Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poluttamo-hanke: Lähtötilanneraportti: SUVAUS

312 views

Published on

Tämä lähtötilanneraportti kuvaa viiden Poluttamo-hankkeeseen osallistuvan oppilaitoksen tämänhetkistä tilannetta sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta.

Tässä lähtötilanneraportissa on kartoitettu oppilaitoksista saatavaa tietoa suhteessa ydinteemoihin. Tämän lähtötilanneraportin tavoitteena on dokumentoida keskeiset seikat hankkeen sukupuolivaikutusten arvioinnin perustaksi.

Tämä lähtötilanneraportti perustuu oppilaitoksista saatuihin tietoihin joulukuussa 2016. Hankittu tietoaines kuvaa siten tilannetta lukuvuonna 2016-2017.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poluttamo-hanke: Lähtötilanneraportti: SUVAUS

 1. 1. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 1 SuomeneOppimiskeskusry Ari-Matti Auvinen Poluttamo-hanke Lähtötilanneraportti: SUVAUS Sisältö 1 Lähtötilanneraportin tavoitteet ja tausta .......................................................................................... 2 1.1 SUVAUS-raportin lähtökohdat ja tavoitteet ............................................................................... 2 1.2 SUVAUS-työn merkitys Poluttamo-hankkeelle ........................................................................... 2 2 SUVAUS-lähtötilanneraportin työstäminen....................................................................................... 4 2.1 Tiedonkeruu SUVAUS-raporttiin................................................................................................ 4 2.2 Raportin koostamisen haasteet ................................................................................................ 4 3 Poluttamo-hankkeen oppijat............................................................................................................ 5 3.1 Oppijoiden perustiedot............................................................................................................ 5 3.2 Oppijoidenerilaisen tuen tarve ja tukiverkostot......................................................................... 6 3.3 Oppijoidenerilaiseterityishaasteet........................................................................................... 7 4 Poluttamo-hankkeen opettajat ja ohjaajat........................................................................................ 7 4.1 Opettajien ja ohjaajien perustiedot........................................................................................... 7 4.2 Oppilaitostenjohtoja oppilaitosten hanketoiminta ................................................................... 8 4.3 Oppilaitoksien SUVAUS-toiminta............................................................................................... 8 5 Yhteenveto..................................................................................................................................... 9 6 Lähteet........................................................................................................................................... 9 7 Liitteet...........................................................................................................................................10
