Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imatfixa

792 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Imatfixa

 1. 1. Els audiovisuals a l’Educació InfantilImatge fixa 29
 2. 2. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Mirem i analitzem una imatgeEdats: De 3 a 5 anys. Projector de diapositives; pantalla; diapositives de paisat- ges, persones, objectes, accions... imatges d’un conte cone-Durada aproximada: 30 minuts. gut, imatges pròpies d’una sortida o excursió feta amb el grup, d’una festa celebrada a l’escola.Agrupament(s) de l’alumnat:Grup-classe (25 alumnes) o tallers interclasse (16-18 alum- Espai:nes). Dins l’aula habitual. Situar els alumnes en semicercle deMaterial: manera que tots i totes puguin veure la imatge frontalment. Normalment col·loquem la imatge a la pissarra, ja que és elCartells amb imatges prou significatives per als infants: lloc més visible de l’aula. O, si és una diapositiva, la pro-pòsters d’animals, parcs infantils, parc zoològic... jectem.Material didàctic del mercat: murals de diferents editorials.Presentació de l’activitat Analitzar imatges mitjançant cartells, murals... diapositives. Veure diverses parts de la imatge, enquadrar parts de la imatge, descriure la imatge sencera, descriure’n un fragment, posar títol a la imatge...(es el joc del “veig, veig”...). Trobar les diferències entre dues imatges aparentment iguals. 30
 3. 3. Els audiovisuals a l’Educació InfantilDescripció detallada de l’activitatAbans És convenient anticipar l’activitat als alumnes. Podem explicar als infants que jugarem a descobrir algunes parts de la imatge que potser ells no veuen o que no s’hi han fixat prou bé.Durant L’adult demana als alumnes que descobreixin un personatge que està descrivint, per exemple: un senyor que porta un barret al cap i està mirant un gos. Els infants de seguida es fixen en el detall descrit i indiquen on l’han trobat. Continuar fent-ho amb diferents objectes, 4 o 5 més. Demanem als alumnes que ens diguin coses d’un color determinat, coses que es veuen de lluny, de prop, les que estan darrere un altre objecte, les que no es veuen senceres... Descriure la imatge sencera: si representa una acció, explicar quina és. Si és un paisat- ge, descriure’l. Si és un anunci, explicar què volen anunciar... Descriure una part de la imatge amb el màxim de detalls, però sense dir què és i els alumnes endevinaran què estem descrivint. Si és una diapositiva, sense tenir la imatge projectada, recordar detalls que hem vist i situar-los a la pantalla en blanc. Ara ho fa un alumne: ell o ella descriuen una persona o objecte i els companys i compa- nyes endevinen el personatge o l’objecte i el situen a la làmina o a la diapositiva.Després Buscar un títol adient per a la imatge que estem veient i hem analitzat. Fer un dibuix de la imatge que acabem d’analitzar i comentar.Altres possibilitats Fer el joc de buscar les diferències entre dues imatges molt semblants però que in- clouen 4, 5, 6 o 8 errors, d’acord amb l’edat dels infants i la capacitat d’observació de cada nen o nena, o bé la dificultat de la imatge. 31
 4. 4. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Qui és de veritat? Què és de veritat?Edats: 4 i 5 anys. fotografies de paisatges, d’arbres, de cases...; fotografies d’objectes de l’aula i els mateixos objectes.Durada aproximada: 30 minuts. Espai:Agrupament(s) de l’alumnat: Durant la primera estona serem a la classe, per treballarGrup-classe, tallers interclasse. amb el material de les fotografies i els miralls, asseguts en forma de rotllana. Després farem l’activitat fora de la classe,Material: en un espai obert a l’exterior en què hi hagi força sol i paretsMirall gran en què els infants es puguin veure sencers; o terra clar, per poder projectar-hi les ombres.Presentació de l’activitat En aquesta activitat compararem imatges d’objectes i de persones amb els objectes i persones reals, per establir-ne diferències. Durant l’activitat els infants aniran copsant la diferencia entre la representació d’un objecte en una fotografia, una revista, un mirall... i la seva realitat, i anomenaran els diversos atributs: grandària, posició, color, volum, olor, tacte...Descripció detallada de l’activitatAbans Explicarem als nens i les nenes del grup les activitats que farem durant la sessió: — Mirar diferents objectes i comparar-los amb les seves imatges, mirar-nos al mirall. — Sortir al pati per anar a descobrir les nostres ombres i les ombres que podem fer amb objectes. — És important anticipar el que pretenem fer perquè els infants puguin arribar a treure el màxim de profit de l’activitat.DurantPrimera part Col·loquem diversos objectes al mig de la rotllana, de manera que tots els nens i nenes puguin veure’ls (got, llapis, joguines... els que hem preparat).Foto Mirall Ombra 32
 5. 5. Els audiovisuals a l’Educació Infantil Col·loquem les imatges dels objectes anteriors i demanem als infants que facin l’associ- ació de cada imatge amb el seu objecte. En aquest moment començarem a demanar si veuen diferències entre els objectes i les seves imatges. Algunes vegades fan referència als colors, a petites taques de la impres- sió de les imatges, a les posicions... Aquests comentaris els podem anar recollint, però convé anar conduint la conversa perquè es reti compte de la diferència que hi ha entre la grandària real de l’objecte i la de la seva imatge. Per exemple: ensenyem una imatge d’un sabó per rentar-se les mans i preguntem als nens per a què serveix. Tos diuen que per rentar-se les mans. Els fem una segona pregunta: ens podem rentar les mans amb aquest sabó? Tot seguit demanem a un infant que vagi a rentar-se les mans amb aquell sabó de la imatge. Evidentment respondran que allò és una fotografia i no la realitat! A partir d’aquí ja poden començar adonar-se que la imatge no té volum i els objecte sí que en tenen.Segona part Tot seguit retirarem els objectes i afegirem a la rotllana noves imatges, que no podran comparar amb la seva realitat: paisatges, cases, flors, arbres, cotxes, menjar..., però sí que podran comparar-los amb la imatge real que ells ja en tenen formada, atès que coneixen molt bé els objectes que estan veient a les imatges. És important que els in- fants vagin dient-ne les diferències amb els atributs corresponents: grandària, color, volum, posició, gust, tacte, olfacte...Tercera part Després, recollirem les imatges i anirem a mirar la nostra pròpia imatge al mirall de la classe. Un nen o una nena se situa dret davant el mirall i els altres s’asseuen al seu voltant. Amb el mirall tornem a veure una imatge, però diferent de la fotogràfica. Els infants aniran descrivint una altra vegada les diferències que veuen entre la imatge reflectida al mirall i la realitat del nen o la nena que hi ha al davant.Quarta part Sortirem a fora, al pati, i anirem a descobrir la nostra imatge a través de les ombres. Les diferències que els infants van descobrint són diferents que fins ara. Veuran que amb les ombres es veuen menys detalls que amb la imatge fotogràfica i la del mirall, no hi ha color i tan sols es pot veure la silueta. També poden veure que les fotos són d’un material que poden tocar, i en canvi l’ombra no la poden agafar.Després Tornar a la classe i recollir els comentaris que han anat sortint al llarg de la sessió per arribar a la conclusió: “les imatges no són iguals que la realitat”.Altres possibilitats o suggeriments L’activitat del mirall també es pot fer amb miralls petits i, doncs, treballar les imatges amb objectes, parts del cos... 33
 6. 6. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Fem fotosEdats: De 4 a 6 anys. Espai: Aula, pati.Durada aproximada: 1 hora. La distribució ha de permetre poder posar els alumnes enAgrupament(s) de l’alumnat: Tallers. rotllana perquè tots es puguin veure durant la conversa i l’experimentació amb la càmera.Material:Màquina de fotografiar tipus polaroid, amb una cinta perpoder penjar-la al coll.Presentació de l’activitat Fer fotografies amb una càmera fotogràfica. Amb aquesta activitat els nens i les nenes s’inicien en l’aprenentatge de l’ús de la càmera fotogràfica. S’adonen de les dificultats que hi ha de captar la imatge que han escollit.Descripció detallada de l’activitatAbans Per dur a terme aquesta activitat abans s’han d’haver treballat distintes maneres de mirar i de captar les imatges. Podem fer algunes de les activitats proposades en aquest llibre: Mirem de lluny i de prop, Mirem amb lupa, Copsem imatges. Visor Disparador Objectiu 34
