Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Qlik for the Enterprise

228 views

Published on

Vuoden kolmas tapahtuma sarjassa Business Insight pidettiin 26.5.2016. Agendalla oli Business Intelligense ja Tiedolla johtaminen Enterprise -ympäristöissä. Miten tuetaan kaikkien yksittäisten käyttäjien tarpeita tehdä parempia päätöksiä, nojautuen yhteiseen ja hallittuun tiedolla johtamisen ratkaisuun?

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Qlik for the Enterprise

 1. 1. QLIK FOR THE ENTERPRISE 26.5.2016
 2. 2. Päivän ohjelma 8:00 - 8:30 Aamupala ja aamukahvia 8:30 - 8:45 Tervetulosanat ja tiedolla johtaminen Tuukka Sarkki, Manager, eCraft Referre 8:45 - 9:15 Customer Case: LähiTapiola – hallittua tiedolla johtamista Qlikillä Arto Nimander, Partner & Teemu Virtanen, Business Intelligence Consultant, eCraft Referre 9:15 - 10:15 Q&A - Suurten Qlik ympäristöjen hallinta Pasi Niskanen, Consulting Manager, QlikTech Finland 10:15 - 10:25 Kahvitauko 10:25 - 11:00 Qlik platformin koko hyödyt käyttöön Tuukka Sarkki, Manager, eCraft Referre 11:00 - 12:00 Lounas, Kämp Brasserie
 3. 3. BI ja Tiedolla Johtaminen Enterprise -ympäristöissä Tiedolla johtamiseen Enterprise – ympäristöissä liittyy monia haasteita jotka eivät ole riippuvaisia valitusta teknologiasta: - Kyvykkyys reagoida nopeasti muuttuviin ja lisääntyviin liiketoiminnan vaatimuksiin tinkimättä hallittavuudesta - Skaalautuminen uusiin käyttötilanteisiin tiedolla johtamisen ratkaisujen levitessä läpi organisaation, samalla kuitenkin varmistaen yhtenäisen ratkaisuarkkitehtuurin - Jalkauttaminen koko organisaatioon ja käyttäjäryhmien aktivoiminen käyttämään ratkaisua - Itsepalveluanalytiikan mahdollistaminen perustuen kuitenkin yhteiseen mittaristoon, ja varmistaen että kaikki kehityksen lopputulokset ovat uudelleenkäytettävissä ja tarvittaessa muille jaeltavissa Tiivistettynä: Miten tuetaan kaikkien yksittäisten käyttäjien tarpeita tehdä parempia päätöksiä, nojautuen yhteiseen ja hallittuun tiedolla johtamisen ratkaisuun?
 4. 4. Qlik Enterprise -ympäristöissä Qlik-ratkaisut on helppo ottaa käyttöön ja yksittäiset käyttäjät voivat ladata itselleen desktop-version ilmaiseksi, mikä on johtanut käytännössä siihen että varsinkin suurissa organisaatioissa on paljon yksittäisiä Qlik –käyttäjiä jotka kehittävät ratkaisuja yksin ja omiin tarpeisiinsa. Tämä on myös johtanut siihen että IT-osastojen näkökulmasta Qlik edustaa ei-toivottua anarkistista ja hallitsematonta mallia. Usein Qlik –ratkaisuja pidetään myös liian kevyinä laajamittaiseen BI- käyttöön. Qlik-ratkaisuja voidaan kuitenkin rakentaa myös hallitusti ja laajassa mittakaavassa, ja oikein implementoituna Qlik soveltuu erinomaisesti suurenkin organisaation BI-työkaluksi.
