20/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

1,668 views

Published on

คำสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ คำสั่งเลขที่ 20-2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 1. 1. คําสังโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วนทวงศ์ ิ ที.๒๐ / ๒๕๕๗ เรื อง แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรี ยนที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วนทวงศ์ กําหนดการสอบปลายภาค ภาคเรี ยนที ๒ ิ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ของนักเรี ยน ระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑- ๖ สอบวันที ๒๖,๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามตารางสอบทีแนบท้ายคําสังนี สําหรับวิชาทีผูสอนขออนุญาตจัดสอบเองนัน ขอให้ดาเนินการสอบ ้ ํ ให้แล้วเสร็ จ ภายในวันที ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพือให้การดําเนินการสอบเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและ มีประสิ ทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบติของผูกากับการสอบและ ผูเ้ ข้าสอบ ั ้ํ พุทธศักราช ๒๕๔๘ และระเบียบวัดผลและประเมินผลตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงแต่งตังคณะกรรมการปฏิบติหน้าทีดําเนินการสอบ ดังนี ั ๑. คณะกรรมการอํานวยการ ๑.๑ นายศิริพงศ์ ทีฆะ ผูอานวยการสถานศึกษา ้ํ ประธานกรรมการ ่ ๑.๒ นางกัณจะณา พุมมาลา ครู อนดับ คศ.๓ ั กรรมการ ๑.๓ นางพันณี จิตรวิเศษสม ครู อนดับ คศ. ๒ ั กรรมการและเลขานุการ ๑.๔ นายสุ นทร สร้อยเรื องศรี ครู อนดับ คศ. ๓ ั กรรมการและผูช่วยเลขานุการ ้ ๑.๕ นายเจนวิทย์ พวงทับทิม ครู อนดับ คศ. ๒ ั กรรมการและผูช่วยเลขานุการ ้ หน้ าที ให้คาปรึ กษา แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการดําเนินการสอบให้เป็ นไปด้วยดี และมีประสิ ทธิภาพ ํ ๒. คณะกรรมการดําเนินการ ๒.๑ ฝ่ ายดําเนินการกองกลาง ๒.๑.๑ นายสุ นทร สร้อยเรื องศรี ครู อนดับ คศ.๓ ั ประธานกรรมการ ๒.๑.๒ นางสาวสุ ภาภรณ์ เจริ ญศิลป์ ครู อตราจ้าง ั กรรมการ ๒.๑.๓ นายเจนวิทย์ พวงทับทิม ครู อนดับ คศ. ๒ ั กรรมการและเลขานุการ หน้ าที ๑. ประสานงานการสอบและการตรวจข้อสอบให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ๒. จัดกรรมการคุมสอบ ๓. จัดตารางสอบ ๔. จัดเตรี ยมอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการสอบ ํ ๕. รับส่ งข้อสอบกับกรรมการกลางประจําอาคาร ๖. จัดส่ งข้อสอบทีสอบเสร็ จแล้วให้ครู ประจําวิชา