 2. 2. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 2 1 Lähtötilanneraportintavoitteet jatausta 1.1 SUVAUS-raportin lähtökohdat ja tavoitteet Tämä lähtötilanneraportti kuvaaviidenPoluttamo-hankkeeseenosallistuvanoppilaitoksen tämänhetkistä tilannettasukupuolivaikutustenarvioinninkannalta. Poluttamo-hankkeenydinteematovat - osaamisentunnistaminen - osaaminennäkyväksi - oma opintopolku - sujuvasiirtymä. Tässä lähtötilanneraportissaonkartoitettuoppilaitoksistasaatavaa tietoasuhteessanäihinydinteemoihin. Tämän lähtötilanneraportintavoitteenaondokumentoidakeskeisetseikathankkeensukupuolivaikutusten arvioinninperustaksi. Tämä lähtötilanneraportti perustuuoppilaitoksistasaatuihintietoihinjoulukuussa2016. Hankittutietoaines kuvaasitentilannettalukuvuonna2016-2017. 1.2 SUVAUS-työn merkitys Poluttamo-hankkeelle Poluttamo-hankkeenkeskeisettavoitteet,toiminnotjatoimintaympäristöovatsukupuolinäkökulmasta merkityksellisiä.Sukupuolivaikutustenarviointi merkitsee työtä,jossahankkeentoimintaajapäätöksiä selvitetäänjaarvioidaansekäsukupuoltenkannaltaettäsukupuoltentasa-arvonkannalta.Poluttamo- hankkeenkeskeisettavoitteet,toiminnotjatoimintaympäristöovatsukupuolinäkökulmasta merkityksellisiä. Hankkeen keskeisinätavoitteinaovatjoustavienoppimispolkujen tukeminen jaopittujentaitojen näkyväksi tekemisessäsekäoppijalle itselleen,oppilaitokselle ettätyöelämälle. Edelleenhankkeessavisualisoidaan henkilökohtainenoppimispolkuja tehdäänse oppijalle selkeämminhahmotettavaksi. Näillätoimillaon sukupuolinäkökulmastaselkeämerkitys,koskakäytettävissäolevantutkimustiedonmukaantyttöjenja poikienerotovatsuuriaopiskelustrategioidenkäytössä1 .JouniVälijärvenmukaan PISA-tuloksetosoittavat, ettäperuskoulussasukupuoltenosaamisen entistävoimakkaampi eriytyminentyttöjenhyväksi on huolestuttavaa- uudetpedagogisetinnovaatiotovatkinvälttämättömiä,jottaerityisesti poikien motivaatiotajaopiskeluunsitouttamistavoidaanvahvistaa2 . Hankkeen toimintojenkannaltaonhuomattava,ettätyttöjenjapoikienväliseterotovaterityisensuuria lukemisenjakirjoittamisenosa-alueella.RitvaJakku-Sihvosentutkimuksen suurellaosallapojista 1 ks. esimerkiksi Välijärvi,J. Osaaminen kestävälläperustalla.Suomen PISA-tulosten kehitys vuosina 2000–2009. Tilannekatsaushelmikuu 2014.Muistiot2014:1.Opetushallitus2014. 2 emt.
 3. 3. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 3 kirjoitustaidotovat perusopetuksenpäättövaiheessavälttäväätasoa. Kirjalliseenilmaisuunpainottuvassa opetusmallissatytötjapojatajautuvattäteneriarvoiseenasemaan3 . Hankkeen toimintaympäristönkannaltaonolennaistakorostaa,ettäsukupuoltenvälinenkoulutuksellinen eriytyminenSuomessaonvoimistunut.Erityisenselkeänätämänäkyysiten,ettäperuskoulunjälkeisessä opiskelussatytötvalitsevathuomattavasti poikiauseamminlukio-opiskelun(vuoden2011 tietojenmukaan peruskoulunpäättäneistäsiirtyi lukioonvälittömästi57,7 % tytöistäja 41,9 % pojista) kuinammatillisen koulutuksen(vuoden2011 tietojenmukaanperuskoulunpäättäneistäsiirtyi ammatilliseenkoulutukseen välittömästi 33,0% tytöistäja 49,1 % pojista) (tässäyhteydessähuomautettakoon,ettätässä lähtötilanneraportissakäytetääntermejä”tytöt-pojat”peruskoululaisistaja”naiset-miehet”peruskoulun jälkeisistäkoulutusasteista).Edelleenvuoden2012 tilastojenperusteellanäkyy,ettäperuskoulunjälkeisen tutkinnonsuorittaneistaenemmistöonnaisia,jatämätrendi – etenkinkorkea-asteenkoulutuksenosalta– on edelleenvahvistumassa.4 OECD:n Suomeavuodelta2016 koskevaEducationata Glance –raportti korostaa,että Suomessakorkea koulutuskorreloi selkeästityöllistymisen mahdollisuuksienkanssa.5 Näinkoulutuksessatapahtuvat rakennemuutoksetheijastuvatmyöstyövoimaanjasenrakenteeseen. Hankkeentoimintaympäristönkannaltaonmyöstärkeääkorostaa kahta tekijää.Ensimmäinentekijäniistä koskee Suomessaedelleenvahvaakoulutusalojenjakautumistamies- janaisvaltaisiinaloihin.Toinentekijä on naistenvahvajakasvavaosuuskaikillakoulutusasteillaopettajistajatoinennaistenerittäinvahvaosuus (82 %) kasvatustieteenopiskelijoista.6 3 Jakku-Sihvonen, R. Sukupuolenmukaista vaihtelua koululaisten oppimistuloksissaja asenteissa.Koulutuksen seurantaraportit2013:5.Opetushallitus 2013. 4 Tilastokeskus.Naisetja miehet Suomessa,2014. Tilastokeskus 2014. 5 OECD. Education at a Glance. Country Note Finland. OECD 2016. 6 Tilastokeskus.Naisetja miehet Suomessa,2014. Tilastokeskus 2014.
