Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7. Presentació Edulab

932 views

Published on

Presentació del grup de recerca en Educació i TIC, Edul@b.
eLC Update Meeting.
eLearn Center. UOC.
24/3/2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

7. Presentació Edulab

 1. 1. [email_address] Grup de recerca en Educació i TIC Dra. Montse Guitert (IP) Dr. Albert Sangrà Dr. Marc Romero Dra. Nati Cabrera Dr. Marcelo Maina eLC Update meeting 24/03/2011 Dra. Maria Pérez-Mateo Lourdes Guàrdia Teresa Romeu Joseph Hopkins Pauline Ernest 2009-SGR591
 2. 2. Activitats i Resultats 2010 eLC Update meeting 24/03/2011
 3. 3. PROJECTES eLC Update meeting 24/03/2011 PROJECTE En curs Finalitzats <ul><ul><li>Nacionals </li></ul></ul>3 2 <ul><ul><li>Internacionals </li></ul></ul>4 1
 4. 4. <ul><li>Disseny d’un projecte paraigües d’I+D liderat pel grup: </li></ul><ul><li>“ Ecologías de aprendizaje a lo largo de la vida: contribuciones de las TIC al desarrollo profesional del profesorado” (ECO4LEARN). </li></ul><ul><li>Resultats: </li></ul><ul><li>Elaboració de la proposta, recerca en l’àmbit, identificació d’una temàtica inclusiva de les línies de recerca del grup, etc. </li></ul><ul><li>Una comunicació a congrés </li></ul>eLC Update meeting 24/03/2011 PROJECTES
 5. 5. eLC Update meeting 24/03/2011 TESIS DOCTORALS
 6. 6. DIFUSIÓ I PUBLICACIONS eLC Update meeting 24/03/2011 <ul><li>Publicats: </li></ul><ul><ul><li>Articles de revista: 7 </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítols de llibre/proceedings: 20 </li></ul></ul><ul><ul><li>Congressos: 27 </li></ul></ul><ul><li>En procés/acceptats: </li></ul><ul><ul><li>Monogràfic:1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Articles en revistes: 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Capítols de llibre: 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Congressos: 5 </li></ul></ul>
 7. 7. eLC Update meeting 24/03/2011 <ul><li>Estades de recerca i professors visitants </li></ul><ul><li>Direcció de treballs de recerca: 9 </li></ul><ul><li>Disseny i manteniment de la web del grup ( http://edulab.uoc.edu/ ) </li></ul><ul><li>Consolidació del grup </li></ul><ul><li>Participació en la comissió per preparar la jornada de tesis doctorals de l’eLC, gener de 2010. </li></ul><ul><li>Participació en el grup de treball del nou doctorat en elearning de l’eLC </li></ul><ul><li>Premis i reconeixements: 2 </li></ul><ul><li>Participació en comités científics de congressos i revistes: 6 </li></ul>ALTRES
 8. 8. PROJECTES eLC Update meeting 24/03/2011 PROJECTE ESTAT RESULTAT <ul><ul><li>Red temática de aprendizaje colaborativo virtual (programa AACC). </li></ul></ul>EP - Elaboració monogràfic sobre el factor temps - Experiència de col·laboració virtual mitjançant xarxes socials - Posada en marxa d’una plataforma de treball compartit <ul><ul><li>CONCEDE: CONtent Creation Excellence through Dialogue in Education (EU). </li></ul></ul>EP - 1 Publicació (en revisió) - 4 Reunions de coordinació - Informe sobre l’estat de l’art en UGC, criteris qualitat… <ul><ul><li>Digital Learners in Higher Education (Canada) </li></ul></ul>EP - 2 Comunicacions a congressos - 1 Publicació (en revisió)
