SeOppi 2/2019

Suomen eOppimiskeskus ry
Suomen eOppimiskeskus rySuomen eOppimiskeskus ry

Julkaisu sisältää artikkeleita mm. seuraavista aiheista: - Digiajan syväoppiminen vaatii dialogiosaamista - Tiedolla johtaminen: Perusopetuksen digitalisaatiossa tapahtunut kehitystä - Opintopiirit aikuisoppijan tueksi - Developing Online Degree Programmes in Higher Education Julkaisua painettiin 2 700 kappaletta. SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla ilmestyvä jäsenlehti. Lehteä julkaisee Suomen eOppimiskeskus ry. https://eoppimiskeskus.fi/tietopalvelut/seoppi-lehti/

Suomen eOppimiskeskus ry  | e-oppimisen edistäjä ja verkottaja
02|2019
Digiajan
syväoppiminen vaatii
dialogiosaamista
Developing
Online Degree
Programmes in
Higher Education5 17
Tiedolla johtaminen:
Perusopetuksen
digitalisaatiossa
tapahtunut kehitystä6
Oivalluksia
avoimista
oppimis-
ympäristöistä
12
20
SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla Suomessa ilmestyvä lehti, jota julkai-
see Suomen eOppimiskeskus ry. Lehti tarjoaa ajankohtaista ja syventä-
vää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuotteista ja ratkaisuista sekä
niiden hyödyntämisestä. Lehti edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten
opetusratkaisujen käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä,
oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa alan parhaiden asiantuntijoi-
den voimin.
ISSN-NUMERO | 1795-3251
PAINOSMÄÄRÄ  |  2 700 kpl
ILMOITUSMYYNTI JA AINEISTO
Niina Kesämaa
+358 40 827 6378
info@eoppimiskeskus.fi
ULKOASU JA TAITTO  |  MAK Media Oy
PAINO | Forssa Print
KANSIKUVA | Dreamstime
SeOPPI-LEHTI
02 | 2019
KUSTANTAJA
Suomen eOppimiskeskus ry
Crazy Town
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna
PÄÄTOIMITTAJA
Titi Tamminen
+358 40 869 6306
titi.tamminen@
eoppimiskeskus.fi
Sisällys
3	Pääkirjoitus
4	 Neukkarissa kuultua
5	 Digiajan syväoppiminen vaatii dialogiosaamista
6	 Tiedolla johtaminen: Perusopetuksen digitalisaatiossa
	 tapahtunut kehitystä
8	 Suomen eOppimiskeskukselle toiminnanjohtaja
9	 Arviointi tekee näkyväksi – uskallanko oppia?
10	 Opintopiirit aikuisoppijan tueksi
11	 Oppimateriaalin valinta verkkokurssille
12	 Oivalluksia avoimista oppimisympäristöistä
13	 Onnittelut 60-vuotiaalle ITK:lle vuonna 2050!
Articles in English
16	Editorial
17	 Developing Online Degree Programmes in Higher Education
18	 Knowledge-based management:
	 Digitalisation in basic education has progressed
20	 Towards Universal Design
	 for eLearning within TINEL project 12
|    02 | 20192
Itse tein
ja säästin
”Tee se itse” -teema näyttää vaikuttavan juu-
ri nyt monella rintamalla opetus- ja oppimis-
teknologian sekä tuki- ja koulutusmallien
kehityksessä. Moni koulutuksenjärjestäjä ra-
kentaa tai rakennuttaa uusia ja täysin omiin
tarpeisiin räätälöityjä ekosysteemejä säh-
köisten oppimisympäristöjen, järjestelmien ja
-analytiikan hallintaan. Jopa sähköisiä oppi-
materiaaleja tuotetaan ihan itse omalle orga-
nisaatiolle.
Mikä kokonaisratkaisu sitten kenellä-
kin parhaiten pitkässä juoksussa kannattaa?
Missä määrin tehdään itse? Missä määrin
teettää ostopalveluna yritysten kanssa yh-
teistyössä? Mitä se maksaa, ja kuka lopulta
vastaa mistäkin?
Myös itse tehden syntyy varmasti uu-
sia ja raikkaita ideoita ja innovaatioita. Nii-
hin liittyvien hyvien käytänteiden leviä-
minen onkin sitten jo toinen juttu. Voisiko
tässä ratkaisuina olla yhteistyöverkostot, yh-
teiset standardit, avoin lähdekoodi, ja näi-
den avulla ainakin jossain määrin avoimet
ratkaisut ja rajapinnat? Miten olisi yhteis-
työ verkostoissa toimien – tai jopa yhteiske-
hittäminen?
Ihan itse tehdessä saattaa maisema hä-
vitä ympäriltä – se kuuluisa metsä puilta.
Haasteeksi voi tulla myös pitkäjänteisyy-
den ja johdonmukaisuuden puute, sillä ke-
hitys- ja ylläpitokuluista yksin vastaaminen
harvoin on edullisin vaihtoehto. Vaikka pa-
lapelissä olisi jo mukana hyviä teknologisia
innovaatioita, kehittäjäopettajia ja julkisen
sektorin tahoilta hyvää yritysyhteistyötä, us-
konpuute voi vaivata pitkäjänteisessä ke-
hittämisessä. Selkänojaa tarvitaan erityises-
ti silloin, kun tehdään itse uutta, ja etenkin
kun uutta asiaa otetaan käyttöön ja kehite-
tään toimintakulttuuria.
Valtiontalouden tarkastusviraston vii-
meisimpien tarkastuskertomusten (Yleissi-
vistävän koulutuksen opetus- ja oppimis-
ympäristöjen digitalisointi 7/2019) mukaan
Suomessa digitalisoinnin ohjausta ja hal-
lintaa vaikeuttavat heikko tietoperusta ja
ohjauksen epäselvät lähtökohdat. Tarkas-
tuskertomusten mukaan opetus- ja oppi-
misympäristöjen digitalisointi on ilmiönä,
toimintana ja sääntelyn kohteena monimut-
kainen ja se heikentää digitalisoinnin tie-
donhallintaa.
Hajanainen rahoitusmalli on puoles-
taan johtanut siihen, että eri toimijat tekevät
päällekkäistä kehitystyötä ja hallinnointi-
kustannukset kasvavat. Tuloksellisuustar-
kastuskertomuksen mukaan digitalisoinnin
kehittäminen valtakunnallisesti edellyttää
lähtökohtien ja suunnan selventämistä, ko-
keiluja ja toimivia ohjausvälineitä. Digita-
lisointia ja sen hallintaa ohjaavat ja sääte-
levät kuitenkin monet vielä puutteellisesti
tunnetut tekijät, sillä digitalisoinnin rat-
kaisut eivät synny yksinomaan hyviä käy-
täntöjä seuraamalla, tutkimustietoa hyö-
dyntämällä tai tuloksia tai vaikuttavuutta
arvioimalla. Usein ratkaisut syntyvät vasta
kokeilemalla eri vaihtoehtoja käytännössä.
Tutoropettaja- ja oppilasagenttitoiminta,
monet oppimisympäristöjen kehittämisver-
kostot ja esimerkiksi MPASS.id -kirjautumis-
ratkaisu ovat hyviä esimerkkejä onnistumi-
sista. Sellaisia elementtejä tarvitaan lisää.
Kuitenkin juuri kun tarve ja hyödyt on vasta
Jari Harvio
Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry
Pääkirjoitus
saatu todennettua, ja toimintaa pitäisi alkaa
vakiinnuttaa pysyväksi käytännöksi, nousee
esille pelko rahoituksen hiipumisesta. Epä-
varmuus jatkuvuudesta vaivaa hyvälläkin
energialla aloitettua tekemistä.
Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuus
on ollut saavutusten tasaisuus. Tiedon jaka-
minen ja tiedolla johtamisen verkostot kan-
nattaa nyt hyödyntää tämän vahvuuden yl-
läpitämiseksi. Suomen eOppimiskeskus ry
on onnistuneesti tukenut ja fasilitoinut yh-
teiskehittämistä tällä alueella.
Isolla osalla kunnista on tulossa ali-
jäämäinen budjetti vuodelle 2019. Heik-
ko taloustilanne aiheuttaa haasteita myös
kuntien IT-kehittämiseen. Olisiko jatkossa
kokemusten jakamisen lisäksi myös kustan-
nusten jakaminen ja siten kuntakohtaises-
ti niiden keventäminen yleiselläkin tasolla
mahdollista?
Kyllä on. Siinä onnistutaan yhdessä, kun
rakennetaan asiakkaiden omille tarvemää-
rittelyille perustuvia kokonaisuuksia ja ote-
taan hankinnan asiantuntijayritykset mu-
kaan palvelujen ostamiseen. Myös valtion
rahoitus- ja strategian ohjausprosesseja voi-
daan kehittää yhdessä. Kaikilla organisaa-
tioilla tulisi olla oma kehittämisverkoston-
sa, jossa vastuu ja roolit olisivat selkeät ja
kauaskantoiset. Näin voisimme synnyttää
sellaisia yhteiskehittämiseen osallistavia
ekosysteemejä ja alustoja, joissa jokainen
taho saa itse tehdä oman osuutensa kannat-
tavasti. Ihan oikeasti.
02 | 2019    | 3
M
aailmalla kiehuu. Öykkärimäi-
set johtajat näyttävät mallia,
saavat kansojen yhtenäisyyden
rakoilemaan ja ihmiset uhitte-
lemaan toisilleen. Olen havainnut meillä Suo-
messakin oppimateriaalien pienessä padassa
kuplintaa ja toisten kunnioituksen puutetta.
Kerron kaksi esimerkkiä mutta lopetan posi-
tiivisiin uutisiin.
Touhukas yrittäjä on löytänyt opiston laa-
dukkaat avoimet oppimateriaalit verkosta.
Hän näppärästi paketoi ne omiin kansikuviin-
sa ja laittoi myyntiin omaan verkkokauppaan-
sa, Tieran kauppaan ja kaikkialle. Avoimia
oppimateriaaleja (lisenssi CC BY-SA) saa kyl-
lä myydä, eli sinänsä ongelmaa ei ole, mut-
ta avoin lisenssi ehdottomasti edellyttää teki-
jöiden, sisällön alkuperäisen julkaisupaikan
sekä avoimen lisenssin mainitsemista joka
yhteydessä. Tämän yrittäjän kaupassa asiakas
näkee nämä tiedot vasta ostotapahtuman yh-
teydessä. Esitteissä ja netissä tietoja ei näe.
Rikkooko yrittäjä Creative Commons -li-
senssin ehtoja vai ei on rajatapaus (esittees-
sähän ei ole koko sisältöä, vain se kansi ja
nimi), mutta vilpilliseltä toiminta joka ta-
pauksessa vaikuttaa, kun sisällön tekijöitä
ei tuoda avoimesti esiin. Toimintaan voinee
puuttua esim “sopimaton menettely liiketoi-
minnassa” -lain perusteella.
Onkin hyvä muistaa, että tekijänoikeus-
laki on vain yksi meidän laeistamme ja ne
kaikki ovat voimassa. Vaikka tekijänoikeus
jotain sallisi, on hyvä miettiä kokonaiskuvaa.
Ja plagiointi ei koskaan ole hyvä uraliike, yk-
silölle tai yritykselle.
Toinen esimerkki oli HS:n mielipidekir-
joituksessa 13.9. jossa oppilaan vanhempi oli
pöyristynyt, kun opettajat liimaavat harjoi-
tustehtävien valokopioita lasten vihkoihin.
Hän peräänkuulutti opettajia kunnioittamaan
lakeja ja esimerkillään näyttämään mallia.
Tästä asiasta olen kahta mieltä.
Ensinnäkin opettajien tulisi kunnioittaa
toisten tekijänoikeuksia ja toimia esimerkilli-
sesti. Toisaalta, tekijänoikeuksia pitkään op-
pilaitoksissa kouluttaneena tiedän, että ky-
seinen laki on todella sotkuisen kiemurainen
ja että harvassa oppilaitoksessa on minkään-
laisia ohjeita tai linjauksia opetushenkilös-
tölle. Pääosa opettajistamme toimii oman
mutun perusteella ja välillä tulee mokattua.
Onneksi koko sotkuisen tekijänoikeusviida-
kon voi tiivistää yhteen ohjenuoraan:
“Älä ärsytä oikeudenhaltijoita”
Toinen näkökulma on toisaalta se, että
opettajat ovat mahdollisesti toimineet täysin
lain mukaisesti. Vaikka Kopioston kopiolupa ei
salli 20 sivun kopioimista harjoituskirjoista, ei-
vät harjoitukset (aineistotehtäviä lukuunotta-
matta) ole tekijänoikeussuojan piirissä lain-
kaan, joten niiden (ja vain niiden) kopioiminen
tarpeen mukaan oppilaille on tekijänoikeuden
kannalta sallittua. Toki taas on hyvä muistaa,
että muitakin lakeja on olemassa ja systemaat-
tinen oppimateriaalikustantajan toiminnan
haittaaminen ei ehkä ole hyvä veto. Mutta
opettajien on hyvä myös tietää oma liikkuma-
varansa ja esimerkiksi kopioida harjoituksia tai
selittäviä piirroksia oman opetuksensa tueksi,
kun se on perusteltua ja lainmukaista.
Loppuun nosto. Uutisissakin vuosien ajan
riepoteltu DSM-direktiivi uudistaa Euroopan
tekijänoikeuslakeja. Huolta on esim. sisältö-
palveluiden toimivuudesta tai lasten urhei-
lutapahtumien videoinnista, mutta opettajil-
le on valoa tunnelin päässä. 4. artikla vaatii,
että kaiken suojatun materiaalin “käyttö ope-
tuksen havainnollistamiseksi, mukaan lu-
kien suojatussa verkkoympäristössä tapahtu-
va opetus” on sallittava.
Saako niitä verkkovideoita siis esittää
opetuksessa? Vastaus on “jyrkkä ehkä” vie-
lä tämän lukuvuoden, mutta jos ja kun laki
saadaan päivitettyä direktiivin mukaiseksi
keväällä, ensi syksystä alkaen opettajat voi-
vat havainnollistamistarkoituksessa käyttää
kaikkea aineistoa, myös sitä Youtubea.
Tarmo Toikkanen
eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja
Neukkarissa kuultua
Suomen eOppimisen neuvottelukunnan kolumni
|    02 | 20194
teksti 	SANNA RUHALAHTI, HAMK Edu
kuva 	 SANNA RUHALAHTI & AMANDA AHO
Digiajan
syväoppiminen vaatii
dialogiosaamista
vioinnin viitekehys, jossa oppimisen teot
kuvataan syvenevää osaamista tukevin osaa-
misverbein ja oppiminen sekä osaamisen ke-
hittäminen tapahtuvat oppijayhteisöissä niin
digisti kuin kasvokkain.
Lopuksi
Entistä vahvempi jatkuvan oppimisen osaa-
misperustaisuuden vaade haastaa oppimis-
muotoilun yhteisöllisen oppimisen ja dialogi-
sen tiedonrakentamisen äärellä. Tämä vaatii
opettajalta käytännön tekoina vahvaa peda-
gogista osaamista. Syväoppimiseen suuntaa-
va malli tarjoaa käytännönläheisen lähes-
tymisen, kun osaamisperustaista opetusta
kehitetään digitaalisen monimuoto-opetuk-
sen kontekstissa. Opetuksen kentällä yhtei-
söissä tapahtuvaa tiedonrakentamista ja
luomista varten tarvitaan tulevaisuudessa
entistä laajempaa dialogiosaamista, jotta op-
piminen kehittää korkeamman tason ajatte-
lutaitoja esim. soveltamista, analysointia ja
uuden tiedon luomista.
Dialogiosaamisen kehittämisen osalta
yhteisön osallistujia valmistetaan työskente-
lemään tasavertaisesti, kaikkia kuunnellen,
taitavasti tiedustellen ja uutta yhteistä ym-
märrystä luoden. Dialogiosaamisen avulla
valmennetaan oppijoita kohti monia digiajan
avaintaitoja kuten luovuutta, empatiaa, yh-
teistyö-, vuorovaikutus- sekä toisenlaisen
ajattelun ymmärtämisen taitoja. Millaista op-
pimista tukevaa toimintaa syntyy digitaali-
sissa ympäristöissä ilman dialogia?
Lähde:
Ruhalahti, S. (2019). Redesigning a Pedagogical Model
for Scaffolding Dialogical, Digital and Deep Learning in
Vocational Teacher Education. Acta electronica Univer-
sitatis Lapponiensis 257.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-145-3
D
igitaalinen teknologia mahdollistaa
tänä aikana monenlaisia mahdol-
lisuuksia, mutta samalla haastaa
meidät miettimään opetusta ja op-
pimista uusista lähtökohdista. Nykytilanteen
uhkana on, että uppoudutaan oppimistekno-
logian yksityiskohtiin innostavan ja tulok-
sellisen opetustyön sekä oppimisen kustan-
nuksella. Uskotaan jopa, että opiskelija oppii
asiat yksin, ilman ohjausta ja vertaisten tu-
kea. Tutkimusten mukaan olemme vahvasti
siirtymässä yhteisöllisen tiedonrakentamisen
äärelle perinteisen yksilökeskeisen oppimi-
sen sijaan. Digitalisaation, robotiikan ja teko-
älyn maailmassa tarvitaan uudenlaisia tai-
toja yhteisöllisen oppimisen tavoitteelliseen
tukemiseen. Oppimismuotoilua tulisi entises-
tään vahvistaa, jotta yhteisöllinen oppiminen
mahdollistuu ja oppimisen sisällöt koetaan
merkityksellisiksi.
Pedagoginen malli jäsentää
oppimismuotoilua
Väitöskirjatutkimuksessa syntyneen DDD (Di-
alogical, Digital and Deep learning activities)
kehitetyn pedagogisen mallin (Kuva 1.) tavoit-
teena on tukea syväoppimiseen suuntaavaa
opetus- ja ohjaustoimintaa. Mallin käyttöön-
otto tarkoittaa käytännössä entistä tietoisem-
paa työskentelyä opiskelijan lähikehityksen
eri tasoilla. Oppimisprosessi tulisi muotoil-
la niin, että siellä ei ole käyttöä kopioidulle
ja siirretylle tiedolle. Tukena ovat tutkivan ot-
teen vahvistaminen ja autenttisten lähtökoh-
tien esille tuominen entistä läpinäkyvämmin.
Oppimisprosessin alkuun ja loppuvaihee-
seen sijoitettava itseopiskelun vaihe auttaa
opiskelijaa suuntaamaan kehittymistään sy-
väoppimisen suuntaan. Lisäksi syväoppimis-
ta tukevia tehtäviä ja prosesseja tulee suun-
nitella niin, että ne tukevat syväoppimiseen
suuntaavia taitoja osana dialogista yhteisöl-
listä tiedonrakentamista.
Suunnitteluperiaatteilla
muotoilemaan syväoppimista
Tarkasti strukturoidun pedagogisen mallin rin-
nalle kehitettiin suunnitteluperiaatteet, jot-
ka tukevat dialogista, digitaalista ja syväsuun-
tautunutta oppimista. Nämä kuusi pedagogista
mallia tukevaa suunnitteluperiaatetta ovat:
1.	 dialogiseen tiedonrakentamiseen valmen-
taminen dialogimenetelmin
2.	autenttisten oppimisen lähtökohtien huo-
mioiminen
3.	 itse- ja yksinopiskeluvai-
heiden linkittäminen oppi-
misprosessin eri vaiheisiin
4.	 dialogisen yhteisöllisen
tiedonrakentamisen ohjaa-
minen
5.	 digitaalisten ympäristö-
jen valinta tukemaan oppi-
mistoimintaa
6.	 syväoppimisen arvioin-
nin viitekehyksen hyödyn-
täminen
Mallin tueksi on edel-
leen kehitetty käytännönlä-
heinen syväoppimisen ar-
kuvaAMANDAAHO
Kuva 1 DDD pedagogisen mallin mukainen prosessi.
Sanna Ruhalahti työskentelee opettajankouluttajana,
tutkijana ja kehittäjänä HAMK Edussa.
Hänen dialogista, digitaalista ja syväoppimista käsit-
televä väitöskirjansa tarkastettiin huhtikuussa Lapin
yliopistossa.
02 | 2019    | 5
teksti JARMO VITELI, Tampereen yliopisto
kuva FREEPIK
M
iten kehittää itseänsä ja/tai
johtaa koulua tiedon avulla?
Tampereen yliopiston TRIM-tut-
kimuskeskus on tehnyt usean
vuoden ajan tutkimusta siitä, miten perus-
koulun digitalisaatioprosessi etenee. Tarjol-
la ovat verkossa olevat itsearviointityökalut
niin 2., 5., 8. ja lukion 1. luokkien oppilail-
le, kuin kaikille opettajille ja rehtoreille. Ku-
kin vastaaja saa oman henkilökohtaisen pa-
lautteen omasta digiprofiilistaan välittömästi
sekä viiden opettajan vastattua samasta kou-
lusta järjestelmä tuottaa koulun digiprofii-
lin, jota voi sitten rehtori yhdessä opettajien
kanssa tarkastella ja pohtia, onko asian suh-
teen kehittämistarpeita. Kunnan kaikkien
koulujen osalta informaatio tarjotaan sivis-
tystoimenjohtajalle ja näin voidaan tehdä
tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä esim.
resurssien osoittamisen tai osaamisen kehit-
tämisen suhteen.
Vuosina 2016–2018 toteutettu Digiajan
peruskoulu -hanke selvitti oppimisen ja
opettamisen käytäntöjä digitalisaation nä-
kökulmasta: oppilaitosorganisaatioiden digi-
taalisten teknologioiden käyttöä ja hyödyn-
tämisvalmiuksia, uusien oppimateriaalien
ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä sekä
digitaalisen osaamisen tasoa. Digiajan pe-
ruskoulu -hanke toteutettiin osana valtio-
neuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutki-
mussuunnitelman toimeenpanoa ja sen
toteuttivat yhteistyössä Turun yliopiston kou-
lutussosiologian tutkimuskeskus ja Tampe-
reen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus, joka
myös koordinoi hanketta.
Kouluilla on yhä useammin yhteinen vi-
sio digitalisaatiosta, ja sen toteutumista tu-
etaan työyhteisöissä. Digitalisaatio otetaan
aiempaa tavoitteellisemmin huomioon ope-
tuksen kokonaissuunnittelussa. Digistra-
tegioiden tavoitteita arvioidaan kouluissa
hieman useammin kuin aiemmin myös opet-
tajan henkilökohtaisissa kehitystavoitteissa.
Kehitettävää on vielä etenkin koulujen digi-
taalisten verkko- ja oppimisympäristöjen laa-
dun säännöllisessä arvioinnissa.
Opettajien digitaidot parantuneet
Opettajien digitaaliset taidot ovat selvityk-
sen tarkasteluvuosien aikana parantuneet.
Osaamisen kehittymistä edistävät digipalve-
lujen ja ohjelmistojen käyttöaktiivisuus ar-
jessa, digiaiheinen täydennyskoulutus sekä
koettu luottamus omiin taitoihin. Selvityk-
sen mukaan nuoremmilla opettajilla (alle
40-vuotiaat) ja miesopettajilla on parem-
mat digitaaliset valmiudet kuin naisopettail-
la ja vanhemmilla opettajilla. Tutkijat suosit-
tavat täydennyskoulutuksen suuntaamista
aiempaa tasapuolisemmin ja erityisesti yli
40-vuotiaille opettajille. Myös erityisopetta-
jien osaamiseen on hyvä kiinnittää huomiota
täydennyskoulutustarjonnassa.
Kehittämistarpeita oppilaiden taidoissa
ja digitaalisen materiaalin käytössä
Oppilaiden digitaalisessa osaamisessa ei ole
tapahtunut muutoksia tarkasteluvuosien vä-
lillä. Oppilaiden osaamista mittaavat testi-
tulokset jäivät kaikilla mitatuilla osa-alueil-
la parhaimmillaankin tyydyttäviksi. Tutkijat
suosittelevat raportissaan taitotason pidem-
piaikaista seurantaa ja mittausta. Koulujen
oppimismenetelminä suositaan edelleen pe-
rinteisiä kirjoja, vihkoja ja monisteita, jol-
loin digitaalisen osaamisen karttuminen jää
ohueksi. Opetussuunnitelman perusteiden
laaja-alaisten osaamistavoitteiden korosta-
ma oppilaiden oma aktiivisuus tieto- ja vies-
tintäteknologian käytössä ei vielä selvityk-
sen tulosten perusteella kaikilta osin toteudu.
Vaikka opettajat käyttävät digitaalisia työvä-
lineohjelmia ja ohjelmistoja sekä digitaali-
sia oppimateriaaleja osana opetustaan aiem-
paa enemmän, ei vastaavaa kasvua todettu
oppilaiden osalta. Oppitunneilla teknologian