 4. 4. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 4 2 SUVAUS-lähtötilanneraportintyöstäminen 2.1 Tiedonkeruu SUVAUS-raporttiin TiedonkeruutähänSUVAUS-raporttiintehtiinjoulukuussa2016 Poluttamo-hankkeenpilotointitoimintaan osallistuvalle viidelle oppilaitokselle toimitetullakyselyllä. Tämänkyselynohellasukupuolivaikutuksia kartoitettiinmyösohjauskäytänteitäkoskeneessalähtötilanneraportissa,jotalaadittiinsamanaikaisesti tämän raportinkanssa.Kyselytoimitettiinjakyselyynmyösvastasivatnämäviisi oppilaitosta(ks.allaoleva taulukko). Hämeen ammatti- korkeakoulu Hämeenlinnan lyseon lukio Espoon seudun koulutuskunta- yhtymä Omnia Otavan Opisto Ammattiopisto Tavastia Osasto / opintolinja / painopistealue Tietojen- käsittely ja Hoitoala Lukion ns. Lukiostartti Hotelli-, ravintola- ja catering-ala ja Autoala (perus- tutkinnot) Nettilukio Pintakäsittely- alan perustutkinto Tiedonkeruussaoli näinollenmukanaviisi oppilaitostajaseitsemänopintolinjaa.Tietoakerättiinkolmesta eri näkökulmastaeli - oppijoista - opettajistajaohjaajistasekä - oppilaitostenjohdosta. 2.2 Raportin koostamisen haasteet SUVAUS-lähtötilanneraportintiedonkeruuajateltiinhelpoksi jayksinkertaiseksi.Oppilaitoksissatämä tiedonkeruuosoittautui kuitenkinyllättävänvaikeaksi jatyölääksi.Tähänoli useampiakinsyitä,joistakaksi tärkeintäolivatkäytettävienoppilashallintojärjestelmienjäykkyys(jaraportointiominaisuuksientahmeus) sekäerityisopetuksenjakuraattoritietojenosaltanykyisen opiskelijahuoltolainsäädökset,jotkaeivätanna pitääsellaisiarekistereitä,joihinesimerkiksi hallinnonhenkilöstölläolisi pääsy7 . Tällöinesimerkiksi tiedonsaaminensukupuolijakautumastaohjauksenjaerityisopetuksenpiirissäolevista perustuisi käsinpoimintoihinjayksittäishaastatteluihin,jotaei pidettytarkoituksenmukaisinahankkeen tässä vaiheessa. Poluttamo-hankkeenohjauskäytänteitäkoskevassalähtötilanneraportissahavaittiin,että opinto-ohjaajatjamuutohjaustyöhönosallistuvatdokumentoivatvainpienenosantyöstään,joten tilastollistaaineistoaohjaustoiminnastaonniukasti jakoostetietoasiitävieläkinniukemmin. Mikäli sukupuolivaikutuksiapidetääntärkeinäseurattavinaasioina,onhankalaauskoa,ettänykyisillä oppilashallintojärjestelmilläjaopinto-ohjaustyössätehtävällädokumentointitavallasaataisiinvahvaa taustaa havaitaesimerkiksipoikienjatyttöjenvälisiäohjaustoiminnaneroavaisuuksiatai kehityskohteita. 7 henkilökohtainen tiedonanto oppilaitoksen vastaavalta
 5. 5. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 5 3 Poluttamo-hankkeenoppijat 3.1 Oppijoiden perustiedot Poluttamo-hankkeenoppijoidenosaltatiedonkeruukeskitettiinviidenoppilaitoksenniihinyksiköihintai osastoihin,joissaPoluttamo-hankkeenpilottitoimintaatullaantoteuttamaaneli kaikkiaanseitsemään osastoontai yksikköön(ks.taulukko1).Kunpilottienlopullinenmuotoutuminenoli vieläosassatoimijoita kesken,myöshankituttiedotovatyleisemmällätasollakuinsuoraanPoluttamo-hankkeenpiloteissa- esimerkiksi HämeenlinnanLyseonlukiossapilotoinninkohteenaovatensimmäisenvuosikurssinopiskelijat, vaikkahankittudatakoskee kokolukiota. Taulukko 1. Poluttamo-hankkeen pilottiyksiköiden oppijoiden perustiedot Poluttamo-hankkeenkannaltaonmielenkiintoistahavaita,että hankkeenpilottiympäristötkuvastavat hyvinsuomalaisentoisenasteenkoulutuksenyleistätilannetta.Kaksi yleissivistävääelilukiokoulutustaovat selkeästi