 7. 7. Els audiovisuals a l’Educació InfantilDurant Presentem la màquina de retratar sense rodet, per tal que es pugui manipular sense necessitat de malbaratar fotografies. Durant la presentació parlarem de totes les parts de la màquina que veuen i coneixen... i anirem descobrint la utilitat de les seves parts: objectiu, disparador, flaix, carregador per al rodet… Després d’aquesta primera conversa, els alumnes tenen moltes ganes de fer funcionar la màquina de retratar. Anirem donant-los la màquina un a un, ensenyant per on s’ha d’agafar perquè no ens caigui a terra i per no tapar-ne l’objectiu amb els dits. Els infants escolliran un objecte, un company o companya, o bé una part del cos d’aquests, per entrenar-se a enquadrar la imatge. Miraran pel forat i ens descriuran el que veuen, d’aquesta manera podrem saber si estan enquadrant bé la imatge (vegeu la fitxa de l’enquadrament). Quan tots els infants han fet la seva prova amb la màquina, els ensenyem com col·locar el rodet dins la màquina. Ho hem de fer nosaltres, no cal que els alumnes aprenguin a ficar-lo, ja que el material és delicat i car. Més endavant, quan estiguin als darrers cursos de primària o a casa amb els seus pares, podran aprendre a ficar-lo ells sols. Un a un, aniran fent la seva fotografia amb la nostra ajuda. Abans, però, ens hauran de dir què volen fotografiar i què creuen que sortirà a la seva imatge. Finalment, ja han fet la seva fotografia. La màquina que estem utilitzant ens ensenya la imatge feta al cap d’uns minuts, per tant és important que expliquem als infants que tinguin la paciència d’esperar uns minuts i que vagin observant com va sortint la imatge.Després Després de fer les fotografies comentem com ens han sortit, si són com havien imaginat que sortirien, quines diferències troben amb la imatge i la realitat dels objectes o perso- nes fotografiats... Les fotografies les enganxarem en un full i els posarem un títol. Demanarem als infants que durant el cap de setmana facin fotografies a casa seva, amb un rodet de 12 fotografies, ells sols. Poden fotografiar el que vulguin i quan ja tinguin les fotografies revelades les poden portar a l’escola per comentar-les amb els companys i companyes de la classe. Els resultats són sorprenents, ja que els infants escullen objec- tes per fotografiar que tenen un lligam molt afectiu amb ells. Mitjançant aquesta activi- tat es crea la complicitat entre el fotògraf i els objectes més que el coneixement de la tècnica en si mateix.Altres possibilitats o suggeriments L’activitat es podria continuar, dibuixant l’objecte o la persona que hem retratat i com- parant-ne el dibuix amb la fotografia. Posat cas que la imatge ens hagi quedat poc enquadrada i creiem que hi falten algunes parts, es pot enganxar la fotografia en un full i acabar-la de completar amb un dibuix. La màquina de fotografiar pot ser instantània o bé de les altres. Per als nens i les nenes més petits va bé que sigui instantània, ja que poden veure el resultat durant la mateixa sessió. De totes maneres, no es pot abusar d’aquest material ja que les càrregues són cares. 35
 8. 8. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Límit de l’enquadramentEdats: A partir de 3 anys. Material: Cinta adhesiva de diferents colors.Durada aproximada: 45 minuts. Cadira, regadora, planta...Agrupament(s) de l’alumnat: Una capsa tipus tetrabric.Tallers interclasse (16-18 alumnes). Espai: L’aula.Presentació de l’activitat Mitjançant aquesta activitat els infants descobreixen que per fer una fotografia cal delimitar el camp visual.Descripció detallada de l’activitatAbans Construïm una màquina de fotografiar per als infants. Amb una capsa tetrabric fem un forat a la base, en forma de quadrat, per fer la funció d’objectiu de la màquina de foto- grafiar. Al costat oposat de la base farem un altre forat però més petit, que exercirà la funció de visor. 36
