Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NBS Information - Svenska

NBS Information - Svenska

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NBS Information - Svenska

 1. 1. Nordisk balansavräkning (NBS) Informationsmaterial Mars - 2017
 2. 2. 2 Tidplan Tidplanförinförande 2016 2017 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Strukturdata uppdatering Test aktiviteter Testning för systemleverantörer Parallellavräkning (rekommenderad) Parallellavräkning (obligatorisk) Landsspecifika anpassningar med parallellrapportering Systemunderhåll* * Avräkningssystemet kommer att stängas ned varje fredag – söndag för systemunderhåll Parallellrapportering NO Parallellrapportering SE Kontinuerlig uppdatering Parallellavräkning Systemunderhåll eSetts produktionsmiljö Extern testning SlutförVerifiera TSO testning eSetts testmiljö Testning för systemleverantörer Testning för systemleverantörer Testning för systemleverantörer Tidplan för införandet av NBS Go-live Mars 2017
 3. 3. NBS - Meddelandeutbyten Mars - 2017
 4. 4. 4 Aktörstestning på Edielportalen • Alla aktörer måste genomföra godkända tester på Edielportalen • Balansansvariga och nätägare ska ha utfört tester kopplat till NBS (AGT testning) – NBS Exchange Metered Data for Imbalance Settlement – NBS Settle Imbalance Anslutningstester • Anslutningstest – Skicka ett meddelande till eSett – Ta emot ett meddelande från eSett – Logga in på Online Service och säkerställ att meddelandet syns i meddelandeloggen – Glöm inte att meddela eSett när detta är genomfört! (skicka ett mail till eSett) Mars 2017
 5. 5. 5 Marknadsaktör Meddelandeutbyten Aktörs- system Internet Brandvägg Meddelanden Brandvägg Back- office Online Service Meddelanden i XML-format Brandväggen hos respektive aktör måste tillåta att meddelanden skickas till och tas emot från eSett. Brandväggen hos eSett accepterar bara meddelande från kända IP- adresser. Uppge korrekt IP-adress till eSett Kommunikationskanal och address måste vara korrekt registrerat i Online Service. Mars 2017
 6. 6. 6 Meddelanden som inte kommer fram (1/2) Vanliga orsaker • IP-adressen är inte registrerad hos eSett • Fel i kommunikationskanal och adressering i Online Service • Felaktigt meddelandeformat • Meddelandet släpps inte igenom av aktörens brandvägg
 7. 7. 7 Meddelanden som inte kommer fram (2/2) Kontroll av kommunikationskanal och adressering i Online Service: Administration > Market Party Detail > Channel of Electronic Communication • Kommunikationskanal för svenska aktörer: Email (SMTP) • SMTP adressen måste läggas in
 8. 8. 8 Meddelandelogg i Online Service • Översikt över inkommande och utgående meddelanden i Online Service: Messages > View Messages Detaljer och eventuella felmeddelanden visas om ni trycker på ”v” ACK återrapporteras när eSett har mottagit ett meddelande Fler informationsfält finns tillgängliga om man trycker på ”view columns” Mars 2017
 9. 9. 9 Avvisade meddelanden Felmeddelanden ger information om varför ett meddelande blir avvisat, exempel: • Instance not found – MEC (Market Entity Connection) är inte giltig under någon del av det valda tidsspannet eller inte strukturerad • GC Error: Deadline limit exceeded/Gate not open – Inrapporterad data gäller för en stängd period • SEQUENCES_ERR: Position inconsistency – Antal inrapporterade värden stämmer inte överens med den tidsperiod som har angivits i början av meddelandet
 10. 10. 10 Avräkningsinformation • Data packages publiceras på Online Service och marknadsaktörerna kan välja vilka de vill prenumerera på: Reports > Data Packages Management • Exempelvis nätområdesutbyten, produktionsbalanser, förbruknings- balanser, osv. Mars 2017
 11. 11. NBS – Verifiering av strukturdata Mars - 2017
 12. 12. 13 Verifiering och uppdatering av strukturdata • Från 6 till 24 februari ska strukturdata som behöver kompletteras eller ändras uppdateras så att den blir komplett. – Meddela eSett när strukturen är uppdaterad • Från 24 februari ska strukturdata hållas uppdaterad både hos Svenska kraftnät och eSett (via Online Service)
 13. 13. 14 Strukturdata: Vem ska göra vad? • Alla aktörer har ansvar för att kontrollera grunddata (namn, organisationsnummer, ediel-id, osv.) • Meddela eSett när detta är verifierat
 14. 14. 15 … Nätägare / DSO • Registrera förbrukningsstrukturer – Alla leverantörer som är aktiva i ert/era nät ska finnas registrerade (både tim och schablon) – Förbrukning rapporteras per nätområde, leverantör och förbrukningsslag – Schablon struktureras och rapporteras till Svk (Svk strukturerar och rapporterar sedan till eSett • Meddela eSett om schablonstrukturen inte stämmer
 15. 15. 16 • Registrera produktionsanläggningar … Nätägare / DSO
 16. 16. 17 … Nätägare / DSO – Kontrollera nätområdesutbyten (MGA Exchange) • Kontrollera att dessa stämmer, meddela Svk om dessa inte stämmer – Kontrollera förlustansvarig (MGA Retailer) • Denne är ansvarig för obalans i nätområdet (MGA Imbalance)
 17. 17. 18 … Balansansvarig / BRP • Bilateral handel – Bilateral handel struktureras och rapporteras till Svk (som idag). Svk strukturerar och rapporterar vidare mot eSett
 18. 18. 19 … Balansansvarig / BRP • Registrera vilka leverantörer ni har ett balansansvar (RBR) för per nätområde samt förbrukning/produktion
 19. 19. 20 … Balansansvarig / BRP • Koppla produktionsanläggningar till reglerobjekt (Regulation objects). Kontakta eSett om reglerobjektet inte finns med i listan
 20. 20. 21 … Balansansvarig / BRP • Kontrollera produktion – Är alla produktionsanläggningar ni har balansansvar för registrerade korrekt (leverantör, produktionsslag, reglerobjekt) • Kontrollera förbrukning – Finns det förbrukningsstrukturer i alla nätområden för de leverantörer ni har ett balansansvar för och är förbrukningstypen korrekt?