 2. 2. -๒๒.๒ ฝ่ ายจัดทําข้ อสอบ ๒.๒.๑ นางสาวโสพิศ สิ งคีพงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย ประธานกรรมการ ๒.๒.๒ นายสุ นทร สร้อยเรื องศรี หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิ ตศาสตร์ กรรมการ ๒.๒.๓ นางวรณัน พุฒซ้อน หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ กรรมการ ๒.๒.๔ นายพงษ์ศกดิ ชืนชูผล ั หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ กรรมการ ๒.๒.๕ นายกิจจา ตรี สาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ กรรมการ ๒.๒.๖ นางนันทิยา สวนมาลี หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ กรรมการ ๒.๒.๗ นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุ ขศึกษาฯ กรรมการ ๒.๒.๘ นางพันณี จิตรวิเศษสม หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ หน้ าที ๑. ควบคุมการออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชีวัด / ผลการเรี ยนรู ้ ๒. ตรวจต้นฉบับข้อสอบแล้วลงชือในข้อสอบให้ถูกต้องตามทีโรงเรี ยนกําหนด ๓. ส่ งต้นฉบับข้อสอบชันมัธยมศึกษาปี ที ๑- ๖ ระหว่างวันที ๑๗ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พร้อมทังจัดส่ งซองบรรจุขอสอบ ภายในวันที ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยบรรจุซองข้อสอบแยกเป็ น ้ รายวิชา ตามจํานวนนักเรี ยนทีเข้าสอบ ๔. ตรวจความเรี ยบร้อยของการผนึกซองข้อสอบและการกรอกข้อความต่าง ๆ แล้วนําส่ ง ให้คณะกรรมการกลาง ๒.๓ ฝ่ ายกองกลางประจําอาคาร ๒.๓.๑ ประจําอาคาร ๑ (สอบ ม.๑-๕) ชัน ๓, ๔ ๒.๓.๑.๑ นางพันณี จิตรวิเศษสม ครู อนดับ คศ.๒ ั ประธานกรรมการ ๒.๓.๑.๒ นายกิจจา ตรี สาม ครู อนดับ คศ.๓ ั กรรมการ ๒.๓.๑.๓ นางสาวอาลิษา ออมสิ น เจ้าหน้าทีห้องสมุด กรรมการ ๒.๓.๑.๔ นายพงษ์ศกดิ ชืนชูผล ั ครู อนดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ ั ๒.๓.๒ ประจําอาคาร ๒ (สอบ ม.๖) ชัน ๒ ๒.๓.๒.๑ นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ ครู อนดับ คศ.๓ ั ประธานกรรมการ ๒.๓.๒.๒ นางสาวกมลวรรณ จันทร์ รัตน์ ครู ผช่วย ู้ กรรมการและเลขานุการ หน้ าที ๑. รับส่ งข้อสอบจากฝ่ ายดําเนินการกองกลางไปให้กรรมการคุมสอบ ๒. มอบซองข้อสอบให้กรรมการคุมสอบ ก่อนเวลาเริ มต้นไม่เกิน ๑๐ นาที เมือสอบเสร็ จ แต่ละรายวิชา กรรมการคุมสอบจะต้องส่ งข้อสอบและกระดาษคําตอบ ณ กองกลาง ประจําอาคาร ๓. ตรวจรับซองกระดาษคําตอบและข้อสอบจากกรรมการคุมสอบ โดยให้กรรมการ คุมสอบเซ็นชือส่ งทุกครัง ๔. เมือกรรมการคุมสอบส่ งซองกระดาษคําตอบแต่ละรายวิชา ให้ดาเนินการ ดังนี ํ
