Teori dan amalan kaunseling

8,602 views

Published on

Published in: Education
4 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
459
Comments
4
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teori dan amalan kaunseling

 1. 1. TEORI DAN AMALANKAUNSELING
 2. 2. KAUNSELING…..Proses interaksi yangmembolehkan individu memahamidiri dan situasinya. Mengakibatkanpembentukan atau penjelasanmatlamat dan nilai hidup individuitu hingga dia dapat menentukantindakan yang wajar untuk masadepannya. Proses pertemuaninteraksi bersemuka antaraseorang kaunselor dengan klienyang mengakibatkan berlakuperubahan pada klien
 3. 3. APAKAH DEFINISI KAUNSELING ?
 4. 4. DEFINISI KAUNSELINGKaunseling berasal daripada perkataan bahasa Inggeris "counselling" ,tetapipengertian bagi kaunseling itu sangat meluas Burks & Stefflre (George & Cristiani, 1990)Kaunseling ialahlambangan satu perhubungan yang profesional di antaraseorang kaunselor yang terlatih dengan seorang klien. Krumboltz (George & Cristiani, 1990)Kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan olehkaunselor dalam usaha membantu klien menghasilkan penyelesaian Aziz Salleh , 1996Konsep atau definasi kaunseling mengikut perspektif Islam didapati lebih luasdan lebih komprehensif (Aziz Salleh, 1996) kaunseling merupakan suatukhidmat perhubungan di antara seorang klien yang mempunyai masalahpsikologikal dengan seorang kaunselor terlatih untuk membantu klien bagimengatasi masalah yang dihadap
 5. 5. RASIONAL KAUNSELING• Kewujudan ketegangan dan ketidakpuasan• Kekosongan jiwa dan rohani• Ketidakseimbangan emosi• Kebimbangan tentang kemahiran dan kemampuan• Masalah peribadi dan keluarga• Kebosanan belajar dan kekurangan pencapaian pelajaran• Keperluan pertolongan untuk mengembangkan tingkah laku• Keperluan sokongan dalam menghadapi krisis semasa
 6. 6. KONSEP KAUNSELINGMATLAMAT & OBJEKTIF PRINSIP KEPENTINGAN TUJUAN KAUNSELING KAUNSELING KAUNSELINGKAUNSELING
 7. 7. KONSEP KAUNSELING• Sebagai perhubungan bersemuka• Perhubungan yang disifatkan sebagai hormat- menghormat, komunikasi yang berkesan, penerimaan klien secara tulen oleh kaunselor• Perhubungan terbuka di mana tanggungjawab hasil prosesnya adalah bergantung pada klien, bukan, pada kaunselor• Perhubungan yang mengalakkan perkembangan dan perubahan pada diri klien yang menyebabkan prosesnys lebih berkesan lagi• Bukannya semata-mata memberi nasihat
 8. 8. TUJUAN KAUNSELING• Mengubah tingkah laku klien• Menambahkan kemahiran klien mengendalikan kehidupannya, tanpa rasa ragu-ragu• Menambahkan kemahiran klien membuat keputusan• Membantu klien mengenal pasti kebolehan dan bakatnya supaya dia dapat mengambil tindakan yang sewajarnya• Meningkatkan kualiti perhubungannya dengan orang lain
 9. 9. OBJEKTIF KAUNSELING• Objektif kaunseling yang utama ialah untuk memberi inspirasi kepada klien bagi menilai, membuat, menerima dan mengambil tindakan terhadap pilihan atau keputusan yang dibuatnya• Menolong klien mempelajari proses membuat keputusan, sehingga akhirnya dia dapat membuat keputusan tanpa sentiasa mengharapkan bantuan orang lain
 10. 10. SAMB…OBJEKTIF KAUNSELINGAsmawati Baharudin (2001) telahmenyenaraikanlima objektif utama kaunseling:iii. Menolong mengubah tingkah laku klien. Melalui kaunseling, klien dapat berfikiran lebih rasional dan dapat membentuk personaliti yang positif.iv. Menambahkan kemahiran klien mengendalikan kehidupannya sendiriv. Menambahkan kemahiran klien membuat keputusan pada saat-saat pentingvi. Membaiki perhubungan klien dengan ahli-ahli masyarakatnyavii. Membantu perkembangan bakat klien
