Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

cancel order magento

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỦY ĐƠN HÀNG MAGENTO 1.7

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

cancel order magento

  1. 1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỦY ĐƠN HÀNG MAGENTO 1.7 Tài liệu kỹ thuật 07/2012 Lịch sử chỉnh sửa Ngày tháng Version Mô tả Người viết 07/2012 1.7 DVMS1. Quản trị website hủy đơn hàng cho khách hàng: Quy trình hủy đơn hàng: Khách hàng sau khi checkout đơn hàng mà muốn hủy đơn hàng thì liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng => khi đó quản trị website sẽ đăng nhập vào hệ thống => menu Sales => Orders => chọn vào đơn hang muốn hủy => trong list: “Actions” chọn: “Canel”
  2. 2. Trường hợp muốn thêm Actions xóa đơn hàng trong phần quản trị thì tham khảo thêm module sau: http://www.mgt-commerce.com/magento-delete-orders.html2. Khách hàng tự hủy đơn hàng: Muốn hệ thống cho phép khách hàng tự hủy đơn hàng thì cần cài thêm module sau vào hệ thống: http://www.magentocommerce.com/magento-connect/site-management/customer- service/order-cancel-link.html sau khi cài đặt thêm module vào hệ thống thì trong danh sách đặt hàng của khách hàng sẽ có thêm nút hủy đơn hàng (cancel ) như hình sau: Trang 2 /3
  3. 3. CHÚC THÀNH CÔNG! THÔNG TIN LIÊN HỆ HỖ TRỢDVMS (08) 360 289 37 info@dvms.vnwww.DVMS.vn Trang 3 /3

×