Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duytay

956 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Duytay

 1. 1. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG BÌNH SƠN L P 11B11 So n: Blue Star – Thành viên l p 11b11 M i chi ti t xin liên h : 11b11.soc.vn ho c duytay94@yahoo.com. Tài li u lưu hành n i b l p 11b11- THPT Bình SơnDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 2. 2. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue StarHIDROCACBON: CT chung: CxHy (x ≥ 1, y ≤ 2x+2). N u là ch t khí ñk thư ng ho c ñk chu n:x ≤ 4.Ho c: CnH2n+2-2k, v i k là s liên k t π , k ≥ 0. I- D NG 1: H n h p g m nhi u hidrocacbon thu c cùng m t dãy ñ ng ñ ng. PP1: G i CT chung c a các hidrocacbon C n H 2 n + 2 − 2 k (cùng dãy ñ ng ñ ngnên k gi ng nhau)- Vi t phương trình ph n ng - L p h PT gi i ⇒ n , k. - G i CTTQ c a các hidrocacbon l n lư t là Cn1 H 2n1 + 2− k , Cn2 H 2n2 + 2− k ... và smol l n l n lư t là a1,a2…. n a + n a + ... Ta có: + n = 1 1 2 2 a1 + a2 + ... + a1+a2+… =nhh Ta có ñk: n1<n2 ⇒ n1< n <n2. Thí d : + N u hh là hai ch t ñ ng ñ ng liên ti p và n =1,5 Thì n1<1,5<n2=n1+1 ⇒ 0,5<n1<1,5 ⇒ n1=1, n2=2. + N u hh là ññ không liên ti p, gi s có M cách nhau 28 ñvC (2 nhóm –CH2-) Thì n1< n =1,5<n2=n1+2 ⇒ n1=1, n2=3. PP2 : - g i CT chung c a hai hidrocacbon là Cx H y . - Tương t như trên ⇒ x, y - Tách ra CTTQ m i hidrocacbon Cx1 H y1 , Cx 2 H y 2 ... Ta có: x1< x <x2, tương t như trên ⇒ x1,x2. y1 < y <y2; ðK: y1,y2 là s ch n. n u là ñ ng ñ ng liên ti p thì y2=y1+2. thí d y =3,5 ⇒ y1<3,5<y2=y1+2 ⇒ 1,5<y1<3,5 ; y1 là s ch n ⇒ y1=2, y2=4 n u là ññ không k ti p thì ta thay ðK : y2=y1+2 b ng ñk y2=y1+2k (v i k làhi u s nguyên t cacbon). Cho vài thí d : II. D NG 2: Tìm CTPT c a hidrocacbon khi bi t KL phân t : Phương pháp: + G i CTTQ c a hidrocacbon là CxHy; ðk: x ≥ 1, y ≤ 2x+2, ych n. + Ta có 12x+ y=M M + Do y>0 ⇒ 12x<M ⇒ x< (ch n trên) (1) 12 M−2 + y ≤ 2x+2 ⇒ M-12x ≤ 2x+2 ⇒ x ≥ (ch n dư i) (2) 14 K t h p (1) và (2) ⇒ x và t ñó ⇒ y. Thí d : KLPT c a hydrocacbon CxHy = 58 Ta có 12x+y=58 + Do y>o ⇒ 12x<58 ⇒ x<4,8 và do y ≤ 2x+2 ⇒ 58-12x ≤ 2x+2 ⇒ x ≥ 4Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 3. 3. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star ⇒ x=4 ; y=10 ⇒ CTPT hydrocacbon là C4H10. III. D NG 3 : GI I BÀI TOÁN H N H P Khi gi i bài toán hh nhi u hydrocacbon ta có th có nhi u cách g i : - Cách 1 : G i riêng l , cách này gi i ban ñ u ñơn gi n nhưng v sau khó gi i, dài, t n th i gian. - Cách 2: G i chung thành m t công th c C x H y ho c C n H 2 n + 2 − 2 k (Do các hydrocacbon khác dãy ñ ng ñ ng nên k khác nhau) Phương pháp: G i Ct chung c a các hydrocacbon trong hh là C x H y (n u ch ñ t cháy hh) ho c C n H 2 n + 2 − 2 k (n u v a ñ t cháy v a c ng h p H2, Br2, HX…) - G i s mol hh. - Vi t các ptp x y ra, l p h phương trình, gi i h phương trình ⇒ x , y hoaëc, k... n + N u là x , y ta tách các hydrocacbon l n lư t là C x 1 H y1 , C x 2 H y 2 ..... Ta có: a1+a2+… =nhh x a + x 2a 2 + .... x= 1 1 a1 + a 2 + ... y a + y 2a 2 + ... y= 1 1 a1 + a 2 + ... Nh ghi ñi u ki n c a x1,y1… + x1 ≥ 1 n u là ankan; x1 ≥ 2 n u là anken, ankin; x1 ≥ 3 n u là ankadien… Chú ý: + Ch có 1 hydrocacbon duy nh t có s nguyên t C=1 nó là CH4 (x1=1; y1=4) + Ch có 1 hydrocacbon duy nh t có s nguyên t H=2 nó là C2H2 (y2=4) (không h c ñ i v i C4H2). Các ví d : IV. CÁC PH N NG D NG T NG QUÁT: 1. G i CT chung c a các hydrocacbon là C n H 2 n + 2 − 2 k a.Ph n ng v i H2 dư (Ni,to) (Hs=100%) C n H 2 n + 2 − 2 k + k H2 Ni→ C n H 2 n + 2 h n h p sau ph n ng có ankan và H2 dư ,to Chú ý: Ph n ng v i H2 (Hs=100%) không bi t H2 dư hay hydrocacbon dư thì có th d a vào M c a hh sau ph n ng. N u M <26 ⇒ hh sau ph n ng có H2 dư và hydrocacbon chưa no ph n ng h t b.Ph n ng v i Br2 dư: C n H 2 n + 2 − 2 k + k Br2  → C n H 2 n + 2 − k Br2 k c. Ph n ng v i HX C n H 2 n + 2 − 2 k + k HX  → C n H 2 n + 2 − k X k d.Ph n ng v i Cl2 (askt) → C n H 2 n + 2 − 2 k Clk + xHCl C n H 2 n + 2 − 2 k + k Cl2  e.Ph n ng v i AgNO3/NH3 2 C n H 2 n + 2 − 2 k +xAg2O NH 3 → x C n H 2 n + 2 − 2 k − x Ag x + xH 2 O Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 4. 4. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 2) ð i v i ankan: CnH2n+2 + xCl2 ASKT → CnH2n+2-xClx + xHCl ðK: 1 ≤ x ≤ 2n+2  CnH2n+2   → CmH2m+2 + CxH2x  Crackinh ðK: m+x=n; m ≥ 2, x ≥ 2, n ≥ 3. 3) ð i v i anken: + Ph n ng v i H2, Br2, HX ñ u tuân theo t l mol 1:1 + Chú ý ph n ng th v i Cl2 cacbon α α CH3-CH=CH2 + Cl2 500→ ClCH2-CH=CH2 + HCl C o 4) ð i v i ankin: + Ph n ng v i H2, Br2, HX ñ u tuân theo t l mol 1:2 VD: CnH2n-2 + 2H2 Ni→ CnH2n+2 ,to + Ph n ng v i dd AgNO3/NH3 2CnH2n-2 + xAg2O  2CnH2n-2-xAgx + xH2O → ðK: 0 ≤ x ≤ 2 * N u x=0 ⇒ hydrocacbon là ankin ≠ ankin-1 * N u x=1 ⇒ hydrocacbon là ankin-1 * N u x= 2 ⇒ hydrocacbon là C2H2. 5) ð i v i aren và ñ ng ñ ng: + Cách xác ñ nh s liên k t π ngoài vòng benzen. n Br2 Ph n ng v i dd Br2 = α ⇒ α là s liên k t π ngoài vòng n hydrocacbon benzen. + Cách xác ñ nh s lk π trong vòng: nH2 Ph n ng v i H2 (Ni,to): =α+β n hydrocacbon * v i α là s lk π n m ngoài vòng benzen * β là s lk π trong vòng benzen. Ngoài ra còn có 1 lk π t o vòng benzen ⇒ s lk π t ng là α + β +1. VD: hydrocacbon có 5 π trong ñó có 1 lk π t o vòng benzen, 1lk π ngoài vòng, 3 lk π trong vòng. V y nó có k=5 ⇒ CTTQ là CnH2n+2-k v i k=5 ⇒ CTTQ là CnH2n-8 CHÚ Ý KHI GI I TOÁNVÍ D 1 :ð t cháy 0,1 mol h n h p 2 ankan là ñ ng ñ ng k ti p ,thu ñư c 3,36 lítCO2(ðKTC).Hai ankan trong h n h p là: Gi i : s nt cacbon trung bình= s mol CO2 : s mol 2 ankan ---> CTPTVD 2 :ð t cháy 6,72 lít khí ( ñktc) hai hiñrocacbon cùng dãy ñ ng ñ ng t o thành39,6 gam CO2 và 10,8 gam H2O.a)Công th c chung c a dãy ñ ng ñ ng là:b) Công th c phân t m i hiñrocacbon là:Gi i :Do chúng th khí, s mol CO2> s mol H2O --->là ankin ho c ankadiens mol 2 ch t là :nCO2- n H2O = 0,3 ---> S nt cacbon trung bình là : nCO2 :n2HC=3---> n1=2 ,n2 =4 ---> TCPT là C2H2 và C4H6Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 5. 5. