Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)

490 views

Published on

IES GARCÍA BARBÓN

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Datas de exames e avaliacións (3º trimestre)

 1. 1. I.E.S. García Barbón Curso 2017-2018
 2. 2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA Xaneiro 2018
 3. 3. HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA AULA O1 15:30-16:00 1º BACH B 1ºCM Xestión 1º CM Elve 16:00-16:30 1º BAC - A 2º CS 2º CM Elve 16:30-17:00 1º FPB Servizos 1º CS 1º CM Mantemento 17:00-17:30 1º FPB Auto 2º CM Xestión 2º CM Mantemento 17:30-18:00 CM CAE 2ª AVALIACIÓN 1º BACHARELATO CICLOS 1º FPB MÉRCORES 4 DE ABRIL
 4. 4. PRIMEIRA AVALIACIÓN ESA NIVEL I MÓDULO II NIVEL II MÓDULO IV BIBLIOTECA HORA GRUPO 11:20-11:30 ESA 1 11:30-11:50 ESA 2 VENRES 20 ABRIL 2018
 5. 5. MÓDULO DATA HORA AULA CIENCIAS APLICADAS I (2 ALUMNOS) Martes 10 de abril 16:00 17
 6. 6. ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD) *Resolución 3 de agosto de 2017: O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final do módulo correspondente, de acordo co artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. *Orde do 13 de xullo fo 2015: No segundo curso do ciclo a Avaliación final de módulos realizarase con anterioridade ao período establecido con carácter xeral para a realización da FCT.
 7. 7. 2º FPB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS MÓDULO DATA HORA AULA CIENCIAS APLICADAS Mércores 18 de abril 12:40 Aula 15 COMUNICACIÓN e SOCIEDADE Luns 16 de abril 08:50 Aula 15 INGLÉS Martes 17 de abril 09:40 Aula 15 PREPARACIÓN DE PEDIDOS Luns 16 de abril 12:40 Aula 15 APLICAC. BÁSICAS OFIMÁT. Martes 17 de abril 12:40 Aula 15 ATENC. CLIENTELA Luns 16 abril 16:35 Aula 15
 8. 8. 2º FPB MANTEMENTO de VEHÍCULOS MÓDULO DATA HORA AULA CIENCIAS APLICADAS Luns 16 de abril 16:35 Aula 12 COMUNICACIÓN e SOCIEDADE Martes 17 de abril 11:50 Aula 12 INGLÉS Luns 16 de abril 13:30 Aula 12 ELECTRICIDADE do VEHÍCULO Martes 17 de abril 12:40 Taller 4 MECÁNICA do VEHÍCULO Mércores 18 de abril 12:40 Taller 4
 9. 9. 2ªAVALIACIÓN-AVALIACIÓN FINAL DE MÓDULOS 2º FPB SALA DE REUNIÓNS HORA GRUPO 16:00-16:30 2º FPB SERV 16:30-17:00 2º FPB AUTO XOVES 19 ABRIL 2018
 10. 10. 24-26 ABRIL 2018
 11. 11. MATERIA DATA HORA AULA L. CASTELÁ (2 ALUMNOS) Martes 24 de abril 16:00 17 MATEMÁTICAS CCSS (1 ALUMNO) Martes 24 de abril 16:00 17 L. GALEGA (1 ALUMNO) Mércores 25 de abril 16:00 12 INGLÉS (7 ALUMNOS) Xoves 26 de abril 16:00 12
 12. 12. AVALIACIÓN PENDENTES DE BACHARELATO VENRES 27 de ABRIL 11:20 h.(RECREO) XEFATURA DE ESTUDOS
 13. 13. AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO 21 de MAIO SALA DE REUNIÓNS
 14. 14. AVALIACIÓN FINAL 2º BACHARELATO HORA GRUPO 16:00 -16:30 2º Bach A Sala de Reunións
 15. 15. 12-13-14 XUÑO: ABAU 12-13-14 SETEMBRO: ABAU
 16. 16. 7 – 10 MAIO
 17. 17. MATERIA DATA HORA AULA ÁMBITO CIENTÍFICO Esa 1&2 Martes 8 de maio 20:00 A. 11 INGLÉS Esa 1&2 Xoves 10 de maio 20:00 11 CIENCIAS SOCIAIS Esa 1&2 Mércores 9 de maio 20:00 11 ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Esa 1 Luns 7 maio 20:00 A. Tecno ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Esa 2 Luns 7 maio 20:00 11
 18. 18. VENRES 11 de MAIO 11:20 (RECREO) Sala de Reunións Módulos I e III
 19. 19. Luns 4 de xuño: 3ª Avaliación parcial de módulos de CCFF (excepto FPB) Venres 22 de xuño : Avaliación final de módulos CCFF e FPB
