Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HORA Sala de
reunións
Biblioteca
16:00-16:30 1º FPB Servizos
Adm
CAE
16:30-17:00 1º CM Xestión 1º CM Elve
17:00-17:30 1º C...
Sala de Reunións
HORAHORA GRUPOGRUPO
11:20-11:30 ESA I
11-30-11:50 ESA II
1ª AVALIACIÓN
ESA
Sala de Reunións
HORAHORA GRUPOGRUPO
16:00-16:30 2º BACH.B
16-30-17:00 2º BACH.A
1ª AVALIACIÓN
2º BACHARELATO
HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1
17:45-18:15 2º FPB servizos
18:15-18:45 1º FPB Auto 2º CM
Mantemento
2º C Superio...
MÉRCORES 23 DE NOVEMBRO
1ª Avaliación ESA
XOVES 24 DE NOVEMBRO
1ª avaliación 2º Bacharelato
VENRES 25 NOVEMBRO
Sinatura de...
22 DE DECEMBRO AO 8 DE XANEIRO22 DE DECEMBRO AO 8 DE XANEIRO
((ámbolosámbolos dousdous inclusive)inclusive)
9 DE XANEIRO D...
HORAHORA GRUPOGRUPO
11:20-11:3011:20-11:30 ESA 1ESA 1
11:30-11:5011:30-11:50 ESA 2ESA 2
Sala de Reunións
•AVALIACIÓN FINAL...
3 e 6 de FEBREIRO 2017
9:00-14:00 h
2ª AVALIACIÓN
2º BACHARELATO
HORAHORA GRUPOGRUPO
16:00-16:30 2º BAC A
16.30-17.00 2º BAC B
Sala de Reunións
VENRES 3 DE MARZO
RECREO
Entrega de notas – 2º BAC
por titores na aula de referencia.
Firma de actas
MÉRCORES
9 DE MARZO
16:00-19:00h.
Aulas de referencia
•CM MANTEMENTO
Electricidade e automatismos (1 alumno)
•CS. Admón
Ofimática:1 alumno
•CM ELVE
Sistemas de carga e arranque...
HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1
16:00-16:30 2º CM Elve 2º CM Xestión 1º FP Básica Servizos
16:30-17:00 1ºCM Elve ...
CALENDARIO FIN DO 2º TRIMESTRE
Entrega de notas no recreo
(Titores - aulas de referencia)
Asinar actas
24 de marzo de 20...
2ª AVALIACIÓN
2º FPB
LUNS
24 DE ABRIL
HORA SALA DE REUNIÓNS
15:45-16:00 2º FPB SERVIZOS
16:00-16:30 2º FPB AUTO
MARTES 25 DE ABRIL
RECREO
Entrega de notas – 2º FP Básica
por titores na aula de referencia.
Asinar actas
 CONCEPTOS:
1. Inadecuación da proba proposta ós alumnos, dos obxectivos e
contidos da materia sometida a avaliación e do...
RECLAMACIÓNS 2º BAC
(Orde 17/IV/1997-DOG 26/V/1997)
 Os alumnos ou os seus representantes legais poderán presentar reclam...
Lexislación de referencia:
Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica
do alumn...
 As referidas reclamacións deberán basearse nalgún dos seguintes aspectos:
 a) A avaliación que se levou a cabo como res...
 2. O procedemento e os prazos para a presentación e a tramitación das
reclamacións serán os seguintes:
 a) A reclamació...
 Unha vez recibido o devandito informe, o director do centro emitirá
resolución ao respecto. Este proceso estará rematado...
Capítulo XIII da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se
regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación
académic...
Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre
Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre
Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre

3,153 views

Published on

Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre
IES García Barbón
Curso 2016-1017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exames e avaliacións do 1º e 2º trimestre

