Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Павлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗ

2,911 views

Published on

 • Be the first to comment

Павлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗ

 1. 1. 5 Павлюк Світлана Олексіївна Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗ
 2. 2. Семінар на тему:Семінар на тему: ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА У ЩОДЕННОМУХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА У ЩОДЕННОМУ ЖИТТІ ДИТИНИЖИТТІ ДИТИНИ Підготувала:Підготувала: Світлана Олексіївна ПавлюкСвітлана Олексіївна Павлюк вихователь-методиствихователь-методист Комунального закладуКомунального закладу “Дошкільний навчальний заклад“Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №303(ясла-садок) №303 Харківської міської ради”Харківської міської ради”
 3. 3. Мета семінару:Мета семінару: сприяти підвищенню рівнясприяти підвищенню рівня компетентності педагогівкомпетентності педагогів щодо використання художньоїщодо використання художньої літератури в освітньомулітератури в освітньому процесі дошкільниківпроцесі дошкільників
 4. 4. Проблема сьогодення:Проблема сьогодення: Аудіо- та відеотехніка, щоАудіо- та відеотехніка, що надає готові слухові танадає готові слухові та зорові образи, особливимзорові образи, особливим чином впливає на людейчином впливає на людей та послаблює інтерес дота послаблює інтерес до книги та бажаннякниги та бажання працювати з неюпрацювати з нею
 5. 5. Художня література –Художня література – невичерпне джерело мудрості, знань, духовності,невичерпне джерело мудрості, знань, духовності, краси художнього слова для розвитку дитиникраси художнього слова для розвитку дитини
 6. 6. Мета літератури - допомагати людині розуміти саму себе, підняти її віру в себе і розвинути в ній прагнення до істині … М.ГорькийМ.Горький
 7. 7. Література вилучена із законів тління. Вона одна не визнає смерті. М.Є.Салтиков-ЩедрінМ.Є.Салтиков-Щедрін А.М.ТолстойА.М.Толстой К.Д.УшинськийК.Д.Ушинський
 8. 8. Література у всіх її видах - не що інше, як тінь доброї бесіди Роберт Луїс СтівенсонРоберт Луїс Стівенсон І.Я.ФранкоІ.Я.Франко В.О.СухомлинськийВ.О.Сухомлинський
 9. 9. Душа народна - ось колиска істинної літератури Адам МіцкевичАдам Міцкевич
 10. 10. Чи спостерігали ви за виразом обличчяЧи спостерігали ви за виразом обличчя дитини, коли їй читає дорослий ?дитини, коли їй читає дорослий ?
 11. 11. Художня література та дитяча книжкаХудожня література та дитяча книжка є потужними засобамиє потужними засобами Емоційного розвиткуЕмоційного розвитку ФормуванняФормування фонематичногофонематичного слуху та правильноїслуху та правильної звуковимови;звуковимови; Збагачення словникаЗбагачення словника дитини;дитини; Розвитку зв’Розвитку зв’язногоязного молвеннямолвення
 12. 12. Використання малих фольклорних формВикористання малих фольклорних форм є ефективним прийомом фонетичноїє ефективним прийомом фонетичної компетентності:компетентності: повторення заповторення за дорослим, з дорослимдорослим, з дорослим та самостійнета самостійне індивідуальнеіндивідуальне відтворення малихвідтворення малих фольклорних форм;фольклорних форм; хорове й індивідуальнехорове й індивідуальне заучування віршів іззаучування віршів із фрагментарнимфрагментарним програванням сюжетупрограванням сюжету
 13. 13. Художня література сприяє:Художня література сприяє: пізнавальному та художньо-естетичному розвиткупізнавальному та художньо-естетичному розвитку дитини;дитини; засвоєнню норм культури поведінки;засвоєнню норм культури поведінки; національному вихованню;національному вихованню; урізноманітненню ігрової діяльності;урізноманітненню ігрової діяльності; розвиткові почуття гумору;розвиткові почуття гумору; навчанню працьовитості й бережливого ставленнянавчанню працьовитості й бережливого ставлення до довкілля;до довкілля; зближенню батьків і дітей, ;зближенню батьків і дітей, ; розвиткові усіх психічних процесів дитини –розвиткові усіх психічних процесів дитини – пам’яті, мислення, уваги, уяви, фантазії тапам’яті, мислення, уваги, уяви, фантазії та спостережливості;спостережливості; формуванню мовлення, розширенню кругозору,формуванню мовлення, розширенню кругозору, залученню до загальнолюдських і духовнихзалученню до загальнолюдських і духовних цінностей, соціалізації дошкільникацінностей, соціалізації дошкільника