 20. 20. Alumnado CCFF con módulos pendentes • Para o alumnado que teña módulos pendentes logo de realizada a terceira avaliación parcial, o equipo docente realizará un informe de avaliación individualizado que debe servir de base para o deseño das correspondentes actividades de recuperación. •A cualificación definitiva destes módulos farase efectiva na avaliación final de módulos de primeiro curso. Non obstante, nos módulos superados a cualificación final coincidirá coa obtenida na terceira avaliación parcial. (Art. 29 Avaliacións parciais de módulos de primeiro curso) •No suposto de que se pase de curso con módulos pendentes, o alumnado deber ser informado das actividades programadas para a súa recuperación, así como do período da súa realización, temporalización e data en que serán avaliados, que coincidirá coa sesión de avaliación parcial previa a realiazación da FCT en período ordinario. (Art. 29 Avaliacións parciais de módulos de primeiro curso) Lexislación de referencia: Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
 21. 21. Informe de avaliación individualizado CCFF Será elaborado polo titor ou a titora en colaboración co resto do equipo docente, e nel consignarase a información que resulte necesaria para a continuidade do proceso de aprendizaxe do alumno ou alumna. O informe de avaliación individualizado realizarase para o alumnado que alcance a promoción de curso con módulos pendentes, para o alumnado que non poida acceder á FCT por ter módulos pendentes no réxime ordinario e para o alumnado que se traslade a outro centro sen ter rematado o curso. Incluirá, de ser o caso, as cualificacións parciais ou valoracións de aprendizaxe outorgadas ata ese momento ao alumno ou á alumna, as medidas tomadas de reforzo educativo ou de flexibilización na duración das ensinanzas, as validacións ou exencións concedidas, as actividades propostas para a recuperación de módulos, e cantos outros aspectos de índole educativa se consideren salientables. (Art. 39 Informe de avaliación individualizado) Lexislación de referencia: Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
 22. 22. PROMOCIÓN EN CCFF O ALUMNADO PODERÁ FORMALIZAR A MATRÍCULA NO SEGUNDO CURSO CANDO TEÑA SUPERADOS TODOS OS MÓDULOS DE PRIMEIRO CURSO OU SE A SUMA DA DURACIÓN DO MÓDULO OU DOS MÓDULOS PENDENTES NON SUPERA AS 300 HORAS ( Art. 4 Matrícula polo réxime ordinario na modalidade presencial) Lexislación de referencia: Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial.
 23. 23. 3ª AVALIACIÓN PARCIAL CCFF HORA SALA DE REUNIÓNS BIBLIOTECA 18:30-19:00 1º CS ADMÓN & FINANZAS 1º MANTEMENTO 19:00-19:30 1º CM XESTIÓN CAE 19:30-20:00 1º ELVE
 24. 24. ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD) E PARA ALUMNOS CON MÓDULOS PENDENTES NA TERCEIRA AVALIACIÓN O alumnado con PD non terá dereito a realizar para eses módulos as actividades de recuperación. *(Resolución do 30 de xullo de 2013 polo que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos CCFF)
 25. 25. 1º CS Administración e Finanzas MÓDULOS DATA HORA AULA FOL Martes 19 de xuño 16:35 Aula 10 Proceso integral da actividade comercial Xoves 21 de xuño 12:40 Aula 10 Comunicación e atención á clientela Mércores 20 de xuño 08 : 50 Aula 10 Inglés Xoves 21 de xuño 09:40 Aula 10 Xestión da documentación xurídica e empresarial Luns 18 de xuño 11:50 Aula 10 Ofimática e Proceso da información Martes 19 de xuño 08:50 Aula 10 RRHH e responsabilidade social corporativa Luns 18 de xuño 12 : 40 Aula 10
 26. 26. 2º CS Admistración e Finanzas MÓDULO DATA HORA AULA XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Xoves 21 de xuño 11:50 Aula 10 XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL Mércores 20 de xuño 10:30 Aula 10 XESTIÓN FINANCEIRA Martes 19 de xuño 08:50 Aula 10 CONTABILIDADE E FISCALIDADE Luns 18 de xuño 08:50 Aula 10 SIMULACIÓN EMPRESARIAL Martes 19 de xuño 12:40 Aula 10
