รวมคอร์ดเพลง

19,893 views

Published on

รวมคอร์ดเพลงฮิต

Published in: Entertainment & Humor
2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
1,425
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รวมคอร์ดเพลง

 1. 1. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก เจี๊ยบ วรรธณา : Everything I - sea : 10 Things : Grammy โดย Chordtabs คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google คอรด เพลง Tab Chord Guitar Chord Music Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | เจี๊ยบ วรรธณา : Everything I - sea : 10 Things : Grammy : คอรด แทป เนื้อร... 4/7/2553http://chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=1942
 2. 2. www.GuitarAndChord.com C Em7  Õß¡◊ÕÕàÕπ·≈–≈â“®–¥÷ß√—È߉«â Dm7 G7 À—«„®·µ° ≈“¬®–«Õπ¢Õ‡∏Õ C ¶à“°—π‡∂Õ–§π¥’ Em7 Am7 ·µàÕ¬à“‡¥‘πÀπ’©—π‰ª Dm7 G7 ¢“¥‡∏Õ —°§π©—π§ß¢“¥„® (´È” *,**) Instru: Cmaj7/Fmaj7(2times) Em7/Dm7/G7 (´È” **) Dm7 G7 C ‡Àµÿº≈∑’Ë©—πÕ¬Ÿà °Á‡æ◊ËÕ √—°‡∏Õ Instru: Bb/Am/C 100 ‡Àµÿº≈ √âÕß: STER Intro: C C Em7 §π∑’ˇ§¬¡’°—πºŸ°æ—π®√‘ß„® Dm7 G7 §π∑’ˇ§¬Àà«ß„¬‰¡à‡§¬‡À‘πÀà“ß C Em7 Am7 «—π·≈–§◊π∑’Ë¥’°”≈—ß®◊¥®“߇æ√“–Õ–‰√ Dm7 G7 «—ππ’ȇ∏Õ µâÕß°“√®“°‰ª Em7 E7 * µâ“π∑“π ÿ¥·√ß∑”‰ª Am Am7 Õ¬“°„Àâ‡∏Õπ—Èπ‡ÀÁπ„® Dm7 F ¢Õ√âÕßøíß©—π —°ÀπàÕ¬ G7  —°§√—È߉¥â‰À¡ Fmaj7 Em7 ** ‡∏ÕÕ“®¡’√âÕ¬‡Àµÿº≈∑’ˇ∏Õ®–‰ª Dm7 G7 Cmaj7 ·µà©—π¡’‡æ’¬ß‡Àµÿº≈‡¥’¬«®–„Àâ‡∏ÕÕ¬Ÿà Fmaj7 G7 Em7 Am7 øí߇ ’¬ßÀ—«„®¢Õß©—π ·≈⫇∏ÕÕ“®®–√Ÿâ Dm7 G7 C(Fmaj7) ‡Àµÿº≈‡¥’¬«¡’Õ¬Ÿà°Á§◊Õ √—°‡∏Õ
 3. 3. www.GuitarAndChord.com Intro: E A/A/D7/D7/Bm/Bm/E/E A7 A °Á‰¡à√ŸâÕ–‰√ D ∑”„Àâ‡√“µâÕߺà“π¡“æ∫¡“‡®Õ A «—π·≈–§◊π¬—ߧߧ‘¥∂÷߇撬߇∏Õ D „®ÀπÕ„®¡—π¬—ߧßΩíπ≈–‡¡Õ ·≈–‡æâÕ®πÀ¡¥„® Bm * °Á«—π·≈–§◊π∑’Ëæâπ‰ª D À—«„®‡®â“‡Õ¬‡§¬√—∫øíß°—π‰À¡‡∏Õ A ** «à“¡’·§à©—π·≈–¡’·§à‡∏Õ ∑’ËÕ¬Ÿà¥â«¬°—π‡∑à“π—Èπ D „π‚≈°„∫π’È¡’‡æ’¬ß·§à‡√“ ∑’ËÕ¬Ÿà¥â«¬°—π Õߧπ Bm °√–´‘∫©—π‡∫“Ê ‡Õ“ ‘‰¡àµâÕßÕ“¬ E «à“‡∏Õ√—°©—π·§à‰ÀπÕ¬“°√Ÿâ 12345 I LOVE YOU √âÕß: THE BOTTOM BLUES A *** One two three four five I love you D Six seven eight nine I love you Bm Everyday and night I love you E Oh my daring, Oh oh my daring Instru: A7/A7/D7/D7(2times) A °Á‰¡à√Ÿâ∑”‰¡ D «—π∑ÿ°«—π∑’˺à“π‡≈¬æâπ‡≈¬‰ª A „§√´—°§π¬—ߧߧ‘¥∂÷ß·≈–√Õ«—π‡«≈“ D ∑’ˇ∏Õ®–查µ√ßÊ «à“√—°°—πÀ¡¥„® (´È” *,**,***,**) A Õ“®¬—߉¡à√Ÿâ ‡√“‡æ’¬ßºà“πÊ ‡¡◊ËÕæ∫‡®Õ D ‰¡à„™àΩíπ∂÷ߧ«“¡®√‘ß ‡√“¡—π‡æ’¬ß≈–‡¡Õ Bm √—°¢Õ߇∏Õ ‡∏Õ ‡∏Õ E Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ©—πµâÕß√Õ √ÕÊ ‡°âÕ (´È” ***,***) Instru: A
 4. 4. Intro: C/Dm/Em/Dm(2times) C Dm Em Dm §√—Èß·√°∑’ˇ√“‰¥â‡®Õ–°—π«—ππ—Èπ C Dm Em Dm ‡∏Õ‡ªìπ‡À¡◊ÕπΩíπ∑’Ë©—πµ“¡À“ C Dm ‡¡◊ËÕ©—π¡Õ߇∏Õ Em Dm C/Dm/Em/F ‡∏Õª√– “𠓬µ“µàÕµ“ Õ◊Õ... G Am Em * ®“°√Õ¬¬‘È¡∑’ˇ∏Õ àß¡“ Am Em ®“°‡«≈“∑’ˇ√“„°≈â°—π Am Em G ®—∫¡◊Õ‡∏Õ‰«â¢â“ß„®©—π·§àπ“∑’ www.GuitarAndChord.com C G Dm F/G ** ‡∏Õ∑”„Àâ©—π√Ÿâ ÷°‡À¡◊ÕπµÕπ 14 C G Dm F/G µÕπ∑’Ë©—π¡’·øπ§π·√° C G Dm F/G ≈÷°Ê ¢â“ß„π¡—πÀ«—Ëπ¡—π‰À«·ª≈°Ê Am G F ‡∏Õ√Ÿâ‰À¡©—π‡À¡◊Õπ 14 Õ’°§√—Èß C Dm Em Dm Õ“√¡≥å·∫∫π’È¡—πÀ“¬‰ª —°æ—° C Dm Em Dm ‡§¬¡’§π√—°°Á‚¥π‡¢“À—°Õ° C Dm ‡®Á∫ª«¥·∑∫µ“¬ Em Dm C/Dm/Em/F ∑’Ë¢â“ß„π¬—ߙȔø°‰¡àÀ“¬ Õ◊Õ... (´È” *,**) Instru: C/Dm/Em/Dm(3times) C/Dm/Em/F (´È” *,**,**) Am G F ‡∏Õ√Ÿâ‰À¡©—π‡À¡◊Õπ 14 Õ’°§√—Èß Am G F ‡∏Õ√Ÿâ‰À¡©—π‡À¡◊Õπ 14 Õ’°§√—Èß 14 Õ’°§√—Èß√âÕß: ‡ ° ‚≈‚´
 5. 5. www.GuitarAndChord.com 18 Ωπ √âÕß: ∏πæ≈ Õ‘π∑ƒ∑∏‘Ï Intro: D/C/G/Am(5times) Am F Õ“®®–¡’ ∫“ß∑’©—π¥Ÿ —∫ π G ¡’„§√∫â“߉À¡ —°§π Am ¬Õ¡∑π√—∫øí߇√◊ËÕß√“« Am F ∫â“π∑’Ë¡’ ∫“ß∑’°Á‡À¡◊Õπ‰¡à¡’ G Am ¡—π§◊ππ√°¥’Ê ∫“ß∑’©—π°Áª«¥√â“« C ‡ΩÑ“Õ‘®©“ D ¥Ÿ„§√‡¢“æ√âÕ¡§√Õ∫§√—« F ∑”‰¡©—π¡’·µàµ—« G Am À«“¥°≈—«‰¡à√Ÿâ‡√◊ËÕß√“« C D * √Ÿâ∫â“߉À¡„πÀ—«„® F Am ¡—π√âÕßÀ“„§√ —°§π C D §Õ¬ª√÷°…“ §Õ¬‡¢â“„® Am ‰¡à¢Õ¡“°‰ª°«à“π’È C D  ‘∫·ª¥Ωπ  ‘∫·ª¥Àπ“« F Am ¡—π√â“«„π„® ‘Èπ¥’ C D Õ¬à“≈◊¡©—π Õ¬à“‡¥‘πÀπ’ F G Am «—ππ’ÈÀ—«„® —∫ π Instru: D/C/G/Am(2times) C/D/F/Am/C/D/Am Am F ‡°‘¥°”·æß °”·æß∑’Ë¡Õ߉¡à‡ÀÁπ G ªî¥„®®π· π®–™“‡¬Áπ Am ‡À¡◊Õπ‰¡à¡’®‘µ„® Am F ‡°‘¥ªí≠À“ ªí≠≠“°Á¡’·§àπ’È G ºà“πΩπ·¥¥ ‘∫·ª¥ªï Am ‡ªìπ∑“ß·¬°Õ—πµ√“¬ C D Õ“®®–‡À¡◊Õπ Õ𓧵©—π‰¡à¡’ F G Am „§√Ê ‡¢“¡Õ߉¡à¥’ ·µà„§√®–√Ÿâ¢â“ß„π (´È” * 'til fade)
 6. 6. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Singular : The White Room : 24.7 : 49Like คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง : คอรด อูคูเลเล หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google เพลง Online MV Agusta Singular Guitarschool Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Singular : The White Room : 24.7 : : คอรด แทป เนื้อรอง เนื้อเพล... 17/4/2554http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=2892
 7. 7. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com 500 Miles FELICIA'S Intro: D/G(2times) D Bm * If you miss the train I'm on Em G You will know that I'm gone Em F#m You can hear the whistle blow, G A(D) A hundred miles D Bm A hundred miles, a hundred miles Em G A hundred miles, a hundred miles Em F#m You can hear the whistle blow, G D A hundred miles D Bm Lord I'm one, Lord I'm two Em G Lord I'm three, Lord I'm four Em F#m Lord I'm five hundred miles G A Away from home D Five hundred miles, Bm Five hundred miles Em Five hundred miles, G Five hundred miles Em G Lord I'm five hundred miles A D Away from home D Bm Not a shirt on my back Em G Not a penny to my name Em F#m G A Lord I can't go back home this away D Bm This away, this away Em G This away, this away Em F#m G D Lord I can't go back home this away (Repeat *)
 8. 8. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Always Somewhere SCORPIONS Intro: C/G/Fmaj7/E7/Am(6times) C G Fmaj7 E7 Am Drive at seven, the place is free C G Am No time to call you today C G Fmaj7 E7 Am I count till eleven, then time reaches three C G Am Back to the hotel again Instru: C/G/Fmaj7/E7/Am/C/G/Am C G Fmaj7 E7 Am I call your number, the line ain't free C G Am I'd like to tell you come to me C G Fmaj7 E7 Am A life without you seems like a lost leaf C G Am Love I can't tell you how I feel C G * Always somewhere, Am Miss you where I've been F G C/G I'll be back to love you again C G Always somewhere, Am Miss you where I've been F G C/G I'll be back to love you again Instru: C/G/Fmaj7/E7/Am(4times) C G Another moment, Fmaj7 E7 Am And now I've reached C G Am The only day off is far away C G Fmaj7 E7 Am But every city seen me in the end C G Am And bring me to you again (Repeat *) Instru: C/G/Fmaj7/E7/Am(2times) SCORPIONSSCORPIONS Always Somewhere
 9. 9. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com G Go easy on my conscience Em 'Cause it's not my fault Am I know I've been taught D To take the blame G Rest assured my angels Em Will catch my tears Am Walk me out of here D/Dsus4 I'm in pain (Repeat **) Bb Once you've found that lover Ebmaj7 You're homeward bound F Love is all around Gm Love is all around Bb I know some have fallen Ebmaj7 On stony ground Am7 D But Love is all around (Repeat *,**) Instru: G/Gsus4(2times) G Better ManROBBIE WILLIAMS Intro: G/Gsus4(2times) G * Send someone to love me Em I need to rest in arms Am Keep me safe from harm D In pouring rain G Give me endless summer Em Lord I fear the cold Am Feel I'm getting old D/Dsus4 Before my time Em D **As my soul heals the shame G D/F# Em I will grow through this pain Am Dsus4/D Lord I'm doing all I can G/Gsus4(G) To be a betterman
 10. 10. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Travie McCoy Feat.Bruno Mars : : Billionaire : โดย Chordtabs คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google ดู MV เพลง Billionaire เพลง The Billionaire Inside Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Travie McCoy Feat.Bruno Mars : : Billionaire : : คอรด แทป เนื้อ... 27/10/2553http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=3120
 11. 11. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Intro: E/F#m7/G6/G6/F#m7/E E/F#m7/G6/G6/F#m7/B7sus4 E If I could reach the stars I'd pull one down for you Shine it on my heart So you could see the truth A That this love I have inside Is everything it seems E G#7 But for now I find it's only in my dreams F#m7 G#7 C#m * I can..... change..... the world D#m7-5 G#7 I would be the sunlight C#m D#m7-5 G#7 In your universe you will think my love C#m7/Cm7/Bm7 Was really something good A G#m7 G#m7/Gm7/F#m7 Baby if I could, change......the world (A) (G#m7) (G#m7/Gm7/F#m7) (E) (Baby if I could....change....the world) Instru: E/F#m7/G6/G6/F#m7/E E If I could be king even for a day I'd take you as my queen I'd have it no other way A And our love will rule In this kingdom we have made E G#7 Till then Id be a fool wishin' for the day (Repeat *) Instru: E/F#m7/G6/G6/F#m7/E E/F#m7/G6/G6/F#m7/G#7 F#m7 G#7 C#m I can..... change..... the world D#m7-5 G#7 I would be the sunlight C#m In your universe D#m7-5 G#7 You will think my love C#m7/Cm7/Bm7 Was really something good A G#m7 G#m7/Gm7/F#m7 Baby if I could change the world A G#m7 G#m7/Gm7/F#m7 Baby if I could change the world A G#m7 G#m7/Gm7/F#m7 E Baby if I could change the world Instru: E/F#m7/G6/G6/F#m7/E Change The WorldERIC CLAPTON
