Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำสั่งเลขที่ 12/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557

8,235 views

Published on

คำสั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
ที่ ๑๕/ ๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

คำสั่งเลขที่ 12/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557

  1. 1. คําสั่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ที่ ๑๕/ ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน และมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ******************************************************************************** ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ กําหนดการรับสมัครนักเรียน สอบจัดชั้นเรียน และ มอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อให้นักเรียน ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กระจายอํานาจการบริหารและการจัด การศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการประชาชน ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ ๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ ให้การสนับสนุน ให้คําปรึกษา พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และอํานวยความสะดวกให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย ๑.๑ นายศิริพงศ์ ทีฆะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ ๑.๒ นางกัณจะณา พุ่มมาลา ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ ๑.๓ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๑.๔ นายพงศธร วงศ์เกษม ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ๒. คณะกรรมการจัดทําเอกสาร, รวบรวมหลักฐานการรับสมัครนักเรียน และประกาศรายชื่อนักเรียนที่ ได้รับการจัดสรรให้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีหน้าที่ ๑) จัดทําทะเบียนการรับสมัครนักเรียน , สรุปการรับสมัครนักเรียนประจําวัน และจัดทําป้ายแสดงข้อมูล จํานวนนักเรียนที่รับสมัครในแต่ละวัน ๒) รวบรวมหลักฐานการรับสมัครนักเรียนจากกรรมการรับสมัครนักเรียนมาจัดเก็บให้เป็นระบบ
  2. 2. หน้า ๒ ๓) รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียนให้ผู้อํานวยการโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๖ รับทราบตามลําดับ ๔) จัดเตรียมใบสมัคร , แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงเรียนในการรับนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและ โรงเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ๕) ประกาศรายชือนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ่ ประกอบด้วย ๒.๑ นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ ๒.๒ นางสาวปาราวตี สมหมาย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ ๒.๓ นายพงศธร วงศ์เกษม ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการ ๒.๔ นางสาวอลิษา ออมสิน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กรรมการ ๒.๕ นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ ๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และวันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ วันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๓.๑ นางสาวปาราวตี สมหมาย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ ประธานกรรมการ ๓.๒ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ ๔. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานทีรับสมัคร จัดห้องสอบ และมอบตัวนักเรียน มีหน้าที่ ่ จัดสถานที่รับสมัคร จัดห้องสอบ จัดสถานทีมอบตัวนักเรียน และเขียนป้ายต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน โดยใช้ห้อง ่ เกียรติยศชมพูพันธุ์ทิพย์ หรือสถานที่เหมาะสม และสะดวกในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ๔.๑ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ประธานกรรมการ ๔.๒ นายกิจจา ตรีสาม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการ ๔.๓ นายทวิวัฒน์ เปี่ยมระลึก พนักงานราชการ กรรมการ ๔.๔ นางแวน ธรรมดา ลูกจ้าง กรรมการ ๔.๕ นางสาวสําราญ พิมพ์ชื่น ลูกจ้าง กรรมการ ๔.๖ นายอรุณ ยังเจริญ ลูกจ้าง กรรมการและเลขานุการ ๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดทําและจัดเก็บเอกสารการมอบตัวนักเรียน มีหน้าที่ ๑) จัดทําเอกสารการมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒) จัดทําคําชี้แจงการรับมอบตัวนักเรียนให้แก่คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ๓) รวบรวมหลักฐานเอกสารการมอบตัวของนักเรียน โดยจัดเรียงเป็นห้องให้เรียบร้อย ประกอบด้วย ๕.๑ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ประธานกรรมการ ๕.๒ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ ๕.๓ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิลป์ ครูอัตราจ้าง กรรมการและเลขานุการ
