— o – œnœoo–¡ rxw •o  x p x –À¢ › x o ¢š  v § txt v mnnž¢ œn t vo¢ vœx¬ –x˜o œ¢ pn¢nttv›n÷o  Ët§ t˜ ¢÷o  ˘o xœt ¢  o œno ž œ¡ › t x x— o – œnœoo– rxw  r¢ nx  o – n § txt n n tnp p vpt–n  x –À¢ › mnnœx–n x p œt ˜ rn§ ox¡ ›¢ vœx¬ –x˜o xurn ow t£–rttv›nõx–n p œt ˜ n§ oxp œt ¢  r r x r x ¢šr vo t x x— o – vpp x˜ xx rxw r x r t ¢š x p § txp vpt–n  x –À¢ › mnnœx–n x x¢–œn ¢ › ptnvon vo¢ p ™x t˜ ¬ n˜ –£r˜ urn ow t£–r  r ¢ v› p nœt – nÀ¡ › t x vp t n t ntn x vpp x˜ xx  n § ”œt ¢rrt r ˜ urn ow t£–rvpq •© rn oop o •  t–n nw vœn o ž p § tt–x˜rx ™trp ÁnÀ p ¢• px x vpp x˜ xx x –œx ¨t ˜vx nr nnr ¬ ›n x rœn t r ¢ r— o• pšo n on ˜ £–r t xxÆ ¦¢šr˜ urn ow to r—  ¦¬tnvon˜ ˜¤x x  ˜ mw –rx u›œt –¡vœx ¨t •  œ•o n £–r § ox x vpp x˜ œ•trx  nÀ t o›ž œ•o x xxw • t pr x •© r nno  r xx œo œo n¢ › ptr›vx n n p urn ow t£–r –nœt – ttop ˜ r x vpp x˜ xx  Ènšurn ow x œù›¢ mtœo ›tp œt tr›n ¢ ›¢ x –p xn o ž p p urn ow t£–r ”p š ›n vpp xvœx¢ ¬ œ   – w x n nš œ¤¬ œvpt ˜ rœn t r x vpp x˜ xx  xx tÄ ¤¬ œt– ˜rx ™t p ”n ot  ›¢ r¤ o• pš› x ž pŸ öt tooÁnÀ ˜ t–x öt totn o ž p ˜ ÁnÀ ˜ t–x t § n – tt¢n¢ xrx ˜ po ˜ t–x˜ mw –œtž ˜ £  on t ror ˜ £ rœn t r n on t ror p ¢ px Àv– œnvt• p « vn t ro x xx t p › p › › Å  1mw –œtž t• p « vn˜ uro xmw –œtž Ç ¦•o n xx t1Áxrx ˜ po t –x˜ xx t  œx › õx–n žn t uÀ¬ œnžn tt x– ˜ ro ž p p urn ow t£–r r ˜   ot¢ ˜ œš› n œn t r x vpp x˜ xx  n ¦r• ¬on© rp –  tp v¬ x p xrxv¬ n • ›r– r˜ t –tÁx p  ¢ › ¨t x­ot
 97. 97. xønt x — — x t–r tx tœx nÁno œœx r v – š ¦šrr›ž o mx™v t•onon tx ›t ox t nr ›on˜  v˜ ˜ pÄp – š o õ …
 98. 98. ! ; ,'$$ ' 2 1 2 *!* !' + = 2 '= ! ' ?1' '2 !1' '!* ' 1$ ''' '2 2 4 6 ! ' 2$' ' '! 6 15 1 A1 '2 $ 1 B 2 =E' F$!!5 !*! 1' @$ ! '9 $ $ 2 $ CD ! !2 '$' 4 GHIKL O Q J MNP H C''! 6 1* ; * 4!'5+ ''1 S$2 2 $* '/' 2 'T1'2 2 ''' 2 1' ' ! *' ' 12 2 2 ! 2 4 $ ' R 2!= ! '?5 ! ''1' ''% ! ' UJO VV E! '! 6 1W 6' $* $*!; ' ; 58''6 1' 2 ! * 2 ! 6 1S 2* 'T6 1' X D! *! D! ! 1'! 6 1= $ $ ' 1' '/' ! 2 : ' ' ! 6 114 6 '5'2 !2 2 $* 2( ! * 2( 5 1' ! ! 1' 4 $ ' ! 0 $' $ 12 2 ''6 ' ! 0 $' '' ' YLJ V^OOO H_KO L`JNMO Z O V ^V J V [O JV [ #! 2$' ''! 6 15 '' $ 2 !2 2 $$%'! 6 1S 2* ' T% ! a'11' = '' ?1' !*! 1' 8'' $'= !!* $ 1' '/' $ 5 $ 1' ' 1 R $ 2 2 $'' $2 !2 2 $ *' 1= * $ $ $ 5 #$ %!') $* * % * $% ' $2 3 *5 ( +,! - .' / 0 0 $ $1 '3'! 11 $ 4 #4$$ '$ 7 89 !'!' ! ! 6 ! '2 2 2 *:* ! 4 õ Û