 14. 14. КнигаКнига повинна якомога раніше увійтиповинна якомога раніше увійти у світ дитини, збагатити її світ,у світ дитини, збагатити її світ, зробити його цікавим, повнимзробити його цікавим, повним незвичних відкриттівнезвичних відкриттів
 15. 15. Як сьогодні вирішуються данніЯк сьогодні вирішуються данні завдання у дитячому садку?завдання у дитячому садку?
 16. 16. Методи ознайомлення дітейМетоди ознайомлення дітей дошкільного віку з літературнимидошкільного віку з літературними творамитворами розповідь або пояснення;розповідь або пояснення; читання-розглядання літературних творів;читання-розглядання літературних творів; розповідання вихователем оповідання або казки;розповідання вихователем оповідання або казки; ігровий метод (створення ігрової ситуації, «сюрпризнийігровий метод (створення ігрової ситуації, «сюрпризний момент», дидактичні ігри);момент», дидактичні ігри); читання-слухання літературних творів;читання-слухання літературних творів; бесіда;бесіда; аналіз твору;аналіз твору; коментування літературного твору поза текстовимикоментування літературного твору поза текстовими матеріалами;матеріалами; метод реалізації літературного твору в інших видахметод реалізації літературного твору в інших видах мистецтва;мистецтва; проведення спостережень або екскурсії;проведення спостережень або екскурсії; метод літературної творчостіметод літературної творчості
 17. 17. Від чого залежить застосуванняВід чого залежить застосування того чи іншого методу ?того чи іншого методу ? жанру літературного твору, якийжанру літературного твору, який аналізується;аналізується; віку дітей;віку дітей; місця літературного твору в системімісця літературного твору в системі навчально-виховного процесу;навчально-виховного процесу; особливостей мовленнєвого розвитку дітейособливостей мовленнєвого розвитку дітей у групі;у групі; виду заняття;виду заняття; етапу опрацювання літературного творуетапу опрацювання літературного твору
 18. 18. Художні твори -Художні твори - органічні і цікавіорганічні і цікаві складникискладники світопізнаннясвітопізнання дитинидитини
 19. 19. Серія посібників-хрестоматійСерія посібників-хрестоматій «Художнє слово в щоденному«Художнє слово в щоденному житті дитини»житті дитини»
 20. 20. Структурні блокиСтруктурні блоки посібника-хрестоматіїпосібника-хрестоматії «Ранок»«Ранок» «Заняття»«Заняття» «Прогулянка»«Прогулянка» «Друга половина дня»«Друга половина дня»
 21. 21. Добір римиДобір рими ПошукПошук красивих слівкрасивих слів Морально-Морально- етичні бесідиетичні бесіди Ігри-емпатіїІгри-емпатії СпостереженняСпостереження різного родурізного роду висновки,висновки, аргументаціїаргументації ГіпотезиГіпотези ПереказиПерекази ЕтичніЕтичні запитання ізапитання і завданнязавдання ЕтюдиЕтюди ФОРМИ РОБОТИФОРМИ РОБОТИ З ХУДОЖНІМИЗ ХУДОЖНІМИ ТВОРАМИТВОРАМИ
 22. 22. Зручний зміст та алфавітнийЗручний зміст та алфавітний покажчик посібникапокажчик посібника
 23. 23. Музичний супровід до занять:Музичний супровід до занять: ССD –D – додаткидодатки
 24. 24. Художнє словоХудожнє слово в щоденному житті дитини –в щоденному житті дитини – неоцінене!неоцінене! Воно має правоВоно має право жити, звучати, радіти!жити, звучати, радіти! Допоможемо йому – ми з вами,Допоможемо йому – ми з вами, шановні дорослі!шановні дорослі! Бо наше майбутнє –Бо наше майбутнє – це наші діти!це наші діти!
 25. 25. Успішної вам роботи!Успішної вам роботи! До побачення !!!До побачення !!!
 26. 26. Промо-код: Щасливий

×