 12. 12. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Tattoo Colour : ชุดที่ 8 จงเพราะ : Cinderella : Smallroom โดย Chordtabs คอรด : แทป กีตาร : แทป เบส : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google คอรด Tata เพลง Cinderella Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Tattoo Colour : ชุดที่ 8 จงเพราะ : Cinderella : Smallroom : คอรด ... 29/9/2553http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=1068
 13. 13. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Desperado THE EAGLES Intro: G/G7/C/Cm6/G/Em/A7/D7 G G7 Desperado C Cm6 Why don't you come to your senses G Em7 You've been out ridin' fences A7 D7 For so long now G G7 Oh, you're a hard one C Cm6 But I know that you've got your reasons G/D B7/D# Em7 These things that are pleasin' you A7 D7 G D/F# Can hurt you somehow Em Don't you draw Bm7 The queen of diamonds, boy C G She'll beat you if she's able Em You know, the queen of hearts C G D/F# Is always your best bet Em Bm7 Now it seems to me some fine things C G Have been laid upon your table, Em A7 But you only want the ones D7sus4 That you can't get D7 G G7 Desperado C Cm6 Oh you ain't gettin' no younger G D/F# Em Your pain and your hunger A7 D7 They're drivin' you home, G G7 Freedom, oh, freedom C C/Bm That's just some people talkin' Am G B7/F# Em You're prisoners walkin' thru A7 D7 G D/F# This world all alone Em Don't your feet get cold Bm7 In the winter time C The sky won't snow G D/F# And the sun won't shine Em C It's hard to tell the night time G From the day Em Bm7 You're losin' all your highs and lows C Ain't it funny how G Am7/D7sus4 The feelin' goes away? D7 G G7 Desperado C Cm6 Why don't you come to your senses? G D/F# Em Come down from your fences, A7 D7 Open the gate G G7 It may be rainin' C Cm6 But there's a rainbow above you G B7/F# Em You better let somebody love you C Bm Am (Let somebody love you) G/D B7/F# Em You better let somebody love you D7sus4 G Before it's too late Instru: G/G7/C/Cm6/G
 14. 14. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Donna DonnaJOAN BAEZ Intro: Am/E/Am Am E Am E On a wagon bound for market Am Dm Am E There's a calf with a mournful eye Am E Am E High above him there's a swallow Am Dm E Am Winging swiftly through the sky G C Am * How the winds are laughing G C Am They laugh with all their might G Laugh and laugh C Am The whole day through E Am And half the summer's night E Am ** Donna Donna Donna Donna G C/Am Donna Donna Donna Don E Am Donna Donna Donna Donna E Am Donna Donna Donna Don Instru: Am/E/Am Am E Am E "Stop complaining" said the farmer Am Dm Am E "Who told you a calf to be Am E Am E Why don't you have wings to fly with Am Dm E Am Like the swallow so proud and free?" (Repeat *,**) Instru: Am/E/Am Am E Am E Calves are easily bound and slaughtered Am Dm Am E Never knowing the reason why Am E Am E But whoever treasures freedom Am Dm E Am Like the swallow has learned to fly (Repeat *,**) Instru: Am
 15. 15. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com FlyMeToTheMoonJULIE LONDON Intro: Dm(4times) Dm Gm7 Fly me to the moon C7 Fmaj7 And let me play among the stars Bbmaj7 Gm7 Let me see what Spring A7 Dm/D7 Is like on Jupiter and Mars Gm7 C7 Fmaj7 In other words, hold my hand Gm7 C7 F Gm7/A7 In other words, darling kiss me Dm Gm7 * Fill my heart with song C7 Fmaj7 And let me sing forever more Bbmaj7 Gm7 You are all I long for A7 Dm/D7 All I worship and adore Gm7 C7 Fm/Fm6 In other words, please be true Gm7 C7 F In other words, I love you Instru: F(4times) Dm/Gm/C7/F/Bb/Gm/A7/Dm/ Gm7/C7/Fm/Fm6/Gm/F(2times) Fm/Dm (Repeat *) Instru: F('til fade)
 16. 16. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Singular : The White Room : Game : 16Like คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง : คอรด อูคูเลเล หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google Game Chord Game House Game เพลง Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Singular : The White Room : Game : : คอรด แทป เนื้อรอง เนื้อเพ... 13/4/2554http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=3173
 17. 17. THE GREATEST HITS Oh oooh C Bm Lord knows G D Dreams are hard to follow C Bm But don't let anyone G D Tear them away, hey yeah C Bm Hold on G D There will be tomorrow C Bm In time Bsus4 You'll find the way (Repeat *) B E C#m That a hero lies in you A Mhhh B E That a hero lies in you www.GuitarAndChord.com HeroMARIAH CAREY Intro: E/C#m/A/F#m/B E There's a hero D If you look inside your heart C#m B You don't have to be afraid of what you are E There's an answer D/F# If you reach into your soul C And the sorrow that you know B Will melt away E C#m * And then a hero comes along B A With the strength to carry on G#m7 F#m And you cast your fears aside B E And you know you can survive G#m7 C#m So when you feel like hope is gone B A Look inside you and be strong G#m7 F#m And you'll finally see the truth B E(A/G#m/F#m) That a hero lies in you Instru: E/C#m/A E It's a long road D When you face the world alone C#m No one reaches out a hand B For you to hold E You can find love D/F# If you search within yourself C B And the emptiness you felt will disappear (Repeat *)
 18. 18. THE GREATEST HITS 1234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567891234567890123456789012345678901212345678912345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 SCORPIONSSCORPIONS www.GuitarAndChord.com HolidaySCORPIONS Intro: Dm/Dm7/Bbmaj7/Asus4/A(4times) Dm Let me take you far away C A Dm You'd like a holiday Dm C A Dm Let me take you far away, you'd like a holiday C Dm Exchange the cold days for the sun G A Good times and fun Dm C A Dm Let me take you far away, you'd like a holiday Instru: Dm/Dm7/Bbmaj7/Asus4/A(2times) Dm Let me take you far away C A Dm You'd like a holiday Dm Let me take you far away C A Dm You'd like a holiday C Dm Exchange your troubles for some love G A Wherever you are Dm Let me take you far away C A Dm You'd like a holiday Dm7 Bbmaj7 Asus4/A Oooh.............ha....... Dm Dm7 Bbmaj7 Asus4/A Ah......ha........ ah.....ha........ Dm Dm7 Bbmaj7 Asus4/A Ah......ha........ ah.....ha........ Dm Longing for the sun you will come C Bb To the island without name Dm Longing for the sun be welcome C Bb On the island many miles Dm Away from home, be welcome C Bb On the island without name Dm Longing for the sun you will come C Bb To the island many miles Dm C Bb Away from home...... Dm C Bb Away from home...... Dm C Bb Away from home...... Dm C Bb Away from home...... Instru: Dm/Dm7/Bbmaj7/Asus4/A('til fade)
 19. 19. www.GuitarAndChord.com HOME√âÕß: ∏’√å ‰™¬‡¥™ Intro: D/Bm/Em/A7(2times) D ¥Õ°‰¡â ª√–µŸ ·®°—π Bm ¥‘π∑√“¬ µâπ‰¡â„À≠à Em ·°â«πÈ” ®“π™“¡ ∫—π‰¥ A7 ‚§¡‰ø ∑’Ë «¬ß“¡ F#m7 ¢Õ∫√—È«·≈–√‘¡∑“߇¥‘π Bm µâπÀ≠â“Õ¬Ÿà„π π“¡ Em A7 D ∫â“ππ’È®–¡’§«“¡ß“¡‰¥â ∂â“¡’‡∏Õ G F#m ‡æ√“–‡∏Õ§◊Õ∑’Ëæ—°æ‘ß Em A7 D §◊Õ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬ G F#m ‡¡◊ËÕ‡∏ÕÕ¬Ÿà‡§’¬ß™‘¥„°≈â Em A7 D ‡√◊ËÕß√⓬„¥Ê‰¡à‡°√ß G F#m ·¡â¢â“ßπÕ°®–µâÕ߇®Õ– Em A7 D °—∫‡√◊ËÕß√“«∑’Ë„§√¢à¡‡Àß C A7 ·µà©—π‡Õß ‰¡à§‘¥°≈—« D Bm ®“°æ◊Èπ¥‘π™π‡æ¥“ππ—Èπ¡’§«“¡À«“πÕ¬Ÿà Em A7 ‡æ√“–√Ÿâ«à“©—π¡’‡∏Õ§Õ¬‡ªìπ∑’Ëæ—°„® F#m7 ®–√Õ§Õ¬©—π®√‘ßÊ Bm ‡ªìπÀ≈—°æ÷Ëßæ‘ß ÿ¥∑⓬ Em A7 D ®–≈⡵—«≈߇Õ𰓬∑’Ë∫â“π¢Õß©—π F#m7 * ‰¡à«à“«—π‡«≈“ Bm ®–‡ª≈’ˬπÀ¡ÿπ‡«’¬π‰ª‡∑à“‰√ F#m7 ©—π¬—ߧߡ’·µà‡∏Õ Bm ‡ªì𧫓¡À«—ß·≈–§«“¡‡¢â“„® G æ√âÕ¡®–‡°Á∫∑ÿ° ‘Ëß D ∑‘Èߧ«“¡ ÿ¢∑ÿ°Õ¬à“ß C A7 ·≈–®–∑”∑ÿ°∑“ß ‡æ◊ËÕ∫â“πÀ≈—ßπ’È Instru: D/Bm/Em/A7/ D/Bm/Em/A7/ F#m7/Bm/Em/A7/D(2times) (´È” *) D Bm ¥Õ°‰¡â ª√–µŸ ·®°—π µâπ‰¡â„À≠à Em A7 ·°â«πÈ” ®“π™“¡ ∫—π‰¥ ‚§¡‰ø ∑’Ë «¬ß“¡F#m7 Bm ¢Õ∫√—È«·≈–√‘¡∑“߇¥‘π °Á≈â«π·µà¡’§”∂“¡ Em A7 Bm/A ∫â“ππ’È®–ß“¡Õ¬à“߉√∂Ⓣ¡à¡’‡∏Õ G F#m Em A7 D °Á‡æ√“–«à“„®¢Õ߇∏Õ§◊Õ∫â“π ¢Õß©—π... Instru: D(4times)
 20. 20. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Bm There she stood in the doorway, F#7 I heard the mission bell A And I was thinking to myself, E This could be heaven And this could be hell G Then she lit up a candle, D And she showed me the way Em There were voices down the corridor, F#7 I thought I heard them say G D "Welcome to the Hotel California, F#7 Such a lovely place, (Such a lovely place) Bm Such a lovely face G D Plenty of room at the Hotel California, Em Anytime of year,(anytime of year) F#7 You can find it here" HotelCaliforniaTHE EAGLES Intro: Bm/A/Em/F#7(2times) Bm/F#7/A/E/G/D/Em/F#7(2times) Bm On a dark desert highway, F#7 Cool wind in my hair A Warm smell of colitas, E Rising up through the air G Up ahead in the distance, D I saw a shimmering light Em My head grew heavy And my sight grew dim, F#7 I had to stop for the night