 99. 99. bcedh jl lo ipq s d df i km nf nrc t ~yw y‚z} ƒ€„v … €  y wv†y ‡…€v ‰ ‚z} ƒ€„v … „wˆ yƒy  y wv†y ~yw yŠ‹ƒŒ… € yƒ€… z ŒŽ{  „…ˆ yƒ€Š‹ƒŒ… {vv ‰ yƒ€… z ŒŽ{ ~€€ ‰ …ˆ yƒ€ŒŠvv „ ƒ€… z ƒzz z v ŒŽ{v }y{v ‘vwŽv v {v ŒŽ{v ‰ w€ w € … z ƒwy ~yw  yƒ€„v … €y‚z} wv†y uvvyz }y w {|z ‡…€v ‰ „wˆ yƒy‚z} wv†y  yƒ€„v … uvvyz }y w {|z ~yw €yŠ‹ƒŒ… ƒ€… z y ŒŽ{ uvvyz }y w {|z ’q t ffddi ” fdc “•c –—˜d™ctip k šejkh jk t h f il” œfo jdf žn“i j qlhdf h jl lo Ÿ “ l h cj“lt fp dq “i k l qci j lliiql ii“cl l p k›f ffo p i td d ced i km nf e hdfh jl lo ¡¢ l¢ i q cl if p kc” h q cl ie““i k nkŸ kp h” œfo jdf žn“i j qlfhdfkrh f¢ l f ce i km nf q nq k th h q lj f i th h f “•c ci f l kf ffo p i td d ce ¤cft q n › l£ ddi p kef l ij cdll fe“ffhdfh jl lo pcep n cj“lf ilct n d¥ tjnh f ce i km nf k clŸ t ¦f§p h nkkfhdfh jl lo pcep n qchekhdf h jl lo l cct cŸ’q t ffhdfpcep n dci eif f hdf h e f ilj l ce i km nf k cl f t cl ced i km nf hef ld l h ce k cl ij k o cœ d ced i i t t £ jl lo l cct c dkfqc¨h d biclfhdfkrh ckph e“fdqhdfh jl lo pcep n©ijcq sih ¢ ifip › km nf hef ld i” jcl fŸ ™ ce ¤cf“ld ¥ cf f i ce i km nf k clŸ kc¢ id i q dlf n t t ™ h dkr tl fhdf ¤i t hdf¡d™cti i™l “i jh cp t£n f ce qci jŸ e llr ktcf“io kh d“p t f dr ijdhkjci p k jcqkhdf h jl lo ª k ll j nf ii i o œ cl dl c k d lllk c ced i km nf k i¨ m «” ec hdf h jl lo t “i“fhdf™cfi q o jdf žn“i j ij cdll ff ¢ i¢ l¢ i l¢ cfrl h ij dt f f k ced i km nf f d ce ¤e “¢ if ffo p i td d¥ tjnh q q q nq k kq£ kt i d¥ i h i d i ch Ÿ hj f l «” ec hdf h jl lo t “i“fhdf™cfqc¨h il“i k £kq n fddi p kef lŸ f k ced i km nf f d ce ¤e jcl fp n “•c c l h cj“lf ilct n i d n l j ©k hdf h jl lo i “hdfnent fi “nen ikh Ÿ c ced i km nf “q ce flœ ” “q fl h i i i ©k hdf h jl lo i hl eti ef ld¬” i ££c­ c ced i km nf ““¤cd f £tct c t fk“f¤idŸ i bced–—® “lki h hdfdfm l f ›i p k fq dh heh dh hdf h jl lo Ÿ df b¯ jc d i ce ” f d p° d ll£n“i i cl f i ced i km nf ¨ bi™l “i j ™i q ti til q cl i e“hdf h jl lo Ÿ˜io klt l qiq th h £¨lf q th h e“m dl j dkr ti k¢ i j“i j d th h d f ced i km nf nf ch œ d “lq cl i lc q “lq cl i f ljti ip › ck p k £jkpf n“l h ™l “i j›f dlfn i llic kmi d i kr tl” Ÿ £ l ±o jdf žn“i j piclh q dlfi ce krh hli j p k k kq ce h jl lo Ÿ—h dkr tl” k¢ i j fhdf ffo p i td ked i “ip › “hdf ¤cfl ²eti llec “hdf i km nf i™l “i j›f™i q tih ce l krh di ql¢ io ip › hli j hdf ¤iœ dicn tit hdf¢ iet¡ hdfh jl lo Ÿ——h m ke“i h qfh q ¤cfldr k q ¥ dlfl ²eti cp t£nip el“i j f ce q f j“f ce i km nf f i if t lf d i “ qcjk i™kl tl h hdf e“ff³´¶¸ º´ ¼½ ·½ ³ÀÁ ¾ÂÀ½ õ p k i™l “i jkfhdfkrh i ql“i jŸ©f dn jc c ik“i jd i ceœ f n¥ fh µ·¹ »¸ ¾ ´ µ¾½ » ¾ œ llh dkr tl ce ¤cfkr nk ti tqj il h e“i j›fh Äch Ådp k mi c™k ›i dmiqcjk dh h dkr tl” Ÿ fq tl” f t f llf jktf“l° d f k jc c i i™l “i j›f n¥ f Æ «fÄch Åd ienlžhjkǝk™ktcdÇbii i o Ÿ«f˜lœienlo jdf žn“i j ǝk™ktcdÇbii i o Ÿ Ÿ t f œ dfo c ii§ el d“p t f l e dfo ffo p i td ii§ el d“p t f È Éiict f hdf h d²h dt “i qbcedh jl lo ¬ p d¤i lk qkl¡¢ lk hdf h jl lo ­ Ÿ nef i d ced iil f f t df i km nf ¡ fd£n jc c j q jf ced i km nfŸ m Ê Éiict q ce h jl lo iqc¨ l jel h dj l nh h nj h bcedh jl lo p k i ²dl lfh “t ¢ l f hdf Ÿ nef i “hdf i km nf jci d ind i il f l f l cl i df i km nf llklqjk ki l q n d ced n d h jl lo dkfqc¨h d i km nf i” jcl f n Ë ©nq i Ÿ c i “±Ìikccc o jdf žn“i j p k q “f ce›fi jii cfŸ ¢ iteif ffo p i td ll¢ il h™l” tk “£r k c —ͽ Î Ïмºµif jl h dtf£h kdh d™ k ec“pq s dp k hef l ™tct nl i l o jdf žn“i jŸ “ldk i ¾ ´ µ´ qkd ii £ni fl i fj i k nrc lll cct kq ef lc h d f ffo p i td Ål l t h ¡c ih pq s dh c fj›f ip kl” iijdip elddf™kicf e“fpf k“lii etk“sit dp dl nrs dh nrc i “p kl” œ šfj›fi ™c dicc ” ft eh d f krl tf jl d l ljd q c f t f t o jdf žn“i j inrs df ef ld ffo p i td q c pct cŸ t —dc q tjnh d f “• qf h pq s dficcf e“f d“¢ icdll fœ d h nd i nrc ” šmh d f ª t ±p° dl cct h dl “i q® fjkf žšfjk ›i hef l l f t “p kl q p kl Ñckdl cct h dl “i qÑck q nf hef l f f t nff j j Ñf“lf h l¢ cft decl h h¥f f—mciÉl£ke“f k jd i kq£ l lšd i cnr k nl f Ÿ k õ õ