käyttäjiä ovat lisäksi pääasiassa opettajat,
vaikka oppilailla on jo alakouluikäisinä pal-
jon kokemusta muun muassa erilaisten digi-
taalisten sisältöjen tuottamisesta. Oppilaat
TIEDOLLA JOHTAMINEN:
Perusopetuksen
digitalisaatiossa
tapahtunut kehitystä
Opettajan arviointityökalu
OPEKA: www.opeka.fi
Rehtorin arviointityökalu
ROPEKA: www.ropeka.fi
Oppilaan arviointityökalu
OPPIKA: www.oppika.fi
|    02 | 20196
Suosituksia tutkitun pohjalta
Rehtoreille ja koulun johtajille olisi hyvä kehittää oma tutorjärjes-
telmä. Sen avulla rehtorit saisivat tarvittaessa tukea niin strategioi-
den tekemiseen kuin niiden seurantaan, sekä moniin muihin koulun
muutosjohtamisen haasteisiin.
Tutoropettajatoimintaa tulee edelleen vahvistaa tukemaan opettajien
teknologista ja pedagogista osaamista ja vakiinnuttaa toiminta osak-
si koulutyön kehittämisen rakenteita.
Oppilailla on edelleen merkittäviä puutteita välinetaidoissa ja tieto-
tekniikan perusteiden hallinnassa. Näihin on syytä vakavasti paneu-
tua koulun osalta ja huolehtia, että oppilaat saavat riittävät välinetai-
dot, jotka auttavat heitä soveltamaan taitojaan erilaisiin digitaalisiin
sovelluksiin ja tuotoksiin. Olisikin syytä harkita digitaitojen ja tietotek-
niikan perusteiden opetuksen vahvistamista, jotta koulutuksellinen ta-
sa-arvo toteutuisi myös näissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa.
Luotettavan tiedon kerääminen ja tiedolla johtaminen tukevat koulu-
jen kehittämistyötä. Tämän vuoksi myös koulujen digitalisaatiopro-
sessin pitkäjänteinen seuranta oppilaiden, opettajien ja rehtorien
näkökulmista on tärkeää. Siten voidaan taata tasa-arvon parempi to-
teutuminen oppilaille eri puolella Suomea ja myös kuntien sisällä.
arvioivat vastauksissaan digiresursseja hyö-
dynnettävän opetuksessa selvästi vähemmän
kuin opettajien omissa vastauksissa. Tulos-
ten mukaan juuri monipuolinen digitaalisten
teknologioiden käyttö yhdistyy oppilaiden di-
giosaamiseen.
Lisätiedot
•	 tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto,
Tampere Research Center for Information and Media,
TRIM, p. 0500 731 237, etunimi.sukunimi@tuni.fi
•	 tutkija Erika Tanhua-Piiroinen,
p. 1 909 0657, etunimi.sukunimi@tuni.fi
•	 projektitutkija Suvi-Sadetta Kaarakainen, Turun yliopisto,
Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE,
p. 050 354 7193, etunimi.sukunimi@utu.fi
•	 hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja,
kehittämispäällikkö Tero Huttunen,
opetus- ja kulttuuriministeriö,
p. 029 533 0219,
etunimi.sukunimi@minedu.fi
*
*
*
*
Digiajan
peruskoulu -raportti:
bit.ly/Digiajan-peruskoulu
02 | 2019    | 7
Suomen
eOppimiskeskukselle
TOIMINNANJOHTAJA
Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää
digitaalisen opetuksen käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä,
oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Onko sinulla innostusta ja
näyttöjä toimia tällä monipuolisella ja kiinnostavalla digitaalisen oppimisen
näköalapaikalla? Kannattaa tutustua tarkemmin yhdistykseen ja harvoin
avoinna olevaan tehtävään. Nykyinen toiminnanjohtajamme jää eläkkeelle.
Toiminnanjohtajana sinä vastaat yhdistyksen toiminnasta
ja henkilöstöstä hallituksen tuen ja linjauksien mukaisesti.
Toimit kapteenina moninaiselle, maantieteellisesti hajau-
tuneelle ja pitkälti etätyöskentelevälle asiantuntijatiimille.
Rautaisen tiimin ja kehittyneen yhteistyökulttuurin avulla
on hyvä jatkaa työtä eteenpäin ja tuoda mukaan uusia in-
novatiivisia avauksia ja suuntia yhdistykselle. Vuosittaisi-
na tehtävinä on kutoa kasaan useita hankekonsortioita ja
hakea julkista opetuksen kehittämisrahoitusta hankkeille,
tuottaa korkealaatuista lehteä, järjestää koulutustilaisuuk-
sia, webinaareja, seminaareja ja konferensseja sekä pyörit-
tää merkittävän kokoista hankebudjettia.
Odotamme, että tuleva toiminnanjohtaja on ajan hermol-
la, tuntee laajasti toimintakenttää ja on kykenevä tuotteista-
maan osaamista ja työn tuloksia tuottaviksi palveluiksi. Työ
edellyttää joustavuutta, kokonaisuuksien hallintaa, projek-
tinjohto- ja talousosaamista, erinomaista verkostoitumisky-
kyä ja välillä kovien aikataulupaineiden kanssa selviämistä.
Arvostamme aiempaa kokemusta toimialalta, valmiita ver-
kostoja, innostunutta ja aikaansaavaa asennetta ja oppi-
miskykyä.
Mikäli tehtävä innostaa sinua, lähetä CV ja
hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteeseen
titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi viimeistään 8.12.2019.
Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa:
hallituksen puheenjohtaja Jari Harvio: 050 5947 883
19.11. klo 9-10, 27.11. klo 11-12, 5.12. klo 14-15,
nykyinen toiminnanjohtaja Titi Tamminen: 040 8696 306
19.11. klo 13-14, 4.12. klo 13-14, 5.12. klo 9-9:30.
Lisätietoa: https://eoppimiskeskus.fi/
|    02 | 20198
teksti 	 ANNE RONGAS, Otavia
	 KAISA HONKONEN, Suomen eOppimiskeskus ry
kuva	FREEPIK
M
iten hyvin antamani palaute me-
nee perille, pohtii moni arviointi-
työtä tekevä opettaja. “Vasta sit-
ten arviointi on mennyt maaliin,
kun opiskelija ymmärtää saamansa palaut-
teen”, sanoo arviointitutkija Najat Ouakrim-Soi-
vio ja jatkaa: “Arvioimme opiskelijaa varten, ja
sitä varten, että hän näkee omaa toimintaansa,
että hän alkaa ymmärtää omaa oppimistaan,
edistymistään ja osaamisen tasoaan. Tavoite
on, että opiskelija ymmärtää arviointipalaut-
teen kuljettavan häntä oppimisessa eteenpäin.”
Oppimisen edistäminen vaatii virheiden,
väärinkäsitysten, erehdysten ja erilaisten
puutteiden näkyväksi tekemistä. Harva opis-
kelija lähestyy innolla näitä. Tutkija James
H. McMillan opastaa, että opiskelijoille pitää
luoda turvallinen ilmapiiri ja varmuus siitä,
että virheet kuuluvat oppimiseen. Hän koros-
taa myös, että on tärkeää johdattaa opiskeli-
ja ottamaan vastuuta virheistä ja työskente-
lemään niiden korjaamiseksi. Näin vahvistuu
kasvun asenne: oma toiminta ja työnteko vai-
kuttavat tuloksiin.
Saara Limnellin opintoihin Nettilukios-
sa kuului opintojakso, jossa hän joutui itsear-
vioimaan omia laskujaan. “Vasta käydessäni
laskujani läpi opettajan antaman ohjeistuk-
sen mukaan, huomasin, että toistuvasti jos-
sain kohdassa laskua minulla menivät sekai-
sin lukujen plus- ja miinusmerkit. Tämä virhe
oli toistunut vaikka kuinka kauan, mutta en
ollut saanut siitä tarkkaa palautetta.” Virhei-
den tarkastelu ei ole kuulunut opiskelijan tai-
toihin, eivätkä opettajatkaan ole aina osan-
neet rakentaa toimivia virheistä oppimisen
malleja. Pelkkä virheen osoittaminen ei riitä.
Virheistä oppiminen korostaa opiskeli-
jan kasvua kohti arviointiosaamista. Opiske-
lijan arviointiosaaminen tarkoittaa sitä, että
hän ymmärtää mitä arvioidaan, miten arvi-
oidaan ja miksi. Opiskelijan arviointiosaami-
seen kuuluvat kyky vastaanottaa palautetta,
hyödyntää sitä opiskelussa sekä taito arvioi-
da itseään ja vertaisiaan. Arvioinnin suhteen
opiskelija ei siis ole kohde, vaan aktiivinen
toimija ja arvioinnin keskeisenä tehtävänä
on edistää oppimista.
Opiskelijan arviointiosaaminen kehittyy
harjoittelemalla ja ohjatusti käytännön tilan-
teissa. Taitava opiskelija osaa toimia aloitteel-
lisesti ja tarvittaessa pyytää palautetta ja re-
flektoida omaa opiskeluaan muutenkin kuin
opettajan pyynnöstä. Saara Limnell kertoi tun-
tevansa hyvin itsensä: “Muistakaa opettajat
meitä laiskoja opiskelijoita. Jos jokin asia ei
ole pakollinen, sitä ei tule tehtyä.” Omista vir-
heistä oppiminen on hyödyllinen oppimisteh-
tävä. Myönteinen suhtautuminen virheisiin
on osa hyvää arviointikulttuuria. McMillankin
kehottaa ottamaan ilon irti virheistä.
Lähteet:
McMillan, J. H. (2018). Using Students’ Assessment
Mistakes and Learning Deficists to Enhance Motivation
and Learning. Routledge.
Ouakrim-Soivio, N. (2015). Oppimisen ja osaamisen
arviointi. Otava.
Ouakrim-Soivio, N. (2018). Orientaatiopaketti Sykettä
arviointiin koulutus https://sites.google.com/view/ar-
viointilukiossa/orientointipaketti, viitattu 7.10.2019.
Käytän tätä
metakognitiivista taitoa...
Harvoin tai
en koskaan
Silloin
tällöin
Useimmiten Usein
tai aina
Tunnen oman työni
arviointikriteerit ennen
työskentelyn alkua
Keskustelen mielelläni
muiden opiskelijoiden ja
opettajien kanssa, mikäli en
ymmärrä jotain.
Opin tekemistäni virheistä
Tarkistan työssäni tekemäni
virheet.
Arvioin mielelläni muiden
opiskelijoiden töitä.
Odotan innolla työstäni
saatavaa palautetta.
Mietin miten voin kehittää
omaa opiskeluani ensi
kerralla.
Oman arviointiosaamisen tarkistuslista opiskelijalle, käännös McMillanin teoksesta Using Students’ Assess-
ment Mistakes and Learning Deficits to Enhance Motivation and Learning (s. 120).
Arviointi tekee näkyväksi
– uskallanko oppia?
02 | 2019    | 9
teksti 	PIIA KEIHÄS, Suomen eOppimiskeskus ry
kuva 	 PIIA KEIHÄS, Suomen eOppimiskeskus ry
OPINTOPIIRIT
aikuisoppijan tueksi
A
ikuisopiskelu on verrattain yleistä
Suomessa. Työikäiset haluavat ke-
hittää ammatillista osaamistaan
tai opiskella harrastuksenomai-
sesti. Opintoja suoritetaan sekä erilaisilla täy-
dentävillä kursseilla lähiopiskeluna että itse-
ohjautuvasti verkko-opiskeluna.
Verkko-opiskelu on monelle kätevä vaih-
toehto kasvattaa omaa osaamistaan, sillä se
mahdollistaa opiskelun itselle sopivaan ai-
kaan ja paikasta riippumatta. Verkko-opinto-
jen keskeyttämisen riski on kuitenkin suuri,
sillä verkko-opinnot koetaan usein yksinäi-
seksi puurtamiseksi ja niihin kaivataan lisää
vuorovaikutteisuutta. Opiskelussa sosiaalisen
kanssakäymisen merkitys on suuri.
Tästä lähtökohdasta yhdysvaltalainen
Peer 2 Peer University (myöh. P2PU) on kehit-
tunut. Vetäjän tehtävänä on ainoastaan kutsua
oppijat koolle, tehdä paikkavaraukset, aikatau-
luttaa opinnot sekä herättää ja ylläpitää kes-
kustelua yhteisissä tapaamisissa. Opintopiirin
vetäjä ei siis toimi opettajan roolissa, eikä hä-
nen tarvitse olla opeteltavan asian asiantuntija.
Enemmänkin opintopiirin vetäjä on vertainen,
kanssaoppija ja vierelläkulkija.
Opintopiirejä on pidetty jo mm. USA:ssa,
joissakin Afrikan maissa sekä Saksassa. Suo-
men eOppimiskeskus ry aloittaa opintopiiri-
kokeilut yhdessä kirjastojen kanssa Suomessa
keväällä 2020. Kirjastot toimivat luontevana
kokoontumispaikkana opintopiireille tarjoten
matalan kynnyksen opintoja tiedonjanoisille.
Mikäli sinua kiinnostaa tulla mukaan kokeile-
maan opintopiiriopiskelua tai opintopiirin ve-
tämistä niin ota rohkeasti yhteyttä!
tänyt Learning Circles vertaisoppimisen mal-
lin, joka vastaa lähinnä suomalaisille tut-
tua opintopiiri-käsitettä. P2PU:n kehittämässä
mallissa yhdistetään verkkopohjaiset aineis-
tot yhdessä tapahtuvaan oppimiseen. Tällöin
5-10 samasta aiheesta kiinnostunutta opis-
kelijaa käyttää samaa digitaalista aineistoa
opintojen pohjana ja kokoontuu 6-8 kertaa
opintojen aikana yhteen syventämään oppi-
maansa keskustelemalla ja reflektoimalla yh-
dessä muiden kanssa.
P2PU:n mallin mukainen opintopiiriopis-
kelu on täysin vapaaehtoista, pääsääntöisesti
maksutonta eikä se johda tutkintoon tai todis-
tuksen saamiseen. Opintopiirien työskentely on
kuitenkin fasilitoitua eli jokaisella opintopiirillä
on oma vetäjä. Opintopiirin vetäjänä voi toimia
kuka tahansa opiskeltavasta aiheesta kiinnos-
Learning Circles in Libraries -hankkeen kansainvälinen toteuttajajoukko projektitapaamisessa Tampereella.
Kuvassa oikealla Suomen edustajat Piia Keihäs ja Tuulikki Alamettälä.
Learning Circles in Libraries on Erasmus+-ra-
hoitteinen kolmevuotinen hanke, jota to-
teuttavat Suomen eOppimiskeskus ry:n li-
säksi The Information Society Development
Foundation, FRSI (koordinaattori, Puola), Co-
logne City Library (Saksa), Progress Foundati-
on (Romania), Braga City Library (Portugali) ja
Peer 2 Peer University (Yhdysvallat).
Tavoitteena on parantaa, laajentaa ja tehos-
taa oppimismahdollisuuksia aikuisoppijoille.
Hankkeen avulla tarjotaan hyödyllisiä oppi-
missisältöjä verkossa sekä toteutetaan opin-
topiirityöskentelyä verkko-oppimisen tueksi.
Opintopiirityöskentelyä fasilitoidaan ja avus-
tetaan kirjastotyöntekijöiden toimesta. Opin-
topiirimalli on kehitetty P2P-yliopistossa.
Hankeaika: 1.9.2018 – 31.8.2021
Lisätietoja:
piia.keihas@eoppimiskeskus.fi
http://bit.ly/LC-hanke
Yhteisrahoitettu
Euroopan unionin
Erasmus+ -ohjelmasta
|    02 | 201910
Oppimateriaalin
valinta
verkkokurssille
teksti 	AINO HELARIUTTA, informaatikko, Laurea-ammattikorkeakoulu, HANNA LAHTINEN, tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu
	 JAANA LATVANEN, informaatikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SELIINA PÄÄLLYSAHO, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
kuva	 PIXABAY
V
erkkokurssien tekijöiltä edellyte-
tään yhä suurempaa ymmärrys-
tä oppimateriaalien valinnassa,
kun korkeakoulut avaavat verk-
kokurssejaan toisten korkeakoulujen opiske-
lijoille tai muille kiinnostuneille. Jotta opis-
kelu olisi sujuvaa, oppimateriaaliksi valitun
painetun kirjallisuuden tulisi olla laajas-
ti saatavissa eri kirjastoista. Monien elektro-
nisten aineistojen, kuten e-kirjojen ja e-leh-
tien, käyttöön oikeuttavat lisenssit ovat
organisaatiokohtaisia, mikä estää niiden te-
hokasta hyödyntämistä verkkokursseilla,
joiden osallistujat ovat eri organisaatioista.
Ratkaisuna tähän voivat olla avoimen ver-
kon aineistot.
Ammattikorkeakoulujen OKM-rahoit-
teisessa eAMK-hankkeessa (2017-2019) on
tuotettu verkkokurssien oppimateriaali-
en valintaa käsittelevä opas. Opas perustuu
hankkeessa määriteltyihin laatukriteereihin
sekä keväällä 2018 tehtyyn kyselyyn. Kyse-
lyssä selvitettiin, millaisia haasteita verkko-
kursseja tehneillä opettajilla oli ollut oppi-
materiaalien valinnassa ja millaista tukea
he siihen kokivat tarvitsevansa. Oppaan ta-
voitteena on ohjata, miten laadukkaita op-
pimateriaaleja voi löytää ja tarjota käyttöön
yhteisillä verkkokursseilla saavutettavasti ja
tekijänoikeuksien mukaisesti.
Korkeakoulukirjastojen kokoelmat
Korkeakoulukirjastojen kokoelmat asettavat
painettujen kokoelmien osalta maantieteelli-
siä ja lisensoitujen e-aineistojen osalta käyt-
töoikeuskohtaisia rajoitteita opiskelijoiden
pääsyyn oppimateriaaleihin. Oppaassa neu-
votaan, miten kirjastojen kansallisen Finna.
fi-palvelun avulla voi selvittää, missä kirjas-
toissa ja kuinka laajasti eri puolilla Suomea
jokin tietty kirja on saatavana.Lisensoitujen
e-aineistojen osalta oppaassa kerrotaan, mitkä
ovat yleisimmät eri korkeakoulujen käytössä
olevat aineistot, miten aineistojen käyttöehdot
tarkistetaan ja miten niihin tulee viitata.
Avoimen verkon aineistot
Avoimen verkon aineistoilla tarkoitetaan ver-
kosta vapaasti saatavia aineistoja. Oppaas-
sa annetaan vinkkejä siitä, mistä laadukkai-
ta avoimen verkon aineistoja kannattaa etsiä
sekä miten avoimen verkon aineistoihin lin-
kitetään, viitataan ja miten niitä siteerataan.
Avoimen verkon aineistoja suojaa pääsään-
töisesti tekijänoikeus olipa kyseessä kirjoi-
tettu teksti, valokuva, video tai mikä tahan-
sa muu aineisto. Opas neuvoo sekä Kopioston
kopiointiluvan että Creative Commons -lisens-
sien käytössä. On tärkeää, että verkkokursseja
tehtäessä tiedetään, millä ehdoilla aineistoja
voi hyödyntää oppimateriaalina.
Opas opettajille aineistojen valintaan
Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien
yhteisillä verkko-opintojaksoilla -oppaan ta-
voitteena on tukea verkkokursseja tekeviä
opettajia. Korkeakoulujen yhteisten verk-
ko-opintojen ja ristiinopiskelun yhä yleis-
tyessä ja tarjolla olevien aineistojen mo-
nimuotoistuessa myös oppimateriaalien
valinta ja käyttöön asettaminen monimut-
kaistuu.
Opas on julkaistu verkossa LibGuide-op-
paana ja sitä toivotaan linkitettäväksi kor-
keakoulujen verkkosivustoille. Opasta on
luettu kevään 2019 aikana 1827 kertaa.
Opas on verkossa
vapaasti käytettävissä:
http://bit.ly/oppimateriaaliopas
http://bit.ly/oppimateriaalivideo
02 | 2019    | 11
teksti	 NIINA KESÄMAA, Suomen eOppimiskeskus ry
kuvat	 ARTO NIVA
D
igiKilta-verkosto tutustui lokakuus-
sa avoimiin oppimisympäristöl-
hin Turussa ja Maskussa. Kaksipäi-
väisessä seminaarissa tutustuttiin
oppimisympäristöjen suunnitteluun ja to-
teutukseen asiantuntijoiden johdolla sekä
puheenvuorojen että kouluvierailujen kautta.
Kouluvierailuilla ja asiantuntijapuheen-
vuoroissa nousi vahvasti esiin oppimisympä-
ristöjen dynaamisuus. Vaikka koulurakennus-
projektit ovat pitkiä, huolellisesti valmisteltuja
prosesseja, ei oppimisympäristöjen hiominen
ja kehittäminen pääty koulutyön käynnistymi-
seen. Monesti vasta käytön myötä esiin nou-
see ongelmakohtia ja asioita, jotka olisi syytä
ratkaista toisin. Ehkä yhdeksäsluokkalaisten
ja eskareiden naulakoita ei olisikaan kannat-
tanut laittaa samalle korkeudelle.
Valpasta yhteistyötä tarvitaan jo suunnit-
teluvaiheessa, jotta isommat muutostarpeet
havaitaan ajoissa. Saattaa nimittäin käydä
niinkin, että laitepuoli suunnittelee kiinnit-
tävänsä älytauluja seinille samaan aikaan,
kun arkkitehti hahmottelee avointa oppimis-
ympäristöä, jossa älytaulujen vaatimaa sei-
Oivalluksia avoimista
oppimisympäristöistä
näpinta-alaa ei löydy. Tällöin on hyvä palata
yhteisen suunnittelupöydän ääreen.
Yksi kouluhankkeiden suunnittelun ja
toteutuksen malli on allianssiurakka, jossa
hankkeen toimijat osallistuvat alusta asti yh-
dessä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Täl-
löin myös hankkeen riskit jaetaan yhdessä.
DigiKilta tutustui Turussa allianssihankkee-
na toteutettuun Syvälahden kouluun. Koulun
rehtorilla oli työpiste jo työmaatoimistolla,
mikä varmisti käyttäjien tarpeiden huomioi-
misen myös rakennusvaiheessa. Tämä sai Di-
giKiltalaiset ideoimaan: Mitä jos oppilaatkin
osallistettaisiin tilojen suunnitteluun jo ra-
kennusvaiheessa esimerkiksi lisätyn todel-
lisuuden ja virtuaalilasien avulla? Kenties
oppilaille voisi tarjota mahdollisuuden osal-
listua esimerkiksi kuosien suunnitteluun?
Yksi osa koulusuunnittelua ovat laiteva-
linnat sekä tasapainottelu tila- ja laiteratkai-
sujen välillä. Ovatko laiteratkaisut kiinteitä
vai siirrettäviä? Langattomia vai langallisia?
Minkälaisia vaatimuksia ne asettavat tiloille?
Entä minkälaisia rajoitteita tilat asettavat lai-
tevalinnoille? DigiKillan seminaarissa moni
totesikin, ettei digilaitteiden valinnan kans-
sa kannata kiirehtiä - liian varhain hanki-
tut laitteet saattavat koulurakennusprojektin
valmistumisvaiheessa olla jo vanhentunutta
teknologiaa. Keskeisintä on, että laiteratkai-
sut ovat testattuja, joustavia ja käytettävyy-
deltään erinomaisia. Ratkaisujen tulisi olla
yhdenmukaisia, jotta opettajien perehdyttä-
minen laitteiden käyttöön sekä laitteiden yl-
läpito olisi mahdollisimman suoraviivais-
ta. Myös laitteiden elinkaari tulee huomioida
suunnittelussa.
DigiKilta on Opetushallituksen rahoittama
verkostohanke esi- ja perusopetuksen säh-
köisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi.
DigiKilta-verkosto rakentaa malleja, joiden
avulla edistetään ja tuetaan opetustoimen
infrastruktuurista vastaavien yhteistyötä ja
vertaisoppimista.
digikilta.fi
Kaikki esi- ja perusopetuksen sähköisten oppi-
misympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet
kunnat ja organisaatiot ovat tervetulleita liit-
tymään DigiKilta-verkostoon ja siten osallistu-
maan hankkeen järjestämiin tapahtumiin.
digikilta.fi/digikilta-toimijat
DigiKilta tutustui Maskussa Kurittulan kouluun, jossa tavoitteena on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen oppimiskulttuuri.
DigiKilta-seminaari kokosi Turkuun yli 60 avoimista
oppimisympäristöistä kiinnostunutta opettajaa,