naisvoittoisia–Otavan OpistonNettilukiojopanaisvoittoisempi kuinlukiokoulutusSuomessa yleensäon.8 OtavanOpistonNettilukionosaltaonmielenkiintoistahavaita,ettäopinnollisesti (valmistumistentai keskeytystenosalta) miehetjanaisetovatmenestyneetyhtähyvin. Toinensuomalaiselletoisenasteenkoulutukselle selkeäpiirre onselkeäsegregaatiomiestenjanaisten aloihin. Vaikkasuomalaisessaammatillisessakoulutuksessasegregaatiotaonpyrittylieventämään,tulokset eivätole olleetmainittavia9 .Opetushallituksentuore julkaisuviittaamyössuomalaiseentutkimustietoon, jonkamukaansukupuoleltaanvähemmistöäedustavienopiskelijoidenkeskeyttämisluvutovat keskimääräistäsuurempiasegregoituneillakoulutusaloilla10 .Tämäväite saatukeakeräämästämme aineistosta,joskinaineistoonniinsuppeaa,ettei siitävoi tehdävankkaatilastollistaanalyysiä. 8 vertailutieto lähteestä Tilastokeskus. Naisetja miehet Suomessa, 2014.Tilastokeskus 2014. 9 ks. esimerkiksi Jääskeläinen,L et alia:Tasa-arvotyö on taitolaji.Oppaatja käsikirjat2015:5.Opetushallitus 2015. 10 emt.
 6. 6. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 6 Tämän keräämämme suppeanaineistonperusteellavoi myöspäätellä,ettäeri oppilaitoksissanaiset valmistuvatsuhteellisesti täpäkämminkuinmiehet.Tämähavaintotukee myösyleistähavaintoa,että naisetvalmistuvatopinnoistaanammatillisessakoulutuksessakinmiehiäuseammin,joskinero ammatillisellapuolellaonlievempi kuinammattikorkeakouluissatai korkea-asteella11 . Valitettavasti oppilaitostentarjoamatietolinjanvaihtajistajaoppilaitostenvaihtajista–tieto,jokaolisi tärkeääerityisestiPoluttamo-hankkeenkannalta–oli varsinvaillinaista.Oppilaitoksissalinjojenvaihtoa dokumentoidaanvaihtelevasti javarsinkinsiirtymiendokumentoinninjatkuvuusjatietojenyhtenäinen jakamiskäytäntö - ainakinnyttehdyntiedonhankinnanperusteella –on vaihtelevaa. 3.2 Oppijoiden erilaisen tuen tarve ja tukiverkostot Taulukko 2. Poluttamo-hankkeen pilottiyksiköiden oppijoiden erilaisen tuen tarve ja tukiverkostot ToinenPoluttamo-hankkeenkannaltatärkeätietokoski miestenjanaistenerojaerilaiseentarjottavaan tukeen. KutenjoPoluttamo-hankkeenohjauskäytänteidenraportoinnissatodettiin,ei erilaisiaohjaus- ja tukitoimiendokumentoidayksityiskohtaisesti. Ohjaus- jatukitoimiinosallistuminendokumentoitiinoppilaitoksistahiemantoisistaanpoikkeavassa muodossa.Taulukossa2kuvataankuinkasuurellaosallaoppijoistaonjonkinlaisenopinnollisentuen tarvetta,jokaon ammatillisissaoppilaitoksissatoteutettuesimerkiksi laatimallahojks(henkilökohtainen opetuksenjärjestämistäkoskevasuunnitelma)tai lukioissatarjoamallaerityistäopinnollistatukea.Poikien vahvaosuustehostettuatai erityistätukeasaaneistaoppilaistanäkyyvuoden2015 tietojenperusteella vahvasti suomalaisessaperuskoulussa,kun20,6 % pojistaja10,6 % tytöistäolivatsen piirissä12 . TilastokeskuksenErityisopetus2016 mukaan16 % nuorille suunnatunammatillisenkoulutuksen opiskelijoistaoli erityisopiskelijoita –miesopiskelijoista18% ja naisopiskelijoista16 % oli erityisopiskelijoita13 .Kuntässälähtötilanneraportissa oli oppilaitoksetolivatvastanneeteri tavoillajaeri kriteereillätähänkysymykseen,pitkälle meneviäjavertaileviajohtopäätöksiäei kannatatehdä.Kuitenkin 11 vertailutieto lähteestä Tilastokeskus. Naisetja miehet Suomessa, 2014.Tilastokeskus 2014. 12 Tilastokeskus.Erityisopetus 2015.Tilastokeskus 2016. 13 emt.
