Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ปรับจากทีมนําครั้งที่ 10/55 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555   http://www.tqa.or.th/   ดาวฤกษ   : สื่อใหเห็นถึงจุดสู...
รางวัลคุณภาพแหงชาติของนานาประเทศ
ประโยชนจาก TQA• เปนการตรวจประเมินตนเองในทุกขั้นตอน ตามกรอบการประเมินคุณภาพระดับ มาตรฐานโลก• ผูบริหารจะทราบถึงสภาพที่แท...
ระดับการพัฒนาสูความเปนเลิศขององคกร            TQA            650+    TQC          *(...
TQA (Thailand Quality Award)           90       100  110                        ...
http://kromchol.rid.go.th/person/train/paper_pmqa/2_tqa_criteria.pdf
http://kromchol.rid.go.th/person/train/paper_pmqa/2_tqa_criteria.pdf
หลักการจัดการที่ดีโดยใชหลัก ADLI           (หมวด 1 - 6)• Approch -A คือ แนวทาง วิธีการที่เปนระบบ สามารถนําไปใ...
หลักการจัดการที่ดีโดยใชหลัก LeTCI            (หมวด 7)•  Level -Le คือ ผลการดําเนินงานในปจจุบันเปรียบเทียบกั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SI TQA

952 views

Published on

 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.WritePaper.info ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

SI TQA

 1. 1. ปรับจากทีมนําครั้งที่ 10/55 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 http://www.tqa.or.th/ ดาวฤกษ : สื่อใหเห็นถึงจุดสูงสุดแหงความสําเร็จ ความรุงโรจน และการเปนที่ยอมรับ ทั่วไป อันเปนสิ่งพึงปรารถนาของทุกองคกร ชอฟาสทอง : สื่อใหเห็นถึงความเปนเลิศและความมุงมันที่จะพัฒนามาตรฐานคุณภาพใหดี ี ่ ยิ่งขึ้นอยางไมหยุดยั้ง ชองหนาตางทรงไทย: สื่อถึงวิสัยทัศน การมองการณไกลสูความสําเร็จ
 2. 2. รางวัลคุณภาพแหงชาติของนานาประเทศ
 3. 3. ประโยชนจาก TQA• เปนการตรวจประเมินตนเองในทุกขั้นตอน ตามกรอบการประเมินคุณภาพระดับ มาตรฐานโลก• ผูบริหารจะทราบถึงสภาพที่แทจริงวาระบบการบริหารจัดการของตนยังขาดตก บกพรองในเรื่องใด จึงสามารถกําหนดวิธีการและเปาหมายที่ชัดเจนในการ จัดทําแผนปฏิบัติการ• องค ก รจะได รั บ การตรวจประเมิ น ด ว ยกระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากหลากหลายสาขาอาชี พ ที่ ไ ด รั บ การฝ ก อบรมเพื่ อ เป น ผู ต รวจ ประเมิ น โดยเฉพาะ และไม ว า องค ก รจะผ า นเกณฑ รั บ รางวั ล หรื อ ไม ก็ ต าม องค ก รจะได รั บ รายงานป อ นกลั บ ซึ่ ง ระบุ จุ ด แข็ ง และจุ ด ที่ ควรปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง นับเปนประโยชนตอการนําไปวางแผนปรับปรุงองคกรใหสมบูรณมากขึ้นตอไป• เพื่อความอยูรอด ขององคกร ทําใหองคกรเปนผูนําในธุรกิจนั้น โดยอาศัยวิธีการตางๆ
 4. 4. ระดับการพัฒนาสูความเปนเลิศขององคกร TQA 650+ TQC *(Thailand Quality Award-TQA) 350 (Thailand Quality Class-TQC)
 5. 5. TQA (Thailand Quality Award) 90 100 110 400 100 110 90 *ประเด็นความสําเร็จ* ผูนําและความรวมมือของคนในองคกรจากการศึกษาของหลายๆ ประเทศที่มีรางวัลคุณภาพแหงชาติพบวา จากจุดเริ่มตนจนถึงวันที่ไดรบรางวัล จะใชเวลาประมาณ 7 ป ั
 6. 6. http://kromchol.rid.go.th/person/train/paper_pmqa/2_tqa_criteria.pdf
 7. 7. http://kromchol.rid.go.th/person/train/paper_pmqa/2_tqa_criteria.pdf
 8. 8. หลักการจัดการที่ดีโดยใชหลัก ADLI (หมวด 1 - 6)• Approch -A คือ แนวทาง วิธีการที่เปนระบบ สามารถนําไปใชซ้ําได• Deployment -D คือ ดําเนินการครอบคลุมทุกขั้นตอนตามแผนทุก หนวยงาน• Learning -L คือ ติดตามประเมินผลลัพธ แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําสูการ ปรับปรุง• Integration -I คือ ความสอดคลองระหวางแผน ปฏิบัติ วัด วิเคราะห ปรับปรุง มุงสูเปาหมายองคกร
 9. 9. หลักการจัดการที่ดีโดยใชหลัก LeTCI (หมวด 7)• Level -Le คือ ผลการดําเนินงานในปจจุบันเปรียบเทียบกับเปาหมาย• Trend -T คือ แนวโนมของผลการดําเนินการ• Comparison -C คือ เปรียบเทียบกับองคกรอื่น• Integration -I คือ ความสอดคลองระหวางแผน ปฏิบัติ วัด วิเคราะห ปรับปรุง มุงสูเปาหมายองคกร

×