Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5 edonline

479 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

5 edonline

  1. 1. Edonline Research Group( http://edon.wordpress.com/ )Anna Espasa,Teresa Guasch,Ibis M. ÁlvarezLuciana Cafesse (PhD Student)Ana Rodera (Research Assistant) eLC Update meeting 06/03/2012
  2. 2. Activitats 2011 en el marc de l’eLC• Direcció i participació en projectesI+D (2011-2013): E-feedback in Collaborative Writing processes: development of teaching and learning competencies in online environments (Feed2learn). Ministerio de Ciencia e Innovación. Dirección General de Investigación y gestión del plan Nacional I+D+ I. Subdirección general de proyectos de investigación. EDU2010-19407. Abstract_Feed2LearnProjecte Europeu (2011-2014): eLene2Learn. Exploring and promoting the contribution of ICT and digital media to the development of learning to learn competencies in lifelong learning. LLP transversal programme. European Comission (519212-LLP-2011_IT_KA3_KA3NW eLC Update meeting 06/03/2012
  3. 3. Activitats 2011 en el marc de l’eLC• Sol·licitud de finançament-RecercaixaL’e-feedback en un entorn virtual d’aprenentatge. Desenvolupament d’una eina de feedback formatiu que contribueixi a disminuir l’abandonament i a millorar l’aprenentatgeNo concedit-Short Term Scientific Mission. Visit Professor Luuk van Waes. University of Antwerp from 5 -18 March 2012. COST-STSM-IS0703-9374: Implementation of Inputlog for the analysis of students’ cognitive performance in feedback processes.Concedit-Projecte Aplica 2011Edu-Help: L’autoregulació de l’aprenentatge en assignatures tècniques a través de l’e-feedbackNo concedit- Estada de recerca.Programa de estancias de movilidad en el extranjero "José Castillejo”.Ministerio de Ciencia e Innovación JC2010-0078. Projecte. Ayudas educativas en los procesos de escritura en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje: Análisis de los modelos de e-feedback en la Open University of the Netherlands.Concedit eLC Update meeting 06/03/2012
  4. 4. Activitats 2011 en el marc de l’eLC• Organització de simposiums, tallers.-SIG Writing de l’EARLI (organització d’un Simposi): The role of formative feedback in collaborative writing in online learning environments or computer supported environments• Formació de formadors-Curs per consultors (2 Edició): Feedback formatiu: reptes i oportunitats per contribuir a l’aprenentatge.• Direcció de tesis, tribunals de tesi, TFMs i pràcticum.-Direcció 2 tesis (en curs); Supervisió de TFM (6)-Supervisió pràcticum psicopedagogia (1)• Assistència a cursos:-Summer School –Writing Process Research: Keystroke logging and Eye tracking. University of Antwerp (Belgium) (Teresa Guasch)-Workshop: What is a case: Case Studies & Social Science Research. (Anna Espasa) eLC Update meeting 06/03/2012
  5. 5. Resultats de les activitats 2011• Presentacions a congressosContribucions al congrés EARLI 2011 (veure web del grup de recerca)• Conferències/Presentacions relacionades amb la recerca-Guasch, T., Espasa, A., Alvarez, I., & Kirschner, P. A. (2011, 31 May). How does feedback and peer feedback affect collaborative writing in a virtual learning environment? Presentation at a Learning & Cognition meeting, Open Universiteit in the Netherlands, Heerlen, The Netherlands.-Guasch, T; Bautista, G. (2011). Training new teachers for Secondary Education: trying out changes and improvements. VIII International Seminar “Teacher Training: Reconsidering Teachers’ Roles”. UNESCO Chair in e-Learning. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona, October 2011.-Espasa, A. (2011, 5 May). El feedback amb funció formativa: El cas de l’assignatura Estadística Aplicada. Jornada sobre Avaluació: ´La retroacció com a element clau per a l’avaluació continuada). Organitzat per l’ICE-Universitat de Barcelona. eLC Update meeting 06/03/2012
  6. 6. Resultats de les activitats 2011•PublicacionsGuasch, T., Espasa, A., Alvarez, I. & Kirschner, P. (submitted). Effects ofTeacher and Peer Feedback on Collaborative Writing in an Online LearningEnvironment.Espasa, A. & Barberà, E. (2011). Regulative feedback in an online environmentin Higher Education: Student’s perception and design considerations. In MagnusE. Pulsen (Ed). Higher Education: Teaching, Internacionalitzation and StudentIssues. New York: Nova Science Publishers, 157-177Alvarez, I., Espasa, A. & Guasch, T. (2011). The value of feedback in improvingcollaborative writing assignments in an online learning environment. Studies inHigher Education, DOI: 10.1080/10494820.2010.531026 eLC Update meeting 06/03/2012
  7. 7. Impacte social de la recerca Mitjançant accions de formació: •Dirigides als professionals que vulguin reflexionar i integrar accions de retroalimentació en la seva pràctica professional (més enllà de l’àmbit educatiu). •Dirigides a professionals de l’educació de Secundària i de la Universitat sobre com utilitzar les xarxes socials per aprendre en la transició de la Secundària a la Universitat eLC Update meeting 06/03/2012

×