 21. 21. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Bm Her mind is Tiffany twisted, F#7 She got the Mercedes Benz uh! A She got a lot of pretty, pretty boys, E That she calls friends G How they dance in the courtyard, D Sweet summer sweat Em Some dance to remember, F#7 Some dance to forget Bm So I called up the captain F#7 "Please bring me my wine" A He said "we haven't had that spirit here E Since nineteen sixty-nine" G And still those voices are calling D From far away Em Wake you up in the middle of the night, F#7 Just to hear them say G D "Welcome to the Hotel California, F#7 Such a lovely place, (Such a lovely place) Bm Such a lovely face G D They livin' it up at the Hotel California Em What a nice surprise, (What a nice surprise), F#7 Bring your alibis" Bm Mirrors on the ceiling, F#7 The pink champagne on ice and she said A "We are all just prisoners here E Of our own device" G And in the master's chambers, D They gathered for the feast Em They stab it with their steely knives, F#7 But they just can't kill the beast Bm Last thing I remember, F#7 I was running for the door A I had to find the passage back to E The place I was before G "Relax," said the night man D "We are programmed to receive Em You can check out anytime you like F#7 But you can never leave" Instru: Bm/F#7/A/E/G/D/Em/F#7(3times) Bm
 22. 22. THE GREATEST HITS 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 www.GuitarAndChord.com A G * How do I live without you? F#m D I want to know A G How do I breathe without you? F#m Bm If you ever go Em F#m G How do I ever, ever survive? Asus4 How do I, how do I, D(D/A) Oh how do I live? Instru: D/F#m/Em/Bm/F#m/Bsus4 G#m7 C#m If you ever leave F#m7 Baby you would take away everything G#m7 C#m I need you with me F#m7 Baby 'cause you know That you're everything G#m7 C#m Good in my life Asus4 D And tell me now (Repeat *) G/F#m D/A/G/F#m How do I live D/A/G/F#m Without you baby Instru: D/A/G/F#m('til fade) HowDoILiveTRISHA YEARWOOD Intro: D/A/G/A/D/Bsus4 E How do I B Get through a night without you? A If I had to live without you B What kind of life would that be? E Oh, now B I need you in my arms Need you to hold A You're my world, my heart, my soul G#m7 C#m If you ever leave F#m7 Baby you would take away everything G#m7 C#m A/B Good in my life E Without you G#m7 There'd be no sun in my sky F#m7 There would be no love in my life B There'd be no world left for me E And I G#m7 Baby I don't know what I would do A I'd be lost if I lost you G#m7 C#m If you ever leave F#m7 Baby you would take away everything G#m7 C#m Real in my life Asus4 D And tell me now
 23. 23. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com IDon'tWantToMissAThing AEROSMITH Intro: Bm/C#m/E(4times) D I could stay awake A Bm Just to hear your breathing G D Watch you smile while you are sleeping Em While you're far away and dreaming D A Bm I could spend my life in this sweet surrender G D Em I could stay lost in this moment forever F#m G Every moment spent with you Asus4 Is a moment I treasure D A * Don't want to close my eyes Em7 I don't want to fall asleep G Cause I'd miss you baby A And I don't want to miss a thing D A Cause even when I dream of you Em7 The sweetest dream will never do G I'd still miss you baby And I don't want A D/A/Em7(D) To miss a thing D Bm Lying close to you, feeling your heart beating G D And I'm wondering what you're dreaming Em Wondering if it's me you're seeing D Then I kiss your eyes A Bm And thank God we're together F#m G I just want to stay with you Asus4 In this moment forever, forever and ever (Repeat *) C I don't want to miss one smile G I don't want to miss one kiss Bb I just want to be with you F Right here with you, just like this C I just want to hold you close G Feel your heart so close to mine Dm And just stay here in this moment Asus4 A For all the rest of the time, yeah (Repeat *) D A I don't want to close my eyes Em7 I don't want to fall asleep G Cause I'd miss you baby A And I don't want to miss a thing Bm A Cause even when I dream of you Em7 the sweetest dream will never do G Cause I'd miss you baby A And I don't want to miss a thing D A Don't want to close my eyes Em7 I don't want to fall asleep G I'd still miss you baby A D And I don't want to miss a thing Instru: D/A/Em7/G/A('til fade)
 24. 24. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com I Don't Want To Talk About ItROD STEWART Intro: Cm/F/Bb Cm I can tell by your eyes F Bb That you've prob'bly been cryin' for ever Cm And the stars in the sky F Don't mean nothing to you, Bb They are mirror Eb F * I don't want to talk about it Bb Dm Gm How you broke my heart Eb F If I stay here just a little bit longer Eb F If I stay here won't you listen Cm To my heart...... F Bb Oh... (my)heart Cm If I stand all alone, F Will the shadow Bb Hide the color of my heart Blue for the tears, Black for the night's fears Cm The stars in the sky F Don't mean nothing to you, Bb They are mirror (Repeat *) Instru: Cm/F/Bb(2times) Eb F I don't want to talk about it Bb Dm Gm How you broke this old heart Eb F If I stay here just a little bit longer Eb F If I stay here won't you listen Cm To my heart F Bb Oh my heart, Cm F Bb Dm/Gm My heart, oh my heart Instru: G#m C#m/F#/B/B7(2times) E/F#(2times)
 25. 25. I NEED SOMEBODY(Õ¬“°¢Õ —°§π)√âÕß:  ÿ°ƒ…Æ‘Ï «‘‡»…·°â« www.GuitarAndChord.com Intro: D/F#m/G/A D ‡™â“≈◊¡µ“¢÷Èπ¡“°Á‡®Õ·µà‡√◊ËÕ߇¥‘¡Ê F#m °Á‰¡à¡’„§√¡“‡µ‘¡™’«‘µ„À⇪ìπ‡√◊ËÕß„À¡à G ÕÕ°‰ª∑’ËÕ◊Ëπ ‡®Õ–„§√¡“°¡“¬ A À—π¡Õ߉ª∑“ß„¥°Á‡®Õ·µà§π√—°°—π D * ·≈â«∑”‰¡µ—«‡√“®÷߬—߉¡à‡ÀÁπ¡’„§√ F#m ·≈⫵âÕß∑π‡¥’¬«¥“¬¡’„®‡Õ“‰«â∑”‰¡ G ‰¡à‰¥â„™âß“π ‰¡à‰¥â√—°„§√ A ‰¡à¡’°”≈—ß„®∑’ˉÀπ‡≈¬ Bm Bm+7 ** Õ¬“°¡’§π Õ¬Ÿà¢â“ß°“¬ Bm7 Bm6 G  ∫µ“°—π „ÀâÀ—«„®¡—π‡µâπ·√ß... A ‡°Á∫‰«â§‘¥∂÷ß°—π ‡°Á∫‰«â§‘¥∂÷ß°—π D Bm *** Love I need somebody love G Õ¬“°¢Õ —°§π‡æ◊ËÕ Love „ÀâÀ—«„®‰¡à«à“ßß“π A ¡’§π„Àâ√—°°—π¡’§◊π«—π∑’Ë¥’¥â«¬ D Bm Love I need somebody love G Õ¬“°¢Õ —°§π‡æ◊ËÕ Love „ÀâÀ—«„®‰¥â√—°„§√ A D ¡’∫“ߧπ∑’Ë·§√å §π∑’Ë¡’√—°·∑â§◊Õ„§√ D **** §π∑’Ë‚∑√º‘¥¡“ ‡¡◊ËÕ«“πµÕπ‡™â“ F#m §π∑’Ëπ—Ëß°‘π¢â“«µ‘¥°—π‡¡◊ËÕ§◊π G §π∑’ˬ‘È¡„Àâ°—πµ√ßÀπ⓪“°´Õ¬ A „™àÀ√◊Õ‡ª≈à“ „™àÀ√◊Õ‡ª≈à“ (´È” *,**,***) G F#m ®–¥Ÿ·≈Õ¬à“ߥ’ ∂Ⓡ®Õ„§√§ππ—Èπ G A ®–§Õ¬‡ªìπÀà«ß°—π ‰¡à∑‘Èß°—π‰ª‰Àπ (´È” ***,****) D Love
 26. 26. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com IStartedAJokeTHE BEE GEES Intro: G/Bm/C/D7(2times) G Bm I started a joke C D7 G Bm Which started the whole world crying C D7 G Bm But I didn't see C D7 G Bm C D7 That the joke was on me, oh no G Bm I started to cry C D7 Which started the whole world G Bm Laughing C D7 G Bm Oh, if I'd only seen C D7 G That the joke was on me Em Bm * I looked at the skies C G Running my hands over my eyes Bm Em And I fell out of bed Em7 Am D7 Hurting my head from things that I said G Bm **Till I finally died C D7 G Bm Which started the whole world living C D7 G Bm Oh, if I'd only seen C D7 G That the joke was on me (Repeat *,**) Bm C D7 G Bm C D7 Oh...no, that the joke was on me... G Bm C D7 Oh........ Instru: G
 27. 27. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com I SwearALL-4-ONE D I swear Bm F#m By the moon and the stars in the sky D And I swear Bm F#m A Like the shadow that's by your side D Bm A D I see the questions in your eyes G A Bm I know what's weighing on your mind G A You can be sure I know my part D Bm 'Cos I stand beside A D You through the years G A Bm You only cry those happy tears Bm7 And though I make mistakes Bm6 A I'll never break your heart D And I swear Bm F#m By the moon and the stars in the sky G/A I'll be there D I swear Bm F#m Like the shadow that's by your side G/A I'll be there Em For better or worse A Till death do us part Em A I love you with every beat of my heart D Bm And I swear F#m G/A Oooh......... D Bm A D I'll give you every thing I can G I'll build your dreams A Bm With these two hands G A We'll hang some memories on the walls D And when(and when) Bm A D Just the two of us are there G A Bm You won't have to ask if I still care Bm7 Cause as the time turns the page Bm6 A My love won't age at all D(E) * (And) I swear(I swear) Bm(C#m) By the moon F#m(G#m) And the star in the sky G(A) A(B) I'll be there(I'll be there) D(E) I swear(and I swear) Bm(C#m) Like the shadow F#m(G#m) That's by your side G(A) A(B) I'll be there(I'll be there) Em(F#m) For better or worse A(B) Till death do us part Em(F#m) A(B) I love you with every(single) beat D(E) Of my heart and I swear Instru: D/Bm/A/F#m/G/A/F#m/B7 (Repeat *) C#m I swear A/B E Whoa...whoa...I....swear....