 3. 3. -๓๔.๑ ตรวจและนับจํานวนกระดาษคําตอบในซองให้ตรงตามรายชือและจํานวนนักเรี ยน ทีเข้าสอบในแต่ละห้อง หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งกรรมการคุมสอบเพือดําเนินการแก้ไข ๔.๒ ตรวจการลงชือกรรมการคุมสอบ มุมขวาด้านล่างของกระดาษคําตอบ ๔.๓ ถ้าซองกระดาษคําตอบไม่เรี ยบร้อย ต้องแจ้งกรรมการคุมสอบนันให้แก้ไขด้วย ตนเองและเซ็นชือกํากับ (ห้ามนํากระดาษคําตอบออกจากกองกลางประจําอาคาร) ๔.๔ เมือตรวจความถูกต้องแล้ว รวมกระดาษคําตอบทังหมดส่ ง คณะกรรมการดําเนินการ กองกลางทีห้องวิชาการ ๔.๕ เมือสอบเสร็ จในวันสุ ดท้าย ให้รวบรวมซองพร้อมอุปกรณ์ จากกรรมการคุมสอบ เพือคืนฝ่ ายบริ หารวิชาการ ถ้าไม่ครบตามจํานวนให้ติดตามและส่ งคืน ๔.๖ หากเกิดการทุจริ ตในการสอบให้รับเรื องจากกรรมการคุมสอบและส่ งต่อให้ คณะกรรมการดําเนินการกองกลางทีห้องวิชาการ ๔.๗ หากกรรมการคุมสอบประจําห้องไม่มาคุมสอบตามเวลาให้ฝ่ายกองกลางประจํา อาคารคุมสอบแทนจนแล้วเสร็ จ หรื อจนกว่ากรรมการคุมสอบจะมาปฏิบติงาน ั ๒.๔ คณะกรรมการโรเนียวข้ อสอบ / ก๊อปปี ปริน ๒.๔.๑ นายอรุ ณ ยังเจริ ญ ลูกจ้างประจํา ประธานกรรมการ ๒.๔.๒ นางแวน ธรรมดา ลูกจ้าง กรรมการและเลขานุการ หน้ าที โรเนียวข้อสอบให้แล้วเสร็ จภายในวันที ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ๒.๕ คณะกรรมการบริการอาหารว่างและเครืองดืม ่ ๒.๕.๑ นางกัณจะณา พุมมาลา ครู อนดับ คศ.๓ ั ประธานกรรมการ ๒.๕.๒ นางสาวสําราญ พิมพ์ชืน ลูกจ้าง กรรมการ ๒.๕.๓ นางแวน ธรรมดา ลูกจ้าง กรรมการและเลขานุการ หน้ าที ให้บริ การอาหารว่างและเครื องดืมแก่คณะกรรมการคุมสอบ ในช่วงเวลา ๐๙.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ น. ของการสอบทุกวัน ๒.๖ คณะกรรมการประเมินผล ๒.๖.๑ นางสาวโสพิศ สิ งคีพงศ์ ครู อนดับ คศ.๓ ั ประธานกรรมการ ๒.๖.๒ นางสาวปาราวตี สมหมาย ครู อนดับ คศ.๑ ั กรรมการ ๒.๖.๓ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ครู ผช่วย ู้ กรรมการและเลขานุการ หน้ าที ๑. ออกแบบและดําเนินการประเมิน ๒. รวบรวมข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดําเนินการสอบ ๓. รายงานผลการประเมินให้ผบริ หารทราบโดยผ่านฝ่ ายบริ หารวิชาการและกิจการนักเรี ยน ู้
 4. 4. ที ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ -๔๒.๗ คณะกรรมการคุมสอบประจําห้ องสอบแต่ ละห้ อง กรรมการคุมสอบ วันที ๒๖,๒๘ ก.พ. และ ๓ มี.ค. ๒๕๕๗ ห้อง เลขที จํานวน(คน) นางสมพร คงเอียม ๑/๑ ๑-๒๕ ๒๕ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย ๑/๒ ๑-๑๙ ๑๙ นางสาวปาราวตี สมหมาย ๒/๑ ๑-๒๗ ๒๕ นางสาวสุ วดี คงเพ็ง ๒/๒ ๑-๒๖ ๒๔ นางอัญชนา อินแบน ๓/๑ ๑-๒๕ ๒๒ นางวรณัน พุฒซ้อน ๓/๒ ๑-๒๖ ๒๖ นางสาวโสพิศ สิ งคีพงศ์ ๓/๓ ๑-๒๓ ๒๑ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ๔/๑ ๑-๒๑ ๒๑ นายทวิวฒน์ เปี ยมระลึก ั ๔/๒ ๑-๑๙ ๑๘ นายพงศธร วงศ์เกษม ๕/๑ ๑-๓๓ ๓๓ นางนันทิยา สวนมาลี ๕/๒ ๑-๓๐ ๒๓ นางสาวสุ พตรา แซ่ซิม ั ๖/๑ ๑-๓๒ ๓๒ นางขนิษฐา สร้อยเรื องศรี ๖/๒ ๑-๒๓ ๒๒ ห้องสอบ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๒๒๖ ๒๒๕ หน้ าที ๑. มาปฏิบติหน้าทีก่อนเวลาสอบตามตารางสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที ั ๒. คุมสอบตลอดเวลาในแต่ละวัน ตามตารางสอบของห้องสอบนัน ๆ ทีแนบท้ายคําสัง ๓. รับ-ส่ งข้อสอบ จากกรรมการกลางประจําอาคารก่อนเวลาสอบตามตารางในแต่ละรายวิชา ประมาณ ๑๐ นาที ๔. เก็บรวบรวมกระดาษคําตอบเรี ยงลําดับจากน้อยไปหามาก และเซ็นชือในกระดาษคําตอบ ทุกแผ่ น กรณีทนักเรียน “ขาดสอบ” หรือ “ลาออก” ให้ ใส่ กระดาษคําตอบลงไปแทน โดยเขียนชือ เลขที ตามบัญชี ี รายชือนักเรียนทีเข้ าสอบและเขียน “ขาดสอบ” หรือ “ ลาออก” ๕. ปฏิบติหน้าทีคุมสอบให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบติของผู ้ ั ั กํากับการสอบและผูเ้ ข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๖. ตรวจระเบียบการแต่งกายและทรงผมของนักเรี ยนหากตรวจพบนักเรี ยนทีผิดไปจาก ระเบียบของโรงเรี ยน ซึงหลีกเลียงการตรวจของฝ่ ายกิจการนักเรี ยนขึนมาให้ส่งฝ่ ายกิจการนักเรี ยนทันที เมือผ่าน จากฝ่ ายกิจการนักเรี ยนแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าห้องสอบและแจ้งให้ฝ่ายบริ หารวิชาการทราบด้วย ๗. ถ้านักเรี ยนทุจริ ตในการสอบ ให้นกเรี ยนลงชือรับทราบและกรรมการคุมสอบเซ็นชือ ั รับรองแล้วส่ งเอกสารหลักฐานให้กรรมการประจําอาคาร
 5. 5. -๕๘. ส่ งอุปกรณ์การสอบทังหมด ทีกรรมการกลางประจําอาคาร หลังการสอบเสร็ จสิ น ในวันสุ ดท้ายของการสอบ ให้ผทีได้รับการแต่งตังตามคําสัง ปฏิบติหน้าทีอย่างเต็มความสามารถ เพือให้งานบรรลุตาม ู้ ั ่ วัตถุประสงค์ และบังเกิดผลดีตอทางราชการต่อไป สัง ณ วันที ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายศิริพงศ์ ทีฆะ) ผูอานวยการโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วนทวงศ์ ้ํ ิ
 6. 6. -๖- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ชันมัธยมศึกษาปี ที ๑ วันที ๒๖,๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ วัน/เดือน/ปี ๒๖ ก.พ. ๕๗ ภาค เช้า ๒๘ ก.พ. ๕๗ เช้า ๓ มี.ค. ๕๗ เช้า เวลาสอบ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๑๕ ๑๐.๒๐-๑๑.๑๐ ๑๑.๑๕-๑๑.๕๕ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๑๕ ๑๐.๒๐-๑๑.๒๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ ๐๙.๓๕-๑๐.๒๕ ๑๐.๔๐-๑๑.๔๐ ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐ รวมเวลา (นาที) ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๔๐ ๖๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๕๐ ๖๐ ๔๐ รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒ พ๒๑๑๐๒ อ๒๑๑๐๒ ศ๒๑๑๐๒ ว๒๑๑๐๒ ส๒๑๑๐๓ ส๒๑๑๐๔ ท๒๑๑๐๒ ค๒๑๒๐๒ อ๒๑๒๐๒ ว ๒๐๒๐๒ ท๒๑๒๐๒ หมายเหตุ ม.๑/๑ ม.๑/๒ เลขที ๑ – ๒๕ เลขที ๑ – ๑๙ สอบห้อง ๑๓๒ สอบห้อง ๑๓๓ ชือวิชา คณิ ตศาสตร์ ๒ สุ ขศึกษา ๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ศิลปะ ๒ วิทยาศาสตร์ ๒ สังคมศึกษา ๒ ประวัติศาสตร์ ๒ ภาษาไทย ๒ คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม ม.๑/๑ อังกฤษฟัง-พูด ม.๑/๒ ั วิทยาศาสตร์กบการแก้ปัญหา ม.๑/๑ หลักภาษาเพือการสื อสาร ม.๑/๒
