Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำสั่งเลขที่ 81/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖”

25,917 views

Published on

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ เลขที่ 81/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖”

Published in: Education
  • Be the first to comment

คำสั่งเลขที่ 81/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖”

  1. 1. คําสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ที่ ๘๑/ ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน “วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖” ………………………………………….. ด้วยวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนได้จัดพิธีถวายพระพร โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญู กตเวทีบุพการีและผู้มีพระคุณ และ ๓. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า บทบาทความสําคัญของแม่ในสังคมปัจจุบัน ในการนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ กําหนดพิธี “วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ” โดยจัดให้มีพิธี เฉลิมพระเกียรติถวายพระพร ณ หอประชุมโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ ๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา แก้ไขปัญหา และอํานวยความ สะดวกต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย ๑.๑ นายศิริพงศ์ ทีฆะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ ๑.๒ นางกัณจะณา ชื่นบาน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ ๑.๓ นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ ๑.๔ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ จัดลําดับขั้นตอนตามกําหนดการทั้งหมด จัดเตรียม คํากล่าวถวายพระพรสําหรับประธานในพิธี, สมุดลงนามถวายพระพร, นําร้องเพลงสดุดีมหาราชาและ เพลงสรรเสริญพระบารมี ประกอบด้วย ๒.๑ นางกัณจะณา ชื่นบาน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้า ๒.๒ นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๒.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๒.๔ นางสาวปาราวตี สมหมาย ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย
  2. 2. หน้า ๒ ๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมแท่นพิธี, จัดโต๊ะหมู่บูชา,พานพุ่ม, เครื่อง ราชสักการะ, พระบรมสาทิสลักษณ์,ธงชาติ, โต๊ะลงนามถวายพระพร, ในหอประชุม จัดตกแต่งประดับ ธงชาติหน้าโรงเรียนและอาคาร ๑ จัดสถานที่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประกอบด้วย ๓.๑ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ หัวหน้า ๓.๒ นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ผู้ช่วย ๓.๓ นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๓.๔ นางนันทิยา สวนมาลี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๓.๕ นายอรุณ ยังเจริญ ลูกจ้างประจํา ผู้ช่วย ๓.๖ นายสมบัติ เหมือนศรี ลูกจ้างประจํา ผู้ช่วย ๓.๗ นางแวน ธรรมดา ลูกจ้าง ผู้ช่วย ๓.๘ นางสาวสําราญ พิมพ์ชื่น ลูกจ้าง ผู้ช่วย ๔. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมกํากับดูแลนักเรียนระหว่างการฝึกซ้อม มีหน้าที่ ฝึกซ้อม นักเรียน (วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ คาบที่ ๘ ) และดูแลนักเรียนตอนเช้า(วันศุกร์ที่๙ สิงหาคม ๒๕๕๖) ควบคุมดูแลนักเรียน ให้เป็นไปตามขั้นตอนและตามกําหนดการ ประกอบด้วย ๔.๑ นางกัณจะณา ชื่นบาน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้า ๔.๒ นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๔.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๔.๔ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๔.๕ นายเจนวิทย์ พวงทับทิม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๔.๖ นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๔.๗ นางวรณัน พุฒซ้อน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ผู้ช่วย ๔.๘ นายสุนทร สร้อยเรืองศรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๔.๙ นางสาวสุวดี คงเพ็ง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๔.๑๐ นางสาวสุพัตรา แซ่ซิ้ม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับผู้มีเกียรติและตัวแทนคุณแม่ที่มาร่วมพิธี ประกอบด้วย ๕.๑ นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ หัวหน้า ๕.๒ นางอัญชนา อินแบน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ผู้ช่วย ๕.๓ นางสมพร คงเอี่ยม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ผู้ช่วย ๕.๔ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ ผู้ช่วย ๕.๕ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย ๕.๖ นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย ๕.๗ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิลป์ ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย ๕.๘ นางสาวอาลิษา ออมสิน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้ช่วย
  3. 3. หน้า ๓ ๖. คณะกรรมการฝ่ายโสตฯและบันทึกภาพ มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง บันทึกภาพ กิจกรรม ประกอบด้วย ๖.๑ นายกิจจา ตรีสาม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ หัวหน้า ๖.๒ นายพงศธร วงศ์เกษม ตําแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ช่วย ๖.๒ นายทวิวัฒน์ เปี่ยมระทึก พนักงานราชการ ผู้ช่วย ๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย ๗.๑ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ หัวหน้า ๗.๒ นางสาวอาลิษา ออมสิน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ผู้ช่วย ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มกําลังความสามารถเพื่อบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อไป สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (นายศิริพงศ์ ทีฆะ) ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ หมายเหตุ ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ แต่งกายชุดเสื้อสีฟ้า
  4. 4. กําหนดการ พิธีถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ************************************************ เวลา ๐๗.๔๕ น. - นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าหอประชุม และเคารพธงชาติ - คณะครู ตัวแทนคุณแม่ พ่อค้า แม่ค้า เข้าแถวตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง - คณะครู ตัวแทนคุณแม่ พ่อค้า แม่ค้า เข้าแถวพร้อมเพรียงกันหน้าแท่นพิธี ๐๙.๐๐ น. - ประธานเดินมาถึงหน้าแท่นพิธี พิธีกร บอกเคารพท่านประธาน (ทั้งหมดตรง) วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงมหาฤกษ์หนึ่งจบ - พิธีกร เรียนเชิญ ประธานเปิดกรวยดอกไม้ เพื่อถวายเครื่องราชสักการะและ อ่านคําถวายพระพร เมื่อประธานอ่านจบ ทุกคน ถวายคํานับ - วงดุริยางค์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี (ทุกคนโค้งคํานับ) เพลงสดุดีมหาราชา ๒ จบ - ตัวแทนนักเรียนอ่านบทอาเศียรวาท - พิธีกร เรียนเชิญประธานลงนามถวายพระพร และเชิญ คณะครู ตัวแทนคุณแม่และผู้มีเกียรติ ลงนาม ถวายพระพรตามลําดับ - ประธาน คณะครู ตัวแทนคุณแม่นั่งประจําที่ - ตัวแทนคุณแม่กล่าวแสดงความรู้สึก - ประธานกล่าวให้โอวาทเนื่องในวันแม่แห่งชาติ - เสร็จพิธี
  5. 5. ที่ ศธ ๐๔๒๓๖.๐๙/๑๗๗ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ๒๔ หมู่ ๗ ตําบลคลองหลวงแพ่ง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ เรียน ผู้ปกครองของ ด.ช. /ด.ญ. / นาย / นางสาว .......................................................... ชั้น................... ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ กําหนดจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่อง ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญู กตเวทีบุพการีและผู้มีพระคุณ และ ๓. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่า บทบาทความสําคัญของแม่ในสังคม ในการนี้ทางโรงเรียนกําหนดจัดกิจกรรมวันแม่ แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕ น. เป็นต้นไป ทางโรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอแสดงความนับถือ (นายศิริพงศ์ ทีฆะ) ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ งานธุรการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๓๘๕๙-๒๑๖๑ …………………………………………………………………………………………………………………………..………. ใบตอบรับ เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.............................................................................................ผู้ปกครอง ของด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว....................................นักเรียนชั้น ม....../..........ได้ทราบเรื่องการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ และ สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ ลงชื่อ.....................................................ผู้ปกครองนักเรียน

×