rehtoria ja kehittäjää.
|    02 | 201912
K
yllä aika menee nopeasti. Vain het-
ki sitten juhlimme 30-vuotiasta
ITK-konferenssia ja nyt on jo tupla-
tut vuodet käsillä. Paljon on tapah-
tunut näin vuosina. Muistan, kun 30-vuotta
sitten silloinen Opetushallituksen pääjohtaja
Olli-Pekka Heinonen kannusti ITK-webinaa-
rissa koulutuksen tulevaisuuden suuntavii-
vojen ja koulutuskentän toimijoiden roolien
uudenlaiseen pohdintaan. Vapaan kehitte-
lyn aikakaudella kouluihin oli tuolloin syn-
tynyt satoja eri sovelluksia ja alustoja, joiden
yhteensopivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä
oli syytä arvioida kriittisesti. Silloin hän esit-
ti kysymyksen, olisiko syytä katsoa myös jol-
lain alueella yhtenäisempiä käytänteitä ja
työnjakoa, jotta digitaalisuudesta (silloinen
muotisana kuvaamaan teknologian ylintä ta-
soa) saisi parhaan mahdollisen hyödyn kou-
lutusmaailmassa.
No nyt tiedämme, miten asiat ovat eden-
neet. Teknologia on saatu valjastettua pal-
velemaan oppimista ja koko yhteiskuntaa.
Supertekoälyn avulla olemme vapautuneet ke-
hittämään itsestämme vastuullisia, toisistam-
me ja ympäröivästä luonnosta huolehtivia ak-
tiivisia kansalaisia. Koulutusinstituutiot ovat
merkittäviä sosiaalisen kohtaamisen paikko-
ja, joissa kokemusasiantuntijat (ennen opetta-
jat) yhdessä kaikenikäisten oppimishaluisten
kanssa tutustuvat uusiin asioihin ja kehittä-
vien projektien kautta luovat uusia ihmisen
elämää ja luontoa kunnioittavia innovaatioita.
Nyt meillä on Global Learning Platform,
joka muovautuu kansallisesti ja yksilöllises-
ti muunnelluksi kokonaisuudeksi. Se on YK:n
hallinnoima ja sen avulla koulutus on sa-
manaikaisesti sekä paikallista että globaalia.
Koulutuksen ikäluokkaperustainen raken-
ne on poistettu ja niinpä samassa virtuaali-
sessa oppimisdynamossa voi olla oppijoita
kaikista ikäluokista kaikkialta maailmasta.
Mullistavaksi on osoittautunut Dynamic Lan-
guage Translation -sovellus, joka kehitettiin
Muhoksen Senior Citizen Innovation Labissa.
Sen avulla voi kuka tahansa osallistua min-
kä kieliseen tilaisuuteen tahansa ja kuulla ja
kommunikoida omalla kielellään. On suoras-
taan ihme, miten tulimme vuonna 2020 toi-
meen ilman tätä järjestelmää, joka toimii ke-
teksti 	JARMO VITELI, ITK-konferenssi
ITK2020 – Arkea ja unelmia
Hämeenlinna, 1.–3.4.2020
itk-konferenssi.fi
vyenä mikroasennuksena korvalehdellä.
Nyt meillä on mahdollisuus mennä
myös ajassa rajattomasti taaksepäin ja kat-
soa sekä kuunnella, mitä koulutuksen tule-
vaisuudesta ajateltiin vuonna 2020 ITK-kon-
ferenssissa. Se käy helposti. Siirrät vain itsesi
Hämeenlinnaan Aulangolle 1.-3.4.2020. Ear-
ly Bird -ilmoittautuminen alkaa 2.12.2019. Tu-
let huomaamaan, että yhteisössä on voimaa
ja yhteistyön avulla on luotu ne hienot asiat,
joista tänä päivänä saamme nauttia koulu-
tuksen kentällä. ITK on näköjään toiminut jo
silloin yhteisen kokoontumisen paikkana,
jossa kohtaavat alan näkijät ja tekijät – opet-
tajista alan johtaviin yrityksiin ja päättäjistä
tutkijoihin. Jo silloin tiedettiin, että tulevai-
suus tehdään ja se on esillä niin ITK-näytte-
lyssä kuin esityksissä ja keskusteluissa.
Hämeenlinnassa 6.11.2049
Jarmo Viteli
ITK-konferenssin johtaja jo vuodesta 1990
Onnittelut 60-vuotiaalle
ITK:lle vuonna 2050!
02 | 2019    | 13
Onko sinulla
käsissäsi
vuoden 2020 paras
interaktiivinen
oppimisratkaisu?
Ilmoittaudu mukaan valtakunnalliseen
eEemeli-laatukilpailuun,
jossa etsitään vuoden parhaita
digitaalisia oppimisratkaisuja.
Vuoden 2020 kilpailussa painotetaan
hyvinvoinnin ja tunne- sekä
vuorovaikutustaitojen vahvistamista,
omien vahvuuksien tunnistamista sekä
oppimaan oppimisen taitojen tukemista.
Kilpailun ilmoittautuminen käynnistyy
tammikuussa 2020.
Tule mukaan!
Lisätietoja
http://eoppimiskeskus.fi/eeemeli
piia.keihas@eoppimiskeskus.fi
eEemeli 2020
Alkukesän hauskin ja yhteisöllisin tapahtuma
kerää tekijät, kokijat, osaajat ja oppijat
kesäkuun alussa Ilorannan
elämykselliseen maaseutuidylliin.
Tapahtuma koostuu useista toimintapisteistä.
Tule sinäkin kokemaan, kysymään, ihmettelemään,
oppimaan ja jakamaan osaamistasi!
www.mobiilikesakoulu.com
virtuaalitodellisuus
verkkokoulutus
lisätty todellisuus
ohjelmointi
hyvinvointi
pelillisyys
piirtäminen
sosiaalinenmedia
paikkatieto
robotiikka
QR-koodit
videot
blogit
kartat
kuvat
Mobiili
kesäkoulu
4.-5.6.2020
ILORANTA, HAUHO
|    02 | 201914
Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä
yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Yhdistyksen tavoitteena on luoda monimuotoisia toimintaedellytyksiä ja aktivoida
jäseniä korkealaatuisten digitaalisten opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. Yhdistys toimii digitaalista opetusta toteuttavien, käyttä-
vien ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden yhteistyöfoorumina. Yhdistys ei kilpaile alan muiden toimijoiden kanssa vaan pyrkii saamaan
aikaan aitoa yhteistyötoimintaa, toimien samalla puolueettomana ja voittoa tavoittelemattomana alan edistäjänä.
Tietopalvelut
Suomen eOppimiskeskus tarjoaa ajankohtaista
tietoa alan kehityksestä. Tähtäämme hyvien
käytäntöjen levittämiseen ja uuden tiedon luo-
miseen. Verkkosivujemme kautta löydät mm.
alan tuoreimmat uutiset ja tapahtumat.
Verkostot
Suomen eOppimiskeskus verkottaa oppimis-
palveluiden tuottajat ja käyttäjät - jäsenenä
osallistut digitaalisen oppimisen toimialan
kehittämiseen.
Suomen eOppimiskeskus avaa ovet uusille tuulille e-oppimisessa
Tukipalvelut
•	 SeOppi-lehti on ainoa digitaalisen oppimi-
sen alalla ilmestyvä jäsenlehti. Se tavoittaa
alan asiantuntijat, yritykset ja yhteisöt.
•	 eEemeli-kilpailu on vuosittain järjestettä-
vä laatukilpailu kotimaisille e-oppimisen
tuotteille. eEemelin avulla nostetaan esiin
korkeatasoisia ja innovatiivisia e-oppi-
misratkaisuja.
•	 Olemme mukana koordinoimassa alan
toimintaa ja kokoamme alan tietämystä
jäsentemme käytettäväksi.
Toimisto
info@eoppimiskeskus.fi
Crazy Town, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna
puh. +358 40 827 6378
Henkilöstö
Kaisa Honkonen | projektikoordinaattori
puh. +358 50 595 4573
kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi
Niina Kesämaa | projektiassistentti
puh. +358 40 827 6378
niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
Piia Keihäs | projektikoordinaattori
puh. +358 40 860 1494
piia.keihas@eoppimiskeskus.fi
Titi Tamminen | toiminnanjohtaja
puh. +358 40 869 6306
titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi
Projektihenkilöstö
Projekteissa työskentelevät tavoittaa
info@eoppimiskeskus.fi -osoitteen kautta.
www.eoppimiskeskus.fi
www.facebook.com/seoppi
www.twitter.com/eoppimiskeskus
Tarmo Toikkanen
Titi Tamminen
Niina Kesämaa Kaisa Honkonen
Liity nyt
jäseneksi!
Yhteystiedot ja henkilöstö
e-oppimisen edistäjä ja verkottaja
Suomen eOppimiskeskus ry | Hallitus 2019
Puheenjohtaja
Jari Harvio | Hämeenlinnan kaupunki
Varapuheenjohtaja
Tarmo Toikkanen | Lifedu Oy
Varsinaiset jäsenet
Lauri Saarinen | Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä Omnia
Mervi Palander | Claned Group Oy Ab
Henri Karjalainen | Qridi
Sanna Brauer
Soili Meklin
Jari Kinnula | Otavia
Varajäsenet
Kirsti Timperi | TIEKE Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry
Anni Autere-Kesti | Rateko
Maarit Pihkala | Fingo ry
Jarmo Viteli
Irma Mänty | Laurea
Jaana Kullaslahti | HAMK
Katri Lehtovaara
Sakari Eränen
eOppimisen neuvottelukunnan
puheenjohtaja
Tarmo Toikkanen
Piia Keihäs
Jari Harvio
02 | 2019    | 15
Editorial
I did it
myself and
saved some
At this moment, the theme of ”do it yourself”
seems to influence many parties working
with teaching and learning technologies as
well as many in the development of support
and training models. A large number of train-
ing providers build or commission the build-
ing of new ecosystems for the management
of their electronic learning environments and
the respective systems and analytics, tailor-
ing these fully to their own needs. They even
produce learning materials themselves – sole-
ly for their own organisations.
But what would be the best overall solu-
tion for these parties in the long run? How
much should they do themselves? To what de-
gree should they purchase services, cooperat-
ing with businesses? What would it cost and
which party would be in charge of – what?
Doing it yourself is certainly a way to pro-
duce new, fresh ideas and innovations. But
spreading the respective good practices is quite
a different thing. Could the solution be coopera-
tive networks, common standards, open source
code, and thereby at least partly open solu-
tions and interfaces? How would cooperative
networks work – or how about co-creation?
Doing it completely yourself may cloud
the view – there might be too many trees for
you to see the forest, so to say. A challenge
may also be posed by the lack of any system-
atic approach and perseverance, because an-
swering for all development and maintenance
costs alone very seldom forms the most eco-
nomical option. Even if the picture already in-
cludes many good technological innovations,
developer-teachers and good business cooper-
ation by public sector parties, there may be a
lack of belief in the work done hindering the
long-term development work. There is back-
ing needed when you are developing some-
thing new yourself, and particularly so when
you are introducing something new and de-
veloping a work culture.
According to the latest audit reports by
the National Audit Office of Finland (see e.g.
Digitalization of teaching and learning envi-
ronments in general education 7/2019), the
steering and management of digitalisation
processes in Finland are encumbered by the
fragmentation of premises and an insuffi-
cient knowledge base. According to these au-
dit reports, the digitalisation of teaching and
learning environments is complex in terms of
the whole as well as in terms of the operative
and regulatory work, and the information and
knowledge management for the advancement
of digitalisation is thereby weakened.
The fragmented financing model has led
to the various parties carrying out overlap-
ping development work, thus increasing ad-
ministrative costs. According to an effective-
ness report, the national level advancement
of digitalisation will require clearly specified
premises and goals, controlled try-outs and
properly functioning steering tools. Howev-
er, digitalisation and the management of dig-
italisation are governed by factors that are, as
yet, incompletely understood, because digi-
tal solutions do not come about only through
us implementing best practices, making use
of research data and evaluating outcomes
and effectiveness. Often, these solutions come
about through us trying out many different
options in practice.
Good examples of success are seen in tu-
tor-teachers and student-ambassadors, many
development networks for learning environ-
ments, and the MPASS.id single sing-on solu-
Jari Harvio
Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry
tion. We need more elements like these. How-
ever, it often happens that, just as the need
and benefits have been verified and it would
be time to start establishing standard practic-
es, the fear arises of funds dwindling. Uncer-
tainty of continuation may plague even those
projects that have been started energetically
in good faith.
The strength of the Finnish school sys-
tem has been the equality of its accomplish-
ments. All of the networks we have for knowl-
edge-based management and the sharing
of information should now be harnessed to
help maintain that strength. The Associa-
tion of Finnish eLearning Centre has success-
fully supported and facilitated co-creation in
this area.
A large number of Finnish municipalities
have budget deficits in 2019. The weak eco-
nomic situation presents challenges for the
development of ICT in municipalities. In the
future, in addition to sharing our experiences,
could we perhaps share our costs, decreasing
them for individual municipalities in general?
Yes we could! Working together, we will
succeed if we build the systems by basing
them on the customers’ specified needs and
involve expert purchasing organisations for
service acquisitions. Even the steering pro-
cesses for state financing and strategy can
be developed together. All organisations
should have their own development net-
works in which the roles and responsibilities
would be clear and far-reaching. In this way,
we could establish co-creative, participatory
ecosystems and platforms on which all par-
ties could do their share in a profitable way.
Positively.
|    02 | 201916
text 	 MARJO JOSHI
photo	 DESIGN ZILLIACUS
Developing
Online Degree
Programmes in
Higher Education
D
igitalisation and globalisation
of higher education (HE) have in-
creased access to degree-providing
education. Visions for future high-
er education call for flexible and open edu-
cation, as well as new approaches to degree
education. Online degree programmes (ODP)
offered fully online give students globally an
opportunity to access degree studies irrespec-
tive of location and even time.
National Collaboration
in Online Degree Education
eAMK (eAMK.fi) is a project funded by Finnish
Ministry of Education and Culture which aims
to develop year-round digital courses accessi-
ble to all students from Finnish universities of
applied sciences (UAS). As part of the project,
eAMK Online Degree Working Group was set
up to develop online degree education within
the context of universities of applied sciences
in Finland. The working group represents six
universities of applied sciences with degree
programmes in various fields, including busi-
ness, ICT and health care.
Joshi coordinates the working group, and she
explains that the group created a common defini-
tion for the term ‘online degree’, as it was used in
various ways and standardisation was needed.
The term was defined as “a degree that is offered
online and includes interactive, guided study and
real-time online meetings, which may be held at
specific times using specific platforms”.
According to her, when online degree ed-
ucation is developed with a “focus on the on-
line learner, pedagogy should be considered
in terms of design, support, implementa-
tion and environments. Pedagogical strat-
egy therefore needs to be integrated in the
construction of the entire online degree pro-
gramme.” Joshi presents her research at this
year’s Online Educa Berlin, on 27-29 Nov. The
theme of her presentation is Online Degree
Programmes in Higher Education – Pedagogi-
cal Strategy in a Digital Context.
Tips from Online Degree Students
The Online Degree Working Group has shared
good practices in a series of webinars tar-
geted for anyone interested in online degree
programme design and development. The
webinars have focused on various aspects of
online degree education, including pedagog-
ical and technical solutions, course design,
and guidance.
Joshi mentions that each webinar has had
a student representative from a different online
degree programme and UAS in Finland, and
their views have been valuable to the develop-
ment of online degree education as part of the
project. Some of the important aspects men-
tioned by the students were well-organised
studies and time management, clear instruc-
tions and contact with peers and teachers. The
webinar series continues in the autumn 2019
with two new webinars on student wellbeing
and student tips for online degree studies.
Pedagogical development
of Online Degree Education
Offering a degree programme fully online re-
quires input in terms of both pedagogy and
technology. Joshi is currently conducting re-
search on pedagogical design of online de-
gree programmes. According to her, holistic
design of online degree programmes is impor-
tant. The higher education institution needs
to consider how to implement the pedagogi-
cal strategy in a digital context.
Pedagogy is at the heart of designing
quality online learning. When the
entire degree is offered fully online, it
becomes even more important to focus on
pedagogy throughout the design.
Online degree studies enable studying while travelling, working or staying at home.
Read online degree students’ stories from BBA in International Business Online
(TUAS) at https://bbaonlinefinland.com/blog/
Marjo Joshi, works as a Senior Lecturer in the Faculty of
Engineering and Business at Turku University of Applied
Sciences (TUAS) and is responsible for BBA in Interna-
tional Business Online degree. She specialises in online
education and as part of Future Learning Design team, she
manages the pedagogical development of online degree
programmes. Her PhD research focuses on pedagogical
design of online degree programmes in Higher Education.
Contact for more information: marjo.joshi@turkuamk.fi,
https://www.linkedin.com/in/marjojoshi/
Meetatthisyear’sOnlineEducaBerlin2019:
https:// oeb.global/programme/speakers
Read more about eAMK Online Degree
Working Group:
https:// www.eamk.fi/en/pedagogy2/
online-degree/
02 | 2019    | 17
text JARMO VITELI, Tampereen yliopisto
illustration FREEPIK
H
ow do we develop ourselves and
lead our schools with knowl-
edge-based methods? For several
years now, the Tampere Research
Center for Information and Media (TRIM) has
been conducting a study on the progress of
digitalisation in comprehensive schools.
There are online self-assessment tools availa-
ble for pupils in comprehensive school grades
2, 5, and 8, and for general upper second-
ary school grade 1, as well as for teachers and
principals. All users of these tools obtain per-
sonal feedback about their digital profiles
immediately; when five teachers from one
school have provided their answers, the sys-
tem produces a digital profile for the school
so that the principal and teachers together
may study it and assess any possible devel-
opment needs. The information concerning all
schools in a certain municipality is offered to
the director of education of that municipali-
ty, thereby making possible knowledge-based
decisions on e.g. resource allocation and com-
petence development.
The project Comprehensive Schools in
the Digital Age (2017–2018) studied learning
and teaching practices from the viewpoint
of digitalisation: the use of digital technolo-
gies in educational institutions, the institu-
tions’ readiness to make use of such technolo-
gies, their use of new learning materials and
learning environments, and the standard of
digital competences. The project Comprehen-
sive Schools in the Digital Age was a part of
the implementation of the Government Plan
for Analysis, Assessment and Research for
2016, and it was carried out jointly by Turku
University Research Unit for the Sociology of
Education (RUSE) and the Tampere Research
Center for Information and Media (TRIM), un-
der the University of Tampere, with TRIM as
the project coordinator.
Increasingly often, schools have a com-
mon vision of digitalisation, and its realisation
is supported in work communities. In the over-
all planning of education, digitalisation is tak-
en into consideration in a more goal-oriented
manner than earlier. The goals of digital strate-
gies are evaluated in schools slightly more fre-
quently than before, and they are often taken
into account in teachers’ personal development
targets. However, issues still remain that need
to be developed further; we see them especial-
