SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi

Suomen eOppimiskeskus ry
Suomen eOppimiskeskus rySuomen eOppimiskeskus ry
3D-tulostuksen oppii
kuten lukutaidon tai
mopon virittämisen.......6
Kollaasi oppimis-
menetelmänä.........5
Koulutuksen pilvi-
palvelu tuo opetuksen
työvälineet käyttöön.....13
Mitä lisätty
todellisuus tuo lisää
oppimiseen?....14
Suomen eOppimiskeskus ry  |  e-oppimisen edistäjä ja verkottaja
01|2014
Innostu, onnistu, opi
SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla Suomessa ilmestyvä lehti,
jota julkaisee Suomen eOppimiskeskus ry. Lehti tarjoaa ajankoh-
taista ja syventävää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuot-
teista ja ratkaisuista sekä niiden hyödyntämisestä. Lehti edistää
verkko-opetuksen ja digitaalisten opetusratkaisujen käyttöä, tut-
kimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa
organisaatioissa alan parhaiden asiantuntijoiden voimin.
PAINOSMÄÄRÄ | 5 000 kpl
ILMOITUSMYYNTI JA AINEISTO
Niina Kesämaa
Suomen eOppimiskeskus ry
Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna
puh.  |  040 827 6378
e-mail | info@eoppimiskeskus.fi
ULKOASU JA TAITTO | Adverbi
PAINO | Fram
KANSIKUVA
Mobiilisti-hankkeen mobiilityöpaja.
Teemu Korpi, HAMK.
SeOPPI-LEHTI 01 | 2014
KUSTANTAJA
Suomen eOppimiskeskus ry
Vankanlähde 7
13100 Hämeenlinna
PÄÄTOIMITTAJA
Titi Tamminen
puh.  |  040 869 6306
e-mail | titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi
ISSN-NUMERO
1795-3251
23
28
Sisällys
Pääkirjoitus........................................3
Tunneälyn taitaja selvittää
monimutkaisetkin tilanteet .................4
Kollaasi oppimismenetelmänä
– Sirusissa kaleidoskoopin lumo.........5
3D-tulostuksen oppii kuten
lukutaidon tai mopon virittämisen........6
AVO2 avaa verkostoja oppimiseen.......8
Kerro kerro kuvastin – TVT:n käyttö
oppilaitoksissa tulevaisuudessa?........9
Sometulaiset läsnä lähellä ja etäällä... 10
Opettajien tihenevät ja
erikoistuvat nettiverkostot................. 11
Miten avoin tieto etenee kunnissa?...12
Koulutuksen pilvipalvelu tuo
opetuksen työvälineet käyttöön......... 13
Mitä lisätty todellisuus
tuo lisää oppimiseen?......................14
Open Badges – uusi standardi
osaamisen tunnistamiseen
ja tunnustamiseen ...........................16
4Lukemaan opettaminen
itslearningin avulla..........................18
Hotti, hotimpi, hottis SOME ..............19
Oppimisen ytimessä.........................20
Avoimissa oppimisympäristöissä
aktiiviseksi kansalaiseksi
-kehittämisohjelman arviointi.............21
Mobiiliopit haltuun
Mobiilikesäkoulussa
hyödyt irti hands-on
ja asiantuntijoiden tuella!..................23
EU:n Robottiviikko
vakiintuu Suomeen ..........................25
Verkkopohjainen rahoitusopas
vauhdittaa koulutusvientiä................27
Matkaraportti Siggraph Asia 2013
-konferenssista................................28
Suomen eOppimiskeskus ry:n
yhteisöjäsenet.................................30
Suomen eOppimiskeskus ry:n
esittely............................................ 31
ITK-messuliite..................................
PÄÄKIRJOITUS
Hyvät SeOpin lukijat
Leena Vainio
Suomen eOppimiskeskus ry:n
hallituksen puheenjohtaja
puh.  |  040 126 7277
e-mail | leena.vainio@omnia.fi
Kuva:TeemuKorpi
Olisiko aika
oikeasti irrottautua
perinteistä?
K
iinalainen sananlasku toteaa viisaasti: Älä rajoita lapsiasi omien oppimiskokemus-
tesi mukaan. He ovat syntyneet eri aikaan. Rajaammeko oppimista omien koke-
mustemme pohjalta? Koska meistäkin on tullut näin hyviä ja viisaita opiskelemalla
tietyt oppiaineet tietyssä järjestyksessä tietyllä tavalla, kyllä menetelmät pätevät jatkos-
sakin. Olisiko aika oikeasti irrottautua perinteistä ja muuttaa opetusta ihan radikaalisti?
Onko se, mitä tämän päivän opettajat ja hallintoihmiset ovat tottuneet itse tekemään
enää ratkaisu tämän päivän nuorille? Ja mikä oikeasti on säilytettävää ja kehitettävää?
Menossa on tosi mielenkiintoisia opetuksen uudistuspilotteja kaikissa koulutusmuo-
doissa. Niistä kerrotaan tämänkin lehden sivuilla. Uusista opetuksen muodoista valitet-
tavasti kaikki oppijat eivät vieläkään pääse nauttimaan. Onneksi suuri osa opettajista on
lähtenyt kokeilemaan ja testaamaan uusia opetuksen menetelmiä ja tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttö opetuksessa on luonteva osa päivittäistä työskentelyä. Mutta aivan liian
moni opettaja vielä pitää kiinni omista oppimisen kokemuksistaan ja hoitaa opetuksen
perinteiseen malliin jakamalla informaatiota. Maailma on vain muuttunut, työelämässä ei
enää pärjätä annetulla informaatiolla vaan tietoa on työstettävä edelleen ja sovellettava.
Eikä yhden ihmisen antama tieto edes riitä, tarvitaan tietoa monista lähteistä ja taitoa
kriittisesti valita tiedosta se osa-alue, joka oikeasti auttaa ratkomaan ongelmat. Ongel-
mien ratkaiseminenkaan ei ole riittävä taito, on myös osattava ennakoida, mitä ratkaisut
merkitsevät pitkällä tähtäimellä. Jokaiselle oppijalla pitäisi olla oikeus saada parasta
mahdollista opetusta ja oppia myös uusien opetusmenetelmien kautta taitoja, joita tule-
vassa tarvitaan. Onko jollakin oppilaitoksella tai opettajalla oikeus kieltäytyä uusien taito-
jen opettamisesta?
Tämän päivän oppimisen trendejä ovat esim. pelillisyys, mobiilius, ilmiöpohjaisuus,
vertaisilta oppiminen, 3D-tulostus, ostettava online ohjaus, online tutkinnot, MOOCit,
flipped classroom (käänteinen luokkahuone), oppimisen analytiikka, oppimisen visuali-
sointi… Kaikkiin näihin liittyy myös opetusteknologia muodossa tai toisessa.
Kun toimintatapoja on uusittava, jostain kulmasta uusiutuminen on aloitettava, kaik-
kea ei voi muuttaa kerralla. Muutokseen jokainen tarvitsee oman tahtotilan ja hyvän
kaverin tai verkoston, jossa asioista oppii. Tule mukaan Suomen eOppimiskeskuksen
verkostoon. Täällä näistä asioista puhutaan, opetellaan yhdessä, järjestetään koulutusta
ja tehdään kehittämisprojekteja. l
01  | 2014    | 3
K
asvatustieteiden tohtori Mirjam
Virtanen on vakuuttunut, että
mutkikkaassa työtodellisuudessa,
missä opettajat nykyään toimivat, omien
tunteiden tiedostaminen ja niiden hallitse-
minen nousevat entistä tärkeämmiksi. Ne
pitäisi Virtasen mielestä tunnistaa omiksi
osaamisalueikseen ja sitä kautta liittää
ammattitaitovaatimuksiin ja palkkaamiseen
liittyviin kriteereihin.
Tunneäly ei liity vain luokkatilanteisiin
tai tapaamisiin, vaan sitä tarvitaan myös
verkkovälitteiseen vuorovaikutukseen. ”Esi-
merkiksi sähköpostissa tai koulun ja kodin
yhteydenpitojärjestelmissä viestintä vaatii
tilannehallintaa ja viestintään panostamista
sananmukaisesti sanojakin harkiten. Ver-
kossa sanomiset on helppo ymmärtää vää-
rin”, Virtanen muistuttaa.
Hän on itse ollut tehtävissä, joissa juuri
tunneälyn avulla on voinut ja jaksanut itse-
kin tehdä työtä. Alkukipinä tutkimukselle
syttyi käytännön työssä Afrikassa, missä
Tunneälyn taitaja
selvittää monimutkaisetkin tilanteet
Mitä paremmin opettaja osaa yhdistää tunteensa älyyn, sitä parempaan
tulokseen hän yltää omassa työssään. Tunneälyn taitajaksi ei ole oikotietä,
vaan taidot oppii harjoittelemalla ja ottamalla vaarin palautteista.
hän työskenteli kymmenisen vuotta trauma-
tisoituneiden lasten ja heidän perheidensä
kanssa sekä Tansaniassa että Keniassa.
Lisäinnoittajana toimi professori Pekka Ruo-
hotien luentovierailu Keniassa. Ruohotiestä
tuli sittemmin väitöstyön ohjaaja.
Keskitasoista osaamista,
paljon halua kehittyä
Opettajat arvioivat Virtasen tutkimuksessa
olevansa keskitasoisia tunneälytaidoiltaan, ja
opiskelijat arvioivat omat taitonsa työssä ole-
via luokanopettajia heikommiksi. ”On ilmeistä,
että kokeneempi opettaja hallitsee tunneälyä
vaativat tilanteet nuoria opettajia paremmin,
sillä emotionaalista osaamistaan voi kehittää
käytännön työssä”, Virtanen toteaa.
Tutkimus osoitti myös, että kehittämis-
haluja löytyi runsaasti ja ne keskittyivät
kuuteen taitoalueeseen, joita olivat hyvä
itsetuntemus, itsekontrolli, palvelualttius,
kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja
sekä ryhmä- ja yhteistyötaito.
Tutkittavat arvioivat tunneälytaidot esi-
miestyössä erittäin merkittäviksi. Esimie-
heltä odotettiin taitoa hallita konflikteja,
jota heillä ei kuitenkaan ole riittävästi.
Kouluissa johtajan asenteista ja työpaikan
ilmapiiristä riippuu paljon se, miten tunneä-
lyn merkitys nähdään ja miten työntekijöitä
kannustetaan kehittämään omaa emotio-
naalista osaamistaan.
”Tunneälyä voi kuvata
sydämen viisaudeksi”
Mirjam Virtanen sanoo, että me kaikki
käytämme tunneälytaitoja jatkuvasti, vaik-
kemme niitä erikseen mietikään. Toisilla
tosin on kehittyneemmät taidot kuin toi-
silla. Hän rohkaisee kaikkia aloittamaan
tunneälytaitojen jalostamisen, mihin riittää
tietoisuus kehitystarpeesta ja halu oppia.
Virtanen kannustaa katsomaan peiliin,
kun haluaa tietää omasta osaamisestaan.
Peilinä tässä yhteydessä voi toimia työ-
toveri, jolle voi kertoa että aikoo kehittää
taitojaan ja haluaa saada palautetta. Perin-
teisemmin tilanne saadaan selville kolmi-
kanta-arviolla, jolloin sekä itse, työkaveri
että esimies antavat arvion.
Suomalainen opettajankoulutus on
kansainvälisesti korkeatasoista, mutta tun-
neälytaitoihin kannattaisi Virtasen mielestä
kiinnittää enemmän huomiota muodolli-
sessakin luokanopettajien koulutuksessa.
Silloin nuori opettaja olisi käytännön työtä
aloittaessaan nykyistä valmiimpi kohtaa-
maan erityisesti emotionaalisesti haastavia
tilanteita. l
Mirjam Virtanen on kasvatustieteen tohtori.
Hänen väitöskirjansa Opettajan emotionaalinen
kompetenssi hyväksyttiin keväällä 2013 Tampereen
yliopistossa.
Virtanen toimii nyt erityisopettajana ja konsulttina.
www | emotionaalinenosaaminen.com
Tunnista oma tunneälyosaamisesi
http://testyourself.psychtests.com/
testid/3038 (pitkä versio englanniksi)
http://psychology.about.com/library/quiz/
bl_eq_quiz.htm (lyhyt versio englanniksi)
https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/
terveena-tyossa/niksinurkka/lisaa-tunnealya
(vinkkejä tunneälytaitojen kehittämiseen
suomeksi)
http://www.simstrom.fi/DowebEasyCMS/
?Page=Tunnealyjatunnealytaidot
(tunneälytaidot ja johtaminen)
”Tunneälyä voi
kuvata sydämen
viisaudeksi”
TEKSTI	 Oili Salminen
KUVAT	 Thinkstock
4 |   01 | 2014
I
hmisen mieli kutoo yhteen havaintoja,
koettua ja opittua. Tuo kudelma saa
lisää merkityksiä, kun useampi ihmi-
nen keskustelee, tutkii samaa kohdetta
ja kutoo havainnoista keskustelun kautta
yhteisen kollaasin.
Kollaaseissa yhdistyvät aidot autentti-
set havaintokohteet, kokijan ja tekijän omat
tulkinnat, omat ajatukset, huomiot ja oival-
lukset sekä ryhmän yhdessä oivaltamat
asiat. Kollaasin esitysmuodot yhdistävät
kuvia, videoita, äänitteitä, tekstejä, karttoja,
piirroksia ja muita.
Kollaasiin tutustujalle jää tilaa ajatella,
löytää ja liittää oma tulkintansa tuotok-
seen. Samoista aineksista voi syntyä uusia
esityksiä samaan tapaan kuin kaleidoskoo-
pissa muutamista lasinpalasista syntyy lop-
pumaton määrä kiehtovia kuvioita.
Kollaasit ovat kiteytyksiä, joihin tutus-
tuminen ei vaadi pitkää aikaa, ja silti ne
voivat avata monimuotoisuudellaan ja luo-
valla muodollaan täysin uuden tulokulman
tuttuun asiaan.
Kollaasi soveltuu tietointensiivisen ajan
pedagogiseksi menetelmäksi, koska sen
tekemisessä yhdistyy useita tulevaisuu-
den oppimistaidoiksi nimettyjä osaamisia.
Kollaasit tuovat myös tekemisen riemua ja
oivaltamisen iloa tekijöille.
Kouluoppimisessa olemme tottuneet
erilaiseen työskentelyyn: oppijalle tarjoil-
laan kirjojen sivuilla, opettajan kertomuk-
sissa ja muussa oppimateriaalissa jonkun
muun kokemia ja havaitsemia asioita.
Oppija on sivustaseuraaja, joka lukee ja
kuuntelee. Hän oppii harjoitusten avulla
muistamaan ja toistamaan. Toisten koke-
mukset jäävät toisten kokemuksiksi.
Ei toisten kokemuksista oppiminen ole
välttämättä huonoa oppimista. Nuotiotu-
lilla olemme jakaneet kokemuksiamme ja
kertoneet tarinoita iät ja ajat. Tärkeää on
monipuolisuus. Se, että oppija pääsee itse
työstämään, kokeilemaan ja soveltamaan
teoreettisesti opittua, toisten kokemaa,
toisten analysoimaa, toisten valmiiksi ajat-
telemaa.
Moni opettaja etsii mielekkäitä ja toi-
mivia keinoja herättää oppijan kiinnostus.
Tiedon valtava virta, asioitten muuttumi-
nen, taitovaatimusten loputtomuus: nämä
kaikki johtavat oppimisen hakemaan uutta
tasapainoa. Pelkkien tietojen lisääminen ei
riitä. On kyettävä käyttämään maailmasta
hankittavissa olevaa tietoa, on kyettävä tie-
don hankintaan, on kyettävä käsittelemään
hankittua tietoa, arvioimaan sitä kriittisesti,
soveltamaan sitä, ottamaan omaksi ja
rakentamaan yhdessä muiden kanssa rat-
kaisuja maailman esittämiin pulmiin.
Maailma on oppikirja, jota kasvavat
lapset, nuoret ja aikuiset voivat tutkia ja
ihmetellä yhä uudelleen. “Kollaasit kertovat
oppimisesta ilman auktoriteettia. Kollaasit
ovat oppimista.” korostaa Ihanainen, joka
on luonut liikkeessä olevaan todellisuuteen
soveltuvaa samanaikaisuuden pedagogiik-
kaa Michael Sean Gallagherin kanssa. Gal-
lagher kävi opastamassa aPajan aikamat-
kalaisille keväällä 2013 mobiilioppimisen
kenttätutkimuksen metodia, jossa työsken-
telyn tuotoksena syntyi kollaaseja.
Havaintomaailma on rikas opettaja.
Vanhan totuuden mukaan oppiminen alkaa
ihmettelystä. Lapsi innostuu lähiympäris-
töstään, sen kaikista olomuodoista. Hän
tutkii ja kokeilee sitä kaikilla aiesteillaan.
Oppimista tapahtuu kaikkialla. Se on osa
olemustamme. Kollaaseissa avautuu
näkymä oppimisen kerroksellisuuteen,
syklisyyteen, tilannesidonnaisuuteen,
liikkeeseen ja muotoutumiseen. Kollaasi
menetelmänä toteuttaa aikamatkalaisten
manifestia:
"Siis keskustele ja kohtaa, älä esitel-
möi ja opeta. Luottamus tiivistyy keskus-
teluiksi ja niistä tekeytyy tuloksia. Ne ovat
ihmisten omia ja yhteisiä. Ne ovat väliai-
kaisia, ne uusiutuvat, koostuvat uudestaan
erilaisina. Ne ovat luonteeltaan kollaaseja,
erillisten yhdentymiä. Niitä voidaan kutsua
oppimateriaaleiksi, mutta sellaisina ne ovat
avoimia, kaikkien käytössä.” l
Kollaasi oppimismenetelmänä
– Sirusissa kaleidoskoopin lumo
“Kollaaseissa toisiinsa liittymättömiltä näyttävät osaset muodostavat
tekijälleen, havaitsijalleen ja kokijalleen sillä hetkellä mielekkään
kokonaisuuden. Kollaasit ovat oppimisresursseja, joita on ja kehkeytyy
kaikkialla, joita voi ja pitää oppia huomaamaan, joita voi ja pitää rohkaistua
tekemään itse.” Näin kuvailee Pekka Ihanainen Otavan Opiston aPajan
aikamatkalla oppimisen ja koulun tulevaisuuteen.
Lisätietoja
Sometu-verkoston ITK’14
konferenssin kollaasi-tempaus
http://itk2014kollaasi.wordpress.com/
aPaja | http://apaja.otavanopisto.fi/
Aikamatka oppimisen ja koulun
tulevaisuuteen, manifesti
http://bit.ly/aikamatkamanifesti
Pekka Ihanainen
http://blogit.haaga-helia.fi/peeii/
Michael Sean Gallagher
http://michaelseangallagher.org/
TEKSTI	 Anne Rongas
KUVAT	 Thinkstock
01  | 2014    | 5
3D-tulostuksen oppii
kuten lukutaidon tai mopon virittämisen
3D
-tulostus on pikavalmista-
mista. Sillä voidaan tuottaa
pieniä ja suuria esineitä
tai piensarjoja. Tulostus on yksilöllistä ja
edullista massatuotantoon verrattuna.
”Pikavalmistukseen soveltuvia laitteita
myydään halvimmillaan parillasadalla
eurolla. Patenttien raukeaminen ja lait-
teiden hintojen romahdus ovat tuoneet
3D-printtauksen myös harrastajien ulot-
tuville”, tähdentää tulevaisuudentutkija
Risto Linturi. Hän työskentelee Sovelton
muutosjohtajana ja on viime aikoina
perehtynyt erityisesti pikavalmistukseen
ja robotisaatioon.
3D-tulostuksella voi tehdä näppärästi
myös työkaluja itselleen ja perustaa monia-
laisen työpajan kotiin tai koululle. ”Yksin-
kertaisimmat tulostuslaitteet saa tehtyä toi-
sen pikavalmistuslaitteen ja rautakaupasta
ostettavien osien avulla.”
Suurta lupausta vai realismia?
Pikavalmistus on ollut tuloillaan jo pitkään,
mutta viime aikoina se on harpannut niin,
että nyt se lasketaan maailmantalouden
megatrendien joukkoon. ”3D-tulostus vai-
kuttaa erittäin paljon yhteiskunnan rakentei-
siin, talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin ja
ihmisten arkielämään.”
Lähes kaikilla 3D-tulostukseen liitty-
villä liiketoiminta-aloilla kärkisijaa pitää
Yhdysvallat, johon verrattuna Suomi on jäl-
kijunassa. ”3D-tulostuksesta voi tulla mer-
kittävä kansantaloudellinen tekijä, kunhan
saamme ideat tuotantoon ja tietoisuuden
kasvamaan alan mahdollisuuksista. Aikaa
meillä tosin ei ole tuhlattavaksi uuden
suunnan toteuttamisessa.”
Pienet kansantaloudet ja toimijat hyö-
tyvät muutoksesta, sillä tässä yhteydessä
suuruuden ekonomia alkaa hävitä. Pikaval-
mistus ei vaadi massalaitoksia, vaan se voi
toimia kysynnän perusteella. Linturi lisää,
että 3D-tulostuksen leviäminen voi palauttaa
TEKSTI	 Oili Salminen
KUVA	 Risto Linturi
3D-tulostus valtaa alaa ja ulottaa vaikutuksensa kaikille elämän alueille. Risto
Linturi rohkaisee uuden taidon hankintaan: kun tulostamisen oppii harjoitte-
lemalla, niin sitten voi tulostaa esineitä ja laadukkaita lahjoja kotonakin.
6 |   01 | 2014
työtä Suomeen. Tuotteet valmistettaisiin
lähellä siedettävin kustannuksin. ”Tämä
työllistäisi myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät
ole kiinnostuneita opiskelemaan ja oppi-
maan abstrakteja asioita, joita nykyopetuk-
sessa painotetaan. 3D-tulostus palauttaa
omalta osaltaan käsillä tekemisen taitoja
kunniaan.” Hyviin puoliin kuuluvat myös
ympäristölle ystävälliset toimintatavat.
3D-tulostuspuhe kuulostaa monen kor-
vaan suurten lupausten ”unelmahötöltä”
tai peräti teknologiauskonnollisuudelta.
Kumpaakaan sen ei tarvitse olla, sillä
aikaansaannokset voivat kumota epäilyjä.
Tunnettuja 3D-tulostettuja käyttöesineitä
ovat mm. Stradivarius-viulun kopio, kon-
serttihuilu, nuket, biologiset proteesit, len-
tokoneen ja autojen rakenteet, polkupyörä,
kännykkäkotelot ja useat LVI-tekniikan
komponentit. Viime aikoina tulostuksella on
saatu aikaan myös vaatteita ja kenkiä bio-
materiaaleista.
Pikavalmistuksen opettelussa

ylitetään oppiainerajoja
3D-tulostuksen pedagogiseen puoleen liit-
tyy toistaiseksi paljon kysymyksiä mutta
vähän vastauksia. Ilahduttavaa Linturin
mukaan on, että oppilaitokset ovat aloit-
tamassa 3D-tulostuksen opetusta, joten
käytännöistä saadaan jo lähitulevaisuu-
dessa tietoa. Muutamissa kirjastoissa ja
kunnallisissa palvelupisteissä voi opetella
pikavalmistusta, ja niissä on käytettävissä
laitteita omien töiden tulostukseen.
Linturi kannustaa asettamaan tavoit-
teita 3D-tulostuksen opettelulle. ”Kannat-
taa keskustella, mitkä ovat tärkeimmät
opetukselliset tavoitteet, ja arvioida, mihin
oppiaineisiin 3D-tulostus sopii. Myös ope-
tusmenetelmiä haastetaan, sillä pikaval-
mistuksen hyödyntäminen koskee kokonai-
suutta ja käytännön tekemistä, mitä ei voi
oppia vain kuuntelemalla. Niin ikään oppi-
laitoksissa on päätettävä, mitä on tarpeen
opettaa ja mihin keskitytään: opetellaanko
materiaaleista, laitteista tai ohjelmistoista
vai niistä kaikista.”
Tarpeen on myös pitää koulun sidosryh-
mät selvillä siitä mitä tehdään, sillä kou-
lujen kautta ymmärrystä uusista mahdolli-
suuksista on mahdollista levittää tietoa ja
esimerkkejä koulun seinien ulkopuolelle.
Linturi haluaa nostaa esiin, että Sovelto
on aloittanut projektin opettajien tietotaito-
jen nostamiseksi. ”Me koulutamme opet-
tajia ja teemme yhteistyötä oppilaitosten
kanssa, jotta uusi teknologia tulee tutuksi
ja jotta opettajat oppivat sitä käyttämään.”
Jakamisen ja yhdessä
tekemisen iloa
Linturi vertaa 3D-tulostuksen opettelua ja
käyttöä mopon rassaamiseen ja viritykseen
tai lukemisen opetteluun. ”Pikkuhiljaa syn-
tyy mestareita. Kaikki ei voi millään mennä
heti oikein, vaan sinnikkäästi yrittämällä ja
tehden oppii. Kun aikanaan rassailin poika-
porukassa mopoja, meille tuli luonnostaan
työnjako, jolloin kukin teki sitä mitä parhai-
ten taisi ja siinä sivussa oppi muilta uusia
taitoja. Kun antaa toiselle, tuottaa itselleen-
kin iloa.”
3D-tulostuksessa työnjako onnistuu
helposti, ja se sopii ryhmätyönä toteutetta-
vaksi ja yhteistyötaitojen harjoittelemiseksi.
Pikavalmistuksen koko ketju aloituk-
sesta lopputuotteen jakeluun voi parhaim-
millaan harjaannuttaa oppijoita matema-
tiikkaan, fysiikkaan, maantieteeseen, kult-
tuurihistoriaan, taiteisiin, markkinointiin,
yrittäjyyteen ja teknologiaan. Kuinka paljon
mitäkin osa-aluetta tulee esille riippuu
siitä, minkälaisen tehtävän parissa oppilaat
askaroivat. Opetteleminen ei myöskään ole
ikärajoista kiinni. Pikatulostuksen yleisty-
essä koulut ja kodit ovat työpajoja, joissa
uudt ammatitkin voivat saada alkunsa.
Jos ei itse osaa tai ei voi tulostaa,
oman sähköisen mallin voi lähettää inter-
netpalveluun, joista saa tulostetun tavaran
pian kotiin. Palveluissa voi myös myydä
muille omia malleja ja arvostella tarjontaa.
Itse tehty ilahduttaa 

