Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DigiKilta: Tietosuoja-asetus ja suostumuksenhallinta - Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

282 views

Published on

DigiKilta-hanke järjesti digitaalisia oppimisalustoja sekä oppimisanalytiikkaa käsittelevän tapahtuman Tampereella 19.9.2017.

https://digikilta.fi/2017/05/31/digikilta-tapaaminen-19-9-2017-alustat-analytiikka/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DigiKilta: Tietosuoja-asetus ja suostumuksenhallinta - Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö

 1. 1. Tietosuoja-asetus ja suostumuksenhallinta Digikilta-tapaaminen 19.9.2017: Alustat ja analytiikka
 2. 2. Taustaa • EU:n tietosuojauudistuksella viitataan – a) yleiseen tietosuoja-asetukseen sekä – b) direktiiviin lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen henkilötietojen suojaan • Tässä esityksessä keskitytään yleiseen tietosuoja-asetukseen • Tietosuoja-asetus korvaa direktiivin 95/46/EY (EU:n tietosuojadirektiivi) • Aiempi henkilötietodirektiivi (1995) koettu osittain vanhentuneeksi ja tarvetta ajantasaisemmalle tavoiteasetteluun jäsenvaltioiden tietosuojan toteuttamisessa. 2
 3. 3. Tällä hetkellä tiedossa • EU:n tietosuojauudistus tuli voimaan 24.5.2016, uudistuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018 • OM:n asettama Tatti-työryhmä asetettu 17.2.2016 – Mietintö julkaistu 21.6.2017 (OM:n Mietintöjä ja lausuntoja 35) • Muistion liitteenä HE EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi yleiseksi lainsäädännöksi – HE:ssä esitetään kumottavaksi • henkilötietolaki • laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta • asetus tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta – Muutoksia myös rikoslakiin ja sakon täytäntöönpanosta annettuun lakiin 3
 4. 4. Lapsia koskevaa pohdintaa • Perustuslain mukaan lapsia kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti • Alaikäisen lapsen itsemääräämisoikeus henkilötietoihinsa määräytyy yleisten ja erityisten alaikäisen lapsen itsemääräämisoikeutta määrittävien säännösten perusteella. • Lasten oikeuksien yleissopimuksen mukaisesti (myös EU:n perusoikeuskirjassa) lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä. • Lisäksi lapsen edun periaate kaikissa lasta koskevissa viranomaisten toimissa 4
 5. 5. Lapsia koskevaa kohta asetuksessa • Tietosuoja-asetuksen 8 artiklan (1. kohta) mukaan: – ”.. kun kyseessä on tietoyhteiskunnan palvelun tarjoaminen suoraan lapselle, lapsen henkilötietojen käsittely on lainmukaista, jos lapsi on vähintään 16- vuotias. Jos lapsi on alle 16 vuotta, tällainen käsittely on lainmukaista vain siinä tapauksessa ja siltä osin kuin lapsen vanhempainvastuunkantaja on antanut siihen suostumuksen tai valtuutuksen.” • ”Rekisterinpitäjän on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tarkistaakseen tällaisissa tapauksissa, että lapsen vanhempainvastuunkantaja on antanut suostumuksen tai valtuutuksen, käytettävissä oleva teknologia huomioon ottaen.” • ”Edellä oleva kohta 1 ei vaikuta jäsenvaltioiden yleiseen sopimusoikeutaan, kuten sääntöihin, jotka koskevat sopimuksen pätevyyttä, muodostamista tai vaikutuksia suhteessa lapseen” 5
 6. 6. Lapsia koskevaa kohta asetuksessa • Tatti-muistiossa ehdotetaan että – ”Ehdotetaan, että kansallisesti tullaan käyttämään 8 artiklan liikkumavaraa. Työryhmä ei ole tehnyt päätöstä ikärajasta. Mietinnössä lähtökohtana joko 13 tai 15 vuoden ikärajasta säätäminen” • Työryhmän toimikausi päättyy 16.2.2018, linjaukset tehty siihen mennessä. 6