ly in regular quality assessments of digital on-
line and learning environments.
Digital competences
of teachers have improved
Digital competences of teachers improved
over the years of the study. This development
of competences was aided by teachers’ active
everyday use of digital services and software,
supplementary training on digital subjects,
and teachers’ confidence in their own teach-
ing skills. According to the study, a good mas-
tery of digital skills is more common among
young teachers (under 40) and male teachers
than among female teachers and more aged
teachers. The researchers recommend target-
ing supplementary training more equally and
focusing on teachers over 40 years of age. It
is also recommended to pay attention to the
competences of special needs teachers when
planning supplementary training.
Improvement needed in pupils’
digital competences and the use of
digital materials
Over the years under review, no changes oc-
curred in the digital competences of pupils.
The test results indicating pupils’ skills re-
mained satisfactory, at best, in all measured
areas. In their report, the researchers recom-
mend long-term monitoring and assessment
of pupils’ competences. The methods used in
learning in schools are still largely focused
on books, notebooks and handouts, leaving
few opportunities for the increasing of digi-
tal skills. This study indicates that pupils’ ac-
tive roles as users of information and commu-
nications technologies (ICT), emphasised in
the extensive competence goals of the nation-
al core curriculum, have not as yet been com-
pletely realised in practice. Teachers use digi-
tal tools and other software as well as digital
learning materials in their teaching more ex-
tensively than before, but no similar develop-
ment has been detected to take place among
KNOWLEDGE-BASED MANAGEMENT:
Digitalisation
in basic education
has progressed
The teacher’s assessment tool
OPEKA: www.opeka.fi
The principal’s assessment tool
ROPEKA: www.ropeka.fi
The pupil’s assessment tool
OPPIKA: www.oppika.fi
|    02 | 201918
Recommendations
on the basis of the study:
A specific tutor system should be developed for school principals and
directors. The system would help principals in drafting strategies and
monitoring these as well as in encountering the many other challeng-
es they face when change-managing their schools.
Tutor-teacher activities should be further improved to support teach-
ers’ technological and pedagogical competences; tutor-teacher activities
should be established as a standard form of schoolwork development.
Pupils still show a significant lack of tools skills and a deficient mas-
tery of the basics of ICT. There is every reason for schools to address
these issues seriously, making sure pupils can gain a sufficient under-
standing of tools so that they can apply their skills to different digital
applications and productions. There is reason to consider intensifying
the teaching of digital skills and basic ICT so that the equality of educa-
tion could be realised in these key skills and competences as well.
The collection of reliable data and knowledge-based management are
there to support the development of schools. Therefore, the long-term
monitoring of the digitalisation process in schools is important from
the viewpoints of pupils, teachers and principals alike. In that way,
we will be able to ensure the realisation of equality for pupils both
within municipalities and in the different parts of Finland.
pupils. During class, the primary users of
technologies are teachers even though pupils
in their early years at school already have a
great deal of experience in e.g. the production
of digital contents of different kinds. In their
answers, pupils estimate the use of digital re-
sources in teaching to be much lower than
what the teachers indicate in their answers.
According to the results, pupils’ digital compe-
tences are strongly connected to a diverse use
of digital technologies.
Additional information
•	 ResearchDirectorJarmoViteli,UniversityofTampere,Tam-
pereResearchCenterforInformationandMedia,TRIM,
tel. 0500 731 237, firstname.lastname@tuni.fi
•	 Researcher Erika Tanhua-Piiroinen,
tel. 1 909 0657, firstname.lastname@tuni.fi
•	 ProjectResearcherSuvi-SadettaKaarakainen,Universityof
Turku,ResearchUnitfortheSociologyofEducation(RUSE),
tel. 050 354 7193, firstname.lastname@utu.fi
•	 thechairmanoftheprojectsteeringgroup Development
ManagerTeroHuttunen,MinistryofEducationandCulture,
tel. 0295330219, firstname.lastname@minedu.fi
*
*
*
*
02 | 2019    | 19
text 	 MERJA SAARELA, HÅKAN EFTRING
	and KAISA HONKONEN
photo 	NIINA KESÄMAA
E
qual access to education for un-
der-represented people and for people
with disabilities has lately become an
important aim for higher education
institutions (HEI). It challenges HEIs to devel-
op fresh and effective inclusive strategies to
ensure access for everyone. An awareness of
the diversity and principles of Universal De-
sign for Learning (UDL) are crucial in order to
develop inclusive education to meet effective-
ly the needs of all students, to design learn-
ing environments and to foster knowledge
and learning skills for everyone. The scope of
UDL is based on three main principles (Rose &
Gravel, 2010):
1.	 providing multiple means of engagement;
2.	providing multiple means of representa-
tion; and
3.	providing multiple means of action and
expression.
These principles address means by which
students are engaged in learning, means by
which information is presented to the stu-
dent, and means by which the student is re-
quired to express what they know. For im-
plementing UDL principles, there are simple
Universal Design Instructions (UDI) that help
to consider aspects of learning; including in-
structional climate, interaction, physical envi-
ronments and products, delivery methods, in-
formation resources and technology, feedback,
and assessment (Burgstahler, 2019).
As a result of wider use of eLearning and
on-line delivery of courses as an alternative
or a complimentary to face-to-face offerings,
there is an expanded access to higher edu-
cation across population and diverse groups.
While eLearning may offer great opportunities
to students with various background, there
are still accessibility challenges to be solved.
Despite many technical standards available
and specifics to make eLearning platforms ac-
cessible, the pedagogical and didactic per-
spective of accessibility is rarely fully met. Of-
ten the case is that students can access to the
eLearning platform, but not to contents, re-
sources, activities, collaboration and interac-
tion tools.
The ERASMUS+ project Towards Inclusive
eLearning: Improving Accessibility of eLearn-
ing in Higher Education from Universal De-
sign for Learning perspective (TINEL) is at-
tempting to increase the knowledge and use
of UDL principles in higher education practic-
es (www.hamk.fi/tinel). The project has a tri-
ple focus on improving Universal Design for
eLearning (UDeL):
1.	 to enhance access, active participation,
and learning performance of disadvan-
taged HEI students.
2.	to support the professional development
of educators in their pedagogical and tech-
nological skills so they will be able to im-
prove the accessibility of eLearning.
3.	to contribute to a greater understanding
and responsiveness to social, ethnic, lin-
guistic, and cultural diversity amongst stu-
dents.
A Call for Proposals
As a part of TINEL project, a Call for Propos-
als was launched to present the current best
practice initiatives for inclusive and flexible
education in eLearning and blended learning.
Proposals providing an overview of the land-
scape and diversity of UDeL were chosen to be
rewarded and extended into articles. Reward-
ing was done at the UDeL 2019 Conference in
Jyväskylä, Finland on the 28th – 29th of Au-
gust. Rewarded proposals are:
•	 Aalto University, Finland: Nordic Rebels: A
Blended Approach to Fix Higher Education
•	 University of Agder, Norway: Digital com-
petency – An introductory course to digital
tools for education and collaboration
•	 Häme University of Applied Sciences, Fin-
land: The Video Documentary “Songs from
the Life” as a part of final thesis of three
students (Bachelors of Social Services)
•	 University of Jyväskylä, Finland: Crossing
borders without travel: Virtual exchange
practices for student.
A diversity of UDeL
The case Songs from life describes the teach-
er-student level approach in which the teach-
er needs to react to a problem that arises
during a course to accommodate a specif-
ic student situation. This situation was not
planned or predicted before the start of the
course, but the teacher became aware of a sit-
uation and a specific pedagogical solution for
a student with difficulties in concentration
and textual expression. The solution was to
allow the student to make a video documen-
tary. Further on, this could be planned as an
alternative for all students when the course
is given again. This is one way of moving to-
wards UDL step by step. When a teacher be-
comes aware of a student’s preferences, the
solutions to this increased diversity will be
consciously planned in the future to improve
the course for all students.
The case Digital competency provides a
proactive approach to UDeL at course level.
Teachers planned and thoroughly tested the
accessibility of a new eLearning course with a
target group of students who have challenges
with sight, hearing and language. The focus
was largely on technical accessibility of the
learning platform and content and on a diver-
sity of students with disabilities.
The case Pedagogy is at the heart of de-
signing quality online learning. When the
entire degree is offered fully online, it be-
comes even more important to focus on ped-
agogy throughout the design. describes a
top-down, proactive approach. The initiative
originates at the department level, which en-
couraged the teacher to introduce the possi-
bility of virtual exchange (VE) visits as well as
physical exchange visits into a campus-based
course. The case considers students who are
able-bodied as well as students with different
Towards
Universal Design for eLearning
within TINEL project
|    02 | 201920
challenges. Students have a possibility to gain
experience from intercultural dialogues with
students from different countries. The com-
mon way is study exchanges, but this is not
a preferred solution for all students for finan-
cial, family, work, personal or health reasons.
Students might not be able to afford such a
visit, or are too shy, to go abroad for a long pe-
riod, or circumstances could be such that they
need to work or take care of a family member
at home. VE was the solution to this problem,
changing the course from being only cam-
pus-based to be a blended learning course
with a multitude of interaction possibilities
between students. The focus from the teacher
is pedagogic solutions and accessible technol-
ogy, which is decided between collaborating
students from different countries.
The case Nordic Rebels has a more philo-
sophical and reflective perspective about how
students learn in society and furthermore
how university courses and pedagogy should
change from being lecture-based to being stu-
dent-focused, by creating meaningful learn-
ing experiences for all students. Blended
learning and flipped classroom methods are
presented as good examples of how technol-
ogy can help in going this direction. The case
describes a top-down, proactive approach at
the societal and course levels, and portrays
UDL as a solution and an aid to understand-
ing academic diversity and individual differ-
ences among students, for example a “mix-
ture of nationalities, genders, disciplines and
prior work experience” as well as consider-
ing “students working alongside their stud-
ies” and being able to study at their own pace,
due to varying English skills or prior experi-
ence in the subject. Also, by giving the stu-
dents a sense of course flexibility, the teacher
can lower the threshold and allow the stu-
dents to suggest course changes that support
their learning.
ThefocusisontheeverydayuseofUDeL
The TINEL project aims to develop resources
for HEI’s staff to support the implementation
of UDeL in practise. The focus is on the every-
day use of UDeL in teaching and learning ac-
tivities.
Presented four cases provide current sit-
uation of applied UDeL in HEIs. Learn more
about presented cases from https://unlimited.
hamk.fi/universal-design-for-learning-udl.
A longer version of this article (Saarela et.
al 2019) originally appeared on HAMK Unlim-
ited Journal on August 29th, 2019.
References
Burgstahler, S. (2019). Equal access: Universal design of
instruction. Retrieved 4.10.2019 from https://www.wash-
ington.edu/doit/universal-design-instruction-1 .
Rose, D. H. & Gravel, J. W. (2010). Universal design for
learning. In P. Peterson, E. Baker & B. McGraw (Eds.),
International Encyclopedia of Education (pp. 119-124).
Oxford: Elsevier.
Saarela, M., Eftring, H., Petrie, H., Torkildsby, A. B., & La-
donlahti, T. (2019). Improving Accessibility of eLearning
in Higher Education from Universal Design for Learning
Perspective. HAMK Unlimited Journal 28.8.2019.
Retrieved 19.10.2019 from https://unlimited.hamk.fi/
ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/improving-accessi-
bility-of-elearning.
Picture 1 Rewarded proposers: Judit Hahn, Mikko Romppainen, Rune Andersen and Adithya Varadarajan.
More about the project from
the TINEL Project website
www.hamk.fi/tinel.
02 | 2019    | 21
SeOppi 2/2019
The Association of Finnish eLearning Centre is a national association promoting use, research and development of digital education solutions in
companies, educational institutions and other organizations. Our goal is to activate members to develop and deploy high quality digital education
solutions. The association acts as a forum for co-operation in the field of digital learning and has a strong role as an unbiased and non-profit pro-
moter of the field.
Information services
Our association provides information on cur-
rent developments in the field. We spread
the best practices and create new knowledge
in co-operation with our members. On our
website you will find eg. the latest news and
events in the industry.
Networks
Our association connects eLearning provid-
ers, schools, institutes, municipalities, policy
makers and HR developers - as a member you
contribute to the development of the digital
learning industry.
The Association of Finnish eLearning Centre opens doors to new ideas in digital learning
Support services
•	 SeOppi is the only Finnish member mag-
azine in the field of digital learning. It
reaches eLearning professionals widely.
•	 eEemeli competition is an annual qual-
ity competition for Finnish e-learning
products and services. The competition
promotes high-quality and innovative
e-learning solutions.
•	 We actively co-ordinate and participate in
eLearning events gathering and sharing
industry knowledge.
Office
info@eoppimiskeskus.fi
Crazy Town, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna
phone +358 40 827 6378
Kaisa Honkonen | project coordinator
phone +358 50 595 4573
kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi
Niina Kesämaa | project assistant
phone +358 40 827 6378
niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
Piia Keihäs | project coordinator
phone +358 40 860 1494
piia.keihas@eoppimiskeskus.fi
Titi Tamminen | executive director
phone +358 40 869 6306
titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi
Project personnel
People working on projects can be reached
via info@eoppimiskeskus.fi.
www.eoppimiskeskus.fi
www.facebook.com/seoppi
www.twitter.com/eoppimiskeskus
Jari Harvio
Tarmo Toikkanen
Titi Tamminen
Niina Kesämaa Kaisa Honkonen
Join our team
and become
a member now!
Staff
A promoter and networker of digital learning
The Association of Finnish eLearning Centre | The Board of Directors 2019
Chairman of the board
Jari Harvio | Hämeenlinnan kaupunki
Deputy chairman of the board
Tarmo Toikkanen | Lifedu Oy
Members of the Board
Lauri Saarinen | Espoon seudun koulu-
tuskuntayhtymä Omnia
Mervi Palander | Claned Group Oy Ab
Henri Karjalainen | Qridi
Sanna Brauer
Soili Meklin
Jari Kinnula | Otavia
Deputy Members of the Board
Kirsti Timperi | TIEKE Tietoyhteiskunnan ke-
hittämiskeskus ry
Anni Autere-Kesti | Rateko
Maarit Pihkala | Fingo ry
Jarmo Viteli
Irma Mänty | Laurea
Jaana Kullaslahti | HAMK
Katri Lehtovaara
Sakari Eränen
Council of Finnish eLearning
Chairman Tarmo Toikkanen
Piia Keihäs
02 | 2019    | 23
Members of the Association of Finnish eLearning Centre
Suomen eOppimiskeskus ry:n yhteisöjäsenet
Kannattavat yhteisöjäsenet | Supporting members:
Päättävät yhteisöjäsenet | Organization members:
Alfasoft Oy
www.alfasoft.fi
Claned Group Oy Ab
www.claned.com
Didactec Oy Ltd.
www.didactec.fi
Discendum Oy
www.discendum.com
Edulytics Oy
www.edudata.io
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
- InnoOmnia | Omnia, the Joint Authority of
Education in Espoo Region
www.omnia.fi
Fioca Oy
www.fioca.fi
Flowbox Oy
www.flowbox.fi
HCI Productions Oy
www.hci.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK | Häme
University of Applied Sciences
www.hamk.fi
Hämeen kesäyliopisto | The Summer University of
Häme
www.hameenkesayliopisto.fi
Hämeenlinnan kaupunki | The City of Hämeenlinna
www.hameenlinna.fi
Ilona IT oy
www.ilonait.fi
Innowise
www.innowise.fi
itslearning AS
www.itslearning.fi
Johtajuustaito.fi Oy Mattila
www.johtajuustaito.fi
JRR Service Oy
www.jrrservice.com
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www.jamk.fi
Kinda Oy
www.kinda.fi
Kopiosto ry
www.kopiosto.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu
www.laurea.fi
LifEdu Oy
www.lifelearnplatform.com
Linnan Kehitys Oy
www.linnan.fi
Metaverstas Oy
www.metaverstas.fi
Mindhive Tmi
www.mindhive.fi
Nethunt Oy
Osuuskunta Pöllökartano
pollokartano.fi
Otavan Opisto, Internetix
www.internetix.fi
Otavan Opiston Osuuskunta
www.ooosuuskunta.fi
Pedapoint Oy
www.pedapoint.fi
Promentor Solutions Oy
www.promentor.fi
Qridi Oy
www.qridi.fi
Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO
www.rateko.fi
Sanoma Pro Oy
www.sanomapro.fi
Somea Oy
www.somea.org
Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Finnish
Development NGOs – Fingo
www.fingo.fi
Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus
– COSS ry | COSS - the Finnish Centre for Open
Systems and Solutions
www.coss.fi
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy |
Humak University of Applied Sciences
www.humak.fi
Suomen oppimispelit ry
www.suomenoppimispelit.fi
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
www.tieke.fi
Velis & Remis Oy
www.velisetremis.com
Vidrio Oy
www.vidrio.fi
YaClass
www.yaclass.fi
EcoOnline Oy
www.ecoonline.fi
Festo Oy, Didactic
www.festo.fi
Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut
HY+
hyplus.helsinki.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
| South-Eastern Finland University of Applied
Sciences
www.xamk.fi
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
www.winnova.fi
Opintokeskus Sivis
www.ok-sivis.fi
Tampereen aikuiskoulutuskeskus | Tampere Adult
Education Centre
www.takk.fi
Vero-opisto
www.vero.fi

Recommended

Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok... by
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Suomen eOppimiskeskus ry
1.6K views31 slides
SeOppi-lehti 2/2016 by
SeOppi-lehti 2/2016SeOppi-lehti 2/2016
SeOppi-lehti 2/2016Suomen eOppimiskeskus ry
3.3K views24 slides
SeOppi 1/2017 by
SeOppi 1/2017SeOppi 1/2017
SeOppi 1/2017Suomen eOppimiskeskus ry
1.8K views32 slides
SeOppi 2/2017 by
SeOppi 2/2017SeOppi 2/2017
SeOppi 2/2017Suomen eOppimiskeskus ry
4K views32 slides
Oppimisanalytiikka tulee - oletko valmis? by
Oppimisanalytiikka tulee - oletko valmis?Oppimisanalytiikka tulee - oletko valmis?
Oppimisanalytiikka tulee - oletko valmis?Suomen eOppimiskeskus ry
5.9K views30 slides
SeOppi 1/2019 by
SeOppi 1/2019SeOppi 1/2019
SeOppi 1/2019Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K views36 slides

More Related Content

What's hot

VALO oppilaitoksissa by
VALO oppilaitoksissaVALO oppilaitoksissa
VALO oppilaitoksissaTomi Toivio
2.2K views100 slides
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh... by
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Suomen eOppimiskeskus ry
716 views41 slides
SeOppi 2/2018 by
SeOppi 2/2018SeOppi 2/2018
SeOppi 2/2018Suomen eOppimiskeskus ry
927 views36 slides
SeOppi 2/2012 by
SeOppi 2/2012SeOppi 2/2012
SeOppi 2/2012Suomen eOppimiskeskus ry
1.7K views32 slides
SeOppi 1/2012 by
SeOppi 1/2012SeOppi 1/2012
SeOppi 1/2012Suomen eOppimiskeskus ry
983 views32 slides
SeOppi 1/2015 by
SeOppi 1/2015SeOppi 1/2015
SeOppi 1/2015Suomen eOppimiskeskus ry
5K views32 slides

Similar to SeOppi 2/2019

Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja... by
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Kari Mikkelä
44 views4 slides
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa... by
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...Mindtrek
9 views24 slides
SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi by
SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opiSeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi
SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opiSuomen eOppimiskeskus ry
2.8K views31 slides
SeOppi 2|2014 by
SeOppi 2|2014SeOppi 2|2014
SeOppi 2|2014Suomen eOppimiskeskus ry
2.3K views20 slides
eOppivan esittely toukokuu 2018 by
eOppivan esittely toukokuu 2018eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppivan esittely toukokuu 2018eOppiva
7.3K views10 slides
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi... by
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Sitra the Finnish Innovation Fund
2K views41 slides

Similar to SeOppi 2/2019(20)

Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja... by Kari Mikkelä
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Organisaation oppimista tuetaan digitaalisesti - Suomalaisilla asiakkailla ja...
Kari Mikkelä44 views
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa... by Mindtrek
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Täytä velvollisuudet ja hyödynnä mahdollisuudet – käytännön työkaluja regulaa...
Mindtrek9 views
eOppivan esittely toukokuu 2018 by eOppiva
eOppivan esittely toukokuu 2018eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppivan esittely toukokuu 2018
eOppiva7.3K views
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? by Business Arena Oy
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy793 views
Verkko opas esitelmä kuopiossa 05102012 Tapio Kuure by Koordinaatti
Verkko opas esitelmä kuopiossa 05102012 Tapio KuureVerkko opas esitelmä kuopiossa 05102012 Tapio Kuure
Verkko opas esitelmä kuopiossa 05102012 Tapio Kuure
Koordinaatti411 views
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia by Pia Adibe
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaaliaAdibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Adibe sosiaalinen media tarjoaa runsaasti potentiaalia
Pia Adibe239 views
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019 by CMAD Finland
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
Heikki polonen oaj-areena-cmad2019
CMAD Finland557 views
Suomen eOppimiskeskus ry edistää oppimisen uutta toimintakulttuuria by Suomen eOppimiskeskus ry
Suomen eOppimiskeskus ry edistää oppimisen uutta toimintakulttuuriaSuomen eOppimiskeskus ry edistää oppimisen uutta toimintakulttuuria
Suomen eOppimiskeskus ry edistää oppimisen uutta toimintakulttuuria
Oppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmasta by Taivassalo Minna
Oppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmastaOppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmasta
Oppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmasta
Taivassalo Minna456 views
Suomen eOppimiskeskus ry by Titi Tamminen
Suomen eOppimiskeskus rySuomen eOppimiskeskus ry
Suomen eOppimiskeskus ry
Titi Tamminen376 views
LOPS2016 ja TVT - Ähtärin ja Virtain lukiot 16.1.2016 by Aki Luostarinen
LOPS2016 ja TVT - Ähtärin ja Virtain lukiot 16.1.2016LOPS2016 ja TVT - Ähtärin ja Virtain lukiot 16.1.2016
LOPS2016 ja TVT - Ähtärin ja Virtain lukiot 16.1.2016
Aki Luostarinen593 views
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista by Matleena Laakso
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksistaOpetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Opetusteknologian trendit ja vinkkejä sovelluksista
Matleena Laakso515 views
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä by Kari Mikkelä
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjäTarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä
Tarjolla sinullekin: Sähköisiä oppimisympäristöjä
Kari Mikkelä54 views

More from Suomen eOppimiskeskus ry

Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu by
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivuOpettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivuSuomen eOppimiskeskus ry
464 views1 slide
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks... by
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K views25 slides
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo... by
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...Suomen eOppimiskeskus ry
1.1K views23 slides
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila by
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaDigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaSuomen eOppimiskeskus ry
1.3K views21 slides
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto by
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoDigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoSuomen eOppimiskeskus ry
1.2K views41 slides
Mediatiedot SeOppi 2/2018 by
Mediatiedot SeOppi 2/2018Mediatiedot SeOppi 2/2018
Mediatiedot SeOppi 2/2018Suomen eOppimiskeskus ry
181 views1 slide

More from Suomen eOppimiskeskus ry(20)

DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaDigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoDigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio by Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena VainioPoluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans... by Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale... by Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius... by Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, InnofactorDigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
DigiKilta: Qridi - Henri Karjalainen, pedagogiikka ja asiakkuudet, Qridi Oy by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Qridi - Henri Karjalainen, pedagogiikka ja asiakkuudet, Qridi OyDigiKilta: Qridi - Henri Karjalainen, pedagogiikka ja asiakkuudet, Qridi Oy
DigiKilta: Qridi - Henri Karjalainen, pedagogiikka ja asiakkuudet, Qridi Oy