 28. 28. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Am Dm7 **Oh, no, not I, I will survive G7 Oh, as long as I know how to love Cmaj7 I know I'll stay alive Fmaj7 I've got all my life to live Dm6 And I've got all my love to give Esus4 E And I'll survive, I will survive (Oh)(yeah survive) Instru: Am7/Dm7/G7/Cmaj7/Fmaj7/Dm6/Esus4/E Am It took all the strength Dm7 I had not to fall apart G7 Kept tryin' hard to mend the pieces Cmaj7 Of my broken heart Fmaj7 And I spent, oh, so many nights Dm6 Just feeling sorry for myself Esus4 I used to cry E But now I hold my head up high Am Dm7 And you see me, somebody new G7 I'm not that chained up little person Cmaj7 Still in love with you Fmaj7 And so you feel like droppin' in Dm6 And just expect me to be free Esus4 But now I'm savin' all my lovin' E For someone who's lovin' me (Repeat *,**,*,**) Instru: Am7/Dm7/G7/Cmaj7/Fmaj7/Dm6/Esus4/E (Repeat *,** 'til fade) IWillSurviveGLORIA GAYNOR Am At first I was afraid Dm7 I was petrified G7 Kept thinkin' I could never live Cmaj7 Without you by my side Fmaj7 But then I spent so many nights Dm6 Thinkin' how you did me wrong Esus4 And I grew strong E And I learned how to get along Am Dm7 And so you're back from outer space G7 I just walked in to find you here Cmaj7 With that sad look upon your face Fmaj7 I should have changed that stupid lock Dm6 I should have made you leave your key Esus4 If I'd have known for just one second E You'd back to bother me Am Dm7 * Go on now, go walk out the door G7 Just turn around now Cmaj7 'Cause you're not welcome anymore Fmaj7 Weren't you the one who tried Dm6 To (break)(hurt) me with goodbye Esus4 Did you think I'd crumble E Did you think I'd lay down and die
 29. 29. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com IfBREAD Intro: Aadd2/E/G#/Em/G/D6(9)/Dadd9/F/A/E/Dm6/E7 Aadd2 E/G# If a picture paints a thousand words Em/G D6(9) Then why can't I paint you? Dadd9/F A/E The words will never show Dm6 E7 Then you I've come to know Aadd2 E/G# If a face could launch a thousand ships Em/G D6(9) Then where am I to go? Dadd9/F A/E There's no one home but you Dm6 E7 You're all that's left me, too F#m F#m/F F#m/E D6 And when my love for life is running dry C#m7-5 F#7 Bm7 E7 You come and pour yourself on me Aadd2 If a man could be to E/G# Em/G Places at one time D6(9) I'd be with you Dadd9/F A/E Tomorrow and today Dm6 E7 Beside you all the way Aadd2 E/G# If the world should stop revolving Em/G D6(9) Spinning slowly down to die Dadd9/F A/E I'd spend the end with you Dm6 E7 And when the world was through F#m F#m/F F#m/E Then one by one the stars D6 Would all go out C#m7-5 F#7 Bm7 E7 Aadd2 Then you and I would simply fly away Instru: Bm/Dm6/A
 30. 30. THE GREATEST HITS If Tomorrow Never ComesRONAN KEATING www.GuitarAndChord.com Bm Sometimes late at night E D/A/D/A I lie awake and watch her sleeping E Bm She's lost in peaceful dreams E So I turn out the lights D A/D/A And lay there in the dark Bm And the thought crosses my mind E D/A/D/A If I never wake up in the morning E Bm E Would she ever doubt the way I feel D A/D/A About her in my heart D * If tomorrow never comes A Will she know how much I loved her E Did I try in every way Bm E To show her every day D A That she's my only one Bm C#m D And if my time on earth were through E F#m And she must face the world without me Bm Is the love I gave her in the past D E Gonna be enough to last A/E/D/A If tomorrow never comes Bm 'Cause I've lost loved ones in my life E Who never knew D A/D/A How much I loved them E Bm Now I live with the regret E That my true feelings for them D A/D/A Never were revealed Bm So I made a promise to myself E To say each day D A/D/A How much she means to me E Bm And avoid that circumstance E Where there's no second chance D A/D/A To tell her how I feel (Repeat *) Bm So tell that someone that you love D E Just what you're thinking of A/E/D/A If tomorrow never comes
 31. 31. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Jason Mraz : We Sing, We Dance, We Steal Things : I'm Yours : Atlantic Records โดย Chordtabs คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google Chord คอรด เพลง Find Your Match Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Jason Mraz : We Sing, We Dance, We Steal Things : I'm Yours... 25/9/2553http://chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=1202
 32. 32. THE GREATEST HITS ImagineJOHN LENNON Intro: C/Cmaj7/F(2times) C F Imagine there's no heaven C F It's easy if you try C F No hell below us, C F Above us only sky F Am Dm/Dm7 Imagine all the people G G7 Living for today ah.... C F Imagine there's no countries C F It isn't hard to do C F Nothing to kill or die for C F And no religion too F Am Dm/Dm7 Imagine all the people G G7 Living life in peace F G C/Cmaj7/E/E7 * You may say I'm a dreamer F G C/Cmaj7/E/E7 But I'm not the only one F G C/Cmaj7/E/E7 I hope some day you'll join us F G C (And the word will be as one) F G C (And the word will live as one) C F Imagine no possessions C F I wonder if you can C F No need for greed or hunger C F A brotherhood of man F Am Dm/Dm7 Imagine all the people G G7 Sharing all the world (Repeat *) www.GuitarAndChord.com
 33. 33. Jeep (วงวัชราวลี) : คีย์ A original Bm7 E AMaj7 F#7 ในวันที่ฝน เปลี่ยนเป็นเมฆขาว อากาศเช้าเช้า สวยงามกว่าใคร Bm7 E AMaj7 F#7 มือเธอและฉัน จับจูงกันไป เดินด้วยกันนะ Bm7 E AMaj7 F#7 เราผ่านเรื่องราวอะไร อะไร มากมาย อาจมีทั้งร้ายและดีเข้ามาในบางครั้ง Bm7 E แต่ขอแค่เธอ ขอแค่เธอ Bm7 E AMaj7 F#7 * ยังจาได้ไหม ตอนที่เธอท้อ ตอนที่เธอล้าหัวใจ แทบหมดแรง Bm7 E AMaj7 F#7 คาพูดของฉัน บอกเธอวันนั้น ให้เธอโปรดเข้มแข็ง Bm7 E AMaj7 F#7 เมื่อเธอทุกข์ใจ ให้ลองเอาเท้าจุ่มน้า ปล่อยความทุกข์ลอยไปกับทะเลและฟ้ าสีคราม Bm7 E จากวันนั้น ฉันและเธอ Dmaj7 E C#m7 F#7 **จุดเริ่มต้นความรัก นั้นล้วนมาจากใจ อาจไม่มีเหตุผล แต่ฉันรู้ว่ามันใช่ Bm7 E Amaj7 A7 เธอเติมเต็มให้ฉัน รับรู้ได้ด้วยหัวใจ ที่สุขล้น ฮู้วววว Dmaj7 E C#m7 F#7 จะจดจาวันนี้ ทุกนาทีผ่านไป ต่อให้นานแค่ไหน ไกลจนถึงสวรรค์เบื้องบน Bm7 E Gmaj7 Amaj7 ให้รักของเรา ฮู้ว โวว อยู่ ตลอดกาล (*, **) Solo: Dmaj7 / E / C#m7 / F#7 / Bm7 / E / Amaj7 / A7 / (**)
 34. 34. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Bruno Mars : Doo-Wops & Hooligans : Just The Way You Are : 19Like คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง : คอรด อูคูเลเล หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google For Your Eyes Only Just the Way You Are Computers and Your Eyes How to Brighten Eyes Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Bruno Mars : Doo-Wops & Hooligans : Just The Way You Are ... 26/3/2554http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=3310
 35. 35. Kiss Me - Sixpence None the Richer Intro: D Dmaj7 D7 Dmaj7 --x2 D Dmaj7 Kiss Me out of the bearded barley. D7 Dmaj7 Nightly, beside the green, green grass. D Dmaj7 Swing, swing, swing the spinning step. D7 G You wear those shoes and I will wear that dress. Chorus: Em A D Oh, Kiss Me beneath the milky twilight. Em A D D7 Lead me out on the moonlit floor. Em A Lift your open hand D Dmaj7 Bm7 A Strike up the band and make the fireflies dance, silver moon's G A-Asus4-A sparkling. So Kiss Me. D Dmaj7 D7 Dmaj7 D Dmaj7 Kiss Me down by the broken tree house. D7 Dmaj7 Swing me upon its hanging tire. D Dmaj7 Bring, bring, bring your flowered hat. D7 G We'll take the trail marked on your father's map. REPEAT CHORUS 2x  
 36. 36. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Knockin' On Heaven's Door GUNS N' ROSES Intro: G/D/C(4times) G D Am Mama take this badge from me G D C I can't use it anymore G D Am It's getting dark too dark to see G D C Feels like I'm knockin' on heaven's door G * Knock, knock, D C Knockin' on heaven's door G Knock, knock, D C Knockin' on heaven's door G Knock, knock, D C Knockin' on heaven's door G Knock, knock, D C Knockin' on heaven's door Instru: G/D/C(4times) G D Am Mama put my guns in the ground G D C I can't shoot them anymore G D Am That could black cloud is comin' down G D C Feels like I'm knockin' on heavens' door (Repeat *) Instru: G/D/C(8times) "You just better start sniffin' your own Rank subjucation Jack 'Cuase it's just you Against your tattered Libido The bank And the mortician, forever man And it wouldn't Be luck if you could get out Of life alive" (Repeat *,*,*) Instru: G
