Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 9

YAMK-ohjaus digisti - Digiohjauksen laatukriteerit

0

Share

Download to read offline

Koulutuksen moninaistuvat toteutustavat haastavat ohjaustoiminnan ja siinä tarvittavan ohjausosaamisen. Esitys YAMK-verkostopäivässä 26.3.2020.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

YAMK-ohjaus digisti - Digiohjauksen laatukriteerit

  1. 1. YAMK-ohjaus Digisti – Digiohjauksen laatukriteerit Koulutuksen moninaistuvat toteutustavat haastavat ohjaustoiminnan ja siinä tarvittavan ohjausosaamisen YAMK verkostopäivät 26.3.2020 Vesa Kuhanen, JAMK
  2. 2. Esitykseni jäsennys • Ohjauksen nykytilaa AVOP-tulosten kautta • Digiohjauksen laatukriteerien ja huoneentaulujen esittely ja hyödyntäminen • Ajatukset ja kommentit esille
  3. 3. Avop-kyselyn kertomaa – YAMKit (1/2) (vastausvaihtoehdot 0-7) Lähde: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Opiskelijapalaute.aspx 24.3.2020 17.1.2020 Kaikki amkit (vastausprosentti 58,9 %) Vastaajamäärä Keskiarvo Keskihajonta Opintojen sisältö 3 119 5,2 1,5 Opintojen suunnittelu ja ohjaus 3 128 5,5 1,4 Aikaisemmin tai muualla hankittu osaamiseni (AHOT) otettiin opinnoissani riittävästi huomioon. 9 4,1 1,4 Opinnoissani ei juuri ollut turhia opintojaksoja, päällekkäisyyksiä tai toistoa. 9 5,0 1,6 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelmani (HOPS) ohjasi ja edisti oppimistani. 9 5,1 2,1 Korkeakouluni opintojen tarjonta mahdollisti ympärivuotisen opiskelun. 3 128 5,8 1,3 Opintojen ohjaus oli tasokasta. 3 128 5,2 1,5 Opetus 3 128 5,7 1,2 Opiskelu 3 128 6,0 1,2 Oppimisympäristöt 3 128 5,5 1,4 Opetus- ja opiskelutilat soveltuivat erilaisiin oppimistilanteisiin. 3 128 5,7 1,2 Opinnoissani hyödynnettiin hyvin verkko- oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia. 3 128 5,7 1,4 Työelämää käytettiin monipuolisesti oppimisympäristönä. 3 128 5,2 1,5 Kohtaanto- ongelma? Tunnistamisen keinot ja mahdollisuudet? Hajonta suurta. Miten tasalaatuisuus voidaan turvata?
  4. 4. Avop-kyselyn kertomaa – YAMKit (2/2) (vastausvaihtoehdot 0-7) Opiskelun tukipalvelut 3 128 5,7 1,3 Korkeakouluni käyttämät tietotekniikka- ja ohjelmistopalvelut olivat hyvät (riittävät ja nykyaikaiset). 9 5,9 1,5 Korkeakouluni käyttämät tietotekniikka- ja ohjelmistopalvelut olivat hyvät. 3 119 5,6 1,2 Kirjasto- ja tietopalvelut tukivat oppimistani. 3 128 5,9 1,2 Sain riittävästi tietoa ja tukea tavoitteideni mukaiseen opintojen etenemiseen. 3 128 5,6 1,3 Palaute ja arviointi 3 128 5,1 1,4 Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot 3 128 4,8 1,7 Työelämäyhteydet 3 128 5,3 1,4 Työelämäneuvonta 3 128 4,1 1,7 Olen saanut opintojeni aikana riittävästi tukea urasuunnitteluun. 3 128 4,1 1,7 Opinnäytetyö 3 128 5,6 1,5 Sain korkeakouluni edustajilta riittävästi tukea ja ohjausta opinnäytetyössäni. 3 128 5,5 1,7 Opinnäytetyöni valmensi minua vaativiin työelämän asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. 3 119 5,7 1,4 Opinnäytetyöni valmensi minua työelämän asiantuntijatehtäviin. 9 5,8 1,3 Opiskelutyytyväisyys 3 128 5,7 1,2 Yhteensä 3 128 5,4 1,5 Miten ohjauksen keinoin tähän voidaan vaikuttaa?
  5. 5. Opintojen lisäaikahakemusten määrät kasvussa (käsin kerätyt tiedot JAMKin osalta opintojen läpäisyraportista) Kasvutrendiä on (toki opiskelijamäärätkin ovat samanaikaisesti kasvaneet) • 2012: 35 • 2013: 49 • 2014: 66 • 2015: 76 • 2018-2019 lukuvuosi: 89 (tilanne 17.7.2019) YAMK-tutkinto-ohjelmat: ’ Liiketalous 29 (15 yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmasta) Teknologia 42 (eniten Cyber Security-, elinkaaripalveluiden johtamisen ja teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto- ohjelmasta Hyvinvointi 18 Yleisimmät syyt lisäaikahakemuksille: • 1. opinnäytetyön keskeneräisyys, 2. työ ja 3. perhe- ja muut henkilökohtaiset syyt Miten muiden AMKien osalta tilanne näyttää? Voidaanko samaistua, onko eroavaisuuksia?