SeOppi 2/2019

 • 1. Suomen eOppimiskeskus ry  | e-oppimisen edistäjä ja verkottaja 02|2019 Digiajan syväoppiminen vaatii dialogiosaamista Developing Online Degree Programmes in Higher Education5 17 Tiedolla johtaminen: Perusopetuksen digitalisaatiossa tapahtunut kehitystä6 Oivalluksia avoimista oppimis- ympäristöistä 12
 • 2. 20 SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla Suomessa ilmestyvä lehti, jota julkai- see Suomen eOppimiskeskus ry. Lehti tarjoaa ajankohtaista ja syventä- vää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuotteista ja ratkaisuista sekä niiden hyödyntämisestä. Lehti edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetusratkaisujen käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa alan parhaiden asiantuntijoi- den voimin. ISSN-NUMERO | 1795-3251 PAINOSMÄÄRÄ  |  2 700 kpl ILMOITUSMYYNTI JA AINEISTO Niina Kesämaa +358 40 827 6378 info@eoppimiskeskus.fi ULKOASU JA TAITTO  |  MAK Media Oy PAINO | Forssa Print KANSIKUVA | Dreamstime SeOPPI-LEHTI 02 | 2019 KUSTANTAJA Suomen eOppimiskeskus ry Crazy Town Viipurintie 4 13200 Hämeenlinna PÄÄTOIMITTAJA Titi Tamminen +358 40 869 6306 titi.tamminen@ eoppimiskeskus.fi Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Neukkarissa kuultua 5 Digiajan syväoppiminen vaatii dialogiosaamista 6 Tiedolla johtaminen: Perusopetuksen digitalisaatiossa tapahtunut kehitystä 8 Suomen eOppimiskeskukselle toiminnanjohtaja 9 Arviointi tekee näkyväksi – uskallanko oppia? 10 Opintopiirit aikuisoppijan tueksi 11 Oppimateriaalin valinta verkkokurssille 12 Oivalluksia avoimista oppimisympäristöistä 13 Onnittelut 60-vuotiaalle ITK:lle vuonna 2050! Articles in English 16 Editorial 17 Developing Online Degree Programmes in Higher Education 18 Knowledge-based management: Digitalisation in basic education has progressed 20 Towards Universal Design for eLearning within TINEL project 12 |    02 | 20192
 • 3. Itse tein ja säästin ”Tee se itse” -teema näyttää vaikuttavan juu- ri nyt monella rintamalla opetus- ja oppimis- teknologian sekä tuki- ja koulutusmallien kehityksessä. Moni koulutuksenjärjestäjä ra- kentaa tai rakennuttaa uusia ja täysin omiin tarpeisiin räätälöityjä ekosysteemejä säh- köisten oppimisympäristöjen, järjestelmien ja -analytiikan hallintaan. Jopa sähköisiä oppi- materiaaleja tuotetaan ihan itse omalle orga- nisaatiolle. Mikä kokonaisratkaisu sitten kenellä- kin parhaiten pitkässä juoksussa kannattaa? Missä määrin tehdään itse? Missä määrin teettää ostopalveluna yritysten kanssa yh- teistyössä? Mitä se maksaa, ja kuka lopulta vastaa mistäkin? Myös itse tehden syntyy varmasti uu- sia ja raikkaita ideoita ja innovaatioita. Nii- hin liittyvien hyvien käytänteiden leviä- minen onkin sitten jo toinen juttu. Voisiko tässä ratkaisuina olla yhteistyöverkostot, yh- teiset standardit, avoin lähdekoodi, ja näi- den avulla ainakin jossain määrin avoimet ratkaisut ja rajapinnat? Miten olisi yhteis- työ verkostoissa toimien – tai jopa yhteiske- hittäminen? Ihan itse tehdessä saattaa maisema hä- vitä ympäriltä – se kuuluisa metsä puilta. Haasteeksi voi tulla myös pitkäjänteisyy- den ja johdonmukaisuuden puute, sillä ke- hitys- ja ylläpitokuluista yksin vastaaminen harvoin on edullisin vaihtoehto. Vaikka pa- lapelissä olisi jo mukana hyviä teknologisia innovaatioita, kehittäjäopettajia ja julkisen sektorin tahoilta hyvää yritysyhteistyötä, us- konpuute voi vaivata pitkäjänteisessä ke- hittämisessä. Selkänojaa tarvitaan erityises- ti silloin, kun tehdään itse uutta, ja etenkin kun uutta asiaa otetaan käyttöön ja kehite- tään toimintakulttuuria. Valtiontalouden tarkastusviraston vii- meisimpien tarkastuskertomusten (Yleissi- vistävän koulutuksen opetus- ja oppimis- ympäristöjen digitalisointi 7/2019) mukaan Suomessa digitalisoinnin ohjausta ja hal- lintaa vaikeuttavat heikko tietoperusta ja ohjauksen epäselvät lähtökohdat. Tarkas- tuskertomusten mukaan opetus- ja oppi- misympäristöjen digitalisointi on ilmiönä, toimintana ja sääntelyn kohteena monimut- kainen ja se heikentää digitalisoinnin tie- donhallintaa. Hajanainen rahoitusmalli on puoles- taan johtanut siihen, että eri toimijat tekevät päällekkäistä kehitystyötä ja hallinnointi- kustannukset kasvavat. Tuloksellisuustar- kastuskertomuksen mukaan digitalisoinnin kehittäminen valtakunnallisesti edellyttää lähtökohtien ja suunnan selventämistä, ko- keiluja ja toimivia ohjausvälineitä. Digita- lisointia ja sen hallintaa ohjaavat ja sääte- levät kuitenkin monet vielä puutteellisesti tunnetut tekijät, sillä digitalisoinnin rat- kaisut eivät synny yksinomaan hyviä käy- täntöjä seuraamalla, tutkimustietoa hyö- dyntämällä tai tuloksia tai vaikuttavuutta arvioimalla. Usein ratkaisut syntyvät vasta kokeilemalla eri vaihtoehtoja käytännössä. Tutoropettaja- ja oppilasagenttitoiminta, monet oppimisympäristöjen kehittämisver- kostot ja esimerkiksi MPASS.id -kirjautumis- ratkaisu ovat hyviä esimerkkejä onnistumi- sista. Sellaisia elementtejä tarvitaan lisää. Kuitenkin juuri kun tarve ja hyödyt on vasta Jari Harvio Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry Pääkirjoitus saatu todennettua, ja toimintaa pitäisi alkaa vakiinnuttaa pysyväksi käytännöksi, nousee esille pelko rahoituksen hiipumisesta. Epä- varmuus jatkuvuudesta vaivaa hyvälläkin energialla aloitettua tekemistä. Suomalaisen koulujärjestelmän vahvuus on ollut saavutusten tasaisuus. Tiedon jaka- minen ja tiedolla johtamisen verkostot kan- nattaa nyt hyödyntää tämän vahvuuden yl- läpitämiseksi. Suomen eOppimiskeskus ry on onnistuneesti tukenut ja fasilitoinut yh- teiskehittämistä tällä alueella. Isolla osalla kunnista on tulossa ali- jäämäinen budjetti vuodelle 2019. Heik- ko taloustilanne aiheuttaa haasteita myös kuntien IT-kehittämiseen. Olisiko jatkossa kokemusten jakamisen lisäksi myös kustan- nusten jakaminen ja siten kuntakohtaises- ti niiden keventäminen yleiselläkin tasolla mahdollista? Kyllä on. Siinä onnistutaan yhdessä, kun rakennetaan asiakkaiden omille tarvemää- rittelyille perustuvia kokonaisuuksia ja ote- taan hankinnan asiantuntijayritykset mu- kaan palvelujen ostamiseen. Myös valtion rahoitus- ja strategian ohjausprosesseja voi- daan kehittää yhdessä. Kaikilla organisaa- tioilla tulisi olla oma kehittämisverkoston- sa, jossa vastuu ja roolit olisivat selkeät ja kauaskantoiset. Näin voisimme synnyttää sellaisia yhteiskehittämiseen osallistavia ekosysteemejä ja alustoja, joissa jokainen taho saa itse tehdä oman osuutensa kannat- tavasti. Ihan oikeasti. 02 | 2019    | 3
 • 4. M aailmalla kiehuu. Öykkärimäi- set johtajat näyttävät mallia, saavat kansojen yhtenäisyyden rakoilemaan ja ihmiset uhitte- lemaan toisilleen. Olen havainnut meillä Suo- messakin oppimateriaalien pienessä padassa kuplintaa ja toisten kunnioituksen puutetta. Kerron kaksi esimerkkiä mutta lopetan posi- tiivisiin uutisiin. Touhukas yrittäjä on löytänyt opiston laa- dukkaat avoimet oppimateriaalit verkosta. Hän näppärästi paketoi ne omiin kansikuviin- sa ja laittoi myyntiin omaan verkkokauppaan- sa, Tieran kauppaan ja kaikkialle. Avoimia oppimateriaaleja (lisenssi CC BY-SA) saa kyl- lä myydä, eli sinänsä ongelmaa ei ole, mut- ta avoin lisenssi ehdottomasti edellyttää teki- jöiden, sisällön alkuperäisen julkaisupaikan sekä avoimen lisenssin mainitsemista joka yhteydessä. Tämän yrittäjän kaupassa asiakas näkee nämä tiedot vasta ostotapahtuman yh- teydessä. Esitteissä ja netissä tietoja ei näe. Rikkooko yrittäjä Creative Commons -li- senssin ehtoja vai ei on rajatapaus (esittees- sähän ei ole koko sisältöä, vain se kansi ja nimi), mutta vilpilliseltä toiminta joka ta- pauksessa vaikuttaa, kun sisällön tekijöitä ei tuoda avoimesti esiin. Toimintaan voinee puuttua esim “sopimaton menettely liiketoi- minnassa” -lain perusteella. Onkin hyvä muistaa, että tekijänoikeus- laki on vain yksi meidän laeistamme ja ne kaikki ovat voimassa. Vaikka tekijänoikeus jotain sallisi, on hyvä miettiä kokonaiskuvaa. Ja plagiointi ei koskaan ole hyvä uraliike, yk- silölle tai yritykselle. Toinen esimerkki oli HS:n mielipidekir- joituksessa 13.9. jossa oppilaan vanhempi oli pöyristynyt, kun opettajat liimaavat harjoi- tustehtävien valokopioita lasten vihkoihin. Hän peräänkuulutti opettajia kunnioittamaan lakeja ja esimerkillään näyttämään mallia. Tästä asiasta olen kahta mieltä. Ensinnäkin opettajien tulisi kunnioittaa toisten tekijänoikeuksia ja toimia esimerkilli- sesti. Toisaalta, tekijänoikeuksia pitkään op- pilaitoksissa kouluttaneena tiedän, että ky- seinen laki on todella sotkuisen kiemurainen ja että harvassa oppilaitoksessa on minkään- laisia ohjeita tai linjauksia opetushenkilös- tölle. Pääosa opettajistamme toimii oman mutun perusteella ja välillä tulee mokattua. Onneksi koko sotkuisen tekijänoikeusviida- kon voi tiivistää yhteen ohjenuoraan: “Älä ärsytä oikeudenhaltijoita” Toinen näkökulma on toisaalta se, että opettajat ovat mahdollisesti toimineet täysin lain mukaisesti. Vaikka Kopioston kopiolupa ei salli 20 sivun kopioimista harjoituskirjoista, ei- vät harjoitukset (aineistotehtäviä lukuunotta- matta) ole tekijänoikeussuojan piirissä lain- kaan, joten niiden (ja vain niiden) kopioiminen tarpeen mukaan oppilaille on tekijänoikeuden kannalta sallittua. Toki taas on hyvä muistaa, että muitakin lakeja on olemassa ja systemaat- tinen oppimateriaalikustantajan toiminnan haittaaminen ei ehkä ole hyvä veto. Mutta opettajien on hyvä myös tietää oma liikkuma- varansa ja esimerkiksi kopioida harjoituksia tai selittäviä piirroksia oman opetuksensa tueksi, kun se on perusteltua ja lainmukaista. Loppuun nosto. Uutisissakin vuosien ajan riepoteltu DSM-direktiivi uudistaa Euroopan tekijänoikeuslakeja. Huolta on esim. sisältö- palveluiden toimivuudesta tai lasten urhei- lutapahtumien videoinnista, mutta opettajil- le on valoa tunnelin päässä. 4. artikla vaatii, että kaiken suojatun materiaalin “käyttö ope- tuksen havainnollistamiseksi, mukaan lu- kien suojatussa verkkoympäristössä tapahtu- va opetus” on sallittava. Saako niitä verkkovideoita siis esittää opetuksessa? Vastaus on “jyrkkä ehkä” vie- lä tämän lukuvuoden, mutta jos ja kun laki saadaan päivitettyä direktiivin mukaiseksi keväällä, ensi syksystä alkaen opettajat voi- vat havainnollistamistarkoituksessa käyttää kaikkea aineistoa, myös sitä Youtubea. Tarmo Toikkanen eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Neukkarissa kuultua Suomen eOppimisen neuvottelukunnan kolumni |    02 | 20194
 • 5. teksti SANNA RUHALAHTI, HAMK Edu kuva SANNA RUHALAHTI & AMANDA AHO Digiajan syväoppiminen vaatii dialogiosaamista vioinnin viitekehys, jossa oppimisen teot kuvataan syvenevää osaamista tukevin osaa- misverbein ja oppiminen sekä osaamisen ke- hittäminen tapahtuvat oppijayhteisöissä niin digisti kuin kasvokkain. Lopuksi Entistä vahvempi jatkuvan oppimisen osaa- misperustaisuuden vaade haastaa oppimis- muotoilun yhteisöllisen oppimisen ja dialogi- sen tiedonrakentamisen äärellä. Tämä vaatii opettajalta käytännön tekoina vahvaa peda- gogista osaamista. Syväoppimiseen suuntaa- va malli tarjoaa käytännönläheisen lähes- tymisen, kun osaamisperustaista opetusta kehitetään digitaalisen monimuoto-opetuk- sen kontekstissa. Opetuksen kentällä yhtei- söissä tapahtuvaa tiedonrakentamista ja luomista varten tarvitaan tulevaisuudessa entistä laajempaa dialogiosaamista, jotta op- piminen kehittää korkeamman tason ajatte- lutaitoja esim. soveltamista, analysointia ja uuden tiedon luomista. Dialogiosaamisen kehittämisen osalta yhteisön osallistujia valmistetaan työskente- lemään tasavertaisesti, kaikkia kuunnellen, taitavasti tiedustellen ja uutta yhteistä ym- märrystä luoden. Dialogiosaamisen avulla valmennetaan oppijoita kohti monia digiajan avaintaitoja kuten luovuutta, empatiaa, yh- teistyö-, vuorovaikutus- sekä toisenlaisen ajattelun ymmärtämisen taitoja. Millaista op- pimista tukevaa toimintaa syntyy digitaali- sissa ympäristöissä ilman dialogia? Lähde: Ruhalahti, S. (2019). Redesigning a Pedagogical Model for Scaffolding Dialogical, Digital and Deep Learning in Vocational Teacher Education. Acta electronica Univer- sitatis Lapponiensis 257. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-145-3 D igitaalinen teknologia mahdollistaa tänä aikana monenlaisia mahdol- lisuuksia, mutta samalla haastaa meidät miettimään opetusta ja op- pimista uusista lähtökohdista. Nykytilanteen uhkana on, että uppoudutaan oppimistekno- logian yksityiskohtiin innostavan ja tulok- sellisen opetustyön sekä oppimisen kustan- nuksella. Uskotaan jopa, että opiskelija oppii asiat yksin, ilman ohjausta ja vertaisten tu- kea. Tutkimusten mukaan olemme vahvasti siirtymässä yhteisöllisen tiedonrakentamisen äärelle perinteisen yksilökeskeisen oppimi- sen sijaan. Digitalisaation, robotiikan ja teko- älyn maailmassa tarvitaan uudenlaisia tai- toja yhteisöllisen oppimisen tavoitteelliseen tukemiseen. Oppimismuotoilua tulisi entises- tään vahvistaa, jotta yhteisöllinen oppiminen mahdollistuu ja oppimisen sisällöt koetaan merkityksellisiksi. Pedagoginen malli jäsentää oppimismuotoilua Väitöskirjatutkimuksessa syntyneen DDD (Di- alogical, Digital and Deep learning activities) kehitetyn pedagogisen mallin (Kuva 1.) tavoit- teena on tukea syväoppimiseen suuntaavaa opetus- ja ohjaustoimintaa. Mallin käyttöön- otto tarkoittaa käytännössä entistä tietoisem- paa työskentelyä opiskelijan lähikehityksen eri tasoilla. Oppimisprosessi tulisi muotoil- la niin, että siellä ei ole käyttöä kopioidulle ja siirretylle tiedolle. Tukena ovat tutkivan ot- teen vahvistaminen ja autenttisten lähtökoh- tien esille tuominen entistä läpinäkyvämmin. Oppimisprosessin alkuun ja loppuvaihee- seen sijoitettava itseopiskelun vaihe auttaa opiskelijaa suuntaamaan kehittymistään sy- väoppimisen suuntaan. Lisäksi syväoppimis- ta tukevia tehtäviä ja prosesseja tulee suun- nitella niin, että ne tukevat syväoppimiseen suuntaavia taitoja osana dialogista yhteisöl- listä tiedonrakentamista. Suunnitteluperiaatteilla muotoilemaan syväoppimista Tarkasti strukturoidun pedagogisen mallin rin- nalle kehitettiin suunnitteluperiaatteet, jot- ka tukevat dialogista, digitaalista ja syväsuun- tautunutta oppimista. Nämä kuusi pedagogista mallia tukevaa suunnitteluperiaatetta ovat: 1. dialogiseen tiedonrakentamiseen valmen- taminen dialogimenetelmin 2. autenttisten oppimisen lähtökohtien huo- mioiminen 3. itse- ja yksinopiskeluvai- heiden linkittäminen oppi- misprosessin eri vaiheisiin 4. dialogisen yhteisöllisen tiedonrakentamisen ohjaa- minen 5. digitaalisten ympäristö- jen valinta tukemaan oppi- mistoimintaa 6. syväoppimisen arvioin- nin viitekehyksen hyödyn- täminen Mallin tueksi on edel- leen kehitetty käytännönlä- heinen syväoppimisen ar- kuvaAMANDAAHO Kuva 1 DDD pedagogisen mallin mukainen prosessi. Sanna Ruhalahti työskentelee opettajankouluttajana, tutkijana ja kehittäjänä HAMK Edussa. Hänen dialogista, digitaalista ja syväoppimista käsit- televä väitöskirjansa tarkastettiin huhtikuussa Lapin yliopistossa. 02 | 2019    | 5
 • 6. teksti JARMO VITELI, Tampereen yliopisto kuva FREEPIK M iten kehittää itseänsä ja/tai johtaa koulua tiedon avulla? Tampereen yliopiston TRIM-tut- kimuskeskus on tehnyt usean vuoden ajan tutkimusta siitä, miten perus- koulun digitalisaatioprosessi etenee. Tarjol- la ovat verkossa olevat itsearviointityökalut niin 2., 5., 8. ja lukion 1. luokkien oppilail- le, kuin kaikille opettajille ja rehtoreille. Ku- kin vastaaja saa oman henkilökohtaisen pa- lautteen omasta digiprofiilistaan välittömästi sekä viiden opettajan vastattua samasta kou- lusta järjestelmä tuottaa koulun digiprofii- lin, jota voi sitten rehtori yhdessä opettajien kanssa tarkastella ja pohtia, onko asian suh- teen kehittämistarpeita. Kunnan kaikkien koulujen osalta informaatio tarjotaan sivis- tystoimenjohtajalle ja näin voidaan tehdä tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä esim. resurssien osoittamisen tai osaamisen kehit- tämisen suhteen. Vuosina 2016–2018 toteutettu Digiajan peruskoulu -hanke selvitti oppimisen ja opettamisen käytäntöjä digitalisaation nä- kökulmasta: oppilaitosorganisaatioiden digi- taalisten teknologioiden käyttöä ja hyödyn- tämisvalmiuksia, uusien oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen hyödyntämistä sekä digitaalisen osaamisen tasoa. Digiajan pe- ruskoulu -hanke toteutettiin osana valtio- neuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutki- mussuunnitelman toimeenpanoa ja sen toteuttivat yhteistyössä Turun yliopiston kou- lutussosiologian tutkimuskeskus ja Tampe- reen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus, joka myös koordinoi hanketta. Kouluilla on yhä useammin yhteinen vi- sio digitalisaatiosta, ja sen toteutumista tu- etaan työyhteisöissä. Digitalisaatio otetaan aiempaa tavoitteellisemmin huomioon ope- tuksen kokonaissuunnittelussa. Digistra- tegioiden tavoitteita arvioidaan kouluissa hieman useammin kuin aiemmin myös opet- tajan henkilökohtaisissa kehitystavoitteissa. Kehitettävää on vielä etenkin koulujen digi- taalisten verkko- ja oppimisympäristöjen laa- dun säännöllisessä arvioinnissa. Opettajien digitaidot parantuneet Opettajien digitaaliset taidot ovat selvityk- sen tarkasteluvuosien aikana parantuneet. Osaamisen kehittymistä edistävät digipalve- lujen ja ohjelmistojen käyttöaktiivisuus ar- jessa, digiaiheinen täydennyskoulutus sekä koettu luottamus omiin taitoihin. Selvityk- sen mukaan nuoremmilla opettajilla (alle 40-vuotiaat) ja miesopettajilla on parem- mat digitaaliset valmiudet kuin naisopettail- la ja vanhemmilla opettajilla. Tutkijat suosit- tavat täydennyskoulutuksen suuntaamista aiempaa tasapuolisemmin ja erityisesti yli 40-vuotiaille opettajille. Myös erityisopetta- jien osaamiseen on hyvä kiinnittää huomiota täydennyskoulutustarjonnassa. Kehittämistarpeita oppilaiden taidoissa ja digitaalisen materiaalin käytössä Oppilaiden digitaalisessa osaamisessa ei ole tapahtunut muutoksia tarkasteluvuosien vä- lillä. Oppilaiden osaamista mittaavat testi- tulokset jäivät kaikilla mitatuilla osa-alueil- la parhaimmillaankin tyydyttäviksi. Tutkijat suosittelevat raportissaan taitotason pidem- piaikaista seurantaa ja mittausta. Koulujen oppimismenetelminä suositaan edelleen pe- rinteisiä kirjoja, vihkoja ja monisteita, jol- loin digitaalisen osaamisen karttuminen jää ohueksi. Opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisten osaamistavoitteiden korosta- ma oppilaiden oma aktiivisuus tieto- ja vies- tintäteknologian käytössä ei vielä selvityk- sen tulosten perusteella kaikilta osin toteudu. Vaikka opettajat käyttävät digitaalisia työvä- lineohjelmia ja ohjelmistoja sekä digitaali- sia oppimateriaaleja osana opetustaan aiem- paa enemmän, ei vastaavaa kasvua todettu oppilaiden osalta. Oppitunneilla teknologian käyttäjiä ovat lisäksi pääasiassa opettajat, vaikka oppilailla on jo alakouluikäisinä pal- jon kokemusta muun muassa erilaisten digi- taalisten sisältöjen tuottamisesta. Oppilaat TIEDOLLA JOHTAMINEN: Perusopetuksen digitalisaatiossa tapahtunut kehitystä Opettajan arviointityökalu OPEKA: www.opeka.fi Rehtorin arviointityökalu ROPEKA: www.ropeka.fi Oppilaan arviointityökalu OPPIKA: www.oppika.fi |    02 | 20196
 • 7. Suosituksia tutkitun pohjalta Rehtoreille ja koulun johtajille olisi hyvä kehittää oma tutorjärjes- telmä. Sen avulla rehtorit saisivat tarvittaessa tukea niin strategioi- den tekemiseen kuin niiden seurantaan, sekä moniin muihin koulun muutosjohtamisen haasteisiin. Tutoropettajatoimintaa tulee edelleen vahvistaa tukemaan opettajien teknologista ja pedagogista osaamista ja vakiinnuttaa toiminta osak- si koulutyön kehittämisen rakenteita. Oppilailla on edelleen merkittäviä puutteita välinetaidoissa ja tieto- tekniikan perusteiden hallinnassa. Näihin on syytä vakavasti paneu- tua koulun osalta ja huolehtia, että oppilaat saavat riittävät välinetai- dot, jotka auttavat heitä soveltamaan taitojaan erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin ja tuotoksiin. Olisikin syytä harkita digitaitojen ja tietotek- niikan perusteiden opetuksen vahvistamista, jotta koulutuksellinen ta- sa-arvo toteutuisi myös näissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Luotettavan tiedon kerääminen ja tiedolla johtaminen tukevat koulu- jen kehittämistyötä. Tämän vuoksi myös koulujen digitalisaatiopro- sessin pitkäjänteinen seuranta oppilaiden, opettajien ja rehtorien näkökulmista on tärkeää. Siten voidaan taata tasa-arvon parempi to- teutuminen oppilaille eri puolella Suomea ja myös kuntien sisällä. arvioivat vastauksissaan digiresursseja hyö- dynnettävän opetuksessa selvästi vähemmän kuin opettajien omissa vastauksissa. Tulos- ten mukaan juuri monipuolinen digitaalisten teknologioiden käyttö yhdistyy oppilaiden di- giosaamiseen. Lisätiedot • tutkimusjohtaja Jarmo Viteli, Tampereen yliopisto, Tampere Research Center for Information and Media, TRIM, p. 0500 731 237, etunimi.sukunimi@tuni.fi • tutkija Erika Tanhua-Piiroinen, p. 1 909 0657, etunimi.sukunimi@tuni.fi • projektitutkija Suvi-Sadetta Kaarakainen, Turun yliopisto, Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE, p. 050 354 7193, etunimi.sukunimi@utu.fi • hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 029 533 0219, etunimi.sukunimi@minedu.fi * * * * Digiajan peruskoulu -raportti: bit.ly/Digiajan-peruskoulu 02 | 2019    | 7
 • 8. Suomen eOppimiskeskukselle TOIMINNANJOHTAJA Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää digitaalisen opetuksen käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Onko sinulla innostusta ja näyttöjä toimia tällä monipuolisella ja kiinnostavalla digitaalisen oppimisen näköalapaikalla? Kannattaa tutustua tarkemmin yhdistykseen ja harvoin avoinna olevaan tehtävään. Nykyinen toiminnanjohtajamme jää eläkkeelle. Toiminnanjohtajana sinä vastaat yhdistyksen toiminnasta ja henkilöstöstä hallituksen tuen ja linjauksien mukaisesti. Toimit kapteenina moninaiselle, maantieteellisesti hajau- tuneelle ja pitkälti etätyöskentelevälle asiantuntijatiimille. Rautaisen tiimin ja kehittyneen yhteistyökulttuurin avulla on hyvä jatkaa työtä eteenpäin ja tuoda mukaan uusia in- novatiivisia avauksia ja suuntia yhdistykselle. Vuosittaisi- na tehtävinä on kutoa kasaan useita hankekonsortioita ja hakea julkista opetuksen kehittämisrahoitusta hankkeille, tuottaa korkealaatuista lehteä, järjestää koulutustilaisuuk- sia, webinaareja, seminaareja ja konferensseja sekä pyörit- tää merkittävän kokoista hankebudjettia. Odotamme, että tuleva toiminnanjohtaja on ajan hermol- la, tuntee laajasti toimintakenttää ja on kykenevä tuotteista- maan osaamista ja työn tuloksia tuottaviksi palveluiksi. Työ edellyttää joustavuutta, kokonaisuuksien hallintaa, projek- tinjohto- ja talousosaamista, erinomaista verkostoitumisky- kyä ja välillä kovien aikataulupaineiden kanssa selviämistä. Arvostamme aiempaa kokemusta toimialalta, valmiita ver- kostoja, innostunutta ja aikaansaavaa asennetta ja oppi- miskykyä. Mikäli tehtävä innostaa sinua, lähetä CV ja hakemuksesi palkkatoiveineen osoitteeseen titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi viimeistään 8.12.2019. Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa: hallituksen puheenjohtaja Jari Harvio: 050 5947 883 19.11. klo 9-10, 27.11. klo 11-12, 5.12. klo 14-15, nykyinen toiminnanjohtaja Titi Tamminen: 040 8696 306 19.11. klo 13-14, 4.12. klo 13-14, 5.12. klo 9-9:30. Lisätietoa: https://eoppimiskeskus.fi/ |    02 | 20198
 • 9. teksti ANNE RONGAS, Otavia KAISA HONKONEN, Suomen eOppimiskeskus ry kuva FREEPIK M iten hyvin antamani palaute me- nee perille, pohtii moni arviointi- työtä tekevä opettaja. “Vasta sit- ten arviointi on mennyt maaliin, kun opiskelija ymmärtää saamansa palaut- teen”, sanoo arviointitutkija Najat Ouakrim-Soi- vio ja jatkaa: “Arvioimme opiskelijaa varten, ja sitä varten, että hän näkee omaa toimintaansa, että hän alkaa ymmärtää omaa oppimistaan, edistymistään ja osaamisen tasoaan. Tavoite on, että opiskelija ymmärtää arviointipalaut- teen kuljettavan häntä oppimisessa eteenpäin.” Oppimisen edistäminen vaatii virheiden, väärinkäsitysten, erehdysten ja erilaisten puutteiden näkyväksi tekemistä. Harva opis- kelija lähestyy innolla näitä. Tutkija James H. McMillan opastaa, että opiskelijoille pitää luoda turvallinen ilmapiiri ja varmuus siitä, että virheet kuuluvat oppimiseen. Hän koros- taa myös, että on tärkeää johdattaa opiskeli- ja ottamaan vastuuta virheistä ja työskente- lemään niiden korjaamiseksi. Näin vahvistuu kasvun asenne: oma toiminta ja työnteko vai- kuttavat tuloksiin. Saara Limnellin opintoihin Nettilukios- sa kuului opintojakso, jossa hän joutui itsear- vioimaan omia laskujaan. “Vasta käydessäni laskujani läpi opettajan antaman ohjeistuk- sen mukaan, huomasin, että toistuvasti jos- sain kohdassa laskua minulla menivät sekai- sin lukujen plus- ja miinusmerkit. Tämä virhe oli toistunut vaikka kuinka kauan, mutta en ollut saanut siitä tarkkaa palautetta.” Virhei- den tarkastelu ei ole kuulunut opiskelijan tai- toihin, eivätkä opettajatkaan ole aina osan- neet rakentaa toimivia virheistä oppimisen malleja. Pelkkä virheen osoittaminen ei riitä. Virheistä oppiminen korostaa opiskeli- jan kasvua kohti arviointiosaamista. Opiske- lijan arviointiosaaminen tarkoittaa sitä, että hän ymmärtää mitä arvioidaan, miten arvi- oidaan ja miksi. Opiskelijan arviointiosaami- seen kuuluvat kyky vastaanottaa palautetta, hyödyntää sitä opiskelussa sekä taito arvioi- da itseään ja vertaisiaan. Arvioinnin suhteen opiskelija ei siis ole kohde, vaan aktiivinen toimija ja arvioinnin keskeisenä tehtävänä on edistää oppimista. Opiskelijan arviointiosaaminen kehittyy harjoittelemalla ja ohjatusti käytännön tilan- teissa. Taitava opiskelija osaa toimia aloitteel- lisesti ja tarvittaessa pyytää palautetta ja re- flektoida omaa opiskeluaan muutenkin kuin opettajan pyynnöstä. Saara Limnell kertoi tun- tevansa hyvin itsensä: “Muistakaa opettajat meitä laiskoja opiskelijoita. Jos jokin asia ei ole pakollinen, sitä ei tule tehtyä.” Omista vir- heistä oppiminen on hyödyllinen oppimisteh- tävä. Myönteinen suhtautuminen virheisiin on osa hyvää arviointikulttuuria. McMillankin kehottaa ottamaan ilon irti virheistä. Lähteet: McMillan, J. H. (2018). Using Students’ Assessment Mistakes and Learning Deficists to Enhance Motivation and Learning. Routledge. Ouakrim-Soivio, N. (2015). Oppimisen ja osaamisen arviointi. Otava. Ouakrim-Soivio, N. (2018). Orientaatiopaketti Sykettä arviointiin koulutus https://sites.google.com/view/ar- viointilukiossa/orientointipaketti, viitattu 7.10.2019. Käytän tätä metakognitiivista taitoa... Harvoin tai en koskaan Silloin tällöin Useimmiten Usein tai aina Tunnen oman työni arviointikriteerit ennen työskentelyn alkua Keskustelen mielelläni muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa, mikäli en ymmärrä jotain. Opin tekemistäni virheistä Tarkistan työssäni tekemäni virheet. Arvioin mielelläni muiden opiskelijoiden töitä. Odotan innolla työstäni saatavaa palautetta. Mietin miten voin kehittää omaa opiskeluani ensi kerralla. Oman arviointiosaamisen tarkistuslista opiskelijalle, käännös McMillanin teoksesta Using Students’ Assess- ment Mistakes and Learning Deficits to Enhance Motivation and Learning (s. 120). Arviointi tekee näkyväksi – uskallanko oppia? 02 | 2019    | 9
