Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portafoli docent

572 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Portafoli docent

 1. 1. L’AVALUACIÓ A TRAVÉS DEL PORTAFOLI O CARPETA DOCENT Formació del professorat interí
 2. 2. QUÈ ÉS UN PORTAFOLI? O CARPETA DOCENT? La representació de la concepció del procés d’ensenyament-aprenentatge i de les competències professionals i/o el progrés que s’ha realtzat professionalment. Es construeix i reconstrueix al llarg del procés reflexiu i formatiu. Cada carpeta és única i personal . Evidencia la reflexió sobre l’acció docent per tant és un element d’autonomia. (Aprendre a aprendre) Evidencia els aprenentatges i els avenços realitzats, per tant és un instrument d’avaluació. (Acreditació)
 3. 3. DEFINICIONS: CARPETA DOCENT <ul><li>“ Una carpeta docent també es defineix com un espai on el docent pot rescatar i sistematitzar les accions, experiències i moments de reflexió que ha desenvolupat al llarg del seu treball. La carpeta docent permet una reflexió escrita de nous qüestionaments de la tasca educativa” </li></ul><ul><li>(Universitat Iberoamericana, Golfo Centro, 2000) </li></ul><ul><li>“ Una carpeta és definida com un seguit de col·leccions de treballs especialitzats dels docents, amb els quals enregistren, avaluen i milloren el seu treball. Se’ls considera com un reflex del desenvolupament professional del treball dels professors” </li></ul><ul><li>(Martin-Kniep, 2001) </li></ul>
 4. 4. COM ÉS UNA CARPETA DOCENT? <ul><li>Un recull. </li></ul><ul><li>estructurat </li></ul><ul><li>d’evidències </li></ul><ul><li>d’aprenentatge </li></ul><ul><li>que elabora el professor/a </li></ul><ul><li>amb finalitat formativa i/o avaluativa </li></ul><ul><li>Poder lligar o casar la teoria amb la pràctica=portafoli. </li></ul>
 5. 5. OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT (Aprenentatge escola activa) Escolto i oblido, Veig i crec, Faig i comprenc CONFUCIO ESTRUCTURA DE LA PRÀCTICA REFLEXIVA … REFLEXIONO I APRENC PRÀCTICA REFLEXIVA CARPETA DOCENT REFLEXIÓ SOBRE LA REFLEXIÓ EN L’ACCIÓ CONEIXEMENT EN L’ACCIÓ REFLEXIÓ EN L’ACCIÓ
 6. 6. OBTENIR UNA VISIÓ FONAMENTADA DE LA CARPETA DOCENT <ul><li>PRÀCTICA APRENENTATGE </li></ul><ul><li>REFLEXIVA CONSTRUCTIVISTA </li></ul><ul><li>AVALUACIÓ </li></ul><ul><li>FORMATIVA </li></ul>CARPETA DOCENT
 7. 7. LA PRÀCTICA REFLEXIVA <ul><li>La reflexió sobre la pràctica implica una determinada manera de concebre la professió docent: </li></ul><ul><li>Rol del professor/a </li></ul><ul><li>Procés d’ensenyament/aprenentatge </li></ul><ul><li>Ús del currículum. </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>La pràctica ha d’estar fonamentada. </li></ul>
 8. 8. APRENENTATGE CONSTRUCTIVISTA <ul><li>La carpeta docent és una eina útil des d’una perspectiva constructivista del procés d’ensenyament-aprenentatge. </li></ul><ul><li>Caràcter formatiu de la carpeta. </li></ul><ul><li>Segons el constructivisme, cada persona, en un procés de formació i desenvolupament personal i professional, construeix el seu propi coneixement significativament. </li></ul><ul><li>Aquest model diu que perquè hi hagi aprenentatge: </li></ul><ul><li>L’alumne ha de ser un subjecte actiu. </li></ul><ul><li>Els alumnes han d’interaccionar amb el context, observant i manipulant objectes i és en aquesta interacció on prenen significat i es construeix l’aprenentatge. </li></ul><ul><li>Molta importáncia a l’activitat col·laborativa, l’aprenentatge entre iguals. </li></ul>
 9. 9. AVALUACIÓ FORMATIVA S’obté durant el procés d’ensenyament-aprenentatge, per a millorar-lo. Avaluació continuada. Durant el procés, interactivament. Avaluació complexa i multidimensional. De tot els tipus d’aprenentatge, relacionants. Avaluació orientada a la retroacció. Per a millorar els aprenentatges, no per determinar. Avaluació contextualitzada i personalitzada. Avaluació col·laborativa. Participativa
