Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bm 1 thn 3

399 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bm 1 thn 3

 1. 1. A. Bulat dan tuliskan jawapan yang betul. 1. Ali pergi ke _____________________ untuk melawat kawannya yang sakit. A. kedai C. farmasi B. klinik D. hospital 2. ___________________ itu sedang menghisap madu pada sekuntum bunga ros. A. Lebah C. Lalat C. Nyamuk D. Semut 3. Siti dan adiknya sedang membaca buku. ________________ sangat rajin . A. Dia C. Kita B. Mereka D. Kami 4. Sultan Alaudin sangat dikasihi oleh rakyat kerana ______________ seorang raja yang adil.
 2. 2. A. beta C. dia B. beliau D. baginda 5. Sobrina mengalas perutnya dengan memakan dua_____________ biskut. A. helai C. keping B. buah D. bidang 6. Puan Salimah memakai sepasang baju kurung yang berwarna ____________________ jambu. A. merah C. biru B. hitam D. hijau 7. Kucing kesayangan adik saya sangat ___________________ dan manja. A. baik C. jinak B. garang D. indah 2
 3. 3. 8. Setiap hari Jamal mengayuh basikal ___________ sekolah. A. di C. pada B. ke D. kepada 9. Peperiksaan itu akan bermula _________________ pukul 8.00 pagi. A. di C. ke B. pada D. daripada 10. Encik Shuhaime telah _______________________ pangkat oleh majikannya. A. menaik C. penaik B. dinaikkan D. kenaikan 11. Ular sawa itu telah ___________________seekor anak kambing. A. menggigit C. membaham B. mengunyah D. menelan 12. Hartawan itu menyerahkan ___________________ daripada 3
 4. 4. hartanya kepada rumah anak-anak yatim. A. sebahagian C. para B. setiap D. beberapa 13. Pekerja-pekerja itu sedang membina __________________ kereta api. A. berlandas C. landasan B. pelandas D. melandasi 14.Kanak-kanak itu sedang bermain di taman ____________ A. mainan C. pemain B. bermain D. permainan 15. Zaleha menjadi _____________________ melihat banyak pakaian yang dijual di kedai itu. A. sakit mata C. gelap mata B. putih mata D. rambang mata 16. Puan Marlia menghidangkan buah-buahan sebagai 4
 5. 5. _____________________ dalam jamuan itu. A. buah mulut C. banyak mulut B. pencuci mulut D. bawa mulut 17. Pak Mail mengutip buah-buah durian yang _______________ itu. A. gugur C. turun B. tumbuh D. jatuh Soalan 18 bedasarkan gambar 1 Gambar 1. 18. Beberapa rumpun buluh tumbuh dengan subur di _______________________ sungai. 5
 6. 6. A. tepi C. sisi B. dalam D. belakang 19. Kakak suka mengemas rumah ___________________ dia tidak suka memasak. A. dan C. tetapi B. atau D. lalu 20. Fitri sedang tidur ________________ kami sampai di rumahnya. A. dan C. kerana B. sambil D. ketik 21. ________________________ kah murid itu didenda? A. Mengapa C. Siapa B. Apa D. Berapa 22. “____________________kah nama guru kelas kamu?” Tanya Puan Salwa kepada anaknya. A. Mana C. Siapa B. Apa D. Bila 6
 7. 7. Soalan 23 berdasarkan gambar 2. Gambar 2 23. Penduduk kampung bergotong-royong membersihkan ____________________________ A. balai pos B. jalan raya B. balai raya D. pasar raya 24. Kita janganlah _______________________ terhadap kebolehan orang lain. A. memandang serong C. memandang tinggi B. memandang rendah D. memandang ringan 25. Kakak memasang ___________________ yang berwarna 7
 8. 8. merah jambu di dalam bilik pengantin. A. lelayang C. lelangit B. sesungut D. bebuli B. Baca pantun di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan berikut. Baik sungguh Cikgu Anita, Orangnya ramah banyak berjasa, Berbudi bahasa amalan kita, Tanpamengira tempat dan masa. Pergi berkelah di Pulau Rokan, Berkelah dengan rakan-rakan, Bantu-membantu sesaama jiran, Ringankan beban eratkan hubungan. Pergi ke hutan mengambil madu, Singgah di sungai memancing ikan, Hidup mesti bersatu padu, Supaya keamanan dapat dikekalkan. 26. Apakah sifat Cikgu Anita? 8
 9. 9. A. pemalu C. pendiam B. peramah D. penyayang 27. Apakah amalan kita sejak zaman berzaman? A. beramah mesra C. bantu-membantu B. berbudi bahasa D. bersatu padu 28. Kebaikan membantu jiran ialah kita A. dijauhi oleh jiran B. dapat banyak jiran C. dapat hidup dengan aman D. dapat mengeratkan hubungan 29. Kita boleh meringankan beban jiran dengan cara A. hidup bersatu padu 9
 10. 10. B. mengamalkan sikap saling membantu C. berbaik-baik dengan jiran D. mengekalkan keamanan 30. Pilih peringatan yang tidak benar berdasarkan pantun. A. Kita perlu berbudi di tempat dan pada masa yang tertentu sahaja. B. Hubungan antara jiran dapat dieratkan melalui amalan bantu-membantu. C. Beban yang kita hadapi akan menjadi ringan jika dikongsi dengan jiran. D. Keamanan dapat dihidupkan jika kita bersatu padu. SOALAN TAMAT SELAMAT MAJU JAYA Disediakan Oleh; Disemak oleh: Disahkan oleh; ……………………. ………………………. ……………………… (Mohd Azmi B Zulkifli) (Siti Zunaidah bt Shahid) Guru Matapelajaran Ketua Panitia 10

×