 7. 7. -๗- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ชันมัธยมศึกษาปี ที ๒ วันที ๒๖,๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ วัน/เดือน/ปี ๒๖ ก.พ. ๕๗ ภาค เช้า ๒๘ ก.พ. ๕๗ เช้า ๓ มี.ค. ๕๗ เช้า เวลาสอบ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๑๕ ๑๐.๒๐-๑๑.๑๐ ๑๑.๑๕-๑๑.๕๕ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๑๕ ๑๐.๒๐-๑๐.๕๐ ๑๐.๕๕-๑๑.๕๕ ๑๐.๕๕-๑๑.๓๕ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ ๑๐.๔๐-๑๑.๔๐ ๑๐.๔๐-๑๑.๓๐ รวมเวลา (นาที) ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๔๐ ๖๐ ๔๐ ๓๐ ๖๐ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๕๐ รหัสวิชา ค๒๒๑๐๒ พ๒๒๑๐๒ อ๒๒๑๐๒ ศ๒๒๑๐๒ ว๒๒๑๐๒ ส๒๒๑๐๓ ง๒๒๑๐๒ ว๒๐๒๐๔ ท๒๐๒๐๔ ท๒๒๒๐๒ ส๒๒๑๐๔ ค๒๒๒๐๒ อ๒๒๒๐๒ หมายเหตุ ม.๒/๑ ม.๒/๒ เลขที ๑ – ๒๕ เลขที ๑ – ๒๔ สอบห้อง ๑๔๒ สอบห้อง ๑๔๓ ชือวิชา คณิ ตศาสตร์ ๔ สุ ขศึกษา ๔ ภาษาอังกฤษ ๔ ศิลปะ ๔ วิทยาศาสตร์ ๔ สังคมศึกษา ๔ การงาน ๔ เริ มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.๒/๑ การอ่านงานประพันธ์ฯ ม.๒/๒ ภาษาไทย ๔ ประวัติศาสตร์ ๔ คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม ม.๒/๑ ภาษาอังกฤษอ่าน ม.๒/๒
 8. 8. -๘- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ชันมัธยมศึกษาปี ที ๓ วันที ๒๖,๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ วัน/เดือน/ปี ภาค ๒๖ ก.พ. ๕๗ เช้า ๒๘ ก.พ. ๕๗ เช้า ๓ มี.ค. ๕๗ เช้า เวลาสอบ รวมเวลา (นาที) ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๖๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๑๕ ๔๐ ๑๐.๒๐-๑๑.๑๐ ๕๐ ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ ๕๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๖๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๑๕ ๔๐ ๑๐.๒๐-๑๑.๐๐ ๔๐ ๑๑.๐๕-๑๒.๐๕ ๖๐ ๑๑.๐๕-๑๒.๐๕ ๖๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๖๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ ๖๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ ๖๐ ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐ ๔๐ ๑๑.๒๕-๑๒.๑๕ ๕๐ รหัสวิชา ค๒๓๑๐๒ พ๒๓๑๐๒ อ๒๓๑๐๒ ศ๒๓๑๐๒ ว๒๓๑๐๒ ส๒๓๑๐๓ ง๒๑๑๐๒ ว๒๐๒๑๒ ส๒๓๑๐๔ ท๒๓๒๐๒ ค๒๓๒๐๒ ท๒๐๒๐๖ ง ๒๓๑๐๒ อ๒๓๒๐๒ ชือวิชา คณิ ตศาสตร์ ๖ สุ ขศึกษา ๖ ภาษาอังกฤษ ๖ ศิลปะ ๖ วิทยาศาสตร์ ๖ สังคมศึกษา ๖ คอมพิวเตอร์ ๖ พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ม.