antajaa ja saajaa
Linturilla on periaate on, että puhumisen
ja teoretisoinnin sijasta hän harjoittelee
taitoja, joita tarvitaan uuden asian toteut-
tamiseen. 3D-tulostuksen opettelun aikana
hän on tehnyt muun muassa joutsenpat-
saita ja vihellyspillejä. Hän kertoo innos-
tuneesti, kuinka onnistui jokin aika sitten
ilahduttamaan vanhempansa tasokkaalla
itse tehdyllä patsaalla. ”Ennen tällainen
vähemmän esteettistä silmää ja kädentai-
toja omaava sai aikaan jonkinlaisen tuotok-
sen, mutta nyt taso on ihan toista. Nyt niitä
viitsii lahjoittaa senkin vuoksi, kun saajakin
näyttää olevan innoissaan eikä hän joudu
teeskentelemään ja kehumaan suotta lah-
jan tasoa.”
Pikavalmistustaidot osoittavat, että
on oppinut uutta ja saanut aikaan jotain.
Kaiken kukkuraksi uudisraivaajan henkikin
pulpahtaa esiin, kun tulostaja on saanut
aikaan jotain sellaista, mitä kaikki muut
eivät vielä ole tehneet tai eivät osaa tehdä.
Linturi kertoo, että osaavat tulostajat
onnistuvat tekemään aika uskomattomia
esineitä, kuten käsiproteeseja ja silmäla-
sikehyksiä tarvitsijoiden omien mittojen
mukaan. l
Linkkejä
Risto Linturi Twitterissä
https://twitter.com/ristolinturi
Omien mallien 3D-tulostuspalvelu, esim.
www.shapeways.com
01  | 2014    | 7
AVO2 avaa
verkostoja oppimiseen
A
voimet verkostot on uudenlainen
opintokokonaisuus Wikiopistossa.
Se on laajuudeksi on mitoitettu 25
opintopistettä. Kokonaisuus on vapaasti
käytettävissä myös kaupallisiin tarkoi­
tuksiin.
Avoimet verkostot on tarkoitettu jokai-
selle, joka haluaa oppia koordinoimaan
pienten ja suurten ihmisjoukkojen toimin-
taa internetissä. Tällaisia ovat esimer-
kiksi kunnallisdemokratian eri muodot,
kansalaisaloitteiden keruu sekä projekti-
verkostot.
Opintokokonaisuudessa on viisi teemaa
kansalaisyhteiskunnasta eri nettikoordi-
noinnin muotoihin. Opintokokonaisuus sopii
niin ohjattuun opetukseen, itseopiskeluun
kuin opintopiireillekin.
Jaksot sisältävät johdatuksen ajankoh-
taisiin teemoihin nettimaineesta joukko-
älyyn ja toimintaprosessien avaamisesta
sosiaalisen median hyötykäyttöön. Opiske-
lua tukee ehdotukset tehtävistä ja harjoi-
tuksista sekä jatkolinkit pääasiassa avoi-
miin ja maksuttomiin lähteisiin.
Opintokokonaisuuden ohessa
AVO2 on julkaissut mittavan koko-
elman aloitusoppaita, joiden avulla
sosiaalisen median valjastaminen
oppimiseen on asteen notkeampaa.
Kuinka rakentaa henkilökohtainen
tai oman ryhmän oppimisverkosto,
PLN? Ensimmäistä kertaa asialla
oleva hämääntyy palveluiden
kirjoon. Mihin palveluun voisi
luottaa? Miten säätää
palvelu toimintakuntoon?
AVO2:n tuottamat
lyhyet aloitusoppaat on
lisenssoitu Creative Com-
mons BY-SA -lisenssillä,
joka sallii aineistojen
Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin eli AVO2 kuuluu OKM:n koordinoi-
maan hankeperheeseen, jonka tavoitelauseena on “avoimissa oppimisympä-
ristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi.” Yksi hanke ei suurta mullistusta saa aikaan,
mutta sanansaattajana ja myllyn pyörittäjänä se voi toimia. Vähintään näissä
tehtävissä AVO2 on ollut ahkera ja tuottanut eväitä oppimisen verkostoille.
käyttämisen niin, että alkuperäiseen läh-
teeseen viitataan ja muokatut aineistot jae-
taan samalla lisenssillä.
Aloitusoppaat löytyvät AVO-wikin kautta
http://bit.ly/AVOsomeoppaat ja niistä ote-
taan aika ajoin myös version jaettavaksi
SlideShare-palvelussa eOppimiskeskuksen
kanavalla http://www.slideshare.net/eOp-
pimiskeskus. Tämän kaltaisia avoimia oppi-
resursseja hyödynnetään AVO2-hankkeessa
vireillään olevassa Oppipullautin-konsep-
toinnissa, jossa koostetaan avoimen ver-
kon palveluiden itseopiskelun polkuja.
Oppimisverkostojen pedagoginen
suunnittelu ja toimivan kokonaisuuden
rakentaminen vaatii aina kohderyhmän
tuntemusta. Samaa asiaa on nykyisin hyvä
toteuttaa useimmiten usealla kanavalla,
siellä missä ihmiset liikkuvat muutenkin.
Koska avoimen verkon sosiaalinen toiminta
on jakautunut ja osa ihmisistä on myös
sulkenut tiettyjä palveluita kokonaan pois
omasta valikoimastaan, on tärkeää etsiä
sopiva valikoima palveluita ja työskentely-
tapoja. Yhtenä käsikirjoituksena on vireillä
someopaste https://sites.google.com/
site/someopaste/, joka yhdistää vuosien
varrella testattuja ja tuotettuja aloitusop-
paita ripaukseen pedagogiikkaa ja tausta-
teorioita.
AVO2:n viimeisellä jaksolla kootaan
tukiaineistoja ja työstetään niistä entistä
paremmin erilaisiin tilainteisiin ja erilai-
sille käyttäjille sopiviksi. Samalla pyritään
myös kutomaan yhteen samaan suuntaan
pyrkineitä toimintoja. Koostaminen ja lan-
ganpäiden kerääminen yhteen palvelee
netin oppimisverkostoihin haikailevaa,
moninaisuuden tulvan keskellä ahdistuvaa.
Avoimet verkostot -opintokokonaisuus, aloi-
tusoppaat ja someopaste ovat välietappeja.
Oppimisverkostoissa ollaan aina matkalla.
Nyt kuitenkin riittää uusille kulkijoille sekä
hyviksi havaittuja reittejä, apuvälineitä että
matkaeväitä. l
Lisätietoja
AVO2 | http://eoppimiskeskus.fi/avo2
Aktiivi+ koordinaatiohanke | www.aktiivi.info/
Avoimet verkostot -opintokokonaisuus
http://fi.wikiversity.org/wiki/Avoimet_verkostot_
-opintokokonaisuus
Oppipullautin
www.facebook.com/groups/oppipullautin/
AVO2 on ESR-hanke, rahoittava viranomainen
Lapin ELY-keskus.
TEKSTI	 Kari A. Hintikka ja Anne Rongas
KUVA	 Pixhill
8 |   01 | 2014
Kerro kerro kuvastin
TVT:n käyttö oppilaitoksissa tulevaisuudessa?
S
iteeratut lauseet ovat peräisin oppi-
laitosjohdon henkilöstökoulutuksen
BossIT:n toteuttamasta eDelfoi-työs-
kentelystä. eDelfoi auttaa kurkistamaan
kollektiivisen tiedonmuodostuksen avulla
lähitulevaisuuteen.
Opetusteknologia ja sen ympärillä moni-
naisina versovat sovellukset ja sisällöt
“Asiat tapahtuvat vauhdilla. Muutos on jo käynnissä. Ei tarvita kymmentä
vuotta, että se myös näkyy. TVT:n tulisi olla työkalu. Enää ei riitä, että
käynnistetään tietokone – oppilaat haluavat muutakin. Mitä pitäisi
suositella uusille lukiolaisille? Mikä on elämän kannalta tärkeää?”
johdattavat oppilaitosjohdon pysähtymään
niin pienten arjen pulmien kuin suurten kas-
vatustavoitteiden äärelle.
Opetushallituksen rahoittama ja Suomen
eOppimiskeskuksen konsortion toteuttama
BossIT-koulutus kohdistuu tieto- ja viestintä-
teknologian voimakkaassa muutoksessa ole-
valle alueelle. Mahdollisten tulevaisuuksien
ennakointi ja jäsentäminen ovat tärkeitä.
eDelfoi-menetelmää ovat Suomessa
kehittäneet muun muassa Otavan Opisto
ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimus-
keskus.
Menetelmän perusideana on kerätä
asiantuntijoilta näkemyksiä mahdollisista
tulevaisuuksista ja koota niistä kollektiivi-
nen käsitys. Osallistujat vastaavat kyselyyn
anonyymisti ja kommentoivat toistensa vas-
tauksia.
Osallistujien palautteiden mukaan
menetelmä on mielenkiintoinen: yhteenve-
totulokset ja kommentit ovat heti nähtävillä.
eDelfoin alkuperäinen käyttötarkoitus
on ollut tulevaisuudentutkimus. Koulutuk-
seen sovellettaessa se toimii kuin peilisali:
omat tutut ajatukset saavat uusia ulottu-
vuuksia, kun niitä peilaa toisten ajatuksiin.
Saman asian eri puolet tulevat näkyville.
Mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja
on enemmän kuin arjen kiireessä tulee aja-
telleeksi.
eDelfoita on käytetty mm. OPH:n tule-
vaisuusbarometrien tuottamiseen sekä
oppimisympäristöhankkeiden selvitys- ja
ennakointityön tekemiseen. Näissä opetus-
alan eDelfoi-toteutuksissa on havaittu, että
vastaukset voivat olla yllättävän samanmie-
lisiä tai hajota kauas toisistaan.
Näkemysten yhteneväisyys kertoo siitä,
että käsiteltävä tulevaisuudenkuva voi olla
hyvin todennäköinen. Voimakas hajonta
taas kertoo, että aihe voi herättää ristirii-
taisia tunteita tai että se hahmotetaan eri
tavoin.
Pasi Silanderin toimittama, 2013 ilmes-
tynyt teos “Johtajuudella toimintakulttuurin
muutokseen” korostaa johtajuuden merki-
tystä oppilaitoksen asiantuntijaorganisaa-
tion kehittämisessä. Opettajien täydennys-
koulutusten vaikuttavuus jää heikoksi, ellei
samaan aikaan reagoida johtamisen kautta
käsillä oleviin muutoksiin.
Opetusteknologian osalta oppilaitos-
johdossa on vaarana tuhlata käytettävissä
oleva aika ja energia yksittäisiin kysymyk-
siin tai askarteluun, kuten Silander terä-
västi nimittää. Olisi kyettävä näkemään
kokonaisuus ja johtamaan kohti tulevai-
suutta.
Samaisessa teoksessa Hannu Linturi
esittelee eDelfoi-menetelmän yhtenä työ-
kaluna, jolla “murtaa murrosta”. eDelfoi
antaa toimijoille variaatioita, näkymiä tätä
hetkeä kauemmas ja samalla konkretisoi
nykyvalintojen vaikutuksia tulevaisuuden
rakentamisessa. l
TEKSTI	 Kari A. Hintikka ja Anne Rongas
KUVA	 Thinkstock
Lisätietoja
BossIT-koulutus http://eoppimiskeskus.fi/
projektit/bossit
eDelfoi http://edelfoi.fi/
Silander, Pasi toim. (2013)
Johtamisella toimintakulttuurin muutokseen
– tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja
opetustoimessa.
Helsingin kaupungin Mediakeskus
"Mikä on
elämän kannalta
tärkeää?"
01  | 2014    | 9
TEKSTI	 Eija Kalliala, Sometun verkostotarhuri, Otavan Opisto
KUVAT	 Thinkstock
S
ometu-verkosto on vuosien varrella
järjestänyt webinaareja ja kasvokkai-
sia kohtaamisia eri puolilla Suomea.
Nyt kuukausitapahtumissa kasvokkaiset
kohtaamiset yhdistetään webinaarin tek-
nologialla. Ei matkusteta toiselle puolelle
Suomea eikä istuta yksin kuulokkeet
päässä. Kohdataan kasvokkain, keskustel-
laan, työskennellään ryhmissä ja jaetaan
yhteiset ideat koko Suomelle. Kun vauhtiin
on päästy, ideointi ja verkostoituminen
jatkunee vielä yhteisellä iltapalalla.
Kohtaamispaikka järjestyy vaivatto-
masti: pieni kokoushuone mikkeineen, tyk-
keineen ja kaiuttimineen tai vaikka se oma
keittiö, jonka ovet voi avata muutamalle
paikalliselle sometulaiselle. Kohdataan, ei
istuta yksin! Keskitytään, ollaan läsnä, ei
Sometulaiset
läsnä lähellä ja etäällä
Nautitko kohdatessasi somesukulaisia kasvokkain? Tapaatko heitä
mieluummin netissä? Harmittaako matkustaminen toiselle puolelle Suomea?
Puuduttaako tuntien istuminen kuulokkeet päässä keittiön pöydän ääressä?
hajota moniajoon päällekkäisten ikkunoiden
pingahduksissa.
Alustaja innostaa keskustelua ja unoh-
taa monologit. Ei kerrata tehtyä vaan luo-
daan yhdessä uutta. Lyhyen alustuksen
jälkeen sometulaiset vapautuvat keskuste-
lemaan ja työskentelemään; ideat sinkoi-
levat, ruokkivat ja hedelmöittävät toisiaan,
synnyttävät uutta. Synnytettyä jaetaan eri
puolilta Suomea yhteiseen kekoon, jossa
se täydentyy, muuttaa muotoaan ja kasvaa.
Keosta sometulaiset poimivat uusia sytyk-
keitä työskentelyynsä, vapautuvat uudes-
taan keskustelemaan ja työskentelemään
yhdessä, ja lopuksi jakavat synnyttämänsä
taas koko Suomelle.
Tila ja tekniikka vaativat vastuuhenki-
lön avaamaan fyysisiä ja virtuaalisia ovia,
alustus osaajaa, joka tukee ja antaa tilaa,
yhdessä työskentely sometulaisia jaka-
maan ajatuksiaan, kuuntelemaan, ymmärtä-
mään ja innostamaan toisiaan, ehkä myös
väittelemään ja perustelemaan ajatuksiaan
lämpimästi ja rakentavasti.
Parituntiseen tapaamiseen ei rynnätä
kylmiltään. Käsiteltävästä teemasta jaetaan
verkossa etukäteen linkkejä, joihin tutustu-
taan ja joita kommentoidaan ja täydenne-
tään. Alustaja valmistelee tapahtumassa
pohdittavia teemoja, joko kaikille ryhmille
samoja tai eri ryhmille erilaisia. Paikalli-
nen tekniikka testataan ja yhteydet viritel-
lään valmiiksi. Kohtaamispaikkaan tullaan
ajoissa, jotta esittäytyminen ja tutustumi-
nen ei syö aikaa alustukselta ja yhteiseltä
työskentelyltä. Muut työt unohdetaan, kes-
kitytään olemaan läsnä, kohtaamaan toinen
ihminen, toinen sometulainen, keskitytään
antamaan, saamaan ja jakamaan.
Yhdessä tekemistä ei tarvitse lopettaa,
kun tapahtuman fyysisten ja virtuaalisten
huoneiden ovet suljetaan. Sometulaiset
voivat jatkaa keskustelua peilaamalla näke-
myksiään toistensa ajatuksiin yhteisellä
iltapalalla, ja myöhemmin jakamalla ideoita
verkossa Sometun Ningin ja xTunen lisäksi
monissa muissa sosiaalisen median palve-
luissa. l
Lisätietoja
Sometun kuukausitapahtumat
http://sometu.wikispaces.com/
Sometun+kuukausitapahtumat+2013
Sometun kuukausitapahtumien toteutus-
menetelmä
http://lemill.net/lemill-server/methods/video-
neuvottelu-paikallisin-kohtaamisin
10 |   01 | 2014
V
uonna 2007 tilapäisenä tapahtuma-
sivustona alkunsa saanut Sometu,
Sosiaalinen media oppimisen tuke-
na -verkosto on ollut alansa tienraivaaja.
Suomalaiset opettajat ja muut oppimisen
uusista ulottuvuuksista kiinnostuneet olivat
ripeitä valloittamaan helppokäyttöisiä avoi-
men verkon palveluita oppimisen käyttöön.
Virtuaaliopetuksen päivillä ja ITK-
konferensseissa hyödynnettiin verkostoja:
netissä tutustuneet tapasivat toisiaan ja
tapahtumia liverapoiltiin eli kirjoitettiin
avoimeen verkkoon muistiinpanoja. Yhtei-
söllisyys, auttaminen ja kokeilukulttuuri
leimasivat somen opettajaverkostoja var-
haisvuosina.
Sometun jytky tapahtui ITK-konferens-
sissa 2009, jolloin verkoston ensimmäinen
laaja netitse koottu esityskokonaisuus
veti väkeä magneetin lailla. Teemasemi-
naari oli sijoitettu alakerran perimmäiseen
saliin. Istumapaikat loppuivat, tunnelma oli
katossa. Ihmiset olivat oivaltaneet toinen
toisilta oppimisen riemun. Verkostossa
saattoi tavoittaa jotain, mitä lehdet, jär-
jestöt, oma työpaikka tai lähipiirin tuttavat
eivät tarjonneet. Oma ammatillinen ajan
Opettajien tihenevät ja
erikoistuvat nettiverkostot
Kollegaverkostoissa apu ja tuoreimmat vinkit ovat lähellä.
Kymmenen vuotta sitten ensimmäiset opetusalan pioneerit
perustivat blogeja, sen jälkeen vähin erin mukaan tulivat Jaikut,
Facebookit, Ningit, Twitterit. Tänä päivänä yhä useampi löytää omansa
lukuisten erityisryhmien joukosta ja ellei löydä, perustaa sellaisen.
tasalla pysyminen muutti taskuun älylait-
teiden, verkostojen ja mobiilisovellusten
avulla.
Sometun keskeinen verkostoitumis-
paikka sijoittui Ning-palveluun, jossa on
pakattu samaan palveluun yhteisöllisen
toiminnan keskeisiä aktiviteetteja: mahdol-
lisuus luoda oma profiilisivu ja kontaktoida
toisia käyttäjiä, mahdollisuus avata keskus-
teluja, perustaa ryhmiä, kirjoittaa omaa blo-
gia, jakaa valokuvia ja videoita sekä ilmoi-
tella tapahtumista. Sometun Ning on edel-
leen olemassa osoitteessa www.sometu.
fi. Sivusto on valtaisa aarreaitta menneiden
vuosien pedagogisia keskusteluja, yhteistä
tutkailua, käsiteanalyysejä ja hörhöilyä.
Otavan Opisto oli merkittävässä roo-
lissa Sometun syntyaikoina ja on edelleen
Suomen eOppimiskeskuksen kanssa tur-
vaamassa verkkopaikkojen pysyvyyden.
Molemmat organisaatiot ovat olleet AVO-
hankkeen voimin tukemassa oppimista
avoimissa verkostoissa ja opetusalan
ihmisten verkostoitumista.
Sometu on yhdistänyt ihmisiä, jakanut
tietoa, järjestänyt tapahtumia ja antanut
mallia siitä, miten verkon kautta voi tehdä
aitoa ja todellista ammatillista yhteistyötä.
Sometu onkin tarjonnut monelle hyvän har-
joituskentän verkostomaiseen toimintaan.
Sometu ja AVO ovat tuottaneet omalta osal-
taan alkueväitä verkostoitujille:
suomalainen hashtag-kirjasto Twitterin
käyttäjille | http://bit.ly/htag-fi
Opeverkostot-wiki |
http://opeverkostot.wikispaces.com/
opasteita somepalveluiden käyttöön-
ottoon | http://bit.ly/AVOsomeoppaat
2010-luvulle tultaessa oppimiseen liittyvä
kiinnostus laajeni erityisesti Twitteriin ja
Facebookiin. Myös bloggaaminen on pitänyt
pintansa. Opeverkostot-wikin Facebook-
listauksesta löytyy 100 suomalaista eri
aihepiireihin erikoistunutta verkostoa. Pie-
nen kielialueen ja pienen maan kohdalla
melkoinen määrä.
Nyt oppimisen kehittäjät tutkivat yhtei-
söllistä ja avointen verkostojen oppimista
sellaisissa verkkopalveluissa kuin LinkedIn,
Google+, Edmodo, Pearltree, RebelMouse,
Pinterest, Instagram, Diigo, Thinglink. Kokei-
lukulttuuri jatkuu. l
TEKSTI	 Anne Rongas
KUVA	 Pixhill
01  | 2014    | 11
Miten avoin tieto
etenee kunnissa?
V
aikka avoimuus teemana koskettaa
yhteiskunnan eri osa-alueita laajasti
ja avoimen tiedon hyödyntäminen on
säännöllisesti esillä julkisessa keskustelus-
sa, niin maantieteellisesti vaikutti kuiten-
kin, että lähes kaikki toiminta oli keskittynyt
pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle.
Tämän epäkohdan korjaamiseksi OKFFI
yhdessä Oikeusministeriön demokratiayk-
sikön ja Avoimuudesta voimaa oppimisver-
kostoihin -hankkeen kanssa päätti järjestää
avoimen tiedon kuntakiertueen.
Oletuksena oli, että varmasti muiltakin
kaupunkiseuduilta löytyy ihmisiä, joiden
sydän sykkii tiedon avoimuudelle, mutta
kenties kriittinen massa vain ei ole vielä ylit-
tynyt ja aiheesta kiinnostuneet ovat tähän
asti olleet yksin kiinnostuksensa kanssa.
Kiertueen tavoitteena oli avoimeen tietoon
liittyvän paikallistoiminnan käynnistäminen
saattamalla aiheesta kiinnostuneita yhteen
eri kaupungeissa.
Kuntakiertueella kävi selväksi, että
avoin tieto todellakin kiinnostaa kunnissa
ja kaupungeissa koosta riippumatta. Road-
show käynnistyi Tampereella 27.–28. syys-
Alunperin lähinnä julkishallinnon datan avaamisen ympärille kehittynyt suo-
malainen avoimen tiedon verkosto on vuosien varrella laajentunut kattamaan
hyvin erilaisia aiheita, kuten esimerkiksi avoin kulttuuriperintö, avoin tiede,
avoin demokratia ja avoin oppiminen. Vapaamuotoisen verkoston tukiyhdis-
tyksenä on vuoden 2013 alusta saakka toiminut Open Knowledge Finland ry.
(OKFFI), joka on osa kansainvälistä Open Knowledge Foundationia.
kuuta ja jalkautui Turkuun (10.10.), Mikke-
liin (7.11.), Jyväskylään (8–9.11.), Ouluun
(25.11.) ja Kuopioon (26.11.). Kaikilta
paikkakunnilta löytyi nopeasti paikallisten
järjestäjien joukko, joilla oli motivaatiota
saada oma paikkakunta sykkimäään avoi-
muuden henkeen. Esimerkiksi yksi Turun
tapahtuman pääjärjestäjistä Tuomas Mäkilä
kommentoi mukaan lähtemistään: “kun
(facebookissa) kyseltiin, pitäisikö Open
Knowledge Roadshown tulla Turkuun, vasta-
sin heti että pitäisi, koska en halunnut, että
hyvät asiat ohittavat Turun”.
Kuntakiertue heijastui myös toimintaan
sellaisillakin paikkakunnilla, jonne kiertue
ei vielä ennättänyt. Esimerkiksi rovanieme-
läiset avasivat Avoin Lappi -blogin ja alkoi-
vat viestiä aktiivisesti Open Data Lapland
FB-ryhmässä, että heihin oltiin oltu suoraan
yhteydessä. Porilaiset puolestaan päättivät
järjestää oman Avoimen tiedon Roadshow
-päivän vierailtuaan Turun tapahtumassa.
Suurimmalla osalla paikkakunnista
ei oltu vielä ennen kiertuetta toden teolla
tartuttu kaupungin tietovarantojen avaami-
seen. Kiertue toimi hyvänä alkusysäyksenä
ja määräpäivänä liikkeelle lähtemiseen.
Mikkelissä julkistettiin kaupungin 3D -malli
avoimena datana ja Oulussa tehtiin kes-
kushallinnon ketteryysennätys avaamalla
kaupungin avoimen datan sivu ja ensimmäi-
set tietoaineistot vain viikon varoitusajalla.
Oulun kaupungin tietohallintopäällikkö
Juhani Heikka kertoo “kun kuulin, että täl-
lainen Roadshow on käynnissä ja jalkau-
tumassa Ouluun, niin totesin, että piste-
täänpä ramppa kalkattaan, niin kuin paikal-
liset sanovat, eli käytännössä pystytettiin
avoimen datan sivusto ja kerättiin sinne
viikon aikana mukava setti tietoaineistoja
ja saatiin vielä lisensointiehdotkin valmiiksi
ajoissa”.
Aiemmin Suomen kunnissa on avoi-
meen tietoon liittyen ajateltu ehkä, että
helppohan se on siellä Helsingissä tehdä
asioita, kun on isot yliopistot ja paljon
rahaa, mutta nyt asenne on selvästi muut-
tumassa. Muualla tehtyä ja opittua voi hel-
posti kopioida omaan kuntaan, eikä tarvitse
kärsiä kaikkia lastentauteja ja maksaa kehi-
tystyöstä.
Jyväskylässä inspiroiduttiin avoimella
lähdekoodilla toteutetusta Helsingin kau-
pungin “Päätökset” -verkkopalvelusta, joka
näyttää kaikki valtuuston ja lautakuntien
asiakirjat helposti selattavassa muodossa
ja karttapohjalla. Roadshown jälkeen Jyväs-
kylä päätti tehdä omiin järjestelmiinsä Hel-
singin kanssa yhdenmuotoisen avoimen
päätösdatan rajapinnan, jotta sama Pää-
tökset-verkkopalvelu toimisi myös siellä.
Vastaavalla tavalla, kun Oulussa avattiin
joukkoliikenteen aikataulut, niin yhdessä
yössä saatiin Helsingin Seudun Liikenteen
kehittämä mobiili reittiopas toimimaan
Oulussakin.
Vaikka kiertueella moni asia liikahti
eteenpäin, niin maailma ei tullut vielä val-
miiksi, niinpä vuoden 2014 syksylle on
suunnitteilla uusi kuntakiertue, joka kohdis-
tuu osin samoille paikkakunnille, kuin viime-
vuonna ja osin uusille paikkakunnille. Mikäli
haluat avoimen tiedon jalkautuvan kotikau-
punkiisi, niin ota rohkeasti yhteyttä. l
Antti Poikola
Open Knowledge Finland
jogi@okf.fi
Twitter: @apoikola
12 |   01 | 2014
TEKSTI	 Pilviväylä -projekti | OKM
KUVA	 Thinkstock
K
oulutuksen pilviväylä -palvelun tavoit-
teena on helpottaa pilvipalveluiden
syntymistä, hankintaa ja käyttöönot-
toa nykyisissä ja tulevissa verkko-oppimis-
ympäristöissä. Tavoitteena on uudistaa ja
monipuolistaa oppimisen ja opettamisen
tapoja sekä antaa opettajille paremmat ja
monipuolisemmat työvälineet opetukseen.
Projektissa ei rakenneta uutta ”mood-
lea”, eikä pakoteta kouluja hylkäämään
nykyisiä verkko-oppimisalustoja. Sen sijaan
rakennetaan portaalimainen koulutuksen
pilvipalveluiden kohtaamis- ja vuorovaiku-
tuspaikka erilaisille sidosryhmille. Lisäksi
syntyy hankintaväylä, jonka kautta pilvipal-
velut otetaan helposti käyttöön.
Palvelujen ja
materiaalien basaari
Visiona on luoda avoin väylä oppimista
tukeville palveluille ja materiaaleille, joita
voivat tuottaa esimerkiksi yritykset, yhdis-
tykset, opettajat ja oppilaat. Pilviväylän
kautta materiaalit ja palvelut olisivat hel-
posti käyttöönotettavissa opetuksessa ja
niitä olisi mahdollista kehittää yhdessä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö rakentaa avoimeen lähdekoodiin ja
raja­pintoihin perustuvan palvelun, jossa koulut ja oppilaitokset voivat
helposti ottaa käyttöön digitaalisessa muodossa olevia oppimateriaaleja
ja sovelluksia. Palvelua voivat kehittää niin opettajat kuin vanhemmatkin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää
palvelua yhdessä Viron koulutus- ja tiedemi-
nisteriön kanssa.
Portaalin sisältämät työkalut tarkentu-
vat kevään ja kesän aikana. Tällä hetkellä
on varmistunut yksi työkalu. Portaalin pal-
veluihin kuuluu pelillistetty ”koulutuksen
stack overflow”, joka on paikka kysyä ja
vastata pilvipalveluihin liittyviin kysymyk-
siin – joko pedagogiikkaan tai tekniikkaan
liittyviä. Palvelussa hyviä kysymyksiä voi
peukuttaa ylöspäin ja vastaavasti huonoja
alaspäin. Lisäksi hyviä vastauksia voi peu-
kuttaa, samoin kuin kommentteja. Käyttäjät
saavat pisteitä muiden hyviksi arvioimista
vastauksista ja muusta aktiivisuudesta.
Tarpeeksi pisteitä keränneet jäsenet saavat
palvelussa lisäoikeuksia eli toimivat mode-
raattoreina. Näin yhteisö rakentaa itselleen
tietopankkia pilvipalveluiden käytöstä ope-
tuksessa. l
Lisätietoja:
Jarkko Moilanen | Projektipäällikkö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Puh. | +358 295 330 003
Basaarimainen palvelu sisältää perinteisten
oppimateriaalien lisäksi toivottavasti myös
pilvisovelluksia helpottamaan työskentelyä,
interaktiivisia ja pelillistettyjä oppimateriaa-
leja sekä muita innovatiisia ratkaisuja tuke-
maan opetusta ja helpottamaan opettajien
arkea.
Tarjolla olevat palvelut ja materiaalit voi
laittaa paremmuusjärjestykseen ”peukutta-
malla”. Opettajat yhdessä vanhempien ja
oppilaiden kanssa arvioivat niiden hyödylli-
syyden ja puutteet.
Yhteisön ehdoilla ja työkaluilla
Materiaalista tai palvelusta voidaan pilvi-
palvelussa käydä julkista ja avointa kes-
kustelua - muun muassa siitä, miten hyvin
käsillä oleva tuote, materiaali tai palvelu
soveltuu opetukseen, miten sitä käytetään
viisaasti ja pedagogisesti järkevällä tavalla.
Opettajat voivat jakaa pedagogisia malleja,
kehittää yhdessä pedagogiikkaa sekä toi-
mia toistensa tukena. Palveluiden tuottajille
avoin keskustelu tuo esiin palveluiden hyvät
ja huonot puolet, ja auttavat kehitystä jat-
kossa.
Koulutuksen pilvipalvelu
tuo opetuksen työvälineet käyttöön
01  | 2014    | 13
Teksti	 Pekka Qvist
Kuvat	 Technology Research Center, Turun Yliopisto
Mitä lisätty
todellisuus
tuo lisää oppimiseen?
Kävijä astelee rauhaisan tunnelman ja kirkkolaulun säestämänä valoisaan
kirkkorakennukseen. Kirkon rakenne, kattoholvit, korkeat kaari-ikkunat ja
sisustuksen yksityiskohdat edustavat käsityötaidon huippua. Kirkko purettiin
lopullisesti 1650-luvulla. Toisaalla Askaisissa Louhisaaren kartanolinnan äärellä
meri pakenee rantakallioilta. Vuosisatainen merenpinnan lasku maankohoamisen
seurauksena näkyy silmissä vain muutamien minuuttien aikana. Tämä kaikki
tapahtuu samaan aikaan, kun Turun Luostarinmäellä vierailija temmataan
mukaan 1800-luvun alkupuolen hääjuhliin – lisätyn todellisuuden avulla.
14 |   01 | 2014
Kirjoittaja toimii virtuaalisten oppimisympäris-
töjen, pelillisen oppimisen, oppimispelien ja
lisätyn todellisuuden erityisasiantuntijana.
Yhteystiedot
Pekka Qvist | pekka.qvist@metaverstas.fi
0440 555 662
www | metaverstas.fi
Lisätietoja Futuristic History -hankkeesta
historian opetukseen ja oppimiseen. Virik-
keellisyys, kokemuksellisuus sekä infor-
maation tarjoama immersion eli uppou-
tumisen kokemus ovat polttopisteitä,
joissa 2010-luvun oppimateriaalit joutuvat
kilpailemaan huomiosta esimerkiksi Holly-
woodin viihdeteollisuuden rinnalla. Vaikka
kyseessä on uusi teknologia, niin keski-
össä ovat tarinat, oppijan henkilökohtaiset
kokemukset ja tekemällä sekä löytämällä
oppiminen. l
silmiensä eteen näkymän, miltä kirkko on
vuosisatoja sitten näyttänyt. Visuaalista
puolta siivittää aikakauteen sopiva kirkko-
musiikki, tietoiskut esineistöstä sekä vierai-
lijaa vastaanottava pappi.
Hanke jatkuu vuoden 2014 aikana koh-
teiksi valittujen Askaisten Louhisaaren kar-
tanon, Turun Luostarinmäen käsityöläismu-
seon sekä Turun keskusta-alueen vanhojen
rakennusten parissa. Tutkimushankkeen
sovelluskohteiksi on pyritty löytämään mat-
kailun tai museotoiminnan kannalta mer-
kittäviä ympäristöjä, joissa uusi teknologia
voisi täydentää perinteisemmän museotoi-
minnan muotoja, kuten vaikkapa opaskier-
roksia tai esitteitä. Parhaimmillaan lisätty
todellisuus voisi herättää oppaiden kerto-
mat tarinat ja anekdootit myös visuaalisesti
eloon kävijöiden silmien edessä.
Oppimisen näkökulmia uuteen
teknologiaan
Vaikka edellä esitetyt esimerkit painottu-
vatkin lisätyn todellisuuden soveltami­seen
erityisesti matkailun tai museotoiminnan
alalla, voidaan suora yhteys vetää vaikkapa
Futuristista historiaa
Turun Yliopiston Technology Research Cen-
terin ja VTT:n yhteinen tutkimushanke Futu-
ristic History on lähtenyt selvittämään lisä-
tyn todellisuuden mahdollisuuksia herättää
uuden teknologian avustuksella historialli-
sia kohteita eloon – esimerkiksi matkailun
ja museotoiminnan näkökulmista.
Hankkeen puitteissa on toteutettu
sovellus, jossa kuvataan 1650-luvulla
purettua Turussa sijainnutta Pyhän Hengen
kirkkoa. Kyseinen kirkko sovelluskohteena
on erityisen mielenkiintoinen, koska siitä
on säilynyt pääosin ainoastaan arkeologi-
sissa kaivauksissa vuonna 1983 löytyneet
rauniot. 1500-luvun lopun kirkon virtuaa-
lisen mallin toteuttamiseen on tarvittu
monialaista tieteellistä osaamista, jossa
historioitsijoiden ja arkeologien tuottama
tutkimustieto kyseisen ajan oloista on
avustanut modernin teknologian toteuttajia
luomaan kuvan siitä, millainen kirkko olisi
voinut olla.
Nykyään kirkon paikalla sijaitsee
Pyhän Hengen kappeli, jossa kävijä voi lisä-
tyn todellisuuden laitteen avulla saada
01  | 2014    | 15
M
ozilla-säätiö, MacArthur-säätiö
ja HASTAC (Humanities, Arts,
Science and Technology Alliance
and Collaboration) ovat yhdessä tarttuneet
tähän haasteeseen ja kehittäneet avoimen
lähdekoodin teknologian pohjalta uuden
standardin nimeltä Open Badges. Standar-
din kehitys alkoi vuonna 2011 Yhdysvallois-
sa ja vuonna 2013 sen käyttö alkoi yleistyä
nopeasti maailmanlaajuisesti. Open Badges
-standardin suosiota on edistänyt työelä-
män osaamisen tunnistamisen tarpeet ja
TEKSTI	 Eric Rousselle, toimitusjohtaja, Discendum Oy
KUVA	 Anne Muhonen + Mozilla-säätiö
uusi standardi osaamisen
tunnistamiseen ja tunnustamiseen
Epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankitut taidot muodostavat
nykypäivänä merkittävän osan osaamispääomastamme. Opimme uusia
asioita työelämän, harrastusten ja verkostojen kautta, mutta ne jäävät
usein hyödyntämättä työelämässä tai opinnoissa, koska keinot niiden
tunnistamiseen ja tunnustamiseen puuttuvat.
koulutusmaailmassa tapahtuvat muutokset,
muun muassa Avoimet Massiiviset Verkko-
kurssit (MOOC:it), jotka edellyttävät uusia,
globaaleja sertifiointimenetelmiä.
Open Badge -osaamismerkki on meta-
dataa sisältävä kuva. Se kertoo merkin
saajan (Earner) osaamisesta, taidoista tai
saavutuksista. Osaamismerkkejä luo ja
myöntää myöntäjätaho (Issuer). Myöntäjä
kertoo merkissään ne kriteerit, joilla se tun-
nustaa merkin saajan hankkiman osaami-
sen. Saaja vastaanottaa merkin sähköpos-
titse ja tallentaa sen Open Badges Back-
packiinsa. Backpack on Mozillan ylläpitämä
ilmainen pilvipalvelu, joka toimii saajan
henkilökohtaisena merkkien säilytyspaik-
kana. Saaja voi halutessaan julkaista sieltä
merkkejään omaan e-portfolioonsa tai sosi-
aalisen median palveluihin.
Eri alojen edelläkävijät ovat
ottaneet konseptin omakseen
Mozillan tilastojen mukaan osaamismerk-
kejä myönsi vuoden 2013 lopussa yli 1900
Open Badges
16 |   01 | 2014
järjestöä, oppilaitosta, yritystä ja julkishal-
linnon organisaatiota eri puolilta maailmaa.
Edelläkävijöinä voidaan pitää vapaan sivis-
tyskentän järjestöjä ja julkishallinnon orga-
nisaatioita, joita ovat esimerkiksi museot
ja erilaiset taide- ja kulttuuritapahtumien
järjestäjät. Niille Open Badges -standardi
antaa mahdollisuuden sertifioida sellaista
osaamista, jota ei ole voitu aiemmin tun-
nustaa virallisilla tutkinnoilla. Myös monille
koulutusalan yrityksille, joilla ei ole oppilai-
toksen asemaa, konsepti tarjoaa keinon
sertifioida tarjontaansa. Open Badges
-standardi nähdään sertifioinnin demokra-
tisointina, koska se mahdollistaa uusien
toimijoiden tulon osaamisen tunnistamisen
ja tunnustamisen kentälle.
Osaamismerkit eivät kuitenkaan kilpaile
tutkintojärjestelmien kanssa, vaan täyden-
tävät niitä. Konsepti on otettu käyttöön
monissa oppilaitoksissa Pohjois-Ameri-
kassa ja se yleistyy vähitellen myös Suo-
messa. Sen avulla voidaan tehdä paremmin
näkyväksi koulutusohjelmissa hankittavaa
osaamista sekä opintoihin hakeutuville
yksilöille että työelämän edustajille. Esimer-
kiksi tietojenkäsittelyopinnoissa ”Osaava
Java-ohjelmoija” -osaamismerkki voisi olla
oiva keino avata työnantajille opintojen
yhteydessä tehtyjä Java-projekteja ja niissä
opittuja asioita.
Oppilaitokset ovat yhteisöjä, joissa
formaalin oppimisen lisäksi opitaan paljon
muutakin. Osaamismerkeillä on mahdol-
lista tunnustaa myös luottamustehtävien,
kerho- ja projektitoiminnan kautta hankittuja
taitoja, joilla on merkitystä kouluyhteisön
ulkopuolella. Tällaisia taitoja ovat esimer-
kiksi projekti- ja tiimityöskentelyosaaminen
sekä erilaiset sosiaaliset taidot.
Kouluyhteisön kehittämisessä voidaan
hyödyntää osaamismerkkejä motivointi-
keinoina esimerkiksi asennekasvatuksen
tukena. Ei saa myöskään unohtaa henkilös-
tön kehittämistä, jossa osaamismerkeillä
on mahdollista tehdä näkyväksi esimerkiksi
opettajien tieto- ja viestintäteknologiaosaa-
mista.
Merkkien uskottavuus ja arvostus
ovat läpimurron edellytyksiä
Myönnettyjen osaamismerkkien kasvuvauhti
vuosina 2012–2013 oli 1 400 %. Ilmiömäi-
sestä kasvusta huolimatta standardi on
