Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poluttamo-webinaari: Tiedonhankintataitoja toisen asteen opiskelijoille – Poluttamo-hankkeessa tehtyä ja tekeillä

762 views

Published on

Poluttamo-webinaari
Tiedonhankintataitoja toisen asteen opiskelijoille
– Poluttamo-hankkeessa tehtyä ja tekeillä
23.5.2017 klo 14.00-14.30

Webinaarissa esitellään toisen asteen opiskelijoille tehdyn tiedonhankintaan liittyvän kyselyn tuloksia ja Poluttamo-hankkeessa tekeillä olevia sisältöjä ja tehtäviä.

https://poluttamo.fi/webinaarit/

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Poluttamo-webinaari: Tiedonhankintataitoja toisen asteen opiskelijoille – Poluttamo-hankkeessa tehtyä ja tekeillä

  1. 1. Tiedonhankintataitoja toisen asteen opiskelijoille – Poluttamo-hankkeessa tehtyä ja tekeillä Webinaari 23.5.2017 klo 14.00-14.30 Projektipäällikkö Marjatta Puustinen & informaatikko Annamari Pudas & informaatikko Anitta Örn Lapin AMK
  2. 2. Poluttamo - oma digipolku oppimiseen Koko hankkeen osalta tavoitteena on tukea toisen asteen opiskelijaa oman opintopolun selkiyttämisessä, opinnoissa etenemisessä sekä ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä 16.11.2015Etunimi Sukunimi2
  3. 3. Poluttamo-hankkeen osatoteuttajat • Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori) • Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus – COSS ry • Koulutuskuntayhtymä Tavastia (lukio ja ammattiopisto) • Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy 16.11.2015Etunimi Sukunimi3 • Lapin ammattikorkeakoulu • Otavan Opisto / Mikkelin kaupunki • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
  4. 4. Lapin AMK:n tavoitteena hankkeessa: • helpottaa aloittavien opiskelijoiden siirtymää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tukemalla informaatiolukutaitojen (IL) kehittymistä ja lisäämällä valmiuksia ongelma- ja projektilähtöiseen opiskeluun. • luoda uusia toimintamalleja ja sähköisiä palveluita opiskelijoiden tiedonhankinnan ja informaatiolukutaidon kehittämiseksi • luoda nuorten opiskelijoiden tarpeisiin vastaavia tiedonhankinnan verkko-ohjauspalveluita • lisätä kirjaston henkilökunnan ohjaustaitoja ja aineistojen sisältöjen tuntemusta 4
  5. 5. Osaamisen tunnistaminen: Informaatiolukutaito • Hankkeen aikana on selvitetty toisen asteen opiskelijoiden tiedonhankintataitoja ja – tarpeita kirjallisuuden perusteella ja keskustelemalla mm. opettajien kanssa. • Tehtiin pienimuotoinen verkkokysely toisen asteen opiskelijoille heidän tiedonhankintatavoistaan ja - taidoistaan. • Vastaajia oli yhteensä 379: Ammattiopiston Lappian opiskelijoiden vastauksia 75, Omnian 141 ja Hämeenlinnan Lyseon lukion 163. 5
  6. 6. Kyselyssä esiin tullutta • Kirjat ja painettu aineisto koetaan edelleen tärkeiksi tiedonlähteiksi opinnoissa • Kirjaston järjestämää opastusta oli saanut vain noin 20 prosenttia vastaajista, ja heistä noin 62 prosenttia oli sitä mieltä, että siitä ei ollut hyötyä! • Avoimissa vastauksissa (noin 50 vastauksessa) luotettavan tiedon löytäminen ja arvioiminen mainittiin vaikeaksi ja/tai aikaavieväksi. Toiseksi vaikeimpana (15 vastauksessa) kirjattiin oikeiden hakusanojen löytäminen 6
  7. 7. Kyselyssä esiin tullutta • Vastanneet opiskelijat ovat suurimmaksi osaksi sitä mieltä, että heidän tiedonhankintataitonsa ovat riittävät opintoja varten, ja tällaisia olettamuksia toisen asteen opiskelijoilla on havaittu ennenkin muissa tutkimuksissa. Toisaalta monissa tutkimuksissa on todettu, että todellisuudessa taidoissa on puutteita. (esim. Kaarakainen, M. & Saikkonen, L. 2015). • Kyselyvastaukset ja hankittu taustamateriaali sekä kirjastotyössä saatu palaute ohjaa sitä millaisia tehtäviä, ohjeistuksia ja muita sisältöjä hankkeessa tuotetaan. 7
  8. 8. Lähdekirjallisuutta ym. - Educational Escape Room https://www.theatlantic.com/education/archive/2016/07/the-rise-of-educational- escape-rooms/493316/ - Kiili, C. 2012. Online reading as an individual and social practice. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 441. Viitattu 14.11.2016. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4795-8 Open access - Kaarakainen, M. & Saikkonen, L. 2015. Tiedonhakutaidot testissä – nuorten osaaminen hakukanavan valinnassa, hakulausekkeen muotoilussa ja hakutulosten arvioinnissa. Informaatiotutkimus Vol 34, Nro 4 (2015). Viitattu 10.11.2016. http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/53484/16650 - Puustinen; Marjatta & Pudas, Annamari 2017. Sujuvuutta tiedonhankintataitoihin. SeOppi 1/2017, s. 22. https://www.eoppimiskeskus.fi/images/stories/SeOppi/lehdet/SeOppi-01-2017.pdf - Puustinen, Marjatta 2016. Poluttamo – oma digipolku oppimiseen. Teoksessa: Helena Kangastie (toim.). ”Samassa veneessä” : Tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä hyvinvoinnin edistämistä Lapin ammattikorkeakoulussa. Lapin AMK:n julkaisusarja. Sarja B. Raportit ja selvitykset, Lapin ammattikorkeakoulu. ss. 99-101. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-143-6 8

×