 5. 5. Hallitun Tiedolla Johtamisen osa-alueet 5 Data Organi- soituminen ja prosessi Johdon tahtotila ja tarve Yhteinen näkemys ja tahtotila Lähdedata Datasiilot Datan käsittely Kehittäminen Omistaminen Tuotannointi Kokonaisnäkemys Tarvemääritys Mittaristo
 6. 6. QLIKVIEW -YMPÄRISTÖN HALLINTA JA RESURSSITARPEEN MONITOROINTI Case LähiTapiola eCraft Referre 26.5.2016
 7. 7. QLIKVIEW johdon raportoinnissa Mistä on kyse? – Liiketoiminnan tuloksellisuuden parantamiseen tarvittavan tiedon jakaminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan: • Johdolle, esimiehille • Suoraan tekijöille (esim. myyjät) 7 powerpoint Vai
 8. 8. Tavoitetila • Yhteinen, yhtenäinen, käyttäjäystävällinen, selkeä, luotettava ja avoin sisäisen raportoinnin kokonaisuus • Assosiatiivinen raportoinnin käyttö- ja hyödyntämistapa. Uusien havaintojen löytämistä alkuperäisen tietotarpeen lisäksi. • Miten sisäisen raportoinnin vaatimuksiin on LähiTapiolassa vastattu ja mitä mahdollisuuksia Qlikview tarjoaa… 8
 9. 9. QLIK johdon raportoinnissa 9 Yhteen kokonaisuuteen saadaan koottua keskeiset mittarit sekä aika- ja tavoitevertailut • Raportit on jaettu usealle välilehdelle eri aiheiden mukaan. Välilehdiltä löytyy mittaristot liiketoiminnoittain • Mukana on liiketoimintokohtaisesti tärkeimmät osa-alueet • Raporttiin voi tehdä nopeasti rajauksia valikkojen kautta. • Useimmissa raporteissa voit myös valita haluatko katsella raporttia kuvina vai taulukkona
 10. 10. QLIK johdon raportoinnissa 10 Operatiivinen seuranta: Palvelutason seurannan mittareiden kokoaminen yhteen sovellukseen • Mahdollisuus saada heti yleiskuva palvelutason tilanteesta keskeisillä mittareilla ja kuvaajilla. • Tietolähteitä on useita ja perinteisellä raportoinnilla hankalasti yhdistettävissä
 11. 11. Paljon tietolähteitä, eri organisaatiotasot • Kolmitasoinen (nelitasoinen) QlikView arkkitehtuuri • Datan jäljitettävyys • Virheiden ja muutosten tunnistaminen • Yhteiskäyttöiset osat • QlikView Deployment Framework • Vakioitu rakenne ja resurssien uudelleen käytettävyys • Tehokkaampi kehitys ja ympäristön hallinta • Latausten optimointi • Laajat aineistojulkaisut • Testauksen ja korjausten julkaisun nopeuttaminen 11
 12. 12. ETL esimerkki 12 Webropol Webropol Ms CRM Ms CRM NAV NAV SAP SAP Customer Feedback InvoicingCRM Databases excels Extractors Transformators Data marts Frontends Data mart 2 General Ledger App 2 Users Y App 2 Users X Application 1 Data mart 1
 13. 13. QLIK johdon raportoinnissa • Avoimuus • Kehittämisen lähtökohta on, että kaikilla on helppo pääsy työssään tarvitsemaansa tietoon ilman välikäsiä • Qlikin avulla raportit on jaettavissa tarvittaessa milloin, mistä ja millä välineellä vain • Helppokäyttöisyys • Yhdessä käyttäjien kanssa toteutettu raportointisovellus saadaan heti laajaan hyötykäyttöön • Käyttäjiä kuulematta tehty, liian monimutkainen ratkaisu, vaatii paljon kouluttamista ja jää lopulta vain muutamien raporttiammattilaisten käyttöön 13
 14. 14. Avoimuus ja helppokäyttöisyys • Yhteinen template • Sovellukset toimivat samalla logiikalla • Navigointi, valintojen tekeminen, porautuminen ja esitystavat samalla tavalla eri sovelluksilla • Hallittu julkaisuprosessi • Laatuportit, dokumentointi • Sovellusten katselmoinnilla varmistetaan yhteisesti sovittujen periaatteiden noudattaminen • Käytettävyys • Sovellusten optimointi • Kuormitustestaukset 14
