Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TÀI HƯỚNG DẪN THÊM LOẠI SẢN PHẨM MAGENTO

1,288 views

Published on

TÀI HƯỚNG DẪN THÊM LOẠI SẢN PHẨM MAGENTO

  • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

TÀI HƯỚNG DẪN THÊM LOẠI SẢN PHẨM MAGENTO

  1. 1. TÀI HƯỚNG DẪN THÊM LOẠI SẢN PHẨM MAGENTO Lịch sử chỉnh sửaNgày tháng Version Mô tả Người viết06/2012 1.7 DVMS
  2. 2. 1.Tạo thêm loại sản phẩm mới:  Tạo module mới. Cấu trúc module như source mẫu đính kèm và thay đổi lại tên thư mục, file, class cho phù hợp => cấu hình lại file config.xml của hệ thống để hệ thống nhận module. ví dụ:<global> <catalog> <product> <type> <yourproducttype translate="label" module="newproducttype"> <label>New Product Type</label> <model>newproducttype/product_type_newproducttype</model> <composite>0</composite><index_data_retreiver>newproducttype/product_type_newproducttype</index_data_retreiver> </yourproducttype> </type> </product>
  3. 3. </catalog> </global>Tài liệu tham khảo:http://www.magentocommerce.com/boards/viewthread/284465/#t393798http://www.magestore.com/blog/2012/05/16/magento-certificat-product-types/ CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢ DVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vn www.DVMS.vn

×