monille vielä tuntematon ja sen lopullinen
läpimurto tulee riippumaan osaamismerk-
kien saajien kiinnostuksesta ja merkkien
tarjonnan laajuudesta. Käytännön tasolla
yhtenä ongelmana on ollut suunnittelu- ja
Hyödyllisiä linkkejä
www | Openbadges.org
www | badgealliance.org
www | openbadgefactory.com
myöntämistyökalujen puute. Tilannetta ovat
helpottaneet tänä keväänä julkaistut uudet
Open Badges -työkalut. Myös osaamismer-
kin vastaanottaminen ja näyttäminen eri pal-
veluissa on koettu hankalaksi. Monille sosi-
aalisen median palveluille ja e-portfolioille
kehitetäänkin parhaillaan käyttöä helpotta-
via Open Badge Displayer -sovelluksia.
Suurimmat haasteet eivät kuitenkaan
liity teknologiaan, vaan itse konseptin
ymmärtämiseen ja osaamismerkkien suun-
nitteluun. Osaamismerkkien arvo saate-
taan kyseenalaistaa siksi, että ne eivät ole
viranomaisten sertifioimia. Merkin arvo ei
kuitenkaan synny myöntäjän virallisesta
asemasta. Merkki koetaan arvokkaaksi,
kun tunnetut ja arvostetut organisaatiot
puhuvat sen puolesta ja se edustaa saajal-
leen jotain tärkeää osaamisaluetta.
Osaamismerkki-inflaatio on myös riski,
johon viitataan usein. Riski on toki ole-
massa, koska Open Badges -konseptin
filosofiaan ei kuulu virallista ja keskitettyä
laadunvalvontaa. Merkin laadusta vastaa
sen myöntäjä itse, jolloin ”arvottomien”
merkkien myöntämistä ei voi estää ulkoa-
päin. Viime kädessä merkin saaja kuitenkin
päättää, onko merkki hänelle hyödyllinen
vai ei. On todennäköistä, että yhteisöjen
tunnustamat, uskottavat merkit tulevat säi-
lymään ja rakentamaan laajempaa Open
Badges -ekosysteemiä.
Viime aikoina on käynnistetty useita
kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita
(esim. Badge Europe, Badge Alliance, Digi-
talME), joilla pyritään edistämään Open
Badges -standardin laajaa käyttöönottoa ja
eri alojen ekosysteemien kehittämistä. Suo-
messa Open Badge Factory -projektin yhte-
ydessä on kasvamassa yhteisö, joka pyrkii
kehittämään osaamismerkkejä yhteiseen
käyttöön. Tällä hetkellä sen ydin koostuu
useiden vapaan sivistyskentän järjestö-
jen yhteistyöstä, mutta mukana on myös
oppilaitoksia ja yrityksiä. Osaamismerkki
on organisaatioille uusi ja moderni työkalu
osaamisen kehittämiseen ja tunnustami-
seen. l
Open Badge
-osaamismerkki on
metadataa sisältävä
kuva.
01  | 2014    | 17
T
yössäni itslearningin tutkijana
minulta kysytään tätä usein. Parin
viime vuoden aikana olen keskitty-
nyt lukemaan opettamiseen sekä luetun
ymmärtämiseen. Syksyllä 2012 aloin
kehittää konseptia, jolla voidaan opettaa
lukemaan itslearningin avulla. Aloitin
yhteistyön Stine Gaaseide Lisethin kans-
sa, joka oli silloin 6. luokan opettajana
Apeltunin koulussa Bergenissä. Tavoittee-
namme oli integroida itslearning luokka-
huoneopetukseen ja kotitehtäviin parhaal-
la mahdollisella tavalla. Havaitsimme että
eri tapoja yhdistettäessä hyödytään myös
niiden yhtymäkohdista. Päätimme kutsua
kokonaisuutta monimuotoiseksi luokka-
huoneeksi.
Ymmärtäminen ratkaisee
Keskittymiseni lukutaitoon ja luetun ymmär-
tämiseen johtuu siitä että lukeminen on
yksi tärkeimmistä taidoista, joka oppilaiden
on hallittava oppiakseen mahdollisimman
paljon. PISA-tutkimukset ovat antaneet
koko OECD-alueen opettajille muistutuksen
siitä, että hyvä lukutaito on enemmän kuin
vain koodin purkamista – tärkeintä on kes-
kittyä luetun ymmärtämiseen.
Lukemaan opettamiseen liittyvien ope-
tusstrategioiden lisäksi koulutustutkijat
John Hattie ja Dylan Wiliam ovat olleet tär-
keitä vaikuttajia puhuttaessa opetuksen
laadusta. Heidän konseptinsa näkyvä oppi-
minen ja formatiivinen arviointi on esitelty
tärkeinä strategioina, joilla voidaan paran-
taa tuloksia kansainvälisissä tutkimuk-
sissa. Monet yhdistävät John Hattien tutki-
mukset pelkästään vaikuttavuuteen. Mie-
lestäni hänen tärkein viestinsä kuitenkin
on, että opettajan tehtävänä on ymmärtää
miten kukin oppilas ajattelee ja aktivoida
oppilaat siten, että ymmärtämisestä tulee
näkyvää. Tämä on kunnianhimoinen tavoite,
joka vaatii opettajilta monia erilaisia strate-
gioita ja opetuksen apuvälineitä.
Kirjoittaja: Morten Fahlvik toimii
itslearningillä opetuksen ja oppimisen tut­
kijana. Hän on kouluttanut opettajia ja toiminut
opettajana peruskoulussa.
TEKSTI	 Eric Morten Fahlvik
KUVA	 Anthony Peters
Lukemaan opettaminen
itslearningin avulla
Miltä TVT-tuettu opetus voi parhaimmillaan näyttää ja miten
itslearning voi auttaa opettajia päivittäisessä työssään?
Teknologia, ajan puute
ja opetuksen suunnittelu
Oppilaat ovat yhdessä opettajan kanssa
luokkahuoneessa rajallisen ajan. Siksi
opettajien on vaikea hahmottaa, ovatko
kaikki oppilaat ymmärtäneet asian. TVT:n
käyttö luokkahuoneessa ja sen ulkopuo-
lella voi auttaa käyttämään ajan tehok-
kaammin ja parantamaan tuloksia. On
monia esimerkkejä erinomaisista TVT-
tuetuista opetusmenetelmistä, mutta on
ensiarvoisen tärkeää että opettajilla on
selkeä käsitys, miten he liittävät ne omaan
opetukseensa.
Kaikki tämä osoittaa, että opettajan
tehtävä on vaativa ja kaikki kouluja käyneet
tietävät, että oppikirjatekstien lukeminen
on työlästä. Stinen opetuksen tärkeänä
tavoitteena oli siksi luoda innostusta
lukemiseen ja motivoida oppilaita. Saa-
mamme kokemukset osoittavat, että ope-
tuksen hyvä suunnittelu voi tehdä opettajan
työstä helpompaa ja samalla lisätä oppi-
laiden motivaatiota niin, että he syventyvät
itse asiaan. Opetus monimuotoisessa luok-
kahuoneessa on paljon enemmän kuin vain
TVT:n sisällyttämistä opetukseen. On myös
tärkeää löytää hyvä dynamiikka. l
Asiantuntijaraportti
monimuotoisesta luokkahuoneesta:
http://www.itslearning.eu/
whitepaper-the-blended-classroom
Koulussa
Monitoiminen luokkahuone
Verkossa Kotona
18 |   01 | 2014
T
ampereen ammatillisessa opettaja-
korkeakoulussa (TAOKK) on arvioitu
ja analysoitu kuluneen lukuvuoden-
kin aikana Sosiaalisen median erilaisia
mahdollisuuksia opettajankoulutuksessa.
Saamiamme tuloksia voi tarkastella useas-
ta suunnasta. Me olemme priorisoineet ai-
nakin kolmenlaista poltetta. Uteliaisuuteen
ja innostumiseen taipuvainen tai sitoutunut
opettaja ja opettajaopiskelija palaa innosta
kokeilla ja kehitellä erilaisia oppimis- ja
opetusympäristöjä. Näppejään ei tarvitse
polttaa verkossa kytevissä riskitekijöissä,
sillä niiltä voi suojautua. Vanhakantaisuu-
teen, pelkojen ja uhkakuvien maastoon
kiinnittynyt oppija ja hänen kaltaisensa
opettaja pelkäävät palavansa epävarmuu-
den lieskoin somen iloisissa ja autentti-
sissa ympäristöissä. Taustalta paljastuu
usein tunteet. Tunnekuormitus voi polttaa
TEKSTI	 Marjatta Myllylä & Pirjo Jaakkola
KUVAT	 Pekka Kalli
Hotti, hotimpi, hottis SOME
Kouluissa ja opetuksessa polttaa edelleen. Ilman poltetta ja
paloa ei synny uutta, eikä oppiminen ja opettaminen innosta.
jo ennen aitoja uudenlaisten ja epävarmuu-
deltakin tuoksahtavien kokeilujen askeleita.
Voipa somen polttavuutta tarkastella myös
loppuun palamisen aukoista. On vaarallista
jäykistyä sellaisiin rooliasetelmiin, jotka
tuottavat vaikeita tunteita ilman niistä ulos-
pääsyä. Sellainen hiillostaa. Opettajasta
tulee hotti negatiivisessa merkityksessä ja
mikä pahinta, se voi tarttua opiskelijoihin ja
ympäristöönkin.
Todellisuuden ja näennäisyyden kuilu
levenee, mutta naiivi realismi sen usein
kiistää. Kyberympäristö on, pysyy ja kehit-
tyy ja ihmiset elävät sen poltteessa. Se ei
kilpaile perinteisen todellisuuskäsityksen
kanssa, vaan on osa sitä oppimisessa ja
koulutuksessakin. Tutkimuksen ja arjen
toiminnan kautta olemme oppineet näke-
mään monenlaisia polttoja. Nyt on aika
hillitä someen kohdistuvaa tunteen paloa ja
lähteä sytyttämään tietoisesti uudenlaista
pedagogiikkaa ja toimintaa. Kun ylimääräi-
nen tunteen palo alenee, järkiperäisyyden
hallittu hehku alkaa lämmittää. Silloin pääs-
tään takaisin oppimisen ydinkysymykseen,
vaikkakin eksponentiaalisesti laajentunein
mahdollisuuksin. Pedagogiikka palaa.
Astutaan halun ja himon poltteelle. Anna
sinäkin palaa. Tutkimuksemme lujittaa var-
muutta siitä, että poltteemme TAOKKissa
on positiivista. Anna sinäkin palaa. l
Pirjo ja Marjatta dikkaavat
hottia somea.
Lisätietoja
Marjatta Myllylä | yliopettaja
e-mail | marleena.myllyla@gmail.com
Pirjo Jaakkola | koulutuspäällikkö
e-mail | pirjo.jaakkola@tamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajankoulutus
"Näppejään ei tarvitse
polttaa verkossa kytevissä
riskitekijöissä."
01  | 2014    | 19
Oppimisen ytimessä
O
ppimisen tulokset on perinteisesti
ilmaistu kirjoittaen. Kirjallinen
tuottaminen ei kuitenkaan ole
kaikkien opiskelijoiden vahvuus, eikä monia
opittuja asioita pysty kirjoittamalla edes
kuvaamaan riittävästi. Puhe, kuvat, videot,
kollaasit, sarjakuvat, miellekartat, blogit ja
edellisten yhdistelmät tekevät paremmin
oppimisprosessia näkyväksi. Monipuolinen
oppimisen näkyväksi tekeminen luo tasa-
arvoa oppimistilanteisiin, eivätkä vain hyvät
kirjoittajat loista.
Opintomoduulit voi suunnitella uudella
tavalla irrottautumalla perinteisestä
luokkaopetuksesta. Oppijat voivat läh-
teä tekemään projekteja luokkahuoneen
ulkopuolelle autenttisiin ympäristöihin.
Mobiiliteknologia mahdollistaa oppimisen
visualisoinnin ja osaamisen sanoittami-
sen eri tilanteissa. Tekemistä kuvataan
ja selitetään eri näkökulmista: mitä teen,
miksi teen näin, mikä tuntuu vaikealta.
Jälkikäteen analysoidaan prosessia, kysy-
tään kaverilta, opettajalta tai asiantuntijalta
apua ja mielipidettä ja palataan uudelleen
tilanteeseen, opitaan tehdystä.
Opetusmateriaaleja voidaan katsoa ja
kuunnella aidon työprosessin äärellä. Opet-
TEKSTI	 Leena Vainio, Oppimisratkaisujen päällikkö, Omnia & Pauliina Venho, mobiilineuvoja, Omnia
KUVA	 Pixhill
tajan luennon lisäksi tehtävän tekemiseen
haetaan tarvittaessa lisätietoa. Opettajan
rooli muuttuu luontevasti ohjaajaksi ja
oppimisprosessin tukijaksi. Oppija ei ole
passiivinen tiedon vastaanottaja vaan työs-
kentelee tiedon kanssa rakentaen uutta
omaa tietoa.
Omniassa on kolmen viime vuoden
aikana kokeiltu tabletteja useissa oppiai-
neissa. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä
uusiin oppimisen menetelmiin. Laitteiden
käyttö on helppoa, perustoiminnot opi-
taan nopeasti ja tabletti on kätevä kantaa
mukana.
Kokeiluihin vuosina 2012–2013 osal-
listuneille opiskelijoille on tehty kysely
pilotin päättyessä. Kyselyihin on vastannut
112 opiskelijaa vuosina 2012–2013. Yli
90 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä
saamaansa tukeen ja ohjeistukseen. Muu-
tamat opiskelijat olisivat kaivanneet enem-
män ohjausta ja joku olisi mieluummin
työskennellyt perinteisellä tietokoneella.
Ja eivät kaikki opiskelijat ole diginatiiveja,
ohjausta kaivataan ”Oletetaan, että oppi-
laat tietävät IT maailman salat – hommaan
pitää olla selkeät ohjeet”. Opiskelijat myös
ehdottivat, että ohjeet pitäisi olla etukäteen
saatavilla videona tai muuna digitaalisena
materiaalina, niin että voisi yksin harjoi-
tella laitteiden käyttöä.
Opiskelijat pitivät eniten videoiden,
kuvaesitysten, sarjakuvien ja blogien
tekemisestä. Tableteilla on helppo yhdis-
tää eri sovelluksilla tehtyjä tuotoksia ja
koosteista saa mielenkiintoisia kokonai-
suuksia. Oppimiskokemukset olivat posi-
tiivisia:
”Tekemällä oppii samalla paljon parem-
min kuin vain lukemalla, koska voi kirjoit-
taa kaiken siihen videoon ja ottaa kuvia”.
”Jälkeenpäin voi katsoa, mitä on oppi-
nut ja mitä olisi voinut tehdä toisin”
Lähes kaikki opiskelijat haluaisivat,
että opetus olisi osallistavampaa ja pilot-
tien tapainen oppiminen mahdollista laa-
jemminkin. Opiskelijat totesivat, että käyt-
töönoton pitäisi olla hyvin suunniteltua ja
opettajien tulisi sitoutua moderneihin ope-
tusmenetelmiin. Muutokseen pitäisi antaa
enemmän aikaa ja projekteihin pitäisi
saada keskittyä, niin että tekeminen ei
jäisi pinnalliseksi tutustumiseksi.
Opiskelijat ovat valmiita aktiiviseen
tekemiseen – monelta tuli palaute: ”Tuntui
oikealta opiskelulta.” l
"Tuntui
oikealta
opiskelulta."
20 |   01 | 2014
TEKSTI	 Mika Sihvonen & Leena Vainio
KUVA	 Thinkstock
Avoimissa
oppimisympäristöissä
aktiiviseksi kansalaiseksi
-kehittämisohjelman arviointi
Y
leisesti voidaan todeta, että tavoittei-
ta tukevia tuloksia ja toimintamalleja
on ohjelmakauden tässä vaiheessa
syntynyt erittäin runsaasti. Verkostoja
on syntynyt sekä hankkeiden sisällä että
eri hankkeiden välillä. Verkostoitumisen
nähtiin auttavan oman hankkeen käytäntö-
jen levittämisessä sekä juurruttamisessa.
Koordinointihanke (AKTIIVI) nähtiin tärkeäk-
si erityisesti verkostoitumisen mahdollis-
tajana ja tapaamiset sekä tuotteistamisen
teemat koettiin hyödyllisiksi.
Huhti-elokuussa 2013 haastateltiin Avoimissa oppimisympäristöissä
aktiiviseksi kansalaiseksi – kehittämisohjelmasta rahoitusta saaneiden
hankkeiden projektipäälliköt. Arvioinnin tarkoituksena oli tarkastella
kehittämisohjelman eri tavoitteiden toteutumista ja miten hankkeen
päätavoitteet: avoimet oppimisympäristöt, kansalaisten aktivoiminen
ja hankkeiden välinen verkostoituminen onnistuivat.
01  | 2014    | 21
Hankkeet ovat yleisesti ylittäneet
osallistuja- tai koulutustavoitteensa, sekä
luoneet uusia malleja organisaatioidensa
palveluihin ja koulutustuotantoihin. Samalla
on syntynyt yhteistyöverkostoja paitsi osal-
listujaorganisaatioiden välille, myös paikal-
lisia osatoteuttajaverkostoja, sekä toimi-
joiden omia asiantuntijayhteisöjä. Kaikissa
hankkeissa on tehty paljon työtä tulosten
levittämiseksi ja sen eteen, että opitut toi-
mintamallit edelleen kehittyisivät ja sisällöt
ja materiaalit uusiutuisivat – eli tuloksilla
on vastuullinen omistaja myös hankkeen
jälkeen.
Oppimisympäristöjen
kehittäminen
Uusien oppimisympäristö mallien kehittä-
minen ja tätä kautta itsenäisen oppimisen
mahdollisuudet ovat parantuneet vastaajien
mielestä selkeästi hankekauden aikana.
Oppimisympäristöt nähdään laajana
fyysisenä, psyykkisenä, virtuaalisena ja toi-
minnallisena ympäristönä. Verkon hyödyn-
täminen oppimisympäristön tukena on kas-
vava trendi, mutta yhtä paljon pohditaan,
miten fyysistä ja kohtaamisia tukevia oppi-
misympäristöjä kehitetään. Lähtökohtana
on oppimisen kaikkiallisuus ja sen paras
mahdollinen tukeminen. Virtuaalinen oppi-
misympäristö nähdään tärkeäksi kehittämi-
sen kohteeksi, mutta siihen suhtaudutaan
kriittisesti ja yhteisöllisyyden rakentamista
pidetään tärkeänä.
Kansalaisten aktivoiminen
Osallistujia on saatu runsaasti mukaan
kehitettyihin palveluihin. Hankkeissa on
tekijöinä ollut mukana yli 300 toimijaa
(kirjastoja, museoita, kulttuurilaitoksia, yri-
tyksiä, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä,
kansaopistoja, yhdistyksiä, kolmannen sek-
torin toimijoita), Hankkeet ovat järjestäneet
yli 25 000 koulutuspäivää koulutuksiin ja
tilaisuuksiin on osallistunut 15 000 osallis-
tujaa.
Ohjelmankauden muutoksia koskevissa
vastauksissa huolen aiheeksi nousi kansalais-
ten eriarvoistuminen. Mobiililaitteiden käyttö
on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina
ja sosiaalisen median sovelluksia tulee koko
ajan lisää ja käyttäjien määrät nousevat, mutta
käytön osaamisessa on suuria eroja eri kan-
salaisryhmien välillä. Lama näkyy yleisenä
niukkuutena erityisesti julkisella sektorilla:
kehittämishankkeiden tuloksia on vaikea viedä
eteenpäin, niukkuus vaikuttaa ilmapiiriin, eri-
tyisesti uuden kokeilemiseen suhtaudutaan
epäluuloisemmin. Niukkenevat resurssit aihe-
uttavat myös eriarvoisuutta sekä osaamisen
suhteen että teknisten mahdollisuuksien suh-
teen. Vastaaville kehittämishankkeille on siis
tarvetta tulevaisuudessakin ja erityisen tärkeää
olisi saada päättäjät mukaan heti hankkeiden
alussa toimintaa, jotta hyvät käytännöt juurtui-
sivat arkiseen työhön. l
Lisätietoa | www.aktiivi.info
Verkostoja on syn-
tynyt sekä hankkeiden
sisällä että eri
hankkeiden välillä.
22 |   01 | 2014
Mobiiliopit haltuun
Mobiilikesäkoulussa
hyödyt irti hands-on ja asiantuntijoiden tuella!
M
obiilioppimisessa saadaan uusia
keinoja ajatella, tehdä asioita ja
ratkaista ongelmia. Mobiililaittei-
den avulla oppijalla on aina mukana kaikki
tarvittavat tietolähteet sekä tuottamisen,
taltioimisen ja jakamisen välineet - työka-
lut, joissa yhdistyvät niin oppimistehtävät,
kommunikointi kuin yhteisöllinen tiedon-
rakentelu. Osaaminen tulee näkyväksi ja
oppiminen on jatkuva prosessi.
Mobiilikesäkoulu on vakiintunut mobii-
lioppimisesta ja uusista oppimisen tekno-
logioista, käytänteistä ja malleista sekä
erilaisten mobiilisovellusten käytännön hyö-
dyntämisestä kiinnostuneiden kohtaamis-
paikaksi. Ensimmäistä Mobiilikesäkoulua
suunniteltaessa 2009 unelmoitiin uudenlai-
sen oppimisen prosessin rakentamisesta
tietotekniikkaa hyödyntämällä: oppimi-
sesta todellisissa toimintaympäristöissä,
aineistoihin pääsystä tietoa tarvittaessa
sekä mahdollisuudesta tuottaa itse autent-
tisessa ympäristössä reaaliajassa. Viisi
vuotta on kulunut ja kehitys on ollut huimaa.
Keveät kosketusnäyttöpuhelimet ja tabletit
ovat arkipäivää ja langattomat verkot ovat
aivan eri luokkaa. Tämän vuoden päätee-
man, täydennetyn todellisuuden, hyödyntä-
mistä ei opetuksessa haaveiltukaan.
Mobiilisti-hankkeessa, edeltäjässään
AvoMobiileissa sekä Mobiilikesäkoulussa on
kehitetty visioiden ja kokeillen uusia peda-
gogisia menetelmiä, joita voi ottaa laajamit-
taiseen käyttöön esimerkiksi opettajankou-
lutuksessa. Virtuaalisten 3D-ympäristöjen
saralla on edetty erityisesti kesäkoulun järjes-
tämiseen mukaan tulleen SILC-hankkeen toi-
mesta. Niiden nivominen mobiilioppimiseen
on tuonut täysin uusia ulottuvuuksia omak-
sua mm. käytännön taitoja. SILC -hanke tuo
virtuaalisia oppimisympäristöjä ja sähköisiä
koulutusratkaisuja mahdollistaen käyttöön-
Mobiilioppiminen on keskeinen osa tämän päivän opetusta vieden opiskelijan
aitojen asioiden äärelle autenttisiin ympäristöihin, joissa voi helposti tutkia, tuottaa
ja jakaa samalla kooten omaa osaamisen portfoliotaan, jonka voi ottaa mukaansa
myös opintojen päätyttyä. Yhdessä tekeminen, avoimuus ja luovuus ovat keskiössä.
oton oppilaitoksen arjessa. Hankkeiden tulok-
sia jalkautetaan mm. Mobiilikesäkoulussa. Asi-
alle omistautunut ydinryhmä on mahdollistanut
Mobiilikesäkoulun järjestämisen ja tapahtuman
kautta on syntynyt mobiilioppimisen kansalli-
nen verkosto, joka kokoontuu kesäkoulun päät-
teeksi tänäkin vuonna.
Mobiilikesäkoulu järjestetään Hämeen
ammattikorkeakoulun Mustialan yksikössä
jo viidettä kertaa, 21.-22.5. Mukana on vah-
van perustan tuovan mobiilipedagogiikan,
3D-ympäristöjen sekä täydennetyn todelli-
suuden lisäksi mobiiliteknologiaa, pelillistä
oppimista ja paikkatietoa sekä mobiililuokan
mahdollisuuksen avaamista.
Tämän vuoden teemoista löytyy varmasti mie-
lenkiintoisia asioita vietäväksi omaan opetuk-
seen ja työhön:
l	 mPedagogiikka: opi mm. miten rakennat
opintojaksosi mobiilipedagogisten mal-
lien avulla aidoissa oppimisympäristöissä
toimivaksi tai kuinka opiskelija tuottaa
ePortfoliota
l	 mTeknologia: tutustu esim. mobiililaite-
uutuuksiin, Microsoftin kosketusnäyttö-
pöytään mobiilin jakamisen alustana ja
3D-printtaukseen.
l	 mPelit ja paikkatieto: ota pelillisyys
osaksi opetusta ja rakenna omia paikka-
tietoon sidottuja tehtäväratoja.
l	 Täydennetty todellisuus: hae ideoita ope-
tuksen monipuolistamiseen uusilla ulottu-
vuuksilla: kuule ja näe, miten täydennet-
tyä todellisuutta on hyödynnetty opetuk-
sessa ja mitä sillä voi helposti toteuttaa.
TEKSTI	 Johanna Salmia | HAMK
		 Pasi Mattila | SILC -hanke, Oulun yliopisto, Center for Internet Excellence
		 Tanja Ryymin | SILC -hanke, Oulun yliopisto, Center for Internet Excellence
01  | 2014    | 23
Mobiilikesäkoulussa nähdään maailma uusin silmin. Teknologian avulla näkö-
kenttä laajenee mahdollistaen entistä moniulotteisempien oppimisympäris-
töjen rakentamisen. Mobiilikesäkoulussa opitaan yhdessä tutkien ja kokeil-
len. Teemoina mm. mobiilit, 3D-ympäristöt, täydennetty todellisuus ja pelilli-
syys oppimisessa.
Mobiilikesäkoulu auttaa Sinua oivaltamaan mobiiliuden monet mahdollisuudet.
Näet, miten irrottautuminen luokkaympäristöstä vapauttaa luovuuden ja syn-
nyttää uusia ilmaisun muotoja. Mobiiliudessa korostuvat yhteisöllisyys, tuotta-
misen ja jakamisen helppous, monimediaisuus ja oppimisen ilo.
Tule, koe ja luo yhdessä muiden kanssa ainutlaatuinen Mobiilikesäkoulu-
tapahtuma.
Mustialan puisto Tammelassa kutsuu 21.–22.5.2014.
Hinta: 2 päivää/195 e + majoitus, 1 päivä/120 e
Tiedustelut:
Outi Vahtila, p. 0500 121261,
email: outi.vahtila@hamk.fi
Facebook: Mobiilikesakoulu
Twitter: @mkesakoulu
MOBIILIKESÄKOULU - MOBILESUMMER 201
Ilmoittautumiset
12.5.2014 mennessä.
www.mobiilikesakoulu.com
Tule ja näe enemmän - täydennä oma todellisuutesi!
l	 3D: kokeile erilaisia virtuaalisia 3D
-oppimisympäristöjä ja perehdy niiden
käyttöön oppimisessa
l	 mLuokka: opi tuottamaan mobiilivideo-
tarinoita ja -oppikirjoja tai liity luokkaan
omalla mobiililaitteellasi tuottamaan
oppimiskokonaisuutta.
Mustialan toimipisteen idyllinen puistoympä-
ristö tarjoaa mahtavat puitteet Mobiilikesä-
koululle. Yhdessä tekemisen ja oppimisen
tapahtumaan voi tulla mukaan kokemaan
mukavaa yhdessäoloa ja vertaisoppimista
asiantuntijoiden ja muiden oppijoiden
kanssa. Apua saa kädestä pitäen ja kesä-
koulun aikana löytää uusia välineitä, sovel-
luksia ja menetelmiä opintojaksojen ja yri-
tysten kehittämisen tueksi. Mobiilikesäkou-
luun kuuluu oleellisena myös oheisohjelma,
joka sekin on linkitetty mobiiliuteen.
Mobiilikesäkoulussa opitaan lähellä
luontoa teemoitetuilla mobiiliretkillä eri
mobiilipisteitä kiertäen. Pisteillä tehdään
käytännön harjoituksia mm. mPedagogisia
malleja soveltaen, paikkatietoa hyödyntäen,
monimediaisia videoita tuottaen, omia
mobiilipelejä rakentaen sekä 3D-ympäristöi-
hin ja lisättyyn todellisuuteen tutustuen.
Mobiilikesäkoulun 2014 järjestävät
HAMK, Mobiilisti-hanke ja SILC-hanke.
Mobiilisti -hanke on mobiilioppimisen
kehittämishanke, jossa kehitetään mobiili-
utta hyödyntäviä koulutusmalleja luonnon-
vara-, kiinteistö- ja viheralalle. Hankkeessa
on useita osatoteuttajia ja se liittyy kansal-
lisen mobiilioppimisen asiantuntijaverkos-
ton toimintaan. Hanketta rahoittaa Euroo-
pan sosiaalirahasto ja toteutusaika on
1.1.2011–31.12.2014. Hanketta koordinoi
Hämeen ammattikorkeakoulu, Biotalouden
Koulutus- ja Tutkimuskeskus ja sen projekti-
päällikkönä toimii Johanna Salmia.
School Innovation and Learning Center
(SILC) -hankkeessa kehitetään tulevaisuu-
den koulua ja oppimisratkaisuja virtuaali-
sessa 3D -oppimisympäristössä. Tavoitteena
on tulevaisuuden luokkahuonemaisen 3D
oppimisympäristön ja sähköisten koulutusta-
pojen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa
koulutuksessa. Samalla suunnitellaan ja
toteutetaan uusia koulutussisältöjä hyödyn-
täen 3D-teknologiaa sekä valmiuksia käyttää
virtuaalisia ja pelillisiä ympäristöjä arkipäi-
vän oppimis- ja opetustilanteissa. Hanketta
rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja toteu-
tusaika on 1.5.2011–31.12.2014. Hanketta
koordinoi Oulun yliopiston Center for Internet
Excellence (CIE) ja sen projektipäällikkönä
toimii Pasi Mattila. l
LINKkejä
Mobiilikesäkoulu
www | mobiilikesakoulu.com
Mobiilisti-hanke
www | mobiilisti.com
SILC-hanke
http://cie.fi/research.php?sid=11&src=projects
Immersive Education:
http://europe.immersiveeducation.org/
Mobiiliopas 2
https://sites.google.com/site/
mobiilillaluonnollisesti
24 |   01 | 2014
TEKSTI	 Ari-Matti Auvinen | senioripartneri | HCI Productions Oy
KUVA	 Thinkstock
Rahoitusta ja tukea on tarjolla
– mutta se on hajallaan
Menestyksellinen koulutusvienti edellyttää
organisaatiolta – oli se sitten yritys, oppi-
laitos, yhdistys tai osuuskunta – vahvaa
perusosaamista ja toiminnan tukevaa poh-
jaa. Koulutusvientiin ryhtyminen merkitsee
usein monien vuosien sitoutumista sekä
pitkäkestoisia investointeja – siksi on tär-
keää, että organisaatio on strategisesti
sitoutunut koulutusvientityöhön. Koulutus-
viennin suunnittelu ja onnistunut toteutta-
minen edellyttävät usein myös uusia talou-
dellisia ja toiminnallisia resursseja.
Suomessa yrityksille ja muillekin
toimijoille on tarjolla monia erilaisia asi-
antuntevia palveluita yritysneuvonnasta
rahoituksen järjestelyihin. Suomalainen
yrityspalvelujärjestelmä on kuitenkin edel-
leen monimutkainen ja sirpaleinen, vaikka
esimerkiksi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuu-
dessa on koottu yhteen moninaiset suoma-
laiset yrityspalvelut yhden brändin taakse.
Samoin Team Finland -hankkeessa on virta-
viivaistettu viennin tukipalveluita.
Yritysten, oppilaitosten ja muiden orga-
nisaatioiden koulutusviennin käytännön
tukemiseen on olemassa laaja joukko
sekä kotimaisia että ulkomaisia toimia ja
välineitä – esimerkiksi neuvontaa, part-
Verkkopohjainen
rahoitusopas
vauhdittaa koulutusvientiä
neroitumisen tukea, kehitysavustuksia,
rahoitusmahdollisuuksia. Verkkopohjainen
koulutusviennin rahoitusopas on toteutettu
juuri koulutusviennin eri toimijoiden arki-
seksi tueksi.
Perusta kuntoon
ennen maailmalle lähtöä
Rahoitusopas on laadittu siten, että sen eri
käyttäjät voivat löytää toimintaansa sopivat
tukimuodot ja instrumentit koulutusviennin
oman vaiheensa perusteella. Liikkeelle läh-
detään toiminnallisen perustan vahvistami-
sesta ja sen jälkeen esitellään rahoitus- ja
tukimuodot tuotteiden ja palveluiden kehit-
tämiseen, markkinamahdollisuuksien tun-
nistamiseen ja käytännön vientitoimintaan.
Koulutusvientiä suunniteltaessa kannattaa
muistaa, että Suomessa on tarjolla monia
neuvontapalveluja ja rahoituspalvelujakin
vientiin suuntautuvan toiminnan perustan
vahvistamiseksi.
Koulutusviennin rahoitusopas tarjoaa
tietoa eri julkisista tukipalveluista (esimer-
kiksi ELY-keskusten neuvontapalvelut), part-
neroitumispalveluista (esimerkiksi Enter-
prise Europe Network), suomalaisista rahoi-
tusmahdollisuuksista (esimerkiksi Tekesin
rahoitukset ja ohjelmat) ja eurooppalaisista
rahoitusmahdollisuuksista (esimerkiksi
Horisontti 2020 -ohjelma). Rahoitusopas
tarjoaa varsinaisen rahoituskanavatiedon
ohella myös reititettyä taustatietoa ja link-
kejä sekä tarpeellisia työvälineitä (esimer-
kiksi tietoiskuja ja erilaisia työpohjia).
Rahoitusoppaan käyttäjille hyödyllistä
on myös tiivistetty kuvaus erilaisten rahoi-
tus- ja neuvontainstrumenttien koulutus-
vientiin soveltuvuudesta, jossa kuvataan
sekä kohderyhmä (mille kohderyhmälle
se on tarkoitettu) että asiantuntija-arvio,
kuinka hyvin kyseinen tukimuoto tai rahoi-
tusmuoto soveltuu koulutusviennin väli-
neeksi. l
Suomalainen koulutus ja koulutusjärjestelmä ovat tunnetusti maailman
huippua, mutta laajamittainen koulutusvienti on Suomessa vielä kehitty-
mässä. Alkukeväästä 2014 julkaistiin verkkopohjainen ”Koulutusviennin
rahoitusopas”, joka tukee suomalaisia koulutusviejiä eli suomalaisia
yrityksiä, yhteisöjä, korkeakouluja ja oppilaitoksia koulutusvientiin
oikeiden julkisten rahoitusmuotojen ja muiden käytettävissä olevien
tukimuotojen tunnistamisessa ja käyttämisessä.
Vapaasti verkossa
käytettävänä
Koulutusviennin rahoitusoppaan ovat
laatineet Ari-Matti Auvinen (HCI Productions
Oy) ja Päivi Korhonen (PDGE Oy) opetus- ja
kulttuuriministeriön avustuksella. Koulutus-
viennin rahoitusopasta voit käyttää www-
osoitteessa rahoitusopas.osaamisverkko.fi
01  | 2014    | 25
Robottiviikko on Euroopan komission
tapahtumakokonaisuus, joka toteute-
taan samanaikaisesti loppusyksyisin
mukaan lähteneissä unionin jäsen-
maissa. Robottiviikko perustettiin
vuonna 2010 lisäämään tietoa robo-
tisaatiosta ja sen vaikutuksista. Kah-
dessa vuodessa tapahtuma on suu-
resti laajentunut osallistujamaiden,
kävijöiden ja tapahtumien määrillä
mitattuna. Erityinen tavoite on kan-
nustaa nuoria opiskelemaan ja työllis-
tymään robotiikan alalla.
Suomi järjesti ensimmäisen kansal-
lisen robottiviikon vuonna 2013. Jär-
jestäjänä toimi Develor Productions
Oy ja tapahtumaa koordinoi Christina
Andersson. Tapahtumaviikko koostui
alan harrastajien, yritysten, koulujen,
oppilaitosten, kerhojen, yhdistysten
ja muiden tahojen järjestämistä tilai-
suuksista.
TEKSTI	 Oili Salminen
KUVA	 Jari Koskinen
EU:n Robottiviikko vakiintuu Suomeen
– 2014 jälleen tietoviikko robotisaatiosta
Suomi oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana EU:n Robottiviikko-
tapahtumassa. Erityisesti koululaisille ja opiskelijoille suunnattu
tapahtumien ja tietoiskujen viikko keräsi tuhansia kiinnostuneita
osallistujia. Hyvät kokemukset vakuuttivat ja Robottiviikko järjestetään
tänä vuonna 24. marraskuuta alkaen.
T
ässä vaiheessa viikon ohjelma on
vielä avoin. Kurttuotsaista teknolo-
giaesittelyjä ei tälläkään kertaa ole
tiedossa, sillä viime kerran teollisuusro-
bottien rinnalla olleet lego- ja karkkirobot,
humanoidit ja kyborgit saanevat seuraajia
jossain muodossa robotiikan tunnetuksi
tekemiseen. Tulevan Robottiviikon järjes-
telyistä saa tietoa liittymällä Facebookin
Roboticsfinland-ryhmään.
Vuoden 2013 Robottiviikon koordinaat-
tori Cristina Andersson tähdentää, että
viikon järjestämisen selkäranka on EU:ssa
alan harrastajien ja robotisaatiosta kiin-
nostuneiden tahojen toiminta, jota hän kut-
suu tulevaisuusliikkeeksi. Vapaaehtoisten
rinnalla Suomen tapahtuman mahdollisti
Suomalaisen Työn Liiton, työ- ja elinkeinomi-
nisteriön, Opetushallituksen, Aalto Yliopis-
ton, Ylen ja yritysten, kuten Tieto ja ABB,
sekä USA:n ja Ranskan suurlähetystöjen
tuleminen mukaan jo valmistelujen alkuvai-
heessa.
”Robottiviikon tapahtumat muodostui-
vat viime vuonna paikallisista tapahtumista,
joita järjestivät esimerkiksi koulut, yritykset
ja oppilaitokset. Siltamäen ala-aste Hel-
singistä ja Vuorenmaan koulun Kirkkonum-
melta sopivat esimerkiksi muille, sillä ne
järjestivät tosi hienoja tapahtumia, joissa
oppilaat pääsivät tutustumaan robotiikan
mahdollisuuksiin.”
Viikon suosituimman yksittäisen kokonai-
suuden muodostivat Ylen Pasilan Studiolla
7 järjestetyt tilaisuudet, joihin osallistui yli
tuhat ihmistä, heistä noin 500 koululaista 17
eri koulusta. Lisäksi tapahtumia seurattiin
Yle Areenan välityksellä kouluissa, kodeissa
ja työpaikoilla. Tapahtumia voi edelleen kat-
soa tallenteina Areenalta.
Sattumia, päämääriä ja haastamista
Andersson kertoo, miten tapahtuma sai
alkunsa sattuman saattelemana: “Bongasin
eurooppalaisen Robottiviikon netistä tehdes-
säni pari vuotta sitten taustatyötä BohoBusi-
ness-kirjaa varten. Vakuutuin, että tässä mei-
dän on oltava mukana. Sitten oli aika ryhtyä
toimimaan.”
Sosiaalisen median käyttö kasvatti
tapahtuman tunnettuutta ja innosti mukaan
järjestäjiä, kuten Ylen. Facebookin Robo-
ticsfinland-ryhmä ja Twitter kuuluvat. Some-
hyörinästä löytyi myös keino saada hallinto
mukaan, sillä Andersson laittoi kanaville
julkisen haasteen työ- ja elinkeinoministeriön
strategiajohtajalle. “Haastettu Antti Joensuu
ei voinut muuta kuin tarttua robotäkyyn ja
lähteä edistämään tärkeää asiaa”, Anders-
son paljastaa.
26 |   01 | 2014
Kauaskatsovia
jatkosuunnitelmia
Robottiviikko edistää tietoa robotisaatiota,
joka kuuluu Euroopan komission strategi-
siin painopistealueisiin. Jatkuvampaa alan
edistämistä ja kehittämistä tukee Robotics
Finlandin eri osaamisia ja ihmisiä yhdistävä
työ sekä työ- ja elinkeinoministeriön käyn-
nistämä robotisaatiostrategiatyö.
Konkreettinen tavoite lähiaikoina on
robottialan innovaatiokeskus, joka kokoaisi
yhteen alan toimijat Suomesta ja jonka
kautta voitaisiin järjestää alan toimintaa ja
viestintää. l
LINKKEJÄ
Robottiviikon sivusto