 11. 11. PRINSIP KAUNSELING• Pada asasnya, manusia membuat penentuan kendiri• Klien harus maju ke tahap penerimaan kendiri dan pemahaman kendiri yang lebih tinggi• Klien harus mengembangkan tahap kebenaran yang lebih tinggi lagi, khasnya kebenaran tentang dirinya sendiri• Objektif-objektif kaunseling harus berdasarkan keperluan klien dan bukan keperluan kaunselor• Seperti dalam semua perhubungan, terdapat batasan pada klien dalam kaunseling. Batasan ini ditetapkan oleh tujuan kaunseling yang dipengaruhi oleh nilai dan falsafah kaunselor
 12. 12. KEPENTINGAN KAUNSELING• Membantu klien memahami lebih lanjut mengenai diri (menyelami diri dan persekitaran)• Membantu klien mengetahui dirinya adalah kunci kepada masalah yang dihadapinya• Klien memerlukan sokongan emosi yang tidak berbelah bagi, kemesraan dan pameran perasaan yang diharapkan dapat mengurangkan bebanan masalah• Menolong menganalisa keadaan, sikap, pandangan dan kelakuan yang menghalang klien belajar dengan berkesan
 13. 13. PROSES KAUNSELING PERINGKAT PERTAMA: Adalah peringkat perhubungan antara kaunselor dan klien Peringkat yang penting dalam memastikan keperluan perhubungan kaunseling ke arah untuk memenuhi kehendak klien dan bukan kehendak peribadi kaunselor PERINGKAT KEDUA: Peringkat proses yang paling penting matlamat kaunselor pada peringkat ini adalah membantu klien membina kefahaman-kendiri klien PERINGKAT KETIGA: Peringkat merancang penyelesaian masalah Bantu klien mencari pilihan untuk membuat keputusan PERINGKAT KEEMPAT: peringkat akhir dalam proses menolong klien penyelesaian telah dipersetujui antara klien dengan kaunselor
 14. 14. PROSES TEMU BUAL KAUNSELINGKALI PERTAMA FASA 5: FASA I: MEMBUAT MEMULAKAN KEPUTUSAN SESI FASA 2: FASA 4: MENSTRUKTUR MENAMATKAN SESI SESI PERTAMA TEMUBUAL FASA 3: MATLAMAT SESI PERTAMA
 15. 15. CIRI-CIRI KAUNSELING Ciri-ciri dalam kaunseling dijadikan asas kepada kaunselor untuk dijadikan panduan dalam menangani klien tertentu.• Kaunseling harus berasaskan ciri-ciri berikut: • Pada asasnya, manusia membuat penentuan kendiri. • Klien harus maju ke tahap penerimaan kendiri dan pemahaman kendiri yang lebih tinggi. • Klien harus mengembangkan tahap kebenaran yang lebih tinggi lagi, khasnya kebenaran tentang dirinya sendiri. • Objektif-objektif kaunseling harus berdasarkan keperluan klien dan bukan keperluan kaunselor.
 16. 16. CIRI-CIRI KAUNSELING Scmidt & Kitchener McCowan,•Mementingkan harga diri individu dan 1. Kuasa memilihhaknya untuk mendapat pertolongan hak klien untuk memilih setiap tindakan yangpada masa yang diperlukan ingin dilakukan, dan kaunselor harus•Mementingkan individu dan prihatin menghormatinyapada perkembangan optimumnya 2. Kebaikan•Kaunseling mempunyai tanggungjawab Kaunselor haruslah jujur dalam menyelesaikanpada masyarakat dan individu masalah yang dihadapi oleh seseorang jika tidak•Kaunseling mesti menghormati hak profesion kaunselor akan terjejas.individu 3. Tidak mencederakan•Kaunseling adalah sesuatu yang Kaunselor boleh dipertanggungjawabkan di atasberterusan, dan mempunyai urutan tindakan yang diambil oleh klien yang telah•Kaunseling berkisar kerjasama dan mencederakan orang lain.bukan paksaan 4. Keadilan•Memerlukan kajian yang menyeluruh Kaunselor harus adil, ia tidak boleh dipengaruhitentang individu dalam latar budayanya dengan sentimen-sentimen negatif•Kaunseling mesti sentiasa dinilai 5. Ketaatankeberkesanannya secara saintifik kaunselor haruslah taat, setia dan sentiasa memegang janji yang telah dibuat antara kaunselor dan klien dalam menjaga kerahsiaan kilennya.