 21. 21. 22 … Elleverantör / RE • Kontrollera balansansvar (RBR) – Finns det en balansansvarig angiven i de nätområden där ni har antingen förbrukning eller produktion • Kontrollera förbrukning – Finns samtliga förbrukningsserier registrerade i de nätområden där ni har leveranser? • Kontrollera produktion – Finns samtliga produktionsserier registrerade i de nätområden där ni har ansvar för produktion?
 22. 22. NBS – Ändringar och Online Service Mars – 2017
 23. 23. 25 Viktigt att notera • All rapportering till eSett sker på leverantörsnivå • Bilateral handel rapporteras till Svenska kraftnät • Schablon struktureras och rapporteras till Svenska kraftnät (som idag)
 24. 24. 26 Viktiga ändringar • Hos eSett finns både timmätt och schablon – Ni strukturerar och rapporterar timmätt till eSett typ/nätområde/leverantör – Svenska kraftnät strukturerar och rapporterar schablon till eSett
 25. 25. 27 Viktiga ändringar • Mer information om struktur – Leverantörer registreras som egna aktörer i balansavräkningen – Kapacitet, produktionstyp, och leverantör rapporteras för alla kraftverk (PU) – Produktionsanläggningar kopplas till ett reglerobjekt Production Unit overview - DSO Production Unit overview - BRP
 26. 26. 28 Viktiga ändringar • En leverantör (RE) kan ha olika balansansvariga (BRP) för förbrukning resp produktion i ett nätområde (MGA) och även olika BRP i olika MGA. – För att en förbruknings-/ produktionsserie ska kunna struktureras krävs att leverantören har en giltig balansansvarig för förbrukning/produktion i det aktuella nätområdet – I RBR overview ser ni vilka balansansvariga en leverantör har i respektive land per typ och under ”All” visas alla relationer per nätområde och typ. – Notera att vid ändringar i balansansvar är det den nya balansansvarige som ska upprätta relationen. Då följer mycket av den underliggande strukturen med automatiskt. Om den ”gamla” balansansvarige avslutar relationen kommer samtliga underliggande strukturer att avslutas.
 27. 27. 29 Online Service Dashboard • Visar viktig information anpassad efter respektive aktörstyp
 28. 28. 30 Status of reporting widget • Kontrollerar status på rapportering • Visar status för D-2 och D-13 • Gå in på ”View Details” för att se vilka tidsserier som saknas
 29. 29. 31 Bilateral trades widget • Visar översikt över Bilateral handel • Svenska balansansvariga strukturerar och rapporterar bilateral handel till Svenska kraftnät (som idag) • Svenska kraftnät strukturerar och rapporterar (matchade värden) till eSett • Kontakta svenska kraftnät om struktur eller handelsdata inte stämmer
 30. 30. 32 Bilateral handel översikt • Använd statusfiltrena för att sortera informationen. Alla svenska inrapporterade värden är matchade (dessa rapporteras från Svk).
 31. 31. 33 MEC changes widget • Visar nya, ändrade och avslutade tidsserier • Ändringar genomförda av andra parter (som påverkar er) visas också här
 32. 32. Parallellavräkning Mars - 2017
 33. 33. 36 Parallellavräkning Parallellavräkning
 34. 34. 37 Rekommenderad vs. obligatorisk • eSett har definierat deltagande i parallellavräkningen som obligatorisk från och med 20 mars 2017 • Detta innebär i praktiken ”go- live” från 20 mars 2017
 35. 35. 38 Parallellavräkningen syftar till att... • Säkerställa att alla berörda aktörer och system kan genomföra en korrekt balansavräkning • Samtliga testaktiviteter (både mot Edielportalen och eSett) ska vara genomförda och bekräftade före den 20 mars 2017.