 27. 27. 2º CS Admistración e Finanzas MÓDULO DATA HORA AULA XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Xoves 21 de xuño 11:50 Aula 10 XESTIÓN LOXÍSTICA E COMERCIAL Mércores 20 de xuño 10:30 Aula 10 XESTIÓN FINANCEIRA Martes 19 de xuño 08:50 Aula 10 CONTABILIDADE E FISCALIDADE Luns 18 de xuño 08:50 Aula 10 SIMULACIÓN EMPRESARIAL Martes 19 de xuño 12:40 Aula 10
 28. 28. 1º CM ELVE MÓDULOS DATA HORA AULA Sistemas de trans e freado Martes 19 de xuño 15:45 Taller 2 Motores Luns 18 de xuño 08:50 Taller 2 Mecanizado Básico Mércores 20 de xuño 11:50 Taller 3 Circuítos de fluídos, suspensión e dirección Martes 19 de xuño 11:50 Taller 2 FOL Mércores 20 de xuño 08:50 Aula 01 Sistemas de carga e arranque Xoves 21 de xuño 11:50 Taller 1
 29. 29. 2º CM ELVE MÓDULOS DATA HORA AULA Sistemas de seguridade Xoves 21 de xuño 11:50 Taller 2 Empresa e Inic. Emprend. Martes 19 de xuño 10:30 Aula 13 Circuítos Eléctricos Luns 18 de xuño 08:50 Taller 1 Sistemas Aux. do Motor Mércores 20 de xuño 11:50 Taller 1
 30. 30. 1º CM MANTEMENTO MÓDULOS DATA HORA AULA FOL Martes 19 de xuño 12:40 Polivalente Mantemento Electricidade e automatismos eléctricos Luns 18 de xuño 15:45 Aula Automatismos Automatismos pneumáticos e hidráulicos Xoves 21 de xuño 08:50 Aula Automatismos Técnicas de unión e montaxe Luns 18 de xuño 12:40 Taller Mecanizado Técnicas de fabricación Mércores 20 de xuño 11:50 Taller Mecanizado
 31. 31. 2º CM MANTEMENTO MÓDULOS DATA HORA AULA Montaxe e mantemento mecánico Xoves 21 de xuño 08:50 Taller Aluminio Montaxe e mantemento de liñas automatizadas Mércores 20 de xuño 08:50 Aula Automatismos Empresa e iniciativa emprendedora Martes 19 de xuño 11:50 Polivalente Mantemento Montaxe e mantemento eléctrico- electrónico Luns 18 de xuño 11:50 Aula Automatismos
 32. 32. 1º CM XESTIÓN ADM MÓDULOS DATA HORA AULA FOL Mércores 20 de xuño 08:50 Aula 3 Técnica contable Martes 19 de xuño 16:35 Aula 3 Op. Axu. Xest. Tesourería Xoves 21 de xuño 11:50 Aula 3 Trat. Informático da información Martes 19 de xuño 11:50 Aula 3 Inglés Mércores 20 de xuño 11:50 Aula 3 Op. Advas de Compravenda Luns 18 de xuño 11:50 Aula 3
 33. 33. 2º CM XESTIÓN ADM MÓDULOS DATA HORA AULA Tratamento da documentación contable Mércores 20 de xuño 11:50 Aula 2 Operaciónes advas. De RRHH Xoves 21 de xuño 11:50 Aula 2 Empresa na aula Martes 19 de xuño 11.50 Aula 2 Empresa e administración Luns 18 de xuño 08:50 Aula 2 Comunicación empresarial e atención á clientela Martes 19 de xuño 08:50 Aula 2
 34. 34. CAE MÓDULOS DATA HORA AULA TAO Martes 19 de xuño 11:50 Taller enfermería Promoción Mércores 20 de xuño 09:40 Taller enfermería FOL Luns 18 de xuño 11:50 Taller enfermería Hixiene Luns 18 de xuño 08:50 Taller enfermería RET Mércores 20 de xuño 11:50 Taller enfermería Operación Advas. Xoves 21 de xuño 12:40 Taller enfermería TBE Xoves 21 de xuño 08:50 Taller enfermería
 35. 35. ALUMNADO CON PERDA DO DEREITO Á AVALIACIÓN CONTINUA (PD) *Resolución 3 de agosto de 2017: O alumnado que perdera o dereito á avaliación continua nun determinado módulo terá dereito a unha proba final extraordinaria previa á avaliación final do módulo correspondente, de acordo co artigo 25.5 da Orde do 12 de xullo de 2011. *Orde do 13 de xullo de 2015: No primeiro curso do ciclo a avaliación final de módulos realizarase coincidindo coa finalización das actividades lectivas.