 15. 15. eCraft QA - Sovelluskehityksen hallinta ja tuotannointi 15 eCraftin AMS tukee monitoimittajamallia, jossa Qlik kehitystä voi tehdä eCraft, asiakas, tai kolmas osapuoli. eCraft vastaa tuotannointiprosessista, varmistaen laatuporteilla että tuotantoon päätyvät sovellukset vastaavat tuotannointikriteeristöä. eCraft kehittäjät Asiakkaan kehittäjät 3. Osapuolen kehittäjät eCraftin hallinnoima QA-prosessi Laatuportti 1 Etenemisen edellytykset: 1. Kohderyhmä 2. Käyttötarkoitus 3. Business case 4. Minkä kokonaisuuden osa Sandbox Laatuportti 2 etenemisen edellytykset: 1. Käsitteet 2. Määrittelyt mittariston laskentasäännöille 3. Määrittelyt tarvittaville tiedoille 4. Käyttöliittymä Laatuportti 3 etenemisen edellytykset: 1. Best Practices 2. Template 3. Documentointi 4. Käyttöikeudet (Autentikointi ja authorisointi)  eCraft ART käytössä Tuotanto QDF:n käyttö pakollinen kaikille, varmistaa yhdenmukaisen toteutuksen Määrittely ja protot Tiedon jakaminen
 16. 16. AMS ART – Qlik Sovellusten arviointi- ja dokumentointityökalu 16 - QlikView –sovellusten tuotannointivalmiuden varmistaminen ja hallinnointi - Kehitysperiaatteiden ja parhaiden käytäntöjen käytön varmistaminen monitoimijaympäristöissä - Kokonaiskuva asiakasympäristön ratkaisuarkkitehtuurista - Potentiaalisten riskien havainnollistaminen ja tunnistaminen - AMS –tiimin ylläpitotyön tehostaminen - Sovellusten jatkokehityksen tehostaminen ART ART Database Arviointi- lomake QlikView RaportitHallinnointi- näkymä Dokumentointipohjat Asiakaskohtaiset Dokumentointipohjat
 17. 17. QLIK johdon raportoinnissa • Visualisointi • BI-välineiden yksi parhaita puolia on automatisoitu visuaalinen raportointi. Asioiden nopeassa havainnollistamisessa visualisointi on yleensä paras tapa • Mieti mitä haluat viestiä visuaalisella raportilla. Esim. skaalauksilla voi tuottaa monenlaista viestiä • Toteuttamisen nopeus • BI-työkalujen avulla raportointi saadaan nopeasti käyttöön • Kun on olemassa hyvin määritelty sisältö, kohderyhmän tarpeet ja tietoaineisto, niin itse raporttisovelluksen toteutus kestää yleensä noin 1-2 viikkoa 17
 18. 18. QLIK johdon raportoinnissa • Yhtenäisyys • BI-työkalujen avulla raportointiin saadaan käyttäjäystävällistä yhtenäisyyttä. Yhtenäisyys vaatii hyvin tehtyjä standardeja sekä kurinalaista hallinnointia • Hallitsematon raportointiympäristö tuottaa tekijöidensä näköisiä osakokonaisuuksia omiin tarpeisiinsa, powerpointien lähdemateriaalia • Käyttäjätuki • BI-työkalujen ympärille kannattaa koota käyttäjätuki henkilöistä, jotka hallitsevat tekniikan lisäksi myös sisällön • Raportointisovellusten omaksuminen, käyttäminen ja sisällön tulkinta ei ole laajoille käyttäjäjoukoille yksiselitteistä 18
 19. 19. Kehityksen nopeus, raportoinnin yhtenäisyys • Raportointitarpeen ilmoittaminen työtilassa • Vakioitu lomake, joka ohjaa käyttäjää antamaan olennaiset tiedot • Riittävän yksinkertainen • Kehityksen koordinointi • Sovellusten määrittely • Kehittäjän aktiivinen osallistuminen riittävän aikaisessa vaiheessa • Datalähteiden ja datan tunteminen ja valmistelu • Pienkehitys ylläpidon toimesta • Selvät virheet • Testauksen ja korjausten julkaisun nopeuttaminen • Raporttiklinikat • Yleinen QV käyttö • Sovelluksen erityispiirteet ja datan ymmärtäminen (pääkäyttäjä) 19
