Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
8
Грінченко Олександр Іванович
Формування географічної
компетентності учнів
на уроках географії в 6 класі
Формування географічної
компетентності учнів
на уроках географії в 6 класі
Грінченко Олександр Іванович,
старший викладач
...
Визначити особливості викладання
географії у 6 класі в умовах упровадження
нової навчальної програми та шляхів
формування ...
Завдання
1
Визначити загальний зміст і завдання
географічної освіти відповідно до Державного
стандарту базової і повної се...
Географічна освіта
«…право на освіту включає право
на високий рівень географічної освіти…»
(Міжнародна хартія
географічної...
Географічна освіта
Географічна освіта має стати фундаментом
становлення світогляду молодої людини.
Оновлення змісту освіти — потреба часу
• зростання і оновленням різноманітної
інформації
• розвиток науки і техніки
• форм...
Зміст шкільної освіти
…має бути спрямований на вирішення задач
формування загальної культури учня,
адаптації особистості д...
Державний стандарт базової і повної
загальної середньої освіти
• Освітній процес спрямований на розвиток
сформованих і фор...
Компетентнісний підхід
Спрямованість навчально-виховного
процесу на досягнення результатів, якими
є ієрархічно підпорядков...
Географічна компетентність
Одна з освітніх предметних компетентностей,
яка формується на уроках географії та являє
собою о...
Картографічна компетентність
• Сукупність здібностей особи
використовувати засвоєні картографічні
знання, уміння і навички...
Роль шкільної географії
• підготовка учнів до життя, до поведінки
в природі, суспільстві, державі;
• поворот наукових знан...
Мета вивчення географії
• Формування у школярів географічної
картини світу.
• Шкільна географічна освіта спрямована
на фор...
Завдання шкільної географії
Засвоєння знань…
• про основні географічні поняття, закономірності
розвитку, розміщення і взає...
Завдання шкільної географії
Оволодіння уміннями…
• використовувати різні джерела географічної
інформації — картографічні, ...
Завдання шкільної географії
Розвиток…
• пізнавального інтересу, інтелектуальних
і творчих здібностей учнів у процесі
геогр...
Завдання шкільної географії
Формування здатності і готовності…
• до використання географічних знань та вмінь
у повсякденно...
Завдання шкільної географії
Виховання…
• екологічної культури,
• любові до свого народу, місцевості
проживання,
• патріоти...
Модернізація змісту
шкільної географії
Загальна географія (6 клас)
• Формуються уявлення
про Землю як
природний комплекс,
про особливості
земних оболонок
та їх в...
Загальна географія (6 клас)
• Включає відомості про географічні подорожі
та дослідження Землі, особливості
зображення земн...
Загальна географія (6 клас)
• Розпочинається формування основних
географічних уявлень, загальної
географічної культури шко...
Загальна географія (6 клас)
• Учні засвоюють поняття, набувають певних
умінь у роботі з різними джерелами
географічної інф...
Навчально-методичні завдання
• розвивати пізнавальний інтерес учнів
до об’єктів і процесів навколишнього світу;
Навчально-методичні завдання
• навчити встановлювати зв’язки в системі
географічних знань і на цій основі
формувати навчал...
Навчально-методичні завдання
• залучати учнів
до практичної діяльності
шляхом застосування
отриманих географічних
знань і ...
Основні джерела географічних знань
Уявлення про Землю у давнину
Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі
Орієнтування на місцевості
Способи зображення Землі
Умовні знаки плану
Географічні карти
Географічні карти
Географічні координати
Основні форми рельєфу суходолу —
гори і рівнини
Абсолютна і відносна висота. Горизонталі
Внутрішня будова Землі. Внутрішні процеси
Будова атмосфери, властивості повітря
Карта ізотерм, теплові пояси Землі
Рухи води в Океані
Природні зони Землі
Кількість і розміщення населення Землі
Вплив людини на природу
Модернізація підходів
до практичних робіт з географії
…дослідження, виконання та оцінювання
яких здійснюється вибірково —
...
Наукові географічні дослідження
• Мета: дати пояснення науковим явищам,
процесам, що відбуваються у природі
та суспільстві...
Оцінювання навчальних досягнень учнів
«Критерієм оцінки роботи учнів є не стільки
обсяг навчального матеріалу, що
залишивс...
Шляхи реалізації інновацій
програми з географії
• підготовка серії
роз’яснювальних статей
щодо вивчення окремих
розділів і...
Шляхи реалізації інновацій
програми з географії
• проведення методичних нарад, семінарів
і круглих столів на різних рівнях...
Шляхи реалізації інновацій
програми з географії
• виявлення найскладніших тем і питань;
Шляхи реалізації інновацій
програми з географії
• підготовка підручників, навчально-
методичних комплектів для учнів та вч...
Зміст географічної освіти сприятиме формуванню таких
загальнонавчальних та загальнопредметних
компетентностей, як картогра...
Дякую за увагу!
holex@list.ru
Промо-код: Сонце
Грінченко О. І. Формування географічної компетентності учнів на уроках географії в 6 класі
Грінченко О. І. Формування географічної компетентності учнів на уроках географії в 6 класі
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Грінченко О. І. Формування географічної компетентності учнів на уроках географії в 6 класі

