Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MeL: Management & eLearning

491 views

Published on

Recerca sobre el punt de confluència entre Management i eLearning

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MeL: Management & eLearning

  1. 1. MeL: Management & eLearningDra. Eva Rimbau Gilabert (coord.)Dr. Josep Mª Batalla BusquetsDra. Mª Jesús Martínez ArgüellesDra. Elisabet Ruiz Dotras eLC Update meeting 24/03/2011
  2. 2. Un grup en formació i creixement2010: REM – Research in Educational Management - 3 membres2011: MeL – Management & eLearning - 4 membres Recerca sobre el punt de confluència entre Management i eLearning• La docència del management en entorns virtuals Metodologies més adients per a la docència de matèries pròpies dels estudis en l’àmbit empresarial• El management de l’e-learning - Aspectes organitzatius en les institucions dedicades a la docència virtual, especialment universitats - L’e-learning en les empreses: determinants d’ús i condicionants de l’èxit eLC Update meeting 24/03/2011
  3. 3. Activitats 2011 en el marc de l’eLC • Reflexió estratègica: Missió i visió del grup. - Canvi de nom - Precisió de les línies de recerca - Incorporació d’un nou membre - Contacte amb investigadors de la UOC i universitats internacionals • Finalització de projectes: - L’organització d’activitats de tutoria en entorns virtuals • Desenvolupament de projectes: - Millora del feedback en el procés d’avaluació continuada: formats alternatius al feedback escrit - Millora de l’aprenentatge de continguts específics a través càpsules de video elaborades pels consultors: formats alternatius de video • Preparació de nous projectes: - Plantejament teòric sobre els factors organitzatius per a l’èxit del treball en equip de docents virtuals eLC Update meeting 24/03/2011
  4. 4. Resultats de les activitats 2011 - ResumPublicacions:• 1 Article en revista internacional• 2 Capítols de llibre• 5 Presentacions en congressos internacionalsProjectes:• 1 APLICA• 1 MQD Impacte social• Millora de la docència online en les matèries d’economia i empresa• Millora de la gestió d’universitats virtuals• Millora de la gestió de l’e-learning a les empreses eLC Update meeting 24/03/2011
  5. 5. Resultats de les activitats 2011 – Detall (1 de 2)Article en revista internacional:• "Developing models for online academic advising: functions, tools and organisation of the advising system in a virtual university". International Journal of Technology Enhanced Learning. Num. 2, Pag. 124-136Capítols de llibre:• Batalla, J., Martínez, M., Noguera, P., Pons, E. Evaluation of Multimedia Tools and E-feedback in Virtual Learning Environments. In: EDULEARN Proceedings. Pag. 6417-6425. ISBN. 978-84-615-0441-1• Batalla, J., Martínez, M., Noguera, P., Pons, E. Personalized e-feedback and ICT. In: Rospigliosi, A. Proceedings of 10th European Conference on e- learning. Academic Publishing Limited. Pag. 456-464. ISBN. 978-1-908272-23-2 eLC Update meeting 24/03/2011
  6. 6. Resultats de les activitats 2011 – Detall (2 de 2)Presentacions en congressos internacionals:• Managing matrixed, dispersed advisors in virtual universities. In: 4th World Summit on the Knowledge Society. Mikonos, Greece. 21 - 23 september• La coordinación de la actividad de tutoría en las universidades virtuales. El caso de la Universitat Oberta de Catalunya. In: VIII Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria. Universidad Europea de Madrid. Madrid, Spain, 11 - 12 july• Amb altres investigadors:Evaluation of multimedia tools and e-feedback in virtual learning environments. 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain. 4-6 July.• Batalla, J., Martínez, M., Noguera, P., Pons, E. Evaluation of Multimedia Tools and E- feedback in Virtual Learning Environments. In: International Conference on Education and New Learning Technologies - EDULEARN. International Association of Technology Education and Development. BARCELONA, 04 - 06 july• Martínez, M., Batalla, J., Noguera, P., Pons, E. Personalized e-feedback and ICT. In: 10th European Conference on e-learning. ACI. BRIGHTON, 10 - 11 november eLC Update meeting 24/03/2011

×