Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 2 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 3 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 4 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 5 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 6 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 7 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 8 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 9 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 10 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 11 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 12 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 13 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 14 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 15 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 16 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 17 eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla? Slide 18
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla?

Download to read offline

Verkkokurssilla ja webinaarissa ryhmä kokoontuu yhteisen oppimistavoitteen äärelle. Fyysisestä etäisyydestä huolimatta ryhmä voi onnistua kohtaamaan aidosti. Mistä syntyy verkossa läsnäolon kokemus? Kuinka olen opettajana läsnä ja kuinka luon läsnäoloa? Webinaarissa kuvataan synkronisessa virtuaaliluokkahuoneessa pidetystä verkko-opetuksesta tehtyjä havaintoja.

 • Be the first to like this

eAMK webinaari: Verkossa - läsnä vai paikalla?

 1. 1. 10.4.2018JYU. Since 1863. 1 eAMK 10.4.2018 Heli Tyrväinen, Sanna Uotinen & Leena Valkonen Jyväskylän yliopisto, avoin yliopisto Verkossa: läsnä vai paikalla? CC by Pixabay
 2. 2. Uotinen, S., Tyrväinen, H. & Valkonen, L. 2016. Opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus korkeakoulujen verkko- opetuksessa. Kasvatus 5, 434-446. Opettajan läsnäolo verkko- opetuksessa Luottamus verkko- opetuksessa Verkkovuorovaikutusta edistävä opettajan toiminta: • Opettajan ohjauksellinen ote • Opettajan läsnäolo • Vuorovaikutuksen oikea-aikaisuus, jatkuvuus ja henkilökohtaisuus Tutkimuskokonaisuus
 3. 3. Presence -moninaisuus Learning presence Teaching presence Instructor presence Teacher presence Cognitive presence Emotional presence Environmental presence Student social presence Personal presence Web presence Social presence Co-presence Sense of being present Sense of presence Embodied presence Psysical presence Self- presence Autonomy presence Online presence Presence work Presence pedagogy Tele presence
 4. 4. CoI-malli: Social presence: kyky tuoda persoonallisia ominaisuuksia näkyviksi yhteisössä, aitoina ihmisinä. + CoI-malli: Teaching presence: sosiaalisten ja kognitiiviset prosessien suunnittelu ja ohjaus niin, että syntyy merkityksellisiä oppimiskokemuksia = Instructor presence (Richardson et al., 2015) havaittava toiminta ja käyttäytyminen, jolla opettaja • osoittaa aitoa persoonaansa • asemoi itsensä sosiaalisesti ja pedagogisesti verkkoyhteisössä Tutkivan yhteisön malli Community of Inquiry (CoI) (Garrison, Andersson & Archer 1999; Garrison, 2017) https://coi.athabascau.ca/ Indikaattorit
