Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen

843 views

Published on

Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen. Presentatie door Marc Meeus (Agentschap Ondernemen) tijdens IFEST 2012, op donderdag 16 februari 2012 in Flanders Expo.
www.ifest.be

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samen werken aan een groene economie : een overzicht van steunmaatregelen

 1. 1. Samen werken aan een groene economie:een overzicht van steunmaatregelenAgentschap Ondernemen 16 februari 2012
 2. 2. Wat is het Agentschap Ondernemen?► Vlaamse overheid► maakt deel uit van het beleidsdomein EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie)
 3. 3. Wat doet het Agentschap Ondernemen? De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen beter = duurzamer ! “ groene economie” cfr. beleidsnota’s, ViA, Pact 2020 ► Informeren, adviseren en stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers aanbieden van tools en subsidies evolutie: vergroening van deze maatregelen ► Complementair aan het IWT (innoveren), het FIT (internationaliseren) en PMV (financieren)Ook voor het Agentschap Ondernemen staat vergroening van de economie centraal !
 4. 4. Inhoud presentatie► Steunmogelijkheden en tools van het Agentschap Ondernemen voor bedrijven – Tools voor oriëntering – Steun voor advies – Steun voor investeringen – Steun voor projecten / groepsbenadering► Steunmogelijkheden en tools voor bedrijven bij andere overheidsdiensten
 5. 5. Steunmogelijkheden en tools van hetAgentschap Ondernemen1. Oriëntering: eerstelijnsscans► Energiescan► Eco-efficiëntiescan gratis eerstelijnsscan sensibiliseren en kansgebieden + opportuniteiten in kaart brengen oriëntering + doorverwijzing naar subsidies, dienstverleners, …
 6. 6. voorbeeld energiescan 1. overzicht van de facturen - factuuranalyse 2. inventaris van de machines en energieverbruikers 3. inschatting per thema van de besparingsmogelijkheden 4. overzicht van de mogelijke investeringen met terugverdientijd bonus bij aanvraag ecologiepremie Voorbeelden: www.rationeelenergiegebruik.be
 7. 7. voorbeeld eco-efficiëntiescan kansgebieden domein processen transport kansgebieden domein producten hinder Optimalisatie functievervulling water Optimalisatie productafdanking Optimalisatie levensduurafvalpreventie Optimalisatie productgebruik Materiaalbesparing 0 10 20 30 40 50 Grondstofvervanging 0 10 20 30 40 50 per kansgebied (processen, producten, markt en keten, management) : bespreking opportuniteiten en doorverwijzingen bonus bij aanvraag ecologiepremie
 8. 8. voorbeeld eco-efficiëntiescan
 9. 9. 2. Steun voor adviesKmo-portefeuilleSteun voor opleiding, advies en technologieverkenning o.a. ook energie- en milieuadviesVoor kmo’s en vrije beroepen vestiging in Vlaams Gewest aanvaardbare hoofdactiviteit overheidsparticipatie minder dan 25 % vzw’s zijn uitgesloten
 10. 10. Kmo-portefeuilleSteun? Opleiding Advies Advies Advies Strategisch Onder- Innoveren: internationa- advies Nemen technologie liseren Onder- -verkenning nemen Steun % 50% 50% 75% 50% 50% Steunplafond € 2.500 € 2.500 € 10.000 € 5.000 € 25.000 per pijler Max per € 15.000 € 25.000 periode Periode 1 jaar
 11. 11. Kmo-portefeuillePijler adviesAdvies?► steeds schriftelijk en op maat van de onderneming► door een erkend dienstverlener► omvat 3 aspecten: analyse v/d probleemstelling - eigenlijk advies - implementatieplan► wettelijk verplichte adviezen komen niet in aanmerkingVoorbeelden:► eenmalige berekening Carbon Footprint (of LCA) en actieplan ivm optimalisering► haalbaarheidsstudie i.v.m. inzet hemelwater of effluent in productieproces► studie i.v.m. ecodesign, bv gebruik van andere materialen (grondstofvervanging)Cfr. afsprakenkader op website www.kmo-portefeuille.be