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue StarVD 3 :Cho 4,6 gam h n h p 2 anken là ñ ng ñ ng k ti p qua dung d ch brômdư,th ycó 16 brôm ph n ng.Hai anken làGi i:n Br2= 0,1 =n 2anken ---->s nguyên t cacbon trung bình = 0,4,.6 =3,3 1 14 CTPT 2anken là: C3H6 và C4H8VD 4:Khi ñ t cháy 1hh g m:0,1 mol C2H4 và 1 hydrocacbon A,thu ñư c 0,5 molCO2và 0,6 mol H2O.CTPT c a hydrocacbon A là:Gi i:nH2O > nCO2 ---> A là ankanS mol A= nH2O - nCO2 =0,1---> n =(0,5 – 0,1.2): 0,1 =2--->CTPT c a A là:C2H6VD 5:Khi ñ t cháy 0,2 mol hh g m: C2H2 và 1 hydrocacbon A,thu ñư c:s mol CO2 =s mol H2O =0,5 mol.CTPT c a hydrocacbon A là ?Gi i:nH2O = nCO2 ---> A là ankan --> nC2H2 =n A= 0,1---> s nguyên t cacbontrong Alà:(0,5 –0,1.2): 0,1 =3 ---> ctpt c a A là: C3H8V- M T S D NG BI N LU N KHI BI T M T S TÍNH CH T PHƯƠNG PHÁP: + Ban ñ u ñưa v d ng phân t + Sau ñó ñưa v d ng t ng quát (có nhóm ch c, n u có) + D a vào ñi u ki n ñ bi n lu n. VD1: Bi n lu n xác ñ nh CTPT c a (C2H5)n ⇒ CT có d ng: C2nH5n Ta có ñi u ki n: + S nguyên t H ≤ 2 s nguyên t C +2 ⇒ 5n ≤ 2.2n+2 ⇒ n ≤ 2 + S nguyên t H là s ch n ⇒ n=2 ⇒ CTPT: C4H10 VD2: Bi n lu n xác ñ nh CTPT (CH2Cl)n ⇒ CT có d ng: CnH2nCln Ta có ðK: + S nguyên t H ≤ 2 s nguyên t C + 2 - s nhóm ch c ⇒ 2n ≤ 2.2n+2-n ⇒ n ≤ 2. + 2n+n là s ch n ⇒ n ch n ⇒ n=2 ⇒ CTPT là: C2H4Cl2. VD3: Bi n lu n xác ñ nh CTPT (C4H5)n, bi t nó không làm m t màu nư c brom. CT có d ng: C4nH5n, nó không làm m t màu nư c brom ⇒ nó là ankan lo i vì 5n<2.4n+2 ho c aren. ðK aren: S nguyên t H =2s C -6 ⇒ 5n =2.4n-6 ⇒ n=2. V y CTPT c a aren là C8H10. Chú ý các qui t c: + Th halogen vào ankan: ưu tiên th vào H C b c cao. + C ng theo Maccôpnhicôp vào anken + C ng H2, Br2, HX theo t l 1:1 vào ankañien. + Ph n ng th Ag2O/NH3 vào ankin. + Quy lu t th vào vòng benzen + Ph n ng tách HX tuân theo quy t c Zaixep.C. NHÓM CH C I- RƯ U: 1) Khi ñ t cháy rư u: n H 2 O > n CO 2 ⇒ rư u này no, m ch h . 2) Khi tách nư c rư u t o ra olefin ⇒ rư u này no ñơn ch c, h .Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 6. 6. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 3) Khi tách nư c rư u A ñơn ch c t o ra ch t B. - d B / A < 1 ⇒ B là hydrocacbon chưa no (n u là rư u no thì B là anken). - d B / A > 1 ⇒ B là ete. 4) - Oxi hóa rư u b c 1 t o ra andehit ho c axit m ch h . R-CH2OH → R-CH=O ho c R-COOH [O] - Oxi hóa rư u b c 2 thì t o ra xeton: R-CHOH-R → R-CO-R [O] - Rư u b c ba không ph n ng (do không có H) 5) Tách nư c t rư u no ñơn ch c t o ra anken tuân theo quy t c zaixep: Tách -OH và H C có b c cao hơn 6) - Rư u no ña ch c có nhóm -OH n m cacbon k c n m i có ph n ng v i Cu(OH)2 t o ra dd màu xanh lam. - 2,3 nhóm -OH liên k t trên cùng m t C s không b n, d dàng tách nư c t o ra anñehit, xeton ho c axit cacboxylic. - Nhóm -OH liên k t trên cacbon mang n i ñôi s không b n, nó ñ ng phân hóa t o thành anñehit ho c xeton. CH2=CHOH  CH3-CHO→ CH2=COH-CH3  CH3-CO-CH3. →CHÚ Ý KHI GI I TOÁNRư u no a. Khi ñ t cháy rư u : n H 2 O 〉 nCO2 ⇒ röôïunaøy röôïu laø no n CO2 n H 2 O − n CO2 = n röôïuphaûn ⇒ soá öùng = nguyeân caùcbon töû n röôïu N u là h n h p rư u cùng dãy ñ ng ñ ng thì s nguyên t Cacbon trung bình. VD : n = 1,6 ⇒ n1< n =1,6 ⇒ ph i có 1 rư u là CH3OH nH 2 x b. = ⇒ x là s nhóm ch c rư u ( tương t v i axít) n röôïu 2 c. rư u ñơn ch c no (A) tách nư c t o ch t (B) (xúc tác : H2SO4 ññ) . dB/A < 1 ⇒ B là olêfin . dB/A > 1 ⇒ A là ete Cu ,t 0 d. + oxi hóa rư u b c 1 t o anñehit : R-CHO  → R- CH= O + oxi hóa rư u b c 2 t o xeton : R- CH – R’ [O] R – C – R’ ] OH O + rư u b c 3 không b oxi hóa. II. PHENOL: - Nhóm OH liên k t tr c ti p trên nhân benzen, nên liên k t gi a O và H phân c c m ch vì v y h p ch t c a chúng th hi n tính axit (ph n ng ñư c v i dd bazơ) OH ONa + NaOH + H2ODi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 7. 7. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star - Nhóm -OH liên k t trên nhánh (không liên k t tr c ti p trên nhân benzen) không th CH2OH hi n tính axit. + NaOH khoâg phaû öùg n n n CHÚ Ý KHI GI I TOÁN nH 2 x a/ H p ch t HC: A + Na → H2 = ⇒ x là s nguyên t H linh ñ ng trong nA 2 – OH ho c -COOH. n NaOH phaûn öùng b/ H p ch t HC: A + Na → mu i + H2O ⇒ = y ⇒ y là s nA nhóm ch c ph n ng v i NaOH là – OH liên k t trên nhân ho c – COOH và cũng là s nguyên t H linh ñ ng ph n ng v i NaOH. n H2 VD : . = 1 ⇒ A có 2 nguyên t H linh ñ ng ph n ng Natri nA n . NaOH = 1 ⇒ A có 1 nguyên t H linh ñ ng ph n ng NaOH nA . n u A có 2 nguyên t Oxi ⇒ A có 2 nhóm OH ( 2H linh ñ ng ph n ng Na) trong ñó có 1 nhóm –OH n m trên nhân thơm ( H linh ñ ng ph n ng NaOH) và 1 nhóm OH liên k t trên nhánh như HO-C6H4-CH2-OH III. AMIN: - Nhóm hút e làm gi m tính bazơ c a amin. - Nhóm ñ y e làm tăng tính bazơ c a amin. VD: C6H5-NH2 <NH3<CH3-NH2<C2H5NH2<(CH3)2NH2 (tính bazơ tăng d n) CHÚ Ý KHI GI I TOÁN nH + • = x ⇒ x là s nhóm ch c amin n amin VD: nH+ : namin = 1 :1 ⇒ amin này ñơn ch c • CT c a amin no ñơn ch c là CnH2n+3N (n ≥ 1) . Khi ñ t cháy nH2O > nCO2 ⇒ nH2O – nCO2 = 1,5 namin n CO2 . = s nguyên t cacbon n amin • B c c a amin : -NH2 b c 1 ; -NH- b c 2 ; -N - b c 3 IV. ANðEHIT : 1. Ph n ng tráng gương và v i Cu(OH)2 (to)Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 8. 8. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star o R-CH=O +Ag2O ddNH3→ R-COOH + 2Ag ↓  t , o R-CH=O + 2Cu(OH)2 t → R-COOH + Cu2O ↓ +2H2O N u R là Hydro, Ag2O dư, Cu(OH)2 dư: o H-CHO + 2Ag2O ddNH3→ H2O + CO2 + 4Ag ↓  t , o H-CH=O + 4Cu(OH)2 t → 5H2O + CO2 + 2Cu2O ↓ Các ch t: H-COOH, mu i c a axit fomic, este c a axit fomic cũng cho ñư c ph n ng tráng gương. o HCOOH + Ag2O ddNH3→ H2O + CO2+2Ag ↓  t , o HCOONa + Ag2O ddNH3→ NaHCO3 + 2Ag ↓  t , o H-COOR + Ag2O ddNH3→ ROH + CO2 + 2Ag ↓  t, Anñehit v a ñóng vai trò ch t kh , v a ñóng vai trò ch t oxi hóa: + Ch t kh : Khi ph n ng v i O2, Ag2O/NH3, Cu(OH)2(to) + Ch t oxi hóa khi tác d ng v i H2 (Ni, to)CHÚ Ý KHI GI I TOÁN n Ag a. = 2 x ⇒ x laø nhoùm soá chöùc andehyt. nanñehyt + Trư ng h p ñ c bi t : H-CH = O ph n ng Ag2O t o 4mol Ag nhưng %O =53,33% + 1 nhóm andehyt ( - CH = O ) có 1 liên k t ñôi C = O ⇒ andehyt no ñơn ch c ch có 1 liên k t Π nên khi ñ t cháy n H 2 O = nCO2 ( và ngư c l i) + andehyt A có 2 liên k t Π có 2 kh năng : andehyt no 2 ch c ( 2Π C = O) Πho c andehyt không no có 1 liên k t ñôi ( 1Π trong C = O, 1 Π trong C = C). Π nCu2 O b. + = x ⇒ x laø nhoùm soá chöùc andehyt n andehyt n Cu(OH)2 phaûnöùng + = 2 x ⇒ x laø nhoùm soá chöùc andehyt n andehyt + n H 2 phaûn öùng = x ⇒ x laø soá ( nhoùm andehyt+ soá keát ∏) C = C) chöùc lieân ñoâi( n andehyt V. AXIT CACBOXYLIC: + Khi cân b ng ph n ng cháy nh tính cacbon trong nhóm ch c. 3n + 1 VD: CnH2n+1COOH + ( ) O2  (n+1)CO2 + (n+1)H2O → 2 + Riêng axit fomic tráng gương, ph n ng v i Cu(OH)2 t o ↓ ñ g ch. Chú ý axit ph n ng v i Cu(OH)2 t o ra dd màu xanh do có ion Cu2+ + C ng HX c a axit acrylic, axit metacrylic, andehit acrylic nó trái v i quy t c c ng Maccopnhicop: VD: CH2=CH-COOH + HCl  → ClCH2-CH2-COOHDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 9. 9. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star + Khi gi i toán v mu i c a axit cacboxylic khi ñ t cháy trong O2 cho ra CO2, H2O và Na2CO3 t y t VD : CxHyOzNat + O2 → ( x + ) CO2 + H2O + Na2CO3 2 2 2 CHÚ Ý KHI GI I TOÁN n - phaûn öùng OH • = x ⇒ x laø nhoùm soá chöùc ( - COOH) axít naxít • Chí có axít fomic ( H-COOH) tham gia ph n ng tráng gương • ð t axít : Ta có : n H 2 O = nCO2 ⇒ axít treân ñôn chöùc.vaø no ( ngöôïc ⇒ CT : Cn H 2nO2 laïi) n H 2 sinh ra x • = ⇒ x laø nhoùm soá chöùc ( phaûn kim loaïi) axít öùng n axít 2 Lưu ý khi gi i toán : + S mol Na (trong mu i h u cơ) = s mol Na (trong Na2CO3) (b o toàn nguyên t Na) + S mol C (trong Mu i h u cơ) = s mol C (trong CO2) + S mol C (trong Na2CO3) (b o toàn nguyên t C) So sánh tính axit : G c hút e làm tăng tính axit, g c ñ y e làm gi m tính acit c a axit cacboxylic. VI. ESTE : cách vi t CT c a m t este b t kì :x y Este do axit x ch c và rư u y ch c : Ry(COO)x.yR’x . Nhân chéo x cho g c hidrocacbon c a rư u và y cho g c hdrocacbon c a axit. x.y là s nhóm ch c este. VD : - Axit ñơn ch c + rư u 3 ch c : (RCOO)3R’ - Axit 3 ch c + rư u ñơn ch c : R(COO-R’)3 1. ESTE ðƠN CH C : o Este + NaOH t→ Mu i + rư u Este + NaOH  1 mu i + 1 anñehit ⇒ este này khi ph n ng v i → dd NaOH t o ra rư u có nhóm -OH liên k t trên cacbon mang n i ñôi b c 1, không b n ñ ng phân hóa t o ra anñehit. o VD: R-COOCH=CH2 + NaOH t → R-COONa + CH2=CH-OH ðp hóa CH3-CH=O Este + NaOH  1 mu i + 1 xeton ⇒ este này khi ph n ng t o → rư u có nhóm --OH liên k t trên cacbon mang n i ñôi b c 2 không b n ñ ng phân hóa t o xeton. o RCOOC=CH2 + NaOH t → R-COONa + CH2=CHOH-CH3 CH3 ðp hóa CH3-CO-CH3Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 10. 10. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star Este + NaOH  2mu i +H2O ⇒ Este này có g c rư u là ñ ng → ññ ng c a phenol ho c phenol..VD : o RCOO + 2NaOH t → RCOONa + C6H5ONa + H2O ( do phenol có tính axit nên ph n ng ti p v i NaOH t ora mu i và H2O) Este + NaOH  1 s n ph m duy nh t ⇒ Este ñơn ch c 1 vòng → C O o R +NaOH t → R COONa O OH CÁCH XÁC ð NH S NHÓM CH C ESTE : nNaOH(phaûnöùng) = α ⇒ α là s nhóm ch c este (tr trư ng h p este c a nEste phenol và ñ ng ñ ng c a nó) nNaOHc n <2neste(este ph n ng h t) ⇒ Este này ñơn ch cvà NaOH còn dư. Este ñơn ch c có CTPT là : CxHyO2 ⇔ R-COOR’ ðK : y ≤ 2x Ta có 12x+y+32 = R + R’ + 44. Khi gi i bài toán v este ta thư ng s d ng c hai công th c trên. + Ct CxHyO2 dùng ñ ñ t cháy cho phù h p. + CT R-COOR’ dùng ñ ph n ng v i NaOH ⇒ CT c u t o c a este. H n h p este ñơn ch c khi ph n ng v i NaOH t o 1 mu i + 2 rư u ñơnch c ⇒ 2 este này cùng g c axit và do hai rư u khác nhau t o nên.V y công th c 2 este là R-COO R gi i ⇒ R,R’ ; ðK : R1< R <R2  R − COOR1⇒ CT  ⇔ C x H yO 2 R − COOR 2 H n h p este ñơn ch c khi ph n ng v i NaOH t o ra 3 mu i + 1 rư u ⇒3 este này cùng g c rư u và do 3 axit t o nên.  R1COOR  CT 3 este là R COOR’ ⇒ CT 3este R 2COOR ⇔ C x H y O2 R COOR  3 H n h p este khi ph n ng v i NaOH  3 mu i + 2 rư u ñ u ñơn ch c → ⇒ CTCT c a 3este là R COO R (trong ñó 2 este cùng g c rư u)  R1COOR1  ⇒ CT 3este là:  R 2COOR1 ⇔ C x H y O 2 R COOR  3 2 H n h p 2 ch t h u cơ ñơn ch c khi ph n ng v i NaOH thu ñư c 1 mu i+ 1 rư u : Có 3 trư ng h p x y ra :Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 11. 11. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star RCOOH + TH1 : 1 axit + 1 rư u   R OH  RCOOH + TH2 : 1 axit + 1 este (cùng g c axit)  RCOOR  R OH + TH3 : 1 rư u + 1 este (cùng g c rư u)  RCOOR H n h p hai ch t h u cơ khi ph n ng v i dd NaOH thu ñư c hai mu i +1 rư u (ñ u ñơn ch c). Có hai trư ng h p :  RCOOH + TH1 : 1 axit + 1 este  RCOOR  R1COOR + TH2 : 2 este (cùng g c rư u) :  ⇔ RCOO R . R 2COOR H n h p hai ch t h u cơ ñơn ch c khi ph n ng v i dd NaOH thu ñư c 1mu i + 2 rư u. Có hai trư ng h p :  R OH + TH1 : 1 rư u + 1 este  RCOOR  RCOOR1 + TH 2 : 2 este cùng g c axit  RCOOR 2 Lưu ý : N u gi thi t cho các h p ch t h u cơ ñ ng ch c thì m i ph n trênch có 1 trư ng h p là hh 2 este (cùng g c rư u ho c cùng g c axit). 2. ESTE ðA CH C : a) - Do axit ña ch c + rư u ñơn ch c : R(COOR’)x (x ≥ 2) - N u este này do axit ña ch c + rư u ñơn ch c (nhi u rư u) : R(COO R )x - N u este ña ch c + NaOH  1 mu i+2rư u ñơn ch c ⇒ este này có t i →thi u hai ch c. COOR1 COOR1VD : R R COOR1 (3 ch c este mà ch thu ñư c 2 rư u) COOR2 COOR2 - N u este này có 5 nguyên t oxi ⇒ este này t i ña hai ch c este (do 1 ch ceste có t i ña hai nguyên t oxi) b) - Do axit ñơn + rư u ña : (RCOO)yR’ (y ≥ 2) + Tương t như ph n a. c) Este do axit ña + rư u ña : Ry(COO)x.yR’x (ðK : x,y ≥ 2) n u x=y ⇒ CT : R(COO)xR’ Khi cho este ph n ng v i dd NaOH ta g i Ct este là RCOOR’ nhưng khiñ t ta nên g i CTPT là CxHyO2 (y ≤ 2x) vì v y ta ph i có phương pháp ñ i t CTCTsang CTPT ñ d gi i. VD : este 3 ch c do rư u no 3 ch c + 3 axit ñơn ch c (có 1 axit no, iaxit có 1n i ñôi, 1 axit có m t n i ba) (este này m ch h )Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 12. 12. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star Phương pháp gi i : + este này 3 ch c ⇒ Pt có 6 nguyên t Oxi + S lk t π : có 3 nhóm –COO- m i nhóm có 1 lk π ⇒ 3 π . + S lk π trong g c hydrocacbon không no là 3 ( 1 π trong axit có 1 n i ñôi, 2 π trong axit có 1 n i ba) ⇒ CT có d ng : CnH2n+2-2kO6 v i k=6 ⇒ CT : CnH2n-10O6. + G i CTCT là : CmH2m+1 COO ⇔ Cm+x+y+a+3H2m+2x+2y+2a-4O6 CxH2x-1COO CaH2a-1 CyH2y-3COO ð t : n=m+x+y+a+3 ⇔ CnH2n-10O6 Chú ý : Ph n ng este hóa gi a axit và rư u : (ph n ng không hoàn toàn) + Rư u ña ch c + axit ñơn ch c : +xRCOOH + H , to R’(OH)n (RCOO)xR’(OH)(n-x) + xH2O ði uki n : 1 ≤ x ≤ n + Rư u ñơn + axit ña : + H , to (COOR)xR(COOH)n + xR’OH + xH2O Rði u ki n : 1 ≤ x ≤ n (COOH)(n-x) Ngoài ra còn nh ng este ñăc bi t khác : Este do rư u ña, axit ña và axit ñơn : COO VD : R" R Khi ph n ng v i NaOH t o ra R(COONa)2, COO R’COONa và R’’(OH)3 R COO Ho c este + NaOH  → mu i c a axit ña + rư uña và rư u ñơnVD : COO R R COO khi cho ph n ng v i NaOH cho R(COONa)3 + COO R" R’(OH)2 + R’’OH Este do axit t p ch c t o nên : R COONaVD : R-COO-R’-COO-R’’ khi ph n ng NaOh t o : R-COONa, OHvà R’’OHVD : COO R R COONa R khi ph n ng v i NaOH t o: OOC OHCHÚ Ý KHI GI I TOÁN :Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 13. 13. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star t0 • Este + NaOH → mu i + nư c n NaOH phaûn öùng = x ⇒ x laø nhoùm soá chöùc tröø este tröôøng ñaëc estecuûa hôïp bieät phenol neste ( vaø ñoàng ñaúng noù). cuaû t0 VD: CH3 – COOC6H5 + NaOH → CH3 – COONa + C6H5ONa + H2O • ð t cháy este : n H 2 O = nCO2 ⇒ estenaøy ñôn chöùc CT laø n H 2nO2 no ⇒ CVII. BI N LU N XÁC ð NH CÔNG TH C C A H P CH T H U CƠ CÓNHÓM CH C CT chung : CnH2n+2-x-2kXx v i X là nhóm ch c hóa h c : -OH, -CHO, -COOH, -NH2… Gi thi t cho CT d ng phân t và m t s tính ch t c a h p ch t h u cơ. Phương pháp :- ðưa CTPT v d ng CTCT có nhóm ch c c a nó. - ð t ñi u ki n theo công th c chung : + N u no : k=0 thì ta luôn có s nguyên t H = 2 s nguyên t C + 2 – s nhóm ch c. + N u không cho no thì ta có : s nguyên t H ≤ 2 s nguyên t C + 2 – s nhóm ch c. VD1 : M t rư u no có công th c là (C2H5O)n. Bi n lu n ñ xác ñ nh CTPTc a rư u ñó. + ðưa CT trên v d ng c u t o : (C2H5O)n ⇔ C2nH4n(OH)n + ð t ðK : s nguyên t H = 2 s nguyên t C + 2 – s nhóm ch c ⇒ 4n=2.2n+2-n ⇒ n=2 ⇒ Ct rư u là C4H8(OH)2 VD2 : M t axit h u cơ có CTPT là (C4H3O2)n, bi t r ng axit h u cơ này không làm m t màu dd nư c brom. Xác ñ nh CTCT c a axit ? + ðưa v d ng c u t o : (C4H3O2)n ⇔ C4nH3nO2n ⇔ C3nH2n(COOH)n + Do axit h u cơ này không làm m t màu nư c brom nên có 2 trư ng h p : Axit này no : (k=0) lo i vì theo ðK : H=2C+2-s nhóm ch c ⇔ 2n=6n+2-n ⇒ n<0. Axit này thơm : k=4 (do 3 lk π t o 3 lk ñôi C=C và m t lk π t o vòng benzen)ðK : H=2C+2-2k-s nhóm ch c ⇔ 2n=6n+2-8-n ⇔ n=2. V y Ct c a axit là C6H4(COOH)2 (v CTCT : có 3 CT).Phương Pháp Gi i Nhanh Tr c Nghi m Hóa H u cơ 1. D a trên công th c t ng quát c a hiñrocacbon Thí d : Công th c t ng quát c a hiñrocacbonA có d ng (CnH2n+1)m. A thu c dãy ñ ng ñ ng nào? A) Ankan B) Anken C) Ankin D) ArenDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 14. 14. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star Suy lu n: CnH2n+1 là g c hidrocacbon hóa tr I. V y phân t ch có th do 2 g c hydrocacbon hóa tr I liên k t v i nhau, v y m = 2 và A thu c dãy ankan: C2nH2n+4. 2. Khi ñ t cháy hidrocacbon thì cacbon t o ra CO2 v hidro t o ra H2O. T ng kh i lư ng C và H trong CO2 và H2O ph i b ng kh i lư ng c a hidrocacbon. Thí d : ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p g m CH4, C3H6 và C4H10 thu ñư c 17,6g CO2 và 10,8g H2O. m có giá tr là: A) 2g B) 4g C) 6g D) 8g. 17 10,8 Suy lu n: Mh nh p ⋅12 + = mC + mH = ⋅ 2 B 6 gam . 44 18 3. Khi ñ t cháy ankan thu ñư c nCO2 > nH2O và s mol ankan cháy b ng hi u s c a s mol H2O và s mol CO2. 3n + 1 CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O 2 Thí d 1: ð t cháy hoàn toàn 0,15 mol h n h p 2 ankan thu ñư c 9,45g H2O. Cho s n ph m cháy vào dung d ch Ca(OH)2 dư thì kh i lư ng k t t a thu ñư c là: A. 37,5g B. 52,5g C. 15g D. 42,5g ðáp án: A Suy lu n: nankan = nCO2 - nCO2 → nCO2 = nH2O - nankan 9, 45 nCO2 = = 0,15 = 0,375 mol 18 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O nCaCO3 = CO2 = 0,375 mol mCaCO3 = 0,375.100 = 37,5g Thí d 2: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc) và 12,6g H2O. Hai hidrocacbon ñó thu c dãy ñ ng ñ ng nào? A. Ankan B. Anken C. Ankin D. Aren Suy lu n: 12,6 nH2O = = 0.7 > 0,5. V y ñó là ankan 18 Thí d 3: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon liêm ti p trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 22,4 lít CO2(ñktc) và 25,2g H2O. Hai hidrocacbon ñó là: A. C2H6 và C3H8 B. C3H8 và C4H10 C. C4H10 và C5H12 D. C5H12 và C6H14 25, 2 Suy lu n: nH2O = = 1,4 mol ; nCO2 = 1mol 18 nH2O > nCO2 ⇒ 2 ch t thu c dãy ankan. G i n là s nguyên t C trung bình:Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 15. 15. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 3n + 1 Cn H 2 n + 2 + 2 O2 → n CO2 + ( n + 1) H2O C2H6 n 1 Ta có: = → n = 2,5 → n + 1 1, 4 C3H8 Thí d 4: ð t cháy hoàn toàn h n h p g m 1 ankan và 1 anken. Cho s n ph m cháy l n lư t ñi qua bình 1 ñ ng P2O5 dư và bình 2 ñ ng KOH r n, dư th y bình 1 tăng 4,14g, bình 2 tăng 6,16g. S mol ankan có trong h n h p là: A. 0,06 B. 0,09 C. 0,03 D. 0,045 4,14 6,16 Suy lu n: nH2O = = 0,23 ; nCO2 = = 0,14 18 44 nankan = nH2O – nCO2 = 0,23 – 0,14 = 0,09 mol Thí d 5: ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol h n h p g m CH4, C4H10 và C2H4 thu ñư c 0,14 mol CO2 và 0,23 mol H2O. S mol ankan và anken có trong h n h p l n lư t là: A. 0,09 và 0,01 B. 0,01 và 0,09 C. 0,08 và 0,02 D. 0,02 và 0,08 Suy lu n: nankan = 0,23 – 0,14 = 0,09 ; nanken = 0,1 – 0,09 mol 4. D a vào ph n ng c ng c a anken v i Br2 có t l mol 1: 1. Thí d : Cho h n h p 2 anken ñi qua bình ñ ng nư c Br2 th y làm m t màu v a ñ dung d ch ch a 8g Br2. T ng s mol 2 anken là: A. 0,1 B. 0,05 C. 0,025 D. 0,005 8 Suy lu n: nanken = nBr2 = = 0,05 mol 160 5. D a vào ph n ng cháy c a ankan m ch h cho nCO2 = nH2O Thí d 1: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon m ch h trong cùng dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc) và 9g H2O. Hai hidrocacbon ñó thu c dãy ñ ng ñ ng nào? A. Ankan B. Anken C. Ankin D, Aren 9 Suy lu n: nCO2 = 11, 2 = 0,5 mol ; nH2O = = 0,5 22, 4 18 ⇒ nH2O = nCO2 V y 2 hidrocacbon thu c dãy anken. Thí d 2: M t h m h p khí g m 1 ankan và 1 anken có cùng s nguyên t C trong phân t và có cùng s mol. L y m gam h n h p này thì làm m t màu v a ñ 80g dung d ch 20% Br2trong dung môi CCl4. ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p ñó thu ñư c 0,6 mol CO2. Ankan và anken ñó có công th c phân t là:Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 16. 16. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star A. C2H6, C2H4 B. C3H8, C3H6 C. C4H10, C4H8 D. C5H12, C5H10 80.20 Suy lu n: nanken = nBr2 = = 0,1 mol 100.160 3n CnH2n + O → n CO2 + n H2O 2 2 0,1 0,1n 0,6 Ta có: 0,1n = = 0,3 ⇒ n = 3 ⇒ C3H6. 