Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Siepa PR

Assignment given in PR course on Faculty of organizational sciences, University of Belgrade.

The idea was to let the students analyze and determine PR communication for one organization of their choice.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Siepa PR

 1. 1. Radenkovid Maja 308/05 Milovanovid Darko 220/05 Krečmer Vladimir 194/05
 2. 2. SIEPA • Serbia Investment and Export Promotion Agency • Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza • Posebna organizacija Vlade Republike Srbije • Sve usluge koje pruža su besplatne
 3. 3. Analiza postojedeg stanja • Organizovanje nastupa srpskih preduzeda na međunarodnim sajmovima • Pomod u uspostavljanju poslovnih kontakata • Upoznavanje sa aktuelnim trendovima u različitim industrijama • Organizovanje poseta stranih preduzeda koja su zainteresovana da nađu poslovne partnere u Srbiji i sa njima ostvare različite vidove saradnje. • Organizovanje seminara, treninga i kurseva
 4. 4. Ciljne javnosti SEKUNDARNA PRIMARNA Domada Vlada pravna lica Zaposleni Mediji Strana pravna lica Donatori Parlament Ministarstva
 5. 5. Ciljevi komunikacije - Povedanje lojalnosti - Obezbeđivanje dodatnih Zaposleni - Unapređenje međuljudskih odnosa Donatori sredstava za realizaciju - Razvijanje kolektivne svesti projekata - Upoznavanje šire javnosti sa -Obezbeđivanje podrške za ciljevima i aktivnostima organizacije projekte Mediji -Stvaranje pozitivne slike o Ministarstva -Koordinacija na realizaciji organizaciji projekata - Poboljšanje komunikacije -Obezbeđivanje vedeg - Stvaranje pozitivnog utiska budžeta agencije Vlada Parlament -Pružanje savetodavnih usluga Vladi -Uspostavljanje dobrih odnosa sa svim parlamentarnim strankama - Olakšavanje poslovanja Domada - Pomod u dobijanju izvoznih dozvola i pravna lica licenci - Upoznavanje potencijalnih investitora sa mogudnostima “Brownfield” i Strana “Greenfield” investicija - Predstavljanje potencijala i mogudnosti za investiranje u Srbiju pravna lica - Olakšavanje procesa donošenja odluka o izboru oblasti i lokaliteta za ulaganje
 6. 6. PR komunikacija • Konstantno ažuriranje web sajta Agencije • Održavanjem baze podataka o izvoznicima • Održavanje baze podataka o trenutno aktuelnim tenderima, koncesijama, IPO-vima • Lobiranje • Održavanje redovnih konferencija za štampu • Davanja saopštenja za javnost • Organizovanje aktivnosti za zaposlene van njihovog redovnog posla – team-building – letnje igre • Organizovanje donatorskih veceri • Mailing liste
 7. 7. Identitet, imidž, reputacija 1. Utvrđivanje stanja postojedeg imiža 2. Ocenjivanje identiteta organizacije kao i uticaj aktuelnih dogadjanja na reputaciju. 3. Kreiranje 1. Grafičkog ideniteta 2. Korporativnog identiteta 3. Kulture organizacije 4. Povedanje transparentnosti poslovanja 5. Isticanje uticaja agencije na poboljšanje platnog bilansa zemlje i unapređenje privrede 6. Poboljšanje komunikacije sa ciljnim grupama
 8. 8. Realizacija PR komunikacije Interna javnost Mediji • Izlet za sve zaposlene u agenciji • Konferencije za novinare • Zajednička proslava Nove godine • Reklamiranje u medijima • 8.mart izlet za žene •Izrada spotova • Paintball turnir • Karting • Otvorena vrata • Seminari za zaposlene Korisnici usluga Zajednica Domaća pravna lica Strana pravna lica • Organizovanje letnje prakse za studente •Konkursi • Učešde na sajmovima • Nagrađivanje najboljih učenika I studenata • Izdavanje sertifikata • Organizovanje poseta • Učestvovanje na Case Study Show • Sajamski nastupi • Brošure • Deljenje paketida nezbrinutoj deci za vreme • Brošure • Promo materijali praznika • Promo materijali • Organizacija donatorskih večera • Seminari • Standardi • Poslovanje
 9. 9. Mediji Termin plan Izrada spotova TV promocija Interna javnost Pladen termin za bazen Korisnici usluga JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR OKTOBAR NOVEMBAR DECEMBAR Sajam Konkurs Karting/paintball Seminari za zaposlene Saopštenje za medije Seminari Izleti Konferencija za medije Nagrade Posete stranih investitora
 10. 10. HVALA NA PAŽNJI!

×