 9. 9. PROJECTES eLC Update meeting 24/03/2011 PROJECTE ESTAT RESULTAT <ul><ul><li>DOTS: Developing Online Teaching Skills (EU) </li></ul></ul>EP Workshop <ul><ul><li>Políticas y prácticas en torno a las TIC en la enseñanza obligatoria: implementaciones para la enseñanza y la mejora (CICYT) </li></ul></ul>T 1 libre 2 capítol IP 2 comunicacions a congresos 1 jornada de difusió
 10. 10. PROJECTES eLC Update meeting 24/03/2011 PROJECTE ESTAT RESULTAT <ul><ul><li>Testing an Open Education Resource Framework for Europe </li></ul></ul>EP - 1 Kick-off meeting <ul><ul><li>Competencias para la docencia en línea: evaluación de la oferta formativa para profesorado universitario en el marco del EEES </li></ul></ul>EP - 1 reunió a Barcelona <ul><ul><li>Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario </li></ul></ul>EP <ul><li>Diverses reunions de coordinació </li></ul><ul><li>Aplicació d’un qüestionari a la totalitat de professorat de les universitats catalanes </li></ul>
 11. 11. PROJECTES eLC Update meeting 24/03/2011 PROJECTE ESTAT RESULTAT <ul><ul><li>Evaluación de competencias de los estudiantes universitarios ante el reto del EEES: descripción del escenario actual, análisis de buenas prácticas y propuestas de transferencia a diferentes entorno (CICYT) </li></ul></ul>T 2 articles a revistes 1 article en curs 2 comunicacions en congressos internacionals <ul><ul><li>Tutor Training Project (UKOU) </li></ul></ul>T Reunions Publicacions en curs
 12. 12. TESIS DOCTORALS eLC Update meeting 24/03/2011 TESI ESTAT RESULTAT <ul><ul><li>“ La dimensión social en el proceso de aprendizaje colaborativo virtual: el caso de la UOC”, juliol de 2010, a càrrec de Maria Pérez – Mateo. Dirigida per la Dra. Montse Guitert. </li></ul></ul>LL - 2 articles (en elaboració; un per revista d’impacte; un altre factor temps). <ul><ul><li>“ La ingeniería pedagógica como método para el diseño de aprendizaje basado en los estándares internacionales: el método de ingeniería pedagógica de sistemas de aprendizaje (MISA) y el estándar IMS-LD”, desembre de 2010, a càrrec de Marcelo Maina. Dirigida per la Dra. Olga Mariño (Téléuniversité du Québec). </li></ul></ul>LL -Articles en procés
 13. 13. TESIS DOCTORALS eLC Update meeting 24/03/2011 TESI ESTAT RESULTAT <ul><ul><li>“ El disseny tecno-pedagògic de l’ePortfolio per a contextos virtuals d’ensenyament-aprenentatge en l’educació superior, des d’una visió evolutiva dels models d’educació a distància”, a càrred de Lourdes Guàrdia. Dirigida per la Dra. Elena Barberà (UOC) i el Dr. Tony Bates (UBC, Canadá). </li></ul></ul>EP Publicacions en procés <ul><ul><li>“ Language learner interaction in a synchronous audiographic conferencing environment”, a càrrec de Joseph Hopkins. Dirigida per la Dra. Montse Guitert i la Dra. Regine Hampel (UK OU). </li></ul></ul>EP Publicacions en procés <ul><ul><li>La col·laboració en xarxa del professorat universitari: escenari per a la innovació docent i el desenvolupament professional. El cas d'un equip docent virtual de la UOC”, a càrrec de Teresa Romeu. Dirigida per la Dra. Montse Guitert. </li></ul></ul>EP Publicacions en procés
 14. 14. TESIS DOCTORALS eLC Update meeting 24/03/2011 TESI ESTAT RESULTAT “ Canvis en la metodologia i l’organització educativa lligats a la integració de les TIC a l’aula: el cas de les Escoles Pies de Catalunya”, a càrrec de Neus Ferran Biera. Dirigida pel Dr. Albert Sangrà i el Dr. Marc Romero. EP Projecte de tesi