 12. 12. Kmo-portefeuillePijler technologieverkenningTechnologieverkenning ?► technologisch advies rond een innovatievraagstelling► door een ingeschakelde (erkende) kennisinstelling► beoogt technologische kennisoverdracht naar de kmo► kan een eerste aanzet zijn tot een later diepgaandere (en eventueel door het IWT steunbare) haalbaarheidsstudie of een innovatieprojectVoorbeelden:► analyse van mogelijke technische problemen, invloedsparameters of belemmeringen bij gebruik van gerecycleerde materialen► uitvoering van eerste berekeningen, verkennende (labo)proeven en/of simulaties bij overschakeling naar gebruik van hernieuwbare materialen► onderzoek naar geschikte technologie voor verwerking van bepaalde reststroom
 13. 13. Kmo-portefeuilleHoe aanvragen? Elektronisch met federaal token of e-ID www.kmo-portefeuille.be Ten laatste 14 dagen na aanvang van de prestatie door de erkende dienstverlener Eigen aandeel storten, Vlaamse overheid stort portefeuille volOpgelet! Begeleiding, coaching en implementatie NIET
 14. 14. Strategisch OndernemenDoel: bedrijven helpen doorgroeien en internationaliseren door kanste geven om zich strategisch te versterken en verder teprofessionaliseren.Steun voor:- Aanwerving van kennismanager- Extern advies door professioneel bureauDoelgroep: KMO’swww.agentschapondernemen.be/strategischondernemen
 15. 15. Strategisch ondernemenVrije aanwerving van een kennismanager voor :► Internationaal ondernemen► Kennismanagement (borgen, ontwikkelen en implementeren van kennis)► DesignmanagementBasis: taakomschrijving en actieplanFinanciële tussenkomst: 50 % van de personeelskosten gedurende max éénjaar met een maximale bijdrage van € 20.000
 16. 16. Strategisch ondernemenInschakeling van professionele adviesbureaus voorstrategische thema’s, o.a.:► Exportmarketing► E-marketing► Kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen► MVO-prestatieladder► Designmanagement► ICT-scanBasis: 3 offertes van adviesbureausFinanciële tussenkomst: 50 % van de kosten van het adviesbureau met eenmaximale bijdrage van € 10.000
 17. 17. Design Vlaanderen► Onderdeel van het Agentschap Ondernemen► Promoten van eigentijds en kwaliteitsvol Vlaams design► Ondersteunen en stimuleren van Vlaamse ontwerpers► Begeleiden van bedrijven die willen innoveren vanuit de invalshoek van design en productontwikkeling • Matchmaking bedrijf - ontwerper • Designmeter: situatie en opportuniteiten in kaart brengen • Informatie over subsidies • Mogelijkheid tot promotie van het resultaat van de samenwerking • Bemiddeling bij conflicten
 18. 18. 3. Steun voor investeringenEcologiepremieSteun voor milieu- en energiegerichte investeringen Gedeeltelijke tegemoetkoming voor de meerkosten van investeringen► technologieën vermeld op de limitatieve technologieënlijst (LTL)► uitgesloten: technologieën die genieten van GSC en WKC (ook onderdelen)► nieuwe technologieën kunnen toegevoegd worden
 19. 19. EcologiepremieVoorbeelden► Brandstofcelsysteem voor de aandrijving van transportmiddelen► CO2-reinigings- of ontvettingsinstallatie► EURO VI motor voor zware voertuigen► Gesloten koeltunnel door middel van indirecte koeling met buitenlucht (voedingsproducten)► Installatie voor geforceerde beluchting bij compostering in open lucht► Installatie voor hergebruik van proces-, spoel-, reinigings- en afvalwater door middel van tertiaire waterzuiveringstechnieken► Installatie voor recyclage van stofafval gevormd tijdens de productie van hout-kunststof composieten► Investeringen voor het reinigen van warmgewalste plaatstalen met borstels met hergebruik van spoelwater
 20. 20. EcologiepremieVoorbeelden► Kunstgrindvervaardigings- of granulaatinstallatie (voor afval als bouwstof)► Low-Nox-brander met een vermogen van maximaal 300 MWt► Milieuvriendelijke systemen voor oppervlaktebehandeling in de textielsector► Olierecyclinginstallatie (voor hydraulische-, smeer- of systeemolie)► Ombouwset naar aardgasmotoren► Poederterugwininstallaties voor poederspuitcabines► Roetfilter voor bestaande zware voertuigen met EURO I, II of III motor► Selectieve Katalytische Reductie-installatie (SCR) voor bestaande zware voertuigen met EURO I, II of III motor► Terugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm► Uitbreiding van cascadespoelinstallatie vanaf 4e cascade