 5. 5. Presence merkitys Social presence (SP) vaikuttaa myönteisesti • Koettuun oppimiseen (Richardson ym., 2017) • Opiskelutyytyväisyyteen (Richardson ym., 2017) • Vähempään keskeyttämiseen (Boston ym, 2010) (ennustaa keskeyttämistä Joksimovic ym. 2015) • Aktiiviseen osallistumiseen (Swan & Shih, 2005) • Aikomuksiin opiskella verkossa jatkossa (Reio & Crim, 2013) • Opiskelijan kognitiiviseen läsnäoloon (Lee, 2014) • Kurssiarvosanoihin (Liu ym. 2009), tiettyjen SP indikaattorien yhteys arvosanoihin esim. viestin jatkaminen (ei pelkät kohteliaisuutta osoittavat indikaattorit) (Joksimovic ym 2015) Teaching presence (TP) vaikuttaa myönteisesti • Koettuun oppimiseen (Akyol & Garrison, 2008; Ladyshewsky, 2013) • Opiskelutyytyväisyyteen (Akyol & Garrison, 2008; Ladyshewsky, 2013) • Opiskelumotivaatioon (Baker, 2010) • Yhteisöllisyyden tunteeseen (Shea ym. 2006) • Aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen (Zhang ym., 2016) • Minä-pystyvyyden kokemukseen (Shea & Bidjerano, 2010) • Sitoutumiseen (Dixson, 2010)
 6. 6. Social presence (SP) määrä ryhmässä Vähän sp • ei rohjeta kysyä, olla eri mieltä esittää ideoita (Garrison 2017) • ei avointa keskustelua ja sitoutumista, luottamusta (Garrison 2017) • Irrallista puhetta • Kielteinen SP (Kehrwald, 2010) Paljon sp • huomio siirtyy pois tavoitteellisesta sisältökeskustelusta (Nippard & Murphy 2007) • kriittinen keskustelu estyy (Jansen ym 2012; Lee 2014) • ei kyseenalaisteta tai olla erimieltä = patologinen kohteliaisuus (Garrison 2017)  sosiaalinen vuorovaikutus suunnattava tavoitteelliseen oppimiseen (Garrison, 2017)  ryhmä identiteetti ja koheesio haettava erityisesti yhteisen tavoitteen kautta esim. pohditaan kurssiodotuksia yhdessä, ei korostaen yksilöä  pienempi ryhmäkoko luo korkeampaa SP (Akyol ym., 2009)
 7. 7. Teaching presence (TP) määrä Vähän TP = absence • Opettaja ei näy tai ohjaa, työskentely velloo. Paljon TP • vähentää opiskelijoiden viestintä aktiivisuutta (Murphy & Fortner, 2014; Parks 2015) vuorovaikutusta (Dennen ym., 2007; Zhao & Sullivan 2016), lisää vv pienemmissä ryhmissä (Parks-Stamm ym., 2017) • vähentää työskentelyn kognitiivista tasoa (Zhao & Sullivan, 2016) • liika ohjaus ei anna tilaa opiskelijoiden kehittelylle, ei uskalleta tuottaa kuin valmista (Garrison 2017) • kontrolloiva opettaja (Richardson & Lowenthal, 2017)  Läsnäolon tapa oleellisempaa kuin määrä: lisää erityisesti kysymyksiä ja palautetta (Zhao & Sullivan 2016)  Saavutettavuus tärkeämpää kuin satsaaminen TP (Preisman, 2014)
 8. 8. Opettajan läsnäolon kultainen keskitie Yliaktiivinen opettaja, asiantuntijan monologi Ohjaa liikaa - ei anna tilaa opiskelijoiden kehittelylle Ovatko ohjeet selkeitä ja jäsentyneitä, jos niitä tarvitaan koko ajan? Paljon kysymyksiä: onko aikaa harkiten vastata? Kuunteleeko opettaja? Kontrolloiko näkyvyydellä ja ohjeilla? Ottaako päävastuun keskustelusta? Johdatteleeko liikaa? Tuoko liikaa sisältöä? Mukavaa sosiaalista puhetta, josta päämäärä hukkuu Rönsyilyä Ope tarinoi omia juttujaan Paljon tunnepuhetta Korostus työskentelyprosessissa Opettaja ei ohjaa, puutu eikä näy -> työskentely velloo Organisointi puuttuu Irrallisia huomiota, lähteitä tms Yhdellä kertaa liikaa: esim. pitkiä tekstejä Palaute puuttuu Asiakeskeisyys Opettaja haluaa pysytellä anonyyminä. Ei kontaktia yksittäisiin opiskelijoihin tai ryhmään Yksilökeskeistä Ei ilmaista arvostusta, rohkaista tai kannusteta, tueta osallistumista Vähän Paljon SPTP vs kurssin vaihe, opiskelijoiden tarpeet
