คำสั่งเลขที่ 68/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

9,593 views

Published on

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ เลขที่ 68/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานตามสภาพจริงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,593
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
67
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำสั่งเลขที่ 68/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

  1. 1. คําสั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ที่ ๖๘ / ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และศึกษาดูงานตามสภาพจริงบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ******************************************************************************** พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑ ว่าด้วยความมุ่งหมาย และหลักการ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ตระหนักถึงความสําคัญการจัดการศึกษา จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม และ ศึกษาดูงานตามสภาพจริงบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับ ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถนําหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ ๒. เพื่อให้นักเรียนมีวินัย มีความ รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา ประหยัดภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย ดํารงไว้ซึ่งความเป็นไทย โครงการศึกษาดูงานตามสภาพจริงบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง ๒. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงให้กับนักเรียน และ ๓. เพื่อฝึกกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและสามารถใช้ชีวิตในสังคมภายนอกสถานศึกษา โดย โรงเรียนจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสุนันทวนาราม ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่าง วันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ วัน ๒ คืน และศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยาน ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ําแคว อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ ๒ สุสานทหารสัมพันธมิตร และวัดถ้ํา เสือ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ วัน ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ ๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษาและพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่างๆ และอํานวยความสะดวกให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย ๑.๑ นายศิริพงศ์ ทีฆะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ ๑.๒ นางกัณจะณา ชื่นบาน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ ๑.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ ๑.๔ นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน มีหน้าที่ สํารวจและประสานงานกับ วัดสุนันทวนาราม อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ําแคว อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ ๒ สุสาน ทหารสัมพันธมิตร และวัดถ้ําเสือ จังหวัดกาญจนบุรี ประสานการจัดเตรียมอุปกรณ์ แจ้งผู้ปกครองนักเรียน แจ้ง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ติดต่อจัดหายานพาหนะในการเดินทาง ประกอบด้วย ๒.๑ นางกัณจะณา ชื่นบาน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ ๒.๒ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๒.๓ นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๒.๔ นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ
  2. 2. หน้า ๒ ๓. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมนักเรียนขึ้นรถ มีหน้าที่จัดนักเรียนขึ้นรถ ควบคุมนักเรียนการเข้าร่วม กิจกรรมทั้งไปและกลับ อํานวยความสะดวกให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย ๓.๑ นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ ๓.๒ นางนันทิยา สวนมาลี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๓.๓ นายเจนวิทย์ พวงทับทิม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ ตารางรายชื่อครูผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนแนบท้ายคําสั่งโรงเรียนที่ ๖๘/๒๕๕๖ ๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ อํานวยความสะดวก และเบิก-จ่ายเงินตามโครงการ ประกอบด้วย ๔.๑ นางกัณจะณา ชื่นบาน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ ๔.๒ นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๔.๓ นางอัญชนา อินแบน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ ๔.๔ นางสาวสุพัตรา แซ่ซิ้ม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ ๕. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร มีหน้าที่ จัดหา บริการครูและนักเรียน ให้ความสะดวกตามโครงการ ประกอบด้วย ๕.๑ นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ ๕.