 37. 37. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Boyd Kosiyapong : Million Ways to love Part I : Live & Learn : Bakery Music 1Like คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google Guitar Chord Learn Guitar Learn Chinese Learn Music Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Boyd Kosiyapong : Million Ways to love Part I : Live & Learn ... 24/1/2554http://chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=2538
 38. 38. www.GuitarAndChord.com LIVE AND LEARN√âÕß: °¡≈“  ÿ‚°»≈ Intro: G/D/Em/Bm7 Cmaj7/Bm7/Em/Am7/D G D ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë™’«‘µ Em Bm7 ‡¥‘π‡¢â“¡“∂÷ß®ÿ¥‡ª≈’ˬπ Cmaj7 Bm7 ®π∫“ߧ√—Èߧπ‡√“ A7 D ‰¡à∑—π‰¥âµ√–‡µ√’¬¡ À—«„® G D §«“¡ ÿ¢ §«“¡∑ÿ°¢å Em Bm7 ‰¡à¡’„§√√Ÿâ«à“®–¡“‡¡◊ËÕ‰À√à Cmaj7 Bm7 ®–¬Õ¡√—∫§«“¡®√‘ß A7 D ∑’ˇ®Õ‰¥â·§à‰Àπ Œ÷¡¡å.............. Bm7 Em * ‡æ√“–™’«‘µ §◊Õ™’«‘µ Bm7 Em ‡¡◊ËÕ¡’‡¢â“¡“°Á¡’‡≈‘°‰ª Am7 ¡’ ÿ¢ ¡ ¡’º‘¥À«—ß Bm7 À—«‡√“–À√◊ÕÀ«—Ëπ‰À« A7 D ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â∑ÿ°«—π G(Bb) D(F) ** Õ¬Ÿà∑’ˇ√’¬π√Ÿâ Õ¬Ÿà∑’ˬա√—∫¡—π Em(Gm) Bm7(Dm7) µ“¡§«“¡§‘¥( µ‘)(„π„®)‡√“„Àâ∑—π Cmaj7(Ebmaj7) Bm7(Dm7) Õ¬Ÿà°—∫  ‘Ëß∑’Ë¡’ Em(Gm) A7(C7) ‰¡à„™à ‘Ëß∑’ËΩíπ D(F) G/D(Em)(Bb) ·≈–∑” ‘Ëßπ—Èπ„À⥒∑’Ë ÿ¥ G D  ÿ¢°Á‡µ√’¬¡‰«â Em Bm7 «à“§«“¡∑ÿ°¢å§ßµ“¡¡“Õ’°‰¡à‰°≈ Cmaj7 Bm7 ®–‰¥â√—∫§«“¡®√‘ß Em A7 D ‡¡◊ËÕµâÕ߇®Á∫ª«¥‰À« Œ÷¡¡å........... (´È” *,**) Instru: Em/Bm7/Dm7/Cmaj7 Eb G ®–‰ª¬÷¥µ‘¥§‘¥Õ–‰√¡“°¡“¬ A7 D/Eb °Á¡—π‡ªìπ‡æ’¬ß·§à«—ππ’È Instru: Bb/Bbmaj7/Gm/Dm7 Eb Dm7 C7/F Õ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë¡’ ‰¡à„™à ‘Ëß∑’ËΩíπ (´È” **,**) Bb/F/Gm/Dm7 ‚Œ............................. Eb Dm7 C7 Õ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë¡’ ‰¡à„™à ‘Ëß∑’ËΩíπ F Bb ·≈–∑” ‘Ëßπ—Èπ„À⥒∑’Ë ÿ¥ Instru: Bb/F/Gm/Dm7/Eb/ Dm7/C7/F('til fade)
 39. 39. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Singular : The White Room : Long (Try) : 67Like คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google เพลง MV Load เพลง MP3 ดู MV เพลง Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Singular : The White Room : Long (Try) : : คอรด แทป เนื้อรอง เ... 7/12/2553http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=3174
 40. 40. LOVE √âÕß: PARADOX www.GuitarAndChord.com C Em * ‚Õâ §«“¡√—°...‚ª√¥¡Õß©—π Dm G C ∫“߇«≈“ ‡√“æ∫°—π‡¡◊ËÕ«—π™È”„® Em Dm G ‡∏Õ‡¢â“¡“ ‚Õ∫°Õ¥©—π ‰«â·ºà«‡∫“ C Em ** ‚Õ⧫“¡√—° ∑’ËÕàÕπÀ«“π Dm ‚ª√¬§«“¡ß“¡ G C æ“À—«„®©—π≈Õ¬≈àÕ߉ª Em Dm ¥Ÿ´‘¥Ÿ ‡∏ÕÕ¬Ÿà‰Àπ G ‡®â“§«“¡√—° C ©—πÕ¬“°(æ∫)(‡®Õ)‡∏Õ... Instru: C(3times) G C Em Dm ¡Õß®—π∑√“‡«≈“øÑ“¥” G C ∫Õ°∑–‡≈©—π§ß‡¢â“„® Em Dm ¡’§«“¡ß“¡¢÷Èπ¡“§√—Èß„¥ G C ‡ªìπæ∫‡∏Õ Õ¬Ÿà¢â“ß„π Em Dm ‡∏Õ∑”„Àâ‚≈° ¥„  G C ·≈–°Á∑”„Àâ©—π‡»√â“„® Em Dm ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß™’«‘µ©—π‰¥â G ‡ªìπ‡æ√“–‡∏Õ... (´È” *,**) Instru: C(3times) G C/Em/Dm/G# (≈“..............................) C/Em/Dm/G (ŒŸ..........≈“..................) (´È” *,**) Em/Dm/G/C/Em/Dm ‡¬........‡¬........ G C √—°‡∏Õ‚Õ⧫“¡√—° Em/Dm/G/C ‡¬........‡¬........ Em Dm ‡∏Õ∑”‰¥â∑ÿ°Ê Õ¬à“ß G C ‚Õ⧫“¡√—° ©—π√—°‡∏Õ
 41. 41. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Love Potion No.9CLOVERS Am I took my trouble down to Dm Madam Ruth Am You know the gypsy with Dm The gold capped tooth C She's got a pad Am Down at thirty fourth and wine Dm Sellin' little bottle of E Am Love potion number nine Am Dm I told her that I was a flop with chicks Am I've been this way Dm Since nineteen fifty six C She looked at my palm Am And she made magic sigh Dm She said, "What you need is E Am Love potion number nine" Dm She bent down and turned around And gave me a wink B7 She said I'm gonna mix it up Right here in the sink Dm It smelled like turpentine and looked Like indian ink E I held my nose, I close my eyes I took a drink Am * I didn't know Dm If it was day or night Am I started kissin' Everything in sight C But when I kissed the cop Am Down at thirty fourth and wine Dm He broke my little bottle of E Am Love potion number nine Instru: Dm/B7/Dm E I held my nose, I close my eyes I took a drink (Repeat *) Dm Am Love potion number nine Dm Am Love potion number nine Dm Am Love potion number nine
 42. 42. หนาแรก เพลงอินดี้ เพลงไทย เพลงสากล หาเพื่อนเลนดนตรี ริงโทน สมาชิก ติดตอเรา หนาแรก เพลงไทย ฟงเพลง เนื้อเพลง คอรดเพลง Message/ขอความ - บาสเก็ตแบน ( Basket Band ) คนหา สนับสนุนโดย เพลง Message/ขอความ บาสเก็ตแบน ( Basket Band ) Like 11 people like this. D E9 G ถาเธอไดรับขอความจากฉัน ใหเธอไดลองหยุดฟงสักนิดนึงไดหรือไม Gm C9 A A+ เธอเห็นอะไร รูสึกอะไรบางไหม D E9 G ตรงนี้ที่มีหาดทรายสีขาว ทองฟาสดใส นั่งฟงเปลือกหอยกระซิบเบาๆ Gm A วาคิดถึงเธอ แตไมเคยบอกใหรู G F#m Em A D * ถาหากมีเธอยืนอยูตรงนี้ ชวนเธอมาอยูตรงนี้ มองขอบฟาและเดินดวยกัน G F#m Em A D A ถาหากมีเธอมายืนอยูตรงนี้ มีเพียงเราอยูตรงนี้ นั้นก็คงจะดี ฮืมมม..... อยูดวยกันแคสองคน D E9 G ตรงนั้นที่เธอไดเจอไดพบผูคนมากมาย และทําใหวุนวายใจเหลือเกิน Gm C9 A A+ เธอมองหาใคร แอบคิดถึงกันบางไหม D E9 G ตรงนี้ที่มีทะเลมีฉันเฝาคอย อยากเจอ และรอกระซิบขอความในใจ Gm C9 A ที่ไมเคยบอกออกไป ใหเธอไดรู (ซ้ํา *) Solo::/ Gmaj7 / Gmaj7 / F#m7 / Bm7 / Em / Em / C9 / A / A ... // (ซ้ํา *) A D อยากบอกจริงๆวารักเธอ............. Page 1 of 3MusicATM : ฟงเพลง Message/ขอความ บาสเก็ตแบน ( Basket Band ) เนื้อเพลง ฟงเพลง ค... 19/12/2553http://www.musicatm.com/thai/Message/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD...
 43. 43. www.GuitarAndChord.com D Bm ‡§◊Õß°—πÕ¬à“∑‘Èßπ“π Em A7 „®®–æ“≈¬‘Ëß√–∫¡ D Bm Em A7 §◊π«—π™à“߇Àß“„® ‡¡◊ËÕ‰¡à¡’‡∏Õ™◊Ëπ™¡ (´È” *,**) Instru: Gmaj7/F#m/B7/Em/A7 F#m/B7/Em/A7 (´È” **,**) Gmaj7/F#m/B7 Œ÷¡¡å............ Em A7 Õ¬à“ª≈àÕ¬§π√—° „Àâ∑√¡“πÕ¬à“ßπ’ȇ≈¬ D º‘¥‰ª·≈â« MISS CALL √âÕß: SENORITA Intro: D/B7/Em/A7(2times) D Bm π“π‰ª ‰¡à¥’‡≈¬ Em A7 ‡√“‚°√∏°—π‰¡à查®“ D Bm Em A7 ‚∑√‰ª ‰¡à√—∫‡≈¬ ¬—ßµ—Èß„®®–Àπ’Àπâ“ D Bm Em A7 §π¥’ ©—π¡—π·¬à ∑”„Àâ‡∏Õ‡Õ◊Õ¡√–Õ“ D Bm ¥«ß„®©—π∑ÿ°¢å∑π Em A7 «Õπ‡æ’¬ß‡∏Õ®–°≈—∫¡“ F#m Bm * ‡ΩÑ“‚∑√À“Õ¬“°æŸ¥®“„À⇢Ⓞ® Em ‚ª√¥√—∫øí߇ ’¬ß¢Õߧπ√—°‡∏Õ A7 ®–‰¥â‰À¡... Gmaj7 F#m **  ÿ¥∑’Ë√—°‡∏Õ‚∑√¡“ ™à«¬√—∫ÀπàÕ¬ Em A7 D Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ§Õ¬πÈ”µ“ª√Õ¬¥â«¬„®√Õ Gmaj7 F#m Bm  ÿ¥∑’Ë√—°‚∑√¡“ µ—Èß„®®–¡“ßâÕ Em A7 Õ¬à“ª≈àÕ¬„Àâ∑âÕ„Àâ√Õπ“πÊ Õ¬à“ßπ’ȇ≈¬ D (º‘¥‰ª·≈â«) Instru: D/B7/Em/A7
 44. 44. Extreme G Cadd9 Saying I love you is Am7 C D G not the words I want to hear from you G Cadd9 It's not that I want you Am7 C D Em not to say but if you only knew Bm7 Am7 Ho-ow ea-sy D G D/F# Em It would be to show me how you feel Bm7 Am7 D7 G7 More than words is all you have to do G7 C To make it real C Cm G Then you wouldn't have to say Em7 That you love me 'cos Am7 D7 G I'd already know BRIDGE: G D/F# Em Bm C What would you do if my heart was torn in two C G/B Am7 D7 G More than words to show you feel that your love for me is real G D/F# Em7 Bm7 C What would you say if I took those words away? C G/B Am7 Then you couldn't make things new D7 G Just by saying I love you (Repeat intro x2) VERSE 2 Now that I've tried to Talk to you and make you understand All that you have to do is Close your eyes and just reach out your hands MORE THAN WORDS Page 1 of 2More than words by Extreme - guitar chords, guitar tabs and lyrics - chordie 11/2/2554http://www.chordie.com/chord.pere/www.home.no/toreismanto/morethanwords.txt
 45. 45. And touch me Hold me close don't ever let me go More than words Is all I ever needed you to show Then you wouldn't have to say That you love me Cos I'd All Ready Know REPEAT BRIDGE AD LIB AND FADE Page 2 of 2More than words by Extreme - guitar chords, guitar tabs and lyrics - chordie 11/2/2554http://www.chordie.com/chord.pere/www.home.no/toreismanto/morethanwords.txt