 • 10. teksti PIIA KEIHÄS, Suomen eOppimiskeskus ry kuva PIIA KEIHÄS, Suomen eOppimiskeskus ry OPINTOPIIRIT aikuisoppijan tueksi A ikuisopiskelu on verrattain yleistä Suomessa. Työikäiset haluavat ke- hittää ammatillista osaamistaan tai opiskella harrastuksenomai- sesti. Opintoja suoritetaan sekä erilaisilla täy- dentävillä kursseilla lähiopiskeluna että itse- ohjautuvasti verkko-opiskeluna. Verkko-opiskelu on monelle kätevä vaih- toehto kasvattaa omaa osaamistaan, sillä se mahdollistaa opiskelun itselle sopivaan ai- kaan ja paikasta riippumatta. Verkko-opinto- jen keskeyttämisen riski on kuitenkin suuri, sillä verkko-opinnot koetaan usein yksinäi- seksi puurtamiseksi ja niihin kaivataan lisää vuorovaikutteisuutta. Opiskelussa sosiaalisen kanssakäymisen merkitys on suuri. Tästä lähtökohdasta yhdysvaltalainen Peer 2 Peer University (myöh. P2PU) on kehit- tunut. Vetäjän tehtävänä on ainoastaan kutsua oppijat koolle, tehdä paikkavaraukset, aikatau- luttaa opinnot sekä herättää ja ylläpitää kes- kustelua yhteisissä tapaamisissa. Opintopiirin vetäjä ei siis toimi opettajan roolissa, eikä hä- nen tarvitse olla opeteltavan asian asiantuntija. Enemmänkin opintopiirin vetäjä on vertainen, kanssaoppija ja vierelläkulkija. Opintopiirejä on pidetty jo mm. USA:ssa, joissakin Afrikan maissa sekä Saksassa. Suo- men eOppimiskeskus ry aloittaa opintopiiri- kokeilut yhdessä kirjastojen kanssa Suomessa keväällä 2020. Kirjastot toimivat luontevana kokoontumispaikkana opintopiireille tarjoten matalan kynnyksen opintoja tiedonjanoisille. Mikäli sinua kiinnostaa tulla mukaan kokeile- maan opintopiiriopiskelua tai opintopiirin ve- tämistä niin ota rohkeasti yhteyttä! tänyt Learning Circles vertaisoppimisen mal- lin, joka vastaa lähinnä suomalaisille tut- tua opintopiiri-käsitettä. P2PU:n kehittämässä mallissa yhdistetään verkkopohjaiset aineis- tot yhdessä tapahtuvaan oppimiseen. Tällöin 5-10 samasta aiheesta kiinnostunutta opis- kelijaa käyttää samaa digitaalista aineistoa opintojen pohjana ja kokoontuu 6-8 kertaa opintojen aikana yhteen syventämään oppi- maansa keskustelemalla ja reflektoimalla yh- dessä muiden kanssa. P2PU:n mallin mukainen opintopiiriopis- kelu on täysin vapaaehtoista, pääsääntöisesti maksutonta eikä se johda tutkintoon tai todis- tuksen saamiseen. Opintopiirien työskentely on kuitenkin fasilitoitua eli jokaisella opintopiirillä on oma vetäjä. Opintopiirin vetäjänä voi toimia kuka tahansa opiskeltavasta aiheesta kiinnos- Learning Circles in Libraries -hankkeen kansainvälinen toteuttajajoukko projektitapaamisessa Tampereella. Kuvassa oikealla Suomen edustajat Piia Keihäs ja Tuulikki Alamettälä. Learning Circles in Libraries on Erasmus+-ra- hoitteinen kolmevuotinen hanke, jota to- teuttavat Suomen eOppimiskeskus ry:n li- säksi The Information Society Development Foundation, FRSI (koordinaattori, Puola), Co- logne City Library (Saksa), Progress Foundati- on (Romania), Braga City Library (Portugali) ja Peer 2 Peer University (Yhdysvallat). Tavoitteena on parantaa, laajentaa ja tehos- taa oppimismahdollisuuksia aikuisoppijoille. Hankkeen avulla tarjotaan hyödyllisiä oppi- missisältöjä verkossa sekä toteutetaan opin- topiirityöskentelyä verkko-oppimisen tueksi. Opintopiirityöskentelyä fasilitoidaan ja avus- tetaan kirjastotyöntekijöiden toimesta. Opin- topiirimalli on kehitetty P2P-yliopistossa. Hankeaika: 1.9.2018 – 31.8.2021 Lisätietoja: piia.keihas@eoppimiskeskus.fi http://bit.ly/LC-hanke Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta |    02 | 201910
 • 11. Oppimateriaalin valinta verkkokurssille teksti AINO HELARIUTTA, informaatikko, Laurea-ammattikorkeakoulu, HANNA LAHTINEN, tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu JAANA LATVANEN, informaatikko, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SELIINA PÄÄLLYSAHO, tutkimuspäällikkö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu kuva PIXABAY V erkkokurssien tekijöiltä edellyte- tään yhä suurempaa ymmärrys- tä oppimateriaalien valinnassa, kun korkeakoulut avaavat verk- kokurssejaan toisten korkeakoulujen opiske- lijoille tai muille kiinnostuneille. Jotta opis- kelu olisi sujuvaa, oppimateriaaliksi valitun painetun kirjallisuuden tulisi olla laajas- ti saatavissa eri kirjastoista. Monien elektro- nisten aineistojen, kuten e-kirjojen ja e-leh- tien, käyttöön oikeuttavat lisenssit ovat organisaatiokohtaisia, mikä estää niiden te- hokasta hyödyntämistä verkkokursseilla, joiden osallistujat ovat eri organisaatioista. Ratkaisuna tähän voivat olla avoimen ver- kon aineistot. Ammattikorkeakoulujen OKM-rahoit- teisessa eAMK-hankkeessa (2017-2019) on tuotettu verkkokurssien oppimateriaali- en valintaa käsittelevä opas. Opas perustuu hankkeessa määriteltyihin laatukriteereihin sekä keväällä 2018 tehtyyn kyselyyn. Kyse- lyssä selvitettiin, millaisia haasteita verkko- kursseja tehneillä opettajilla oli ollut oppi- materiaalien valinnassa ja millaista tukea he siihen kokivat tarvitsevansa. Oppaan ta- voitteena on ohjata, miten laadukkaita op- pimateriaaleja voi löytää ja tarjota käyttöön yhteisillä verkkokursseilla saavutettavasti ja tekijänoikeuksien mukaisesti. Korkeakoulukirjastojen kokoelmat Korkeakoulukirjastojen kokoelmat asettavat painettujen kokoelmien osalta maantieteelli- siä ja lisensoitujen e-aineistojen osalta käyt- töoikeuskohtaisia rajoitteita opiskelijoiden pääsyyn oppimateriaaleihin. Oppaassa neu- votaan, miten kirjastojen kansallisen Finna. fi-palvelun avulla voi selvittää, missä kirjas- toissa ja kuinka laajasti eri puolilla Suomea jokin tietty kirja on saatavana.Lisensoitujen e-aineistojen osalta oppaassa kerrotaan, mitkä ovat yleisimmät eri korkeakoulujen käytössä olevat aineistot, miten aineistojen käyttöehdot tarkistetaan ja miten niihin tulee viitata. Avoimen verkon aineistot Avoimen verkon aineistoilla tarkoitetaan ver- kosta vapaasti saatavia aineistoja. Oppaas- sa annetaan vinkkejä siitä, mistä laadukkai- ta avoimen verkon aineistoja kannattaa etsiä sekä miten avoimen verkon aineistoihin lin- kitetään, viitataan ja miten niitä siteerataan. Avoimen verkon aineistoja suojaa pääsään- töisesti tekijänoikeus olipa kyseessä kirjoi- tettu teksti, valokuva, video tai mikä tahan- sa muu aineisto. Opas neuvoo sekä Kopioston kopiointiluvan että Creative Commons -lisens- sien käytössä. On tärkeää, että verkkokursseja tehtäessä tiedetään, millä ehdoilla aineistoja voi hyödyntää oppimateriaalina. Opas opettajille aineistojen valintaan Oppimateriaalien valinta ja käyttö AMKien yhteisillä verkko-opintojaksoilla -oppaan ta- voitteena on tukea verkkokursseja tekeviä opettajia. Korkeakoulujen yhteisten verk- ko-opintojen ja ristiinopiskelun yhä yleis- tyessä ja tarjolla olevien aineistojen mo- nimuotoistuessa myös oppimateriaalien valinta ja käyttöön asettaminen monimut- kaistuu. Opas on julkaistu verkossa LibGuide-op- paana ja sitä toivotaan linkitettäväksi kor- keakoulujen verkkosivustoille. Opasta on luettu kevään 2019 aikana 1827 kertaa. Opas on verkossa vapaasti käytettävissä: http://bit.ly/oppimateriaaliopas http://bit.ly/oppimateriaalivideo 02 | 2019    | 11
 • 12. teksti NIINA KESÄMAA, Suomen eOppimiskeskus ry kuvat ARTO NIVA D igiKilta-verkosto tutustui lokakuus- sa avoimiin oppimisympäristöl- hin Turussa ja Maskussa. Kaksipäi- väisessä seminaarissa tutustuttiin oppimisympäristöjen suunnitteluun ja to- teutukseen asiantuntijoiden johdolla sekä puheenvuorojen että kouluvierailujen kautta. Kouluvierailuilla ja asiantuntijapuheen- vuoroissa nousi vahvasti esiin oppimisympä- ristöjen dynaamisuus. Vaikka koulurakennus- projektit ovat pitkiä, huolellisesti valmisteltuja prosesseja, ei oppimisympäristöjen hiominen ja kehittäminen pääty koulutyön käynnistymi- seen. Monesti vasta käytön myötä esiin nou- see ongelmakohtia ja asioita, jotka olisi syytä ratkaista toisin. Ehkä yhdeksäsluokkalaisten ja eskareiden naulakoita ei olisikaan kannat- tanut laittaa samalle korkeudelle. Valpasta yhteistyötä tarvitaan jo suunnit- teluvaiheessa, jotta isommat muutostarpeet havaitaan ajoissa. Saattaa nimittäin käydä niinkin, että laitepuoli suunnittelee kiinnit- tävänsä älytauluja seinille samaan aikaan, kun arkkitehti hahmottelee avointa oppimis- ympäristöä, jossa älytaulujen vaatimaa sei- Oivalluksia avoimista oppimisympäristöistä näpinta-alaa ei löydy. Tällöin on hyvä palata yhteisen suunnittelupöydän ääreen. Yksi kouluhankkeiden suunnittelun ja toteutuksen malli on allianssiurakka, jossa hankkeen toimijat osallistuvat alusta asti yh- dessä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Täl- löin myös hankkeen riskit jaetaan yhdessä. DigiKilta tutustui Turussa allianssihankkee- na toteutettuun Syvälahden kouluun. Koulun rehtorilla oli työpiste jo työmaatoimistolla, mikä varmisti käyttäjien tarpeiden huomioi- misen myös rakennusvaiheessa. Tämä sai Di- giKiltalaiset ideoimaan: Mitä jos oppilaatkin osallistettaisiin tilojen suunnitteluun jo ra- kennusvaiheessa esimerkiksi lisätyn todel- lisuuden ja virtuaalilasien avulla? Kenties oppilaille voisi tarjota mahdollisuuden osal- listua esimerkiksi kuosien suunnitteluun? Yksi osa koulusuunnittelua ovat laiteva- linnat sekä tasapainottelu tila- ja laiteratkai- sujen välillä. Ovatko laiteratkaisut kiinteitä vai siirrettäviä? Langattomia vai langallisia? Minkälaisia vaatimuksia ne asettavat tiloille? Entä minkälaisia rajoitteita tilat asettavat lai- tevalinnoille? DigiKillan seminaarissa moni totesikin, ettei digilaitteiden valinnan kans- sa kannata kiirehtiä - liian varhain hanki- tut laitteet saattavat koulurakennusprojektin valmistumisvaiheessa olla jo vanhentunutta teknologiaa. Keskeisintä on, että laiteratkai- sut ovat testattuja, joustavia ja käytettävyy- deltään erinomaisia. Ratkaisujen tulisi olla yhdenmukaisia, jotta opettajien perehdyttä- minen laitteiden käyttöön sekä laitteiden yl- läpito olisi mahdollisimman suoraviivais- ta. Myös laitteiden elinkaari tulee huomioida suunnittelussa. DigiKilta on Opetushallituksen rahoittama verkostohanke esi- ja perusopetuksen säh- köisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. DigiKilta-verkosto rakentaa malleja, joiden avulla edistetään ja tuetaan opetustoimen infrastruktuurista vastaavien yhteistyötä ja vertaisoppimista. digikilta.fi Kaikki esi- ja perusopetuksen sähköisten oppi- misympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet kunnat ja organisaatiot ovat tervetulleita liit- tymään DigiKilta-verkostoon ja siten osallistu- maan hankkeen järjestämiin tapahtumiin. digikilta.fi/digikilta-toimijat DigiKilta tutustui Maskussa Kurittulan kouluun, jossa tavoitteena on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen oppimiskulttuuri. DigiKilta-seminaari kokosi Turkuun yli 60 avoimista oppimisympäristöistä kiinnostunutta opettajaa, rehtoria ja kehittäjää. |    02 | 201912
 • 13. K yllä aika menee nopeasti. Vain het- ki sitten juhlimme 30-vuotiasta ITK-konferenssia ja nyt on jo tupla- tut vuodet käsillä. Paljon on tapah- tunut näin vuosina. Muistan, kun 30-vuotta sitten silloinen Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kannusti ITK-webinaa- rissa koulutuksen tulevaisuuden suuntavii- vojen ja koulutuskentän toimijoiden roolien uudenlaiseen pohdintaan. Vapaan kehitte- lyn aikakaudella kouluihin oli tuolloin syn- tynyt satoja eri sovelluksia ja alustoja, joiden yhteensopivuutta ja käyttäjäystävällisyyttä oli syytä arvioida kriittisesti. Silloin hän esit- ti kysymyksen, olisiko syytä katsoa myös jol- lain alueella yhtenäisempiä käytänteitä ja työnjakoa, jotta digitaalisuudesta (silloinen muotisana kuvaamaan teknologian ylintä ta- soa) saisi parhaan mahdollisen hyödyn kou- lutusmaailmassa. No nyt tiedämme, miten asiat ovat eden- neet. Teknologia on saatu valjastettua pal- velemaan oppimista ja koko yhteiskuntaa. Supertekoälyn avulla olemme vapautuneet ke- hittämään itsestämme vastuullisia, toisistam- me ja ympäröivästä luonnosta huolehtivia ak- tiivisia kansalaisia. Koulutusinstituutiot ovat merkittäviä sosiaalisen kohtaamisen paikko- ja, joissa kokemusasiantuntijat (ennen opetta- jat) yhdessä kaikenikäisten oppimishaluisten kanssa tutustuvat uusiin asioihin ja kehittä- vien projektien kautta luovat uusia ihmisen elämää ja luontoa kunnioittavia innovaatioita. Nyt meillä on Global Learning Platform, joka muovautuu kansallisesti ja yksilöllises- ti muunnelluksi kokonaisuudeksi. Se on YK:n hallinnoima ja sen avulla koulutus on sa- manaikaisesti sekä paikallista että globaalia. Koulutuksen ikäluokkaperustainen raken- ne on poistettu ja niinpä samassa virtuaali- sessa oppimisdynamossa voi olla oppijoita kaikista ikäluokista kaikkialta maailmasta. Mullistavaksi on osoittautunut Dynamic Lan- guage Translation -sovellus, joka kehitettiin Muhoksen Senior Citizen Innovation Labissa. Sen avulla voi kuka tahansa osallistua min- kä kieliseen tilaisuuteen tahansa ja kuulla ja kommunikoida omalla kielellään. On suoras- taan ihme, miten tulimme vuonna 2020 toi- meen ilman tätä järjestelmää, joka toimii ke- teksti JARMO VITELI, ITK-konferenssi ITK2020 – Arkea ja unelmia Hämeenlinna, 1.–3.4.2020 itk-konferenssi.fi vyenä mikroasennuksena korvalehdellä. Nyt meillä on mahdollisuus mennä myös ajassa rajattomasti taaksepäin ja kat- soa sekä kuunnella, mitä koulutuksen tule- vaisuudesta ajateltiin vuonna 2020 ITK-kon- ferenssissa. Se käy helposti. Siirrät vain itsesi Hämeenlinnaan Aulangolle 1.-3.4.2020. Ear- ly Bird -ilmoittautuminen alkaa 2.12.2019. Tu- let huomaamaan, että yhteisössä on voimaa ja yhteistyön avulla on luotu ne hienot asiat, joista tänä päivänä saamme nauttia koulu- tuksen kentällä. ITK on näköjään toiminut jo silloin yhteisen kokoontumisen paikkana, jossa kohtaavat alan näkijät ja tekijät – opet- tajista alan johtaviin yrityksiin ja päättäjistä tutkijoihin. Jo silloin tiedettiin, että tulevai- suus tehdään ja se on esillä niin ITK-näytte- lyssä kuin esityksissä ja keskusteluissa. Hämeenlinnassa 6.11.2049 Jarmo Viteli ITK-konferenssin johtaja jo vuodesta 1990 Onnittelut 60-vuotiaalle ITK:lle vuonna 2050! 02 | 2019    | 13
 • 14. Onko sinulla käsissäsi vuoden 2020 paras interaktiivinen oppimisratkaisu? Ilmoittaudu mukaan valtakunnalliseen eEemeli-laatukilpailuun, jossa etsitään vuoden parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja. Vuoden 2020 kilpailussa painotetaan hyvinvoinnin ja tunne- sekä vuorovaikutustaitojen vahvistamista, omien vahvuuksien tunnistamista sekä oppimaan oppimisen taitojen tukemista. Kilpailun ilmoittautuminen käynnistyy tammikuussa 2020. Tule mukaan! Lisätietoja http://eoppimiskeskus.fi/eeemeli piia.keihas@eoppimiskeskus.fi eEemeli 2020 Alkukesän hauskin ja yhteisöllisin tapahtuma kerää tekijät, kokijat, osaajat ja oppijat kesäkuun alussa Ilorannan elämykselliseen maaseutuidylliin. Tapahtuma koostuu useista toimintapisteistä. Tule sinäkin kokemaan, kysymään, ihmettelemään, oppimaan ja jakamaan osaamistasi! www.mobiilikesakoulu.com virtuaalitodellisuus verkkokoulutus lisätty todellisuus ohjelmointi hyvinvointi pelillisyys piirtäminen sosiaalinenmedia paikkatieto robotiikka QR-koodit videot blogit kartat kuvat Mobiili kesäkoulu 4.-5.6.2020 ILORANTA, HAUHO |    02 | 201914
 • 15. Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Yhdistyksen tavoitteena on luoda monimuotoisia toimintaedellytyksiä ja aktivoida jäseniä korkealaatuisten digitaalisten opetusratkaisujen kehittämiseen ja käyttöön. Yhdistys toimii digitaalista opetusta toteuttavien, käyttä- vien ja kehittävien yhteisöjen ja henkilöiden yhteistyöfoorumina. Yhdistys ei kilpaile alan muiden toimijoiden kanssa vaan pyrkii saamaan aikaan aitoa yhteistyötoimintaa, toimien samalla puolueettomana ja voittoa tavoittelemattomana alan edistäjänä. Tietopalvelut Suomen eOppimiskeskus tarjoaa ajankohtaista tietoa alan kehityksestä. Tähtäämme hyvien käytäntöjen levittämiseen ja uuden tiedon luo- miseen. Verkkosivujemme kautta löydät mm. alan tuoreimmat uutiset ja tapahtumat. Verkostot Suomen eOppimiskeskus verkottaa oppimis- palveluiden tuottajat ja käyttäjät - jäsenenä osallistut digitaalisen oppimisen toimialan kehittämiseen. Suomen eOppimiskeskus avaa ovet uusille tuulille e-oppimisessa Tukipalvelut • SeOppi-lehti on ainoa digitaalisen oppimi- sen alalla ilmestyvä jäsenlehti. Se tavoittaa alan asiantuntijat, yritykset ja yhteisöt. • eEemeli-kilpailu on vuosittain järjestettä- vä laatukilpailu kotimaisille e-oppimisen tuotteille. eEemelin avulla nostetaan esiin korkeatasoisia ja innovatiivisia e-oppi- misratkaisuja. • Olemme mukana koordinoimassa alan toimintaa ja kokoamme alan tietämystä jäsentemme käytettäväksi. Toimisto info@eoppimiskeskus.fi Crazy Town, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna puh. +358 40 827 6378 Henkilöstö Kaisa Honkonen | projektikoordinaattori puh. +358 50 595 4573 kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi Niina Kesämaa | projektiassistentti puh. +358 40 827 6378 niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi Piia Keihäs | projektikoordinaattori puh. +358 40 860 1494 piia.keihas@eoppimiskeskus.fi Titi Tamminen | toiminnanjohtaja puh. +358 40 869 6306 titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi Projektihenkilöstö Projekteissa työskentelevät tavoittaa info@eoppimiskeskus.fi -osoitteen kautta. www.eoppimiskeskus.fi www.facebook.com/seoppi www.twitter.com/eoppimiskeskus Tarmo Toikkanen Titi Tamminen Niina Kesämaa Kaisa Honkonen Liity nyt jäseneksi! Yhteystiedot ja henkilöstö e-oppimisen edistäjä ja verkottaja Suomen eOppimiskeskus ry | Hallitus 2019 Puheenjohtaja Jari Harvio | Hämeenlinnan kaupunki Varapuheenjohtaja Tarmo Toikkanen | Lifedu Oy Varsinaiset jäsenet Lauri Saarinen | Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Mervi Palander | Claned Group Oy Ab Henri Karjalainen | Qridi Sanna Brauer Soili Meklin Jari Kinnula | Otavia Varajäsenet Kirsti Timperi | TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Anni Autere-Kesti | Rateko Maarit Pihkala | Fingo ry Jarmo Viteli Irma Mänty | Laurea Jaana Kullaslahti | HAMK Katri Lehtovaara Sakari Eränen eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Tarmo Toikkanen Piia Keihäs Jari Harvio 02 | 2019    | 15
 • 16. Editorial I did it myself and saved some At this moment, the theme of ”do it yourself” seems to influence many parties working with teaching and learning technologies as well as many in the development of support and training models. A large number of train- ing providers build or commission the build- ing of new ecosystems for the management of their electronic learning environments and the respective systems and analytics, tailor- ing these fully to their own needs. They even produce learning materials themselves – sole- ly for their own organisations. But what would be the best overall solu- tion for these parties in the long run? How much should they do themselves? To what de- gree should they purchase services, cooperat- ing with businesses? What would it cost and which party would be in charge of – what? Doing it yourself is certainly a way to pro- duce new, fresh ideas and innovations. But spreading the respective good practices is quite a different thing. Could the solution be coopera- tive networks, common standards, open source code, and thereby at least partly open solu- tions and interfaces? How would cooperative networks work – or how about co-creation? Doing it completely yourself may cloud the view – there might be too many trees for you to see the forest, so to say. A challenge may also be posed by the lack of any system- atic approach and perseverance, because an- swering for all development and maintenance costs alone very seldom forms the most eco- nomical option. Even if the picture already in- cludes many good technological innovations, developer-teachers and good business cooper- ation by public sector parties, there may be a lack of belief in the work done hindering the long-term development work. There is back- ing needed when you are developing some- thing new yourself, and particularly so when you are introducing something new and de- veloping a work culture. According to the latest audit reports by the National Audit Office of Finland (see e.g. Digitalization of teaching and learning envi- ronments in general education 7/2019), the steering and management of digitalisation processes in Finland are encumbered by the fragmentation of premises and an insuffi- cient knowledge base. According to these au- dit reports, the digitalisation of teaching and learning environments is complex in terms of the whole as well as in terms of the operative and regulatory work, and the information and knowledge management for the advancement of digitalisation is thereby weakened. The fragmented financing model has led to the various parties carrying out overlap- ping development work, thus increasing ad- ministrative costs. According to an effective- ness report, the national level advancement of digitalisation will require clearly specified premises and goals, controlled try-outs and properly functioning steering tools. Howev- er, digitalisation and the management of dig- italisation are governed by factors that are, as yet, incompletely understood, because digi- tal solutions do not come about only through us implementing best practices, making use of research data and evaluating outcomes and effectiveness. Often, these solutions come about through us trying out many different options in practice. Good examples of success are seen in tu- tor-teachers and student-ambassadors, many development networks for learning environ- ments, and the MPASS.id single sing-on solu- Jari Harvio Digikehittämispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki Hallituksen puheenjohtaja, Suomen eOppimiskeskus ry tion. We need more elements like these. How- ever, it often happens that, just as the need and benefits have been verified and it would be time to start establishing standard practic- es, the fear arises of funds dwindling. Uncer- tainty of continuation may plague even those projects that have been started energetically in good faith. The strength of the Finnish school sys- tem has been the equality of its accomplish- ments. All of the networks we have for knowl- edge-based management and the sharing of information should now be harnessed to help maintain that strength. The Associa- tion of Finnish eLearning Centre has success- fully supported and facilitated co-creation in this area. A large number of Finnish municipalities have budget deficits in 2019. The weak eco- nomic situation presents challenges for the development of ICT in municipalities. In the future, in addition to sharing our experiences, could we perhaps share our costs, decreasing them for individual municipalities in general? Yes we could! Working together, we will succeed if we build the systems by basing them on the customers’ specified needs and involve expert purchasing organisations for service acquisitions. Even the steering pro- cesses for state financing and strategy can be developed together. All organisations should have their own development net- works in which the roles and responsibilities would be clear and far-reaching. In this way, we could establish co-creative, participatory ecosystems and platforms on which all par- ties could do their share in a profitable way. Positively. |    02 | 201916