 9. 9. Els audiovisuals a l’Educació InfantilDurantPrimera part Ensenyar als infants la màquina de fotografiar que ens hem inventat. Tots els nens i nenes miraran un objecte o company a través de la màquina. Mentre van mirant, els preguntem un per un si veuen alguna diferència quan miren l’objecte o el company amb la màquina i sense la màquina. Per exemple: un infant mira amb la màquina una planta de la classe i després la torna a mirar sense l’aparell. Amb l’aparell el camp visual serà més reduït. Quan tots han experimentat amb la màquina de fotografiar, seleccionem un objecte de la classe: una cadira, la col·loquem tocant la paret o la pissarra de la classe i marquem al terra de la classe una línia que separi la cadira uns dos metres de distància. Demanem a un nen o nena que es col·loqui sobre la línia que hem marcat a terra i que miri la cadira amb la màquina de fotografiar col·locada en un trípode. Mentre veu la imatge ens explica tot el que veu i l’adult assenyala, amb cinta adhesiva d’un color, els límits que ens indica. Després d’aquest exercici demanem als infants: es veu el mateix amb la màquina i sense? A partir d’aquí reflexionem sobre els límits d’enquadrament que ens dóna la màquina de fotografiar. Un altre infant es col·loca sobre la línia que hem marcat a terra i li demanem que en- quadri, amb la màquina, la cadira. Quan ens diu que ja la té enquadrada, li movem la cadira cap a un costat i per tant se li desenquadra la imatge. L’infant ha de seguir la cadira amb la màquina i se n’adona que per no perdre l’enquadrament ha de moure la càmera.Segona part Tornem a repetir l’exercici, però substituint la cadira per un infant.Tercera part Fem el mateix situant tres infants junts, un al costat de l’altre i tocant la paret. Quan el/ la fotògraf està enquadrant la imatge anem separant els infants i demanem al fotògraf: Què passa amb la imatge? L’infant ens explica que veu parts del cos de dos nens i tan sols es manté el del mig. Alguns infants ho resolen movent-se enrera.Quarta part Canviem la línia del terra i l’aproximem a un metre de la paret. Demanem a un infant que es col·loqui a la paret, mirant la càmera. El fotògraf se situa sobre la línia del terra i descriu el límit de l’enquadrament que veu. L’adult assenyala, amb la cinta adhesiva, el límit. La diferència de la distància ha fet que no puguem veure la imatge sencera, per tant hem de decidir quina part del cos volem enquadrar: el cap, els peus, el jersei...Després Celebrem una petita conversa per intentar extreure alguna conclusió sobre l’activitat que acabem de dur a terme. Per exemple: es veu el mateix amb càmera i sense càmera? Generalment tots responen que no, ja que ho han pogut comprovar mirant a través de la càmera i amb els senyals que hem fet a la paret dels límits de l’enquadrament. En algunes converses pot sortir el tema sobre la dificultat de fotografiar exactament el que volem. Algunes vegades surt més del que volíem, i d’altres ens queda la imatge tallada i, això succeeix perquè no hem enquadrat bé. 37
 10. 10. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Relativitat de les dimensionsEdat: De 5 a 7 anys. Una imatge en què hi hagi una persona en un primer pla i un paisatge en segon pla.Durada: 45 minuts. Espai:Agrupament(s) de l’alumnat: La primera part de l’activitat és aconsellable fer-la dins l’aula,Aquesta activitat es pot efectuar en petit grup, durant amb les taules i cadires col·locades en petits grups de treball,l’estona de tallers, o bé dividint el grup-classe en dos de 4 o 5 alumnes.subgrups. Al moment de fer les fotografies s’ha de buscar un espaiMaterial: obert, que permeti crear diferents distàncies per fotografiarMàquina de fotografiar instantània tipus polaroid. els objectes o persones. Podem anar al pati de l’escola o a una sala gran.Un tetrabric, com a simulador del visor de les càmeres. La darrera part de l’activitat s’haurà de dur a terme unaCartolines i cola blanca. altre vegada dins l’aula, ja que necessitem les taules i elDiferents imatges de persones, paisatges, vistes aèries... que material.estiguin preses amb plans distints.Presentació de l’activitat Mirar objectes i persones