 100. 100. Éi£e cdll pq s di kt i¢ l jl i jni fo jdf žn“i j t fetclnjkjh dii t d“i q l kpch d «id edœ f§ tjnk nrc “rl h q tc h œl£¨ ffo p i td ” f dr cl f f nd f t d pf k fŸ di lf t h d l f pq s dke“s dll f l lii” t dm t Ñck jf llickfeki l tfh q nrc f h q lj ipq s d d nrc i¡ c jnh d p kekf f q “i q nfDZqkŸ k £j lkr “i j i “pq s q i “lp dlh nrc œ t t j l t t l cct “j ¬­t c¤c h t “i p dlf hkjk h pq s Ÿ krl ct k l¢ cf “leh de“q lljk ij h ktil hef iq c Û f tef f f œ lj q c •c f nrc ±pf k“l r fl kq£d kl f f “ekeiih c ql j n i f t n cccnl” Ÿlliccc™k ›i dmif pq s dcdll fœ dfo q lÇÉf k nrcdidnef iq nrc t dm t Ÿ telc ›f k šmktf“l° d f k d nrc tjnh d ienl—²h mipq s iict “pq s f q “i q ¨ t t t » » » Ö×ØÚܸ¸Ý¸ Ý ½ ß ½ àÝ á ¾ Á¾ ¸âÁà´¾ºÞ ݾ½ àÝ á ½ à µ¸Üß¹á µ¾ Á¾ ¸µà · µÎ ¸¼ ·ßã»´» à µ¸Üß¹á Ù · µ· ººÞ ݾ ´ ß¹À àÀ» ß ¾ À ½ ß ´ ß¹À ¸ ¸¼ Ý À àÀ» À ¸¸¸ Ý à µ¸ ´´¸ ¼ ¸ ¸¼ Ý Àµ 庵¹ À¸ Àµ¸´¾ºÞ ݾ½ àÝ á ´·ÀÀÀ Üæ ¼µ¾ åߺ´ ¼ä »ä ´ ݽ â»¼ß ½ ß ´ ß¹À ´»Á´¾ ¾¾æ à ´ »µ » çp d¤i dnef l q lj ipq s dl cct n lleki l pq s de“p jidl“li l f e“f jfl nlcf Òl ¡ p d¤i fd£niict k “lp dlh nrc hef l p k lkr k nrc f l¤ c k ¨t h d f qk pc j Ÿ “m “¡ fd£n t t £ e£ eckq jnfp k ii“cl fpq s l“li l fi qk p dlh ddi Ÿ¦f§p h d l cct kfllo qlkpclèp dlh pq s k “llo llh jk t h nrc k ¨t h “f jl lj f cj“l e f isi hef l jnff ¡ n lj i nr l t e cdp k dkid pq s e“fo jdf žn“i jŸ t llql di nrc f ffo p i td t  „…ˆ yƒ€Š‹ƒŒ… ƒ€… z {vv ‰ y ŒŽ{ uvvyz }y w {|z ~€€ ‰ …ˆ yƒ€ŒŠvv „ ŒŽ{v }y{v vƒ€… z ƒzz z uvvyz }y w {|z ‘vwŽv v {v ŒŽ{v ‰ w€ w € … z ƒwy uvvyz }y w {|z Éclq ijdpfi c tfª r “h di keh“i jd  d fcdll f h pq s œ i™kicf i tjnh k f nrc d ft eh Ÿ t Écll cdk›i h cdll” ft eh de“f“• qfh pq s Ÿ r dtjq° d i tjn›f™kicl f h n i nrc t ¦ic¢ id f l¢ cf h pq s ™k“h df ljh diepif p k p dlnrs dl kpch t hkjk h kcq i d kq£d i nrc fl ie“p el f f csd lll lj q c pf k l f c •c f ™ t t l i f o jdf žn“i jŸ ffo p i td çp d¤i dnef l q lj ipq s dl cct n lleki l pq s de“p jidl“li l f e“f jfl nlcf fd£niict k “lp dlh nrc hef l p k lkr k nrc f l¤ c k ¨t h d f qk pc j Ÿ t t £ e£ Æ «fÄch Åd ienlžhjkǝk™ktcdǝnrs d «f˜lœienlo jdf žn“i j ǝk™ktcdǝnrs d Ÿ t f œ dfo c ii§ el q c Ÿ e dfo ffo p i td ii§ el q c Ÿ l t t È «leclh h¥f fk™ktcd dnef ilj l cct n ipq s d dnef iq lj lnj iecq i eniŸ Ÿ lš i cnr ii§ elœ iict dl hef l h nrc œ iict “lp dlh cl n i “ždfo k t d ¢ Ê lliccfeti h h q ljœecq h l £¨dt hkjk Ÿ±e“co h p dll lii¥t ²t n ipii§ elŸ Ÿ k šmk f jé f i “lp dl n i q d ii f c •c l t f l lj p kek l l ilh k™ktcd ¢ i f Ö×ØÚêë µßÁ¾ ´Ý ¾¸ » À¼· ·½ à µ¸Üß¹á µ½ Üæ ¼µ¾ åߺ´ ¼ä Ù ¾ ´´À» ºßÁß ¾ »´À ¸ ¸¼ Ý À ¾ ¾¾æ à ´ »µ ¾ » Ë –iteifo jdf žn“i j p k lkr kf pq s d Ÿ ccc ffo p i td lleki l d nrc Ÿ t ’q t ffo jdf žn“i j ¡ccch œdfeki l f jh df pq s dp¡s dll fœ ijkikd f nenl f t dp dl h pq s d l h ffo p i td tel f ” lkr h d f f d nrc k c jnh d h iec œ q flc h d l ljd i nrc t t f ¨ t l cct cŸlleki l l i l f pq s dp¡s dll f e“f ¢ ldfo jdf žn“i j ™c tkr i pidf iidr k ljelÉo™ hef ld k lkr k p t d d nrc k c jnh d f d q c ffo p i td f i ji q œ kdct i qi in c t t j i ¢ l j telfd™ kŸ l h lp kq j f iccl ecq i “t eclh h¥f f¢ idnc etc ›fp k r fl f t q tfccc fj i ’q t f ir tl™k šmh œ n i “Éc l lš i cnr q fcj f ™“l” llct kk Ål ¢ el k eki l tfh pq s df ef ldih jkikd lkr “i j i nrc pct c i iec Ÿ t f —dp mcl° dt j k it em f t fdfem kl p ndjk dh i ji©f tŸ q n ›i fÒÅci Ó fÑli f Ô ” ” f ijd if i“f l©klc ““f d e j £ —£ddnr c Õ f¤e ipclcl if ni cf i ld nclh k eh h tst j £ c ððñòó ð ôñõôöòó ð ö÷ðð øù÷ú÷ûüýüõþüøûó û÷ÿ 0135726 6
 101. 101. 2 16 1 46 89 8 6 6 7 24 5 õ o
 102. 102. # % # # # #'' # # , $ '% ( ' % )*% '+ õ ™
 103. 103. - 02407 39 ;0 ./ 135 8 1:= G J@KL? BNMBOMP HIB@? M@ EB QBHBC J@C RP MPLH?F HP?MC JTLN DMBBUG ? D? UC Y HIB@? H? DN S @ RC? ? VWIP N DMBXN G J@KL? BNMBOMP HIB@? M@ E B ??BC FB @ DEC QBHBC J@C RP HIB@? H? DNMPLH?F HP?MC JT ? S @ RC? LN DMBBUG ? D? DMBXN VWIP NUC Y ??BC FB @ DEC Z0/ 7 8 17 ]1: ^8 0`a 2=0 bc.8 2 8[/:3 9 3 1=/ 1 72 c=8=cdc=[.0; f _g [ 0 81/0 :; .7 0_ 00a / 8 _= 3 211 : 70 338 ; 0 3 e 0 .3 8 = de 0 h i88;_ j1: k- 021kl: 707 7 0 g c[0 8 9 ;0 ./ 13 3 1 0 ^8 g m `1[1 =c[0 807 0 g 0:88 88;_ ^8 g n oc: 8 /0 :; g ; 8 .p8 17 ]1 9 g j1/0 :5 7 7 0q;;;7 _ [;37 7d0 0l: 707 7 0 Z0/ 7 =10 [_1c=7 1/0 :5 / 1 rs10 9 3 1= 8 17 40 0 ^8 _[3 3 3 3r 8 ;cf 3 1 0 ^8 g [ 0 8:3 = 0 208 8 8 17 40 338;; = : 70 9 87 =t 3 211i8/88;7 =23 0d 70 =c[0 8w: 0 : 883[/:3g 1u1 83; 1 : ;v 88;_ 7 g 1 x oc: 8 /:3 9 3 1g g ; 8 .o3 211 : 70 9 y`a 2=0 bc.8 2 [c[ 0 9 3 1=[/:3 0 [.0; f _ 8 00 39 ;0 /0 2=/ 1 740 00a / 8 _= 003 = : 70 3 217 = 0 .3 8 = ._ = 1:= 1_0 338 ;5 g z oc: 8 _c^0 g ; 8 .o0 [:7 g 9 jc: =[.83 7f2;; 02.; f _ :3 7 0=/ 187 |;7 }=- f j[:=2_~ jl: _ 00|- :;]7 v0`a 2=0 f .3 { 1= ;; =./ 13 .3 8 = =_ 0 : 02 0 _ 0 .3 8 9 ;;0 |- g 3 7 jq 2;3 0 00a / 3 ; c bc.8 2 23 3a [.0|;7 }=80=u 1 7 =3[.837f2c :=3 _ 1/ 1 ./ 13 ; f _ 712.8 2 _ `a 2=0 bc.8 2g 8 _= 1s c3 0 _ 0 02 8 3 : { 1 ;; 0 [_ 8 33; 021.3 8 = ; 3 _8 0 00a / 8 _= }3 3 8 h b=0a j1: k- 021ki: 02 jg g [c3 9 ;0 ./ 13 / 18|m b=0a : 820/ 1 310 39 ;0 7 ; f ._ [./ 27 1 g [c3 .7 =; 33=c3 = 1:= 8 .3 8 0 0 :3 0g _ n Z8;9 8= 30 40js;; f _ 3 9 ;7 =_ `a 2=0 82 =c[0 3 3 i8828 ; 02_ 0.:2=; f _ 0 = 7 =t18 ; g 1;: 8 /5 1 .3 8 = 7 :1 3 0 00a / =d 88;_ 7 g =; 1./ 13 7 ; .3 8 = : 8 883 72 u 1 ; 3 de c=.3=218 7 = 1: =30 40 3 ; 37 v 8.39 88= /5 g x `33=c3 3 ; f _ ; 027 =712.8 2 8 .3/ =3[t _ .8q37 2 23v=c[0 8o1 1=s 32 8[:;3:3 7 37 2 g 1 31 =.3 8 =./ 13 3 ; 3 _8 .: 32 :0 0 8 333: c 88;_ ; : / =3 rc= =_ 0 33 3 3: c 23g z oc: 8 _[3g g ; 8 .-;;1 9 € i88;_ 3[.837f2c / 1;7 9 3 3 ; f _ =10; 027 = g c[0 8 { 1 ;; 3 32 3 : c =.3 8 = 85 ./ 13 3g 3 1 ‚ƒ… ‡ Š‹ Œˆ ŒˆŽ‹ Šˆ“ˆ ˆ””Š‹ ‡— ‹ ™•‘”˜ ‡ Š‡š ‘ ˆŠ ”ˆ‡š‘Œ”‡ŽŽ Š ‘ˆŽ ‹ˆˆ‡ Ž „ ˆ Š Ž  ‘ ’ ‡” ‘ –— Š ˜ Œˆ ˜ ˆ”› ˆ ˆ Š“ ˆ ‡ ‘ ‘ ŠŽ ‹“ ‡ Š‘“Œˆ “ ˆ • š œŽ • ŒˆŽˆ“ ‹ Ž Ž  ‘ ‡ž Š ˆ“ Ÿ   b=0a : :.3=; f _ 9 87 =t ./ 13¡ g [c3 .30 ; .3 8 = : 883; 021 ¢3c2 7 .;;21= [;: _ ; f ./ 1 ./ 1dcg ;3 8 _3:3v c 8 3 .3 8 33; 02e = 9 3 w3 2_ 332[3iau/8=0 3 38[;: 8 d;=; f _ / 1 ./ 1dc=3 .8.02./ g _8 a 8c ; 1=;_ 7 c 8 .1 .3 8 = 33; 02e 0 = 8 0 2 9 3 3 oc: 8 c[0 3 £: 0/ 1 ./ 13 27 =3 ; f _ 7=0 ^8= ; 8 .i88;_ 1 7 33; 0210 3 =.3 8 = ;/ _;g 9 ¤ oc: 8 21- f ./ 1 ./ 13 3; f .g g ; 8 .ys8 .3 8 33; 021 .3 8 9 j==cf ; ¥ `0^[ 8/;3;3 80 c8 ;0 8 3= c;37 1 [7 7 _e_ 2 ; õ §