http://www.suomalainentyo.fi/robottiviikko/
tervetuloa-robottiviikolle
Tapahtumia ja keskusteluja robotiikasta
Facebook-ryhmässä
https://www.facebook.com/groups/
roboticsfinland/
Euroopan unionin robottiviikko 2014

http://www.eurobotics-project.eu/
eurobotics-week/about-eurobotics-week/
Yle Pasilan Studio 7:n tilaisuuksia

http://areena.yle.fi/tv/2099608
Robotisaatioblogi

http://intellectualtransitzone.wordpress.com/
01  | 2014    | 27
1. Konferenssipäivä
Konferenssi on valtava, tarjontaa on joka
lähtöön ja valinta on vaikea. Kaikkea ei ehdi
mitenkään. Ensimmäinen päivä oli vähän
rauhallisempi, ja tarjolla oli lähinnä kurs-
seja, aiheina mm. pelit, mobiililaitteet, GPU-
ohjelmointi ja interaktiiviset teknologiat.
Technical Papers Fast Forward antaa
aikaa minuutin (!) kunkin julkaistun paperin
selittämiseen. Esityksistä sai hyvän käsi-
tyksen mitä on tarjolla ja mitä kannattaa
mennä kuuntelemaan tarkemmin.
2. Konferenssipäivä
Siggraphin yhtenä keynote-puhujana oli
Thad Starner, tekninen johtaja Google
Glassille. Aiheena mukana kulkevat, huo-
maamattomat tietokoneet ja käyttöliittymät,
johon luonnollisesti Googlen lasit ovat
yksi mahdollisuus, mutta muitakin on pal-
jon. Starner haki Googlen lasien esikuvia
kaukaa historiasta (Bush 1945, Engelbart
Matkaraportti
Siggraph Asia 2013
-konferenssista
TEKSTI Ja Kuvat	 Ismo Rakkolainen, Tampereen yliopisto, TAUCHI tutkimuskeskus
ACM Siggraph Asia on tietokonegrafiikan ja interaktiivisen teknologian
tärkein konferenssi Aasiassa, jossa käy monitieteistä ja -taiteista väkeä.
Aihe yhdistää sulavasti tietokoneet, tieteet, taiteet, opetuksen ja muut
aiheet. Hong Kongiin saapui noin 7 000 konferenssivierasta.
1960, Upton 1967, Sutherland 1968) ja
hän itse on käyttänyt samantapaisia laseja
jo 20 vuotta – aika nörtti!
Symposium on Mobile Graphics and
Interactive Applications (MGIA) on mobii-
ligrafiikkaan erikoistunut osa Siggraphia.
Esityksissä ja kursseissa oli paljon lisättyä
todellisuutta ym.
Konferenssiin liittyvät messut auke-
sivat. Niissä on noin 130 firmaa 50 eri
maasta esittele­mäs­sä tuotteitaan, palvelu-
jaan jne. Tämä on aina yksi kiintoisimmista
osista, ja niistä saa hyvän päivityksen tek-
niikan ja bisneksen nykytasosta.
Toisena päivänä oli posteriesitykseni
vuoro, joka oli sijoitettu vilkkaalle pai-
kalle. Posterin aiheena oli uudentyyppinen
volumetrinen näyttö, joka on myös ensim-
mäinen kädessä­pideltävä sumuskriini.
Mukana on 3D-paikannus, jolloin voidaan
näyttää esim. viipaleita CT/MRI-skannauk-
sista tai muista 3D-objekteista tai lisätyn
todellisuuden tietoja fyysisen objektin
ympärillä.
Illan receptionissa oli ruokaa, juomaa
ja verkostoitumista. ”Cocktail-kutsuilla” voi
nopeasti tutustua eri alojen ihmisiin ja kiin-
nostaviin aiheisiin.
3. Konferenssipäivä
Toinen keynote-puhuja oli Philip
Rosedale, Second Lifen perustaja. Hän
puhui virtuaali­todel­li­suu­den historiasta,
tuoreista kokeiluistaan, teknisistä haas-
teista ja tulevaisuudesta. Lopultakin tekno­
lo­gia alkaa uskottavasti tulla visioiden
perässä.
Computer Animation Festival on upea
ilotulitus viimeisimpiä animaatioita, tieteel-
lisiä visuali­sointeja ja elokuvatehosteita.
Osa on opiskelijoiden tekemiä, osa uusim-
pia Hollywood-elo­ku­vi­en pätkiä. Kahden
tunnin tiivistelmä Electronic Theatre sanoo
(näyttää) sen kaiken.
28 |   01 | 2014
vuoden huippuja olivat D-Flip, Cuddly ja
Palm+Act.
Art Galleryssä oli monenlaista digi-
taalista taidetta. Lapillus bug oli hauska
ötökkä.
Juoksentelin kuuntelemassa valittuja
papereita ja lyhytpapereita (briefs). Paperit
löytyvät ACM Digital Librarystä, mutta tässä
muutamia täkyjä. 3D Wikipedia, joka auto-
maattisesti linkittää esim. wikipedian artik-
kelit netin 3D-malleihin tai AR-sisältöihin.
Halftone QR codes mahdollistaa valokuvat
QR-koodeihin. Patch-based High Dynamic
Range Video auttaa kotivideoiden tekijää
hankalissa valaistusoloissa.
Lisätietoja
TAUCHI tutkimuskeskus
http://www.uta.fi/sis/tauchi/
ACM Siggraph Asia
http://sa2013.siggraph.org/en/
STREETLIFE project
http://www.streetlife- project.eu/
Lapillus Bug http://bit.ly/LapillusBug
MGIA:n demoissa Antti Nurmisella (@
aalto) oli AR-demo, jossa käytetään muinoin
tekemäämme Tampereen 3D-mallia julkisen
liikenteen tietojen havainnollistamiseksi.
Heillä on juuri alkanut aiheeseen liittyvä
EU-tutkimushanke Streetlife, ja naapurihuo-
neen työkaverini on pohtinut Antin kanssa
älykkään liikenteen yhteistyötä. Joskus
pitää mennä kauas nähdäkseen lähelle!
Norjalaisten Tine Kuer AR tuo hupia
maitopurkkiin ja aamupalalle, www.pfx.no.
Social Geoscape käyttää geotägättyä
somea kaupungin visualisointiin, lab.reki-
moto.org
Rochester Institute of Technology oli
tehnyt hauskan appletin, jolla esim. taide-
museon taulut saa elämään.
4. Konferenssipäivä
Erityisen kiinnostava osa konferenssia on
Emerging Technologies, jossa näkee demoja
mielikuvi­tuksellisista uutuuksista. Tämän
"Siggraph on
aina yhtä stimuloiva,
oikea visuaalinen
ilotulitus."
Siggraph Asia 2013 preview trailers
Technical papers | http://bit.ly/SiggAsiaPapers
Emerging technologies |
http://bit.ly/SiggAsiaTech
Computer animation festival |
http://bit.ly/SiggAsiaAnimation
Siggraph on aina yhtä stimuloiva, oikea
visuaalinen ilotulitus. Suosittelen USA:n
tai Aasian Sig­graphia kaikille tietokonegra-
fiikasta, interaktiivisesta teknologiasta ja
uusista sovelluksista kiinnostuneille.
Matkaraportti laajempana osoitteessa
http://bit.ly/SiggAsia.
01  | 2014    | 29
Suomen eOppimiskeskus ry
Päättävät yhteisöjäsenet
Kannattavat yhteisöjäsenet
Aalto PRO
www | aaltopro.aalto.fi
AduSal Oy
www | adusal.fi
AEL Oy
www | ael.fi
Alfasoft Oy
www | alfasoft.fi
Ambientia Oy
www | ambientia.fi
Celain Oy
www | celain.fi
Consulo Oy
www | consulo.fi
Dimcos Oy
www | dimcos.com
Discendum Oy
www | discendum.com
e-Oppi Oy
www | e-Oppi.fi
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä
Omnia/InnoOmnia
www | innoomnia.fi
Eximo5 Oy
www | eximo5.fi
Fronter Oy
www | fronter.fi
HCI Productions Oy
www | hci.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu
www | hamk.fi
Hämeenlinnan kaupunki
www | hameenlinna.fi
Ilona IT oy
www | ilonait.fi
Innowise
www | innowise.fi
itslearning AS
www | itslearning.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
www | jamk.fi
Kinda Oy
www | kinda.fi
Kopiosto ry
www | kopiosto.fi
Koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenia
www | helsinki.fi/palmenia
Kustannusosakeyhtiö Otava
www | otava.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu
www | laurea.fi
Lentävä liitutaulu Oy
www | lentavaliitutaulu.fi
Mediamaisteri Group
www | mediamaisteri.com
Metaverstas Oy
www | metaverstas.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
www | metropolia.fi
Mikrolinna Oy
www | mikrolinna.fi
Nethunt Oy
Open Trainers Oy
www | opentrainers.fi
Otavan Opisto, Internetix
www | internetix.fi
Oy Orxter Ltd
www | orxter.com
Pedapoint Oy
www | pedapoint.fi
Promentor Solutions Oy
www | promentor.fi
Sanoma Pro Oy
www | sanomapro.fi
Somea Oy
www | somea.org
Suomen oppimispelit ry
www | suomenoppimispelit.fi
Teknologiakeskus Innopark Oy
www | innopark.fi
TIEKE Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry
www | tieke.fi
Tmi NewTeC
www | newtec.fi
Typing Master Finland Oy
www | typingmaster.com
Valopi Oy
www | valopi.fi
Velis & Remis Oy
www | velisetremis.com
WordDive
www | worddive.com
3T Ratkaisut Oy
www | 3tratkaisut.fi
Digitaalisten sisältöjen klusteriohjelma
www | digibusiness.fi
Digital Lessons Finland Oy
www | digitallessons.com
Dikaios Oy
www | dikaios.fi
Festo Oy, Didactic
www | festo.fi
IMC AG c/o Genergia Ky
www | genergia.fi
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
www | kyamk.fi
MJK-Instituutti
www | mjk.fi
MKFC Helsinki College
www | helsinkicollege.fi
OK-opintokeskus
www | ok-opintokeskus.fi
Taloudellinen tiedotustoimisto ry
www | tat.fi
Tampereen aikuiskoulutuskeskus
www | takk.fi
Turun yliopisto
www | utu.fi
Vero-opisto
www | vero.fi
VR Koulutuskeskus
www | vrkoulutuskeskus.fi
WinNova Länsirannikon Koulutus Oy
www | winnova.fi
30 |   01 | 2014
Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen
yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaa-
listen opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja
kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa
organisaatioissa. Toiminnan ydintä on verkostojen
muodostaminen tarkoituksiin, joilla digitaalisen kou-
lutusalan tuloksellista yhteistyötä voidaan vahvistaa.
Tietopalvelut
Suomen eOppimiskeskus tarjoaa ajankohtaista tietoa
e-oppimisen kehityksestä ja käyttökokemuksesta.
Monipuolisessa verkkopalvelussamme e-oppimisen:
l	tuoreimmat uutiset
l	julkaisutietokanta
l	linkit
l	tapahtumakalenteri
Suomen eOppimiskeskus avaa ovet uusille tuulille e-oppimisessa
Suomen eOppimiskeskus
e-oppimisen edistäjä ja verkottaja
Verkostot
Suomen eOppimiskeskus verkottaa e-oppimis­
palveluiden tuottajat ja käyttäjät. Toimintamme
muodostuu mm. seminaareista, alueellisista
vierailuista sekä neuvottelukunnan ja jaosten
kokoontumisista. e-oppimisen tuottajat ja
käyttäjät saavat arvokkaita kontakteja ja
voivat näin kehittää e-oppimisen ratkaisuja ja
alan toimintaa.
Suomen eOppimiskeskus ry  |  Hallitus 2014
Puheenjohtaja
Leena Vainio  |  Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä Omnia/InnoOmnia
Varapuheenjohtaja
Ville Availa  |  Ambientia Oyj
Varsinaiset jäsenet
Ville Venäläinen  |  Otavan Opisto
Tuomas Kuusivaara  |  Discendum Oy
Ari-Matti Auvinen
Jarmo Tanskanen
Irma Mänty
Jarmo Viteli
Tukipalvelut
l	SeOppi-lehti on ainoa e-oppimisen alalla
	 ilmestyvä jäsenlehti. Se tavoittaa alan asiantuntijat,
	 yritykset ja yhteisöt.
l	eEemeli-kilpailu on vuosittain järjestettävä
	 laatukilpailu kotimaisille e-oppimisen tuotteille.
	 eEemelin avulla nostetaan esiin korkeatasoisia ja
	 innovatiivisia e-oppimisratkaisuja.
l	eOppimisen laatumerkki kannustaa toimialaa
	 sisäiseen laatutyöhön. Laatukriteerit tuodaan
	 osaksi tuotteiden ja palveluiden toteuttamista.
Suomen eOppimiskeskuksen henkilöstö
Toimisto
Yhteystiedot
e-mail | info@eoppimiskeskus.fi
Vankanlähde 7  |  13100 Hämeenlinna
puh.  |  +358 40 827 6378
Niina Kesämaa | projektiassistentti
puh.  |  040 827 6378
e-mail | niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi
Piia Liikka | projektipäälikkö
puh.  |  040 860 1494
e-mail | piia.liikka@eoppimiskeskus.fi
Anne Rongas | projektisuunnittelija
puh.  |  040 518 1229
e-mail | rongas.anne@gmail.com
Titi Tamminen | kehityspäällikkö
puh.  |  040 869 6306
e-mail | titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi
Projektihenkilöstö
Projekteissa työskentelevät tavoittaa
info@eoppimiskeskus.fi-osoitteen kautta.
Ari-Matti Auvinen (AVO2)
Kaisa Honkonen-Ratinen (AVO2)
Ville Oksanen (KOTEK)
Tarmo Toikkanen (KOTEK)
Isto Huvila (EduFinland)
Kim Holmberg (EduFinland)
Verkossa	 www | eoppimiskeskus.fi
Facebook	 www | facebook.com/seoppi
Wiki	 wiki.eoppimiskeskus.fi
Twitter	 twitter.com/eoppimiskeskus
Ville Availa
Tarmo Toikkanen
Leena Vainio
Anne Rongas Titi Tamminen
Niina Kesämaa Piia Liikka
Liity nyt jäseneksi!
Varajäsenet
Tiina Front-Tammivirta | Open Trainers Oy
Maarit Hynninen-Ojala  |  Metropolia AMK
Kirsti Timperi | TIEKE Tietoyhteiskunnan
kehittämiskeskus ry
Harto Pönkä | Innowise
Jaana Kullaslahti
Juha Särestöniemi
Esa Jalonen
Sakari Eränen
Neuvottelukunnan ja
eOppimisen foorumin puheenjohtaja
Tarmo Toikkanen | Aalto-yliopisto
Jäsenyys oikeuttaa toimimaan e-oppimisen laajassa
yhteistyöverkostossa, hyödyntämään yhdistyksen
ylläpitämiä alan tieto- ja tukipalveluita sekä saamaan
ensikäden tietoja hankkeista, joita yhdistys toteuttaa
erilaisten organisaatioiden kanssa.
01  | 2014    | 31

Recommended

Esitys Osaamisen Ohjaus by
Esitys Osaamisen OhjausEsitys Osaamisen Ohjaus
Esitys Osaamisen OhjausHeidi Palm
478 views24 slides
Kohti digikampusta humak julkaisuja 22_sähkökirja by
Kohti digikampusta humak julkaisuja 22_sähkökirjaKohti digikampusta humak julkaisuja 22_sähkökirja
Kohti digikampusta humak julkaisuja 22_sähkökirjaPTimonen, Humak, Humanistinen ammattikorkeakoulu
318 views222 slides
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt by
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötEtäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännöt
Etäopetuksen pedagogiikka, tietosuoja ja pelisäännötHarto Pönkä
430 views68 slides
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok... by
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...
Näkökulmia VOPS:iin 2017 - visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kok...Suomen eOppimiskeskus ry
1.6K views31 slides
Faktat peliin by
Faktat peliinFaktat peliin
Faktat peliinSanna Brauer
677 views14 slides
Tutkimusmatka tulevaisuuteen by
Tutkimusmatka tulevaisuuteenTutkimusmatka tulevaisuuteen
Tutkimusmatka tulevaisuuteenSanna Brauer
245 views18 slides

