Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รายงานการสังเกตการสอน
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์
วิทยา
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๗ ถ.ศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคามสังกัดกองการศึกษา ...
การสังเกตการณ์การสอน
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2/2
จานวนทั้งสิ้น 20 คน
สอนโดย คุณครูนัทชา...
การสังเกตการณ์การสอนวันที่ 1 (20 มกราคม 2559)
-จานวนนักเรียน
17 คน: หญิง 11 คน ชาย 6 คน
-พฤติกรรมของนักเรียน
ค่อนข้างซุกซน...
การสังเกตการณ์การสอนวันที่ 2 (27 มกราคม
2559)
-จานวนนักเรียน
17 คน: หญิง 8 คน ชาย 9 คน
-พฤติกรรมของนักเรียน
วันนี้นักเรียน...
การสังเกตการณ์การสอนวันที่ 3 (3 กุมภาพันธ์
2559)
- พฤติกรรมของนักเรียน
วันนี้นักเรียนดื้อมาก ไม่ค่อยสนใจครู จนครูต้องดุตลอ...
บทสัมภาษณ์ครูผู้สอน
วิธีแก้ปัญหา เมื่อเด็กไม่ฟังขณะที่ครูสอน
ครูจะใช้วิธีปรบมือหรือร้องเพลง เช่น Eyes on the
board! รวมถึง...
บทสัมภาษณ์ครูผู้สอน (ต่อ)
ความประทับใจของครู ที่มีต่อนักเรียน
นักเรียนมีน้าใจ อบอุ่น น่ารักและรักคุณครู
มุมมองของครูต่อระบ...
สมาชิกในกลุ่ม
นางสาวกุลปริยา โมขทิพย์
55010513010
นางสาวพรพรรณ จุลนันท์
55010513024
นางสาวพีระดา มนตรี
55010513026
นิสิตชั...
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
สังเกตการสอน
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สังเกตการสอน

6,756 views

Published on

การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

สังเกตการสอน

 1. 1. รายงานการสังเกตการสอน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์ วิทยา
 2. 2. โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๗ ถ.ศรีสวัสดิ์ดาเนิน ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดการศึกษา ๓ ระดับ คือ ระดับ ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕) และเป็นโรงเรียนที่มี การบริหารจัด การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนา โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาจึงได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา แผนสามปี แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ และ คานึงถึงปัญหาความต้องการของชุมชนด้วย
 3. 3. การสังเกตการณ์การสอน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2/2 จานวนทั้งสิ้น 20 คน สอนโดย คุณครูนัทชา ทองกาล
 4. 4. การสังเกตการณ์การสอนวันที่ 1 (20 มกราคม 2559) -จานวนนักเรียน 17 คน: หญิง 11 คน ชาย 6 คน -พฤติกรรมของนักเรียน ค่อนข้างซุกซน ในช่วงแรกจะเสียงดัง เมื่อครูตักเตือน เสียงจะค่อยๆ เบาลง มี ความตั้งใจเรียนดี -เทคนิคและวิธีแก้ไขปัญหาของครู วันนี้ครูพาทากิจกรรม What is missing? เป็นการหาบัตรคาที่หายไป ซึ่งช่วยทาให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการทากิจกรรม แต่มีนักเรียนบางคนที่ไม่ค่อย สนใจ และเล่นกัน ครูจึงสลับที่นั่งกับเพื่อน เมื่อนักเรียนเริ่มคุยกัน ครูจะพูดว่า Quiet! Quiet! แล้วนักเรียนจะตอบกลับว่า Oops! Oops! ซึ่งเป็นการจัดการปัญหา การ คุยกันได้อย่างประสบความสาเร็จ
 5. 5. การสังเกตการณ์การสอนวันที่ 2 (27 มกราคม 2559) -จานวนนักเรียน 17 คน: หญิง 8 คน ชาย 9 คน -พฤติกรรมของนักเรียน วันนี้นักเรียนดื้อ ไม่ค่อยสนใจฟังครู ครูต้องดุ เพื่อให้นักเรียนสนใจ -เทคนิคและวิธีแก้ไขปัญหาของครู ครูใช้เพลงในการเรียกสติให้นักเรียนกลับมาสนใจกระดาน โดยร้องขึ้นว่า Eyes on the board! แล้วนักเรียนก็ตอบกลับว่า Eyes on the board! ในส่วนของวิธีการสอน ครูจะเริ่มจากง่ายไปยาก คือ เริ่มจากจาคาศัพท์ แล้วสร้าง เป็นประโยค และพูดย้าๆ บ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนจาได้
 6. 6. การสังเกตการณ์การสอนวันที่ 3 (3 กุมภาพันธ์ 2559) - พฤติกรรมของนักเรียน วันนี้นักเรียนดื้อมาก ไม่ค่อยสนใจครู จนครูต้องดุตลอด และสลับที่นั่งให้กับ นักเรียนที่ไม่ค่อยสนใจฟัง เมื่อถูกเรียกก็จะสนใจอยู่ครู่หนึ่ง แล้วกลับไปคุยกับเพื่อนอีก -เทคนิคและวิธีแก้ไขปัญหาของครู วันนี้ครูเริ่มการเรียนการสอนด้วยการเปิดวิดีโอเกี่ยวกับเด็กชายที่ด้อย โอกาสทางการศึกษา เพื่อสอนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน และพาทา กิจกรรม Chain drill ซึ่งต้องนั่งเป็นวงกลมกลางห้อง เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ กันกับเพื่อน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังพูดไม่ค่อยได้ ครูจึงพยายามพูดย้าบ่อยๆ เพื่อให้ นักเรียนจาได้ และเกิดความคุ้นเคยกับภาษา
 7. 7. บทสัมภาษณ์ครูผู้สอน วิธีแก้ปัญหา เมื่อเด็กไม่ฟังขณะที่ครูสอน ครูจะใช้วิธีปรบมือหรือร้องเพลง เช่น Eyes on the board! รวมถึง Are you ready? นักเรียนจะตอบกลับว่า Exciting! Exciting! หากนักเรียนไม่ฟังจะใช้วิธีการ เสริมแรงทางลบ เช่น สั่งการบ้านเพิ่ม จุดอ่อนของเด็ก เด็กวัยประถมต้นยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ความจาดี จึง ต้องมีความละเอียดอ่อนในการสอน เทคนิคการสอนของครู พูดทบทวนบ่อยๆ เดินดูทั่วห้อง เรียกชื่อหากไม่ฟังครู และ ถามรายบุคคลเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
 8. 8. บทสัมภาษณ์ครูผู้สอน (ต่อ) ความประทับใจของครู ที่มีต่อนักเรียน นักเรียนมีน้าใจ อบอุ่น น่ารักและรักคุณครู มุมมองของครูต่อระบบการศึกษาของไทย บางครั้งการแก้ปัญหาการศึกษาของระบบการศึกษาไทยยัง ไม่ตรงจุด คือ การรอให้หน่วยงานใหญ่สั่งลงมาที่หน่วยงานเล็ก ควร ให้ครูที่ได้ใกล้ชิดกับนักเรียนเป็นคนตัดสินใจในการแก้ปัญหา มากกว่า รวมถึงครูที่ใกล้เกษียณจะไม่ค่อยสอนและดูแลนักเรียน ทา ให้นักเรียนไม่ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. 9. สมาชิกในกลุ่ม นางสาวกุลปริยา โมขทิพย์ 55010513010 นางสาวพรพรรณ จุลนันท์ 55010513024 นางสาวพีระดา มนตรี 55010513026 นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

×