 10. 10. CARACTERÍSTIQUES DE LA CARPETA DOCENT <ul><li>És un document personal. </li></ul><ul><li>Acumulació de documentació. </li></ul><ul><li>Es basa en dades i opinions sistemàtiques: recull d’evidències de la professió docent. </li></ul><ul><li>Potencia l’organització personal del coneixement pedagògic: recopilació, selecció, estructuració i comunicació. </li></ul><ul><li>Documenta un procés: des d’un punt de partida, (d’on vinc) fins a un punt d’arribada (avenços assolits) </li></ul><ul><li>Fomenta la reflexió sobre la pràctica docent, el pensament crític i la implicació activa en el propi procés formatiu. </li></ul><ul><li>Permet demostrar els propis mèrits i el desenvolupament professional com a docent durant un període de temps concret. </li></ul>
 11. 11. CONTINGUTS DE LA CARPETA DOCENT <ul><li>Superar el marc de l’aula: relacions amb la comunitat educativa, tutoria, formació, innovació, replantejaments teòrics,.... (Cursos realitzats, grups de treball….) </li></ul><ul><li>Comunicar la part creativa i personal de la docència: innovacions, solucións personals, la màgia” de l’aula. (+significatives) </li></ul><ul><li>Ha de ser una selecció acurada d’evidències que representin, acreditin les capacitats que es vol comunicar que es tenen. </li></ul><ul><li>Cal explicar allò que fem. Imatge real del tipus de docents que som. Punts forts i punts febles. </li></ul><ul><li>Cal documentar els processos. Reflexió dels errors, de les innovacions que no han funcionat,… </li></ul>Per tant la carpeta docent pot contenir:
 12. 12. CONTINGUTS <ul><li>MATERIALS DEL PROPI </li></ul><ul><li>PROFESSOR/A </li></ul><ul><li>Apartat inicial. </li></ul><ul><li>Índex o apartat organitzador. </li></ul><ul><li>Explicació de l’organització. </li></ul><ul><li>Referents teòrics. </li></ul><ul><li>Filosofia docent i objectius. </li></ul><ul><li>Diaris, textos anecdòtics. </li></ul><ul><li>Aspectes ètics i morals de </li></ul><ul><li>l’ensenyament. </li></ul><ul><li>Materials curriculars. </li></ul><ul><li>Esborranys. </li></ul><ul><li>Autoavaluació. </li></ul><ul><li>Aprenentatges propis. </li></ul><ul><li>Anàlisis de processos </li></ul><ul><li>realitzats,.. </li></ul><ul><li>MATERIALS ELABORATS </li></ul><ul><li>PER ALTRES </li></ul><ul><li>Avaluacions o informes </li></ul><ul><li>externs. </li></ul><ul><li>Notes, comentaris del </li></ul><ul><li>tutor/a, del curs o </li></ul><ul><li>d’activitats de formació </li></ul><ul><li>realitzades.. </li></ul><ul><li>Observacions de la pròpia </li></ul><ul><li>classe. </li></ul><ul><li>Observacions d’altres </li></ul><ul><li>classes. </li></ul><ul><li>Satisfacció d’alumnes, </li></ul><ul><li>famílies,… </li></ul><ul><li>MATERIALS ELABORATS </li></ul><ul><li>PER L’ALUMNAT </li></ul><ul><li>Exercicis realitzats per </li></ul><ul><li>alumnes. </li></ul><ul><li>Avaluacions. </li></ul><ul><li>Opinions de l’alumnat sobre </li></ul><ul><li>el seu aprenentatge. </li></ul><ul><li>Reflexions en el temps. </li></ul><ul><li>Resultats d’aprenentatge. </li></ul>
 13. 13. ESTRUCTURA DE LA CARPETA DOCENT LA CARPETA DOCENT CONTEXTUALITZACIÓ.Punts forts/febles. TASQUES DOCENTS. Anàlisi. Diagnosi del alumnes. Programacions, activitats,… APROXIMACIÓ A LA DOCÈNCIA. Filosofia. Referent teòric. AVALUACIÓ ENSENYAMENT-APRENENTATGE. Diaris Reflexions, processos, avaluacions. PROGRESSIÓ I RESULTATS EN L’ALUMNAT. Motivació del professorat RECURSOS. Que elaborem, utilitzem. TUTORIA-RELACIÓ FAMÍLIES. DESENVOLUPAMENT PROFESSIONALCONTINUAT
 14. 14. SINTESI AVALUATIVA DEL SEMINARIS I TALLERS Reflexió sobre la seva experiència i pràctica docent <ul><li>Títol </li></ul><ul><li>Índex </li></ul><ul><li>Introducció: Presentació del professor/a, Tipologia de centre i context … </li></ul><ul><li>Elements de reflexió: casos… </li></ul><ul><li>Plantejament del problemes o interrogants a resoldre.. </li></ul><ul><li>Explicació del procés (agents, documentacions (del curs,articles,experiències,...) , actuacions..) </li></ul><ul><li>Resultats i Valoració </li></ul><ul><li>El Blog: Activitats aportades al bloc, Reflexió sobre el desenvolupament del </li></ul><ul><li>blog i les possibles potencialitats didàctiques. </li></ul><ul><li>Reflexió final: sobre el curs, sobre la pràctica docent,... </li></ul>CARPETA DOCENT

×