 7. 7. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 7 kannattaahuomioidayleisenäkehityssuuntanahenkilökohtaistamisensekäerityisentuenkasvavatarve ja tarjonta. Poluttamo-hankkeenerästärkeätavoite onvahvistaavertaistutorointia.Omniassaei ole varsinaista vertaistutor-toimintaamuttamuissaoppilaitoksissasitäon.Keräämämme tietoainesosoittaa,ettänaiset ovat suhteellisesti aktiivisempiatoimimaanvertaistutoreinakuinmiehet. 3.3 Oppijoiden erilaiset erityishaasteet Lähtötilanneraportissakartoitimme myösmahdollisensukupuolisenhäirinnäntapauksiaoppilaitoksissa. Näitäei kahta poikkeustalukuunottamatta ollutilmennytjakummassakintapauksessaasiaoli hoidettu keskusteluilla.Oppilaitoksillaonolemassaselkeätsäännötjauseinmyöstoimintamallitsukupuoliseen häirintäänpuuttumisesta. 4 Poluttamo-hankkeenopettajat ja ohjaajat 4.1 Opettajien ja ohjaajien perustiedot Toisenanäkökulmanatässälähtötilannekartoituksessatarkastelimmeopettajienjaohjaajien sukupuolirakennetta(ks.taulukko3). Taulukko 3. Poluttamo-hankkeen pilottiyksiköiden opettajat ja ohjaajat Ammattialojenvahvasukupuolisegregaationäkyymyösopettajiensukupuolirakenteessa –tästä tosintekee pienenpoikkekuksenHAMK:ntietotekniikanlinjanopettajienrakenne.KunlukionopettajistaSuomessa70 % on naisia, OtavanOpistonNettilukionopettajakuntavastaatäsmälleentätäjakautumaa,muttaLyseon lukionopettajakuntaonkeskimääräistänaisvaltaisempaa. Opinto-ohjaustaasnäyttääolevanerittäinnaisvaltaista.Vuoden2002 tilastojenmukaanopinto-ohjaajista 65 % on naisiaja35 % miehiä14 .Poluttamo-hankkeenoppilaitoksissaopinto-ohjaajistatätäsuurempi osaon 14 Numminen, U et alia:Opinto-ohjauksen tila2002.Opetushallitus 2002.
 8. 8. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 8 naisia.Ohjauskäytänteitäkoskevanhaastattelutiedonperusteellasuuri valtaosamuustaoppijoiden mahdollisestatukiverkostosta(koulukuraattorit,koulupsykologit,terveydenhoitajat)ovat naisiajaheidän asiakkaistaanovatenemmistöltäänmiehiä.Poluttamo-hankkeenaikanakannattaatähänepäsuhtaan kiinnittäähuomiotajapohtia,pystyykönäinrakentunuttukiverkostoparhaallamahdollisellatukemaan nuoriamiehiäheidänopiskelujensajanuoruuselämänhaasteissaan. 4.2 Oppilaitosten johto ja oppilaitosten hanketoiminta Kolmantenanäkökulmanatässälähtötilannekartoituksessatarkastelimme oppilaitostenjohdonja kehittämishanketoimintaanosallistuvienhenkilöidensukupuolirakennetta(ks.taulukko4). Taulukko 4. Poluttamo-hankkeen pilottiyksiköiden johto ja hanketoimijat (huom! Tavastian tieto koskee vain Poluttamo-hankkeeseen osallistuvia) Tämän taulukon4 koostamisessanäkyy,ettätiettyähankaluuttaonollutmääritelläselkeästi oikeaatasoa KoulutuskuntayhtymäTavastiassa(esimerkiksitässähankeosallistujatovatvainPoluttamo-hankkeseen osallistuviahenkilöitä).Kerättytietoosoittaakuitenkin,ettäoppilaitostenjohdossamiestenedustuson suurempaakuinesimerkiksi opettajakunnassajaohjaushenkilöstössä. MielenkiintoistasekäPoluttamo-hankkeenettäyleensäkehityshanketoiminnankannaltaon,ettäsiihen osallistuvahenkilöstöonvoimakkaasti naisvoittoista.Tässäkyselyssähankkeisiinosallistuvienmääräänei ole laskettuvainkokoaikaisissakehitystehtävissäoleviahenkilöitävaanmyösomanvarsinaisentyönsä ohellasiihenosallistuviahenkilöitä. 4.3 Oppilaitoksien SUVAUS-toiminta Lähtötilanneraportissatarkastelimmemyös,onkooppilaitoksissatasa-arvosuunnitelmaa,onko oppilaitoksessajärjestettykoulutustasukupuolisentasa-arvonedistämiseksijaonkoollutmahdollisia opettajienjamuunhenkilöstönkeskuudessailmenneitäsukupuolisenhäirinnäntapauksia.