 17. 17. PERINGKAT-PERINGKATKAUNSELING PERINGKAT PERTAMA /PERMULAAN Membuat klien sedar bahawa ada sesuatu masalah yang perlu diselesaikan kaunselor menentukan sama ada masalah wujud dan perlu diselesaikan dan bersedia untuk meneruskan proses kaunseling itu PERINGKAT PERINGKAT KEDUA/PERTENGAHANKETIGA/AKHIR Peringkat penentuan masalahKlien telah selesai PERINGKAT-PERINGKAT Bersama mengenal pastimelakukan tindakan KAUNSELING masalah-masalah yangyang dipersetujui dihadapi oleh kliendengan jayanya Bersama mengenal pastiKaunselor akan tindakan-tindakan yang perlumembincangkan diambil oleh klien untuktindakan yang diambil menangani masalaholeh klien
 18. 18. AKTIVITI KAUNSELING PEMULIHAN ♥memberi fokus kepada kekurangan atau masalah yang dapat dikenal pasti dari masa ke semasa PENCEGAHAN KRISIS ♥Berasaskan♥Mengendalikan kes andaian bahawakrisis yang timbul AKTIVITI KAUNSELING satu-satusecara mendadak masalah itudan memerlukan mungkin timbulperhatian sertatindakan segera. PERKEMBANGAN ♥usaha mengenal pasti keperluan pelajar di alam persekolahan supaya mereka dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran pengalaman serta akhlak yang mulia.
 19. 19. PENDEKATANKAUNSELING2 JENIS PENDEKATAN- PENDEKATAN INDIVIDU- PENDEKATAN KUMPULAN
 20. 20. PENDEKATAN INDIVIDU • Kaunseling individu adalah satu bentuk perhubungan menolong yang unik di antara satu kaunselor dengan seorang individu • Kaunseling individu ialah hubungan tolong- menolong yang unik iaitu klien akan diberikan peluang-peluang belajar, menghayati, berfikir, dan merubahnya mengikut apa yang difikirkan bermanfaat bagi dirinya. • Keberkesanan kaunseling itu pada kaunselor dan klien sendiri dalam mengemukakan sikap mereka semasa sesi kaunseling.
 21. 21. PENDEKATAN KELOMPOK •Apabila seorang kaunselor mendapati terdapat ramai klien yang mempunyai masalah yang hampir sama, makaterdapat beberapa kebaikan jika semua klien ini dipanggil dalam bentuk kumpulan. •Isi kandungan kaunseling kelompok meliputi keperluan dan minat bersama kebanyakan ahli kelompok . •Merupakan orientasi permasalahan dan proses pemulihan di mana kaunseli-kaunseli atau klien-klien dirasionalkan kembali mengikut persetujuan orang ramai.
 22. 22. TEKNIK-TEKNIKKAUNSELING
 23. 23. Teori Pemusatan Klien Teori Psikoanalisis / Psikodinamik -Dikenali sebagai terapi kemanusiaan -kaedah bagi merawat individu berkaitan -Menumpukan kepentingan hubungan erat dengan masalah emosinya antara kaunselor dengan kliennya -merawat gangguan histeria, narcissism, -Menggunakan kaedah pendengaran yang kecelaruan peribadi, ketakutan, fobia dan aktif di mana kaunselor memberi perhatian kecelaruan seksual terhadap perbincangan di antara klien TEKNIK KAUNSELING Terapi Adlerian / IndividuTeori Terapi Perlakuan Teori Terapi Gestalt - Individu tidak dianggap-Teknik yang boleh diguna -Membantu individu untuk mempunyai masalah cumadalam terapi perlakuan adalah bertanggungjawab pada kurang galakkan &penilaian; mainan peranan; kehidupan sendiri dan maklumat untukgambaran imej; desensitisasi perkembangan kendiri. menyelesaikan masalahbersistem. -Teknik popular: Empty chair
 24. 24. ETIKA KAUNSELING Pengenalan Etika KaunselingJenis-Jenis Etika Kaunseling Ciri- ciri Perwatakan Kaunselor
 25. 25. Pengenalan Etika Kaunseling melibatkan proses membuat keputusan berkaitan sifat moral manusia dan interaksi mereka. menyentuh persoalan berkaitan apakah yang baik dan tidak, sama ada perlakuan ataupun nilai. prinsip-prinsip akhlak dan moral yang perlu ada pada kaunselor semasa sesi kaunseling dijalankan.