More Related Content

What's hot

Etäopetuksen pedagogiikkaa by
Etäopetuksen pedagogiikkaaEtäopetuksen pedagogiikkaa
Etäopetuksen pedagogiikkaaHarto Pönkä
533 views39 slides
Oppiminen ja oppimismiljöö by
Oppiminen ja oppimismiljööOppiminen ja oppimismiljöö
Oppiminen ja oppimismiljööSatu Aksovaara
763 views32 slides
Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013 by
Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013
Nuorisotyön opettajien kyselyn yhteenvetoa 24.6.2013Verke
3K views30 slides
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh... by
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Suomen eOppimiskeskus ry
716 views41 slides
SeOppi 1|2016 by
SeOppi 1|2016SeOppi 1|2016
SeOppi 1|2016Suomen eOppimiskeskus ry
1.3K views32 slides

Viewers also liked

TYYNE - Työelämä oppimisympäristönä - Loppuraportti by
TYYNE - Työelämä oppimisympäristönä - LoppuraporttiTYYNE - Työelämä oppimisympäristönä - Loppuraportti
TYYNE - Työelämä oppimisympäristönä - LoppuraporttiSuomen eOppimiskeskus ry
3K views153 slides
SeOppi 1/2013 by
SeOppi 1/2013SeOppi 1/2013
SeOppi 1/2013Suomen eOppimiskeskus ry
1.9K views29 slides
SeOppi Magazine 3/2012 by
SeOppi Magazine 3/2012SeOppi Magazine 3/2012
SeOppi Magazine 3/2012Suomen eOppimiskeskus ry
2.5K views32 slides
SeOppi 2/2013 by
SeOppi 2/2013SeOppi 2/2013
SeOppi 2/2013Suomen eOppimiskeskus ry
3.1K views28 slides
SeOppi 3/2013 by
SeOppi 3/2013SeOppi 3/2013
SeOppi 3/2013Suomen eOppimiskeskus ry
3.2K views24 slides
SeOppi 2|2014 by
SeOppi 2|2014SeOppi 2|2014
SeOppi 2|2014Suomen eOppimiskeskus ry
2.3K views20 slides

Similar to SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi

SeOppi 1/2017 by
SeOppi 1/2017SeOppi 1/2017
SeOppi 1/2017Suomen eOppimiskeskus ry
1.8K views32 slides
SeOppi 1/2019 by
SeOppi 1/2019SeOppi 1/2019
SeOppi 1/2019Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K views36 slides
Sosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitä by
Sosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitäSosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitä
Sosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitäAnne Rongas
859 views14 slides
Yhteenveto työpajasta 4.12.2014 by
Yhteenveto työpajasta 4.12.2014Yhteenveto työpajasta 4.12.2014
Yhteenveto työpajasta 4.12.2014Uusi koulutus -foorumi
1.5K views11 slides
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen... by
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...Demos Helsinki
727 views26 slides
Amok seamk opetuksen monimuotoistaminen by
Amok seamk opetuksen monimuotoistaminenAmok seamk opetuksen monimuotoistaminen
Amok seamk opetuksen monimuotoistaminenSanna Brauer
418 views35 slides

Similar to SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi(20)

Sosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitä by Anne Rongas
Sosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitäSosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitä
Sosiaalinen oppiminen: keskeisiä muutospisteitä
Anne Rongas859 views
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen... by Demos Helsinki
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...
Tulevaisuuden oppiminen – yhteiskehittäminen ja vuorovaikutuksen edistäminen...
Demos Helsinki727 views
Amok seamk opetuksen monimuotoistaminen by Sanna Brauer
Amok seamk opetuksen monimuotoistaminenAmok seamk opetuksen monimuotoistaminen
Amok seamk opetuksen monimuotoistaminen
Sanna Brauer418 views
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky by Ratkaisu 100
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyTyön nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
Ratkaisu 10087 views
Kaikki opet digittää 09102018 by Heli Antila
Kaikki opet digittää 09102018Kaikki opet digittää 09102018
Kaikki opet digittää 09102018
Heli Antila620 views
OPS 2014 ja opetuksen eheyttäminen by Mikko Saari
OPS 2014 ja opetuksen eheyttäminenOPS 2014 ja opetuksen eheyttäminen
OPS 2014 ja opetuksen eheyttäminen
Mikko Saari157 views
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa by Harto Pönkä
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassaVuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Vuorovaikutus ja ryhmäytyminen etätoiminnassa
Harto Pönkä4.4K views
Oppimistehtävät SEDU 16.3. by Satu Aksovaara
Oppimistehtävät SEDU 16.3.Oppimistehtävät SEDU 16.3.
Oppimistehtävät SEDU 16.3.
Satu Aksovaara158 views
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia by Hannu Linturi
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointiaOppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Hannu Linturi266 views
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet by MTK ry
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudetPerusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet
Perusopetuksen uudistuksen mahdollisuudet
MTK ry823 views
Millaista tukea digiope tarvitsee 23102018 by Heli Antila
Millaista tukea digiope tarvitsee 23102018Millaista tukea digiope tarvitsee 23102018
Millaista tukea digiope tarvitsee 23102018
Heli Antila502 views
Oppimisen tulevaisuus 2030, lukion uudet teesit by Tiina Airaksinen
Oppimisen tulevaisuus 2030, lukion uudet teesitOppimisen tulevaisuus 2030, lukion uudet teesit
Oppimisen tulevaisuus 2030, lukion uudet teesit
Tiina Airaksinen53 views

More from Suomen eOppimiskeskus ry

Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu by
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivuOpettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivu
Opettajan tekijänoikeus -työkirjan korjaussivuSuomen eOppimiskeskus ry
464 views1 slide
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks... by
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...Suomen eOppimiskeskus ry
1.2K views25 slides
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo... by
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...Suomen eOppimiskeskus ry
1.1K views23 slides
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila by
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaDigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaSuomen eOppimiskeskus ry
1.3K views21 slides
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto by
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoDigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoSuomen eOppimiskeskus ry
1.2K views41 slides
Mediatiedot SeOppi 2/2018 by
Mediatiedot SeOppi 2/2018Mediatiedot SeOppi 2/2018
Mediatiedot SeOppi 2/2018Suomen eOppimiskeskus ry
181 views1 slide

More from Suomen eOppimiskeskus ry(20)

DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Osaajatarpeeseen vastaaminen luo onnistumisen edellytyks...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta 27.9.2018: Robotit oppimisen kirittäjinä - Cristina Andersson, robo...
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko HorilaDigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta: Sphero-robottipallopaja Riihimäellä 27.9.2018 - Mikko Horila
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenvetoDigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
DigiKilta 27.9.2018: Robotiikka DigiKilta-kunnissa -kyselyn yhteenveto
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio by Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena VainioPoluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainio
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans... by Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Vertaisvalmennus toisella asteella - Minna Lepistö, Kans...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale... by Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
Poluttamo-webinaari: Multimodaalisista työkaluista & ePortfolioista - Tarjale...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta: GDPR-valmistelut – sisällön- ja palveluntuottajan näkökulma 2016-2...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Tekoäly opetuksessa ja oppimisessa – Harri Ketamo, Tutki...
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...
DigiKilta 13.2.2018: Nopeat kokeilut Oulussa - Kalle Komulainen, rehtori, Met...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t... by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
DigiKilta: Kokonaisuus ratkaisee – osto, leasing vai palvelumalli oppimisen t...
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius... by Suomen eOppimiskeskus ry
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
Poluttamo-webinaari: Osaamismerkit käyttöön opiskelijoiden kanssa - Esko Lius...
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, InnofactorDigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
DigiKilta: Qridi - Henri Karjalainen, pedagogiikka ja asiakkuudet, Qridi Oy by Suomen eOppimiskeskus ry
DigiKilta: Qridi - Henri Karjalainen, pedagogiikka ja asiakkuudet, Qridi OyDigiKilta: Qridi - Henri Karjalainen, pedagogiikka ja asiakkuudet, Qridi Oy
DigiKilta: Qridi - Henri Karjalainen, pedagogiikka ja asiakkuudet, Qridi Oy