des de diverses distàncies i contrastar-ne la diferència. Retratar objectes i persones en distàncies distintes per tal de veure els diferents resul- tats de les imatges.Descripció detallada de l’activitatAbans Parlar amb els nens i les nenes de com veiem els objectes i les persones en determinades distàncies. Podem posar com a exemples els se- güents: Quan veiem passar un avió al cel i quan el veiem més a prop, a l’aeroport (posat cas que hi hagi alumnes que hagin tingut la possibilitat d’anar a l’aeroport i viatjar amb avió). Quan mirem un edifici de lluny el podem veure sencer, però quan el mirem des de la porta d’entrada del carrer no el po- dem veure sencer.Durant Ensenyem als infants diferents imatges que ja tenim preparades i les anem comentant una a una. Podem parlar des d’on creuen que s’ha fet la fotografia: des d’un avió, dalt d’una muntanya, en un balcó… Amb l’ajuda d’un tetrabric retallat (si- mula un visor gros de càmera) anem mirant un edifici des d’una distància 38
 11. 11. Els audiovisuals a l’Educació Infantil molt llarga i ens anem apropant fins gairebé la porta per veure com deixem de veure’l sencer quan ens apropem. En grups de 4 o 5 nens i nenes, escullen un objecte o persona per fotografiar-la. Quan ja s’han decidit, estudien les diferents distàncies per fotografiar: molt lluny, lluny, a prop i molt a prop. A cada nen o nena del grup se li assignarà una distància i, amb la nostra ajuda, començaran a fer les fotografies. Cal posar un senyal al terra per indicar les distàncies. Quan ja tenen les fotografies fetes, les enganxen en una cartolina per ordre creixent o decreixent, de la grandària de l’objecte o persona.Després Després d’aquesta activitat es pot fer una petita exposició de les fotografies i comentar- ne els resultats. Per exemple: — Si fotografiem un objecte en distàncies diferents, en canvia la mida a la imatge. — Com més allunyats de l’objecte ens situem, més petit surt a la imatge. més lluny lluny a prop més a propAltres possibilitats Donat cas que no es tingui una màquina instantània es pot fer l’activitat en dues ses- sions, ja que s’haurà d’esperar que revelin les fotografies al laboratori. Amb infants de 3, 4 i 5 anys es pot treballar el mateix concepte, però amb un material distint. Podem utilitzar tubs de cartolina: rotllos de paper higiènic, de paper d’alumini... per aprendre a mirar de lluny i de prop. Amb tubs del mateix diàmetre, però amb llargàries diferents, una més curta que l’altra, preguntem als infants què veuen amb el tub curt i què veuen amb el tub llarg. 39
 12. 12. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Diferents punts de vistaEdats: De 5 a 7 anys. Imatges d’un mateix objecte fotografiat des de diversos angles. Les imatges es poden trobar a les revistes de modesDurada: Dues sessions de treball de 45 minuts. i decoració.Agrupament(s) de l’alumnat: Espai:Aquesta activitat es pot fer en petit grup, durant l’estona de És aconsellable dur a terme aquesta activitat dins l’aula,tallers, o bé dividint el grup-classe en dos subgrups. amb les taules i les cadires col·locades en petits grups deMaterial: treball, de 4 o 5 alumnes. Al moment de fer les fotografies cal trobar un escenari adient, perquè els objectes o lesMàquina de fotografiar instantània tipus polaroid . persones fotografiades quedin prou contrastades, per tant,Cartolines i cola blanca. durant aquesta estona s’hauran de moure algunes taules iObjectes de la classe que tinguin els diferents costats ben cadires.diferenciats: cadira, taula, llapis, pot dels llapis, regadora,paperera…Presentació de l’activitat: Mirar objectes i persones des de diversos punts de vista i contrastar-ne la diferència. Retratar objectes i persones des de diferents punts de vista per veure les imatges d’un mateix objecte o persona des d’angles distints. Reconèixer, en un banc de fotos, objectes i persones des de punts de vista diferents.Descripció detallada de l’activitatAbans Recordar que les coses i les persones les podem veure diferentment d’acord amb com les mirem. Parlar amb els nens i les nenes dels diversos punts de vista que podem trobar mirant un objecte i una