AEC 2015 คืออะไร ??    อีก 3 ปขางหนา คือป 2015 ประเทศไทยจะตองเปดประเทศเขาสู “ประชาคมอาเซียน”ซึ่ง ในเอเชียตะวัน...
AEC 2015 เกี่ยวของอยางไรกับ HR
HR ตองเตรียมตัวสู AEC 2015 ???
1. ความสามารถของพนักงานในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ  (Global Competency)2. การพัฒนาความสามารถในดานธุรกิจของพนักงาน ...
5. การบริหารกําลังพลใหคุมคา(Manpower Utilization) 6. การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวนใหกับพนักงาน(Sense of Urgency) 7....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

What is AEC 2015

3,019 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,019
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
75
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

What is AEC 2015

 1. 1. AEC 2015 คืออะไร ?? อีก 3 ปขางหนา คือป 2015 ประเทศไทยจะตองเปดประเทศเขาสู “ประชาคมอาเซียน”ซึ่ง ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) มีอยูทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชาอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียตนาม เดิม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เปนเพียงกรอบความตกลงทางการคา จากเวทีการเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งมุงเนนเพียงความรวมมือทางการคา เพื่อชะลอการเปดเสรีฯ ซึ่งสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศยุโรป พยายามจะรุกเขามาในตลาดของภูมิภาคนี้ การรวมกลุมเพื่อความเขมแข็งจึงไมอาจหลีกเลี่ยงได มีการสงเสริมความรวมมือกันอยางใกลชิดในหลายระดับ พัฒนาตอยอดเปนมากกวาเรื่องทางการคาหรื อ เศร ษฐกิ จ ร วมถึ งเป นกา รวา งรา กฐ านที่ จะเ ป ด ป ระตู ไปสู ควา มร ว มมื อ ทาง ด า นศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนชวยเหลือกันในมิติทางสังคม การเดินทางไปมาหาสูกันไดอยางสะดวก และกระบวนการต า งๆ ก็ เ ดิ น หน า ไปทุ ก ขณะ แม จ ะไม เ ร ง รี บ แต ก็ มี ยุ ท ธศาสตรและ Road map วางไวอยางชัดเจน จนถึงปจจุบันนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นๆ และสงผลกระทบตอสวนราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมอีกดวย
 2. 2. AEC 2015 เกี่ยวของอยางไรกับ HR
 3. 3. HR ตองเตรียมตัวสู AEC 2015 ???
 4. 4. 1. ความสามารถของพนักงานในการดําเนินธุรกิจในระดับขามชาติ (Global Competency)2. การพัฒนาความสามารถในดานธุรกิจของพนักงาน (Business Acumen Competency)3. ความรวดเร็ ว และเหมาะสมในการพั ฒ นาพนั ก งานให มี ขี ด ความสามารถสู ง (Speed Learning)4. การบริหารจัดการพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง (Talent Management)
 5. 5. 5. การบริหารกําลังพลใหคุมคา(Manpower Utilization) 6. การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวนใหกับพนักงาน(Sense of Urgency) 7. การบริหารกําลังพลใหคุมคา (Manpower Utilization) 8. การสรางจิตสํานึกอยางเรงดวนใหกับพนักงาน (Sense of Urgency) นี่คือความสําคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต ที่เราจะตองเผชิญหนากับแรงผลักใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Force of Change) ที่รุนแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แนนอนอุทกภัยเปนเพียงแคแรงผลักใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ในอนาคตยังมีที่สําคัญอีกยิ่งกวาคือ การเปดเสรีของกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2015 องคกรที่มีการเตรียมความพรอม ที่มากกวายอมมีความไดเปรียบ ดังเชนที่วา ”รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”

×