SeOppi 1|2014 - Innostu, onnistu, opi

 • 1. 3D-tulostuksen oppii kuten lukutaidon tai mopon virittämisen.......6 Kollaasi oppimis- menetelmänä.........5 Koulutuksen pilvi- palvelu tuo opetuksen työvälineet käyttöön.....13 Mitä lisätty todellisuus tuo lisää oppimiseen?....14 Suomen eOppimiskeskus ry  |  e-oppimisen edistäjä ja verkottaja 01|2014 Innostu, onnistu, opi
 • 2. SeOppi on ainoa e-oppimisen alalla Suomessa ilmestyvä lehti, jota julkaisee Suomen eOppimiskeskus ry. Lehti tarjoaa ajankoh- taista ja syventävää tietoa e-oppimisen uusista ilmiöistä, tuot- teista ja ratkaisuista sekä niiden hyödyntämisestä. Lehti edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetusratkaisujen käyttöä, tut- kimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa alan parhaiden asiantuntijoiden voimin. PAINOSMÄÄRÄ | 5 000 kpl ILMOITUSMYYNTI JA AINEISTO Niina Kesämaa Suomen eOppimiskeskus ry Vankanlähde 7, 13100 Hämeenlinna puh.  |  040 827 6378 e-mail | info@eoppimiskeskus.fi ULKOASU JA TAITTO | Adverbi PAINO | Fram KANSIKUVA Mobiilisti-hankkeen mobiilityöpaja. Teemu Korpi, HAMK. SeOPPI-LEHTI 01 | 2014 KUSTANTAJA Suomen eOppimiskeskus ry Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna PÄÄTOIMITTAJA Titi Tamminen puh.  |  040 869 6306 e-mail | titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi ISSN-NUMERO 1795-3251 23 28 Sisällys Pääkirjoitus........................................3 Tunneälyn taitaja selvittää monimutkaisetkin tilanteet .................4 Kollaasi oppimismenetelmänä – Sirusissa kaleidoskoopin lumo.........5 3D-tulostuksen oppii kuten lukutaidon tai mopon virittämisen........6 AVO2 avaa verkostoja oppimiseen.......8 Kerro kerro kuvastin – TVT:n käyttö oppilaitoksissa tulevaisuudessa?........9 Sometulaiset läsnä lähellä ja etäällä... 10 Opettajien tihenevät ja erikoistuvat nettiverkostot................. 11 Miten avoin tieto etenee kunnissa?...12 Koulutuksen pilvipalvelu tuo opetuksen työvälineet käyttöön......... 13 Mitä lisätty todellisuus tuo lisää oppimiseen?......................14 Open Badges – uusi standardi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen ...........................16 4Lukemaan opettaminen itslearningin avulla..........................18 Hotti, hotimpi, hottis SOME ..............19 Oppimisen ytimessä.........................20 Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman arviointi.............21 Mobiiliopit haltuun Mobiilikesäkoulussa hyödyt irti hands-on ja asiantuntijoiden tuella!..................23 EU:n Robottiviikko vakiintuu Suomeen ..........................25 Verkkopohjainen rahoitusopas vauhdittaa koulutusvientiä................27 Matkaraportti Siggraph Asia 2013 -konferenssista................................28 Suomen eOppimiskeskus ry:n yhteisöjäsenet.................................30 Suomen eOppimiskeskus ry:n esittely............................................ 31 ITK-messuliite..................................
 • 3. PÄÄKIRJOITUS Hyvät SeOpin lukijat Leena Vainio Suomen eOppimiskeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja puh.  |  040 126 7277 e-mail | leena.vainio@omnia.fi Kuva:TeemuKorpi Olisiko aika oikeasti irrottautua perinteistä? K iinalainen sananlasku toteaa viisaasti: Älä rajoita lapsiasi omien oppimiskokemus- tesi mukaan. He ovat syntyneet eri aikaan. Rajaammeko oppimista omien koke- mustemme pohjalta? Koska meistäkin on tullut näin hyviä ja viisaita opiskelemalla tietyt oppiaineet tietyssä järjestyksessä tietyllä tavalla, kyllä menetelmät pätevät jatkos- sakin. Olisiko aika oikeasti irrottautua perinteistä ja muuttaa opetusta ihan radikaalisti? Onko se, mitä tämän päivän opettajat ja hallintoihmiset ovat tottuneet itse tekemään enää ratkaisu tämän päivän nuorille? Ja mikä oikeasti on säilytettävää ja kehitettävää? Menossa on tosi mielenkiintoisia opetuksen uudistuspilotteja kaikissa koulutusmuo- doissa. Niistä kerrotaan tämänkin lehden sivuilla. Uusista opetuksen muodoista valitet- tavasti kaikki oppijat eivät vieläkään pääse nauttimaan. Onneksi suuri osa opettajista on lähtenyt kokeilemaan ja testaamaan uusia opetuksen menetelmiä ja tieto- ja viestintä- tekniikan käyttö opetuksessa on luonteva osa päivittäistä työskentelyä. Mutta aivan liian moni opettaja vielä pitää kiinni omista oppimisen kokemuksistaan ja hoitaa opetuksen perinteiseen malliin jakamalla informaatiota. Maailma on vain muuttunut, työelämässä ei enää pärjätä annetulla informaatiolla vaan tietoa on työstettävä edelleen ja sovellettava. Eikä yhden ihmisen antama tieto edes riitä, tarvitaan tietoa monista lähteistä ja taitoa kriittisesti valita tiedosta se osa-alue, joka oikeasti auttaa ratkomaan ongelmat. Ongel- mien ratkaiseminenkaan ei ole riittävä taito, on myös osattava ennakoida, mitä ratkaisut merkitsevät pitkällä tähtäimellä. Jokaiselle oppijalla pitäisi olla oikeus saada parasta mahdollista opetusta ja oppia myös uusien opetusmenetelmien kautta taitoja, joita tule- vassa tarvitaan. Onko jollakin oppilaitoksella tai opettajalla oikeus kieltäytyä uusien taito- jen opettamisesta? Tämän päivän oppimisen trendejä ovat esim. pelillisyys, mobiilius, ilmiöpohjaisuus, vertaisilta oppiminen, 3D-tulostus, ostettava online ohjaus, online tutkinnot, MOOCit, flipped classroom (käänteinen luokkahuone), oppimisen analytiikka, oppimisen visuali- sointi… Kaikkiin näihin liittyy myös opetusteknologia muodossa tai toisessa. Kun toimintatapoja on uusittava, jostain kulmasta uusiutuminen on aloitettava, kaik- kea ei voi muuttaa kerralla. Muutokseen jokainen tarvitsee oman tahtotilan ja hyvän kaverin tai verkoston, jossa asioista oppii. Tule mukaan Suomen eOppimiskeskuksen verkostoon. Täällä näistä asioista puhutaan, opetellaan yhdessä, järjestetään koulutusta ja tehdään kehittämisprojekteja. l 01  | 2014    | 3
 • 4. K asvatustieteiden tohtori Mirjam Virtanen on vakuuttunut, että mutkikkaassa työtodellisuudessa, missä opettajat nykyään toimivat, omien tunteiden tiedostaminen ja niiden hallitse- minen nousevat entistä tärkeämmiksi. Ne pitäisi Virtasen mielestä tunnistaa omiksi osaamisalueikseen ja sitä kautta liittää ammattitaitovaatimuksiin ja palkkaamiseen liittyviin kriteereihin. Tunneäly ei liity vain luokkatilanteisiin tai tapaamisiin, vaan sitä tarvitaan myös verkkovälitteiseen vuorovaikutukseen. ”Esi- merkiksi sähköpostissa tai koulun ja kodin yhteydenpitojärjestelmissä viestintä vaatii tilannehallintaa ja viestintään panostamista sananmukaisesti sanojakin harkiten. Ver- kossa sanomiset on helppo ymmärtää vää- rin”, Virtanen muistuttaa. Hän on itse ollut tehtävissä, joissa juuri tunneälyn avulla on voinut ja jaksanut itse- kin tehdä työtä. Alkukipinä tutkimukselle syttyi käytännön työssä Afrikassa, missä Tunneälyn taitaja selvittää monimutkaisetkin tilanteet Mitä paremmin opettaja osaa yhdistää tunteensa älyyn, sitä parempaan tulokseen hän yltää omassa työssään. Tunneälyn taitajaksi ei ole oikotietä, vaan taidot oppii harjoittelemalla ja ottamalla vaarin palautteista. hän työskenteli kymmenisen vuotta trauma- tisoituneiden lasten ja heidän perheidensä kanssa sekä Tansaniassa että Keniassa. Lisäinnoittajana toimi professori Pekka Ruo- hotien luentovierailu Keniassa. Ruohotiestä tuli sittemmin väitöstyön ohjaaja. Keskitasoista osaamista, paljon halua kehittyä Opettajat arvioivat Virtasen tutkimuksessa olevansa keskitasoisia tunneälytaidoiltaan, ja opiskelijat arvioivat omat taitonsa työssä ole- via luokanopettajia heikommiksi. ”On ilmeistä, että kokeneempi opettaja hallitsee tunneälyä vaativat tilanteet nuoria opettajia paremmin, sillä emotionaalista osaamistaan voi kehittää käytännön työssä”, Virtanen toteaa. Tutkimus osoitti myös, että kehittämis- haluja löytyi runsaasti ja ne keskittyivät kuuteen taitoalueeseen, joita olivat hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, palvelualttius, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito. Tutkittavat arvioivat tunneälytaidot esi- miestyössä erittäin merkittäviksi. Esimie- heltä odotettiin taitoa hallita konflikteja, jota heillä ei kuitenkaan ole riittävästi. Kouluissa johtajan asenteista ja työpaikan ilmapiiristä riippuu paljon se, miten tunneä- lyn merkitys nähdään ja miten työntekijöitä kannustetaan kehittämään omaa emotio- naalista osaamistaan. ”Tunneälyä voi kuvata sydämen viisaudeksi” Mirjam Virtanen sanoo, että me kaikki käytämme tunneälytaitoja jatkuvasti, vaik- kemme niitä erikseen mietikään. Toisilla tosin on kehittyneemmät taidot kuin toi- silla. Hän rohkaisee kaikkia aloittamaan tunneälytaitojen jalostamisen, mihin riittää tietoisuus kehitystarpeesta ja halu oppia. Virtanen kannustaa katsomaan peiliin, kun haluaa tietää omasta osaamisestaan. Peilinä tässä yhteydessä voi toimia työ- toveri, jolle voi kertoa että aikoo kehittää taitojaan ja haluaa saada palautetta. Perin- teisemmin tilanne saadaan selville kolmi- kanta-arviolla, jolloin sekä itse, työkaveri että esimies antavat arvion. Suomalainen opettajankoulutus on kansainvälisesti korkeatasoista, mutta tun- neälytaitoihin kannattaisi Virtasen mielestä kiinnittää enemmän huomiota muodolli- sessakin luokanopettajien koulutuksessa. Silloin nuori opettaja olisi käytännön työtä aloittaessaan nykyistä valmiimpi kohtaa- maan erityisesti emotionaalisesti haastavia tilanteita. l Mirjam Virtanen on kasvatustieteen tohtori. Hänen väitöskirjansa Opettajan emotionaalinen kompetenssi hyväksyttiin keväällä 2013 Tampereen yliopistossa. Virtanen toimii nyt erityisopettajana ja konsulttina. www | emotionaalinenosaaminen.com Tunnista oma tunneälyosaamisesi http://testyourself.psychtests.com/ testid/3038 (pitkä versio englanniksi) http://psychology.about.com/library/quiz/ bl_eq_quiz.htm (lyhyt versio englanniksi) https://www.mela.fi/fi/tyohyvinvointi/ terveena-tyossa/niksinurkka/lisaa-tunnealya (vinkkejä tunneälytaitojen kehittämiseen suomeksi) http://www.simstrom.fi/DowebEasyCMS/ ?Page=Tunnealyjatunnealytaidot (tunneälytaidot ja johtaminen) ”Tunneälyä voi kuvata sydämen viisaudeksi” TEKSTI Oili Salminen KUVAT Thinkstock 4 |   01 | 2014
 • 5. I hmisen mieli kutoo yhteen havaintoja, koettua ja opittua. Tuo kudelma saa lisää merkityksiä, kun useampi ihmi- nen keskustelee, tutkii samaa kohdetta ja kutoo havainnoista keskustelun kautta yhteisen kollaasin. Kollaaseissa yhdistyvät aidot autentti- set havaintokohteet, kokijan ja tekijän omat tulkinnat, omat ajatukset, huomiot ja oival- lukset sekä ryhmän yhdessä oivaltamat asiat. Kollaasin esitysmuodot yhdistävät kuvia, videoita, äänitteitä, tekstejä, karttoja, piirroksia ja muita. Kollaasiin tutustujalle jää tilaa ajatella, löytää ja liittää oma tulkintansa tuotok- seen. Samoista aineksista voi syntyä uusia esityksiä samaan tapaan kuin kaleidoskoo- pissa muutamista lasinpalasista syntyy lop- pumaton määrä kiehtovia kuvioita. Kollaasit ovat kiteytyksiä, joihin tutus- tuminen ei vaadi pitkää aikaa, ja silti ne voivat avata monimuotoisuudellaan ja luo- valla muodollaan täysin uuden tulokulman tuttuun asiaan. Kollaasi soveltuu tietointensiivisen ajan pedagogiseksi menetelmäksi, koska sen tekemisessä yhdistyy useita tulevaisuu- den oppimistaidoiksi nimettyjä osaamisia. Kollaasit tuovat myös tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa tekijöille. Kouluoppimisessa olemme tottuneet erilaiseen työskentelyyn: oppijalle tarjoil- laan kirjojen sivuilla, opettajan kertomuk- sissa ja muussa oppimateriaalissa jonkun muun kokemia ja havaitsemia asioita. Oppija on sivustaseuraaja, joka lukee ja kuuntelee. Hän oppii harjoitusten avulla muistamaan ja toistamaan. Toisten koke- mukset jäävät toisten kokemuksiksi. Ei toisten kokemuksista oppiminen ole välttämättä huonoa oppimista. Nuotiotu- lilla olemme jakaneet kokemuksiamme ja kertoneet tarinoita iät ja ajat. Tärkeää on monipuolisuus. Se, että oppija pääsee itse työstämään, kokeilemaan ja soveltamaan teoreettisesti opittua, toisten kokemaa, toisten analysoimaa, toisten valmiiksi ajat- telemaa. Moni opettaja etsii mielekkäitä ja toi- mivia keinoja herättää oppijan kiinnostus. Tiedon valtava virta, asioitten muuttumi- nen, taitovaatimusten loputtomuus: nämä kaikki johtavat oppimisen hakemaan uutta tasapainoa. Pelkkien tietojen lisääminen ei riitä. On kyettävä käyttämään maailmasta hankittavissa olevaa tietoa, on kyettävä tie- don hankintaan, on kyettävä käsittelemään hankittua tietoa, arvioimaan sitä kriittisesti, soveltamaan sitä, ottamaan omaksi ja rakentamaan yhdessä muiden kanssa rat- kaisuja maailman esittämiin pulmiin. Maailma on oppikirja, jota kasvavat lapset, nuoret ja aikuiset voivat tutkia ja ihmetellä yhä uudelleen. “Kollaasit kertovat oppimisesta ilman auktoriteettia. Kollaasit ovat oppimista.” korostaa Ihanainen, joka on luonut liikkeessä olevaan todellisuuteen soveltuvaa samanaikaisuuden pedagogiik- kaa Michael Sean Gallagherin kanssa. Gal- lagher kävi opastamassa aPajan aikamat- kalaisille keväällä 2013 mobiilioppimisen kenttätutkimuksen metodia, jossa työsken- telyn tuotoksena syntyi kollaaseja. Havaintomaailma on rikas opettaja. Vanhan totuuden mukaan oppiminen alkaa ihmettelystä. Lapsi innostuu lähiympäris- töstään, sen kaikista olomuodoista. Hän tutkii ja kokeilee sitä kaikilla aiesteillaan. Oppimista tapahtuu kaikkialla. Se on osa olemustamme. Kollaaseissa avautuu näkymä oppimisen kerroksellisuuteen, syklisyyteen, tilannesidonnaisuuteen, liikkeeseen ja muotoutumiseen. Kollaasi menetelmänä toteuttaa aikamatkalaisten manifestia: "Siis keskustele ja kohtaa, älä esitel- möi ja opeta. Luottamus tiivistyy keskus- teluiksi ja niistä tekeytyy tuloksia. Ne ovat ihmisten omia ja yhteisiä. Ne ovat väliai- kaisia, ne uusiutuvat, koostuvat uudestaan erilaisina. Ne ovat luonteeltaan kollaaseja, erillisten yhdentymiä. Niitä voidaan kutsua oppimateriaaleiksi, mutta sellaisina ne ovat avoimia, kaikkien käytössä.” l Kollaasi oppimismenetelmänä – Sirusissa kaleidoskoopin lumo “Kollaaseissa toisiinsa liittymättömiltä näyttävät osaset muodostavat tekijälleen, havaitsijalleen ja kokijalleen sillä hetkellä mielekkään kokonaisuuden. Kollaasit ovat oppimisresursseja, joita on ja kehkeytyy kaikkialla, joita voi ja pitää oppia huomaamaan, joita voi ja pitää rohkaistua tekemään itse.” Näin kuvailee Pekka Ihanainen Otavan Opiston aPajan aikamatkalla oppimisen ja koulun tulevaisuuteen. Lisätietoja Sometu-verkoston ITK’14 konferenssin kollaasi-tempaus http://itk2014kollaasi.wordpress.com/ aPaja | http://apaja.otavanopisto.fi/ Aikamatka oppimisen ja koulun tulevaisuuteen, manifesti http://bit.ly/aikamatkamanifesti Pekka Ihanainen http://blogit.haaga-helia.fi/peeii/ Michael Sean Gallagher http://michaelseangallagher.org/ TEKSTI Anne Rongas KUVAT Thinkstock 01  | 2014    | 5
 • 6. 3D-tulostuksen oppii kuten lukutaidon tai mopon virittämisen 3D -tulostus on pikavalmista- mista. Sillä voidaan tuottaa pieniä ja suuria esineitä tai piensarjoja. Tulostus on yksilöllistä ja edullista massatuotantoon verrattuna. ”Pikavalmistukseen soveltuvia laitteita myydään halvimmillaan parillasadalla eurolla. Patenttien raukeaminen ja lait- teiden hintojen romahdus ovat tuoneet 3D-printtauksen myös harrastajien ulot- tuville”, tähdentää tulevaisuudentutkija Risto Linturi. Hän työskentelee Sovelton muutosjohtajana ja on viime aikoina perehtynyt erityisesti pikavalmistukseen ja robotisaatioon. 3D-tulostuksella voi tehdä näppärästi myös työkaluja itselleen ja perustaa monia- laisen työpajan kotiin tai koululle. ”Yksin- kertaisimmat tulostuslaitteet saa tehtyä toi- sen pikavalmistuslaitteen ja rautakaupasta ostettavien osien avulla.” Suurta lupausta vai realismia? Pikavalmistus on ollut tuloillaan jo pitkään, mutta viime aikoina se on harpannut niin, että nyt se lasketaan maailmantalouden megatrendien joukkoon. ”3D-tulostus vai- kuttaa erittäin paljon yhteiskunnan rakentei- siin, talouteen, politiikkaan ja kulttuuriin ja ihmisten arkielämään.” Lähes kaikilla 3D-tulostukseen liitty- villä liiketoiminta-aloilla kärkisijaa pitää Yhdysvallat, johon verrattuna Suomi on jäl- kijunassa. ”3D-tulostuksesta voi tulla mer- kittävä kansantaloudellinen tekijä, kunhan saamme ideat tuotantoon ja tietoisuuden kasvamaan alan mahdollisuuksista. Aikaa meillä tosin ei ole tuhlattavaksi uuden suunnan toteuttamisessa.” Pienet kansantaloudet ja toimijat hyö- tyvät muutoksesta, sillä tässä yhteydessä suuruuden ekonomia alkaa hävitä. Pikaval- mistus ei vaadi massalaitoksia, vaan se voi toimia kysynnän perusteella. Linturi lisää, että 3D-tulostuksen leviäminen voi palauttaa TEKSTI Oili Salminen KUVA Risto Linturi 3D-tulostus valtaa alaa ja ulottaa vaikutuksensa kaikille elämän alueille. Risto Linturi rohkaisee uuden taidon hankintaan: kun tulostamisen oppii harjoitte- lemalla, niin sitten voi tulostaa esineitä ja laadukkaita lahjoja kotonakin. 6 |   01 | 2014
 • 7. työtä Suomeen. Tuotteet valmistettaisiin lähellä siedettävin kustannuksin. ”Tämä työllistäisi myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita opiskelemaan ja oppi- maan abstrakteja asioita, joita nykyopetuk- sessa painotetaan. 3D-tulostus palauttaa omalta osaltaan käsillä tekemisen taitoja kunniaan.” Hyviin puoliin kuuluvat myös ympäristölle ystävälliset toimintatavat. 3D-tulostuspuhe kuulostaa monen kor- vaan suurten lupausten ”unelmahötöltä” tai peräti teknologiauskonnollisuudelta. Kumpaakaan sen ei tarvitse olla, sillä aikaansaannokset voivat kumota epäilyjä. Tunnettuja 3D-tulostettuja käyttöesineitä ovat mm. Stradivarius-viulun kopio, kon- serttihuilu, nuket, biologiset proteesit, len- tokoneen ja autojen rakenteet, polkupyörä, kännykkäkotelot ja useat LVI-tekniikan komponentit. Viime aikoina tulostuksella on saatu aikaan myös vaatteita ja kenkiä bio- materiaaleista. Pikavalmistuksen opettelussa
 ylitetään oppiainerajoja 3D-tulostuksen pedagogiseen puoleen liit- tyy toistaiseksi paljon kysymyksiä mutta vähän vastauksia. Ilahduttavaa Linturin mukaan on, että oppilaitokset ovat aloit- tamassa 3D-tulostuksen opetusta, joten käytännöistä saadaan jo lähitulevaisuu- dessa tietoa. Muutamissa kirjastoissa ja kunnallisissa palvelupisteissä voi opetella pikavalmistusta, ja niissä on käytettävissä laitteita omien töiden tulostukseen. Linturi kannustaa asettamaan tavoit- teita 3D-tulostuksen opettelulle. ”Kannat- taa keskustella, mitkä ovat tärkeimmät opetukselliset tavoitteet, ja arvioida, mihin oppiaineisiin 3D-tulostus sopii. Myös ope- tusmenetelmiä haastetaan, sillä pikaval- mistuksen hyödyntäminen koskee kokonai- suutta ja käytännön tekemistä, mitä ei voi oppia vain kuuntelemalla. Niin ikään oppi- laitoksissa on päätettävä, mitä on tarpeen opettaa ja mihin keskitytään: opetellaanko materiaaleista, laitteista tai ohjelmistoista vai niistä kaikista.” Tarpeen on myös pitää koulun sidosryh- mät selvillä siitä mitä tehdään, sillä kou- lujen kautta ymmärrystä uusista mahdolli- suuksista on mahdollista levittää tietoa ja esimerkkejä koulun seinien ulkopuolelle. Linturi haluaa nostaa esiin, että Sovelto on aloittanut projektin opettajien tietotaito- jen nostamiseksi. ”Me koulutamme opet- tajia ja teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jotta uusi teknologia tulee tutuksi ja jotta opettajat oppivat sitä käyttämään.” Jakamisen ja yhdessä tekemisen iloa Linturi vertaa 3D-tulostuksen opettelua ja käyttöä mopon rassaamiseen ja viritykseen tai lukemisen opetteluun. ”Pikkuhiljaa syn- tyy mestareita. Kaikki ei voi millään mennä heti oikein, vaan sinnikkäästi yrittämällä ja tehden oppii. Kun aikanaan rassailin poika- porukassa mopoja, meille tuli luonnostaan työnjako, jolloin kukin teki sitä mitä parhai- ten taisi ja siinä sivussa oppi muilta uusia taitoja. Kun antaa toiselle, tuottaa itselleen- kin iloa.” 3D-tulostuksessa työnjako onnistuu helposti, ja se sopii ryhmätyönä toteutetta- vaksi ja yhteistyötaitojen harjoittelemiseksi. Pikavalmistuksen koko ketju aloituk- sesta lopputuotteen jakeluun voi parhaim- millaan harjaannuttaa oppijoita matema- tiikkaan, fysiikkaan, maantieteeseen, kult- tuurihistoriaan, taiteisiin, markkinointiin, yrittäjyyteen ja teknologiaan. Kuinka paljon mitäkin osa-aluetta tulee esille riippuu siitä, minkälaisen tehtävän parissa oppilaat askaroivat. Opetteleminen ei myöskään ole ikärajoista kiinni. Pikatulostuksen yleisty- essä koulut ja kodit ovat työpajoja, joissa uudt ammatitkin voivat saada alkunsa. Jos ei itse osaa tai ei voi tulostaa, oman sähköisen mallin voi lähettää inter- netpalveluun, joista saa tulostetun tavaran pian kotiin. Palveluissa voi myös myydä muille omia malleja ja arvostella tarjontaa. Itse tehty ilahduttaa 
 antajaa ja saajaa Linturilla on periaate on, että puhumisen ja teoretisoinnin sijasta hän harjoittelee taitoja, joita tarvitaan uuden asian toteut- tamiseen. 3D-tulostuksen opettelun aikana hän on tehnyt muun muassa joutsenpat- saita ja vihellyspillejä. Hän kertoo innos- tuneesti, kuinka onnistui jokin aika sitten ilahduttamaan vanhempansa tasokkaalla itse tehdyllä patsaalla. ”Ennen tällainen vähemmän esteettistä silmää ja kädentai- toja omaava sai aikaan jonkinlaisen tuotok- sen, mutta nyt taso on ihan toista. Nyt niitä viitsii lahjoittaa senkin vuoksi, kun saajakin näyttää olevan innoissaan eikä hän joudu teeskentelemään ja kehumaan suotta lah- jan tasoa.” Pikavalmistustaidot osoittavat, että on oppinut uutta ja saanut aikaan jotain. Kaiken kukkuraksi uudisraivaajan henkikin pulpahtaa esiin, kun tulostaja on saanut aikaan jotain sellaista, mitä kaikki muut eivät vielä ole tehneet tai eivät osaa tehdä. Linturi kertoo, että osaavat tulostajat onnistuvat tekemään aika uskomattomia esineitä, kuten käsiproteeseja ja silmäla- sikehyksiä tarvitsijoiden omien mittojen mukaan. l Linkkejä Risto Linturi Twitterissä https://twitter.com/ristolinturi Omien mallien 3D-tulostuspalvelu, esim. www.shapeways.com 01  | 2014    | 7
 • 8. AVO2 avaa verkostoja oppimiseen A voimet verkostot on uudenlainen opintokokonaisuus Wikiopistossa. Se on laajuudeksi on mitoitettu 25 opintopistettä. Kokonaisuus on vapaasti käytettävissä myös kaupallisiin tarkoi­ tuksiin. Avoimet verkostot on tarkoitettu jokai- selle, joka haluaa oppia koordinoimaan pienten ja suurten ihmisjoukkojen toimin- taa internetissä. Tällaisia ovat esimer- kiksi kunnallisdemokratian eri muodot, kansalaisaloitteiden keruu sekä projekti- verkostot. Opintokokonaisuudessa on viisi teemaa kansalaisyhteiskunnasta eri nettikoordi- noinnin muotoihin. Opintokokonaisuus sopii niin ohjattuun opetukseen, itseopiskeluun kuin opintopiireillekin. Jaksot sisältävät johdatuksen ajankoh- taisiin teemoihin nettimaineesta joukko- älyyn ja toimintaprosessien avaamisesta sosiaalisen median hyötykäyttöön. Opiske- lua tukee ehdotukset tehtävistä ja harjoi- tuksista sekä jatkolinkit pääasiassa avoi- miin ja maksuttomiin lähteisiin. Opintokokonaisuuden ohessa AVO2 on julkaissut mittavan koko- elman aloitusoppaita, joiden avulla sosiaalisen median valjastaminen oppimiseen on asteen notkeampaa. Kuinka rakentaa henkilökohtainen tai oman ryhmän oppimisverkosto, PLN? Ensimmäistä kertaa asialla oleva hämääntyy palveluiden kirjoon. Mihin palveluun voisi luottaa? Miten säätää palvelu toimintakuntoon? AVO2:n tuottamat lyhyet aloitusoppaat on lisenssoitu Creative Com- mons BY-SA -lisenssillä, joka sallii aineistojen Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin eli AVO2 kuuluu OKM:n koordinoi- maan hankeperheeseen, jonka tavoitelauseena on “avoimissa oppimisympä- ristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi.” Yksi hanke ei suurta mullistusta saa aikaan, mutta sanansaattajana ja myllyn pyörittäjänä se voi toimia. Vähintään näissä tehtävissä AVO2 on ollut ahkera ja tuottanut eväitä oppimisen verkostoille. käyttämisen niin, että alkuperäiseen läh- teeseen viitataan ja muokatut aineistot jae- taan samalla lisenssillä. Aloitusoppaat löytyvät AVO-wikin kautta http://bit.ly/AVOsomeoppaat ja niistä ote- taan aika ajoin myös version jaettavaksi SlideShare-palvelussa eOppimiskeskuksen kanavalla http://www.slideshare.net/eOp- pimiskeskus. Tämän kaltaisia avoimia oppi- resursseja hyödynnetään AVO2-hankkeessa vireillään olevassa Oppipullautin-konsep- toinnissa, jossa koostetaan avoimen ver- kon palveluiden itseopiskelun polkuja. Oppimisverkostojen pedagoginen suunnittelu ja toimivan kokonaisuuden rakentaminen vaatii aina kohderyhmän tuntemusta. Samaa asiaa on nykyisin hyvä toteuttaa useimmiten usealla kanavalla, siellä missä ihmiset liikkuvat muutenkin. Koska avoimen verkon sosiaalinen toiminta on jakautunut ja osa ihmisistä on myös sulkenut tiettyjä palveluita kokonaan pois omasta valikoimastaan, on tärkeää etsiä sopiva valikoima palveluita ja työskentely- tapoja. Yhtenä käsikirjoituksena on vireillä someopaste https://sites.google.com/ site/someopaste/, joka yhdistää vuosien varrella testattuja ja tuotettuja aloitusop- paita ripaukseen pedagogiikkaa ja tausta- teorioita. AVO2:n viimeisellä jaksolla kootaan tukiaineistoja ja työstetään niistä entistä paremmin erilaisiin tilainteisiin ja erilai- sille käyttäjille sopiviksi. Samalla pyritään myös kutomaan yhteen samaan suuntaan pyrkineitä toimintoja. Koostaminen ja lan- ganpäiden kerääminen yhteen palvelee netin oppimisverkostoihin haikailevaa, moninaisuuden tulvan keskellä ahdistuvaa. Avoimet verkostot -opintokokonaisuus, aloi- tusoppaat ja someopaste ovat välietappeja. Oppimisverkostoissa ollaan aina matkalla. Nyt kuitenkin riittää uusille kulkijoille sekä hyviksi havaittuja reittejä, apuvälineitä että matkaeväitä. l Lisätietoja AVO2 | http://eoppimiskeskus.fi/avo2 Aktiivi+ koordinaatiohanke | www.aktiivi.info/ Avoimet verkostot -opintokokonaisuus http://fi.wikiversity.org/wiki/Avoimet_verkostot_ -opintokokonaisuus Oppipullautin www.facebook.com/groups/oppipullautin/ AVO2 on ESR-hanke, rahoittava viranomainen Lapin ELY-keskus. TEKSTI Kari A. Hintikka ja Anne Rongas KUVA Pixhill 8 |   01 | 2014
 • 9. Kerro kerro kuvastin TVT:n käyttö oppilaitoksissa tulevaisuudessa? S iteeratut lauseet ovat peräisin oppi- laitosjohdon henkilöstökoulutuksen BossIT:n toteuttamasta eDelfoi-työs- kentelystä. eDelfoi auttaa kurkistamaan kollektiivisen tiedonmuodostuksen avulla lähitulevaisuuteen. Opetusteknologia ja sen ympärillä moni- naisina versovat sovellukset ja sisällöt “Asiat tapahtuvat vauhdilla. Muutos on jo käynnissä. Ei tarvita kymmentä vuotta, että se myös näkyy. TVT:n tulisi olla työkalu. Enää ei riitä, että käynnistetään tietokone – oppilaat haluavat muutakin. Mitä pitäisi suositella uusille lukiolaisille? Mikä on elämän kannalta tärkeää?” johdattavat oppilaitosjohdon pysähtymään niin pienten arjen pulmien kuin suurten kas- vatustavoitteiden äärelle. Opetushallituksen rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen konsortion toteuttama BossIT-koulutus kohdistuu tieto- ja viestintä- teknologian voimakkaassa muutoksessa ole- valle alueelle. Mahdollisten tulevaisuuksien ennakointi ja jäsentäminen ovat tärkeitä. eDelfoi-menetelmää ovat Suomessa kehittäneet muun muassa Otavan Opisto ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimus- keskus. Menetelmän perusideana on kerätä asiantuntijoilta näkemyksiä mahdollisista tulevaisuuksista ja koota niistä kollektiivi- nen käsitys. Osallistujat vastaavat kyselyyn anonyymisti ja kommentoivat toistensa vas- tauksia. Osallistujien palautteiden mukaan menetelmä on mielenkiintoinen: yhteenve- totulokset ja kommentit ovat heti nähtävillä. eDelfoin alkuperäinen käyttötarkoitus on ollut tulevaisuudentutkimus. Koulutuk- seen sovellettaessa se toimii kuin peilisali: omat tutut ajatukset saavat uusia ulottu- vuuksia, kun niitä peilaa toisten ajatuksiin. Saman asian eri puolet tulevat näkyville. Mahdollisia tulevaisuuden kehityspolkuja on enemmän kuin arjen kiireessä tulee aja- telleeksi. eDelfoita on käytetty mm. OPH:n tule- vaisuusbarometrien tuottamiseen sekä oppimisympäristöhankkeiden selvitys- ja ennakointityön tekemiseen. Näissä opetus- alan eDelfoi-toteutuksissa on havaittu, että vastaukset voivat olla yllättävän samanmie- lisiä tai hajota kauas toisistaan. Näkemysten yhteneväisyys kertoo siitä, että käsiteltävä tulevaisuudenkuva voi olla hyvin todennäköinen. Voimakas hajonta taas kertoo, että aihe voi herättää ristirii- taisia tunteita tai että se hahmotetaan eri tavoin. Pasi Silanderin toimittama, 2013 ilmes- tynyt teos “Johtajuudella toimintakulttuurin muutokseen” korostaa johtajuuden merki- tystä oppilaitoksen asiantuntijaorganisaa- tion kehittämisessä. Opettajien täydennys- koulutusten vaikuttavuus jää heikoksi, ellei samaan aikaan reagoida johtamisen kautta käsillä oleviin muutoksiin. Opetusteknologian osalta oppilaitos- johdossa on vaarana tuhlata käytettävissä oleva aika ja energia yksittäisiin kysymyk- siin tai askarteluun, kuten Silander terä- västi nimittää. Olisi kyettävä näkemään kokonaisuus ja johtamaan kohti tulevai- suutta. Samaisessa teoksessa Hannu Linturi esittelee eDelfoi-menetelmän yhtenä työ- kaluna, jolla “murtaa murrosta”. eDelfoi antaa toimijoille variaatioita, näkymiä tätä hetkeä kauemmas ja samalla konkretisoi nykyvalintojen vaikutuksia tulevaisuuden rakentamisessa. l TEKSTI Kari A. Hintikka ja Anne Rongas KUVA Thinkstock Lisätietoja BossIT-koulutus http://eoppimiskeskus.fi/ projektit/bossit eDelfoi http://edelfoi.fi/ Silander, Pasi toim. (2013) Johtamisella toimintakulttuurin muutokseen – tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa. Helsingin kaupungin Mediakeskus "Mikä on elämän kannalta tärkeää?" 01  | 2014    | 9
 • 10. TEKSTI Eija Kalliala, Sometun verkostotarhuri, Otavan Opisto KUVAT Thinkstock S ometu-verkosto on vuosien varrella järjestänyt webinaareja ja kasvokkai- sia kohtaamisia eri puolilla Suomea. Nyt kuukausitapahtumissa kasvokkaiset kohtaamiset yhdistetään webinaarin tek- nologialla. Ei matkusteta toiselle puolelle Suomea eikä istuta yksin kuulokkeet päässä. Kohdataan kasvokkain, keskustel- laan, työskennellään ryhmissä ja jaetaan yhteiset ideat koko Suomelle. Kun vauhtiin on päästy, ideointi ja verkostoituminen jatkunee vielä yhteisellä iltapalalla. Kohtaamispaikka järjestyy vaivatto- masti: pieni kokoushuone mikkeineen, tyk- keineen ja kaiuttimineen tai vaikka se oma keittiö, jonka ovet voi avata muutamalle paikalliselle sometulaiselle. Kohdataan, ei istuta yksin! Keskitytään, ollaan läsnä, ei Sometulaiset läsnä lähellä ja etäällä Nautitko kohdatessasi somesukulaisia kasvokkain? Tapaatko heitä mieluummin netissä? Harmittaako matkustaminen toiselle puolelle Suomea? Puuduttaako tuntien istuminen kuulokkeet päässä keittiön pöydän ääressä? hajota moniajoon päällekkäisten ikkunoiden pingahduksissa. Alustaja innostaa keskustelua ja unoh- taa monologit. Ei kerrata tehtyä vaan luo- daan yhdessä uutta. Lyhyen alustuksen jälkeen sometulaiset vapautuvat keskuste- lemaan ja työskentelemään; ideat sinkoi- levat, ruokkivat ja hedelmöittävät toisiaan, synnyttävät uutta. Synnytettyä jaetaan eri puolilta Suomea yhteiseen kekoon, jossa se täydentyy, muuttaa muotoaan ja kasvaa. Keosta sometulaiset poimivat uusia sytyk- keitä työskentelyynsä, vapautuvat uudes- taan keskustelemaan ja työskentelemään yhdessä, ja lopuksi jakavat synnyttämänsä taas koko Suomelle. Tila ja tekniikka vaativat vastuuhenki- lön avaamaan fyysisiä ja virtuaalisia ovia, alustus osaajaa, joka tukee ja antaa tilaa, yhdessä työskentely sometulaisia jaka- maan ajatuksiaan, kuuntelemaan, ymmärtä- mään ja innostamaan toisiaan, ehkä myös väittelemään ja perustelemaan ajatuksiaan lämpimästi ja rakentavasti. Parituntiseen tapaamiseen ei rynnätä kylmiltään. Käsiteltävästä teemasta jaetaan verkossa etukäteen linkkejä, joihin tutustu- taan ja joita kommentoidaan ja täydenne- tään. Alustaja valmistelee tapahtumassa pohdittavia teemoja, joko kaikille ryhmille samoja tai eri ryhmille erilaisia. Paikalli- nen tekniikka testataan ja yhteydet viritel- lään valmiiksi. Kohtaamispaikkaan tullaan ajoissa, jotta esittäytyminen ja tutustumi- nen ei syö aikaa alustukselta ja yhteiseltä työskentelyltä. Muut työt unohdetaan, kes- kitytään olemaan läsnä, kohtaamaan toinen ihminen, toinen sometulainen, keskitytään antamaan, saamaan ja jakamaan. Yhdessä tekemistä ei tarvitse lopettaa, kun tapahtuman fyysisten ja virtuaalisten huoneiden ovet suljetaan. Sometulaiset voivat jatkaa keskustelua peilaamalla näke- myksiään toistensa ajatuksiin yhteisellä iltapalalla, ja myöhemmin jakamalla ideoita verkossa Sometun Ningin ja xTunen lisäksi monissa muissa sosiaalisen median palve- luissa. l Lisätietoja Sometun kuukausitapahtumat http://sometu.wikispaces.com/ Sometun+kuukausitapahtumat+2013 Sometun kuukausitapahtumien toteutus- menetelmä http://lemill.net/lemill-server/methods/video- neuvottelu-paikallisin-kohtaamisin 10 |   01 | 2014