persona i acordar el vocabulari que utilitzarem per identificar i anomenar els diferents costats. Per exemple, podem acordar: darrera, costat, de front, de sota, de sobre... Hem d’anar amb compte d’agafar objectes amb cares molt diferenciades (una pilota no serviria).DurantPrimera sessió Col·loquem un infant en un lloc determinat de la classe i preguntem si tothom veu el mateix. Uns veuran a la persona per darrera, els altres la veuran per davant i uns altres en veuran els costats. Es pot fer el mateix amb un objecte de la classe que tingui els diversos costats ben diferenciats: una cadira, un llapis, un llibre, una joguina... Després d’experimentar els distints punts de vista amb objectes i persones reals, ense- nyem als alumnes diverses imatges. Els infants han d’endevinar quin objecte representa cada imatge i des de quin costat ha estat fotografiat o dibuixat. És aconsellable comen- çar ensenyant imatges senzilles, que sigui fàcil de saber què representen, i a poc a poc anar-les complicant. Per exemple: una cadira des de darrera, la part de darrera d’un rellotge, un costat d’un got, la part de sota d’un got...Segona sessió En grups de 4 o 5 nens i nenes, escullen un objecte o persona per fotografiar. Quan ja 40
 13. 13. Els audiovisuals a l’Educació Infantil s’han decidit es reparteixen els diversos punts de vista, de manera que no es repeteixin i l’objecte quedi fotografiat des de tots o gairebé tots els seus angles. Tot seguit busca- ran el lloc adient per fer la fotografia. Han de tenir en compte l’entorn de la fotografia, ja que l’objecte mai no surt sol. Cada grup fa les seves fotografies amb la nostra ajuda. Quan ja tenen les fotografies fetes, les enganxen en una mateixa cartolina i sota de cada imatge escriuen des de quin costat ha estat fotografiat l’objecte o la persona.Després Es pot fer una exposició dels diferents grups i comentar què ha passat a cada grup, si s’han distingit correctament els diversos punts de vista…Altres possibilitats Posat cas que no es disposi d’una màquina instantània, haurem d’enganxar les fotogra- fies i fer el comentari en una altra sessió, ja que haurem de portar a revelar el rodet fora de l’escola. 41
 14. 14. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Puzzle amb una fotografiaEdats: A partir de 4 anys. Material: Fotografies d’imatges tretes de revistes: joguines paisatges,Durada aproximada: 30 minuts. persones, cotxes sencers, cases...Agrupament(s) de l’alumnat: Cartolina, tisores, cola i capsetes petites per guardar-hi elsTallers interclasse o durant el treball per racons. puzles. Espai: L’aula.Presentació de l’activitat Retallar una imatge en diferents parts i tornar-la a construir.Descripció detallada de l’activitatAbans Preparar el material de les imatges que volem convertir en puzles. Convé seleccionarimatges clares i amb figures completes. 42
 15. 15. Els audiovisuals a l’Educació Infantil Enganxar les imatges en una cartolina de la mateixa mida i indicar amb un retolador lesratlles per on els infants hauran de retallar la imatge. Segons les edats dels alumnes, faremmés o menys trossos.Durant Repartir una imatge a cada infant i explicar-los què farem. Cada infant es fixarà en la seva imatge per retenir-ne al màxim d’informació i després poder reconstruir-la. Cada infant retallarà la seva imatge, seguint les ratlles que l’adult li ha indicat. Després de retallar totes les parts, cada alumne construeix el seu puzle.Després Guardar cada puzle en un sobre o capseta diferent. Intercanviar els puzles amb els companys i companyes de la mateixa taula.Altres possibilitats o suggeriments El material dels puzles es pot guardar al racó d’imatges (vegeu l’activitat El racó de les fotos) o bé es pot utilitzar per al racó de jocs amb imatges (vegeu l’activitat Jocs de taula amb imatges). 43