๒ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๕.๓ นางสาวปาราวตี สมหมาย ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการ ๕.๔ นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการ ๕.๕ นางสาวอาลิษา ออมสิน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กรรมการ ๕.๖ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิลป์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ ๖. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการดําเนินงานกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย ๖.๑ นายกิจจา ตรีสาม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ประธานกรรมการ ๖.๒ นายพงศธร วงศ์เกษม ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ ๗. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่จัดเตรียมยา กระเป๋ายา และอุปกรณ์สําหรับการปฐมพยาบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย ๗.๑ นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ประธานกรรมการ ๗.๒ นางสาวสุวดี คงเพ็ง ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๗.๓ นางวรณัน พุฒซ้อน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ ๗.๔ นางสมพร คงเอี่ยม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ ๘. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมรถตู้โรงเรียน มีหน้าที่ บริการครูและนักเรียนในกรณีเจ็บป่วย และอํานวยความ สะดวกเรื่องสวัสดิการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย ๘.๑ นางกัณจะณา ชื่นบาน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ ๘.๒ นายทวิวัฒน์ เปี่ยมระลึก พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
  3. 3. หน้า ๓ ๙. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน เสนอผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยประเมินโครงการ ผ่านฝ่ายบริหารวิชาการและกิจการนักเรียน ประกอบด้วย ๙.๑ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ประธานกรรมการ ๙.๒ นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๙.๓ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ ๙.๔ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการ ๙.๕ นายสุนทร สร้อยเรืองศรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มกําลังความสามารถเพื่อบรรลุตาม วัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (นายศิริพงศ์ ทีฆะ) ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
  4. 4. ตารางรายชื่อครูผู้ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดสุนันทวนาราม ตําบลไทรโยค อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๒ วัน ๒ คืน และศึกษาดูงาน ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ สะพานข้ามแม่น้ําแคว อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ ๒ สุสานทหารสัมพันธมิตร และวัดถ้ําเสือ จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑ วันปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา แนบท้ายคําสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ที่ ๖๘/๒๕๕๖ ควบคุมรถ ไปวัดสุนันทวนาราม และศึกษาดูงาน จํานวน ๕ คัน รถบัส ที่ ครูผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง หมายเลขรถ ชั้น ๑ นางสมพร คงเอี่ยม ครู คศ.๒ คันที่ ๑ ม.๑/๑ (๒๕) ๒ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย ครู คศ.๑ ม.๑/๒ (๒๐) ๓ นายวุฒินันท์ สวัสดิวงษ์ ครู คศ.๒ ม.๔/๒ (เลขที่ ๑๑-๑๘) ม.๓/๓ (เลขที่ ๑-๙)๔ นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์ ครู คศ.๓ ๔ นางสาวปาราวตี สมหมาย ครูผู้ช่วย คันที่ ๒ ม.๒/๑ (๒๒) ๕ นางนันทิยา สวนมาลี ครู คศ.๒ ม.๒/๒ (๒๔) ๖ ๗ นางสาวสุวดี คงเพ็ง นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ ครู คศ.๒ ครูผู้ช่วย ม.๔/๒ (เลขที่ ๑-๑๐) ๘ นางอัญชนา อินแบน ครู คศ.๓ คันที่ ๓ ม.๓/๑ (๒๓) ม.๓/๒ (๒๓) ม.๓/๓ (๑๐-๑๘) ๙ ๑๐ นางวรณัน พุฒซ้อน นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิลป์ ครู คศ.๓ ครูอัตราจ้าง ๑๑ นางสาวสุพัตรา แซ่ซิ้ม ครู คศ.๒ คันที่ ๔ ม.๖/๑ (๒๙) ม.๖/๒ (๑๘)๑๒ นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี ครู คศ.๒ ๑๓ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ครูผู้ช่วย ม.๔/๑ (เลขที่ ๑๑-๑๙) ๑๔ ๑๕ นายพงศธร วงศ์เกษม นางสาวอาลิษา ออมสิน ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด คันที่ ๕ ม.๕/๑ (๒๙) ๑๖ นายเจนวิทย์ พวงทับทิม ครู คศ.๒ ม.๕/๒ (๒๐) ๑๗ นายสาธิต อินทมา ครูอัตราจ้าง ม.๔/๑ (เลขที่ ๑-๑๐)
  5. 5. หน้า ๒ หัวหน้าควบคุมดูแลรถบัสดังนี้ รถคันที่ ชื่อหัวหน้าควบคุมรถ ๑ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู คศ.๒ ๒ นายกิจจา ตรีสาม ตําแหน่งครู คศ.๒ ๓ นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ ตําแหน่งครู คศ.๓ ๔ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู คศ.๒ ๕ นายสุนทร สร้อยเรืองศรี ตําแหน่งครู คศ.๒

×