 46. 46. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com G5/G/B Dadd9/F# * What would you do Em Bm C If my heart was torn in two C/B Am7 More than words to show you feel D7 G5/G/B That your love for me is real G5/G/B Dadd9/F# What would you say Em Bm C If I took those words away C/B Am7 Then you couldn't make things new D7 G5/G/B Just by saying I love you Csus2 Am7 C (La...di...da...) D G5/G/B (More than words) Csus2 Am7 D7 (La...di...da...) Csus2 Am7 Now that I've tried to talk to you C D/Dsus4 G5/G/B And make you understand Csus2 Am7 All you have to do is close your eyes C D/Dsus4 Em/Em/B And just reach out you hands Am7 And touch me D7 G D/F# Em Hold me close don't ever let me go Am7 More than words D7 G7 C Is all I ever needed you to show Cm G Then you wouldn't have to say Em7+9 That you love me Am7 D7/D7-9 G5/G/B Cos I'd already know (Repeat *) Csus2 Am7 C D G5/G/B La..di...da...... more than word Csus2 Am7 C D G5/G/B La..di...da...... more than word Csus2 Am7 C D G5/G/B La..di...da...... more than word Csus2 Am7 C La..di...da... D G More than word More Than Words EXTREME Intro: G5/G/B/Csus2/Am7/C/D/Dsus4(2times) G5/G/B Csus2 Am7 Saying I love you is not the words C D/Dsus4 G5/G/B I want to hear from you Csus2 Am7 It's not that I want you not to say C D/Dsus4Em/Em/B But if you only knew Am7 How easy D7 G5 It would be to show me Dadd9/F# Em/Em/B How you feel Am7 More than words D7 G7 Is all you have to do C To make it real Cm G Then you wouldn't have to say Em7+9 That you love me Am7 D7 G5/G/B Cos I'd already know
 47. 47. THE GREATEST HITS 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567 www.GuitarAndChord.com MyHeartWillGoOnCELINE DION Intro: C#m/B/Aadd9/B(2times) E B Every night in my dreams Aadd9 B I see you, I feel you E B Aadd9 That is how I know you go on. E B Far across the distance Aadd9 B And spaces between us E B Aadd9 You have come to show you go on. C#m B Aadd9 B * Near, far, wherever you are C#m B Aadd9/B I believe that the heart does go on C#m B Aadd9 B Once more you open the door C#m B And you're here in my heart Aadd9 B E(C#m) And my heart will go on and on. E B Love can touch us one time Aadd9 B And last for a lifetime E B Aadd9 And never let go till we're gone E B Love was when I love you, Aadd9 B One true time I hold to. E B Aadd9 In my life we'll always go on. (Repeat *) Instru: C#m/B/Aadd9/B C#m/B/Aadd9/G#m/F#m Fm Eb Dadd9 Eb You're here, there's nothing I fear Fm And I know Eb Dadd9/Cm/Bbm That my heart will go on Fm Eb Dadd9 Eb We'll stay forever this way Fm Eb You are safe in my heart Dadd9 Eb And my heart will go on Fm/Eb/Dadd9 And on............. Instru: Fm/Eb/Db('til fade)
 48. 48. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก ปอบ Calories blah blah : : North Star : Grammy 1Like คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง : คอรด อูคูเลเล หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google MV News เพลง MV Agusta MV Switchgear Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | ปอบ Calories blah blah : : North Star : Grammy : คอรด แทป เนื้อ... 2/3/2554http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=1825
 49. 49. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก B.o.B Feat.Bruno Mars : : Nothing On You : โดย Chordtabs คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google ดู MV เพลง Billionaire เพลง MV Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | B.o.B Feat.Bruno Mars : : Nothing On You : : คอรด แทป เนื้อรอ... 27/10/2553http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=2822
 50. 50. ONE - Singular Intro // G /Gmaj7 G Em C Dsus4 ออกสูเสนทางใหม อยูบนโลกใบใหญ กาวเดินที่ตองไป ไกลแสนไกล G Em C Dsus4 บทเรียนที่เลยผาน อาจเติมดวยน้ําตา และอาจตองใชเวลา เพื่อลืมมัน C G C G * วันและคืน (จะเปนยังไง ) มันจะดีหรือราย (มืดมัวหรือชัดเจน) C Bm Am C Dsus4 เพียงไดมอง (และยังไดเห็น) มีอีกคนที่อยูไมไกล C G C G ** ไมวาวันพรุงนี้ปลายทางจะเปนเชนไร ลมลงและจะยืนขึ้นไดหรือไม C Bm Esus4 E แคมีเธอและฉัน ไมเปนไร C G C G บรรยากาศจะรอนแรงหรือเหน็บหนาวเทาไร ฝนนั้นลบเลือนหยดน้ําตาหรือไม C Bm D แคมีกันและกัน (โอะโอ โห โอ.. ) (ตลอดไป) Instru // Gmaj7 ( * , ** ) Instru Gmaj7 6 time / C / Cmaj7 C#maj7 Dmaj7 / E7/C C / Bm / C / Gmaj7 / C / Bm / Em / Am7 / D ( * , ** )  
 51. 51. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Palmy : Beautiful Ride : Ooh : Grammy โดย Chordtabs คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google คอรด เพลง Palmy MV Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Palmy : Beautiful Ride : Ooh : Grammy : คอรด แทป เนื้อรอง เนื้อ... 11/9/2553http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=376
 52. 52. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com C Am * Out of reach, so far, G F I never had your heart, C Am Out of reach, couldn't see G F We were never meant to be C Am Catch myself from despair, G F I could drown if I stay here, C Am Keeping busy every day, G F I know I will be okay But I was? Am D7 So confused, my hearts bruised, F G7 was I ever loved by you? (Repeat *) C So much hurt, so much pain, Am Takes a while to regain G F What is lost inside, C And I hope that in time, Am you'll be out of my mind G F I'll be over you But now I'm? Am D7 So confused, my hearts bruised, F (G7) Was I ever loved by you (Repeat *) C Am Out of reach, so far, G F You never gave your heart, C Am In my reach, I can see, G F C There's a life out there for me OutOfReachGABRIELLE Intro: C/Am/G/F C Knew the signs Am Wasn't right G F I was stupid for a while C Am Swept away by you G F And now I feel like the fool Am D7 So confused, my hearts bruised, F G7 Was I ever loved by you?
 53. 53. Pass The Love Forward Intro:/G D/Em7 G/C Bm Em/Am D/ G C G Am D G Bm C G G7 เพลงที่เธอกําลังไดยินอยู โปรดฟงดูใหดี และเมื่อไรที่พบใครเศราใจอยู C G Am D G C D G ฝากเพลงนี้ใหเขาฟง สักที ใหเพลงๆนี้เปนดังเหมือนกับ ตัวแทนจากใจของเรา C D G Gm C F Dsus4 ที่จะบอกเขาความรักแทในโลกยังมี ใหเพลงพาใจของเราไปพบกับ หัวใจของเขาสักที Dm G สงตอเพลงนี้ดวยรักและรักใหคนทุกคน C G Am G F C Dm G จะใกลชิดหรือหางเพียงไหนใจเราสงถึงกันได แคเริ่มกับใครสักคน C G Am G F Em Am Dm G D หนึ่งเปนรอยเปนลาน ขอแคใจเรายอมเริ่มตน ไมวาคนไหน คงตองถึงสักที F G C Csus4 C C7 F G C C7 * ใหเพลงๆนี้เปนเหมือนกับ ตัวแทนจากใจของเรา ที่จะบอกเขาถึงความรักแท ที่ในโลกนี้ยังมี Gm C F Dsus4 Dm G ใหรักพาใจเขาไป พบกับใจของเราสักที สงตอเพลงนี้ดวยรักและรักใหคนทุกคน C G Am G ** มอบรอยยิ้มใหคนที่พบ เพื่อเปนการเริ่มตนความรักที่ไมรูจบ F Em Dm G C G Am G และจะสงเรื่อยไปดวยใจตอใจตราบนานเทานาน ใหความรักนั้นสัมผัสใจไมวาเมื่อไร จะสงตอไป F Em Am Dm G C แมเวลาผาน . . . ใหจักรวาลแหงนี้มีแตความรัก . . . Intru:/C G/Am G/F Em Am/Dm G/ /C G/Am G/F Em Am/Dm G C/C/ ( * , ** ) Intru:/C G/Am G/F Em Am/Dm G/ C G Am Em F Em Am ใหความรักนั้นสัมผัสใจไมวาเมื่อไร จะสงตอไป แมเวลาผาน . . . Dm G C G Am G F Em Am Dm G C ใหจักรวาลแหงนี้มีแตความรัก
 54. 54. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com G Bm A dragon lives forever C G But not so little boys, C G Em Painted wings and giant rings A7 D Make way for other toys G Bm One grey night it happened, C G Jackie paper came no more C G Em And Puff that mighty dragon, A7 D G/D He ceased his fearless roar G Bm His head was bent in sorrow, C G Green scales fell like rain, C G Em Puff no longer when to play A7 D Along the cherry lane G Bm Without his life long friend, C G Puff could not be brave C G So Puff that mighty dragon Em A7 D G D Sadly slipped into his cave. oh! (Repeat *) PuffPETER, PAUL & MARY Intro: G/Bm/C/G C/G/Em/A7/D/G/D G Bm C G Puff, the magic dragon lived by the sea C G Em And frolicked in the autumn mist A7 D In a land called Honah Lee G Bm C G Little Jackie paper loved that rascal Puff C G Em And brought him strings and sealing wax A7 D G D And other fancy stuff. oh! G Bm * Puff, the magic dragon C G Lived by the sea C G Em And frolicked in the autumn mist A7 D In a land called Honah Lee G Bm Puff, the magic dragon C G Lived by the sea C G Em And frolicked in the autumn mist A7 D G/D(G) In a land called Honah Lee G Bm Together they would travel C G On a boat to with billowed sail, C G Em Jackie kept a lookout perched A7 D On puff's gigantic tail, G Bm Noble kings and princess C G Would bow whene'er they came, C G Em Pirate ships would low'r their flag A7 D G D When Puff roared out his name. oh! (Repeat *)
 55. 55. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com SailingROD STEWART Intro: E/B(2times) F# B G#m I am sailing, I am sailing E B Home again 'cross the sea C#m G#m I am sailing, stormy waters C#m B/F# To be near you, to be free B G#m I am flying, I am flying E B Like a bird 'cross the sky C# G#m I am flying, passing high clouds C#m B/F# To be with you, to be free B G#m * Can you hear me, can you hear me E B Through the dark night, far away C# G#m I am dying, forever crying C#m B/F# To be with you, who can say (Repeat *) Instru: E/G#m/F#/G#m E/B/F#/F#7 B G#m We are sailing, we are sailing E B Home again 'cross the sea C# G#m We are sailing, stormy waters C#m B To be near you, to be free F# C#m B Oh, Lord, to be near you, to be free F# C#m B Oh, Lord, to be near you, to be free F# C#m B Oh, Lord, to be near you, to be free F# Oh.......... Instru: E/B/F# B/G#m/E/B/C#/G#m/C#m/B/F#('til fade)