 20. 20. Organisointi • BI:n ja raportoinnin ohjausryhmä ohjaamaan kokonaisuutta ja tekemään liiketoiminnalliset päätökset • Päivittäisen kehitystyön koordinointi ja ohjaus yhdessä toimittajan kanssa • Priorisointi • Tarvittavat resurssit • Määrittely - kehitys – katselmoinnit – testaus – tuotantoon siirto 20
 21. 21. Organisointi • Omistajat • Liiketoiminnan omistajuus • Pääkäyttäjät • Datan ymmärtäminen, mittarit • Kehittäjät • Sovellusarkkitehtuuri • Parhaat käytännöt, haastaminen, uudet ideat • Ylläpito • Ympäristön ylläpito, päivitykset • Ennakoiva kunnossapito 21
 22. 22. eCraft AMS palveluperiaatteet 22 eCraft AMS QlikView sekä Qlik Sense tuotteille on vakioitu palvelumalli sisältäen työkaluja ja prosesseja, joilla varmistetaan pienemmät elinkaaren aikaiset kustannukset sekä jatkuva tuki liiketoiminnalle AMS • Kattaa kaikki osa-alueet liiketoimintatiedon hyödyntämisessä hallinnasta tekniseen tukeen • Skaalautuu helposti vastaamaan asiakkaan organisaation kykyä hyödyntää liiketoimintatietoa, resurssitarpeita sekä BI strategiaa • Yhdistää saumattomasti alan standardit, parhaat käytännöt sekä olemassa olevat palvelut asiakkaan ympäristöön (esimerkiksi QDF) • Hyödyntää eCraftin erityistyökaluja (Application Review Tool [ART], Health Check, Konehuone) ratkaisujen optimoimiseksi sekä prosessien automatisoimiseksi Qlik ympäristöissä 1 – Palvelun aloitus 2 – Palvelun toiminta 3 – Palvelun hallittavuus
 23. 23. eCraft Konehuone Ratkaisu arkkitehtuuri 23 Palvelin Käyttöjärjestelmä Qlik alusta Resurssit Resurssien valvonta Resurssien käyttö Qlik lokitiedostot Aineisto resurssien käytöstä Konehuone QV sovellus analysointiin eCraft Konehuone qvd generaattori Päätösten mukaiset toimenpiteet Päätökset perustuen analyysiin
 24. 24. Konehuone mahdollistaa 24 • Palvelimien resurssien käytön kehittymisen ja poikkeamien tunnistamisen • Resurssien mitoittaminen (tulevan tarpeen ennakoiminen) • Raskaiden, resursseja varaavien latausten ja pullonkaulojen tunnistamisen • Ajallisten ruuhkahuippujen tunnistaminen, tehtävien ajastaminen tasaisemmin resurssien takaamiseksi • Raskaiden, monimutkaisten ja paljon käytettyjen sovellusten tunnistaminen • Sovellusten käyttö ja kompleksisuus • Sovellusten optimointitarpeen selvittäminen Vakaampi Qlik ympäristö
 25. 25. QLIK –YMPÄRISTÖN KAIKKI HYÖDYT KÄYTTÖÖN
 26. 26. Qlik –platformin hyödyt käyttöön 26 Massajulkaisu ja jakelu Upottaminen muihin järjestelmiin Näyttävät visualisoinnit Avoimen datan hyödyntäminen
 27. 27. Nprinting jakelu sidosryhmille - esimerkki 27 ETL ja tiedon yhtenäistäminen Työntekijät: Intranet Johto ja päälliköt: Qlik Sense Asiakkaat / sidosryhmät: Extranet ja Email (PDF)
 28. 28. Mashup – Analytiikan upottaminen muihin järjestelmiin 28 Qlik Sense generoi kaikista raporteista automaattisesti objekteja joita voidaan upottaa käytännössä mille tahansa web-sivuille.
 29. 29. Mashup – Näyttävät visualisoinnit 29
 30. 30. Avoimen datan hyödyntäminen 30 Sisäiset järjestelmät ERP CRM EDW Ulkoiset avoimet datalähteet: Väestödata Säädata Tilastoaineistot

×