 16. 16. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Completem, d’una part, el totEdats: A partir de 3 anys. portin una fotografia seva, de casa, en què es vegin ells però que no estiguin sencers (normalment porten fotogra-Durada aproximada: 30 minuts. fies de les seves cares).Agrupament(s) de l’alumnat: Tot el grup-classe. Paper torres mida DIN A4. Retoladors prims, colors i cola.Material:Fotografies dels infants. Demanem a cada nen i nena que Espai: L’aula.Presentació de l’activitat Completem, mitjançant un dibuix, una fotografia d’una imatge de l’infant que no es vegi completa.Descripció detallada de l’activitatAbans Demanar la fotografia als alumnes. Convé ensenyar un model perquè comprenguin l’activitat que volem fer.Durant Agafar una fotografia d’un infant i comentar les parts que es veuen i les que no se’n veuen, per exemple: veiem la cara de l’Arnau, el jersei que porta, un braç, un tros de 44
 17. 17. Els audiovisuals a l’Educació Infantil l’altre braç, i una part de les cames; no es veuen la resta de les cames, un tros del braç dret, les sabates... Enganxar la fotografia a la pissarra i completar la fotografia. Donar la fotografia de cada infant, enganxar-la al full i començar a completar-la amb retoladors. Després ho pintarem amb colors.Després Comentar els resultats amb cada infant individualment, a mesura que van acabant la feina. Fer una exposició de tots els treballs i comentar com ha anat l’activitat.Altres possibilitats o suggeriments Agafar fotografies que hem fet (vegeu l’activitat Fem fotos) i completar-les. Retallar fotografies de revistes en què hi hagi diversos objectes, persones... enganxar- les en un full i completar-les amb un dibuix. 45
 18. 18. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: L’àlbum de fotosEdats: De 3 a 5 anys. Fotografies de la seva història. Biblioteca o caixó de fusta resistent per guardar-hi elsDurada aproximada: Tot el curs escolar. àlbums.Agrupament(s) de l’alumnat: Espai:Aquesta activitat es treballa individualment en algunes Els àlbums han d’estar en un lloc visible per als infants, deestones, en petit grup o en gran grup. manera que hi puguin accedir fàcilment i amb el màximMaterial: d’autonomia possible. Convé que els àlbums es puguin veureÀlbum de fotografies per a cada alumne, millor un llibre tots perquè els infants puguin escollir el que vulguin peramb les pàgines en blanc i de DIN A 4. mirar i comentar, o bé treballar donat cas que sigui el seu.Presentació de l’activitat Recull individual de fotos: els infants fan un recull, des de casa i amb l’ajuda dels pares, de fotografies significatives per a ell/ella amb relació a la seva història, evolu- ció, família, els seus gustos i preferències... Amb aquesta activitat es pretén fer una observació directa a partir d’imatges fixes, amb què ajuden a millorar aspectes de la comunicació, de retenció d’informacions i d’acti- tuds comunicatives.Descripció detallada de l’activitatAbans Es dóna a cada infant un llibre en blanc, abans de començar el curs escolar. En aquest llibre els pares i mares, juntament amb els seus fills, elaboren la tapa posant-hi una fotografia recent de l’infant, i el seu nom. Seguidament se n’elaboren les primeres planes (dues o tres) explicant-hi alguna cosa de l’infant mitjançant fotografies: les vacances, la família, una notícia important per a l’alumne...Durant Al principi de curs cada alumne presenta el seu àlbum als companys i companyes, i a través de les imatges n’explica el contingut i les seves vivències. Durant els primers dies els infants prefereixen agafar el seu llibre per mirar-se’l o bé explicar-lo a la resta de la classe. A poc a poc van agafant llibres dels seus companys o companyes. L’àlbum es va omplint amb diferents activitats importants que es van fent al llarg del curs, siguin a nivell col·lectiu (Festa Major, Castanyada, un conte...) o personal (el meu aniversari, els regals de reis, un viatge amb la família, el naixement d’un germà o ger- mana...). El llibre o àlbum va i ve de casa a l’escola per anar-lo confegint conjuntament. El llibre o àlbum de fotografies s’utilitza durant diferents moments del dia. A nivell individual, quan queden estones entre activitat i activitat, o bé s’ha de treballar un aspecte que tan sols incideix en un alumne. A nivell col·lectiu, quan s’ha de fer un treball preparat amb la mestra.Després Al final de curs els infants s’enduen el llibre o àlbum a casa i els queda un recull i record del que han anat compartint amb els seus companys i companyes de l’escola i la família. 46
