CAM KẾT BẢN QUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

dvms

CAM KẾT BẢN QUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam
1
CAM KẾT BẢN QUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
Căn cứ vào nội dung công việc và thỏa thuận giữa các bên, Chúng tôi gồm:
BÊN A:
Người đại diện: Chức vụ:
Địa chỉ :
Điện thoại: Fax:
Mã số thuế:
BÊN B: CÔNG TY TNHH DVMS
Người đại diện: ông Chức vụ:
Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84836028937 Fax: +84835531145
Mã số thuế: 0311860914
Sau khi trao bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất cam kết về việc bảo mật thông tin dự án phần mềm trên
thiết bị di động ( gọi tắt là: sản phẩm ) với nội dung như sau:
Điều 1: Chủ sở hữu sản phẩm:
a. Sản phẩm và hệ thống công nghệ thông tin liên quan do bên B thực hiện trên cơ sở giao kết hợp đồng
kinh tế tạo sản phẩm cho Bên A, do đó toàn bộ hệ thống trên là thuộc quyền tác giả và quyền tài sản của
bên A.
b. Quyền sở hữu trí tuệ 1
: Hệ thống này dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thì quyền sở
hữu đều thuộc về bên A.
Điều 2: Các cam kết bảo mật thông tin
Bên B cam kết:
a. Bảo mật thông tin2
của bên A, khi triển khai các dự án, hợp đồng,...
b. Các thông tin do bên A cung cấp không được để thất thoát hoặc sử dụng ngoài phạm vi dự án.
c. Không sao chép thông tin dự án cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
Số: ………….-QT/SALE-BMTT
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam
2
d. Không khai thác thông tin của dự án (copy, tạo mới các công việc dựa trên các thông tin này) vì các mục
đích cá nhân hoặc các mục đích khác ngoài phạm vi dự án.
e. Các sản phẩm của dự án liên quan trực tiếp đến khách hàng (tài liệu giải pháp, sản phẩm, quy trình,…)
không được sử dụng ở nơi khác hoặc khách hàng khác nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
f. Bàn giao lại toàn bộ tài liệu, dữ liệu phục vụ cho dự án, cho bên A khi thực hiện xong dự án và có văn
bản yêu cầu bàn giao từ bên A.
g. Bên B không được tự ý công bố thông tin giới thiệu về sản phẩm nếu bên A chưa công bố ra các phương
tiện thông tin đại chúng và các kênh quảng cáo tiếp thị của bên A.
Điều 3: Thời hạn của cam kết
a. Cam kết về quyền sở hữu và quyền tác giả có hiệu lực 50 năm từ ngày ký cam kết này.
b. Cam kết bảo mật thông tin có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày ký cam kết này.
c. Cam kết này được điều chỉnh và chi phối bởi luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.
d. Cam kết này được lập thành 02 ( hai ) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 ( Một ) bản.
TP.HCM, ngày ……… tháng …… năm 20…
BÊN A BÊN B
1
Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm, nhưng không hạn chế, thương hiệu, bản quyền (bao gồm cả bản quyền phần mềm
máy tính), bằng sáng chế, tiêu chuẩn dịch vụ (service marks); tên thương nghiệp (trade names); quyền thiết kế, các
sản phẩm của dự án (tài liệu, quy trình, source code,…) và tất cả các quyền tương ứng hoặc tương tự (cho dù đã được
đăng ký, đang đăng ký hoặc không đăng ký)
2
Các thông tin bảo mật bao gồm, nhưng không hạn chế, các loại thông tin dưới đây và các loại thông tin tương tự (dù
có liệt kê ở đây hay không): các phát minh; sáng kiến; khái niệm; phần mềm trong các giai đoạn phát triển; các thiết
kế; màn hình phần mềm; các bản vẽ; các đặc tả kỹ thuật; mô hình; dữ liệu; mã nguồn; mã đối tượng; tài liệu; quy
định, quyết định, qui trình; thủ tục; dữ liệu, biểu mẫu, chứng từ, kinh nghiệm; kỹ thuật và tài liệu marketing; kế hoạch
marketing và phát triển; tên khách hàng và các thông tin liên quan đến khách hàng; bảng giá; chính sách giá và thông
tin tài chính,…dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm, bản gốc hoặc bản photocopy.