 • 11. V uonna 2007 tilapäisenä tapahtuma- sivustona alkunsa saanut Sometu, Sosiaalinen media oppimisen tuke- na -verkosto on ollut alansa tienraivaaja. Suomalaiset opettajat ja muut oppimisen uusista ulottuvuuksista kiinnostuneet olivat ripeitä valloittamaan helppokäyttöisiä avoi- men verkon palveluita oppimisen käyttöön. Virtuaaliopetuksen päivillä ja ITK- konferensseissa hyödynnettiin verkostoja: netissä tutustuneet tapasivat toisiaan ja tapahtumia liverapoiltiin eli kirjoitettiin avoimeen verkkoon muistiinpanoja. Yhtei- söllisyys, auttaminen ja kokeilukulttuuri leimasivat somen opettajaverkostoja var- haisvuosina. Sometun jytky tapahtui ITK-konferens- sissa 2009, jolloin verkoston ensimmäinen laaja netitse koottu esityskokonaisuus veti väkeä magneetin lailla. Teemasemi- naari oli sijoitettu alakerran perimmäiseen saliin. Istumapaikat loppuivat, tunnelma oli katossa. Ihmiset olivat oivaltaneet toinen toisilta oppimisen riemun. Verkostossa saattoi tavoittaa jotain, mitä lehdet, jär- jestöt, oma työpaikka tai lähipiirin tuttavat eivät tarjonneet. Oma ammatillinen ajan Opettajien tihenevät ja erikoistuvat nettiverkostot Kollegaverkostoissa apu ja tuoreimmat vinkit ovat lähellä. Kymmenen vuotta sitten ensimmäiset opetusalan pioneerit perustivat blogeja, sen jälkeen vähin erin mukaan tulivat Jaikut, Facebookit, Ningit, Twitterit. Tänä päivänä yhä useampi löytää omansa lukuisten erityisryhmien joukosta ja ellei löydä, perustaa sellaisen. tasalla pysyminen muutti taskuun älylait- teiden, verkostojen ja mobiilisovellusten avulla. Sometun keskeinen verkostoitumis- paikka sijoittui Ning-palveluun, jossa on pakattu samaan palveluun yhteisöllisen toiminnan keskeisiä aktiviteetteja: mahdol- lisuus luoda oma profiilisivu ja kontaktoida toisia käyttäjiä, mahdollisuus avata keskus- teluja, perustaa ryhmiä, kirjoittaa omaa blo- gia, jakaa valokuvia ja videoita sekä ilmoi- tella tapahtumista. Sometun Ning on edel- leen olemassa osoitteessa www.sometu. fi. Sivusto on valtaisa aarreaitta menneiden vuosien pedagogisia keskusteluja, yhteistä tutkailua, käsiteanalyysejä ja hörhöilyä. Otavan Opisto oli merkittävässä roo- lissa Sometun syntyaikoina ja on edelleen Suomen eOppimiskeskuksen kanssa tur- vaamassa verkkopaikkojen pysyvyyden. Molemmat organisaatiot ovat olleet AVO- hankkeen voimin tukemassa oppimista avoimissa verkostoissa ja opetusalan ihmisten verkostoitumista. Sometu on yhdistänyt ihmisiä, jakanut tietoa, järjestänyt tapahtumia ja antanut mallia siitä, miten verkon kautta voi tehdä aitoa ja todellista ammatillista yhteistyötä. Sometu onkin tarjonnut monelle hyvän har- joituskentän verkostomaiseen toimintaan. Sometu ja AVO ovat tuottaneet omalta osal- taan alkueväitä verkostoitujille: suomalainen hashtag-kirjasto Twitterin käyttäjille | http://bit.ly/htag-fi Opeverkostot-wiki | http://opeverkostot.wikispaces.com/ opasteita somepalveluiden käyttöön- ottoon | http://bit.ly/AVOsomeoppaat 2010-luvulle tultaessa oppimiseen liittyvä kiinnostus laajeni erityisesti Twitteriin ja Facebookiin. Myös bloggaaminen on pitänyt pintansa. Opeverkostot-wikin Facebook- listauksesta löytyy 100 suomalaista eri aihepiireihin erikoistunutta verkostoa. Pie- nen kielialueen ja pienen maan kohdalla melkoinen määrä. Nyt oppimisen kehittäjät tutkivat yhtei- söllistä ja avointen verkostojen oppimista sellaisissa verkkopalveluissa kuin LinkedIn, Google+, Edmodo, Pearltree, RebelMouse, Pinterest, Instagram, Diigo, Thinglink. Kokei- lukulttuuri jatkuu. l TEKSTI Anne Rongas KUVA Pixhill 01  | 2014    | 11
 • 12. Miten avoin tieto etenee kunnissa? V aikka avoimuus teemana koskettaa yhteiskunnan eri osa-alueita laajasti ja avoimen tiedon hyödyntäminen on säännöllisesti esillä julkisessa keskustelus- sa, niin maantieteellisesti vaikutti kuiten- kin, että lähes kaikki toiminta oli keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Tämän epäkohdan korjaamiseksi OKFFI yhdessä Oikeusministeriön demokratiayk- sikön ja Avoimuudesta voimaa oppimisver- kostoihin -hankkeen kanssa päätti järjestää avoimen tiedon kuntakiertueen. Oletuksena oli, että varmasti muiltakin kaupunkiseuduilta löytyy ihmisiä, joiden sydän sykkii tiedon avoimuudelle, mutta kenties kriittinen massa vain ei ole vielä ylit- tynyt ja aiheesta kiinnostuneet ovat tähän asti olleet yksin kiinnostuksensa kanssa. Kiertueen tavoitteena oli avoimeen tietoon liittyvän paikallistoiminnan käynnistäminen saattamalla aiheesta kiinnostuneita yhteen eri kaupungeissa. Kuntakiertueella kävi selväksi, että avoin tieto todellakin kiinnostaa kunnissa ja kaupungeissa koosta riippumatta. Road- show käynnistyi Tampereella 27.–28. syys- Alunperin lähinnä julkishallinnon datan avaamisen ympärille kehittynyt suo- malainen avoimen tiedon verkosto on vuosien varrella laajentunut kattamaan hyvin erilaisia aiheita, kuten esimerkiksi avoin kulttuuriperintö, avoin tiede, avoin demokratia ja avoin oppiminen. Vapaamuotoisen verkoston tukiyhdis- tyksenä on vuoden 2013 alusta saakka toiminut Open Knowledge Finland ry. (OKFFI), joka on osa kansainvälistä Open Knowledge Foundationia. kuuta ja jalkautui Turkuun (10.10.), Mikke- liin (7.11.), Jyväskylään (8–9.11.), Ouluun (25.11.) ja Kuopioon (26.11.). Kaikilta paikkakunnilta löytyi nopeasti paikallisten järjestäjien joukko, joilla oli motivaatiota saada oma paikkakunta sykkimäään avoi- muuden henkeen. Esimerkiksi yksi Turun tapahtuman pääjärjestäjistä Tuomas Mäkilä kommentoi mukaan lähtemistään: “kun (facebookissa) kyseltiin, pitäisikö Open Knowledge Roadshown tulla Turkuun, vasta- sin heti että pitäisi, koska en halunnut, että hyvät asiat ohittavat Turun”. Kuntakiertue heijastui myös toimintaan sellaisillakin paikkakunnilla, jonne kiertue ei vielä ennättänyt. Esimerkiksi rovanieme- läiset avasivat Avoin Lappi -blogin ja alkoi- vat viestiä aktiivisesti Open Data Lapland FB-ryhmässä, että heihin oltiin oltu suoraan yhteydessä. Porilaiset puolestaan päättivät järjestää oman Avoimen tiedon Roadshow -päivän vierailtuaan Turun tapahtumassa. Suurimmalla osalla paikkakunnista ei oltu vielä ennen kiertuetta toden teolla tartuttu kaupungin tietovarantojen avaami- seen. Kiertue toimi hyvänä alkusysäyksenä ja määräpäivänä liikkeelle lähtemiseen. Mikkelissä julkistettiin kaupungin 3D -malli avoimena datana ja Oulussa tehtiin kes- kushallinnon ketteryysennätys avaamalla kaupungin avoimen datan sivu ja ensimmäi- set tietoaineistot vain viikon varoitusajalla. Oulun kaupungin tietohallintopäällikkö Juhani Heikka kertoo “kun kuulin, että täl- lainen Roadshow on käynnissä ja jalkau- tumassa Ouluun, niin totesin, että piste- täänpä ramppa kalkattaan, niin kuin paikal- liset sanovat, eli käytännössä pystytettiin avoimen datan sivusto ja kerättiin sinne viikon aikana mukava setti tietoaineistoja ja saatiin vielä lisensointiehdotkin valmiiksi ajoissa”. Aiemmin Suomen kunnissa on avoi- meen tietoon liittyen ajateltu ehkä, että helppohan se on siellä Helsingissä tehdä asioita, kun on isot yliopistot ja paljon rahaa, mutta nyt asenne on selvästi muut- tumassa. Muualla tehtyä ja opittua voi hel- posti kopioida omaan kuntaan, eikä tarvitse kärsiä kaikkia lastentauteja ja maksaa kehi- tystyöstä. Jyväskylässä inspiroiduttiin avoimella lähdekoodilla toteutetusta Helsingin kau- pungin “Päätökset” -verkkopalvelusta, joka näyttää kaikki valtuuston ja lautakuntien asiakirjat helposti selattavassa muodossa ja karttapohjalla. Roadshown jälkeen Jyväs- kylä päätti tehdä omiin järjestelmiinsä Hel- singin kanssa yhdenmuotoisen avoimen päätösdatan rajapinnan, jotta sama Pää- tökset-verkkopalvelu toimisi myös siellä. Vastaavalla tavalla, kun Oulussa avattiin joukkoliikenteen aikataulut, niin yhdessä yössä saatiin Helsingin Seudun Liikenteen kehittämä mobiili reittiopas toimimaan Oulussakin. Vaikka kiertueella moni asia liikahti eteenpäin, niin maailma ei tullut vielä val- miiksi, niinpä vuoden 2014 syksylle on suunnitteilla uusi kuntakiertue, joka kohdis- tuu osin samoille paikkakunnille, kuin viime- vuonna ja osin uusille paikkakunnille. Mikäli haluat avoimen tiedon jalkautuvan kotikau- punkiisi, niin ota rohkeasti yhteyttä. l Antti Poikola Open Knowledge Finland jogi@okf.fi Twitter: @apoikola 12 |   01 | 2014
 • 13. TEKSTI Pilviväylä -projekti | OKM KUVA Thinkstock K oulutuksen pilviväylä -palvelun tavoit- teena on helpottaa pilvipalveluiden syntymistä, hankintaa ja käyttöönot- toa nykyisissä ja tulevissa verkko-oppimis- ympäristöissä. Tavoitteena on uudistaa ja monipuolistaa oppimisen ja opettamisen tapoja sekä antaa opettajille paremmat ja monipuolisemmat työvälineet opetukseen. Projektissa ei rakenneta uutta ”mood- lea”, eikä pakoteta kouluja hylkäämään nykyisiä verkko-oppimisalustoja. Sen sijaan rakennetaan portaalimainen koulutuksen pilvipalveluiden kohtaamis- ja vuorovaiku- tuspaikka erilaisille sidosryhmille. Lisäksi syntyy hankintaväylä, jonka kautta pilvipal- velut otetaan helposti käyttöön. Palvelujen ja materiaalien basaari Visiona on luoda avoin väylä oppimista tukeville palveluille ja materiaaleille, joita voivat tuottaa esimerkiksi yritykset, yhdis- tykset, opettajat ja oppilaat. Pilviväylän kautta materiaalit ja palvelut olisivat hel- posti käyttöönotettavissa opetuksessa ja niitä olisi mahdollista kehittää yhdessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö rakentaa avoimeen lähdekoodiin ja raja­pintoihin perustuvan palvelun, jossa koulut ja oppilaitokset voivat helposti ottaa käyttöön digitaalisessa muodossa olevia oppimateriaaleja ja sovelluksia. Palvelua voivat kehittää niin opettajat kuin vanhemmatkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää palvelua yhdessä Viron koulutus- ja tiedemi- nisteriön kanssa. Portaalin sisältämät työkalut tarkentu- vat kevään ja kesän aikana. Tällä hetkellä on varmistunut yksi työkalu. Portaalin pal- veluihin kuuluu pelillistetty ”koulutuksen stack overflow”, joka on paikka kysyä ja vastata pilvipalveluihin liittyviin kysymyk- siin – joko pedagogiikkaan tai tekniikkaan liittyviä. Palvelussa hyviä kysymyksiä voi peukuttaa ylöspäin ja vastaavasti huonoja alaspäin. Lisäksi hyviä vastauksia voi peu- kuttaa, samoin kuin kommentteja. Käyttäjät saavat pisteitä muiden hyviksi arvioimista vastauksista ja muusta aktiivisuudesta. Tarpeeksi pisteitä keränneet jäsenet saavat palvelussa lisäoikeuksia eli toimivat mode- raattoreina. Näin yhteisö rakentaa itselleen tietopankkia pilvipalveluiden käytöstä ope- tuksessa. l Lisätietoja: Jarkko Moilanen | Projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriministeriö Puh. | +358 295 330 003 Basaarimainen palvelu sisältää perinteisten oppimateriaalien lisäksi toivottavasti myös pilvisovelluksia helpottamaan työskentelyä, interaktiivisia ja pelillistettyjä oppimateriaa- leja sekä muita innovatiisia ratkaisuja tuke- maan opetusta ja helpottamaan opettajien arkea. Tarjolla olevat palvelut ja materiaalit voi laittaa paremmuusjärjestykseen ”peukutta- malla”. Opettajat yhdessä vanhempien ja oppilaiden kanssa arvioivat niiden hyödylli- syyden ja puutteet. Yhteisön ehdoilla ja työkaluilla Materiaalista tai palvelusta voidaan pilvi- palvelussa käydä julkista ja avointa kes- kustelua - muun muassa siitä, miten hyvin käsillä oleva tuote, materiaali tai palvelu soveltuu opetukseen, miten sitä käytetään viisaasti ja pedagogisesti järkevällä tavalla. Opettajat voivat jakaa pedagogisia malleja, kehittää yhdessä pedagogiikkaa sekä toi- mia toistensa tukena. Palveluiden tuottajille avoin keskustelu tuo esiin palveluiden hyvät ja huonot puolet, ja auttavat kehitystä jat- kossa. Koulutuksen pilvipalvelu tuo opetuksen työvälineet käyttöön 01  | 2014    | 13
 • 14. Teksti Pekka Qvist Kuvat Technology Research Center, Turun Yliopisto Mitä lisätty todellisuus tuo lisää oppimiseen? Kävijä astelee rauhaisan tunnelman ja kirkkolaulun säestämänä valoisaan kirkkorakennukseen. Kirkon rakenne, kattoholvit, korkeat kaari-ikkunat ja sisustuksen yksityiskohdat edustavat käsityötaidon huippua. Kirkko purettiin lopullisesti 1650-luvulla. Toisaalla Askaisissa Louhisaaren kartanolinnan äärellä meri pakenee rantakallioilta. Vuosisatainen merenpinnan lasku maankohoamisen seurauksena näkyy silmissä vain muutamien minuuttien aikana. Tämä kaikki tapahtuu samaan aikaan, kun Turun Luostarinmäellä vierailija temmataan mukaan 1800-luvun alkupuolen hääjuhliin – lisätyn todellisuuden avulla. 14 |   01 | 2014
 • 15. Kirjoittaja toimii virtuaalisten oppimisympäris- töjen, pelillisen oppimisen, oppimispelien ja lisätyn todellisuuden erityisasiantuntijana. Yhteystiedot Pekka Qvist | pekka.qvist@metaverstas.fi 0440 555 662 www | metaverstas.fi Lisätietoja Futuristic History -hankkeesta historian opetukseen ja oppimiseen. Virik- keellisyys, kokemuksellisuus sekä infor- maation tarjoama immersion eli uppou- tumisen kokemus ovat polttopisteitä, joissa 2010-luvun oppimateriaalit joutuvat kilpailemaan huomiosta esimerkiksi Holly- woodin viihdeteollisuuden rinnalla. Vaikka kyseessä on uusi teknologia, niin keski- össä ovat tarinat, oppijan henkilökohtaiset kokemukset ja tekemällä sekä löytämällä oppiminen. l silmiensä eteen näkymän, miltä kirkko on vuosisatoja sitten näyttänyt. Visuaalista puolta siivittää aikakauteen sopiva kirkko- musiikki, tietoiskut esineistöstä sekä vierai- lijaa vastaanottava pappi. Hanke jatkuu vuoden 2014 aikana koh- teiksi valittujen Askaisten Louhisaaren kar- tanon, Turun Luostarinmäen käsityöläismu- seon sekä Turun keskusta-alueen vanhojen rakennusten parissa. Tutkimushankkeen sovelluskohteiksi on pyritty löytämään mat- kailun tai museotoiminnan kannalta mer- kittäviä ympäristöjä, joissa uusi teknologia voisi täydentää perinteisemmän museotoi- minnan muotoja, kuten vaikkapa opaskier- roksia tai esitteitä. Parhaimmillaan lisätty todellisuus voisi herättää oppaiden kerto- mat tarinat ja anekdootit myös visuaalisesti eloon kävijöiden silmien edessä. Oppimisen näkökulmia uuteen teknologiaan Vaikka edellä esitetyt esimerkit painottu- vatkin lisätyn todellisuuden soveltami­seen erityisesti matkailun tai museotoiminnan alalla, voidaan suora yhteys vetää vaikkapa Futuristista historiaa Turun Yliopiston Technology Research Cen- terin ja VTT:n yhteinen tutkimushanke Futu- ristic History on lähtenyt selvittämään lisä- tyn todellisuuden mahdollisuuksia herättää uuden teknologian avustuksella historialli- sia kohteita eloon – esimerkiksi matkailun ja museotoiminnan näkökulmista. Hankkeen puitteissa on toteutettu sovellus, jossa kuvataan 1650-luvulla purettua Turussa sijainnutta Pyhän Hengen kirkkoa. Kyseinen kirkko sovelluskohteena on erityisen mielenkiintoinen, koska siitä on säilynyt pääosin ainoastaan arkeologi- sissa kaivauksissa vuonna 1983 löytyneet rauniot. 1500-luvun lopun kirkon virtuaa- lisen mallin toteuttamiseen on tarvittu monialaista tieteellistä osaamista, jossa historioitsijoiden ja arkeologien tuottama tutkimustieto kyseisen ajan oloista on avustanut modernin teknologian toteuttajia luomaan kuvan siitä, millainen kirkko olisi voinut olla. Nykyään kirkon paikalla sijaitsee Pyhän Hengen kappeli, jossa kävijä voi lisä- tyn todellisuuden laitteen avulla saada 01  | 2014    | 15
 • 16. M ozilla-säätiö, MacArthur-säätiö ja HASTAC (Humanities, Arts, Science and Technology Alliance and Collaboration) ovat yhdessä tarttuneet tähän haasteeseen ja kehittäneet avoimen lähdekoodin teknologian pohjalta uuden standardin nimeltä Open Badges. Standar- din kehitys alkoi vuonna 2011 Yhdysvallois- sa ja vuonna 2013 sen käyttö alkoi yleistyä nopeasti maailmanlaajuisesti. Open Badges -standardin suosiota on edistänyt työelä- män osaamisen tunnistamisen tarpeet ja TEKSTI Eric Rousselle, toimitusjohtaja, Discendum Oy KUVA Anne Muhonen + Mozilla-säätiö uusi standardi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen Epävirallisen ja arkioppimisen kautta hankitut taidot muodostavat nykypäivänä merkittävän osan osaamispääomastamme. Opimme uusia asioita työelämän, harrastusten ja verkostojen kautta, mutta ne jäävät usein hyödyntämättä työelämässä tai opinnoissa, koska keinot niiden tunnistamiseen ja tunnustamiseen puuttuvat. koulutusmaailmassa tapahtuvat muutokset, muun muassa Avoimet Massiiviset Verkko- kurssit (MOOC:it), jotka edellyttävät uusia, globaaleja sertifiointimenetelmiä. Open Badge -osaamismerkki on meta- dataa sisältävä kuva. Se kertoo merkin saajan (Earner) osaamisesta, taidoista tai saavutuksista. Osaamismerkkejä luo ja myöntää myöntäjätaho (Issuer). Myöntäjä kertoo merkissään ne kriteerit, joilla se tun- nustaa merkin saajan hankkiman osaami- sen. Saaja vastaanottaa merkin sähköpos- titse ja tallentaa sen Open Badges Back- packiinsa. Backpack on Mozillan ylläpitämä ilmainen pilvipalvelu, joka toimii saajan henkilökohtaisena merkkien säilytyspaik- kana. Saaja voi halutessaan julkaista sieltä merkkejään omaan e-portfolioonsa tai sosi- aalisen median palveluihin. Eri alojen edelläkävijät ovat ottaneet konseptin omakseen Mozillan tilastojen mukaan osaamismerk- kejä myönsi vuoden 2013 lopussa yli 1900 Open Badges 16 |   01 | 2014
 • 17. järjestöä, oppilaitosta, yritystä ja julkishal- linnon organisaatiota eri puolilta maailmaa. Edelläkävijöinä voidaan pitää vapaan sivis- tyskentän järjestöjä ja julkishallinnon orga- nisaatioita, joita ovat esimerkiksi museot ja erilaiset taide- ja kulttuuritapahtumien järjestäjät. Niille Open Badges -standardi antaa mahdollisuuden sertifioida sellaista osaamista, jota ei ole voitu aiemmin tun- nustaa virallisilla tutkinnoilla. Myös monille koulutusalan yrityksille, joilla ei ole oppilai- toksen asemaa, konsepti tarjoaa keinon sertifioida tarjontaansa. Open Badges -standardi nähdään sertifioinnin demokra- tisointina, koska se mahdollistaa uusien toimijoiden tulon osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kentälle. Osaamismerkit eivät kuitenkaan kilpaile tutkintojärjestelmien kanssa, vaan täyden- tävät niitä. Konsepti on otettu käyttöön monissa oppilaitoksissa Pohjois-Ameri- kassa ja se yleistyy vähitellen myös Suo- messa. Sen avulla voidaan tehdä paremmin näkyväksi koulutusohjelmissa hankittavaa osaamista sekä opintoihin hakeutuville yksilöille että työelämän edustajille. Esimer- kiksi tietojenkäsittelyopinnoissa ”Osaava Java-ohjelmoija” -osaamismerkki voisi olla oiva keino avata työnantajille opintojen yhteydessä tehtyjä Java-projekteja ja niissä opittuja asioita. Oppilaitokset ovat yhteisöjä, joissa formaalin oppimisen lisäksi opitaan paljon muutakin. Osaamismerkeillä on mahdol- lista tunnustaa myös luottamustehtävien, kerho- ja projektitoiminnan kautta hankittuja taitoja, joilla on merkitystä kouluyhteisön ulkopuolella. Tällaisia taitoja ovat esimer- kiksi projekti- ja tiimityöskentelyosaaminen sekä erilaiset sosiaaliset taidot. Kouluyhteisön kehittämisessä voidaan hyödyntää osaamismerkkejä motivointi- keinoina esimerkiksi asennekasvatuksen tukena. Ei saa myöskään unohtaa henkilös- tön kehittämistä, jossa osaamismerkeillä on mahdollista tehdä näkyväksi esimerkiksi opettajien tieto- ja viestintäteknologiaosaa- mista. Merkkien uskottavuus ja arvostus ovat läpimurron edellytyksiä Myönnettyjen osaamismerkkien kasvuvauhti vuosina 2012–2013 oli 1 400 %. Ilmiömäi- sestä kasvusta huolimatta standardi on monille vielä tuntematon ja sen lopullinen läpimurto tulee riippumaan osaamismerk- kien saajien kiinnostuksesta ja merkkien tarjonnan laajuudesta. Käytännön tasolla yhtenä ongelmana on ollut suunnittelu- ja Hyödyllisiä linkkejä www | Openbadges.org www | badgealliance.org www | openbadgefactory.com myöntämistyökalujen puute. Tilannetta ovat helpottaneet tänä keväänä julkaistut uudet Open Badges -työkalut. Myös osaamismer- kin vastaanottaminen ja näyttäminen eri pal- veluissa on koettu hankalaksi. Monille sosi- aalisen median palveluille ja e-portfolioille kehitetäänkin parhaillaan käyttöä helpotta- via Open Badge Displayer -sovelluksia. Suurimmat haasteet eivät kuitenkaan liity teknologiaan, vaan itse konseptin ymmärtämiseen ja osaamismerkkien suun- nitteluun. Osaamismerkkien arvo saate- taan kyseenalaistaa siksi, että ne eivät ole viranomaisten sertifioimia. Merkin arvo ei kuitenkaan synny myöntäjän virallisesta asemasta. Merkki koetaan arvokkaaksi, kun tunnetut ja arvostetut organisaatiot puhuvat sen puolesta ja se edustaa saajal- leen jotain tärkeää osaamisaluetta. Osaamismerkki-inflaatio on myös riski, johon viitataan usein. Riski on toki ole- massa, koska Open Badges -konseptin filosofiaan ei kuulu virallista ja keskitettyä laadunvalvontaa. Merkin laadusta vastaa sen myöntäjä itse, jolloin ”arvottomien” merkkien myöntämistä ei voi estää ulkoa- päin. Viime kädessä merkin saaja kuitenkin päättää, onko merkki hänelle hyödyllinen vai ei. On todennäköistä, että yhteisöjen tunnustamat, uskottavat merkit tulevat säi- lymään ja rakentamaan laajempaa Open Badges -ekosysteemiä. Viime aikoina on käynnistetty useita kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita (esim. Badge Europe, Badge Alliance, Digi- talME), joilla pyritään edistämään Open Badges -standardin laajaa käyttöönottoa ja eri alojen ekosysteemien kehittämistä. Suo- messa Open Badge Factory -projektin yhte- ydessä on kasvamassa yhteisö, joka pyrkii kehittämään osaamismerkkejä yhteiseen käyttöön. Tällä hetkellä sen ydin koostuu useiden vapaan sivistyskentän järjestö- jen yhteistyöstä, mutta mukana on myös oppilaitoksia ja yrityksiä. Osaamismerkki on organisaatioille uusi ja moderni työkalu osaamisen kehittämiseen ja tunnustami- seen. l Open Badge -osaamismerkki on metadataa sisältävä kuva. 01  | 2014    | 17
 • 18. T yössäni itslearningin tutkijana minulta kysytään tätä usein. Parin viime vuoden aikana olen keskitty- nyt lukemaan opettamiseen sekä luetun ymmärtämiseen. Syksyllä 2012 aloin kehittää konseptia, jolla voidaan opettaa lukemaan itslearningin avulla. Aloitin yhteistyön Stine Gaaseide Lisethin kans- sa, joka oli silloin 6. luokan opettajana Apeltunin koulussa Bergenissä. Tavoittee- namme oli integroida itslearning luokka- huoneopetukseen ja kotitehtäviin parhaal- la mahdollisella tavalla. Havaitsimme että eri tapoja yhdistettäessä hyödytään myös niiden yhtymäkohdista. Päätimme kutsua kokonaisuutta monimuotoiseksi luokka- huoneeksi. Ymmärtäminen ratkaisee Keskittymiseni lukutaitoon ja luetun ymmär- tämiseen johtuu siitä että lukeminen on yksi tärkeimmistä taidoista, joka oppilaiden on hallittava oppiakseen mahdollisimman paljon. PISA-tutkimukset ovat antaneet koko OECD-alueen opettajille muistutuksen siitä, että hyvä lukutaito on enemmän kuin vain koodin purkamista – tärkeintä on kes- kittyä luetun ymmärtämiseen. Lukemaan opettamiseen liittyvien ope- tusstrategioiden lisäksi koulutustutkijat John Hattie ja Dylan Wiliam ovat olleet tär- keitä vaikuttajia puhuttaessa opetuksen laadusta. Heidän konseptinsa näkyvä oppi- minen ja formatiivinen arviointi on esitelty tärkeinä strategioina, joilla voidaan paran- taa tuloksia kansainvälisissä tutkimuk- sissa. Monet yhdistävät John Hattien tutki- mukset pelkästään vaikuttavuuteen. Mie- lestäni hänen tärkein viestinsä kuitenkin on, että opettajan tehtävänä on ymmärtää miten kukin oppilas ajattelee ja aktivoida oppilaat siten, että ymmärtämisestä tulee näkyvää. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, joka vaatii opettajilta monia erilaisia strate- gioita ja opetuksen apuvälineitä. Kirjoittaja: Morten Fahlvik toimii itslearningillä opetuksen ja oppimisen tut­ kijana. Hän on kouluttanut opettajia ja toiminut opettajana peruskoulussa. TEKSTI Eric Morten Fahlvik KUVA Anthony Peters Lukemaan opettaminen itslearningin avulla Miltä TVT-tuettu opetus voi parhaimmillaan näyttää ja miten itslearning voi auttaa opettajia päivittäisessä työssään? Teknologia, ajan puute ja opetuksen suunnittelu Oppilaat ovat yhdessä opettajan kanssa luokkahuoneessa rajallisen ajan. Siksi opettajien on vaikea hahmottaa, ovatko kaikki oppilaat ymmärtäneet asian. TVT:n käyttö luokkahuoneessa ja sen ulkopuo- lella voi auttaa käyttämään ajan tehok- kaammin ja parantamaan tuloksia. On monia esimerkkejä erinomaisista TVT- tuetuista opetusmenetelmistä, mutta on ensiarvoisen tärkeää että opettajilla on selkeä käsitys, miten he liittävät ne omaan opetukseensa. Kaikki tämä osoittaa, että opettajan tehtävä on vaativa ja kaikki kouluja käyneet tietävät, että oppikirjatekstien lukeminen on työlästä. Stinen opetuksen tärkeänä tavoitteena oli siksi luoda innostusta lukemiseen ja motivoida oppilaita. Saa- mamme kokemukset osoittavat, että ope- tuksen hyvä suunnittelu voi tehdä opettajan työstä helpompaa ja samalla lisätä oppi- laiden motivaatiota niin, että he syventyvät itse asiaan. Opetus monimuotoisessa luok- kahuoneessa on paljon enemmän kuin vain TVT:n sisällyttämistä opetukseen. On myös tärkeää löytää hyvä dynamiikka. l Asiantuntijaraportti monimuotoisesta luokkahuoneesta: http://www.itslearning.eu/ whitepaper-the-blended-classroom Koulussa Monitoiminen luokkahuone Verkossa Kotona 18 |   01 | 2014
 • 19. T ampereen ammatillisessa opettaja- korkeakoulussa (TAOKK) on arvioitu ja analysoitu kuluneen lukuvuoden- kin aikana Sosiaalisen median erilaisia mahdollisuuksia opettajankoulutuksessa. Saamiamme tuloksia voi tarkastella useas- ta suunnasta. Me olemme priorisoineet ai- nakin kolmenlaista poltetta. Uteliaisuuteen ja innostumiseen taipuvainen tai sitoutunut opettaja ja opettajaopiskelija palaa innosta kokeilla ja kehitellä erilaisia oppimis- ja opetusympäristöjä. Näppejään ei tarvitse polttaa verkossa kytevissä riskitekijöissä, sillä niiltä voi suojautua. Vanhakantaisuu- teen, pelkojen ja uhkakuvien maastoon kiinnittynyt oppija ja hänen kaltaisensa opettaja pelkäävät palavansa epävarmuu- den lieskoin somen iloisissa ja autentti- sissa ympäristöissä. Taustalta paljastuu usein tunteet. Tunnekuormitus voi polttaa TEKSTI Marjatta Myllylä & Pirjo Jaakkola KUVAT Pekka Kalli Hotti, hotimpi, hottis SOME Kouluissa ja opetuksessa polttaa edelleen. Ilman poltetta ja paloa ei synny uutta, eikä oppiminen ja opettaminen innosta. jo ennen aitoja uudenlaisten ja epävarmuu- deltakin tuoksahtavien kokeilujen askeleita. Voipa somen polttavuutta tarkastella myös loppuun palamisen aukoista. On vaarallista jäykistyä sellaisiin rooliasetelmiin, jotka tuottavat vaikeita tunteita ilman niistä ulos- pääsyä. Sellainen hiillostaa. Opettajasta tulee hotti negatiivisessa merkityksessä ja mikä pahinta, se voi tarttua opiskelijoihin ja ympäristöönkin. Todellisuuden ja näennäisyyden kuilu levenee, mutta naiivi realismi sen usein kiistää. Kyberympäristö on, pysyy ja kehit- tyy ja ihmiset elävät sen poltteessa. Se ei kilpaile perinteisen todellisuuskäsityksen kanssa, vaan on osa sitä oppimisessa ja koulutuksessakin. Tutkimuksen ja arjen toiminnan kautta olemme oppineet näke- mään monenlaisia polttoja. Nyt on aika hillitä someen kohdistuvaa tunteen paloa ja lähteä sytyttämään tietoisesti uudenlaista pedagogiikkaa ja toimintaa. Kun ylimääräi- nen tunteen palo alenee, järkiperäisyyden hallittu hehku alkaa lämmittää. Silloin pääs- tään takaisin oppimisen ydinkysymykseen, vaikkakin eksponentiaalisesti laajentunein mahdollisuuksin. Pedagogiikka palaa. Astutaan halun ja himon poltteelle. Anna sinäkin palaa. Tutkimuksemme lujittaa var- muutta siitä, että poltteemme TAOKKissa on positiivista. Anna sinäkin palaa. l Pirjo ja Marjatta dikkaavat hottia somea. Lisätietoja Marjatta Myllylä | yliopettaja e-mail | marleena.myllyla@gmail.com Pirjo Jaakkola | koulutuspäällikkö e-mail | pirjo.jaakkola@tamk.fi Tampereen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajankoulutus "Näppejään ei tarvitse polttaa verkossa kytevissä riskitekijöissä." 01  | 2014    | 19
 • 20. Oppimisen ytimessä O ppimisen tulokset on perinteisesti ilmaistu kirjoittaen. Kirjallinen tuottaminen ei kuitenkaan ole kaikkien opiskelijoiden vahvuus, eikä monia opittuja asioita pysty kirjoittamalla edes kuvaamaan riittävästi. Puhe, kuvat, videot, kollaasit, sarjakuvat, miellekartat, blogit ja edellisten yhdistelmät tekevät paremmin oppimisprosessia näkyväksi. Monipuolinen oppimisen näkyväksi tekeminen luo tasa- arvoa oppimistilanteisiin, eivätkä vain hyvät kirjoittajat loista. Opintomoduulit voi suunnitella uudella tavalla irrottautumalla perinteisestä luokkaopetuksesta. Oppijat voivat läh- teä tekemään projekteja luokkahuoneen ulkopuolelle autenttisiin ympäristöihin. Mobiiliteknologia mahdollistaa oppimisen visualisoinnin ja osaamisen sanoittami- sen eri tilanteissa. Tekemistä kuvataan ja selitetään eri näkökulmista: mitä teen, miksi teen näin, mikä tuntuu vaikealta. Jälkikäteen analysoidaan prosessia, kysy- tään kaverilta, opettajalta tai asiantuntijalta apua ja mielipidettä ja palataan uudelleen tilanteeseen, opitaan tehdystä. Opetusmateriaaleja voidaan katsoa ja kuunnella aidon työprosessin äärellä. Opet- TEKSTI Leena Vainio, Oppimisratkaisujen päällikkö, Omnia & Pauliina Venho, mobiilineuvoja, Omnia KUVA Pixhill tajan luennon lisäksi tehtävän tekemiseen haetaan tarvittaessa lisätietoa. Opettajan rooli muuttuu luontevasti ohjaajaksi ja oppimisprosessin tukijaksi. Oppija ei ole passiivinen tiedon vastaanottaja vaan työs- kentelee tiedon kanssa rakentaen uutta omaa tietoa. Omniassa on kolmen viime vuoden aikana kokeiltu tabletteja useissa oppiai- neissa. Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä uusiin oppimisen menetelmiin. Laitteiden käyttö on helppoa, perustoiminnot opi- taan nopeasti ja tabletti on kätevä kantaa mukana. Kokeiluihin vuosina 2012–2013 osal- listuneille opiskelijoille on tehty kysely pilotin päättyessä. Kyselyihin on vastannut 112 opiskelijaa vuosina 2012–2013. Yli 90 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä saamaansa tukeen ja ohjeistukseen. Muu- tamat opiskelijat olisivat kaivanneet enem- män ohjausta ja joku olisi mieluummin työskennellyt perinteisellä tietokoneella. Ja eivät kaikki opiskelijat ole diginatiiveja, ohjausta kaivataan ”Oletetaan, että oppi- laat tietävät IT maailman salat – hommaan pitää olla selkeät ohjeet”. Opiskelijat myös ehdottivat, että ohjeet pitäisi olla etukäteen saatavilla videona tai muuna digitaalisena materiaalina, niin että voisi yksin harjoi- tella laitteiden käyttöä. Opiskelijat pitivät eniten videoiden, kuvaesitysten, sarjakuvien ja blogien tekemisestä. Tableteilla on helppo yhdis- tää eri sovelluksilla tehtyjä tuotoksia ja koosteista saa mielenkiintoisia kokonai- suuksia. Oppimiskokemukset olivat posi- tiivisia: ”Tekemällä oppii samalla paljon parem- min kuin vain lukemalla, koska voi kirjoit- taa kaiken siihen videoon ja ottaa kuvia”. ”Jälkeenpäin voi katsoa, mitä on oppi- nut ja mitä olisi voinut tehdä toisin” Lähes kaikki opiskelijat haluaisivat, että opetus olisi osallistavampaa ja pilot- tien tapainen oppiminen mahdollista laa- jemminkin. Opiskelijat totesivat, että käyt- töönoton pitäisi olla hyvin suunniteltua ja opettajien tulisi sitoutua moderneihin ope- tusmenetelmiin. Muutokseen pitäisi antaa enemmän aikaa ja projekteihin pitäisi saada keskittyä, niin että tekeminen ei jäisi pinnalliseksi tutustumiseksi. Opiskelijat ovat valmiita aktiiviseen tekemiseen – monelta tuli palaute: ”Tuntui oikealta opiskelulta.” l "Tuntui oikealta opiskelulta." 20 |   01 | 2014