 1. 1. HORA Sala de reunións Biblioteca 16:00-16:30 1º FPB Servizos Adm CAE 16:30-17:00 1º CM Xestión 1º CM Elve 17:00-17:30 1º CS Adción 1º FPB Auto 17:30-18:00 1º CM Mantemento
 2. 2. Sala de Reunións HORAHORA GRUPOGRUPO 11:20-11:30 ESA I 11-30-11:50 ESA II 1ª AVALIACIÓN ESA
 3. 3. Sala de Reunións HORAHORA GRUPOGRUPO 16:00-16:30 2º BACH.B 16-30-17:00 2º BACH.A 1ª AVALIACIÓN 2º BACHARELATO
 4. 4. HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1 17:45-18:15 2º FPB servizos 18:15-18:45 1º FPB Auto 2º CM Mantemento 2º C Superior 18:45-19:15 1º BAC 1º CS CM CAE 19:15-19:45 2º FPB Auto 1º CM Mantemento 1º CM Xestión 19:45-20:15 1º FPB Servizos 1º CM Elve 20:15-20:45 2º CM Xestión 2º CM Elve 1º BACHARELATO CICLOS FPB MARTES 20 DE DECEMBRO
 5. 5. MÉRCORES 23 DE NOVEMBRO 1ª Avaliación ESA XOVES 24 DE NOVEMBRO 1ª avaliación 2º Bacharelato VENRES 25 NOVEMBRO Sinatura de actas ESA Entrega de boletíns en 2º BAC polos titores NO RECREO (aulas de referencia) Sinatura de actas 2º MARTES 20 DECEMBRO 1ª avaliación 1º BAC , Ciclos , FPB MÉRCORES 21 DECEMBRO Entrega de notas e sinatura de actas
 6. 6. 22 DE DECEMBRO AO 8 DE XANEIRO22 DE DECEMBRO AO 8 DE XANEIRO ((ámbolosámbolos dousdous inclusive)inclusive) 9 DE XANEIRO DE 2017:9 DE XANEIRO DE 2017: REANUDACIÓN DAS ACTIVIDADESREANUDACIÓN DAS ACTIVIDADES LECTIVASLECTIVAS
 7. 7. HORAHORA GRUPOGRUPO 11:20-11:3011:20-11:30 ESA 1ESA 1 11:30-11:5011:30-11:50 ESA 2ESA 2 Sala de Reunións •AVALIACIÓN FINAL ESA NIVEL I MÓDULO I NIVEL II MÓDULO III
 8. 8. 3 e 6 de FEBREIRO 2017 9:00-14:00 h
 9. 9. 2ª AVALIACIÓN 2º BACHARELATO HORAHORA GRUPOGRUPO 16:00-16:30 2º BAC A 16.30-17.00 2º BAC B Sala de Reunións
 10. 10. VENRES 3 DE MARZO RECREO Entrega de notas – 2º BAC por titores na aula de referencia. Firma de actas
 11. 11. MÉRCORES 9 DE MARZO 16:00-19:00h. Aulas de referencia
 12. 12. •CM MANTEMENTO Electricidade e automatismos (1 alumno) •CS. Admón Ofimática:1 alumno •CM ELVE Sistemas de carga e arranque: 4 alumnos •CM XESTIÓN Trat. informático da información: 2 alumnos FOL e Tesourería: 1 alumno
 13. 13. HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1 16:00-16:30 2º CM Elve 2º CM Xestión 1º FP Básica Servizos 16:30-17:00 1ºCM Elve 2º CS 1º BAC 17:00-17:30 1º FPB Auto 1º CS CM CAE 17:30-18:00 1º CM Mantemento 1º CM Xestión 18:30-19:00 2º CM Mantemento 2ª AVALIACIÓN 1º BACHARELATO CICLOS 1º FPB XOVES 23 DE MARZO
 14. 14. CALENDARIO FIN DO 2º TRIMESTRE Entrega de notas no recreo (Titores - aulas de referencia) Asinar actas 24 de marzo de 2017
 15. 15. 2ª AVALIACIÓN 2º FPB LUNS 24 DE ABRIL HORA SALA DE REUNIÓNS 15:45-16:00 2º FPB SERVIZOS 16:00-16:30 2º FPB AUTO
 16. 16. MARTES 25 DE ABRIL RECREO Entrega de notas – 2º FP Básica por titores na aula de referencia. Asinar actas
 17. 17.  CONCEPTOS: 1. Inadecuación da proba proposta ós alumnos, dos obxectivos e contidos da materia sometida a avaliación e do nivel preciso na programación polo órgano didáctico correspondente 2. Incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos  PRAZOS: 1. 5 días naturais(Resolución da dirección) 2. Ratificación. Persiste reclamación. Remisión documentación á Xefatura Territorial (24 horas) 3. Xefa Territorial resolve en 10 días naturais 4. Recurso de alzada: Dirección Xeral ORDE DO 24 DE XULLO (DOG 28 DE AGOSTO DE 1991)
