ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค Provincial University Library Network ( PULINET )  โดย นางสงวน พงศ์กิจวิทูร คณะทำงา...
- ก่อตั้งขึ้นในเดือน มีนาคม  2529 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า “ โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ” - ปี ...
วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภ...
พันธกิจ - บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัย ในข่ายงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  - พัฒนาฐานข้อมูลท้อ...
ปัจจุบันข่ายงานงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  (PULINET) มีสมาชิกจำนวน 20 แห่ง คือ http://tanee.psu.ac.th สำนักทรัพ...
http://lib.tsu.ac.th สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ http://sutlib 1. sut.ac.th ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโน...
http://lib.vit.src.ku.ac.th สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา http://lib 1. pnu.ac.th ห้องสมุดมหาวิทย...
คณะทำงานบริการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการสารสนเทศให้รวดเร็วและทั...
บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน ( Reciprocal Borrowing ) บริการบัตร  PULINET (PULINET Card) เป็นบริการแห่งแรกใน...
ผู้สิทธิสมัครเป็นสมาชิก  PULINET - อาจารย์ - ข้าราชการ - พนักงาน - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( สังกัดในสถาบันของห...
หลักฐานการสมัครสมาชิก  PULINET - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1 x 1 นิ้ว  2 ใบ - บัตรประจำตัวข้าราชการพนักงานของรัฐ หรือ ...
เงื่อนไขการยืมหนังสือของสมาชิก  PULINET -  ผู้มีบัตร  Pulinet สามารถยืมสิ่งพิมพ์ได้จากห้องสมุดกลาง ของสมาชิกข่ายงานฯ ไ...
บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan ) สมาชิก PULINET สามารถขอถ่ายสำเนาเอกสาร เช่น บทความวารสาร หนังสือ วิทย...
สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 2552-2553 1. การประชุม คณะทำงานบริการ ข่ายงานห้อ...
2. การจัดบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะทำงานบริการฯ จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และ การ...
2. การจัดบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ต่อ ) 2 )  การบรรยายเรื่อง “ แผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา...
3. การศึกษาดูงานห้องสมุด คณะทำงานบริการฯ ได้ศึกษาดูงานห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 1) หอสมุดพระราชวั...
4. การจัดกิจกรรมวัน / สัปดาห์ PULINET เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้อ...
5. โปรแกรมทะเบียนสมาชิก และการทำบัตรสมาชิก PULINET คณะทำงานบริการฯ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ นักวิชากา...
6. การวิจัยเพื่อการพัฒนาบริการระหว่างห้องสมุดของข่ายงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คณะทำงานบริการฯ ได้ดำเนินการวิจัยเ...
7. การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการห้องสมุด ห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ประเมิน ความพึงพอใจต่อ...
8. การบริการเชิงรุกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คณะทำงานบริการฯ ได้รวบรวมการบริการเชิงรุกของห้องสมุด ...
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://pulinet.thailis.or.th
ขอบคุณค่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KKULIBKM PULINET Sanguan-150654

2,557 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,080
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KKULIBKM PULINET Sanguan-150654