๓/๑ ประวัติศาสตร์ ๖ ภาษาไทย ๖ คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม ม.๓/๑ การพูดเชิงสร้างสรรค์ ม.๓/๒ การงานอาชีพ ๖ ภาษาอังกฤษเขียน ม.๓/๒ หมายเหตุ ม.๓/๑ ม.๓/๒ ม.๓/๓ เลขที ๑– ๒๒ เลขที ๑– ๒๖ เลขที ๑– ๒๑ สอบห้อง ๑๓๔ สอบห้อง ๑๓๕ สอบห้อง ๑๓๖
 9. 9. -๙- ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ชันมัธยมศึกษาปี ที ๔ วันที ๒๖,๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ วัน/เดือน/ปี ๒๖ ก.พ. ๕๗ ภาค เช้า พัก บ่าย ๒๘ ก.พ. ๕๗ เช้า ๓ มี.ค. ๕๗ พัก บ่าย เช้า พัก บ่าย เวลาสอบ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๑๕ ๑๐.๒๐-๑๑.๑๐ ๑๐.๑๕-๑๑.๕๕ ๑๑.๕๕-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๑๔.๐๕-๑๔.๔๕ ๑๔.๕๐-๑๕.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๑๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๒๕ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ ๑๐.๔๐-๑๑.๔๐ ๑๑.๔๕-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ รวมเวลา (นาที) ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๔๐ ๖๕ ๖๐ ๔๐ ๔๐ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๙๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๗๕ ๖๐ รหัสวิชา ชือวิชา ค๓๑๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๒ ง๓๑๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ อ๓๑๒๐๒ ทักษะฟัง-พูด ๒ ส๓๑๑๐๓ สังคมศึกษา ๒ --------- พักกลางวัน --------ว๓๑๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ศ๓๑๑๐๒ ศิลปะ ๒ ง๓๐๒๐๑ คอมพิวเตอร์ ๒ ว๓๐๒๐๒ ฟิ สิ กส์ ม.๔/๑ ท๒๐๒๐๖ การอ่านและพิจารณาฯ ม.๔/๒ อ๓๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๒ ส๓๐๒๐๒ ยุโรปสมัยใหม่ --------- พักกลางวัน --------ว๓๑๒๒๒ เคมี ๒ ค๒๑๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม ม.๔/๑ ว๓๐๒๘๒ ร่ างกายของเรา ม.๔/๒ ท๓๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ส๓๑๑๐๔ ประวัติศาสตร์ ๔ --------- พักกลางวัน --------ว๓๑๒๔๒ ชีววิทยา ๒ ม.๔/๑ หมายเหตุ ม.๔/๑ ม.๔/๒ เลขที ๑– ๒๑ เลขที ๑–๑๘ สอบห้อง ๑๔๔ สอบห้อง ๑๔๕
 10. 10. - ๑๐ - ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ชันมัธยมศึกษาปี ที ๕ วันที ๒๖,๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ วัน/เดือน/ปี ๒๖ ก.พ. ๕๗ ภาค เช้า พัก บ่าย ๒๘ ก.พ. ๕๗ เช้า ๓ มี.ค. ๕๗ พัก บ่าย เช้า เวลาสอบ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๑๕ ๑๐.๒๐-๑๑.๑๐ ๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ ๑๒.