 19. 19. Els audiovisuals a l’Educació InfantilAltres possibilitats Amb nens i nenes més grans, a partir de 5 anys, es pot fer un àlbum o llibre col·lectiu de la vida de la classe: explicant-hi amb imatges les diferents sortides i excursions que es van fent al llarg del curs, notícies del grup o d’algun infant del grup-classe, informa- ció dels temes que es treballen durant el curs... El format de l’àlbum de fotografies pot ser diferent del que suggerim. Un àlbum no sempre ha de ser en forma de llibre, es pot fer en forma d’acordió, pòster... això depèn de la imaginació i/o creativitat dels adults. 47
 20. 20. Els audiovisuals a l’aulaTÍTOL DE L’ACTIVITAT: Creem un arxiu de fotosEdats: De 5 a 7 anys. Caixes o carpetes amb gomes per guardar-hi les diferents imatges, classificades per temes.Durada aproximada: Tot el curs. Espai:Agrupament(s) de l’alumnat: Aquest arxiu s’ha de tenir en un lloc de l’aula a què elsGrup-classe: per buscar imatges determinades que ajudin a infants puguin accedir fàcilment.reforçar el coneixement d’un tema. L’arxiu ha de ser en una capsa resistent (fusta) i prou granAgrupament per racons de treball: fins a 4 alumnes per poder per poder ficar-hi diverses carpetes senyalitzades degu-treballar aspectes d’ordenació, classificació, recerca d’imat- dament. Es pot fer un codi de temes per colors, en què cadages per a un treball... color representa un tema, per exemple:Material: — Verd - Paisatge.Imatges de llibres que ja no es poden utilitzar per a la seva — Groc - Persones.lectura, si bé algunes imatges dels quals es poden aprofitar. — Blau - Mitjans de transport.Revistes de cotxes i altres mitjans de transports, modes,mobles, animals. Imatges de paisatges, monuments...Fotografies de persones. Fotografies d’objectes. Fotografiesd’accions...Presentació de l’activitat Recull de material de distintes imatges per classificar-les segons temes d’animals, paisatges, accions... El recull d’aquest material ens permet crear un arxiu d’imatges que poden ser útils per reforçar diferents temes de treball a l’aula. Els responsables de l’arxiu són els mateixos infants i els/les mestres de l’aula. 48
 21. 21. Els audiovisuals a l’Educació InfantilDescripció detallada de l’activitatAbans Presentem el fitxer als alumnes, explicant-los el contingut de les carpetes de l’arxiu. No cal presentar tots els temes possibles, si tan sols en presentem un parell o tres perme- tem als infants que puguin participar en l’organització de l’arxiu, suggerint nous temes i decidint-ne el codi per a cada un. A més de l’organització de l’arxiu, hem de demanar als alumnes la seva col·laboració per anar-lo ampliant, portant fotografies de casa seva quan estem treballant un tema concret i quan tot mirant les revistes creiem que hi ha imatges interessants per a l’arxiu de la classe.Durant El treball de l’arxiu fotogràfic es du a terme durant tot el curs escolar, per tant és neces- sari crear uns responsables de classe que s’encarreguin de mantenir-ne l’ordre. A mesura que els infants van portant imatges a l’aula, ells mateixos les aniran classifi- cant a les carpetes corresponents a l’arxiu. Algunes vegades, abans d’ordenar-les, es poden explicar a la resta del grup, però això no sempre és possible. Quan estem treballant un tema, els infants aniran a consultar a l’arxiu fotogràfic per ampliar-ne la informació. Aquesta consulta es fa en grups de 4 persones, seguint un ordre, durant l’estona de treball o bé es pot anar a consultar en estones lliures, al matí abans d’iniciar les classes o durant les estones de treball per racons.Després L’arxiu es pot guardar per al curs següent i anar-ne ampliant i retirant imatges segons l’interès o estat en què es trobin. La continuïtat de l’arxiu no sempre és possible, ja que a vegades les imatges queden força deteriorades.Altres possibilitats o suggeriments Amb els més petits, 3 i 4 anys, també es poden anar recollint imatges, però es poden anar enganxant en un mural, per temes, perquè els infants les puguin veure sempre, atès que elaborar un arxiu pot ser difícil per a ells. 49

×