 9. 9. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 9 OppilaitoksistaonHAMK:lla,Tavastialla,LyseonlukiollajaOmniallasaaduntiedonmukaantasa- arvosuunnitelmaonolemassa,muttasaaduntiedonperusteella OtavanOpistollasitäei ole.Koulutus sukupuolisentasa-arvonedistämiseksi onvaihtelevaa,muttamissäänoppilaitoksessaei ole tätäasiaa selkeänä,erillisenäteemanalaajasti käsiteltyhenkilöstönkoulutuksessa.Sukupuolisenhäirinnäntapauksia ei tässä kerätyntiedonmukaisestiole ollut –sensijaanmenettelytavattuntuvatselkeiltänäidentapausten varalta. 5 Yhteenveto Tähän lähtötilanneraporttiinonkoostettujadokumentoituPoluttamo-hankkeenviideneri oppilaitoksen SUVAUS-käytännöistärunsaasti tietoa. RaportinensisijainentarkoitusPoluttamo-hankkeessaoli dokumentoidaSUVAUS-toiminnantilanne loppuvuodesta2016 ja antaa näinperustasekähankkeenaikaisille kehitys- japilotointitoimilleettä kunnollinenperustahankkeenlopussajahankkeenjälkeenarvioida sukupuolireleventtienseikkojen kehittymistäjamuutoksiahanketyönaikana. Raportinlaatimisenkannaltaoli mielenkiintoistahavaita,kuinkatyölästäSUVAUS-teemaanliittyvä tiedonhankintaoppilaitoksissaoli.Tästävoitaneenosittainpäätellä,ettätätäaihettakoskevaatietoa kerätään,käsitellään jaanalysoidaansentärkeydestähuolimattamelkovähänjamelkosatunnaisesti. 6 Lähteet Jakku-Sihvonen,R. Sukupuolenmukaistavaihteluakoululaistenoppimistuloksissajaasenteissa.Koulutuksen seurantaraportit2013:5. Opetushallitus2013. Jääskeläinen,Letalia:Tasa-arvotyöontaitolaji.Oppaatjakäsikirjat2015:5. Opetushallitus2015. Numminen,Uetalia:Opinto-ohjauksentila2002. Opetushallitus2002. OECD. Educationat a Glance.CountryNote Finland.OECD2016. Tilastokeskus. NaisetjamiehetSuomessa,2014. Tilastokeskus2014. Tilastokeskus.Erityisopetus2015. Tilastokeskus2016. Välijärvi,J. Osaaminenkestävälläperustalla.SuomenPISA-tulostenkehitysvuosina2000–2009. Tilannekatsaushelmikuu2014.Muistiot2014:1. Opetushallitus2014.
 10. 10. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 10 7 Liitteet Liitteenä1on tämän lähtötilanneraportintiedonkeruulomake.