๑๕-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๓.๕๐ ๑๓.๕๕-๑๔.๕๕ ๑๓.๕๕-๑๔.๕๕ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๒๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ ๑๐.๔๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ ๑๐.๔๐-๑๑.๔๐ ๑๐.๔๐-๑๑.๓๐ รวมเวลา (นาที) ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๔๕ ๕๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๕๐ ๖๐ ๕๐ ๙๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๕๐ รหัสวิชา ชือวิชา ค๓๒๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๔ ง๓๒๑๐๒ การงานอาชีพ ๔ อ๓๒๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๔ ส๓๒๑๐๓ สังคมศึกษา ๔ --------- พักกลางวัน --------ศ๓๒๑๐๒ ศิลปะ ๔ ว๓๒๒๒๔ เคมี ๔ ม.๕/๒ ส๓๐๒๐๒ ศาสนาสากล ม.๕/๒ ว๓๐๒๐๔ ฟิ สิ กส์ ม.๕/๑ อ๓๒๒๐๔ โครงงาน ๒ ม.๕/๒ ส๓๒๑๐๔ ประวัติศาสตร์สากล ๔ อ๓๒๒๐๒ ทักษะการอ่าน ๒ --------- พักกลางวัน --------ว๓๒๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๔ ค๓๒๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม ม.๕/๑ ท๓๐๒๐๔ วรรณคดีมรดก ม.๕/๒ ท๓๒๑๐๒ ภาษาไทย ๔ ว๓๒๒๔๔ ชีววิทยา ๒ ม.๕/๑ ศ๓๐๒๐๔ ออกแบบ ๒ ม.๕/๒ หมายเหตุ ม.๕/๑ ม.๕/๒ เลขที ๑– ๓๓ เลขที ๑– ๒๓ สอบห้อง ๑๔๖ สอบห้อง ๑๔๗
 11. 11. - ๑๑ - ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖ ชันมัธยมศึกษาปี ที ๖ วันที ๒๖,๒๘ กุมภาพันธ์ และ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ วัน/เดือน/ปี ๒๖ ก.พ. ๕๗ ภาค เช้า พัก บ่าย ๒๘ ก.พ. ๕๗ เช้า ๓ มี.ค. ๕๗ พัก บ่าย เช้า เวลาสอบ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๓๕ ๑๐.๔๐-๑๑.๒๐ ๑๑.๒๕-๑๒.๑๕ ๑๒.๑๕-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๓.๔๐ ๑๓.๔๐-๑๔.๔๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๒๐ ๐๙.๓๕-๑๐.๒๕ ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๒๕ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ ๐๙.๓๐-๑๐.๑๐ รวมเวลา (นาที) ๖๐ ๖๐ ๔๐ ๕๐ ๔๕ ๔๐ ๖๐ ๖๐ ๕๐ ๕๐ ๖๐ ๙๐ ๖๐ ๕๐ ๖๐ ๔๐ รหัสวิชา ชือวิชา ค๓๓๑๐๒ คณิ ตศาสตร์ ๖ ท๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ส๓๓๑๐๒ สังคมศึกษา ๖ ศ๓๓๑๐๒ ศิลปะ ๖ --------- พักกลางวัน --------ง๓๓๑๐๒ การงานอาชีพ ๖ ว๓๐๒๐๖ ฟิ สิ กส์ ๖ ม.๖/๑ ค๓๒๒๐๒ คณิ ตศาสตร์ เพิมเติม ม.๖/๑ อ๒๐๒๐๖ โครงงานภาษาอังกฤษ ม.๖/๒ อ๓๓๒๐๒ ทักษะการเขียน ๒ ว๓๓๑๐๒ วิทยาศาสตร์ ๖ --------- พักกลางวัน --------ว๓๓๒๔๖ ชีววิทยา ๖ อ๓๓๑๐๒ ภาษาอังกฤษ ๖ ว๓๓๒๒๖ เคมี ม.๖/๑ ส๓๐๒๐๖ กฎหมายทีประชาชนฯ ม.๖/๒ หมายเหตุ ม.๖/๑ ม.๖/๒ เลขที ๑ – ๓๒ เลขที ๑– ๒๒ สอบห้อง ๒๒๖ สอบห้อง ๒๒๕

×