 • 21. TEKSTI Mika Sihvonen & Leena Vainio KUVA Thinkstock Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman arviointi Y leisesti voidaan todeta, että tavoittei- ta tukevia tuloksia ja toimintamalleja on ohjelmakauden tässä vaiheessa syntynyt erittäin runsaasti. Verkostoja on syntynyt sekä hankkeiden sisällä että eri hankkeiden välillä. Verkostoitumisen nähtiin auttavan oman hankkeen käytäntö- jen levittämisessä sekä juurruttamisessa. Koordinointihanke (AKTIIVI) nähtiin tärkeäk- si erityisesti verkostoitumisen mahdollis- tajana ja tapaamiset sekä tuotteistamisen teemat koettiin hyödyllisiksi. Huhti-elokuussa 2013 haastateltiin Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi – kehittämisohjelmasta rahoitusta saaneiden hankkeiden projektipäälliköt. Arvioinnin tarkoituksena oli tarkastella kehittämisohjelman eri tavoitteiden toteutumista ja miten hankkeen päätavoitteet: avoimet oppimisympäristöt, kansalaisten aktivoiminen ja hankkeiden välinen verkostoituminen onnistuivat. 01  | 2014    | 21
 • 22. Hankkeet ovat yleisesti ylittäneet osallistuja- tai koulutustavoitteensa, sekä luoneet uusia malleja organisaatioidensa palveluihin ja koulutustuotantoihin. Samalla on syntynyt yhteistyöverkostoja paitsi osal- listujaorganisaatioiden välille, myös paikal- lisia osatoteuttajaverkostoja, sekä toimi- joiden omia asiantuntijayhteisöjä. Kaikissa hankkeissa on tehty paljon työtä tulosten levittämiseksi ja sen eteen, että opitut toi- mintamallit edelleen kehittyisivät ja sisällöt ja materiaalit uusiutuisivat – eli tuloksilla on vastuullinen omistaja myös hankkeen jälkeen. Oppimisympäristöjen kehittäminen Uusien oppimisympäristö mallien kehittä- minen ja tätä kautta itsenäisen oppimisen mahdollisuudet ovat parantuneet vastaajien mielestä selkeästi hankekauden aikana. Oppimisympäristöt nähdään laajana fyysisenä, psyykkisenä, virtuaalisena ja toi- minnallisena ympäristönä. Verkon hyödyn- täminen oppimisympäristön tukena on kas- vava trendi, mutta yhtä paljon pohditaan, miten fyysistä ja kohtaamisia tukevia oppi- misympäristöjä kehitetään. Lähtökohtana on oppimisen kaikkiallisuus ja sen paras mahdollinen tukeminen. Virtuaalinen oppi- misympäristö nähdään tärkeäksi kehittämi- sen kohteeksi, mutta siihen suhtaudutaan kriittisesti ja yhteisöllisyyden rakentamista pidetään tärkeänä. Kansalaisten aktivoiminen Osallistujia on saatu runsaasti mukaan kehitettyihin palveluihin. Hankkeissa on tekijöinä ollut mukana yli 300 toimijaa (kirjastoja, museoita, kulttuurilaitoksia, yri- tyksiä, oppilaitoksia, kansalaisjärjestöjä, kansaopistoja, yhdistyksiä, kolmannen sek- torin toimijoita), Hankkeet ovat järjestäneet yli 25 000 koulutuspäivää koulutuksiin ja tilaisuuksiin on osallistunut 15 000 osallis- tujaa. Ohjelmankauden muutoksia koskevissa vastauksissa huolen aiheeksi nousi kansalais- ten eriarvoistuminen. Mobiililaitteiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina ja sosiaalisen median sovelluksia tulee koko ajan lisää ja käyttäjien määrät nousevat, mutta käytön osaamisessa on suuria eroja eri kan- salaisryhmien välillä. Lama näkyy yleisenä niukkuutena erityisesti julkisella sektorilla: kehittämishankkeiden tuloksia on vaikea viedä eteenpäin, niukkuus vaikuttaa ilmapiiriin, eri- tyisesti uuden kokeilemiseen suhtaudutaan epäluuloisemmin. Niukkenevat resurssit aihe- uttavat myös eriarvoisuutta sekä osaamisen suhteen että teknisten mahdollisuuksien suh- teen. Vastaaville kehittämishankkeille on siis tarvetta tulevaisuudessakin ja erityisen tärkeää olisi saada päättäjät mukaan heti hankkeiden alussa toimintaa, jotta hyvät käytännöt juurtui- sivat arkiseen työhön. l Lisätietoa | www.aktiivi.info Verkostoja on syn- tynyt sekä hankkeiden sisällä että eri hankkeiden välillä. 22 |   01 | 2014
 • 23. Mobiiliopit haltuun Mobiilikesäkoulussa hyödyt irti hands-on ja asiantuntijoiden tuella! M obiilioppimisessa saadaan uusia keinoja ajatella, tehdä asioita ja ratkaista ongelmia. Mobiililaittei- den avulla oppijalla on aina mukana kaikki tarvittavat tietolähteet sekä tuottamisen, taltioimisen ja jakamisen välineet - työka- lut, joissa yhdistyvät niin oppimistehtävät, kommunikointi kuin yhteisöllinen tiedon- rakentelu. Osaaminen tulee näkyväksi ja oppiminen on jatkuva prosessi. Mobiilikesäkoulu on vakiintunut mobii- lioppimisesta ja uusista oppimisen tekno- logioista, käytänteistä ja malleista sekä erilaisten mobiilisovellusten käytännön hyö- dyntämisestä kiinnostuneiden kohtaamis- paikaksi. Ensimmäistä Mobiilikesäkoulua suunniteltaessa 2009 unelmoitiin uudenlai- sen oppimisen prosessin rakentamisesta tietotekniikkaa hyödyntämällä: oppimi- sesta todellisissa toimintaympäristöissä, aineistoihin pääsystä tietoa tarvittaessa sekä mahdollisuudesta tuottaa itse autent- tisessa ympäristössä reaaliajassa. Viisi vuotta on kulunut ja kehitys on ollut huimaa. Keveät kosketusnäyttöpuhelimet ja tabletit ovat arkipäivää ja langattomat verkot ovat aivan eri luokkaa. Tämän vuoden päätee- man, täydennetyn todellisuuden, hyödyntä- mistä ei opetuksessa haaveiltukaan. Mobiilisti-hankkeessa, edeltäjässään AvoMobiileissa sekä Mobiilikesäkoulussa on kehitetty visioiden ja kokeillen uusia peda- gogisia menetelmiä, joita voi ottaa laajamit- taiseen käyttöön esimerkiksi opettajankou- lutuksessa. Virtuaalisten 3D-ympäristöjen saralla on edetty erityisesti kesäkoulun järjes- tämiseen mukaan tulleen SILC-hankkeen toi- mesta. Niiden nivominen mobiilioppimiseen on tuonut täysin uusia ulottuvuuksia omak- sua mm. käytännön taitoja. SILC -hanke tuo virtuaalisia oppimisympäristöjä ja sähköisiä koulutusratkaisuja mahdollistaen käyttöön- Mobiilioppiminen on keskeinen osa tämän päivän opetusta vieden opiskelijan aitojen asioiden äärelle autenttisiin ympäristöihin, joissa voi helposti tutkia, tuottaa ja jakaa samalla kooten omaa osaamisen portfoliotaan, jonka voi ottaa mukaansa myös opintojen päätyttyä. Yhdessä tekeminen, avoimuus ja luovuus ovat keskiössä. oton oppilaitoksen arjessa. Hankkeiden tulok- sia jalkautetaan mm. Mobiilikesäkoulussa. Asi- alle omistautunut ydinryhmä on mahdollistanut Mobiilikesäkoulun järjestämisen ja tapahtuman kautta on syntynyt mobiilioppimisen kansalli- nen verkosto, joka kokoontuu kesäkoulun päät- teeksi tänäkin vuonna. Mobiilikesäkoulu järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan yksikössä jo viidettä kertaa, 21.-22.5. Mukana on vah- van perustan tuovan mobiilipedagogiikan, 3D-ympäristöjen sekä täydennetyn todelli- suuden lisäksi mobiiliteknologiaa, pelillistä oppimista ja paikkatietoa sekä mobiililuokan mahdollisuuksen avaamista. Tämän vuoden teemoista löytyy varmasti mie- lenkiintoisia asioita vietäväksi omaan opetuk- seen ja työhön: l mPedagogiikka: opi mm. miten rakennat opintojaksosi mobiilipedagogisten mal- lien avulla aidoissa oppimisympäristöissä toimivaksi tai kuinka opiskelija tuottaa ePortfoliota l mTeknologia: tutustu esim. mobiililaite- uutuuksiin, Microsoftin kosketusnäyttö- pöytään mobiilin jakamisen alustana ja 3D-printtaukseen. l mPelit ja paikkatieto: ota pelillisyys osaksi opetusta ja rakenna omia paikka- tietoon sidottuja tehtäväratoja. l Täydennetty todellisuus: hae ideoita ope- tuksen monipuolistamiseen uusilla ulottu- vuuksilla: kuule ja näe, miten täydennet- tyä todellisuutta on hyödynnetty opetuk- sessa ja mitä sillä voi helposti toteuttaa. TEKSTI Johanna Salmia | HAMK Pasi Mattila | SILC -hanke, Oulun yliopisto, Center for Internet Excellence Tanja Ryymin | SILC -hanke, Oulun yliopisto, Center for Internet Excellence 01  | 2014    | 23
 • 24. Mobiilikesäkoulussa nähdään maailma uusin silmin. Teknologian avulla näkö- kenttä laajenee mahdollistaen entistä moniulotteisempien oppimisympäris- töjen rakentamisen. Mobiilikesäkoulussa opitaan yhdessä tutkien ja kokeil- len. Teemoina mm. mobiilit, 3D-ympäristöt, täydennetty todellisuus ja pelilli- syys oppimisessa. Mobiilikesäkoulu auttaa Sinua oivaltamaan mobiiliuden monet mahdollisuudet. Näet, miten irrottautuminen luokkaympäristöstä vapauttaa luovuuden ja syn- nyttää uusia ilmaisun muotoja. Mobiiliudessa korostuvat yhteisöllisyys, tuotta- misen ja jakamisen helppous, monimediaisuus ja oppimisen ilo. Tule, koe ja luo yhdessä muiden kanssa ainutlaatuinen Mobiilikesäkoulu- tapahtuma. Mustialan puisto Tammelassa kutsuu 21.–22.5.2014. Hinta: 2 päivää/195 e + majoitus, 1 päivä/120 e Tiedustelut: Outi Vahtila, p. 0500 121261, email: outi.vahtila@hamk.fi Facebook: Mobiilikesakoulu Twitter: @mkesakoulu MOBIILIKESÄKOULU - MOBILESUMMER 201 Ilmoittautumiset 12.5.2014 mennessä. www.mobiilikesakoulu.com Tule ja näe enemmän - täydennä oma todellisuutesi! l 3D: kokeile erilaisia virtuaalisia 3D -oppimisympäristöjä ja perehdy niiden käyttöön oppimisessa l mLuokka: opi tuottamaan mobiilivideo- tarinoita ja -oppikirjoja tai liity luokkaan omalla mobiililaitteellasi tuottamaan oppimiskokonaisuutta. Mustialan toimipisteen idyllinen puistoympä- ristö tarjoaa mahtavat puitteet Mobiilikesä- koululle. Yhdessä tekemisen ja oppimisen tapahtumaan voi tulla mukaan kokemaan mukavaa yhdessäoloa ja vertaisoppimista asiantuntijoiden ja muiden oppijoiden kanssa. Apua saa kädestä pitäen ja kesä- koulun aikana löytää uusia välineitä, sovel- luksia ja menetelmiä opintojaksojen ja yri- tysten kehittämisen tueksi. Mobiilikesäkou- luun kuuluu oleellisena myös oheisohjelma, joka sekin on linkitetty mobiiliuteen. Mobiilikesäkoulussa opitaan lähellä luontoa teemoitetuilla mobiiliretkillä eri mobiilipisteitä kiertäen. Pisteillä tehdään käytännön harjoituksia mm. mPedagogisia malleja soveltaen, paikkatietoa hyödyntäen, monimediaisia videoita tuottaen, omia mobiilipelejä rakentaen sekä 3D-ympäristöi- hin ja lisättyyn todellisuuteen tutustuen. Mobiilikesäkoulun 2014 järjestävät HAMK, Mobiilisti-hanke ja SILC-hanke. Mobiilisti -hanke on mobiilioppimisen kehittämishanke, jossa kehitetään mobiili- utta hyödyntäviä koulutusmalleja luonnon- vara-, kiinteistö- ja viheralalle. Hankkeessa on useita osatoteuttajia ja se liittyy kansal- lisen mobiilioppimisen asiantuntijaverkos- ton toimintaan. Hanketta rahoittaa Euroo- pan sosiaalirahasto ja toteutusaika on 1.1.2011–31.12.2014. Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu, Biotalouden Koulutus- ja Tutkimuskeskus ja sen projekti- päällikkönä toimii Johanna Salmia. School Innovation and Learning Center (SILC) -hankkeessa kehitetään tulevaisuu- den koulua ja oppimisratkaisuja virtuaali- sessa 3D -oppimisympäristössä. Tavoitteena on tulevaisuuden luokkahuonemaisen 3D oppimisympäristön ja sähköisten koulutusta- pojen kehittäminen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Samalla suunnitellaan ja toteutetaan uusia koulutussisältöjä hyödyn- täen 3D-teknologiaa sekä valmiuksia käyttää virtuaalisia ja pelillisiä ympäristöjä arkipäi- vän oppimis- ja opetustilanteissa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja toteu- tusaika on 1.5.2011–31.12.2014. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Center for Internet Excellence (CIE) ja sen projektipäällikkönä toimii Pasi Mattila. l LINKkejä Mobiilikesäkoulu www | mobiilikesakoulu.com Mobiilisti-hanke www | mobiilisti.com SILC-hanke http://cie.fi/research.php?sid=11&src=projects Immersive Education: http://europe.immersiveeducation.org/ Mobiiliopas 2 https://sites.google.com/site/ mobiilillaluonnollisesti 24 |   01 | 2014
 • 25. TEKSTI Ari-Matti Auvinen | senioripartneri | HCI Productions Oy KUVA Thinkstock Rahoitusta ja tukea on tarjolla – mutta se on hajallaan Menestyksellinen koulutusvienti edellyttää organisaatiolta – oli se sitten yritys, oppi- laitos, yhdistys tai osuuskunta – vahvaa perusosaamista ja toiminnan tukevaa poh- jaa. Koulutusvientiin ryhtyminen merkitsee usein monien vuosien sitoutumista sekä pitkäkestoisia investointeja – siksi on tär- keää, että organisaatio on strategisesti sitoutunut koulutusvientityöhön. Koulutus- viennin suunnittelu ja onnistunut toteutta- minen edellyttävät usein myös uusia talou- dellisia ja toiminnallisia resursseja. Suomessa yrityksille ja muillekin toimijoille on tarjolla monia erilaisia asi- antuntevia palveluita yritysneuvonnasta rahoituksen järjestelyihin. Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on kuitenkin edel- leen monimutkainen ja sirpaleinen, vaikka esimerkiksi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuu- dessa on koottu yhteen moninaiset suoma- laiset yrityspalvelut yhden brändin taakse. Samoin Team Finland -hankkeessa on virta- viivaistettu viennin tukipalveluita. Yritysten, oppilaitosten ja muiden orga- nisaatioiden koulutusviennin käytännön tukemiseen on olemassa laaja joukko sekä kotimaisia että ulkomaisia toimia ja välineitä – esimerkiksi neuvontaa, part- Verkkopohjainen rahoitusopas vauhdittaa koulutusvientiä neroitumisen tukea, kehitysavustuksia, rahoitusmahdollisuuksia. Verkkopohjainen koulutusviennin rahoitusopas on toteutettu juuri koulutusviennin eri toimijoiden arki- seksi tueksi. Perusta kuntoon ennen maailmalle lähtöä Rahoitusopas on laadittu siten, että sen eri käyttäjät voivat löytää toimintaansa sopivat tukimuodot ja instrumentit koulutusviennin oman vaiheensa perusteella. Liikkeelle läh- detään toiminnallisen perustan vahvistami- sesta ja sen jälkeen esitellään rahoitus- ja tukimuodot tuotteiden ja palveluiden kehit- tämiseen, markkinamahdollisuuksien tun- nistamiseen ja käytännön vientitoimintaan. Koulutusvientiä suunniteltaessa kannattaa muistaa, että Suomessa on tarjolla monia neuvontapalveluja ja rahoituspalvelujakin vientiin suuntautuvan toiminnan perustan vahvistamiseksi. Koulutusviennin rahoitusopas tarjoaa tietoa eri julkisista tukipalveluista (esimer- kiksi ELY-keskusten neuvontapalvelut), part- neroitumispalveluista (esimerkiksi Enter- prise Europe Network), suomalaisista rahoi- tusmahdollisuuksista (esimerkiksi Tekesin rahoitukset ja ohjelmat) ja eurooppalaisista rahoitusmahdollisuuksista (esimerkiksi Horisontti 2020 -ohjelma). Rahoitusopas tarjoaa varsinaisen rahoituskanavatiedon ohella myös reititettyä taustatietoa ja link- kejä sekä tarpeellisia työvälineitä (esimer- kiksi tietoiskuja ja erilaisia työpohjia). Rahoitusoppaan käyttäjille hyödyllistä on myös tiivistetty kuvaus erilaisten rahoi- tus- ja neuvontainstrumenttien koulutus- vientiin soveltuvuudesta, jossa kuvataan sekä kohderyhmä (mille kohderyhmälle se on tarkoitettu) että asiantuntija-arvio, kuinka hyvin kyseinen tukimuoto tai rahoi- tusmuoto soveltuu koulutusviennin väli- neeksi. l Suomalainen koulutus ja koulutusjärjestelmä ovat tunnetusti maailman huippua, mutta laajamittainen koulutusvienti on Suomessa vielä kehitty- mässä. Alkukeväästä 2014 julkaistiin verkkopohjainen ”Koulutusviennin rahoitusopas”, joka tukee suomalaisia koulutusviejiä eli suomalaisia yrityksiä, yhteisöjä, korkeakouluja ja oppilaitoksia koulutusvientiin oikeiden julkisten rahoitusmuotojen ja muiden käytettävissä olevien tukimuotojen tunnistamisessa ja käyttämisessä. Vapaasti verkossa käytettävänä Koulutusviennin rahoitusoppaan ovat laatineet Ari-Matti Auvinen (HCI Productions Oy) ja Päivi Korhonen (PDGE Oy) opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella. Koulutus- viennin rahoitusopasta voit käyttää www- osoitteessa rahoitusopas.osaamisverkko.fi 01  | 2014    | 25
 • 26. Robottiviikko on Euroopan komission tapahtumakokonaisuus, joka toteute- taan samanaikaisesti loppusyksyisin mukaan lähteneissä unionin jäsen- maissa. Robottiviikko perustettiin vuonna 2010 lisäämään tietoa robo- tisaatiosta ja sen vaikutuksista. Kah- dessa vuodessa tapahtuma on suu- resti laajentunut osallistujamaiden, kävijöiden ja tapahtumien määrillä mitattuna. Erityinen tavoite on kan- nustaa nuoria opiskelemaan ja työllis- tymään robotiikan alalla. Suomi järjesti ensimmäisen kansal- lisen robottiviikon vuonna 2013. Jär- jestäjänä toimi Develor Productions Oy ja tapahtumaa koordinoi Christina Andersson. Tapahtumaviikko koostui alan harrastajien, yritysten, koulujen, oppilaitosten, kerhojen, yhdistysten ja muiden tahojen järjestämistä tilai- suuksista. TEKSTI Oili Salminen KUVA Jari Koskinen EU:n Robottiviikko vakiintuu Suomeen – 2014 jälleen tietoviikko robotisaatiosta Suomi oli viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana EU:n Robottiviikko- tapahtumassa. Erityisesti koululaisille ja opiskelijoille suunnattu tapahtumien ja tietoiskujen viikko keräsi tuhansia kiinnostuneita osallistujia. Hyvät kokemukset vakuuttivat ja Robottiviikko järjestetään tänä vuonna 24. marraskuuta alkaen. T ässä vaiheessa viikon ohjelma on vielä avoin. Kurttuotsaista teknolo- giaesittelyjä ei tälläkään kertaa ole tiedossa, sillä viime kerran teollisuusro- bottien rinnalla olleet lego- ja karkkirobot, humanoidit ja kyborgit saanevat seuraajia jossain muodossa robotiikan tunnetuksi tekemiseen. Tulevan Robottiviikon järjes- telyistä saa tietoa liittymällä Facebookin Roboticsfinland-ryhmään. Vuoden 2013 Robottiviikon koordinaat- tori Cristina Andersson tähdentää, että viikon järjestämisen selkäranka on EU:ssa alan harrastajien ja robotisaatiosta kiin- nostuneiden tahojen toiminta, jota hän kut- suu tulevaisuusliikkeeksi. Vapaaehtoisten rinnalla Suomen tapahtuman mahdollisti Suomalaisen Työn Liiton, työ- ja elinkeinomi- nisteriön, Opetushallituksen, Aalto Yliopis- ton, Ylen ja yritysten, kuten Tieto ja ABB, sekä USA:n ja Ranskan suurlähetystöjen tuleminen mukaan jo valmistelujen alkuvai- heessa. ”Robottiviikon tapahtumat muodostui- vat viime vuonna paikallisista tapahtumista, joita järjestivät esimerkiksi koulut, yritykset ja oppilaitokset. Siltamäen ala-aste Hel- singistä ja Vuorenmaan koulun Kirkkonum- melta sopivat esimerkiksi muille, sillä ne järjestivät tosi hienoja tapahtumia, joissa oppilaat pääsivät tutustumaan robotiikan mahdollisuuksiin.” Viikon suosituimman yksittäisen kokonai- suuden muodostivat Ylen Pasilan Studiolla 7 järjestetyt tilaisuudet, joihin osallistui yli tuhat ihmistä, heistä noin 500 koululaista 17 eri koulusta. Lisäksi tapahtumia seurattiin Yle Areenan välityksellä kouluissa, kodeissa ja työpaikoilla. Tapahtumia voi edelleen kat- soa tallenteina Areenalta. Sattumia, päämääriä ja haastamista Andersson kertoo, miten tapahtuma sai alkunsa sattuman saattelemana: “Bongasin eurooppalaisen Robottiviikon netistä tehdes- säni pari vuotta sitten taustatyötä BohoBusi- ness-kirjaa varten. Vakuutuin, että tässä mei- dän on oltava mukana. Sitten oli aika ryhtyä toimimaan.” Sosiaalisen median käyttö kasvatti tapahtuman tunnettuutta ja innosti mukaan järjestäjiä, kuten Ylen. Facebookin Robo- ticsfinland-ryhmä ja Twitter kuuluvat. Some- hyörinästä löytyi myös keino saada hallinto mukaan, sillä Andersson laittoi kanaville julkisen haasteen työ- ja elinkeinoministeriön strategiajohtajalle. “Haastettu Antti Joensuu ei voinut muuta kuin tarttua robotäkyyn ja lähteä edistämään tärkeää asiaa”, Anders- son paljastaa. 26 |   01 | 2014
 • 27. Kauaskatsovia jatkosuunnitelmia Robottiviikko edistää tietoa robotisaatiota, joka kuuluu Euroopan komission strategi- siin painopistealueisiin. Jatkuvampaa alan edistämistä ja kehittämistä tukee Robotics Finlandin eri osaamisia ja ihmisiä yhdistävä työ sekä työ- ja elinkeinoministeriön käyn- nistämä robotisaatiostrategiatyö. Konkreettinen tavoite lähiaikoina on robottialan innovaatiokeskus, joka kokoaisi yhteen alan toimijat Suomesta ja jonka kautta voitaisiin järjestää alan toimintaa ja viestintää. l LINKKEJÄ Robottiviikon sivusto
 http://www.suomalainentyo.fi/robottiviikko/ tervetuloa-robottiviikolle Tapahtumia ja keskusteluja robotiikasta Facebook-ryhmässä https://www.facebook.com/groups/ roboticsfinland/ Euroopan unionin robottiviikko 2014
 http://www.eurobotics-project.eu/ eurobotics-week/about-eurobotics-week/ Yle Pasilan Studio 7:n tilaisuuksia
 http://areena.yle.fi/tv/2099608 Robotisaatioblogi
 http://intellectualtransitzone.wordpress.com/ 01  | 2014    | 27
 • 28. 1. Konferenssipäivä Konferenssi on valtava, tarjontaa on joka lähtöön ja valinta on vaikea. Kaikkea ei ehdi mitenkään. Ensimmäinen päivä oli vähän rauhallisempi, ja tarjolla oli lähinnä kurs- seja, aiheina mm. pelit, mobiililaitteet, GPU- ohjelmointi ja interaktiiviset teknologiat. Technical Papers Fast Forward antaa aikaa minuutin (!) kunkin julkaistun paperin selittämiseen. Esityksistä sai hyvän käsi- tyksen mitä on tarjolla ja mitä kannattaa mennä kuuntelemaan tarkemmin. 2. Konferenssipäivä Siggraphin yhtenä keynote-puhujana oli Thad Starner, tekninen johtaja Google Glassille. Aiheena mukana kulkevat, huo- maamattomat tietokoneet ja käyttöliittymät, johon luonnollisesti Googlen lasit ovat yksi mahdollisuus, mutta muitakin on pal- jon. Starner haki Googlen lasien esikuvia kaukaa historiasta (Bush 1945, Engelbart Matkaraportti Siggraph Asia 2013 -konferenssista TEKSTI Ja Kuvat Ismo Rakkolainen, Tampereen yliopisto, TAUCHI tutkimuskeskus ACM Siggraph Asia on tietokonegrafiikan ja interaktiivisen teknologian tärkein konferenssi Aasiassa, jossa käy monitieteistä ja -taiteista väkeä. Aihe yhdistää sulavasti tietokoneet, tieteet, taiteet, opetuksen ja muut aiheet. Hong Kongiin saapui noin 7 000 konferenssivierasta. 1960, Upton 1967, Sutherland 1968) ja hän itse on käyttänyt samantapaisia laseja jo 20 vuotta – aika nörtti! Symposium on Mobile Graphics and Interactive Applications (MGIA) on mobii- ligrafiikkaan erikoistunut osa Siggraphia. Esityksissä ja kursseissa oli paljon lisättyä todellisuutta ym. Konferenssiin liittyvät messut auke- sivat. Niissä on noin 130 firmaa 50 eri maasta esittele­mäs­sä tuotteitaan, palvelu- jaan jne. Tämä on aina yksi kiintoisimmista osista, ja niistä saa hyvän päivityksen tek- niikan ja bisneksen nykytasosta. Toisena päivänä oli posteriesitykseni vuoro, joka oli sijoitettu vilkkaalle pai- kalle. Posterin aiheena oli uudentyyppinen volumetrinen näyttö, joka on myös ensim- mäinen kädessä­pideltävä sumuskriini. Mukana on 3D-paikannus, jolloin voidaan näyttää esim. viipaleita CT/MRI-skannauk- sista tai muista 3D-objekteista tai lisätyn todellisuuden tietoja fyysisen objektin ympärillä. Illan receptionissa oli ruokaa, juomaa ja verkostoitumista. ”Cocktail-kutsuilla” voi nopeasti tutustua eri alojen ihmisiin ja kiin- nostaviin aiheisiin. 3. Konferenssipäivä Toinen keynote-puhuja oli Philip Rosedale, Second Lifen perustaja. Hän puhui virtuaali­todel­li­suu­den historiasta, tuoreista kokeiluistaan, teknisistä haas- teista ja tulevaisuudesta. Lopultakin tekno­ lo­gia alkaa uskottavasti tulla visioiden perässä. Computer Animation Festival on upea ilotulitus viimeisimpiä animaatioita, tieteel- lisiä visuali­sointeja ja elokuvatehosteita. Osa on opiskelijoiden tekemiä, osa uusim- pia Hollywood-elo­ku­vi­en pätkiä. Kahden tunnin tiivistelmä Electronic Theatre sanoo (näyttää) sen kaiken. 28 |   01 | 2014
 • 29. vuoden huippuja olivat D-Flip, Cuddly ja Palm+Act. Art Galleryssä oli monenlaista digi- taalista taidetta. Lapillus bug oli hauska ötökkä. Juoksentelin kuuntelemassa valittuja papereita ja lyhytpapereita (briefs). Paperit löytyvät ACM Digital Librarystä, mutta tässä muutamia täkyjä. 3D Wikipedia, joka auto- maattisesti linkittää esim. wikipedian artik- kelit netin 3D-malleihin tai AR-sisältöihin. Halftone QR codes mahdollistaa valokuvat QR-koodeihin. Patch-based High Dynamic Range Video auttaa kotivideoiden tekijää hankalissa valaistusoloissa. Lisätietoja TAUCHI tutkimuskeskus http://www.uta.fi/sis/tauchi/ ACM Siggraph Asia http://sa2013.siggraph.org/en/ STREETLIFE project http://www.streetlife- project.eu/ Lapillus Bug http://bit.ly/LapillusBug MGIA:n demoissa Antti Nurmisella (@ aalto) oli AR-demo, jossa käytetään muinoin tekemäämme Tampereen 3D-mallia julkisen liikenteen tietojen havainnollistamiseksi. Heillä on juuri alkanut aiheeseen liittyvä EU-tutkimushanke Streetlife, ja naapurihuo- neen työkaverini on pohtinut Antin kanssa älykkään liikenteen yhteistyötä. Joskus pitää mennä kauas nähdäkseen lähelle! Norjalaisten Tine Kuer AR tuo hupia maitopurkkiin ja aamupalalle, www.pfx.no. Social Geoscape käyttää geotägättyä somea kaupungin visualisointiin, lab.reki- moto.org Rochester Institute of Technology oli tehnyt hauskan appletin, jolla esim. taide- museon taulut saa elämään. 4. Konferenssipäivä Erityisen kiinnostava osa konferenssia on Emerging Technologies, jossa näkee demoja mielikuvi­tuksellisista uutuuksista. Tämän "Siggraph on aina yhtä stimuloiva, oikea visuaalinen ilotulitus." Siggraph Asia 2013 preview trailers Technical papers | http://bit.ly/SiggAsiaPapers Emerging technologies | http://bit.ly/SiggAsiaTech Computer animation festival | http://bit.ly/SiggAsiaAnimation Siggraph on aina yhtä stimuloiva, oikea visuaalinen ilotulitus. Suosittelen USA:n tai Aasian Sig­graphia kaikille tietokonegra- fiikasta, interaktiivisesta teknologiasta ja uusista sovelluksista kiinnostuneille. Matkaraportti laajempana osoitteessa http://bit.ly/SiggAsia. 01  | 2014    | 29
 • 30. Suomen eOppimiskeskus ry Päättävät yhteisöjäsenet Kannattavat yhteisöjäsenet Aalto PRO www | aaltopro.aalto.fi AduSal Oy www | adusal.fi AEL Oy www | ael.fi Alfasoft Oy www | alfasoft.fi Ambientia Oy www | ambientia.fi Celain Oy www | celain.fi Consulo Oy www | consulo.fi Dimcos Oy www | dimcos.com Discendum Oy www | discendum.com e-Oppi Oy www | e-Oppi.fi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia/InnoOmnia www | innoomnia.fi Eximo5 Oy www | eximo5.fi Fronter Oy www | fronter.fi HCI Productions Oy www | hci.fi Hämeen ammattikorkeakoulu www | hamk.fi Hämeenlinnan kaupunki www | hameenlinna.fi Ilona IT oy www | ilonait.fi Innowise www | innowise.fi itslearning AS www | itslearning.fi Jyväskylän ammattikorkeakoulu www | jamk.fi Kinda Oy www | kinda.fi Kopiosto ry www | kopiosto.fi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia www | helsinki.fi/palmenia Kustannusosakeyhtiö Otava www | otava.fi Laurea-ammattikorkeakoulu www | laurea.fi Lentävä liitutaulu Oy www | lentavaliitutaulu.fi Mediamaisteri Group www | mediamaisteri.com Metaverstas Oy www | metaverstas.fi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy www | metropolia.fi Mikrolinna Oy www | mikrolinna.fi Nethunt Oy Open Trainers Oy www | opentrainers.fi Otavan Opisto, Internetix www | internetix.fi Oy Orxter Ltd www | orxter.com Pedapoint Oy www | pedapoint.fi Promentor Solutions Oy www | promentor.fi Sanoma Pro Oy www | sanomapro.fi Somea Oy www | somea.org Suomen oppimispelit ry www | suomenoppimispelit.fi Teknologiakeskus Innopark Oy www | innopark.fi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry www | tieke.fi Tmi NewTeC www | newtec.fi Typing Master Finland Oy www | typingmaster.com Valopi Oy www | valopi.fi Velis & Remis Oy www | velisetremis.com WordDive www | worddive.com 3T Ratkaisut Oy www | 3tratkaisut.fi Digitaalisten sisältöjen klusteriohjelma www | digibusiness.fi Digital Lessons Finland Oy www | digitallessons.com Dikaios Oy www | dikaios.fi Festo Oy, Didactic www | festo.fi IMC AG c/o Genergia Ky www | genergia.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu www | kyamk.fi MJK-Instituutti www | mjk.fi MKFC Helsinki College www | helsinkicollege.fi OK-opintokeskus www | ok-opintokeskus.fi Taloudellinen tiedotustoimisto ry www | tat.fi Tampereen aikuiskoulutuskeskus www | takk.fi Turun yliopisto www | utu.fi Vero-opisto www | vero.fi VR Koulutuskeskus www | vrkoulutuskeskus.fi WinNova Länsirannikon Koulutus Oy www | winnova.fi 30 |   01 | 2014
 • 31. Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaa- listen opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa. Toiminnan ydintä on verkostojen muodostaminen tarkoituksiin, joilla digitaalisen kou- lutusalan tuloksellista yhteistyötä voidaan vahvistaa. Tietopalvelut Suomen eOppimiskeskus tarjoaa ajankohtaista tietoa e-oppimisen kehityksestä ja käyttökokemuksesta. Monipuolisessa verkkopalvelussamme e-oppimisen: l tuoreimmat uutiset l julkaisutietokanta l linkit l tapahtumakalenteri Suomen eOppimiskeskus avaa ovet uusille tuulille e-oppimisessa Suomen eOppimiskeskus e-oppimisen edistäjä ja verkottaja Verkostot Suomen eOppimiskeskus verkottaa e-oppimis­ palveluiden tuottajat ja käyttäjät. Toimintamme muodostuu mm. seminaareista, alueellisista vierailuista sekä neuvottelukunnan ja jaosten kokoontumisista. e-oppimisen tuottajat ja käyttäjät saavat arvokkaita kontakteja ja voivat näin kehittää e-oppimisen ratkaisuja ja alan toimintaa. Suomen eOppimiskeskus ry  |  Hallitus 2014 Puheenjohtaja Leena Vainio  |  Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia/InnoOmnia Varapuheenjohtaja Ville Availa  |  Ambientia Oyj Varsinaiset jäsenet Ville Venäläinen  |  Otavan Opisto Tuomas Kuusivaara  |  Discendum Oy Ari-Matti Auvinen Jarmo Tanskanen Irma Mänty Jarmo Viteli Tukipalvelut l SeOppi-lehti on ainoa e-oppimisen alalla ilmestyvä jäsenlehti. Se tavoittaa alan asiantuntijat, yritykset ja yhteisöt. l eEemeli-kilpailu on vuosittain järjestettävä laatukilpailu kotimaisille e-oppimisen tuotteille. eEemelin avulla nostetaan esiin korkeatasoisia ja innovatiivisia e-oppimisratkaisuja. l eOppimisen laatumerkki kannustaa toimialaa sisäiseen laatutyöhön. Laatukriteerit tuodaan osaksi tuotteiden ja palveluiden toteuttamista. Suomen eOppimiskeskuksen henkilöstö Toimisto Yhteystiedot e-mail | info@eoppimiskeskus.fi Vankanlähde 7  |  13100 Hämeenlinna puh.  |  +358 40 827 6378 Niina Kesämaa | projektiassistentti puh.  |  040 827 6378 e-mail | niina.kesamaa@eoppimiskeskus.fi Piia Liikka | projektipäälikkö puh.  |  040 860 1494 e-mail | piia.liikka@eoppimiskeskus.fi Anne Rongas | projektisuunnittelija puh.  |  040 518 1229 e-mail | rongas.anne@gmail.com Titi Tamminen | kehityspäällikkö puh.  |  040 869 6306 e-mail | titi.tamminen@eoppimiskeskus.fi Projektihenkilöstö Projekteissa työskentelevät tavoittaa info@eoppimiskeskus.fi-osoitteen kautta. Ari-Matti Auvinen (AVO2) Kaisa Honkonen-Ratinen (AVO2) Ville Oksanen (KOTEK) Tarmo Toikkanen (KOTEK) Isto Huvila (EduFinland) Kim Holmberg (EduFinland) Verkossa www | eoppimiskeskus.fi Facebook www | facebook.com/seoppi Wiki wiki.eoppimiskeskus.fi Twitter twitter.com/eoppimiskeskus Ville Availa Tarmo Toikkanen Leena Vainio Anne Rongas Titi Tamminen Niina Kesämaa Piia Liikka Liity nyt jäseneksi! Varajäsenet Tiina Front-Tammivirta | Open Trainers Oy Maarit Hynninen-Ojala  |  Metropolia AMK Kirsti Timperi | TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Harto Pönkä | Innowise Jaana Kullaslahti Juha Särestöniemi Esa Jalonen Sakari Eränen Neuvottelukunnan ja eOppimisen foorumin puheenjohtaja Tarmo Toikkanen | Aalto-yliopisto Jäsenyys oikeuttaa toimimaan e-oppimisen laajassa yhteistyöverkostossa, hyödyntämään yhdistyksen ylläpitämiä alan tieto- ja tukipalveluita sekä saamaan ensikäden tietoja hankkeista, joita yhdistys toteuttaa erilaisten organisaatioiden kanssa. 01  | 2014    | 31