 26. 26. SESI KAUNSELINGKAUNSELING KAUNSELING JANGKA JANGKA PENDEK PANJANG
 27. 27. Kaunseling jangka pendek• selama enam hingga dua belas sesi.• namun perjanjian boleh dilanjutkan jika kaunseling terakhir tidak dapat menyelesaikan masalah.• ini juga bergantung pada perjanjian baru.Kaunseling jangka panjang• yang melibatkan sesi kaunseling selama setahun ataupun lebih
 28. 28. Penerimaan Tanpa Maklumat Syarat Pramatang JENIS-JENIS ETIKA KAUNSELINGBatasanSeksual Kerahsiaan Batasan Profesional
 29. 29. Penerimaan Tanpa Syarat• Seorang kaunselor yang bertauliah akan menerima klien dengan seadanya.• Tidak akan wujud diskriminasi atau ‘double- standard’.• Kaunselor perlu menunjukkan sikap menerima terhadap mana-mana klien yang datang meminta khidmatnya.• Kaunselor mesti menghormati kepelbagaian individu dan tidak mendiskriminasikan klien atas sebab-sebab seperti umur, warna kulit, ketidakupayaan, budaya, etnik, jantina, bangsa, orientasi seks, status perkahwinan atau status sosioekonomi.
 30. 30. Maklumat Pramatang• Ada sesetengah organisasi mengehendaki kaunselor mengisi borang berkaitan dengan data peribadi klien, maklumat-maklumat tujuan menghadiri kaunseling iaitu umur, latar belakang, keluarga dan sejarah keluarga.• Di awal perbincangan kaunselor digalakkan untuk memulakan sesi kaunseling dengan temu bual awal. Temu bual awal hanyalah membincangkan masalah secara umum dan juga matlamat kaunseling.• Bertujuan untuk menenangkan klien. Bagi klien yang pertama kali menghadapi sesi kaunseling, tentunya mereka merasa tidak selesa.
 31. 31. Kerahsiaan• Orang yang penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seseorang.• Harus memastikan setiap perbualan yang dilakukan dengan klien tidak diketahui oleh sesiapa dan menjaga kerahsiaan sesuatu maklumat yang diceritakan oleh klien kepadanya.• Ada sesetengah perkara yang tidak dapat untuk dijadikan kerahsiaan antaranya jika ia boleh mencederakan klien ataupun pada orang lain.• Contohnya penderaan kanak-kanak, jika kaunselor mendapati klien itu terlibat dalam penderaan kanak- kanak maka masalah itu perlu dirujuk kepada pihak berkuasa.
 32. 32. Batasan Profesional• Membatasi profesionnya walaupun mengenali klien.• Sedar tahap kemampuan dalam mengendalikan sesi kaunseling. Setiap kaunselor mempunyai kepakaran masing-masing di bidang yang berbeza.• Sedar akan bentuk perhubungan yang dijalin, menghormati klien, serta menjauhkan diri dari terlibat dengan aktiviti yang memenuhi kehendak peribadi ahli dengan mengambil kesempatan ke atas diri klien.• Sedar dan mengawasi agar hubungan itu tidak melanggar adat dan agama, dan harus menjaga hak asasi individu serta maruah peribadi klien dalam hubungan ini.
 33. 33. Batasan Seksual• Bukan hanya melibatkan fizikal tetapi juga melibatkan pertuturan contohnya kaunselor dilarang menggunakan ayat-ayat yang berbaur lucah.• Hubungan tertentu seperti saudara mara, kawan baik, atau hubungan emosi/ seks dengan klien akan menjejaskan pertimbangan ahli secara profesional dan objektif.• Keadaan ini mestilah dijauhi atau hubungan kaunseling itu hendaklah diputuskan dan klien dirujuk kepada profesional lain yang layak
 34. 34. Ciri- ciri Perwatakan Kaunselor• Kejujuran • Berkongsi• Amanah • Mengambil• Kerahsiaan Berat/Perhatian• Tulen• Keterbukaan • Tidak Menghukum• Menerima • Spontan• Mesra • Bertanggungjawab
 35. 35. KEMAHIRAN DALAM KAUNSELING
 36. 36. Memberi perhatian Menamat Proses Kaunseling Memerhatikan klien Meneroka KEMAHIRAN Masalah DALAM KAUNSELINGMendengar Merumus Menerang Semula Kemahiran Parafrasa
 37. 37. Kemahiran memberi perhatian• Memberi tumpuan pada masalah klien• 4 cara Postur Pandangan mata Riak muka Cara duduk
 38. 38. Postur• Cara duduk kaunselor ketika menghadapi sesi kaunseling dapat mencerminkan bahawa kaunselor berfikiran terbuka dan bersedia untuk berhubung dengan klien.• Keadaan duduk perlulah selesa, sentiasa menghadap muka klien, duduk di tengah- tengah dan relak.• Kaunselor perlu menunjukkan suasana yang natural dan tenang.