 56. 56. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Sha-la-la-la-laTHE WYNNERS Intro: D/G/A D There's a girl on my mind G And she knows I'm thinkin' of her A On my way thru the day and the night D A The star shines above me D She's been gone for some time G But I know I truly love her A And I'm singin' the song D A Hopin' she'll be back when she hears it * My (your) heart goes D(Eb) Sha-la-la-la-la, G(Ab) Sha-la-la in the morning oh...... A(Bb) Sha-la-la-la-la, D(Eb) A(Bb) Sha-la-la in the sunshines D(Eb) Sha-la-la-la-la, G(Ab) Sha-la-la in the evenin' (oh......) Em(Fm) Sha-la-la-la-la, A(Bb) D(D/Bb)(Eb/Bb) Sha-la-la-la-la just for you Instru: A/G/A D If you love's gone away just like mine G You'll feel like cryin' A Sing along maybe once maybe twice D A And try it together D Some sweet days no one knows she'll return G And you'll be happy, A Shadows fade in the sun D A Listen to your heart, it is singing (Repeat * 'til fade)
 57. 57. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Singular : The White Room Decoration : Some Other Day ( Feat.Depapepe ) : SONY MUSIC คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง : คอรด อูคูเลเล หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google Chord Guitar Tab Guitar Chord Diagram Ukulele Chord Chart Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Singular : The White Room Decoration : Some Other Day ( Fea... 31/5/2554http://chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=3349
 58. 58. www.GuitarAndChord.com SOUL MATE √âÕß: PLAYGROUND Intro: A/D(2times) A §πÊ Àπ÷Ëß°—∫„®´÷¡Ê D ∑’ˬ—߇ΩÑ“§Õ¬®–‰¥âæ∫„§√„π —°«—π A ‡¥‘π§π‡¥’¬«Õ¬Ÿà‰ª«—πÊ D ¡“π“π‡À≈◊Õ‡°‘π ¡—π‡Àß“´–®π‡√‘Ë¡∑âÕ„® C#m F#m * √Õ„§√ —°§π∑’Ë®–‡¢â“¡“ C#m F#m ‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ∑’Ë¡—𮔇®„À≥â√Ÿâ«à“ Bm §πÊ π—Èπ¬—ß¡’Õ¬Ÿà®√‘ß C#m  ‘Ëß∑’Ë©—π√Õ¡“· ππ“π D E §π∑’ËøÑ“ àß¡“„Àâ©—π A ** ·µà«à“µÕππ’ȇ∏ÕÕ¬Ÿà∑’Ë„¥ D ∫π‚≈°π’È∑’Ë¡—π™à“ß°«â“ß„À≠à Bm E ·≈–©—π¬—ߧߵâÕß√ÕÕ’°π“π‡∑à“‰√ A °«à“®–æ∫§ππ—Èπ∑’Ë√ÕÕ¬Ÿà D Bm §Ÿà·∑â∑’Ë®–‡¢â“¡“‡ª≈’Ë¬π™’«‘µ E §π∏√√¡¥“§ππ’È„À≡àµâÕ߇Àß“ A Õ’°µàÕ‰ª Instru: A/D A «“‡≈π‰∑πå°Á¬—߇¥’¬«¥“¬ D ºà“π‰ª‡À¡◊Õπ‡§¬ ¬—߉¡à¡’ —°§π‡§’¬ß¢â“ß°“¬ A ¡Õß„§√Ê ‰¥â®Ÿß¡◊Õ°—π D ·µà©—π‰¡à¡’ ¬—ßπ—Ë߇Àß“Ê ‡æ’¬ß≈”æ—ß (´È” *,**) Instru: D/C#m(2times) Bm/C#m/D/E (´È” **,**) D Õ’°µàÕ‰ª Bm ·§à‡æ’¬ß„§√ —°§π E A ∑’ËÕ¬Ÿà¥â«¬°—π·≈–∑”„Àâ‚≈°π’È ¥„  D ‡∏ÕÕ¬Ÿà‰Àπ Bm ·§à‡æ’¬ß„§√ —°§π E A ∑’Ë∑”„Àâ©—ππ—Èπ‰¡àµâÕ߇Àß“µ≈Õ¥‰ª Instru: A/D/A
 59. 59. www.GuitarAndChord.com Am Am+7 ** „µâµâπ‰¡â∑’ˉ¡à¡’√ࡇߓ Am7 Am6 °‘Ëß°â“π¡—π‰¡à‰¥â Ÿß —°‡∑à“‰√ F ·µà√“°≈÷°≈ß„π¥‘π Em À¬—Ëß≈÷°≈ß„π„® Dm7 G7 ¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë¡“°¡“¬ C/E7(C/Am7) µ≈Õ¥¡“ Instru: Am/Am7/Fmaj7/G7/E7 Am/Am7/Fmaj7/Am/G/E7 (´È” *,**) F Em À¬—Ëß√“°≈÷°≈ß„π¥‘π À¬—Ëß≈÷°≈ß„π„® Dm7 G7 F ¡’§«“¡À¡“¬∑’Ë¡“°¡“¬µ≈Õ¥¡“ Instru: F/Em7/Am7/Dm7/G7/Am STAY√âÕß: ª“≈å¡¡’Ë Intro: Am/Am7/Fmaj7/G7/E7 Am/Am7/Fmaj7/Am/G/E7 Am Am+7 Õ“®¡’Ωπ∑’ËÀ≈àπ¡“™—Ë«§√“« Am7 Am6 ·≈–‡¡¶¢“«∑’˺à“π¡“‡æ’¬ß™—Ë«§◊π F ‡®Õ–°—∫≈¡°Áª≈‘«‰ª Em ‰¡à¡’„§√√◊ÈÕøóôπ Dm7 G7/E7 ‰¡à‰¥â‡ªì𧫓¡¬—Ë߬◊π‡ ¡Õ‰ª Am Am+7 ·µà°—∫‡∏Õ∑’˺à“π¡“™—Ë«§√“« Am7 ·≈–‡√◊ËÕß√“« Am6 ∑’ˇª≈’Ë¬π‰ª™—Ë«¢â“¡§◊π F °—∫Õ–‰√∑’ˇªìπ‰ª Em °Á¬—߉¡à‡§¬≈◊¡ Dm7 ‡À¡◊Õπ«à“¡—π‡ªìπ G7/E7  à«πÀπ÷ËߢÕßÀ—«„® F G7 * ‡√“‰¡à‡§¬®–√—°°—π E7 Am7 ¡’·µà«—π∑’ËÕàÕπ‰À« Dm7 G7 C Am7 ºà“π‡≈¬‰ª·≈–‰¡à‡§¬®–°≈—∫¡“ Dm7 G7 ‡ªìπ·§à§«“¡ª√–∑—∫„® E7 Am7 ∑’ˬ—ߧ߷πàπÀπ“ Bb Am7 G7/E7 ¡’·µàΩπ¡’·µàøÑ“∑’ˇ¢â“„®
 60. 60. www.GuitarAndChord.com Dm7 Am/Bb „Àâ¡—π‡ªìπ ’™¡æŸ Dm7 Am/Bb ·§à„ÀâÀ—«„®¢Õ߇√“‰¥â√Ÿâ Dm7 Am/Bb «à“√∂§—ππ’ȇªìπ ’™¡æŸ Gm Am ‰ª‰Àπ°Á‰ª°—π∑ÿ°§◊π∑ÿ°«—π ¢—∫·≈â«‚≈àß„® Gm Am ¡’§«“¡ ÿ¢¡“°æÕ Dm7 Am/Bb ™’«‘µ°Á ŸâµàÕ°—π‰ª Dm7 Am7/Bb ‡¬... (°Á¡—π‡ªìπ ’™¡æŸ¬—߉ß≈à–) Dm7 Gm ‡√◊ËÕ߉¡à¥’‰¡àß“¡¡“°¡“¬ Am Bb ®π‚≈°«ÿà𫓬°≈“¬‡ªìπ ’¥” Dm7 Gm ∂â“À“°§π‡√“¬—ß√—°°—π¥’ Am Bb ‚≈°„∫∑’Ë¡’ §ß‰¡à∫Õ∫™È” STICKER √âÕß: BODYSLAM Intro: Dm7/Gm(4times) Dm7 Gm „§√µàÕ„§√°Á‡µ◊Õπª√–®” Am Bb ¢—∫√∂ ’¥”¡—π‰¡àπà“¥Ÿ Dm7 Gm ¥«ß™–µ“‡®â“‰¡à§àÕ¬¥’ Am Bb ®–„À⇢â“∑’µâÕß ’™¡æŸ Dm7 Am7 °Á√Ÿâ·µà„À⇪≈’ˬπ∑—Èߧ—π Cm §ß¬—߉¡à‰À« Gm ‡»√…∞°‘®‰¡à¥’ Dm7 ‡ß‘πµâÕ߇°Á∫‰«â Gm ∑”‰¥â‡æ’¬ß·§à‡Õ“ Bb  µ‘Í°‡°Õ√å·ª–∑⓬√∂‰ª
 61. 61. www.GuitarAndChord.comDm7 Am Cm °Á√Ÿâ·µà„À⇪≈’ˬπ∑—Èß‚≈° §ß∑”‰¡à‰À« Gm Dm7 ‡ªìπ§π∏√√¡¥“ „Àâ∑”Õ¬à“߉√ Am À√◊Õ«à“§ßµâÕ߇Փ µ‘°‡°Õ√å Bb ·ª–‚≈°π’ȉ«â Dm7 Am/Bb * „Àâ¡—π‡ªìπ ’™¡æŸ Dm7 Am/Bb ·§à„ÀâÀ—«„®¢Õ߇√“‰¥â√Ÿâ Dm7 Am/Bb «à“‚≈°„∫π’ȇªìπ ’™¡æŸ Gm √Õ¬¬‘È¡¡’„Àâ°—π Am ∑ÿ°§◊π∑ÿ°«—πµà“ß°Á™◊Ëπ„® Gm Am (‡¡◊ËÕ√—°°—π¡“°æÕ) Bb (‚≈°π’È®÷ßπà“Õ¬Ÿà‡æ’¬ß„¥) (Gm) (Am) (‡¡◊ËÕ∑ÿ°Õ¬à“ß ¥„ ) (Dm7) (Am/Bb) (Õ–‰√Ê °Á ’™¡æŸ) Instru: Bb/Bb/C/C(2times) Dm7 ‚≈°¬—ߧß√âÕπ ¡—π¬—ß√âÕπ ¬—ß§ß√âÕπ ¬—ß¡’§«“¡√—° Gm Am Dm7 „Àâ√—°‡ªìπ¥—ß “¬≈¡™à«¬¥—∫√âÕπ øÑ“∑’ˬ—ß√âÕπ ¡—π¬—ß√âÕπ ¬—ß§ß√âÕπ πÈ”µ“πÕßøÑ“ Gm Am Dm7 √âÕ߉ª‡∂Õ–∂â“„®À“¬‡Àπ◊ËÕ¬≈â“ Dm7 °—∫√—°∑’ˇ§¬√—° „®¬—ß√—° §«“¡ª«¥√â“« „®¬—߇ÀπÁ∫Àπ“« Gm Am Dm7 „Àâ√—°‡ªìπ¥—Ë߇™◊ÈÕ‰ø„Àâ™’«‘µ °—∫‚≈°„π«—ππ’È ®“°«—ππ’È „®¥«ßπ’È ¬—ß¡’§«“¡À«—ß Gm Am ·¡â®–Àπ—°‡∑à“‰√ Gm Am ·¡â®–‡Àπ◊ËÕ¬·§à‰Àπ Gm Am Bb ‡æ’¬ß„®¬—ß¡’√—° (´È” *) Dm7 Am/Bb ∑’ˉÀπ‡¡◊ËÕ‰√ „§√Ê °Á√Ÿâ Dm7 Am/Bb ·§à„®¥«ßπ’ȇªìπ ’™¡æŸ Gm Am √Õ¬¬‘È¡¡’„Àâ°—π ∑ÿ°§◊π∑ÿ°«—πµà“ß°Á‡¢â“„® Gm Am Dm Õ¬Ÿà√à«¡°—π¥â«¬√—° ‚≈°π’È®÷ßߥߓ¡‡æ’¬ß„¥
 62. 62. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Stupid CupidWANDA JACKSON Intro: A D Stupid cupid, you're a real mean guy D I'd like to clip your wings, so you can't fly G I'm in love and it's a crying shame D And I know that you're the one to blame A7 G Hey, hey, set me free D Stupid cupid, stop picking on me D I can't do my homework And I can't see straight I meet him every morning Bout a half past eight G I'm acting like a love sick fool D You even got me carrying Hisbooks to school A7 G Hey, hey, set me free D Stupid cupid, stop picking on me G You mixed me up D But good right from the very start G Hey, go play Robin Hood E7 A7 With somebody else's heart D * You got me jumping like a crazy clown And I don't feature What you're putting down G Since I kissed his loving lips of wine D The thing that bothers me Is that I like it fine A7 G Hey, hey, set me free D Stupid cupid, Stop picking on me Instru: G/D/G/E7/A7 (Repeat *) A7 G hey, hey, set me free D Stupid cupid, stop picking on me D ** Stupid cupid, stupid cupid, Stupid cupid, stupid cupid,... (Repeat ** 'til fade)
 63. 63. Superman (It’s not easy) C G I can't stand to fly Am F I'm not that naive C G I'm just out to find Am F The better part of me Bridge F C G I'm more than a bird...i'm more than a plane Am F More than some pretty face beside a train C G F It's not easy to be me Verse 2 Wish that I could cry Fall upon my knees Find a way to lie About a home I'll never see Bridge 2 It may sound absurd...but don't be naive Even heroes have the right to bleed I may be disturbed...but won't you concede Even heroes have the right to dream It's not easy to be me
 64. 64. คอรดกีตาร คอรดเพลง เนื้อเพลง ฟงเพลง บริการรับจดทะเบียนเว็บไซต .com .net .info .biz .us ราคาถูก http://www.bizqsoft.com 10 February 2011 เพลง Superman (It's Not Easy) : FIVE FOR FIGHTING : จํานวนผเขาชม : 30011 คะแนนรวม : 446 แกะคอรดโดย : webmaster แย ดี โหวต Intro : / C / G / Am / F / C / ( 2 Times ) C G I can't stand to fly Am F I'm not that naive C G I'm just out to find Am F The better part of me C G I'm more than a bird:I'm more than a plane Am F More than some pretty face beside a train C G F C It's not easy to be me C G Wish that I could cry Am F Fall upon my knees C G Find a way to lie Am F About a home I'll never see C G It may sound absurd:but don't be naive Am F Even Heroes have the right to bleed C G I may be disturbed:but won't you conceed Am F Even Heroes have the right to dream C G F C It's not easy to be me Am G/B C Dm Am Up, up and away:away from me D C D It's all right:You can all sleep sound tonight F C F G I'm not crazy: or anything: C G I can't stand to fly Am F I'm not that naive Page 1 of 3เนื้อเพลง คอรดเพลง Superman (It's Not Easy) เนื้อเพลง Superman (It's Not Easy) เพลง ... 10/2/2554http://www.guitarcord.net/guitarcord_view.php?id=885