7,875 views

Published on

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Грінченко О. І. Формування географічної компетентності учнів на уроках географії в 6 класі

 1. 1. 8 Грінченко Олександр Іванович Формування географічної компетентності учнів на уроках географії в 6 класі
 2. 2. Формування географічної компетентності учнів на уроках географії в 6 класі Грінченко Олександр Іванович, старший викладач Харківської академії неперервної освіти
 3. 3. Визначити особливості викладання географії у 6 класі в умовах упровадження нової навчальної програми та шляхів формування географічної компетентності, забезпечення якості географічної освіти. Мета
 4. 4. Завдання 1 Визначити загальний зміст і завдання географічної освіти відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти; 2 Обговорити особливості викладання географії у 6 класі за новою програмою; 3 Розглянути можливості умовно-наочних засобів у формуванні географічних компетентностей учнів.
 5. 5. Географічна освіта «…право на освіту включає право на високий рівень географічної освіти…» (Міжнародна хартія географічної освіти )
 6. 6. Географічна освіта Географічна освіта має стати фундаментом становлення світогляду молодої людини.
 7. 7. Оновлення змісту освіти — потреба часу • зростання і оновленням різноманітної інформації • розвиток науки і техніки • формування відкритого громадянського суспільства • становлення нового типу особистості, яку вирізняють активність, самостійність, креативність мислення, професіоналізація упродовж життя
 8. 8. Зміст шкільної освіти …має бути спрямований на вирішення задач формування загальної культури учня, адаптації особистості до життя в суспільстві, на створення основи усвідомленої самореалізації в навколишній географічній дійсності
 9. 9. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти • Освітній процес спрямований на розвиток сформованих і формування нових предметних (галузевих) компетентностей; • Предметні (галузеві) компетентності стосуються змісту конкретного предмета; • Ключові поняття: «знає і розуміє», «уміє і застосовує», «виявляє ставлення і оцінює» тощо.
 10. 10. Компетентнісний підхід Спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності Компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
 11. 11. Географічна компетентність Одна з освітніх предметних компетентностей, яка формується на уроках географії та являє собою обізнаність у географічних закономірностях та глибокі знання з географії, уміння самостійно вирішувати конкретні географічні проблеми і практично використовувати географічну інформацію та географічні знання, уміння і навички у практичній діяльності й у повсякденному житті.
 12. 12. Картографічна компетентність • Сукупність здібностей особи використовувати засвоєні картографічні знання, уміння і навички для вирішення практичних і теоретичних завдань в реальних умовах життя. • Картографічні знання і уміння складають не тільки найважливішу частину змісту географічної освіти, але й входять до складу загальнокультурних компетентностей.
 13. 13. Роль шкільної географії • підготовка учнів до життя, до поведінки в природі, суспільстві, державі; • поворот наукових знань до потреб людини, до практичного їх застосування; • формування географічної культури особистості.
 14. 14. Мета вивчення географії • Формування у школярів географічної картини світу. • Шкільна географічна освіта спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно- політичних та екологічних подіях, що відбуваються у державі та світі.
 15. 15. Завдання шкільної географії Засвоєння знань… • про основні географічні поняття, закономірності розвитку, розміщення і взаємозв’язки природи, населення і господарства різних територій, формування материків, океанів та їх частин у відповідності з природними та соціально- економічними чинниками; • природу, населення і господарство України; • економічну і соціальну географію світу; • природокористування та навколишнє середовище.
 16. 16. Завдання шкільної географії Оволодіння уміннями… • використовувати різні джерела географічної інформації — картографічні, статистичні, геоінформаційні технології для пошуку, інтерпретації і демонстрації різноманітних географічних даних, формування в учнів на цій основі однієї з ключових компетенцій — інформаційної; • застосовувати географічні знання для пояснення та оцінки географічних процесів і явищ.
 17. 17. Завдання шкільної географії Розвиток… • пізнавального інтересу, інтелектуальних і творчих здібностей учнів у процесі географічних спостережень, • розв’язання проблемних завдань, • самостійного набуття нових знань з географії.