 36. 36. 1º FPB SERVIZOS ADMINISTRATIVOS MÓDULO DATA HORA AULA CIENCIAS APLICADAS Xoves 21 de xuño 10:30 Aula 18 COMUNICACIÓN e SOCIEDADE Martes 19 de xuño 12:40 Aula 18 INGLÉS Luns 18 de xuño 11:50 Aula 18 TÉCNICAS ADVAS BÁSICAS Mércores 20 de xuño 08:50 Aula 18 TRATAMENTO INFORMÁTICO DE DATOS Martes 19 de xuño 08:50 Aula 18 ARQUIVAMENTO e COMUNICACIÓN Luns 18 de xuño 12:40 Aula 18
 37. 37. 1º FPB MANTEMENTO de VEHÍCULOS MÓDULO DATA HORA AULA CIENCIAS APLICADAS Mércores 20 de xuño 09:40 Polivalente auto COMUNICACIÓN e SOCIEDADE Luns 18 de xuño 16:35 Polivalente auto INGLÉS Mércores 20 de xuño 11:50 Polivalente auto MECANIZADO e SOLDADURA Martes 19 de xuño 11:50 Taller 3 AMOVIBLES Xoves 21 de xuño 09:40 Taller 3 PREPARACIÓN de SUPERFICIES Luns 18 de xuño 12:40 Taller 3
 38. 38. INFORMES FINAIS DE CURSO CCFF ORDE do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado das ensinanzas de formación profesional inicial Art. 24 Informes finais de curso Ao remate de cada curso académico, o profesor ou a profesora que exerzan a titoría, elaborarán un informe que deberá conter os seguintes puntos: -Distribución dos módulos que integran cada curso do ciclo formativo entre o profesorado que o imparta, incluíndo os criterios empregados para tal distribución. -Datos sobre matrícula, promoción, titulacións e calquera outro interés. -Breve resumo das actividades de recuperación dos módulos e valoración do resultado obtido. -Actividades complementarias e extraescolares desenvolvidas. http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110715/AnuncioC3F1-120711-4341_gl.pdf
 39. 39. Venres 22 DE XUÑO 2018
 40. 40. 1º BACHARELATO CCFF ESA FPB HORA TALLER CAE BIBLIOTECA SALA DE REUNIÓNS 9:00-9:30 ESA 1 & ESA 2 1º FPB SERVIZOS 2º CM Mantemento 9:30-10:00 1º CM Xestión 2º FPB SERVIZOS 1º CM Mantemento 10:00-10:30 2º CM Xestión 1º BACH A 1º CM ELVE 10:30-11:00 2º CS 1º BACH B 2º CM ELVE 11:00-11:30 1º CS 1º FPB AUTO CM CAE 11:30-12:00 2º FPB AUTO
 41. 41. Xoves 21 DE XUÑO 2018
 42. 42. ABAU: 12-13-14 DE XUÑO ÚLTIMO DÍA LECTIVO: XOVES 21 DE XUÑO AVALIACIÓNS : VENRES 22 DE XUÑO PUBLICACIÓN CUALIFICACIÓNS E ENTREGA DE BOLETÍNS: LUNS 25 DE XUÑO - 9:00 HORAS –TITORES EN AULAS DE REFERENCIA ATENCIÓN AO ALUMNADO: 25 DE XUÑO DE 9-12 HORAS RECLAMACIÓNS : 25-26 XUÑO. Oficina 9-14h.

×