 7. 7. Tiedon keräämisen perusteet Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laissa säädetty käsittelyn oikeusperuste (6. artikla) a) Rekisteröidyn suostumus, yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten b) ”Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä; c) ”Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi” d) ”Käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi e) ”Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi” f) ”Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi…” 7
 8. 8. Suostumusten edellytykset (7 artikla) Mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen a) ”…rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn…” b) ”…suostumuksen antamista koskeva pyyntö on esitettävä selvästi erillään muista asioista helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa selkeällä ja yksinkertaisella kielellä..” c) Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruuttamisen oltava yhtä helppoa kuin sen antaminen d) Suostumuksen vapaaehtoisuuden arviointi: onko palvelun tarjoamisenehdoksi asetettu suostumus sellaisten henkikötietojen käsittelyyn jotka eivät ole tarpeen kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten 8
 9. 9. Muut asiaan vaikuttavat - 14 artikla: Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä (koskeeko oppimisanalytiikkaa?) - 15 artikla: Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin - 17 artikla: Oikeus tulla unohdetuksi - 20 artikla: Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen - ”Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot…, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa” - 21 ja 22 artiklat: liittyen profilointiin 9
 10. 10. Perusopetus ja tietojen kerääminen - POL 4§ velvoittaa kuntaa järjestämään perusopetusta - Keskeisiä lasten tietoja käsitteleviä järjestelmiä ovat - Oppilashallintojärjestelmät (Primus/Wilma, Helmi) - Oppilashuollon järjestelmät - Digitaaliset oppimisympäristöt - Oppimisympäristöjä otetaan käyttöön sopimuspohjaisesti, opetuksenjärjestäjä rekisterinpitäjänä 10
 11. 11. Perusopetus ja tietojen kerääminen - Uutena pohdintana oppimisanalytiikan tiedot - Henkilötiedon käsite oppimisanalytiikassa - Oppimisanalytiikassa kerättävästä tiedosta ei vielä täysin yksityiskohtaista tietoa olemassa - Mitkä tiedot kerätään henkilötasolla, mitkä ovat opetuksen järjestämisen osalta välttämättömiä - Datan keruu, jonka perusteella palvelun tarjoaja kehittää oppimisympäristöä, onko opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä? - Mikä on sellaista dataa, jonka keräämiseen tarvitaan vanhempien suostumusta? 11
 12. 12. Suostumuksenhallinnan tasot CASE: Koski - Henkilötiedot kerätään lakiperustaisesti, palvelun suostumusten hallinnan palvelun kautta yksilö tai tätä edustava vanhempi voi antaa suostumuksia tiedon käyttöön. - Käyttökohteita mm. tutkimus tai parempien palveluiden tarjoaminen tiedon perusteella - Tällöin suostumusten hallinta koskee tiedon luovuttamista kolmansille osapuolille 12
 13. 13. Suostumuksenhallinnan tasot CASE: Ei-lakiperusteinen tiedonkeruu (kentällä spekuloitua) - Henkilötietoa halutaan kerätä esimerkiksi palvelun kehittämiseksi tai muuhun tarkoitukseen, joka ei perustu esimerkiksi opetuksen järjestämisen velvollisuuteen - Tällöin palvelua käyttöön otettaessa, palveluntarjoaja lähettää suostumuspyynnön tiedon omistajalle. - Tiedon omistaja hyväksyy tai hylkää suostumuspyynnön - Suostumuksen jälkeen yksilöllä pääsy kerättyyn tietoon ja oikeus luovuttaa kerätty tieto kolmansille osapuolille 13
 14. 14. Aiheeseen liittyvää lisämateriaalia tai toimintaa - Oppimisanalytiikan jaosto: - https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Analytiikkajaosto - MyData muutosvoimana: Julkishallinnon henkilötiedon ihmiskeskeisen hyödyntämisen mallit ja vaikutukset - Koski-hankkeessa suostumuksenhallinnan pilotointi - Alaikäisten kirjautumis- ja tunnistautumisratkaisujen palvelumuotoilu (MPASS ja Suomi.fi tunnistautuminen) 14

×