 9. 9. Opettajan läsnäolo synkronisessa vuorovaikutuksessa virtuaaliluokkahuoneessa (Adobe Connect) (Tyrväinen, Uotinen & Valkonen 2018) • Miten opettaja tuottaa läsnäoloa synkronisessa verkko- oppimisympäristössä (AC)? • Miten CoI-mallin indikaattoreilla saadaan esille opettajan läsnäolo synkronisessa verkko- oppimisympäristössä? Aineisto: 6 litteroitua kahden eri ryhmän opetuskokonaisuutta avoimessa yliopistossa 6x2 h = 12 h, 126 litterointisivua rivivälillä 1,1 ryhmissä 7 ja 10 opiskelijaa Sisällön analyysi (transcript analysis) CoI-malliin kehitettyjä indikaattoreita hyödyntäen (Andersson ym 2001; Garrison 2017; Garrison & Akyol 2013; Shea ym 2010; Swan 2002; Richardson 2015; Rouke 1999) Atlas.Ti -ohjelmalla
 10. 10. Teaching presence indikaattorit (Luennossa mainittu alustavat tarkemmat määrälliset tulokset) (Anderson et al., 2001; Richardson et al., 2015; Shea et al., 2010)
 11. 11. Social presence indikaattorit (Luennossa mainittu alustavat tarkemmat määrälliset tulokset) (Richardson et al., 2015; Rourke, Anderson, Garrison & Archer, 1999; Shea et al.,2010; Swan, 2002)
 12. 12. Tuloksia ja pohdintaa • TP dominoi aineistossa (2/3 opettajan toimista): taustalla mahdollisesti välineen hallinnan ja tuen tarve, opetuksen toteutustapa, opettajan persoona ja kurssin vaihe • Opettajan puheenjohtajamainen vuoroja jakava rooli vie opiskelijalähtöisyyttä • Läsnäoloa luovan puheen erityispiirteet virtuaaliympäristössä: etunimen käyttö rohkaisu, kannustus, kiitos (usein vuoronvaihdon tuki esim. kiitoksella ja nimellä) tilassa tapahtuvan toiminnan kuvaaminen tekninen ohjaus kutsuminen osallistumaan sisällöllinen palaute • Läsnäolo kuuntelemisena: uudelleen muotoileminen, tiivistäminen (noten käyttö), vuoron loppumisen ja ymmärryksen varmistaminen • SP ja TP yhdistyy opettajan puheessa - SP vahvistaa opettajan ohjauksellista läsnäoloa (Richardson ym. 2015) ”kiitoksia (TP kiittäminen) Suvi (SP nimeltä kutsuminen), joo, ja oppilaan tuntemus, sitä on korostanut useempi (SP viittaus toisiin) ja se on kyllä tässä oleellinen näissä eettisissä asioissa (TP sisällöllinen palaute)” • Opettaja monitaiturina
 13. 13. JYU. Since 1863. 1310.4.2018 • Opiskelijat arvostavat tarpeisiin vastaavaa, näkyvää, säännöllistä kommunikaatiota, jossa käytetään vuorovaikutteisia, affektiivisia ja kohesiivisia viestintästrategioita (Christen ym., 2015) nopeaa vastaamista, selkeitä ohjeita, palautetta ja saavutettavuutta (Hoghes & Cowan 2012; Sherican & Kelly 2010; Martin ym. 2018) innostusta, myönteistä asennetta, empatiaa ja kärsivällisyyttä (Yeung 2014) • opiskelijoiden erilainen SP kokemus: taustalla erilainen vuorovaikutustapa (muodollinen/keskusteleva), erilainen verkko- osaaminen, erilainen usko ryhmältä oppimiseen (Swan, 2005) • opiskelijoiden erilaiset tarpeet, oppimistyylit -> erilaiset keinot edistää SP (Lowenthal, 2017) • eri välineiden erilaiset hyödyntämis mahdollisuudet Miten edistää läsnäoloa?
 14. 14. Miten? (Garrison 2017) Luo • luottamusta ja tervetulleeksi tuntemisen kokemusta • oppimisyhteisöön kuulumista • tahtoa osallistua ja sitoutua • keskustelevuutta • kysyvää asennetta • perehdytä opiskelijat ja perustele työskentely käsitteen (oppimisen) avulla • varmista tekninen-, netiketti-, vuorovaikutus osaaminen (opettajan malli!) • työskentely pienryhmissä, tutustuta opiskelijat toisiinsa (sisällön, odotusten kautta) • avaa odotukset, toimintasäännöt = läpinäkyvyys (myös oma osallistumisen tapasi) • avaa epävirallinen keskustelupaikka • oikealla tavalla – oikeaan aikaan: ”guide on the side” – ”sage on the stage” • rohkaise, tue, tuo personaasi – ei liian formaalia • jaettu ohjaajuus, vastuullisuus, osallisuus (teaching presence, ei teacher presence)