 11. 11. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 11 LIITE 1. Tiedonkeruulomake SuomeneOppimiskeskusry 2016-11-22 Ari-Matti Auvinen Poluttamo-hanke:SUVAUS-selvityksen tiedonhankinta 1 Tausta ja tavoite Poluttamo-hankkeessalaadimme vuoden2016 loppuunmennessäns.SUVAUS-selvityksen,jossa tarkastellaansukupuolinäkökulmaahankkeentavoitteiden,toiminnanjatoimintaympäristönnäkökulmista. Osinsivuamme tätäaihettaohjauskäytänteidentaustaselvityksessä(jotaolenmyöstekemässävuoden 2016 loppuunmennessä),muttatässäonmyöspaljonsellaistaoppilashallintojärjestelmistäjamuista oppilaitoksensisäisistäjärjestelmistäsaatavaatietoa,jotavoivathankkiavainoppilaitoksessatoimivat henkilöt. Olentietoinensiitä,ettätämätilastollinenainesei voikaankuvatakattavasti oppilaitostenarkistatoimintaa sukupuolisentasa-arvonalueella,muttatämäkuitenkinantaameille tarvittavanperustanaiheen ensimmäisenselvityksenlaatimiseen. Tämän työntuloksenaonsekäselvitysitsePoluttamo-hankkeentyölle ettätästäselvityksestämodifioitava WorkingPaper. 2 Keskeisetselvitysteemat Tämän SUVAUS-selvityksenkeskeisetkolme temaattistatarkastelukulmaaovatseuraavat: - oppijoidentarkastelukulma - opettajienjaohjaajientarkastelukulma - oppilaitoksentarkastelukulma(m.l.pilottientarkastelukulma). Oppilashallintojärjestelmistätarvitsisimme siistietojayleensänais-/miesjakautumienosaltajalisäksi joukossaonmuutamakysymys,jossakysytään,onkooppilaitoksessanne tiettykäytäntö. Mikäli mahdollista,olisihyvä,ettäPoluttamonpilottikohteistavoisi saadaerillisesti tietoa(elikäytettävissä olisi oppilaitoksenyleisettiedotjapilottikohteidentiedot),muttaymmärrettävästipilotitovathyvinkin rajattuja,jotenjostämä ei ole mahdollista,niinmainitkaasiitä. Toivoisin,ettäsaisinoppilaitoksiltanne seuraaviatietoja(parastaolisi,josnämätiedotolisivatlukuvuodelta 2015-2016).
 12. 12. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 12 Tarkastelu- kulma Aihe Oppija Opiskelijoidenperusjakautuminen(myöslinjoittaintms.) miehet/naiset Valmistumisaikojenperusjakautuminen(myöslinjoittaintms.) miehet/naiset Keskeyttäneidenperusjakautuminen(myöslinjoittaintms.) miehet/naiset Linjanvaihtajienperusjakautuminen(myöslinjoittaintms.) miehet/naiset Oppilaitostenvaihtajienperusjakautuminen(myöslinjoittaintms.) miehet/naiset Erilaisiintukiopetustoimiinosallistuvienperusjakautuminen (myöslinjoittain tms.) miehet/naiset Tuentarpeenjakautuminen(esimerkiksikuraattoriasiakkaat,erityisohjauksessa olevat– erotelkaamielekkäällätavalla) miehet/naiset f f f Mahdollisetsukupuolisenhäirinnäntapaukset (opiskelijat) miehet/naiset joson, mitenon puututtu? Opettajat ja ohjaajat Opettajienperusjakautuminen(myöslinjoittaintms.) miehet/naiset Opintojaohjaavientyöntekijöidenperusjakautuminen (myöslinjoittaintms.) miehet/naiset Vertaistutorienperusjakautuminen(myöslinjoittaintms.) miehet/naiset Onkooppilaitoksessajärjestettykoulutustasukupuolisentasa-arvon edistämiseksiopetuksessa? kyllä/ei joson, millaista Mahdollisetsukupuolisenhäirinnäntapaukset (opettajatjamuuhenkilöstö) miehet/naiset joson, mitenon puututtu?
 13. 13. POLUTTAMO – SUVAUS-lähtötilanneraportti 13 Oppilaitostaso Oppilaitoksenjohdon(m.l.hallintoelimet)jakautuminen johto– miehet/naiset hallintoelimet–miehet/naiset Projekti- jahanketoimintaanosallistuvienjakautuminen miehet/naiset Onkooppilaitoksessatasa-arvosuunnitelma? kyllä/ei joson, millointehtyjapäivitetty Oppilaitoksenmuutkäytännöt sukupuolisen tasa-arvonedistämiseksi joson, millaisia Oppilaitoksenerilaisetilmoitusmekanismitsukupuolisestahäirinnästä kyllä/ei joson, millaisia?

×