  6. 6. Tavoitteet: • toimia digiohjauksen kehittämisen ja itsearvioinnin välineenä sekä yksilö- että organisaatiotasolla • parantaa digiohjauspalvelujen laatua sekä palvelun tuottajien että käyttäjien näkökulmasta • varmistaa tietoturvan ja -suojan toteutumisen digitaalisissa ohjauspalveluissa Laatukriteereissä arvioitavat teemat: • Teema 1: Digiohjauksen palvelukokonaisuus • Teema 2: Digiohjaus toimintoina - prosessi ja tapahtuma • Teema 3: Digiohjaajan osaaminen ja ohjauksen menetelmät sekä ympäristöt • Teema 4: Tietosuoja, tietoturva ja eettisyys • Digiohjauspolku – aiemmin hankkeessa tuotettu oli jäsentämässä laatukriteerien laadintaa Digiohjauksen laatukriteerit (laatimisprosessin kesto 05/2019 – 02/2020)
  7. 7. Miten hyödynnän digiohjauksen laatukriteeriä? 1. Testaa digiohjauksen nykytila 2. Saat välittömän palautteen vahvuuksista ja kehittämistä kaipaavasta asioista 3. Arvioit itse, keskustelet, jaat, verkostoidut oppiaksesi ja jakaessasi osaamistasi 4. Hyödynnät laadittuja huoneentauluja kirjataksesi kehittämistä vaativat asiat (huomio yksilö- ja organisaatiotaso) 5. Toteuta ja seuraa suunnitelmaa (6.) Voiko olla osa opon, opettajatutorin,… hakemaa osaamismerkkiä, koulutusta, perehdytystä tai vastaavaa omassa organisaatiossasi? Miten voit olla itse aktivoimassa ja koordinoimassa prosessin käynnistämistä organisaatiossasi?
  8. 8. Prosessiamme tukevia ja suositeltavia lähteitä • Digiohjauksen sovelluskokeilut 2019. eAMK. https://www.eamk.fi/fi/digipedagogiikka/sovelluskokeilu/ . • Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) 2017. Verkko- ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-151-7 . • Kaikki oppaan huoneentaulut kootusti. Teoksessa Guttorm, T., Hakkarainen, T., Kolehmainen, A., Mäenpää, K., Peltola, S. & Ylönen, H. (toim.) 2017. Verkko-ohjaaja. Opas ohjaukseen sekä tieto- ja neuvontatyöhön verkossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 38. Sivu 106. http://urn.fi/urn:isbn:978-951597-151-7 . • Hyvän ohjauksen kriteerit 2015. https://opintopolku.fi/wp/wp- content/uploads/2015/11/158918_hyvan_ohjauksen_kriteerit-1.pdf • L 306/2019. Annettu 15.3.2019. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306 . • L 906/2019. Annettu 9.8.2019. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906 . • OPI-viitearkkitehtuuri. 12.12.2019. Korkeakoulun prosessialueet. Ohjaus. https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/OPIviitearkkitehtuuri+2019%3A+koko+dokumentaatio?preview=/ 80950833/130524977/2019-12-12-OPI-viitearkkitehtuuri-dokumentaatio.xlsx . • Pedacast digiohjauksen sarja (podcast-sarjassa julkaistu 4 jaksoa https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/pedacast-digiohjauksen-sarja/
  9. 9. Ajatukset, palautteet & kiitokset Kysymykset kaikille a) kyselytyökalulla: Teetkö ohjausta digisti? – vastausvaihtoehdot: en juurikaan, muutaman kerran vuodessa, kuukausittain, viikoittain, päivittäin b) Zoom Chatin kautta: Mikä mielestäsi estää hyvän ohjauksen toteuttamisen digisti? Digiohjaksen laatukriteeri-työryhmän puolesta kiittäen Kati Mäenpää OAMK, Kaisa Seppälä HAMK Vesa Kuhanen JAMK, Anitta Kääriäinen JAMK, Rika Nakamura JAMK Vesa Kuhanen JAMK Hyvinvointiyksikön opinto-ohjaaja vesa.kuhanen@jamk.fi 0405263604 (WhatsApp) https://jamk.zoom.us/j/5389824315

×