 15. 15. Miten? (mm. Dockter 2016; Garrison 2017; Richardson & Lowenthal 2017) • Huomioi jo suunnittelussa (SP TP eri indikaattorit) tee oman näköisesi ja omaa oppimisajatteluasi tukeva kurssi • Ole oma inhimillinen opettajapersoonasi (tekee myös virheitä, ei ole täydellinen) kerro itsestäsi, suhteestasi aiheeseen ja oppimisajattelustasi • Käytä rohkeasti ääntä, kuvaa ja videota = tule tutuksi • Huomioi nonverbaliikka: katse, hymy, ääni, eleet - tekstissä tyyli, pituus, hymiöt, isot kirjaimet, asettelu… • Käytä monipuolisesti erilaisia vuorovaikutusvälineitä • Kuuntele ja osoita kuuntelemista • Havainnoi ja reagoi tarpeisiin
 16. 16. Indikaattoreista laaditut opettajan TP roolit – miten omasi painottuu? (Richardson ym., 2015) Kannustaja Advocating Mahdollistaja Facilitating Selkeyttäjä Sense making Organisaattori Organizing Kurssin ylläpitäjä Maintaining Tukee ja rohkaisee tehtävissä, antaa vinkkejä. Saavutettavissa Luo oppimisilmapiiriä -> luottamus ja omistajuus omaan oppimiseen Aktiivinen keskustelijarooli: ohjaa ja suuntaa, ehdottaa näkökulmia, johdattelee, kysyy. Vetää yhteen, tarjoaa vaihtoehtoisia ideoita Auttaa löytämään ”punaisen langan”, ohjaa seuraavalle askelelle (scaffolding) selkeyttäen, tarjoten lähteitä, esimerkkejä, demoja, palautetta Tarjoaa rakenteita, organisoi toimintaa, tiedottaa, jakaa lähteitä. Pitää yllä työskentely flown. Auttaa navigoimaan kurssilla, ohjaa tekniikan käyttöön, muistuttelee, selkeyttää odotuksia, hakee palautetta.
 17. 17. JYU. Since 1863. 17 Päälähteitä kattava luettelo saatavissa tekijöiltä • Garrison D.R. (2017). E-learning in the 21st century. A community of inquiry framework for research and practise. Third edition. New York: Routledge. • Garrison D.R. , Andersson, T. & Archer W. 1999. Critical inquiry in a text-based environment. Computer conferencing in higher education. The internet and higher education 2 (2-3), 87-105. • Richardson, J. C., Koehler, A. A., Besser, E. D., Caskurlu, S., Lim, J., & Mueller, C. M. (2015). Conceptualizing and investigating instructor presence in online learning environments. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(3), 256-297. doi:10.19173/irrodl.v16i3.2123 • Richardson J.C. & Lowenthal P. (2017). Instructor social presence. Learners’ needs and a neglected component of the community of inquiry framework. In Whiteside, A. L., Garrett, D. A., & Swan, K. (Eds.). Social presence in online learning: multiple perspectives on practice and research. Stylus publishing. 86-98. 10.4.2018

Verkkokurssilla ja webinaarissa ryhmä kokoontuu yhteisen oppimistavoitteen äärelle. Fyysisestä etäisyydestä huolimatta ryhmä voi onnistua kohtaamaan aidosti. Mistä syntyy verkossa läsnäolon kokemus? Kuinka olen opettajana läsnä ja kuinka luon läsnäoloa? Webinaarissa kuvataan synkronisessa virtuaaliluokkahuoneessa pidetystä verkko-opetuksesta tehtyjä havaintoja.

Views

Total views

315

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

26

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×