 21. 21. EcologiepremieVoorbeelden► UV-belichtingseenheid (voor uitharden)► Zuurretardatie► Recuperatie van restenergie (warmte/koude) voor gebouwklimatisatie en/of voor gebruik in industriële processen► (Elektrische) warmtepomp (met water of lucht als warmtebronsysteem)► Aanwenden van geothermische warmte► Gasgestookte / geothermische warmtepomp► Productie van warmte op basis van anaërobe fermentatie van afval(water)► Productie van warmte obv pyrolyse/verbranding/vergassing van biomassa► Warmtepompboiler► Zonneboiler
 22. 22. EcologiepremieSteun ?Steun = percentage op de meerkost v/d essentiële componenten v/d investeringPercentage: functie van:► de grootte van de onderneming (kmo – grote onderneming)► performantie van de technologie (ecologiegetal of -klasse)► eventuele subsidiebonusMeerkost: afhankelijk van de technologie, vastgelegd in de LTL• Op basis van vergelijking met een klassieke investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is, maar niet hetzelfde niveau van milieubescherming biedt.• Besparingen en/of opbrengsten van de eerste 5 jaar in mindering gebracht van de meerkost
 23. 23. EcologiepremieSubsidiepercentage ecoklasse ecologiegetal kmo go A 9 30% 15% B 6 20% 10% C 4–3 10% 5% D 2–1 5% -
 24. 24. EcologiepremieBonus op basis steunpercentage kmo goeerstelijns milieu-, energie- of eco-efficiëntiescan 3% -milieucertificaat 5% -managementsysteem (ISO14001 – EN16001 – EMAS) 10% 5%Subsidie= (basis steunpercentage + ev. bonus) x ecologische meerkost x investeringsbedrag
 25. 25. EcologiepremieVoorbeeld
 26. 26. Voorbeeld:• Investering in essentiële componenten: 10.000 euro• Ecoklasse A: 30% / 15% - Meerkost: 100%• Stel: KMO vervaardiging elektronica (nace-code: 26110): ok• Netto premie : 30% x 100% x 10.000 euro = 3.000 euro Of met bonus: (30+10)% x 100% x 10.000 euro = 4.000 euro (ISO 14001 certificaat)
 27. 27. EcologiepremieProcedure► indienen van een aanvraag via de website► vóór de start van de investering► via elektronische identiteitskaart of federaal token► uitbetaling van de steun (30/30/40%)► alle info (inclusief limitatieve technologieënlijst): www.ecologiepremie.be
 28. 28. 4. Steun voor projecten groepsbenaderingHet Agentschap Ondernemen steunt tal van projecten via gerichte projectoproepen, zoals: ► CO2-neutrale bedrijventerreinen ► Bedrijventerreinmanagement ► Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ► laatste oproepen: Cleantech ► momenteel: oproepen Nieuw Industrieel BeleidOproepen zelf meestal gericht naar intermediaire organisatiesVaak wel interessante dienstverlening voor individuele bedrijven
 29. 29. Gesteunde projectenMeer info► “Brochure hefbomen voor een groene economie”: Overzicht en bespreking van alle EFRO-gesteunde cleantech-projecten in Vlaanderen► Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk: www.von-online.be
 30. 30. uit EWI-speurgids 2010
 31. 31. Steunmogelijkheden en tools bij andereoverheidsdiensten1. Groene waarborg2. REG-premies 20123. Verhoogde investeringsaftrek4. Groenestroom- en WKK-certificaten5. OVAM6. PRODEM (VITO)7. MIP (VITO)8. Duurzame Technologische Ontwikkeling (IWT)9. LIFE+
 32. 32. 1. Groene waarborg (MB 13/01/2012 - in voorbereiding) Voor investeringen die niet op de LTL EP+ staan, werd er een afzonderlijke lijst gemaakt: LTL GW (groene waarborg). Voor deze investeringen zou bij de bank een verlaging van de intrest worden bekomen (- 0,25%), indien de terugverdientijd ervan kleiner is dan tien jaar. ► Voor ondernemingen die vallen onder de toelatingscriteria van de generieke waarborgregeling en van de leasing. ► De lijst kan worden aangevuld met andere technologieën. ► Niet cumuleerbaar met de ecologiepremie. ► Aan de bank moet een attest voorgelegd worden dat wordt opgesteld door AO (met bepaling van de terugverdientijd). ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV): www.groene-waarborg-pmv.be/ Infosessie in elke provincie tussen 14 maart en 30 maart (website AO)