  3. 3. หน้า ๓ ๖. คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ๖.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีหน้าที่ ๑) ดําเนินการรับสมัครนักเรียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒) ตรวจหลักฐานจากทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงวุฒิหรือใบรับรองฉบับจริง (คืนนักเรียนทั้งหมด) เก็บสําเนา เอกสารเข้าแฟ้มโรงเรียน ๓) บันทึกข้อมูลการรับสมัครและสรุปจํานวนนักเรียนประจําวัน (ตามแบบฟอร์ม) ส่งให้คณะกรรมการแจ้งผล การรับสมัครนักเรียนหลังการปิดรับสมัครนักเรียนในแต่ละวัน ๔) เก็บหลักฐาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัคร เก็บใบสมัครไว้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมอบให้นักเรียน ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการสอบและมอบตัว ๕) รับและส่งหลักฐานการรับสมัครนักเรียนในแต่ละวัน ที่คณะกรรมการรวบรวมหลักฐานการรับสมัคร นักเรียนตามข้อ ๒ ที่ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป บุคคลและงบประมาณ ประกอบด้วย ในเขตพื้นที่บริการ (ตําบลคลองหลวงแพ่ง ม.๑๓,๑๔ และตําบลศาลาแดง) วัน/เดือน/ปี กรรมการ ๒๐ มีนาคม ๕๗ นายพงศธร วงศ์เกษม ๒๑ มีนาคม ๕๗ นางวรณัน พุฒซ้อน ๒๒ มีนาคม ๕๗ นางนันทิยา สวนมาลี ๒๓ มีนาคม ๕๗ นางขนิษฐา สร้อยเรืองศรี ๒๔ มีนาคม ๕๗ นางสมพร คงเอี่ยม นอกเขตพื้นที่บริการ วัน/เดือน/ปี ๒๐ มีนาคม ๕๗ ๒๑ มีนาคม ๕๗ ๒๒ มีนาคม ๕๗ ๒๓ มีนาคม ๕๗ ๒๔ มีนาคม ๕๗ กรรมการ นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์ นางสาวสุภาภรณ์ เจริญศิลป์ นางสาวสุพัตรา แซ่ซิ้ม นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ ๖.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีหน้าที่ ๑) ดําเนินการรับสมัครนักเรียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๒) ตรวจหลักฐานจากทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงวุฒิหรือใบรับรองฉบับจริง (คืนนักเรียนทั้งหมด) เก็บ สําเนาเอกสารเข้าแฟ้มโรงเรียน ๓) บันทึกข้อมูลการรับสมัครและสรุปจํานวนนักเรียนประจําวัน (ตามแบบฟอร์ม) ส่งให้คณะกรรมการแจ้งผล การรับสมัครนักเรียนหลังการปิดรับสมัครนักเรียนในแต่ละวัน ๔) เก็บหลักฐาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัคร เก็บใบสมัครไว้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งมอบให้นักเรียน ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการสอบและมอบตัว ๕) รับและส่งหลักฐานการรับสมัครนักเรียนในแต่ละวัน ที่คณะกรรมการรวบรวมหลักฐานการรับสมัคร นักเรียนตามข้อ ๒ ที่ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป บุคคลและงบประมาณ ประกอบด้วย
  4. 4. หน้า ๔ วัน/เดือน/ปี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ม.๔ กรรมการ นางสาวปาราวตี สมหมาย นางอัญชนา อินแบน นายพงษ์ศักด์ ชื่นชูผล นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย นางณัฐธิรา พรมวิจิตร ๗. คณะกรรมการจัดทําข้อสอบ ชั้น ม.๑ และ ชั้น ม.๔ มีหน้าที่ ๑) ออกข้อสอบ จํานวน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ๒) ตรวจต้นฉบับข้อสอบให้เรียบร้อย และนําส่งต้นฉบับที่ฝ่ายบริหารวิชาการ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ๓) บรรจุซองข้อสอบแยกเป็นรายวิชา ตามจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ ๔) ตรวจความเรียบร้อยของการผนึกซองข้อสอบและการกรอกข้อความต่างๆ ๗.๑ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ๗.๒ นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ๗.๓ นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชูผล ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ๗.๔ นางวรณัน พุฒซ้อน ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ๗.๕ นายสุนทร สร้อยเรืองศรี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ภายในวันที่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ๘. คณะกรรมการฝ่ายตรวจกระดาษคําตอบ มีหน้าที่ ตรวจกระดาษคําตอบทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และรวมคะแนนนําส่งคณะกรรมการฝ่ายจัดชั้นเรียน ประกอบด้วย ๘.๑ นายไพโรจน์ ขําสําอางค์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ ๘.๒ นางนันทิยา สวนมาลี ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๘.๓ นายกิจจา ตรีสาม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ กรรมการและเลขานุการ ๙. คณะกรรมการโรเนียวข้อสอบ ประกอบด้วย ๙.๑ นายอรุณ ยังเจริญ ลูกจ้าง ประธานกรรมการ ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดชั้นเรียน มีหน้าทีจัดห้องเรียนชั้น ม.๑ และจัดแผนการเรียนชั้น ม.๔ ประกอบด้วย ่ ๑๐.๑ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ประธานกรรมการ ๑๐.๒ นางสาวสุพัตรา แซ่ซิ้ม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการและเลขานุการ
  5. 5. หน้า ๕ ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการกองกลาง มีหน้าที่ ๑) ประสานงานการสอบและการตรวจข้อสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒) จัดเตรียมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในการสอบ ๓) รับส่งข้อสอบ ประกอบด้วย ๑๑.๑ นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ๑๑.๒ นางสาวโสพิศ สิงคีพงศ์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ๑๑.๓ นายเจนวิทย์ พวงทับทิม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ๑๑.๔ นางสาวพรรณทิพา นาคคล้าย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ๑๒. คณะกรรมการคุมสอบ ๑๒.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (สอบวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) กรรมการคุมสอบ นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ นางสาวสุวดี คงเพ็ง นายทวิวัฒน์ เปี่ยมระลึก นางสาวอลิษา ออมสิน ห้องสอบที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ห้อง ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๒.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (สอบวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) กรรมการคุมสอบ นายสุนทร สร้อยเรืองศรี นางสมพร คงเอี่ยม นางสาวสุพัตรา แซ่ซิ้ม ห้องสอบที่ ๑ ๒ ๓ ห้อง ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓. คณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ มีหน้าที่รับมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ตามวันดังกล่าว โดยตรวจหลักฐานเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน สมบูรณ์ รวบรวมใบมอบตัวพร้อมเอกสารหลักฐานส่งห้องฝ่ายบริหารวิชาการและกิจการนักเรียน ๑๓.๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (วันที่ (๙ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.) นางกัณจะณา พุ่มมาลา ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ ๑. นางณัฐธิรา ๒. นายสุนทร คณะกรรมการ พรมวิจิตร สร้อยเรืองศรี ห้อง ๑
  6. 6. หน้า ๖ ๑. ๒. ๑. ๒. ๑. ๒. นายกิจจา นายเจนวิทย์ นายทวิวัฒน์ นางสาวสุภาภรณ์ นางสาวพรรณทิพา นางสาวอาลิษา คณะกรรมการ ตรีสาม พวงทับทิม เปี่ยมระลึก เจริญศิลป์ นาคคล้าย ออมสิน ห้อง ๒ ๓ ๔ ๑๓.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.) นางพันณี จิตรวิเศษสม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ประธานกรรมการ ๑. ๒. ๑. ๒. ๑. ๒. นางขนิษฐา นางสาวสุวดี นางนันทิยา นางอัญชนา นางวรณัน นายพงษ์ศักดิ์ คณะกรรมการ สร้อยเรืองศรี คงเพ็ง สวนมาลี อินแบน พุฒซ้อน ชื่นชูผล ห้อง ๑ ๒ ๓ ๑๔. คณะกรรมการดําเนินการ การให้บริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนในวันประกาศผลสอบ และวันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประกอบด้วย ๑๔.๑ นางกัณจะณา พุ่มมาลา ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ประธานกรรมการ ๑๔.๒ นางสาวสุพัตรา แซ่ซิ้ม ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ กรรมการ ๑๔.๓ นางสาวปาราวตี สมหมาย ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๑ กรรมการ ๑๔.๔ นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการ ๑๔.๕ นายพงศธร วงศ์เกษม ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายแสงเสียง และบันทึกภาพ ประกอบด้วย มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง บันทึกภาพกิจกรรม ๑๕.๑ ๑๕.๒ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ตําแหน่งครูผู้ช่วย นายกิจจา นายพงศธร ตรีสาม วงศ์เกษม ประธานกรรมการ กรรมการและและเลขานุการ
  7. 7. หน้า ๗ ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ๑๖.๑ ๑๖.๒ ๑๖.๓ นางสาวสุพัตรา นางสาวโสพิศ นางสาวสุภาภรณ์ มีหน้าที่ ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย แซ่ซิ้ม สิงคีพงศ์ เจริญศิลป์ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๒ ตําแหน่งครู อันดับ คศ.๓ ครูอัตราจ้าง ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเต็มกําลังความสามารถเพื่อบรรลุตาม วัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป สั่ง ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายศิริพงศ์ ทีฆะ) ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์

×