 39. 39. Hah, ceritalah...saya dengar Cara duduk yang salah bagi kaunselor
 40. 40. Pandangan mata• Sentiasa memerhatikan klien.• Apabila klien tiba-tiba memandang kita, maka dia akan mendapati kita sentiasa memandangnya.• Membuat klien berasa terjamin dan masalah yang disampai sudah difahami oleh kaunselor.Riak muka• Ketika kita memberi perhatian kepada klien, adalah penting untuk kaunselor untuk menyatakan perasaan melalui riak muka.• Jika kita mendengar kejayaan yang diperolehi oleh klien maka kita hendaklah memaparkan wajah yang ceria, dan juga sebaliknya.• Membayangkan segala masalah yang dihadapi oleh klien dapat membantu kaunselor dalam memahami masalah klien.• Jika kaunselor meletakkan dirinya di dalam masalah klien maka ini dapat memberikan panduan kepada kaunselor dalam menyelesaikan masalah.
 41. 41. Cara duduk• Kaunselor perlu memastikan jarak duduk bersesuaian di antara klien dan kaunselor (3 – 4 kaki). Kerusi harus sama ketinggian dengan klien.
 42. 42. Kemahiran memerhatikan klien.Penampilan klien sudah dapat memberikangambaran sebenar perasaan yang sedangdialaminya.Dapat menilai masalah sebenar yang dihadapi olehklien.Masalah klien tidak hanya dapat disampaikanmelalui komunikasi lisan (verbal) tetapi jugamelalui komunikasi bukan lisan (non-verbal).Masalah dapat dianalisis dengan tepat dan jelasmaka ia dapat diselesaikan dengan mudah.
 43. 43. Komunikasi Bukan Lisan Ekspresi Wajah• Peka dengan perubahan wajah klien.• Perubahan wajah adalah gambaran sebenar perasaan seseorang kerana wajah akan mempamerkan apa yang terpendam di lubuk hati. Antara situasi yang memberi gambaran diri klien : Tidak bermaya Lemah Muram Takut-takut Sedih Kualiti suara• Intonasi yang digunakan oleh klien• Ukuran keyakinan dan pegangan klien terhadap sesuatu. Antaranya: • Suara yang tersekat-sekat mungkin tanda was-was atau menyorokkan sesuatu. • Nada yang tinggi tanda marah, geram atau tidak puas hati. • Terlalu perlahan tanda sayu, takut, sedih atau malu
 44. 44. Pergerakan badan • Tergaru-garu kepala – klien ragu-ragu, tidak pasti atau gelisah • Menggigit jari – klien tertekan, ragu-ragu, cemas dan risau • Menggenggam erat atau mematahkan jari – klien geram atau marah • Menggelengkan kepala – klien tertekan dan buntu.Keadaan diri klien Cara klien memperlihatkan diri juga menunjukkan keadaan sebenar klien. Ia memberi mesej kepada kaunselor apakah situasi yang sedang dihapainya. • Rambut yang kusut-masai • Bibir yang bengkak • Tidak bermaya dan lesu • Badan yang lebam-lebam.
 45. 45. Kemahiran mendengar• Aktiviti yang kompleks dan ia memerlukan kaunselor memberi tumpuan yang sepenuhnya sepanjang sesi dijalankan.• Melibatkan perhatian, menerima dan memahami maklumat yang disampaikan oleh klien.• Tujuan kaunselor mendengar adalah untuk memahami dengan jelas tentang masalah yang dihadapi, di samping mencapai persetujuan bagaimana masalah tersebut boleh ditangani.• Dengan maklumat yang diperoleh dapat membantu menyelesaikan masalah klien berdasarkan klu dan isyarat.