2 6. ð t cháy ankin: nCO2 > nH2O và nankin (cháy) = nCO2 – nH2O Thí d 1: ð t cháy hoàn toàn V lít (ñktc) m t ankin th khí thu ñư c CO2 và H2O có t ng kh i lư ng 25,2g. N u cho s n ph m cháy ñi qua dd Ca(OH)2 dư thu ñư c 45g k t t a. a. V có giá tr là: A. 6,72 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít B. 3,36 lít 45 = 100 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. Suy lu n: nCO2 = nCaCO3 = 0,45 mol 25, 2 − 0, 45.44 nH2O = = 0,3 mol 18 nankin = nCO2 – nH2O = 0,45 – 0,3 = 0,15 mol Vankin = 0,15.22,4 = 3,36 lít b. Công th c phân t c a ankin là: A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C5H8 nCO2 = 3nankin. V y ankin có 3 nguyên t C3H4 Thí d 2: ð t cháy hoàn toàn V lít (ñktc) 1 ankin thu ñư c 10,8g H2O. N u cho t t c s n ph m cháy h p th h t vào bình ñ ng nư c vôi trong thì kh i lư ng bình tăng 50,4g. V có giá tr là: A. 3,36 lít B. 2,24 lít C. 6,72 lít D. 4,48 lít Suy lu n: Nư c vôi trong h p thu c CO2 và H2O mCO2 + mH2O = 50,4g ; mCO2 = 50,4 – 10,8 = 39,6g 39,6 nCO2 = = 0,9 mol 44 10,8 nankin = nCO2 – nH2O = 0,9 − = 0,3 mol 4418 7. ð t cháy h n h p các hidrocacbon không no ñư c bao nhiêu mol CO2 thì sau ñó hidro hóa hoàn toàn r i ñ t cháy h n h p các hidrocacbon không no ñó sDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 17. 17. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star thu ñư c b y nhiêu mol CO2. ðó là do khi hidro hóa thì s nguyên t C không thay ñ i và s mol hidrocacbon no thu ñư c luôn b ng s mol hidrocacbon không no. Thí d : Chia h n h p g m C3H6, C2H4, C2H2, thành 2 ph n ñ u nhau: - ð t cháy ph n 1 thu ñư c 2,24 lít CO2 (ñktc). - Hidro hóa ph n 2 r i ñ t cháy h t s n ph m thì th tích CO2 thu ñư c là: A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít 8. Sau khi hidro hóa hoàn toàn hidrocacbon không no r i ñ t cháy thì thu ñư c s mol H2O nhi u hơn so v i khi ñ t lúc chưa hidro hóa. S mol H2O tr i hơn chính b ng s mol H2 ñã tham gia ph n ng hidro hóa. Thí d : ð t cháy hoàn toàn 0,1 mol ankin thu ñư c 0,2 mol H2O. N u hidro hóa honaf toàn 0,1 mol ankin này r i ñ t cháy thì s mol H2O thu ñư c là: A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6 Suy lu n: Ankin c ng h p v i H2 theo t l mol 1:2. Khi c ng h p có 0,2 mol H2 ph n ng nên s mol H2O thu ñư c thêm cũng là 0,2 mol , do ñó s mol H2O thu ñư c là 0,4 mol 8. D a và cách tính s nguyên t C và s nguyên t C trung bình ho c kh i lư ng mol trung bình… mhh + Kh i lư ng mol trung bình c a h n h p: M= nhh nco2 + S nguyên t C: n= nC X HY nCO2 n1a + n2b + S nguyên t C trung bình: n= n= a+b ; nhh Trong ñó: n1, n2 là s nguyên t C c a ch t 1, ch t 2 a, b là s mol c a ch t 1, ch t 2 + Khi s nguyên t C trung bình b ng trung bình c ng c a 2 s nguyên t C thì 2 ch t có s mol b ng nhau. Ví d 1: H n h p 2 ankan là ñ ng ñ ng liên ti p có kh i lư ng là 24,8g. Th tích tương ng c a h n h p là 11,2 lít (ñktc). Công th c phân t ankan là: A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 B. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 Suy lu n: 24,8 M hh = = 49,6 ; 14n + 2 = 49,6 → n = 3,4. 0,5 2 hidrocacbon là C3H8 và C4H10.Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 18. 18. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star Ví d 2: ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 hidrocacbon m ch h , liên ti p trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 22,4 lít CO2 (ñktc) và 25,2g H2O. Công th c phân t 2 hidrocacbon là: A. CH4, C2H6 B. C2H6, C3H8 C. C3H8, C4H10 D. C4H10, C5H12 Ví d 3: Cho 14g h n h p 2 anken là ñ ng ñ ng liên ti p ñi qua dung d ch nư c Br2 th y làm m t màu v a ñ dd ch a 64g Br2. 1. Công th c phân t c a các anken là: A. C2H4, C3H6 B. C3H8, C4H10 C. C4H10, C5H12 D. C5H10, C6H12 2. T l s mol 2 anken trong h n h p là: A. 1:2 B. 2:1 C. 2:3 D. 1:1 Suy lu n: 8,81 64 1. = 0,2mol nanken = nBr2 = = 0, 4mol 44 160 14 M anken = = 35 ; 14n = 35 → n = 2,5. 0, 4 ðó là : C2H4 và C3H6 Thí d 4: Cho 10,2g h n h p khí A g m CH4 và anken ñ ng ñ ng liên ti p ñi qua dd nư c brom dư, th y kh i lư ng bình tăng 7g, ñ ng th i th tích h n h p gi m ñi m t n a. 1. Công th c phân t các anken là: A. C2H4, C3H6 B. C3H6, C4H10 C. C4H8, C5H10 D. C5H10, C6H12 2. Ph n trăm th tích các anken là: A. 15%, 35% B. 20%, 30% C. 25%, 25% D. 40%. 10% Suy lu n: 1. VCH 4 = V2 anken → nCH 4 = n2 anken 10,2 − 7 7 m2 anken = 7 g ; nCH 4 = = 0,2 ; 14n = → n = 2,5 . Hai 16 0,2anken là C2H4 và C3H6. 2+3 2. Vì n = 2,5 = = trung bình c ng nên s mol 2 anken b ng nhau. Vì 2 cùng ñi u ki n %n = %V. → %V = 25%. Thí d 5: ð t cháy 2 hidrocacbon th khí k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng thu ñư c 48,4g CO2 và 28,8g H2O. Ph n trăm th tích m i hidrocacbon là: A. 90%, 10% B. 85%. 15% C. 80%, 20% D. 75%. 25%Thí d 6: A, B là 2 rư u no ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ng. Cho h nh p g m 1,6g A và 2,3g B tác d ng h t v iNa thu ñư c 1,12 lít H2 (ñktc). Công th c phân t 2 rư u là:Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 19. 19. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH C. C3H7OH, C4H9OH D. C4H9OH, C5H11OH10. D a trên ph n ng tách nư c c a rư u no ñơn ch c thành anken → nanken = nrư u và sô nguyên t C không thay ñ i. Vì v y ñ t rư u và ñ t ankentương ng cho s mol CO2 như nhau.Thí d : Chia a gam ancol etylic thành 2 ph n ñ u nhau.Ph n 1: mang ñ t cháy hoàn toàn → 2,24 lít CO2 (ñktc)Ph n 2: mang tách nư c hoàn toàn thành etylen, ð t cháy hoàn toàn lư ng etylen→ m gam H2O. m có giá tr là:A. 1,6g B. 1,8g C. 1,4g D. 1,5gSuy lu n: ð t cháy ñư c 0,1 mol CO2 thì ñ t cháy tương ng cũng ñư c 0,1 molCO2. Nhưng ñ t anken cho mol CO2 b ng mol H2O.V y m = 0,1.18 = 1,8.11. ð t 2 ch t h u cơ, phân t có cùng s nguyên t C, ñư c cùng s mol CO2 thì 2ch t h u cơ mang ñ t cháy cùng s mol.Thí d : ð t cháy a gam C2H5OH ñư c 0,2 mol CO2. ð t cháy 6g C2H5COOH ñư c0,2 mol CO2.Cho a gam C2H5OH tác d ng v i 6g CH3COOH (có H2SO4ñ xt, t0 Gi s H = 100%)ñư c c gam este. C có giá tr là:A. 4,4g B. 8,8g 13,2g D. 17,6gSuy lu n: 1 nC2 H5OH = nCH3COOH = = nCO2 = 0,1 mol. 2 nCH3COOC2 H5 = 0,1mol → meste = c = 0,1.88 = 8,8 g12. D a trên ph n ng ñ t cháy anñehit no, ñơn ch c cho s mol CO2 = s mol H2O.Anñehit  rư u  cũng cho s mol CO2 b ng s mol CO2 khi ñ t → → + H , xt 2 0 + O2 ,tanñehit còn s mol H2O c a rư u thì nhi u hơn. S mol H2O tr i hơn b ng s molH2 ñã c ng vào anddeehit.Thí d : ð t cháy h n h p 2 anñehit no, ñơn ch c thu ñư c 0,4 mol CO2. Hidro hóahoàn toàn 2 anñehit này c n 0,2 mol H2 thu ñư c h n h p 2 rư u no, dơn ch c. ð tcháy hoàn toàn h n h p 2 rư u thì s mol H2O thu ñư c là:A. 0,4 mol B. 0,6mol C. 0,8 mol D. 0,3 molSuy lu n: ð t cháy h n h p 2 anñehit ñư c 0,4 mol CO2 thì cũng ñư c 0,4 molH2O. Hidro hóa anñehit ñã nh n thêm 0,2 mol H2 thì s mol c a rư u tr i hơn c aanñehit là 0,2 mol. V y s mol H2O t o ra khi ñ t cháy rư u là 0,4 + 0,2 = 0,6 mol.13. D a và ph n ng tráng gương: cho t l nHCHO : nAg = 1 : 4 nR-CHO : nAg = 1 : 2.Thí d : Cho h n h p HCHO và H2 ñi qua ng ñ ng b t nung nóng. D n toàn bh n h p thu ñư u sau ph n ng vào bình nư c l nh ñ ngưng t hơi ch t l ng vàhoa tan các ch t có th tan ñư c , th y kh i lư ng bình tăng 11,8g.L y dd trong bình cho tác d ng v i dd AgNO3/NH3 thu ñư c 21,6g Ag. Kh i lư ngCH3OH t o ra trong ph n ng h p H2 c a HCHO là:A. 8,3g B. 9,3g C. 10,3g D. 1,03gDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 20. 20. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue StarSuy lu n: H-CHO + H2  CH3OH Ni t0 →( mCH 3OH + mHCHO ) chưa ph n ng là 11,8g. HCHO + 2Ag2O → CO2 + H2O + 4 Ag ↓  3 NH 1 1 21,6nHCHO = nAg = ⋅ = 0,05mol . 4 4 108MHCHO = 0,05.30 = 1,5g ; mCH3OH = 11,8 − 1,5 = 10,3 gThí d 2: Cho h n h p g m 0,1 mol HCOOH và 0,2 mol HCHO tác d ng h t v i ddAgNO3/NH3 thì kh i lư ng Ag thu ñư c là: A. 108g B. 10,8g C. 216g D. 21,6gSuy lu n: 0,1 mol HCOOH → 0,2 mol Ag 0,2 mol HCHO → 0,8 mol Ag→ ðáp án A.Thí d 3: Ch t h u cơ X thành ph n g m C, H, O trong ñó %O: 53,3 kh i lư ng.Khi th c hi n ph n ng trang gương, t 1 mol X → 4 mol Ag. CTPT X là: A. HCHO B. (CHO)2 C. CH2(CHO)2 D. C2H4(CHO)211. D a vào công th c tính s ete tao ra t h n h p rư u ho c d a vào ðLBTKL.Thí d 1: ðun h n h p 5 rư u no ñơn ch c v i H2SO4ñ , 1400C thì s ete thu ñư clà:A. 10 B. 12 C. 15 D. 17 x( x + 1)Suy lu n: Áp d ng công th c : ete → thu ñư c 15 ete. 2Thí d 2: ðun 132,8 h n h p g m 3 rư u ñơn ch c v i H2SO4 ñ c, 1400C → h nh p các ete có s mol b ng nhau và có kh i lư ng là 111,2g. S mol ete là:A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 molSuy lu n: ðun h n h p 3 rư u t o ra 6 ete.Theo ðLBTKL: mrư u = mete + mH 2O→ mH 2O = 132,8 – 111,2 = 21,6g 21,6 1, 2Do ∑n ete = ∑ nH 2O = 18 = 1, 2mol ⇒ nm i ete = 6 = 0,2mol .12. D a vào phương pháp tăng gi m kh i lư ng:Nguyên t c: D a vào s tăng gi m kh i lư ng khi chuy n t ch t này sang ch tkhác ñ xác ñ nh kh i lư ng 1 h n h p hay 1 ch t.C th : D a vào pt tìm s thay ñ i v kh i lư ng c a 1 mol A → 1mol B ho cchuy n t x mol A → y mol B (v i x, y là t l cân b ng ph n ng).Tìm s thay ñ i kh i lư ng (A→B) theo bài z mol các ch t tham gia ph n ngchuy n thành s n ph m. T ñó tính ñư c s mol các ch t tham gia ph n ng vàngư c l i. ð i v i rư u: Xét ph n ng c a rư u v i K: x R (OH ) x + xK → R (OK ) x + H2 2Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 21. 21. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 1 Ho c ROH + K → ROK + H2 2Theo pt ta th y: c 1 mol rư u tác d ng v i K t o ra 1 mol mu i ancolat thì kh ilư ng tăng: 39 – 1 = 38g.V y n u ñ cho kh i lư ng c a rư u và kh i lư ng c a mu i ancolat thì ta có thtính ñư c s mol c a rư u, H2 và t ñó xác ñ nh CTPT rươ . ð i v i anñehit: xét ph n ng tráng gương c a anñehit R – CHO + Ag2O  R – COOH + 2Ag → NH ,t 0 3Theo pt ta th y: c 1mol anñehit ñem tráng gương → 1 mol axit⇒ ∆ m = 45 – 29 = 16g. V y n u ñ cho manñehit, maxit → nanñehit, nAg → CTPTanñehit. ð i v i axit: Xét ph n ng v i ki m R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + xH2OHo c RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O 1 mol → 1 mol → ∆ m ↑ = 22g ð i v i este: xét ph n ng xà phòng hóa RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 1 mol → 1 mol → ∆ m ↑ = 23 – MR’ ð i v i aminoaxit: xét ph n ng v i HCl HOOC-R-NH2 + HCl → HOOC-R-NH3Cl 1 mol → 1mol → ∆ m ↑ = 36,5gThí d 1: Cho 20,15g h n h p 2 axit no ñơn ch c tác d ng v a ñ v i dd Na2CO3 thìthu ñư c V lít CO2 (ñktc) và dd mu i.Cô c n dd thì thu ñư c 28,96g mu i. Giá trc a V là:A. 4,84 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 2,42 lít E. K t qu khác.Suy lu n: G i công th c trung bình c a 2 axit là: R − COOHPtpu: 2 R − COOH + Na2CO3 → 2 R − COONa + CO2 ↑ + H2OTheo pt: 2 mol → 2 mol 1 mol ⇒ ∆ m = 2.(23 - 11) = 44gTheo ñ bài: Kh i lư ng tăng 28,96 – 20,15 = 8,81g. 8,81→ S mol CO2 = = 0, 2mol → Th tích CO2: V = 0,2.22,4 = 4,48 lít 44Thí d 2: Cho 10g h n h p 2 rư u no ñơn ch c k ti p nhau trong dãy ñ ng ñ ngtác d ng v a ñ v i Na kim lo i t o ra 14,4g ch t r n và V lít khí H2 (ñktc). V có giátr là:A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lítDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 22. 22. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue StarSuy lu n: Theo ptpu: 1 mol rư u ph n ng → 1mol ancolat + 0,5 mol H2 thì kh i C6 H 6− n ( NO2 ) n n = 1, 4lư ng tăng: n N ∆m = 23 -1 = 22g 2 2 14,1 78 + 45nV y theo ñ u bài: 1 mol mu i ancolat và 0,5mol H2 bay ra thì tăng 4, 4.0,514,4 – 10 = 4,4g. → S mol H2 = = 0,1mol 22→ Th tích H2: V = 0,1.22,4= 2,24 lít.Thí d 3: Khi th y phân hoàn toàn 0,05 mol este c a 1 axit ñơn ch c v i 1 rư u ñơnch c tiêu t n h t 5,6g KOH. M t khác, khi th y phân 5,475g este ñó thì tiêu t n h t4,2g KOH và thu ñư c 6,225g mu i. V y CTCT este là: A. (COOC2H5)2 B. (COOCH3)2 C. (COOCH2CH2CH3)2 D. K t qu khácSuy lu n: Vì nKOH = 2neste → este 2 ch c t o ra t axit 2 ch c và rư u ñơn ch c.ð t công th c t ng quát c a este là R(COOR’)2 : R(COOR’)2 + 2KOH → R(COOK)2 + 2R’OH 1 mol 2 mol → 1 mol thì m = (39,2 – 2R’)g⇒ 0,0375 mol 0.075 mol → 0,0375 mol thì m = 6,225 – 5,475 = 0,75g.→ 0,0375(78 – 2R ) = 0,75 → R = 29 → R’ = C2H5- ’ ’ 5, 475Meste = = 146 → MR + (44 + 29)2 = 146 → MR = 0 0,0375V y công th c ñúng c a este là: (COOC2H5)213. D a vào ðLBTNT và ðLBTKL:- Trong các ph n ng hóa h c, t ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n ng b ngt ng kh i lư ng c a các s n ph m t o thành. A + B →C + DThì mA + mB = mC + m D - G i mT là t ng kh i lư ng các ch t trư c ph n ng MS là t ng kh i lư ng các ch t sau ph n ng Dù ph n ng v a ñ hay còn ch t dư ta v n có: mT = mS- S d ng b o toàn nguyên t trong ph n ng cháy:Khi ñ t cháy 1 h p ch t A (C, H) thì nO ( CO2 ) + nO ( H 2O ) = nO ( O2 pu )→ mO ( CO2 ) + mO ( H 2O ) = mO ( O2 pu )Gi s khi ñ t cháy h p ch t h u cơ A (C, H, O)A + O2 → CO2 + H2OTa có: mA + mO2 = mCO2 + mH 2O V i mA = mC + mH + mOThí d 1: ð t cháy hoàn toàn m gam h n h p Y: C2H6, C3H4, C4H8 thì thu ñư c12,98g CO2 và 5,76g H2O. Tính giá tr m? (ðáp s : 4,18g)Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 23. 23. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue StarThí d 2: cho 2,83g h n h p 2 rư u ñơn ch c tác d ng v a ñ v i Na thì thoát ra0,896 lít H2 (ñktc) và m gam mu i khan. Giá tr c a m là:A. 5,49g B. 4,95g C. 5,94g D. 4,59gThí d 3: Cho 4,2g h n h p g m rư u etylic, phenol, axit fomic tác d ng v a ñ v iNa th y thoát ra 0,672 lít H2 (ñktc) và 1dd. Cô c n dd thu ñư c h n h p r n X. Kh ilư ng c a X là:A. 2,55g B. 5,52g C. 5,25g D. 5,05gSuy lu n: C 3 h p ch t trên ñ u có 1 nguyên t H linh ñ ng → S mol Na = 2nH2 =2.0,03 = 0.06 molÁp d ng ðLBTKL:→ mX = 4,2 + 0,06(23 - 1) = 5,52g. ΩThí d 4: Chia h n h p 2 anñehit no ñơn ch c làm 2 ph n b ng nhau:P1: ðem ñ t cháy hoàn toàn thu ñư c 1,08g H2OP2: tác d ng v i H2 dư (Ni, t0) thì thu h n h p A. ðem A ñ t cháy hoàn toàn thì thtích CO2 (ñktc) thu ñư c là:A. 1,434 lít B. 1,443 lít C. 1,344 lít D. 1,444 lítSuy lu n: Vì anñehit no ñơn ch c nên s mol CO2 = sô mol H2O = 0,06 mol→ nCO2 ( P 2) = nC ( P 2) = 0,06molTheo BTNT và BTKL ta có: nC ( P 2) = nC ( A ) = 0,06mol → nCO2 ( A ) = 0,06mol→ VCO2 = 22, 4.0,06 = 1,344 lítThí d 4: Tách nư c hoàn toàn t h n h p Y g m 2 rư u A, B ta ñư c h n h p Xg m các olefin. N u ñ t cháy hoàn toàn Y thì thu ñư c 0,66g CO2. V y khi ñ t cháyhoàn toàn X thì t ng kh i lư ng CO2 và H2O là:A. 0,903g B. 0,39g C. 0,94g D. 0,93g14. Phương pháp nhóm nguyên t trung bình:Nhóm ñây có th là s nhóm -OH, -NH2, NO2Thí d 1: Nitro hóa benzen thu ñư c 14,1g h n h p g m 2 ch t nitro có kh i lư ngphân t hơn kém nhau 45 ñvc. ð t cháy hoàn toàn h n h p 2 ch t nitro này ñư c0,07mol N2. Hai ch t nitro ñó là: A. C6H5NO2 và C6H4(NO2)2 B. C6H4(NO2)2 và C6H3(OH)3 C. C6H3(NO2)3 và C6H2(NO2)4 D. C6H2(NO2)4 vàC6H(NO2)5Suy lu n: G i n là s nhóm NO2 trung bình trong 2 h p ch t nitro.Ta có CTPT tương ñương c a 2 h p ch t nitro: C6 H 6− n ( NO2 ) n(n < n < n’ = n +1) nC6 H 6− n ( NO2 ) n → N2 2 n 1 mol → mol 2 14,1 → 0,07 mol78 + 45nDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 24. 24. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star→ n = 1,4 , n = 1, n = 2 → ðáp án A.Ví d 2: H n h p X g m 2 rư u no có s nguyên t b ng nhau. ð t cháy hoàn toàn0,25 mol X thu ñư c 11,2 lít CO2 (ñktc). M t khác 0,25 mol X ñem tác d ng v i Nadư th y thoát ra 3,92 lít H2 (ñktc). Các rư u c a X là: A. C3H7OH và C3H6(OH)2 B. C4H9OH và C4H8(OH)2 C. C2H5OH và C2H4(OH)2 D. C3H7OH và C3H5(OH)3 ðáp án: C BÀI T P V ANKAN 1. Na − O − C − CH 2 − C − O − Na + 2 NaOH  CH 4 + 2 Na2CO3 → to P P O O + CaO ,t o 2. CH 3COOH + 2 NaOH  CH 4 + Na2CO3 + H 2O → 3. Al4C3 + 12 H 2O  3CH 4 + 4 Al ( OH )3 → Al4C3 + 12 HCl  3CH 4 + 4 AlCl3 → Al4C3 + 6 H 2 SO4  3CH 4 + 2 Al2 ( SO4 )3 →Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 25. 25. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star C3 H 8  CH 4 + C2 H 6 → o Cracking ,t 4. C + 2 H 2  CH 4 → o 300 C 5. 6. CO2 + 4 H 2  CH 4 + 2 H 2O vikhuan → CO + 3H 2  CH 4 + H 2O → o Ni ,250 C 7. CH 3COONa + NaOH  CH 4 + Na2CO3 → o CaO ,t 8. 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 → o 1500 C 9. làm lanh nhanh 10. C2 H 2 + H 2O  CH 3CHO HgSO4 80o C → 11. CH 3CHO + H 2  C2 H 5OH Ni to → 12. 2C2 H 5OH  C4 H 6 + 2 H 2O + H 2 ↑ Al2O3 450o C → 13. C4 H 6 + 2 H 2  C4 H 10 Ni to → 14. C4 H10  C3 H 6 + CH 4 Cracking → 15. CH 3 − CH = CH 2 + HOH  CH 3 − CH − CH 3 → | OH 16. 2CH 3COONa + 2 H 2O → C2 H 6 + 2CO2 + NaOH + H 2 ↑ dpdd có vách ngan 17. C2 H 6 + Cl2 → C2 H 5Cl + HCl ánh sáng 18. C2 H 5Cl + 2 Na + ClC2 H 5  C4 H10 + 2 NaCl →Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 26. 26. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 19. C4 H 10  C3 H 6 + CH 4 Cracking → 20. CH 4 + O2  HCHO + H 2O Các oxit cua nito 600o C → 21. HCHO + 2 Ag 2O  CO2 + H 2O + 4 Ag ↓ NH 3 → C3 H 7 Cl + NaOH loãng  C3 H 7 OH + NaCl → o t 22. C3 H 7OH + CuO  CH 3 − CH 2 − CHO + Cu + H 2O → o t 23. 1 Mn 2+ 24. CH 3 − CH 2 − CHO + O2  CH 3 − CH 2 − COOH → 2 25. CH 3 − CH 2 − CH 2OH  CH 3 − CH = CH 2 + H 2O H SO ( d ) 2 180 C 4 o → CH 3 − CH 2 = CH 2 + HCl  CH 3 − CH − CH 3 → 26. | Cl CH 3 − CH − CH 3 + NaOH loãng  CH 3 − CH − CH 3 + NaCl → o t 27. | | Cl OH CH 3 − CH − CH 3 + CuO  CH 3 − C − CH 3 + Cu + H 2O → o t 28. | P OH ODi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 27. 27. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 29. C5 H12  C3 H16 + C2 H 6 Cracking →     nCH 3 − CH = CH 2   − CH − CH 2 −  xt ,t o → 30.  |   CH   3 n 31.     CH 3 − CH − CH 2 − CH 3 → Dehidro  CH 2 = C − CH = CH 2  + 2 H 2 |  |  CH 3  CH 3   n 32.     nCH 2 = C − CH = CH 2   −CH 2 − C = CH − CH 2 −  xt ,t o p → |  |  CH 3  CH 3   n 33. CH 3 − CH − CH 2 − CH 3 → CH 3 − C = CH − CH 3 + H 2 Dehidro | | CH 3 CH 3Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 28. 28. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star  CH 3   |  nCH 3 − C = CH   − C − CH −  xt ,t o → 34. | | p  | |  CH 3 CH 3  CH 3 CH 3    n BÀI T P V ANKEN NaOOC − CH = CH − COONa + 2 NaOH  C2 H 4 + 2 Na2CO3 → o t 1. 2. C2 H 4 + Br2  C2 H 4 Br2 → 3. C2 H 4 Br2 + Zn  C2 H 4 + ZnBr2 → C2 H 4 + [O ] + H 2O  C2 H 4 (OH ) 2 ddKMnO4 → 4. 3C2 H 4 + 2 KMnO4 + 4 H 2O  3C2 H 4 (OH ) 2 + 2 MnO2 + 2 KOH →Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 29. 29. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 5. nCH 2 = CH 2  [ −CH 2 − CH 2 −]n → 6. C4 H10  C2 H 6 + C2 H 4 Cracking → 7. C2 H 4 + H 2  C2 H 6 → Ni ,t o C2 H 6  C2 H 4 + H 2 → o t 8. 9. C2 H 4 + H 2O → C2 H 5OH H 2 SO4 loãng, t o 10. C2 H 5OH  C2 H 4 + H 2O H 2 SO4 ( d ) 180o C → C2 H 5Cl + NaOH loãng  C2 H 5OH + NaCl → o t 11. 12. C2 H 5OH + HCl  C2 H 5Cl + H 2O → 13. C2 H 6 + Cl2  C2 H 5Cl + HCl ás → 14. CH 3 − CH 2 − CH 2 − CH 2OH  CH 3 − CH 2 − CH = CH 2 + H 2O H 2 SO4 ( d ) 180o C → 15. CH 3 − CH 2 − CH = CH 2 + H 2  C4 H10 Ni → 16. C4 H10  CH 4 + C3 H 6 Cracking → 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 → o 1500 C 17. làm lanh nhanh 18. C2 H 2 + H 2  C2 H 4 Pd → 19. C2 H 4 + [O ] + H 2O  C2 H 4 ( OH )2 ddKMnO4 → 20. C2 H 4 ( OH )2 + 2 HBr  C2 H 4 Br2 + 2 H 2O → 21. C2 H 4 Br2 + Zn  C2 H 4 + ZnBr2 →Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 30. 30. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 22. 2CH 3COONa + 2 H 2O  C2 H 6 + 2CO2 + 2 NaOH + H 2 ↑ dpdd → 23. C2 H 6  C2 H 4 + H 2 → o t 24. 