 104. 104. ¦§§ ª¬ ©¯± ¬² «¯ ¨©«­§ ® § ¨³´µ ¶·³ µª©§ ± µ´©³¬ ¯ ¬§® º ¸© ¯ § § §««¯ ¬ § ¬ § © ·µ ¸ © ¯ ®¹ ¯ «ª·± µ µ¬ » «¬º ± ­µ¨ ¼½± µ º © µ ­«¸¾¿ õ ¬
 105. 105. ÀÁ Ä Æ ÄÈ ÇÁ ÂÁ ÅÇ ÆÉÊË Æ ÕÎÍ Ö×ÒÐØ Î Ø × ÛÎÒÔ ÑÎ ÐÍÙÖÑÐÚ Í Ð ÜÛÎÎÖ×ÍÙÖÑÐ Ñ Î Ø ÜÛÎÎÖ×ÍÙÖÑÐÌÝÞ Ñ Î Ø ß ÑÍÖ×ÍÙÖÑÐÌÝÞÚ Ö×ÍÒÐØ Ô ×Í ÒàÎ Î Ø × Í Í áÍ ÌÎ Ú à ÎØ ÎÐàÍÙÖÑÐà ÐÔ à Í âÑ Î Ø ÞÚ ãÍ Ö×ÍÙÖÑÐ ÔÎ Î Ø ÕÎÍ Ö×ÒÐØ Î Ø × ÛÎÒÔ ÑÎ ÐÍÙÖÑÐÚ Í Ð ÌÍÍÐÑ ÔÐ Î ÒÓÑ ÜÛÎÎÖ×ÍÙÖÑÐ Ñ Î Ø ÌÍÍÐÑ ÔÐ Î ÒÓÑ äå Ëæç éÇÆêëÇÁ å Æ íç î Ä ï Æ Á èê ðÁ çå å Ç ð Æò Ëå Æ ÂåçÄóôÂéò ÄÁ ËÆ ççËÆ ÇÇÇÆéÂÉ ÁËÊèÆ Æì Ë ÄÄÄ Å Å ï çË É Á ÁÇ Ë Ä ñË Ç Ä Á ÄÄç ÆËË Ä ÄéËî çëï éËëÇ ïéÄ Á Â Ä é å ÂÅ Á ÄÈ ÇÁç ÆïÁ ÆÉÊ ÂÅÄ éó õ öççÇï ÷ÆÉÊøùÁÁ ÷ÆÉÊ ç ÆïÁ ó èéÁ ç È ÇÁ Êø È ÇÁ ÂÅÄ éó ú ûÇÇ Ä Á üç å Æ ï Ê ÂÄ ç éÇÉ ç ó êð Ë åý Ë ÄÄÄ ÁÄÇ ê Âç è ç Âþÿó ç È 0Ð×ÚùÁ Ç ï Ê ÆÉÊ ò Ç ê Âó ÂçÄÁ ÁÁÄÈ ÇÁ ç ÂÄ ç ÌÎáÚÑ 2 Ð4Áï é åý Ëå Æ çÇÇÄèÆÉÄ ÄðÆ ÄÆËèüÁò ËÇ ê ï È çåçç ò ÂåÇ ÆÁ ÊËÄÇÄ ï ðèó Ú 1ÒÑ3 ÆççÁ üç ÄÄò ì Æ Äê Æî è Äç çÁÉ5 Ä ÂÄ ç Ë É Æðï çÇ Æ É ÇÉ è Æ Ä çÄ ï É ÂÇ 6 öççÇï 7ÆÄò ðÄ Ëç8 éÄå Æ ËÆÁðÂÄ 9 çÄÆËèüÁò Ëò ò ËéåÄ Á å Æ ëç çðÄ Ëç8 éÄ Ä ñ å Ëæç èéÁ ç ç ç ÆïìÆïÇ ÄÄÉÄ Ä ï Á çÁÉ5 Á Ä Á Á Çò Ë ÄÄÄ ÆÄò ÆïìÆïÇó ÂÅ Âñ ÁËÊè Å ËÄ Äï Ê ÂÄ ç ÁðÂÄ 9 çï ÆËèüÁò È ÄÈ ç Ç ê ÂÄ çð çéèç ò ËÉï Âçï å ÆçÇìÆ Æò Âç É Äç Æ ÁÄÇ ê Âï Ä ï Á Ä çÁÉ5 ç É èÉ ÆÂÄ ç Å ÆÄ ËÁ9 ï Á ç Á Ä Äð ïçÇ Á ï Á Æò ìÇ5 ó ç çÇüÁ ï
 106. 106. Í ÒãÐôËÁ9 Äå ÆÇò É Çð ò ðÂÄ 9 Ëå ò5 òËÁ æçËå Æ åç çÇÇ5 ççÇï ò ó ×Í éèÄ Äð ç ÂÄè Ä ç Ä ï Á Ä ÆÁ Çå ïÊÇ ÄÄÄ Æò ì üÁËèéÁ Ä Ä Æ Ë ï ÍÖÎÍ ÍÚÎà Ö2 ÐÀÁ ìÉççËËÁ üç ÇòÊò ÄÂç ðóþËÊèÆËå ò5 ËÁÅ ËÄ Á ï ð ÂÄ ç Æ ò îÄÂç Á Î Í ÖÎ Ú Ð 3 ïÇ Æ ËÄ åý Ë ï ÇÇÉ è ïç ÄÁç Ä ÆÁ 5 Äç ò Ë Ä èÂÄÇ ê ÂéÇ Ä ï Ë ê Ç Ä È çÊé éåçÁ ò ò Ëå Æ ëç çðÄ Ëç8 éÄ É Á8 Á Ç Ë Ä Á ÄÄÄ ÆÄò ÆïìÆïÇó ÐáÐáÚÔ Ú ïÇÉÄÄÇ ê Âå Æ Áç îðï ò éïÄÁ Åð å ò ò õÅðó ÐÎàÀÁ ì Æ ÂÄ ç ÄÄéÆË Á Ë ç Ç6 É Ç ÂÁ Á ç Ç ê ÂÄ ÕÐÒáÐáÐÒÐáÚ1 Ú Í ÖÒáÐûçÇçÄéÆò éÂÄ Äèï ò ìï Áò Ç ê Âó Ä é ÁÊèÆå ò5 óöççÇï ÀÁ ò åÄ Áò ì Á Ä Ä ò Ä Á ç É ò Ä ÂÄ ç ÆïÁñ ÄÁ Ä ÆÁ èéÁ ç Æ Á èï ç ï ìï Áå Æ ËÆÄéÆò åÄ Áò ìï ÁÄÉ èçÇÇÄï éÇÄò ìÆÄ ïÄöççÇï Æïå Æïçå Æ Áï ÆÄéÂÄ Äå ò5 É ò ÄÄÉÄ Á Á èï ç É ò ðÄ Åò Ä Ä ç çÆÂç ðËó èéÁ ç Ä ËÄç ð ÄÄðÆÄ Ä ò Ä ÆÁ ðÄ ËÄç ðîËÂÊèÆËò éÆ Äï Ê ÂÄ ç çëÉ Ä ò õç ç ò É Ä ò èï ò ìï Á Æïå Æïç ç ÄÁç ç Á ÁÄÇ ê ÂðÆ ÂÄéÂÄ Ä ÂÊ6 ç ÂÄéÂÄ Ä Ä Á ç É ò ó !! % !