 46. 46. Menghadapi Kesenyapan• Ada kalanya dalam sesi kaunseling, berlaku kesenyapan iaitu tiba – tiba klien terhenti berkata – kata atau klien dan kaunselor sama – sama serentak tidak berkata – kata.• Kesenyapan juga kadang kala diiringi dengan klien sebak, mengalirkan air mata dan tersedu – sedu jika tidak dapat membendung perasaan.• Seseorang kaunselor harus bijak menangani kesenyapan yang tiba-tiba dialami oleh klien.• Inilah pentingnya perhatian yang berterusan semasa sesi kaunseling berjalan kerana kaunselor boleh mendapat bayangan apakah yang sebenarnya difikirkan oleh klien.
 47. 47. • Cara terbaik untuk menangani kesenyapan ialah dengan menggalakkan klien berbual.• Bijak dalam mengemukakan soalan kerana ia mudah mempengaruhi emosi klien.• Tidak tergopoh – gapah bertanya soalan kepada klien.• Pandai membahagikan masa kepada klien supaya mereka kembali tenang dan sekiranya klien menangis, kaunselor mestilah membiarkannya sehingga klien berasa lega dan selesa untuk kembali bercerita.• Mengambil inisiatif untuk memulakan dahulu perbualan tersebut.• Menghadapi situasi ini dengan tenang dan jangan panik.
 48. 48. Biarkan hingga klien lega dan kembali selesa bercerita.
 49. 49. Mencelah Kesunyian• Menanyakan beberapa soalan• Proses menanyakan beberapa soalan, membantu kaunselor lebih fokus kepada klien.
 50. 50. Kemahiran Menerang Semula• Kemahiran ini memerlukan kaunselor untuk mengulang semula perkataan yang telah disebut oleh klien semasa sesi kaunseling berjalan.• Proses mengulang biasanya dengan menggunakan frasa atau perkataan yang pendek• Kaedah ini merupakan kaedah pantas untuk menggalakkan komunikasi antara klien dan kaunselor.• Selain itu, menerang semula amat berguna supaya kaunselor tidak terpesong pemahamannya.• Ia juga dapat menggalakkan respone antara klien dan kaunselor selain kaunselor juga fokus kepada sesi kaunseling.
 51. 51. Kemahiran Parafrasa• Kemahiran kaunselor dalam menyatakan pemahaman masalah dalam bentuk ayat yang tersendiri.• Ia berdasarkan pemahaman sedia ada dan dibentuk menggunakan ayat tersendiri. Perkara penting semasa membuat parafrasa ialah mengulang dengan ayat yang tepat kerana ini akan menggambarkan pemahaman kaunselor terhadap masalah klien
 52. 52. Kemahiran merumus• Menghubung kait semua maklumat yang disampaikan oleh klien berkaitan dengan masalah yang dihadapi.• Kaunselor perlu membuat rumusan supaya pemahaman kaunselor dengan klien adalah selari.• 2 bentuk rumusan: rumusan kecil rumusan besar
 53. 53. Kemahiran Meneroka Masalah• Membantu kaunselor untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh klien.• Penerokaan masalah akan membantu klien untuk menerangkan masalah dengan lebih jelas lagi.• Bertanyakan soalan• 3 kaedah soalan: terbuka, tertutup andaian
 54. 54. Kemahiran Menamat Proses Kaunseling• Peringkat akhir iaitu selepas kaunselor dan klien berpuas hati dengan langkah penyelesaian yang membawa perubahan dalam diri klien ataupun selepas klien merasa yakin masalah sudah selesai dan tidak memerlukan bantuan.• Berlaku pada sesi pertemuan pertama, kedua, ketiga malah mungkin sesi yang kedua belas bergantung kepada masalah dan jangka masa pertemuan.
 55. 55. Bimbingan yang berjaya dapat memberi kepuasan kepada kaunselor dan klien.
 56. 56. KESIMPULAN• Kaunseling merupakan satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita.• Kaunseling merupakan aktiviti nasihat dan perundingan di antara klien dan kaunselor dengan menggalakkan interaksi dalam menolong klien untuk mencapai kesejahteraan hidup.• Kaunseling juga penting untuk diamalkan kerana ia akan memberi sokongan, menyelesaikan konflik yang timbul di dalam diri klien dan sekaligus membantu klien dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya.
 57. 57. SeKiAn,TeRiMa KaSiH

×