3C2 H 4 + 2 KMnO4 + 4 H 2O  3C2 H 4 ( OH )2 + 2MnO2 + 2 KOH → 25. C2 H 4 + HCl  C2 H 5Cl → 26. C2 H 5Cl + 2 Na + ClC2 H 5  C4 H 10 + 2 NaCl → 27. C4 H 10  C3 H 6 + CH 4 Cracking → 28. C3 H 6 + [O ] + H 2O  C3 H 6 ( OH ) 2 ddKMnO4 → CH 3 − CH = CH 2 + HBr  CH 3 − CH − CH 3 → 29. | Br CH 3 − CH − CH 3 + NaOH loãng  CH 3 − CH − CH 3 + NaBr → o t 30. | | Br OH     nCH 3 − CH = CH 2   − CH − CH 2 −  → 31.  |   CH   3 Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 31. 31. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star CH 3 − CH = CH 2 + Br2  CH 3 − CH − CH 2 → 32. | | Br Br CH 3 − CH − CH 2 + 2 NaOH  CH 3 − CH − CH + 2 NaBr → o t | loãng | | 33. | Br Br OH OH BÀI T P V AREN 1. Al4C3 + 12 HCl  4 AlCl3 + 3CH 4 → 2CH 4  C2 H 2 + 3 H 2 → o 1500 C 2. làm lanh nhanh 3C2 H 2  C6 H 6 → o 600 C 3. C 4. C6 H12  C6 H 6 + 3H 2 Pd 300o C →Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 32. 32. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 5. C6 H 6 + 3H 2  C6 H12 Ni to → 6. C6 H 6 + Br2  C6 H 5 Br + HBr bot Fe → 7. C6 H 6 + Cl − CH 3  C6 H 5 − CH 3 + HCl AlCl3 → 8. C6 H 5CH 3 + 3[O ]  C6 H 5COOH + H 2O ddKMnO4 to → 9. C6 H 5COOH + NaOH  C6 H 5COONa + H 2O → 10. C6 H 5COONa + HCl  C6 H 5COOH + NaCl → 11. C6 H 5COONa(tinh thê) + NaOH ( r )  C6 H 6 + Na2CO3 vôi tôi to → 12. C6 H 6 + 3Cl2  C6 H 6Cl6 á s → 13. C6 H12  C6 H 6 + 3H 2 Pd 300o C → CaCO3  CaO + CO2 → o 900 C 14. CaO + 3C → CaC2 + CO o 2000 C 15. 16. CaC2 + 2 H 2O  Ca ( OH )2 + C2 H 2 → 3C2 H 2  C6 H 6 → o 600 C 17. C 18. C6 H 6 + Cl − CH 3  C6 H 5 − CH 3 + HCl AlCl3 → 19. 20. C2 H 5COONa + 2 H 2O  C4 H10 + 2 NaOH + 2CO2 ↑ + H 2 ↑ dpdd → 21. C4 H10  C3 H 6 + CH 4 Cracking 600o C →Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 33. 33. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 2CH 4  C2 H 2 + 3H 2 → o 1500 C 22. làm lanh nhanh 23. 3C2 H 2  C6 H 6 → o 600 C C 24. 25. C7 H16 → C6 H 5 − CH 3 + 4 H 2 Dehidro to 26. C6 H 5 − CH 3 + Br2  C6 H 5 − CH 2 Br + HBr á s → − 27. C6 H 5 − CH 2 Br + H 2O  C6 H 5 − CH 2OH + HBr OH → 28. CH 3COOH + HO − CH 2 − C6 H 5 ‡ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ † CH 3COOCH 2 − C6 H 5 + H 2O ˆ H 2 SO4 ( d ) ˆ 29. C6 H 5CH 2CH 3 + Cl2  C6 H 5 − CH 2 − CH 2 − Cl + HCl → C6 H 5CH 2CH 3 + Cl2  C6 H 5 − CH − CH 3 + HCl → 30. | Cl 31. C6 H 5 − CH 2 − CH 2 − Cl + H 2O → C6 H 5 − CH 2 − CH 2 − OH + HCl OH C6 H 5 − CH 2 − CH 2OH + CuO  C6 H 5CH 2CHO + Cu + H 2O → o t 32. C6 H 5CH 2CHO + 2  Ag ( NH 3 )2  OH  C6 H 5CH 2 − COONH 4 + 3NH 3 + 2 Ag ↓ + → o t 33.  Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 34. 34. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 34. 2C6 H 5CH 2 − COONH 4 + H 2 SO4  2C6 H 5CH 2COOH + ( NH 4 )2 SO4 → − C6 H 5 − CH − CH 3 + H 2O  C6 H 5 − CH − CH 3 + HCl OH → 35. | | Cl OH C6 H 5 − CH − CH 3  C6 H 5 − CH = CH 2 + H 2O H 2 SO4 ( d ) to → 36. | OH     nC6 H 5 − CH = CH 2   − CH − CH 2 −  → 37.  |   CH   6 5 n BÀI T P V RƯ U 1. CH 3 − CH 2OH + HCl  CH 3CH 2 Cl + H 2O H 2 SO4 → 2. CH 3CH 2Cl + NaOH  CH 3CH 2OH + NaCl → Hay CH 3CH 2Cl + H 2O ‡ ˆˆ † CH 3CH 2OH + HCl ˆ ˆ 3. CH 3 − CH 2Cl  CH 2 = CH 2 + HCl KOH / con dun nóng →Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 35. 35. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 4. CH 2 = CH 2 + HCl  CH 3CH 2Cl → 5. CH 3CH 2OH  CH 2 = CH 2 + H 2O H 2 SO4 ( d ) 170o C → 6. CH 2 = CH 2 + H 2O  CH 3CH 2OH H 3 PO4 to , p → 7.CH 3 − CH − COONa + NaOH  CH 3 − CH 2 − OH + Na2CO3 vôi tôi to → | OH 8. CH 3CH 2CH 2OH  CH 3 − CH = CH 2 + H 2O H 2 SO4 ( d ) 170o C → CH 3CH = CH 2 + H 2O  CH 3 − CH − CH 3 H 2 SO4 to , p → Hoaëc | OH CH 3 − CH − CH 3  CH 3 − CH = CH 2 + H 2O H 2 SO4 ( d ) 170o C → 9. | OH CH 3 − CH = CH 2 + Cl2  CH 2 − CH = CH 2 + HCl → o 500 C Hoaëc | Cl CH 2 − CH = CH 2 + H 2  CH 2 − CH 2 − CH 3 Ni to → Hoaëc | | Cl ClDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 36. 36. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star HoaëcCH 3 − CH 2 − CH 2Cl + NaOH  CH 3CH 2CH 2OH + NaCl → 10. HO − CH 2 − COONa + NaOH  CH 3OH + Na2CO3 vôi tôi to → 1 11. CH 3OH + Na  CH 3ONa + → H2 2 12. CH 3ONa + HCl  CH 3OH + NaCl → 13. CH 3OH + HCl  CH 3Cl + H 2O → 14. CH 3OH + CuO  HCHO + H 2O → 1 Mn 2+ 15. HCHO + O2  HCOOH → 2 Ca ( OH )2 16. 6 HCHO  C6 H12O6→ 17. C6 H12O6  2C2 H 5OH + 2CO2 len men ruou → + 18. (C6 H10O5 ) n + nH 2O → nC6 H12O6 H 19. C6 H12O6 → 2C2 H 5OH + 2CO2 len men ruou 20. C2 H 5OH + HCl  C2 H 5Cl + H 2O → 21. C2 H 5Cl  CH 2 = CH 2 + HX ddKOH ruou →Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 37. 37. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star CH 2 = CH 2 + [O ] + H 2O  CH 2 − CH 2 ddKMnO4 → 22. | | OH OH Hoaëc3CH 2 = CH 2 + 2 KMnO4 + 4 H 2O  3 CH 2 − CH 2 + 2 MnO2 + 2 KOH → | | OH OH 23.CH 2 − CH 2 + 3[O ]  HO − C − C − OH + H 2O ddKMnO4 → | | P POH OH O O COOH + 2 KOH  COOK + 2 H 2O → 24. | | COOH COOK 25. C6 H14  C2 H 4 + C4 H10 Cracking to → + 26. C2 H 4 + H 2 O  C2 H 5 OH → H 280o C 27. C2 H 5OH + O2 → CH 3COOH + H 2O lên men giam Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 38. 38. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 28. 2CH 3COOH + Ca  ( CH 3COO )2 Ca + H 2 → 29. CH 3 − C − CH 3 + H 2  CH 3 − CH − CH 3 Ni → 30. P | O OH CH 3 − CH − CH 3  CH 2 = CH − CH 3 H 2 SO4 ( d ) 180o C → 31. | OH CH 2 = CH − CH 3 + Cl2  CH 2 = CH − CH 2OH + HCl → o 500 C 32. 33.CH 2 = CH − CH 2Cl + NaOH loang  CH 2 = CH − CH 2OH + NaCl → o t CH 2 = CH − CH 2 − OH + Br2  CH 2 − CH − CH 2 − OH → 34. | | Br Br 35.CH 2 − CH − CH 2 + 2 NaOH loang  CH 2 − CH − CH 2 + 2 NaBr → o t | | | | | | Br Br OH OH OH OHDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 39. 39. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue Star 36. 37. C2 H 6 + Cl2  C2 H 5Cl + HCl á s → C2 H 5Cl + NaOH loang  C2 H 5OH + NaCl → o t 38. 39. C2 H 5OH + HCl  C2 H 5Cl + H 2O → C2 H 5OH + CuO  CH 3CHO + Cu + H 2O → o t 40. CH 3CHO + H 2  C2 H 5OH → o t , Ni 41. 1 Mn 2+ 42. CH 3CHO + O2  CH 3COOH → 2 43. C2 H 5OH + O2 → CH 3COOH + H 2O lên men giam  CH 3COOH + C2 H 5OH ‡ ˆˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ † CH 3COOC2 H 5 + H 2O H SO ( d ) 44. ˆ 2 4 ˆ 2+ 45. CH ≡ CH + C2 H 5OH  C2 H 5O − CH = CH 2 Hg →NHƯ V Y THEO TÔI ð H C T T HÓA H U CƠ C N: TRƯ C H T : Là h c các ptpu Chú ý nh kh i lư ng c a m t s ch t Bi t phân bi t các ch t d a trên màu or k t t a Chú ý các pt có h s cân bănng như t o bac………………Di n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.
 40. 40. Tài li u hóa h u cơ 11 So n: Blue StarDi n ñàn Ntquang.net Box Hóa H c.

×