 15. 15. Estades de recerca i visitants acollits per l’Edul@b eLC Update meeting 24/03/2011 ALTRES RECERCAIRE RESULTAT <ul><ul><li>Pre-doctoral (6 mesos), The Open University (UK), Joseph Hopkins sota la direcció de la Dra. Regina Hampel. </li></ul></ul>Informe de recerca <ul><ul><li>Visiting scholar (1 mes), Korean National Open University (Seoul, Corea del Sud), Institute of Distance Education, Albert Sangrà. </li></ul></ul>Informe de recerca <ul><ul><li>Dra. Lalita Rajasingham, School of Communication, Victoria University of Wellington, New Zealand. eLearn Center Fellowship (2 mesos 2009; 2 mesos 2010). </li></ul></ul>Informe de recerca <ul><ul><li>Héctor Rodríguez (Universidad de Santiago de Compostela) </li></ul></ul>Informe de recerca
 16. 16. eLC Update meeting 24/03/2011 <ul><li>Direcció de treballs de recerca, entre d’altres: </li></ul><ul><li>“ Projecte pilot Educat 1X1: Anàlisi dels processos i dinàmiques d’ensenyament i aprenentatge. Percepcions d’alumnes i professors sobre el projecte”, a càrrec d’Alba Figueras Batet. Dirigit per Montse Guitert . </li></ul><ul><li>“ El treball col·laboratiu en entorns virtuals com a facilitador del procés d’aprenentatge de llengües estrangeres”, a càrrec de Sílvia Font Borràs. Dirigit per Montse Guitert . </li></ul><ul><li>“ Disseny i aplicació d’un instrument d’avaluació de la funció del consultor en el Màster Universitari en Educació i TIC (e-learning) de la UOC”, a càrrec de Francesc Llorens Cerdà. Dirigit per Lourdes Guàrdia . </li></ul><ul><li>“ Formació en TIC dels professors que utilitzen Campus Extens 70/30 en els estudis de grau que s’imparteixen en la Universitat de les Illes Balears”, a càrrec de Gabriel Horrach Sastre. Dirigit per Albert Sangrà . </li></ul><ul><li>“ Competencias del docente para la formación en línea”, a càrrec de Nancy Edith Ramos Soriano. Dirigit per Albert Sangrà . </li></ul><ul><li>“ Características del alumno que estudia Bachillerato en el Institut Obert de Catalunya (IOC)”, a càrrec de Ricardo Calvo Bellido. Dirigit per Marc Romero . </li></ul><ul><li>“ Anàlisis del uso de la plataforma virtual SUMA (Servicios de la Universidad de Murcia Abierta) por los alumnos de Veterinaria de la Universidad de Murcia”, a càrrec de Josefa Madrid Sánchez. Dirigit per Marc Romero . </li></ul><ul><li>“ Uso y percepción de Internet con finalidades académicas. Estudio de caso UNIVAS Virtual”, a càrrec de Maria del Carmen Sánchez Luque. Dirigit per Marcelo Maina . </li></ul><ul><li>“ Caracterización de modelos pedagógicos para la formación e-learning en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales”, a càrrec de Catherine Esteban Ojeda. Dirigit per Marcelo Maina. </li></ul>ALTRES
 17. 17. eLC Update meeting 24/03/2011 <ul><li>Disseny i manteniment de la web del grup ( http://edulab.uoc.edu/ ) </li></ul><ul><li>Consolidació del grup: </li></ul><ul><ul><li>Ampliació de l’Edul@b: incorporació de 4 nous membres (doctorands). </li></ul></ul><ul><ul><li>Sessions de formació en eines. </li></ul></ul><ul><li>Participació en la comissió per preparar la jornada de tesis doctorals de l’eLC, gener de 2010 (Joseph Hopkins). </li></ul><ul><li>Participació en el grup de treball del nou doctorat en elearning de l’eLC (Montse Guitert, Albert Sangrà i Nati Cabrera). </li></ul><ul><li>Premis i reconeixements: 2 </li></ul><ul><li>Participació en comités científics de congressos i revistes: 6 </li></ul>ALTRES

×