 1. 1. ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค Provincial University Library Network ( PULINET ) โดย นางสงวน พงศ์กิจวิทูร คณะทำงานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
 2. 2. - ก่อตั้งขึ้นในเดือน มีนาคม 2529 ในระยะแรกใช้ชื่อว่า “ โครงการจัดตั้งข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ” - ปี 2530 เปลี่ยนชื่อเป็น “ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ” เกิดจากมติที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2/2528 วันที่ 25 ตุลาคม 2528 ในวาระ “ โครงการความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ” - สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นผู้ริเริ่ม และเป็นผู้นำในการจัดตั้งข่ายงาน ความเป็นมา
 3. 3. วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นเครือข่ายห้องสมุดที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในข่ายงานให้มีคุณภาพสูงสุด
 4. 4. พันธกิจ - บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัย ในข่ายงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ท้องถิ่น - เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในข่ายงานร่วมกันให้มีความรู้คู่คุณธรรม - พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดอื่นทั้งในและต่างประเทศ
 5. 5. ปัจจุบันข่ายงานงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มีสมาชิกจำนวน 20 แห่ง คือ http://tanee.psu.ac.th สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.clib.psu.ac.th/ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://www.library.kku.ac.th/ สำนักวิทยบริการ ( สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://lib.cmu.ac.th สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. 6. http://lib.tsu.ac.th สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ http://sutlib 1. sut.ac.th ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.lib.buu.ac.th สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.lib.nu.ac.th สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.lib.ubu.ac.th สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.snamcn.lib.su.ac.th หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.library.mju.ac.th สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.library.msu.ac.th สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 7. 7. http://lib.vit.src.ku.ac.th สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา http://lib 1. pnu.ac.th ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.up.ac.th ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา http://library.npu.ac.th สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม http://lib.kps.ku.ac.th สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://www.odi.stou.ac.th สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.mfu.ac.th/center/lib/T-homepage.html ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://clm.wu.ac.th ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 8. 8. คณะทำงานบริการข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการสารสนเทศให้รวดเร็วและทันสมัย ประเภทบริการ - บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน ( Reciprocal Borrowing ) - บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan ) - บริการสืบค้นฐานข้อมูลร่วมกัน
 9. 9. บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน ( Reciprocal Borrowing ) บริการบัตร PULINET (PULINET Card) เป็นบริการแห่งแรกในประเทศไทย โดย ห้องสมุดสมาชิกเป็นผู้รับสมัคร และจัดทำบัตรสมาชิกแก่อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบัน เรียกว่าบัตร PULINET … สมาชิกบัตร PULINET สามารถไปยืมหนังสือ หรือ เอกสารด้วยตนเอง ได้ทุกห้องสมุดที่อยู่ในข่ายงานฯ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และทำให้การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างห้องสมุดสมาชิก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว กว้างขวาง และคุ้มค่ายิ่งขึ้น
 10. 10. ผู้สิทธิสมัครเป็นสมาชิก PULINET - อาจารย์ - ข้าราชการ - พนักงาน - นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( สังกัดในสถาบันของห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน ฯ )
 11. 11. หลักฐานการสมัครสมาชิก PULINET - รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1 นิ้ว 2 ใบ - บัตรประจำตัวข้าราชการพนักงานของรัฐ หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ( ระดับบัณฑิตศึกษา ) - ค่าธรรมเนียมสมาชิก ปีละ 50 บาท * โดยชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกปีละ 50 บาท ติดต่อขอแบบฟอร์ม และ สมัครสมาชิกได้ที่ งานบริการยืม - คืน ของห้องสมุดสมาชิกต้นสังกัด
 12. 12. เงื่อนไขการยืมหนังสือของสมาชิก PULINET - ผู้มีบัตร Pulinet สามารถยืมสิ่งพิมพ์ได้จากห้องสมุดกลาง ของสมาชิกข่ายงานฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม ต่อ 1 สัปดาห์ - การยืมทุกครั้งผู้ยืมจะต้องใช้บัตร PULINET - แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษาทุกครั้ง - การยืมโดยทั่วไปให้ต่ออายุการยืมได้ 1 ครั้ง หรือ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของห้องสมุดที่ให้ยืม กำหนด
 13. 13. บริการยืมระหว่างห้องสมุด ( Interlibrary Loan ) สมาชิก PULINET สามารถขอถ่ายสำเนาเอกสาร เช่น บทความวารสาร หนังสือ วิทยานิพนธ์ จากห้องสมุดในข่ายงานฯ ได้ทุกแห่ง โดยมิต้องเดินทางไปใช้บริการด้วยตนเอด้วยระบบการส่งคำขอ และรับเอกสารที่ต้องการ ได้แก่ ระบบไปรษณีย์ ระบบการส่งไฟล์ การส่งทาง E-mail และทางโทรสาร
 14. 14. สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 2552-2553 1. การประชุม คณะทำงานบริการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค จัดประชุม 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1/2552 28- 29 พ . ค . 52 ณ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2/2552 26- 27 พ . ย . 52 ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2553 3 พ . ค . 53 ณ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร
 15. 15. 2. การจัดบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะทำงานบริการฯ จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) การบรรยายเรื่อง “ การบริหารจัดการเว็บไซต์ คณะทำงานบริการข่ายงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ” โดย อาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 28 พ . ค . 52 เวลา 13.00 – 16.30 น . ณ ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 16. 16. 2. การจัดบรรยายทางวิชาการ การเสวนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ต่อ ) 2 ) การบรรยายเรื่อง “ แผนกลยุทธ์และแนวทางการพัฒนาข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . นรงค์ ฉิมพาลี ในวันที่ 26 พ . ย . 52 เวลา 09.00 - 10.00 น . ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) การบรรยายเรื่อง “ IT Trends for Librarians” โดย คุณสมเกียรติ ฉัตรชื่นยศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในที่ 26 พ . ย . 52 เวลา 13.00 – 16 . 30 น . ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 17. 17. 3. การศึกษาดูงานห้องสมุด คณะทำงานบริการฯ ได้ศึกษาดูงานห้องสมุดต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 1) หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2 6 พ . ย . 5 2 2 ) Shen Zhen Public Library สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 5 พ . ค . 53 3 ) Hong Kong University Library วันที่ 6 พ . ค . 53 เวลา 09.00 – 12.00 น . 4 ) Hong Kong University of Science and Technology Library วันที่ 7 พ . ค . 53 เวลา 10.00 – 12.00 น .
 18. 18. 4. การจัดกิจกรรมวัน / สัปดาห์ PULINET เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในข่ายงานฯมีโอกาสใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในข่ายงานฯ อย่างคุ้มค่า
 19. 19. 5. โปรแกรมทะเบียนสมาชิก และการทำบัตรสมาชิก PULINET คณะทำงานบริการฯ ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สมพงษ์ เจริญศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับ 8 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมทะเบียนสมาชิก PULINET ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น โดยสามารถบันทึก ปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก PULINET รวมทั้งการพิมพ์บัตรสมาชิก PULINET ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว บนเว็บไซต์ของ PULINET (http://pulinet.thailis.or.th/cir/library)
 20. 20. 6. การวิจัยเพื่อการพัฒนาบริการระหว่างห้องสมุดของข่ายงาน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คณะทำงานบริการฯ ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ระหว่างห้องสมุดร่วมกันของสมาชิกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค ( PULINET) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการระหว่างห้องสมุดร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น และมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ในงาน PULINET วิชาการ 2553 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ . ชะอำ จ . เพชรบุรี ระหว่าง วันที่ 24-25 มิ . ย . 53
 21. 21. 7. การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการห้องสมุด ห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค ได้ประเมิน ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการห้องสมุด โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ที่คณะทำงานฯ ได้พัฒนาร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 2) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบริการของห้องสมุด 3) ด้านบุคลากรของห้องสมุด 4) ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก 5) ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ 6) การบริการของห้องสมุดโดยรวม
 22. 22. 8. การบริการเชิงรุกห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค คณะทำงานบริการฯ ได้รวบรวมการบริการเชิงรุกของห้องสมุด สมาชิกในข่ายงานฯ แต่ละแห่ง เพื่อให้ห้องสมุดในข่ายงานฯ นำไปใช้ เป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ และจะนำข้อมูลการบริการเชิงรุกนี้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของข่ายงานฯ ต่อไป
 23. 23. ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://pulinet.thailis.or.th
 24. 24. ขอบคุณค่ะ

×