 33. 33. 2. REG-premies 2012Wijzigingen premies!! Geothermische warmtepomp – ca. 210 euro/kVA (ongewijzigd) – 60.000 euro Dakisolatie – 3 tot 4 euro/m² of 6 tot 8 euro/m² (was 2of 4 euro/m²) – 720 tot 1.920 euro Buitenmuurisolatie - 15 euro/m² (was 4 euro/m²) – 2.000 euro Spouwmuurisolatie – 6 euro/m² (was 4 euro/m²) – 800 euro Vloerisolatie – 6 euro/m² (was onbestaand) – 800 euro Superisolerende beglazing – 12 tot 15 euro/m² (was 10 euro/m²) – 375 euro Relighting - max. 20.000 euro (was 15.000 euro) Maatregelen volgend uit een energiescan (studie!) Zonneboiler: 200 euro/m² (was 75 euro/m²) – 3.750 euro
 34. 34. 3. Verhoogde investeringsaftrekFederaal – fiscaal voordeel13,5% van de investering aftrekken van de belastbare winstInvesteringen o.a. in verbetering energierendement van verlichting, verwarming, ventilatie… en hernieuwbare energiewww.energiesparen.be/verhoogdeinvesteringsaftrek
 35. 35. 4. Groenestroom- en WKK-certificatenGroenestroomcertificaten► 1 certificaat per MWh opgewekte groene stroom► Verhandeling op vrije markt of verkoop aan minimumprijs► Minimumprijs afhankelijk van de technologie waarmee de groene stroom opgewekt is► www.vreg.be/groene-stroomWKK-certificaten► Kwalitatieve WKK-installaties► www.vreg.be/wkk-warmtekrachtkoppeling
 36. 36. 5. OVAM► Online eco-efficiëntiescan► MAMBO (minder afval, meer bedrijfsopbrengsten)► Ecolizer► Voorbeeldendatabank Eco-efficiëntie en Ecodesign► Transitienetwerken en projectmatige initiatieven
 37. 37. 6. PRODEM (VITO)Wat ?► PROmotie en DEMonstratie van milieu- en energievriendelijke technologie► Gericht naar productiebedrijven én technologieleveranciersSteun ?► 2/3 van de studiekosten (ondersteuning via EFRO)► Ook GO kunnen beroep doen op de diensten van VITO, maar dan zonder de subsidiëringMeer informatie:www.vito.be – voor KMO’s
 38. 38. 7. MIP (VITO)MIP: Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform► Stimuleren duurzame en groene economie► Focus op het sluiten van materiaal- en proceskringlopen volgens de Cradle- to-Cradle filosofie en op technologieën voor slimme energieopwekkingFinancieringsprogramma’s► Opzetten en uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s► Opzetten van duurzame product- en procescycli : haalbaarheidsstudiesThemagroepen: staan permanent open voor toetredingContact:www.mipvlaanderen.beinfo@mipvlaanderen.be
 39. 39. 8. Duurzame Technologische Ontwikkeling (IWT)Wat ?Aanvullende steunregeling t.o.v. andere IWT-steunmaatregelen, om O&Oprojecten gericht op duurzame technologische ontwikkeling extra te ondersteunen► voldoen aan de basisselectiecriteria voor IWT-steun► gericht zijn op minstens 1 van de 7 DTO-doelstellingen: grondstoffen besparen; energie besparen; emissie van milieubelastende stoffen reduceren; afval en andere milieuhinder verminderen; hernieuwbare hulpbronnen gebruiken; grondstoffen hergebruiken; levensduur van producten of processen verhogenOmvang steun ?► O&O bedrijfsprojecten: subsidietoeslag van 10%► Kmo-haalbaarheidsstudies: het steunplafond verhoogt tot maximaal € 35.000► Kmo-innovatieproject: het steunplafond verhoogt tot maximaal € 250.000Meer info: www.iwt.be
 40. 40. 9. LIFE+Europees financieringsprogramma voor de uitvoering en ontwikkeling van hetcommunautaire milieubeleid/milieuwetgeving (non-profit)Lancering call 2012: 15/2 – 15/3/2012Drie onderdelen: Natuur en biodiversiteit, Informatie en Communicatie,Milieubeleid en –beheer (klimaatverandering, water, lucht, bodem, stedelijkeomgeving, geluid, chemicaliën, milieu en gezondheid, natuurlijke rijkdommen enafval, wouden, innovatie, strategische beleidsaanpak)Contact :FOD Volksgezondheid, Voedselveiligheid en Leefmilieu (herlinde.vanhoutte@health.fgov.be )Agentschap voor Natuur en Bos (els.martens@lne.vlaanderen.be)Zie ook: www.vleva.eu/subsidiewijzer
 41. 41. Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35 bus 12Contact: 1030 Brussel Agentschap Ondernemen Antwerpen Lange Lozanastraat 223 bus 4 2018 Antwerpenwww.agentschapondernemen.be Agentschap Ondernemen(+ subsidiedatabank) Limburg Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasseltinfo@agentschapondernemen.be Agentschap Ondernemen Oost-Vlaanderen Seminariestraat 2 9000 GentBel gratis 0800 20 555 Agentschap Ondernemen Vlaams-Brabant VAC Dirk Bouts Diestsepoort 6 bus 31 3000 Leuven Agentschap Ondernemen West-Vlaanderen Jan Breydellaan 107 8200 Sint-Andries/Brugge

×