CAM KẾT BẢN QUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

  • 1. DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn Website : www.dvms.vn Tel: +84836028937 | +84835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam 1 CAM KẾT BẢN QUYỀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN Căn cứ vào nội dung công việc và thỏa thuận giữa các bên, Chúng tôi gồm: BÊN A: Người đại diện: Chức vụ: Địa chỉ : Điện thoại: Fax: Mã số thuế: BÊN B: CÔNG TY TNHH DVMS Người đại diện: ông Chức vụ: Địa chỉ: 150/30 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84836028937 Fax: +84835531145 Mã số thuế: 0311860914 Sau khi trao bàn bạc và trao đổi, hai bên thống nhất cam kết về việc bảo mật thông tin dự án phần mềm trên thiết bị di động ( gọi tắt là: sản phẩm ) với nội dung như sau: Điều 1: Chủ sở hữu sản phẩm: a. Sản phẩm và hệ thống công nghệ thông tin liên quan do bên B thực hiện trên cơ sở giao kết hợp đồng kinh tế tạo sản phẩm cho Bên A, do đó toàn bộ hệ thống trên là thuộc quyền tác giả và quyền tài sản của bên A. b. Quyền sở hữu trí tuệ 1 : Hệ thống này dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu đều thuộc về bên A. Điều 2: Các cam kết bảo mật thông tin Bên B cam kết: a. Bảo mật thông tin2 của bên A, khi triển khai các dự án, hợp đồng,... b. Các thông tin do bên A cung cấp không được để thất thoát hoặc sử dụng ngoài phạm vi dự án. c. Không sao chép thông tin dự án cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên A. Số: ………….-QT/SALE-BMTT
  • 2. DVMS COMPANY Email: info@dvms.vn Website : www.dvms.vn Tel: +84836028937 | +84835531145 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam 2 d. Không khai thác thông tin của dự án (copy, tạo mới các công việc dựa trên các thông tin này) vì các mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác ngoài phạm vi dự án. e. Các sản phẩm của dự án liên quan trực tiếp đến khách hàng (tài liệu giải pháp, sản phẩm, quy trình,…) không được sử dụng ở nơi khác hoặc khách hàng khác nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của bên A. f. Bàn giao lại toàn bộ tài liệu, dữ liệu phục vụ cho dự án, cho bên A khi thực hiện xong dự án và có văn bản yêu cầu bàn giao từ bên A. g. Bên B không được tự ý công bố thông tin giới thiệu về sản phẩm nếu bên A chưa công bố ra các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh quảng cáo tiếp thị của bên A. Điều 3: Thời hạn của cam kết a. Cam kết về quyền sở hữu và quyền tác giả có hiệu lực 50 năm từ ngày ký cam kết này. b. Cam kết bảo mật thông tin có hiệu lực trong vòng 01 năm kể từ ngày ký cam kết này. c. Cam kết này được điều chỉnh và chi phối bởi luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam. d. Cam kết này được lập thành 02 ( hai ) bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 ( Một ) bản. TP.HCM, ngày ……… tháng …… năm 20… BÊN A BÊN B 1 Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm, nhưng không hạn chế, thương hiệu, bản quyền (bao gồm cả bản quyền phần mềm máy tính), bằng sáng chế, tiêu chuẩn dịch vụ (service marks); tên thương nghiệp (trade names); quyền thiết kế, các sản phẩm của dự án (tài liệu, quy trình, source code,…) và tất cả các quyền tương ứng hoặc tương tự (cho dù đã được đăng ký, đang đăng ký hoặc không đăng ký) 2 Các thông tin bảo mật bao gồm, nhưng không hạn chế, các loại thông tin dưới đây và các loại thông tin tương tự (dù có liệt kê ở đây hay không): các phát minh; sáng kiến; khái niệm; phần mềm trong các giai đoạn phát triển; các thiết kế; màn hình phần mềm; các bản vẽ; các đặc tả kỹ thuật; mô hình; dữ liệu; mã nguồn; mã đối tượng; tài liệu; quy định, quyết định, qui trình; thủ tục; dữ liệu, biểu mẫu, chứng từ, kinh nghiệm; kỹ thuật và tài liệu marketing; kế hoạch marketing và phát triển; tên khách hàng và các thông tin liên quan đến khách hàng; bảng giá; chính sách giá và thông tin tài chính,…dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm, bản gốc hoặc bản photocopy.