 36. 36. 39 Rapportering • Alla aktörer ska rapportera avräkningsdata till eSett • Avräkningsdata ska vara av sådan kvalitet att fakturering skulle vara möjlig • Alla aktörer ska verifiera att inrapporterad avräkningsdata är korrekt mottagen och inläst
 37. 37. 40 Avräkning • eSett kommer att beräkna obalanser en gång per timme • Resultaten av balansavräkningen kommer att – Löpande publiceras på Online Service – Löpande sändas till aktörer som slutgiltiga resultat – Göras tillgängliga för nedladdning via Data Packages och Information Service
 38. 38. 41 Verifiering av resultat • Respektive aktör ska – verifiera att avräkningsresultaten stämmer överens med inrapporterad avräkningsdata – Informera eSett med en ”Service request” när avräkningsresultaten har verifierats.
 39. 39. 42
 40. 40. 43
 41. 41. 44
 42. 42. 45
 43. 43. 46 Parallellrapportering efter go-live • Parallellrapportering kommer att tillämpas i 3 månader efter go-live i Sverige • Detta skapar möjlighet för en ”fallbacklösning” om så skulle behövas. Detta då Svenska kraftnät har möjlighet att i nödfall genomföra avräkningen
 44. 44. Avtal, säkerheter och fakturering Mars - 2017
 45. 45. 48 Nya avtal • Komplett avtalspaket mottaget från eSett • Kontrollera att samtliga uppgifter är korrekta • Viktiga datum att ha i åtanke – Imbalance Settlement Agreement med eSett (avräkningsavtal) – 2017-01-31 – Balansansvarsavtal med Svenska kraftnät (balansansvarsavtal) – 2017-01-31 – Pledged cash account (avtal om pantsättning av konto) – 2017-02-28
 46. 46. 49 Säkerhet till eSett • Utgångspunkten är ett minimikrav på 40 000 EUR per aktör och land • Säkerhet kan ställas som kontanta medel, bankgaranti eller en kombination av dessa • Säkerheter beräknas per vecka. Nya krav publiceras måndagar senast 13:00 • Säkerheten ska finnas på plats senast 15:00 • Samma konto används för betalning av faktura och säkerhet • eSett direktdebiterar respektive aktörs konto. Kontrollera att kontot har tillräckligt med innestående medel innan tidsfristen • eSett kommer att testa respektive avräkningskonto
 47. 47. 50 Säkerhet till eSett forts. • För att säkerställa korrekta betalningsrutiner måste följande information registreras i ONLS senast 2017-02-17 (Online Service - Administration - Market Party Detail - BRP Detail - Accounts - Request New Account Registration):
 48. 48. 51 Säkerhet till eSett forts. • Land • Giltighet • Vald avräkningsbank – Välj korrekt bank i listan över godkända avräkningsbanker • Identifieringskod/nummer: Kontonummer i IBAN-format • Kontotyp • Valuta – Balansansvariga måste välja samma valuta på säkerheten som vald faktureringsvaluta
 49. 49. 52 Faktura • Respektive balansansvariga måste ha systenm för att ta emot faktura senast 2017-02-28 (och signerat avtal för e-faktura om detta ska användas) • Informera eSett om valt faktureringssätt och vald leverantör • eSett kommer att testa avräkningskonton och fakturering med respektive aktör innan go-live • Första faktureringen kommer att ske 3 veckor efter go-live • Balansansvariga kommer att motta en faktura per land man är aktiv i Mars 2017
 50. 50. 53 Fakturering forts. • Tidplan för fakturering: • Fakturering sker varje måndag. Fakturan avser de leveransdagar i den vecka som startat 3 veckor tidigare • eSett kommer att direktdebitera beloppet från ert avräkningskonto • Debitering sker på onsdagar • Kreditering sker på torsdagar • Viktigt respektive aktör säkerställer att tillräckliga medel finns tillgängliga på avräkningskontot innan debitering • Val av faktureringsvaluta görs för en period om 1 år per gång Mars 2017
 51. 51. 54 Fakturering forts. • Balansansvariga måste registrera faktureringsdetaljer i ONLS senast 2017- 02-17 (Online Service - Administration - Company Detail - Branches - Edit): Mars 2017
 52. 52. 55 Fakturering forts. • Momsregistreringsnummer • Företagets säte • Faktureringsmetod • Adress som e-faktura ska sändas till • E-faktura-leverantör • Email-adress – Till vilken PDF-fakturor skickas (för de som ej valt e- faktura) Mars 2017
 53. 53. 56 Fakturering forts. • (Online Service - Administration - Market Party Detail - Branches - Edit): • Språk på faktura – Välj mellan svenska, engelska, finska eller norska • Faktureringsvaluta – Välj mellan EUR, NOK eller SEK Mars 2017

×