()! )+*, *. $ */! *. 0% *. +! $ !!$)#$ * . /! *. 0% *456/$* # ! # * *- #% $ . $ +! 1 +/ 2*3 +!) $ #% $ . )%! $ ' ) *% * * / 2% #! !8 +!) $ * ! . 7 5 äå Ëæç Ä Æ çÇ ÁðÆÇ ê ï ò ÊÆ ËìÆ ðËò ÄÈ ÇÁó ìÆ ðËòËÁ æçËËÁçÇÇÁ ï éÇÄò òëÁ Á÷ÅÇ ï éÇÄò ÁËÊè ÅÇ Âå ÆÄ ÂÄ ç Ë ç ëÇ ÁÂÄÁ ç ÆÉÊË þË ÁÂÄÁ Çå ïÊÇ 5 Åò Ë Ä Ä ç Çèê Æî Ä Ä ç Æ Á Æ òëÁ Á÷ÅÇéÂÁçï ËÅ ï 9 ÁðÆ Çèê Æ Á Á É Âç É Âå ÆÄó Æ :!!! ; *% #+$ 1 %5 62#)* $= $) % . % , !. $!8 , +! ' * $ %2 ! $ $$% * # $ * ! ! $ ! 02 ; * õ öÇÄÉ çðËåÁç Ç ïÁ ó ê Âò Ëç ÆéòÂç ðË ôËÁ9 ÷ÆÉÊ ø÷ÅÇ éèççËèéÁ çÁÄÈ ÇÁÈ çò Ë? ÅÇ öçÁÄÈ ÇÁï ÁÄ ÄççîçéèÄ Á Á Á ìÆ ðËï éèÄ È ÇÁ Æó ÁÄÇ ççÇï ÆÉÊ É ççÄÄ Æó ÆÉÊ 5 å ÆéÆ ËÁ9 ò Ë Ë ÁÂÄÁ Á Æ 6 Æ Âç É÷ÆÉÊËò ðÁ ÀèÉ ç Æó ï È ÇÁ Á Ç ó Ç ç Â÷ÅÇ å È Æ ÀèÉ ç Æ Âç ÉËËç Ë éÂÄò éÇÄò ìÆÄ ïÄ÷Á üÁ÷ÅÇÂç ÉËËç Ë ñÉ Çð ò ÄÈ ÇÁ Æéïç ïç Ç ç Â÷ÅÇ ï Éå ïÁ ÄÇ Ä Ä ç çÆÂç ðËó å5 Æ ï Éå ïÁ ÂÄè Ä ç ÆÉÊË çç ðÂç ð È Æ Æ Ë Ä çðË Å ÆÁó ÷ÆÄð ÂÄÇ ê Âò É Äð ÁËÉéÂå ðò ÆÁ òËÁÇÊ çÄÂÄç Ä ïÁçËè @ ï ôòðÆ ÆËçÉ ÂÄ ç ç ÂÄå ËÄï ç Á ÉÄ Á É Çå ËðÁò Æ 6ï Âç ð Áð Ä Á Ç ó Ç ç Á ú ùÄéÇÄò òëÁ ÁÈ çÄ Äççîò ìÄÁ üç çå éìÄ ò ìÆ ð çéïÇÉ Ä Æ ò ÁÄÈ ÇÁ ó Ä ç Çèê É å ÆéÆ çÇ åý Ë ËçæéË ç ÁÂÄÁ Á ð ç ÅÇ Á ÆÉÊó ï Ç ï ï Á ç9 ÊÆéËËç É 9 ðËÁ ôèÂç ð ï Áå ò Æ ò ðÆ ï ÆÁìÆ ð éÆçÁò ÄÈ ÇÁ Á çç èîÆïìÆ É ÆÉÊ ò Äç ÄÁ ÂÈ çÁ ÁÁ9 å ç ïË 5 Á çë ççÂÇÄ ÁÂÄÁ ÁÆð Á ÆÉÊó Æ ÂåÁ ðÄ ËçÇ ÂÄÈ ÇÁ Æ ç ðçÁ ËËç ËÁ çÄÇï ÇAÄ þöBçíÇò CËå ò Äç éÂÈ çÁìÆ ð Ë? Çç ðÇÄ ÁÇéÆçÄ ïç ùçË éËîñ ïÆ Ë ÇðÂÄ å ÆéÁ ÄË é ï Á Á çì6Æ Á É ÁÂÄÁ çÄ ò ïÇéò ïÁÆðÂç ðó Ëç ÄÁ ì ï éËëÇ çå éìÄ ÁìÆ ð éÆçÁï È Ä ÁÄÈ ÇÁËÆ Å ÆÁ ççËÆ ËçÇéÆ ÁÂÄÁ ÁÆð Á É è ÆÉÊ çëÄ çðó Á Ç ÜÛÎ Ö×ÍÙÖÑÐÎÔ Ò×Ú ÚÚ áÐ Í Î Ø Ú Ú Ú Ò áÑÍ ôËÁ9 ÷ÆÉÊ ø÷ÅÇÄÈ ÇÁç Çò Æéïç ïççËèéÁ çÉ ÆÉÊ ï ËÅ ï ó éèÄ È ÇÁ Æ ÆÉÊ òð Á çç ðÂç ð ççÇï ÂÄÈ ÇÁ Á É Âç É Æ Ä DEFH :!!$/ )0! *% +$*. !; * .2* K$2% 2, % L,!; *$ . $$ +$ 6$)#!. M:$$N )! MO!' G 2$) J $ '2 / %' * +$ ' . * )%$ %$ 2*3 ! ! 0 %2 #! !; * $.1 J *% )!. P*L# . !; * $$ 2)%( '2 +% +$ ! !P $ $ ! $ '2 )%$ * +8 $ 2 Qà Ô1Ô 2 ÐáÐ1 ×ÍÐÚ ÐàÍÙÖÑÐàà ÎÐÍ ÎÐà Ú ÑÑÍ 3 ÐÎ ×ÙÖÚ Î Ø Ú3 ÛÚ õ ´

×