 18. 18. Завдання шкільної географії Формування здатності і готовності… • до використання географічних знань та вмінь у повсякденному житті для адекватної соціально-відповідальної поведінки в навколишньому середовищі, його збереження, адаптації до умов проживання на певній території; • самостійного оцінювання рівня впливу людини на природу, безпеки довкілля як сфери життєдіяльності людини; • розв’язання конкретних практичних завдань.
 19. 19. Завдання шкільної географії Виховання… • екологічної культури, • любові до свого народу, місцевості проживання, • патріотизму, • толерантного ставлення до інших народів, • поваги до природних і культурних цінностей різних регіонів та країн світу.
 20. 20. Модернізація змісту шкільної географії
 21. 21. Загальна географія (6 клас) • Формуються уявлення про Землю як природний комплекс, про особливості земних оболонок та їх взаємозв’язок.
 22. 22. Загальна географія (6 клас) • Включає відомості про географічні подорожі та дослідження Землі, особливості зображення земної кулі на глобусі й карті, про кількість і розміщення населення земної кулі, людські раси, положення України та окремих держав на політичній карті світу.
 23. 23. Загальна географія (6 клас) • Розпочинається формування основних географічних уявлень, загальної географічної культури школяра та поступове навчання картографічній мові.
 24. 24. Загальна географія (6 клас) • Учні засвоюють поняття, набувають певних умінь у роботі з різними джерелами географічної інформації.
 25. 25. Навчально-методичні завдання • розвивати пізнавальний інтерес учнів до об’єктів і процесів навколишнього світу;
 26. 26. Навчально-методичні завдання • навчити встановлювати зв’язки в системі географічних знань і на цій основі формувати навчально-пізнавальну, інформаційну, картографічну та комунікативну компетенції;
 27. 27. Навчально-методичні завдання • залучати учнів до практичної діяльності шляхом застосування отриманих географічних знань і вмінь у повсякденному житті.
 28. 28. Основні джерела географічних знань
 29. 29. Уявлення про Землю у давнину
 30. 30. Відкриття нових земель та навколосвітні подорожі
 31. 31. Орієнтування на місцевості
 32. 32. Способи зображення Землі
 33. 33. Умовні знаки плану
 34. 34. Географічні карти
 35. 35. Географічні карти
 36. 36. Географічні координати
 37. 37. Основні форми рельєфу суходолу — гори і рівнини
 38. 38. Абсолютна і відносна висота. Горизонталі
 39. 39. Внутрішня будова Землі. Внутрішні процеси
 40. 40. Будова атмосфери, властивості повітря
 41. 41. Карта ізотерм, теплові пояси Землі
 42. 42. Рухи води в Океані
 43. 43. Природні зони Землі
 44. 44. Кількість і розміщення населення Землі
 45. 45. Вплив людини на природу
 46. 46. Модернізація підходів до практичних робіт з географії …дослідження, виконання та оцінювання яких здійснюється вибірково — за бажанням учителя та учнів «Спостереження на місцевості за змінами у природі» «Аналіз стану повітря у своєму населеному пункті» «Гідрологічні особливості найближчої місцевої водойми» «Утилізація побутових відходів»
 47. 47. Наукові географічні дослідження • Мета: дати пояснення науковим явищам, процесам, що відбуваються у природі та суспільстві. • Планування дослідження, представлення, аналіз і тлумачення даних, встановлення причинно-наслідкових зв’язків та формулювання висновків. • Презентація результатів досліджень у формі схем, діаграм, розрахунків, міні-проектів, есе.
 48. 48. Оцінювання навчальних досягнень учнів «Критерієм оцінки роботи учнів є не стільки обсяг навчального матеріалу, що залишився в пам’яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати в життєвих ситуаціях, самостійно здобувати знання».
 49. 49. Шляхи реалізації інновацій програми з географії • підготовка серії роз’яснювальних статей щодо вивчення окремих розділів і тем у фахових виданнях;
 50. 50. Шляхи реалізації інновацій програми з географії • проведення методичних нарад, семінарів і круглих столів на різних рівнях для обміну досвідом щодо реалізації змісту навчальної програми;
 51. 51. Шляхи реалізації інновацій програми з географії • виявлення найскладніших тем і питань;
 52. 52. Шляхи реалізації інновацій програми з географії • підготовка підручників, навчально- методичних комплектів для учнів та вчителів, їх широке рецензування та обговорення.
 53. 53. Зміст географічної освіти сприятиме формуванню таких загальнонавчальних та загальнопредметних компетентностей, як картографічна, геоінформаційна, здоров’язберігаюча, практична та ін., зміцненню зв’язків між школою і родиною під час вивчення географії.
 54. 54. Дякую за увагу! holex@list.ru
 55. 55. Промо-код: Сонце

×