 18. 18. RECLAMACIÓNS 2º BAC (Orde 17/IV/1997-DOG 26/V/1997)  Os alumnos ou os seus representantes legais poderán presentar reclamacións sobre as cualificacións finais obtidas nas convocatorias ordinaria e extraordinaria perante a dirección do centro  Os alumos poderán presentar a reclamación se consideran que o seu rendemento escolar non foi avaliado obxectivamente por inadecuación da proba proposta ós obxectivos e ós contidos mínimos previstos nas programacións da materia, ou ben por unha incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos  Director-a..............Seminario.............Resolución motivada  Dirección ratifica oa resolución ou ordea a rectificación ou se é o caso  Ratificación da cualificación.......Petición do alumno.......Remisión do expediente á Subdirección Xeral de Inspección Educativa (Comisión de Supervisión)  O prazo de resolución do procedemento será de 5 días  Garantía en calquera caso de 2 días para que os alumnos poidan presentar as reclamacións polas cualificacións trala publicación destas
 19. 19. Lexislación de referencia: Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as ensinanzas de formación profesional inicial DOG Xoves, 9 de agosto de 2007 VIII. Reclamación sobre a avaliación Artigo 20º.-Reclamación contra as cualificaciónsReclamación contra as cualificacións. 1. Conforme o establecido no artigo 13.4º do Real decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes do alumnado e as normas de convivencia nos centros, os alumnos ou alumnas, os seus pais ou as súas nais, así como os seus titores ou as súas titoras, poderán reclamar, ante a dirección do centro, contra as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais.
 20. 20.  As referidas reclamacións deberán basearse nalgún dos seguintes aspectos:  a) A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do alumnado non foi adecuada aos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e nivel, recollidos na correspondente programación didáctica.  b) Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado na programación didáctica.  c) A aplicación dos criterios de avaliación establecidos na programación didáctica para a superación dos módulos non foi correcta.
 21. 21.  2. O procedemento e os prazos para a presentación e a tramitación das reclamacións serán os seguintes:  a) A reclamación presentarase por escrito ante a dirección do centro, no prazo máximo de dous días lectivos a partir daquel en que se produza a comunicación da cualificación final ou da decisión adoptada.  b) O director do centro trasladará a reclamación ao departamento correspondente para que emita o oportuno informe sobre os aspectos sinalados no punto anterior, no cal deberá formularse proposta de ratificación ou rectificación na cualificación outorgada.
 22. 22.  Unha vez recibido o devandito informe, o director do centro emitirá resolución ao respecto. Este proceso estará rematado nun prazo máximo de cinco días naturais, incluída a comunicación ao alumnado, contados a partir do seguinte ao da presentación da reclamación.  c) Contra a resolución do director do centro, o solicitante poderá presentar recurso de alzada perante o delegado ou delegada provincial no prazo máximo dun mes a partir da súa notificación. A devandita resolución esgotará a vía administrativa.
 23. 23. Capítulo XIII da Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial Artigo 45. Reclamación contra as cualificacións. (...)os alumnos e as alumnas, no caso de seren maiores de idade, ou os seus pais e as súas nais, así como os seus titores e as súas titoras legais, (...), poderán reclamar ante a dirección do centro as decisións e as cualificacións que se adopten como resultado dos procesos das avaliacións finais. No caso de ciclos formativos de 2.000 horas de duración, o dereito de reclamación será extensivo a aquelas avaliacións parciais en que se propoña o acceso á realización do módulo de formación en centros de traballo en período ordinario, logo de finalizada a docencia dos módulos de formación no centro educativo.

×