 • 17. text MARJO JOSHI photo DESIGN ZILLIACUS Developing Online Degree Programmes in Higher Education D igitalisation and globalisation of higher education (HE) have in- creased access to degree-providing education. Visions for future high- er education call for flexible and open edu- cation, as well as new approaches to degree education. Online degree programmes (ODP) offered fully online give students globally an opportunity to access degree studies irrespec- tive of location and even time. National Collaboration in Online Degree Education eAMK (eAMK.fi) is a project funded by Finnish Ministry of Education and Culture which aims to develop year-round digital courses accessi- ble to all students from Finnish universities of applied sciences (UAS). As part of the project, eAMK Online Degree Working Group was set up to develop online degree education within the context of universities of applied sciences in Finland. The working group represents six universities of applied sciences with degree programmes in various fields, including busi- ness, ICT and health care. Joshi coordinates the working group, and she explains that the group created a common defini- tion for the term ‘online degree’, as it was used in various ways and standardisation was needed. The term was defined as “a degree that is offered online and includes interactive, guided study and real-time online meetings, which may be held at specific times using specific platforms”. According to her, when online degree ed- ucation is developed with a “focus on the on- line learner, pedagogy should be considered in terms of design, support, implementa- tion and environments. Pedagogical strat- egy therefore needs to be integrated in the construction of the entire online degree pro- gramme.” Joshi presents her research at this year’s Online Educa Berlin, on 27-29 Nov. The theme of her presentation is Online Degree Programmes in Higher Education – Pedagogi- cal Strategy in a Digital Context. Tips from Online Degree Students The Online Degree Working Group has shared good practices in a series of webinars tar- geted for anyone interested in online degree programme design and development. The webinars have focused on various aspects of online degree education, including pedagog- ical and technical solutions, course design, and guidance. Joshi mentions that each webinar has had a student representative from a different online degree programme and UAS in Finland, and their views have been valuable to the develop- ment of online degree education as part of the project. Some of the important aspects men- tioned by the students were well-organised studies and time management, clear instruc- tions and contact with peers and teachers. The webinar series continues in the autumn 2019 with two new webinars on student wellbeing and student tips for online degree studies. Pedagogical development of Online Degree Education Offering a degree programme fully online re- quires input in terms of both pedagogy and technology. Joshi is currently conducting re- search on pedagogical design of online de- gree programmes. According to her, holistic design of online degree programmes is impor- tant. The higher education institution needs to consider how to implement the pedagogi- cal strategy in a digital context. Pedagogy is at the heart of designing quality online learning. When the entire degree is offered fully online, it becomes even more important to focus on pedagogy throughout the design. Online degree studies enable studying while travelling, working or staying at home. Read online degree students’ stories from BBA in International Business Online (TUAS) at https://bbaonlinefinland.com/blog/ Marjo Joshi, works as a Senior Lecturer in the Faculty of Engineering and Business at Turku University of Applied Sciences (TUAS) and is responsible for BBA in Interna- tional Business Online degree. She specialises in online education and as part of Future Learning Design team, she manages the pedagogical development of online degree programmes. Her PhD research focuses on pedagogical design of online degree programmes in Higher Education. Contact for more information: marjo.joshi@turkuamk.fi, https://www.linkedin.com/in/marjojoshi/ Meetatthisyear’sOnlineEducaBerlin2019: https:// oeb.global/programme/speakers Read more about eAMK Online Degree Working Group: https:// www.eamk.fi/en/pedagogy2/ online-degree/ 02 | 2019    | 17
 • 18. text JARMO VITELI, Tampereen yliopisto illustration FREEPIK H ow do we develop ourselves and lead our schools with knowl- edge-based methods? For several years now, the Tampere Research Center for Information and Media (TRIM) has been conducting a study on the progress of digitalisation in comprehensive schools. There are online self-assessment tools availa- ble for pupils in comprehensive school grades 2, 5, and 8, and for general upper second- ary school grade 1, as well as for teachers and principals. All users of these tools obtain per- sonal feedback about their digital profiles immediately; when five teachers from one school have provided their answers, the sys- tem produces a digital profile for the school so that the principal and teachers together may study it and assess any possible devel- opment needs. The information concerning all schools in a certain municipality is offered to the director of education of that municipali- ty, thereby making possible knowledge-based decisions on e.g. resource allocation and com- petence development. The project Comprehensive Schools in the Digital Age (2017–2018) studied learning and teaching practices from the viewpoint of digitalisation: the use of digital technolo- gies in educational institutions, the institu- tions’ readiness to make use of such technolo- gies, their use of new learning materials and learning environments, and the standard of digital competences. The project Comprehen- sive Schools in the Digital Age was a part of the implementation of the Government Plan for Analysis, Assessment and Research for 2016, and it was carried out jointly by Turku University Research Unit for the Sociology of Education (RUSE) and the Tampere Research Center for Information and Media (TRIM), un- der the University of Tampere, with TRIM as the project coordinator. Increasingly often, schools have a com- mon vision of digitalisation, and its realisation is supported in work communities. In the over- all planning of education, digitalisation is tak- en into consideration in a more goal-oriented manner than earlier. The goals of digital strate- gies are evaluated in schools slightly more fre- quently than before, and they are often taken into account in teachers’ personal development targets. However, issues still remain that need to be developed further; we see them especial- ly in regular quality assessments of digital on- line and learning environments. Digital competences of teachers have improved Digital competences of teachers improved over the years of the study. This development of competences was aided by teachers’ active everyday use of digital services and software, supplementary training on digital subjects, and teachers’ confidence in their own teach- ing skills. According to the study, a good mas- tery of digital skills is more common among young teachers (under 40) and male teachers than among female teachers and more aged teachers. The researchers recommend target- ing supplementary training more equally and focusing on teachers over 40 years of age. It is also recommended to pay attention to the competences of special needs teachers when planning supplementary training. Improvement needed in pupils’ digital competences and the use of digital materials Over the years under review, no changes oc- curred in the digital competences of pupils. The test results indicating pupils’ skills re- mained satisfactory, at best, in all measured areas. In their report, the researchers recom- mend long-term monitoring and assessment of pupils’ competences. The methods used in learning in schools are still largely focused on books, notebooks and handouts, leaving few opportunities for the increasing of digi- tal skills. This study indicates that pupils’ ac- tive roles as users of information and commu- nications technologies (ICT), emphasised in the extensive competence goals of the nation- al core curriculum, have not as yet been com- pletely realised in practice. Teachers use digi- tal tools and other software as well as digital learning materials in their teaching more ex- tensively than before, but no similar develop- ment has been detected to take place among KNOWLEDGE-BASED MANAGEMENT: Digitalisation in basic education has progressed The teacher’s assessment tool OPEKA: www.opeka.fi The principal’s assessment tool ROPEKA: www.ropeka.fi The pupil’s assessment tool OPPIKA: www.oppika.fi |    02 | 201918
 • 19. Recommendations on the basis of the study: A specific tutor system should be developed for school principals and directors. The system would help principals in drafting strategies and monitoring these as well as in encountering the many other challeng- es they face when change-managing their schools. Tutor-teacher activities should be further improved to support teach- ers’ technological and pedagogical competences; tutor-teacher activities should be established as a standard form of schoolwork development. Pupils still show a significant lack of tools skills and a deficient mas- tery of the basics of ICT. There is every reason for schools to address these issues seriously, making sure pupils can gain a sufficient under- standing of tools so that they can apply their skills to different digital applications and productions. There is reason to consider intensifying the teaching of digital skills and basic ICT so that the equality of educa- tion could be realised in these key skills and competences as well. The collection of reliable data and knowledge-based management are there to support the development of schools. Therefore, the long-term monitoring of the digitalisation process in schools is important from the viewpoints of pupils, teachers and principals alike. In that way, we will be able to ensure the realisation of equality for pupils both within municipalities and in the different parts of Finland. pupils. During class, the primary users of technologies are teachers even though pupils in their early years at school already have a great deal of experience in e.g. the production of digital contents of different kinds. In their answers, pupils estimate the use of digital re- sources in teaching to be much lower than what the teachers indicate in their answers. According to the results, pupils’ digital compe- tences are strongly connected to a diverse use of digital technologies. Additional information • ResearchDirectorJarmoViteli,UniversityofTampere,Tam- pereResearchCenterforInformationandMedia,TRIM, tel. 0500 731 237, firstname.lastname@tuni.fi • Researcher Erika Tanhua-Piiroinen, tel. 1 909 0657, firstname.lastname@tuni.fi • ProjectResearcherSuvi-SadettaKaarakainen,Universityof Turku,ResearchUnitfortheSociologyofEducation(RUSE), tel. 050 354 7193, firstname.lastname@utu.fi • thechairmanoftheprojectsteeringgroup Development ManagerTeroHuttunen,MinistryofEducationandCulture, tel. 0295330219, firstname.lastname@minedu.fi * * * * 02 | 2019    | 19
 • 20. text MERJA SAARELA, HÅKAN EFTRING and KAISA HONKONEN photo NIINA KESÄMAA E qual access to education for un- der-represented people and for people with disabilities has lately become an important aim for higher education institutions (HEI). It challenges HEIs to devel- op fresh and effective inclusive strategies to ensure access for everyone. An awareness of the diversity and principles of Universal De- sign for Learning (UDL) are crucial in order to develop inclusive education to meet effective- ly the needs of all students, to design learn- ing environments and to foster knowledge and learning skills for everyone. The scope of UDL is based on three main principles (Rose & Gravel, 2010): 1. providing multiple means of engagement; 2. providing multiple means of representa- tion; and 3. providing multiple means of action and expression. These principles address means by which students are engaged in learning, means by which information is presented to the stu- dent, and means by which the student is re- quired to express what they know. For im- plementing UDL principles, there are simple Universal Design Instructions (UDI) that help to consider aspects of learning; including in- structional climate, interaction, physical envi- ronments and products, delivery methods, in- formation resources and technology, feedback, and assessment (Burgstahler, 2019). As a result of wider use of eLearning and on-line delivery of courses as an alternative or a complimentary to face-to-face offerings, there is an expanded access to higher edu- cation across population and diverse groups. While eLearning may offer great opportunities to students with various background, there are still accessibility challenges to be solved. Despite many technical standards available and specifics to make eLearning platforms ac- cessible, the pedagogical and didactic per- spective of accessibility is rarely fully met. Of- ten the case is that students can access to the eLearning platform, but not to contents, re- sources, activities, collaboration and interac- tion tools. The ERASMUS+ project Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearn- ing in Higher Education from Universal De- sign for Learning perspective (TINEL) is at- tempting to increase the knowledge and use of UDL principles in higher education practic- es (www.hamk.fi/tinel). The project has a tri- ple focus on improving Universal Design for eLearning (UDeL): 1. to enhance access, active participation, and learning performance of disadvan- taged HEI students. 2. to support the professional development of educators in their pedagogical and tech- nological skills so they will be able to im- prove the accessibility of eLearning. 3. to contribute to a greater understanding and responsiveness to social, ethnic, lin- guistic, and cultural diversity amongst stu- dents. A Call for Proposals As a part of TINEL project, a Call for Propos- als was launched to present the current best practice initiatives for inclusive and flexible education in eLearning and blended learning. Proposals providing an overview of the land- scape and diversity of UDeL were chosen to be rewarded and extended into articles. Reward- ing was done at the UDeL 2019 Conference in Jyväskylä, Finland on the 28th – 29th of Au- gust. Rewarded proposals are: • Aalto University, Finland: Nordic Rebels: A Blended Approach to Fix Higher Education • University of Agder, Norway: Digital com- petency – An introductory course to digital tools for education and collaboration • Häme University of Applied Sciences, Fin- land: The Video Documentary “Songs from the Life” as a part of final thesis of three students (Bachelors of Social Services) • University of Jyväskylä, Finland: Crossing borders without travel: Virtual exchange practices for student. A diversity of UDeL The case Songs from life describes the teach- er-student level approach in which the teach- er needs to react to a problem that arises during a course to accommodate a specif- ic student situation. This situation was not planned or predicted before the start of the course, but the teacher became aware of a sit- uation and a specific pedagogical solution for a student with difficulties in concentration and textual expression. The solution was to allow the student to make a video documen- tary. Further on, this could be planned as an alternative for all students when the course is given again. This is one way of moving to- wards UDL step by step. When a teacher be- comes aware of a student’s preferences, the solutions to this increased diversity will be consciously planned in the future to improve the course for all students. The case Digital competency provides a proactive approach to UDeL at course level. Teachers planned and thoroughly tested the accessibility of a new eLearning course with a target group of students who have challenges with sight, hearing and language. The focus was largely on technical accessibility of the learning platform and content and on a diver- sity of students with disabilities. The case Pedagogy is at the heart of de- signing quality online learning. When the entire degree is offered fully online, it be- comes even more important to focus on ped- agogy throughout the design. describes a top-down, proactive approach. The initiative originates at the department level, which en- couraged the teacher to introduce the possi- bility of virtual exchange (VE) visits as well as physical exchange visits into a campus-based course. The case considers students who are able-bodied as well as students with different Towards Universal Design for eLearning within TINEL project |    02 | 201920
 • 21. challenges. Students have a possibility to gain experience from intercultural dialogues with students from different countries. The com- mon way is study exchanges, but this is not a preferred solution for all students for finan- cial, family, work, personal or health reasons. Students might not be able to afford such a visit, or are too shy, to go abroad for a long pe- riod, or circumstances could be such that they need to work or take care of a family member at home. VE was the solution to this problem, changing the course from being only cam- pus-based to be a blended learning course with a multitude of interaction possibilities between students. The focus from the teacher is pedagogic solutions and accessible technol- ogy, which is decided between collaborating students from different countries. The case Nordic Rebels has a more philo- sophical and reflective perspective about how students learn in society and furthermore how university courses and pedagogy should change from being lecture-based to being stu- dent-focused, by creating meaningful learn- ing experiences for all students. Blended learning and flipped classroom methods are presented as good examples of how technol- ogy can help in going this direction. The case describes a top-down, proactive approach at the societal and course levels, and portrays UDL as a solution and an aid to understand- ing academic diversity and individual differ- ences among students, for example a “mix- ture of nationalities, genders, disciplines and prior work experience” as well as consider- ing “students working alongside their stud- ies” and being able to study at their own pace, due to varying English skills or prior experi- ence in the subject. Also, by giving the stu- dents a sense of course flexibility, the teacher can lower the threshold and allow the stu- dents to suggest course changes that support their learning. ThefocusisontheeverydayuseofUDeL The TINEL project aims to develop resources for HEI’s staff to support the implementation of UDeL in practise. The focus is on the every- day use of UDeL in teaching and learning ac- tivities. Presented four cases provide current sit- uation of applied UDeL in HEIs. Learn more about presented cases from https://unlimited. hamk.fi/universal-design-for-learning-udl. A longer version of this article (Saarela et. al 2019) originally appeared on HAMK Unlim- ited Journal on August 29th, 2019. References Burgstahler, S. (2019). Equal access: Universal design of instruction. Retrieved 4.10.2019 from https://www.wash- ington.edu/doit/universal-design-instruction-1 . Rose, D. H. & Gravel, J. W. (2010). Universal design for learning. In P. Peterson, E. Baker & B. McGraw (Eds.), International Encyclopedia of Education (pp. 119-124). Oxford: Elsevier. Saarela, M., Eftring, H., Petrie, H., Torkildsby, A. B., & La- donlahti, T. (2019). Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning Perspective. HAMK Unlimited Journal 28.8.2019. Retrieved 19.10.2019 from https://unlimited.hamk.fi/ ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/improving-accessi- bility-of-elearning. Picture 1 Rewarded proposers: Judit Hahn, Mikko Romppainen, Rune Andersen and Adithya Varadarajan. More about the project from the TINEL Project website www.hamk.fi/tinel. 02 | 2019    | 21
 • 23. The Association of Finnish eLearning Centre is a national association promoting use, research and development of digital education solutions in companies, educational institutions and other organizations. Our goal is to activate members to develop and deploy high quality digital education solutions. The association acts as a forum for co-operation in the field of digital learning and has a strong role as an unbiased and non-profit pro- moter of the field. Information services Our association provides information on cur- rent developments in the field. We spread the best practices and create new knowledge in co-operation with our members. On our website you will find eg. the latest news and events in the industry. Networks Our association connects eLearning provid- ers, schools, institutes, municipalities, policy makers and HR developers - as a member you contribute to the development of the digital learning industry. The Association of Finnish eLearning Centre opens doors to new ideas in digital learning Support services • SeOppi is the only Finnish member mag- azine in the field of digital learning. It reaches eLearning professionals widely. • eEemeli competition is an annual qual- ity competition for Finnish e-learning products and services. The competition promotes high-quality and innovative e-learning solutions. • We actively co-ordinate and participate in eLearning events gathering and sharing industry knowledge. Office info@eoppimiskeskus.fi Crazy Town, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna phone +358 40 827 6378 Kaisa Honkonen | project coordinator phone +358 50 595 4573 kaisa.honkonen@eoppimiskeskus.fi Niina Kesämaa | project assistant phone +358 40 827 6378 niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi Piia Keihäs | project coordinator phone +358 40 860 1494 piia.keihas@eoppimiskeskus.fi Titi Tamminen | executive director phone +358 40 869 6306 titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi Project personnel People working on projects can be reached via info@eoppimiskeskus.fi. www.eoppimiskeskus.fi www.facebook.com/seoppi www.twitter.com/eoppimiskeskus Jari Harvio Tarmo Toikkanen Titi Tamminen Niina Kesämaa Kaisa Honkonen Join our team and become a member now! Staff A promoter and networker of digital learning The Association of Finnish eLearning Centre | The Board of Directors 2019 Chairman of the board Jari Harvio | Hämeenlinnan kaupunki Deputy chairman of the board Tarmo Toikkanen | Lifedu Oy Members of the Board Lauri Saarinen | Espoon seudun koulu- tuskuntayhtymä Omnia Mervi Palander | Claned Group Oy Ab Henri Karjalainen | Qridi Sanna Brauer Soili Meklin Jari Kinnula | Otavia Deputy Members of the Board Kirsti Timperi | TIEKE Tietoyhteiskunnan ke- hittämiskeskus ry Anni Autere-Kesti | Rateko Maarit Pihkala | Fingo ry Jarmo Viteli Irma Mänty | Laurea Jaana Kullaslahti | HAMK Katri Lehtovaara Sakari Eränen Council of Finnish eLearning Chairman Tarmo Toikkanen Piia Keihäs 02 | 2019    | 23
 • 24. Members of the Association of Finnish eLearning Centre Suomen eOppimiskeskus ry:n yhteisöjäsenet Kannattavat yhteisöjäsenet | Supporting members: Päättävät yhteisöjäsenet | Organization members: Alfasoft Oy www.alfasoft.fi Claned Group Oy Ab www.claned.com Didactec Oy Ltd. www.didactec.fi Discendum Oy www.discendum.com Edulytics Oy www.edudata.io Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia - InnoOmnia | Omnia, the Joint Authority of Education in Espoo Region www.omnia.fi Fioca Oy www.fioca.fi Flowbox Oy www.flowbox.fi HCI Productions Oy www.hci.fi Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK | Häme University of Applied Sciences www.hamk.fi Hämeen kesäyliopisto | The Summer University of Häme www.hameenkesayliopisto.fi Hämeenlinnan kaupunki | The City of Hämeenlinna www.hameenlinna.fi Ilona IT oy www.ilonait.fi Innowise www.innowise.fi itslearning AS www.itslearning.fi Johtajuustaito.fi Oy Mattila www.johtajuustaito.fi JRR Service Oy www.jrrservice.com Jyväskylän ammattikorkeakoulu www.jamk.fi Kinda Oy www.kinda.fi Kopiosto ry www.kopiosto.fi Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi LifEdu Oy www.lifelearnplatform.com Linnan Kehitys Oy www.linnan.fi Metaverstas Oy www.metaverstas.fi Mindhive Tmi www.mindhive.fi Nethunt Oy Osuuskunta Pöllökartano pollokartano.fi Otavan Opisto, Internetix www.internetix.fi Otavan Opiston Osuuskunta www.ooosuuskunta.fi Pedapoint Oy www.pedapoint.fi Promentor Solutions Oy www.promentor.fi Qridi Oy www.qridi.fi Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO www.rateko.fi Sanoma Pro Oy www.sanomapro.fi Somea Oy www.somea.org Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Finnish Development NGOs – Fingo www.fingo.fi Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry | COSS - the Finnish Centre for Open Systems and Solutions www.coss.fi Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy | Humak University of Applied Sciences www.humak.fi Suomen oppimispelit ry www.suomenoppimispelit.fi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry www.tieke.fi Velis & Remis Oy www.velisetremis.com Vidrio Oy www.vidrio.fi YaClass www.yaclass.fi EcoOnline Oy www.ecoonline.fi Festo Oy, Didactic www.festo.fi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ hyplus.helsinki.fi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK | South-Eastern Finland University of Applied Sciences www.xamk.fi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova www.winnova.fi Opintokeskus Sivis www.ok-sivis.fi Tampereen aikuiskoulutuskeskus | Tampere Adult Education Centre www.takk.fi Vero-opisto www.vero.fi