Toekomstgericht milieubeleid in Vlaanderen

548 views

Published on

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR.
Opening IFEST, Flanders Expo, 14 februari 2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Toekomstgericht milieubeleid in Vlaanderen

  1. 1. Dinsdag 14 februari 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening IFEST, Flanders Expo Gent Toekomstgericht milieubeleid in VlaanderenGeachte secretaris-generaal,Geachte directeur,Dames en heren,IFEST is de ontmoetingsplek bij uitstek voor iedereen die bezig is metmilieu-innovatie en milieutechnologie. Een modern entoekomstgericht milieubeleid heeft nood aan nieuwe technologieën.Vlaanderen is toonaangevend op dat vlak. Dat heb ik al vaker kunnenvaststellen bij o.m. bedrijfsbezoeken, nav het Europeesvoorzitterschap Leefmilieu, tijdens de Vlaamse Milieuweek op deWereldexpo in Shanghai en bij de jongste Open Bedrijvendag rond 1
  2. 2. duurzaam materialenbeheer. Ik kijk er naar uit om straks hier meteen aantal bedrijfsvoorbeelden kennis te maken.IFEST is meer dan bedrijven die hun nieuwste technieken enproducten tonen. IFEST biedt hoogstaande seminaries die debezoeker onderdompelen in de meest innovatieve regelgeving entechnieken op het vlak van milieu en energie. Ik feliciteer hierbij hetDepartement Leefmilieu, Natuur en Energie voor de samenstellingvan het uitgebreide en interessante programma.De onderwerpen van de seminaries zijn sleutelthema’s binnenVlaanderen in Actie, het plan dat Vlaanderen tegen 2020 naar de top5 van Europese regios moet leiden. De seminaries passen meerbepaald in de ViA-doorbraakGroen en Dynamisch Stedengewest, waar de heer Heirman,secretaris-generaal van het Departement LNE de trekker van is. 2
  3. 3. Wat bedoelen we met een Groen en Dynamisch Stedengewest?Vlaanderen is op wereldschaal met zijn zes miljoen inwoners eenmiddelgrote stad. Van dichterbij bekeken zijn we een netwerk vankleine steden en stedelijke of verstedelijkte gebieden. In vergelijkingmet andere Europese regio’s is Vlaanderen een dichtbevolkte regio,met een hoge welvaart en productiviteit. Daartegenover staat eenhoge druk op het leefmilieu, de natuur en de open ruimte.Vlaanderen is ook een zeer materiaal- en energie-intensieve regio, enis het op vlak van grondstof- en energievoorziening sterk aangewezenop het buitenland. Dit Vlaamse stedengewest staat dus voorbelangrijke uitdagingen en daar wil ik met mijn beleid, wat milieu ennatuur betreft, een toekomstgericht antwoord op bieden. Eenspeerpunt daarin is Duurzaam Materialenbeheer, waarbij we deomslag maken van een afval- naar een materialenbeleid. We sluitende kringloop door afval als een grondstof voor een nieuw product tebeschouwen. Door in te zetten op Duurzaam Materialenbeheerkunnen we de concurrentiepositie van onze industrie versterken, 3
  4. 4. nieuwe commerciële mogelijkheden en nieuwe werkgelegenheidcreëren én innovatieve ideeën voor een groene kringloopeconomieuitwerken. Verschillende bedrijven tonen hier hun cradle to cradle-aanpak en geven uitleg in de seminaries.Duurzaam Materialenbeheer heb ik 2010 als voorzitter van deEuropese Raad Leefmilieu op de Europese agenda geplaatst. Kort naons voorzitterschap lanceerde de Europese Commissie het themaofficieel als één van haar vlaggenschipprojecten binnen haar 2020-strategie: Towards a Resource Efficient Europe. De seminaries vande OVAM morgen gaan daar dieper op in.Resource efficiency speelt zich natuurlijk niet alleen af op het vlakvan materialen. Ook het duurzaam beheer van watervoorraden isbelangrijk. Naast de kwaliteit van het water besteden we vanuit hetbeleid steeds meer aandacht aan de kwantiteit en de beperktewatervoorraad. De Vlaamse Milieumaatschappij geeft daarovermorgen een seminarie. Ik stel met genoegen vast dat onze Vlaamse 4
  5. 5. bedrijfswereld inspeelt op deze tendens door in productieprocessenop water te besparen of door op innovatieve wijze water tehergebruiken. Waterefficiëntie als groene innovatie draagt bij tot hetmilieu, maar komt ongetwijfeld de concurrentiepositie van onzebedrijven ten goede.Dames en heren,Een ander speerpunt van mijn beleid dat deze namiddag aan bodkomt, is een betere milieuregelgeving door het vereenvoudigen encoherenter maken van de bestaande regels en het streven naaradministratieve vereenvoudiging.Een baanbrekend project is ongetwijfeld de invoering van dePermanente Vergunning en de Omgevingsvergunning.De Omgevingsvergunning integreert eindelijk de stedenbouwkundigevergunning en de milieuvergunning tot één vergunning. Vandaag 5
  6. 6. moeten exploitanten nog voor de bouw en de exploitatie van één enhetzelfde project twee afzonderlijke vergunningsaanvragen indienen.Verder wil ik de vergunningen in de toekomst een permanentkarakter te geven. Dat moet de exploitant meer rechtszekerheidbieden. Ook de kosten verbonden aan het opstellen en het indienenvan vergunningsaanvragen, die bijvoorbeeld voor een klasse 1-inrichting met beperkte omvang al vlug 4.000 euro bedragen,vervallen bij een Permanente Vergunning. Anderzijds zullen we er bijde Permanente Vergunning over waken dat de exploitatie ook in deverdere toekomst aanvaardbaar blijft voor de omgeving en indiennoodzakelijk kan bijgestuurd worden.Milieuregelgeving en innovatie gaan hand in hand, meer specifiek inhet toepassen van best beschikbare technieken (BBT). Zo werd eindvorig jaar een omvangrijk besluit tot wijziging van het VLAREM, deVlaremtrein 2011, definitief goedgekeurd. Dit besluit past deVlarembepalingen aan de technologische evolutie aan. De 6
  7. 7. aanbevelingen van een dertigtal BBT-studies van het VITO werdengeëvalueerd en waar nodig omgezet in regelgeving.Er wordt ook een oplossing geboden aan een aantal actueleproblemen en nieuwe sectoren zonder de impact voor het milieu teverzwaren. Zo wordt er een eenduidig en juridisch afdwingbaar kadergecreëerd voor windturbines, voor aardgastankstations,dierenbegraafplaatsen en voor specifieke bouw- en sloopwerven ofwegenwerken van korte duur. U verneemt er deze namiddag meerover in de seminaries.Dames en heren,Het doet mij plezier hier aanwezig te kunnen zijn. Ik wens u alleninteressante ontmoetingen en veel innovatieve ideeën. Wantinnovatie betekent ‘iets nieuws’. Dat kan zijn voor uw sector, voor uwbedrijf, maar u helpt er ook de wereld en het milieu een stap meevooruit. Bij deze gedachte, verklaar ik deze vakbeurs officieel voorgeopend. 7
  8. 8. Joke SchauvliegeVlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 8

×