 65. 65. รับจดทะเบียนเว็บไซต .com .net .us .info .biz ราคาถูก C G Men weren't meant to ride Am F With clouds between their knees C G I'm only a man in a silly red sheet Am F Digging for kryptonite on this one way street C G Only a man in a funny red sheet Am F Looking for special things inside of me C G Inside of me Am F Inside of me C G Inside of me Am F Inside of me C G I'm only a man in a funny red sheet Am F Only a man looking for a dream C G I'm olny a man in a funny red sheet Am F It's not easy C C It's not easy to be me. Solo : / C / G / Am / F / C ดูคอรดกีตาร ตั้งสายกีตาร พิมพคอรดกีตาร Page 2 of 3เนื้อเพลง คอรดเพลง Superman (It's Not Easy) เนื้อเพลง Superman (It's Not Easy) เพลง ... 10/2/2554http://www.guitarcord.net/guitarcord_view.php?id=885
 66. 66. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com C G I can't stand to fly Am7 F I'm not that naive C G Men weren't meant to ride Am7 F With clouds between their knees C G I'm only a man in a silly red sheet Am Digging for kryptonite F On this one way street C G Only a man in a funny red sheet Am F Looking for special things inside of me C/G Am/F Inside of me, inside of me C/G Am/F Inside of me, inside of me C G I'm only a man in a funny red sheet Am F I'm only a man looking for her dream C G I'm only a man in a funny red sheet Am Fmaj7 It's not easy, hoo hoo hoo C It's not easy to be me Instru: C/G/Am7/F/C Superman(It'sNotEasy) FIVE FOR FIGHTHING Intro: C/G/Am7/F(2times) C G I can't stand to fly Am7 F I'm not that naive C G I'm just out to find Am7 F The better part of me C I'm more than a bird G I'm more than a plane Am F More than some pretty face beside a train C G F C It's not easy to be me C G Wish that I could cry Am7 F Fall upon my knees C G Find a way to lie Am7 F About a home I'll never see C It may sound absurd G But don't be naive Am F Even heroes have the right to dream C I may be disturbed G But won't you concede Am F Even heroes have the right to dream C G F C/Em It's not easy to be me Am Em C Dm Am Up, up and away, away from me D7 But it's all right C D7 You can all sleep sound tonight Fmaj7 G I'm not crazy or anything
 67. 67. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Take It EasyTHE EAGLES Intro: G/Gsus4/Gmaj9(2times) G G Well, I'm a-runnin' down the road Tryin' to loosen my load D C I've got seven women on my mind G For that wanna own me D Two that wanna stone me C G One she's a friend of mine Em C/G Take it easy, take it easy Am C Don't let the sound of your own wheels Em Drive you crazy C G Lighten up while you still can C G Don't even try to understand Am C Just find a place to make your stand G Take it easy Instru: G G Well, I'm standing on a corner In Windslow, Arizona D C It's such a fine sight to see G D It's a girl, my Lord, in a flat Bedford C G Slowin' down to take a look at me Em D C G Come on baby, don't say maybe Am I gotta know C Em If your sweet love is gonna save me C G We may lose and we may win C G Though we will never be here again Am C So open up I'm climbin' in, G So take it easy Instru: G(2times) G/D/C(2times) G/Em/D/C/G/Am/C/Em/D G Well, I'm runnin' down the road Tryin' to loosen my load D Am Got a world to travel on my mind G Lookin' for a lover D Who won't blow my cover C G She's so hard to find Em C/G Take it easy, take it easy Am C Don't let the sound of your own wheels Em Drive you crazy C G C G Come on baby, don't say maybe Am I gotta know C G If your sweet love is gonna save me C G C G Ooh.... ooh...., Ooh.... ooh.... C G C G Ooh.... ooh...., Ooh.... ooh.... Instru: C/G(6times) C G C Well you know, we got it easy G C We ought to take it easy C/D/Em Yeah........
 68. 68. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com TakeMeHomeCountryRoadJOHN DENVER Intro: A A F#m Almost heaven, west Virginia E D A Blue Ridge Mountains, Shenandoah River A F#m Life is old there, older than the trees E Younger than the mountains, D A Growin' like a breeze A * Country roads, E F#m D Take me home to the place I belong A E West Virginia, mountain mama D A Take me home, country roads A F#m All my mem'res gather 'round her E D A Miner's lady, stranger to blue water A F#m Dark and dusty, painted on the sky E Misty taste of moonshine, D A Teardrop in my eyes (Repeat *) F#m E A I hear her voice in the mornin' hours She calls me D A The radio reminds me E Of my home far away F#m G D And drivin' down the road I get a feelin' A E That I should have been home yesterday, Yesterday (Repeat *,*) E A Take me home, country roads E A Take me home, country roads
 69. 69. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com Tears In Heaven ERIC CLAPTON Intro: A/E/G#/F#m7/D/E7/A A E/G# F#m7 Would you know my name... D A E If I saw you in heaven? A E/G# F#m7 Would it be the same... D A E If I saw you in heaven? F#m7 C#/F A7/E F#7 I must be strong... and carry on Bm7 E7 'Cause I know I don't belong... A Here in heaven Instru: A/E/G#/F#m7/D/E7/A A E/G# F#m7 Would you hold my hand D A E If I saw you in heaven? A E/G# F#m7 Would you help me stand D A E If I saw you in heaven? F#m7 C#/F I'll find my way... A7/E F#7 Through night and day Bm7 'Cause I know I just can't stay A Here in heaven Instru: A/E/G#/F#m7/D/E7/A C Em7 Am Time can bring you down D/F# G/D/F#/Em7/D/F# Time can bend your knees C Em7 Am Time can break your heart D/F# G/D/F# Have you beggin' please... E Beggin' please... Instru: A/E/G#/F#m7/D/A/E(2times) F#m7 C#/F# Beyond the door... A7/E F#7 There's peace, I'm sure, Bm7 E7 And I know there'll be no more A Tears in heaven Instru: A/E/G#/F#m7/D/E7/A A E/G# F#m7 Would you know my name D A E If I saw you in heaven? A E/G# F#m7 Would you be the same... D A E If I saw you in heaven? F#m7 C#/F A7/E F#7 I must be strong... and carry on Bm7 E7 'Cause I know I don't belong... A Here in heaven Instru: A/E/G#/F#m7/D/E7/A
 70. 70. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก The Bottom Blues : : พระเอก : Grammy โดย Chordtabs คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google Clip Guitar Song เพลง MP3 Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | The Bottom Blues : : พระเอก : Grammy : คอรด แทป เนื้อรอง เนื้อเ... 29/9/2553http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=2739
 71. 71. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Lenka : Lenka : The Show : SONY MUSIC 10Like คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง : คอรด อูคูเลเล หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google Cabaret Show Show Clothing Show Hunter Magic Show Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Lenka : Lenka : The Show : SONY MUSIC : คอรด แทป เนื้อรอง... 31/3/2554http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=1221
 72. 72. THE GREATEST HITS www.GuitarAndChord.com To Be With You MR. BIG C#m E Aadd9 E Hold on little girl, show me what he's done to you C#m E Stand up little girl, Aadd9 E A broken heart can't be that bad Aadd9 E **When it's through, it's through Aadd9 E Fate will twist the both of you D So come on baby come on over B Let me be the one to show you E Aadd9 B E * I'm the one who wants to be with you Aadd9 B E Deep inside I hope you'll feel it too Aadd9 B E(C#m) Waited on a lie of greens and blues (E) Aadd9 B E Just to be the next to be with you C#m E Build up your confidence Aadd9 E So you can be on top for once C#m E Wake up who cares about Aadd9 E Little boys that talk to much Aadd9 E I've seen it all go down Aadd9 E Your game of love was all rained out D So come on baby, come on over B Let me be the one to hold you (Repeat *) Aadd9 C#m Why be alone, when we can be together baby G You can make my life worth-while E I can make you start to smile Instru: E/Aadd9/B/E(2times) E/Aadd9/B/C#m E/Aadd9/B/E (Repeat **) G Cadd9 I'm the one who wants D G To be with you Cadd9 Deep inside I hope D G You'll feel it too Cadd9 D Em Waited on a lie of greens and blues G Cadd9 Just to be the next D G To be with you (Repeat *) E Aadd9 B E Just to be the next to be with you
 73. 73. สมัครสมาชิก เขาสูระบบสมาชิก Bird ธงไชย : อาสาสนุก : Too Much So Much Very Much : Grammy 36Like คอรด : แทป กีตาร : เนื้อเพลง : คอรด อูคูเลเล หนาแรก - เพลงใหม mvใหม - อันดับเพลง - เพลงทั้งหมด - คนหาเพลง [สงเพลงนี้ใหเพื่อน] www.chordtabs.in.th ศูนยรวม คอรด แทป เนื้อเพลง ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved. โฆษณาโดย Google ดวง รัก เพลง Hausbau MV ทาย รัก Page 1 of 1www.chordtabs.in.th | Bird ธงไชย : อาสาสนุก : Too Much So Much Very Much : Gra... 31/3/2554http://www.chordtabs.in.th/song.php?posttype=webmaster&song_id=3245

×