BaCC Flowerdale

1,230 views

Published on

 • Be the first to comment

BaCC Flowerdale

 1. 1. Hee allemaal! In deze Powerpoint ga ik jullie mijn BaCC-buurt laten zien. Ik ben er al een hele poos mee bezig, en vind het erg leuk, dus ik vond het wel tijd worden om het even aan jullie te laten zien!Aangezien er al 20 huishoudens in Flowerdale zijn, met in totaal 72 Sims, wordt het al snel verwarrend, dus ik heb geprobeerd het zo duidelijk en overzichtelijkmogelijk te doen, door stambomen te gebruiken, en dieer telkens weer bij te halen. Ik laat jullie namelijk ieder huishouden zien, en zal er wat bij vertellen!Ik hoop dat jullie het leuk vinden om dit te lezen, ik heb er in elk geval veel plezier in gehad om het te maken. Have fun!
 2. 2. Eerst even een kleine uitleg over de Build A City Challenge. Het doel is om een grote stad te bouwen. Dat klinkt vrij simpel, maar je mag niet zo maar huishoudens of openbarekavels in de buurt zetten, die moet je verdienen. Ook moet je de carrières die er zijn ‘unlocken’, vrijspelen, net als universiteiten, stadsbuurten en winkelbuurten. Dit isnatuurlijk allemaal nogal vaag, maar dan begrijpen jullie (alsjullie het nog niet begrepen) in ieder geval een beetje hoe het werkt. Hier kun je de volledige regels vinden: http://forums.boolprop.com/viewtopic.php?f=32&t=31450 ~*~Zoals op de eerste slide al te zien was, bestaat Flowerdale al uit 4 buurten: De hoofdbuurt, een winkelbuurt, een universiteit en nog een tweede winkelbuurt. Per buurt ga ik de huishoudens aan jullie voorstellen. Dus, laten we beginnen!
 3. 3. Hoofdbuurt: Flowerdale
 4. 4. De Familie TulipHet begon allemaal met deze familie, de familie Tulip.Lily Tulip, te zien op de foto hiernaast was de eersteinwoner van Flowerdale. Zij is de stichter van dezestad. Ze trouwde met Joppe, en samen kregen ze vierkinderen, die alle vier nog in leven zijn. Zelf zijn Lily enJoppe helaas al overleden. Ze hebben een specialeplaats gekregen op de begraafplaats van Flowerdale.
 5. 5. Aaron is het oudste kind van LilyTulip, en dus ook het eerste kindgeboren in Flowerdale. Hij kentMarsha al sinds ze allebei nog maarkinderen waren. Samen hebben zevier kinderen gekregen (Sanne, Jade,Michelle en Max), die nu allemaalalweer het huis uit zijn. Nu genietenmet z’n tweetjes van hun oude dag.Aaron (2/3/10/9/10) is eenFamilie/Tosti Sim.Zijn levenswens was om driekinderen te zien afstuderen, en dieheeft hij behaald. Hij heeft geenvaste baan, maar runt wel een De familie Bruinigspeelgoedwinkel.Marsha (9/2/6/3/5) is eenFamilie/Kennis Sim. Ze had dezelfdelevenswens als haar man, en heeftdeze dus ook behaald. Ze heeft eenbaan in de architectuur.
 6. 6. Jessie is het tweede kind van Lily enJoppe, en dus Aarons zusje. Ze is eenRomantieksim, en had nooit gedachtdat ze zou settelen en kinderen zoukrijgen, maar toen ontmoette ze Dirk.Ze trouwde met hem, en samenhebben ze drie kinderen gekregen,waarvan de oudste twee op deuniversiteit zitten. Alleen Joey woontnog thuis bij zijn ouders.Jessie (6/5/9/7/4) is een Romantiek/Familie Sim, en heeft haar levenswensom aan de top te komen in de Sportbehaald. Nu werkt ze als avonturier, alwil ze de top in de horeca behalen. De familie DoorzonDirk (7/4/1/8/5) is een Rijkdom/Populariteit Sim en wil de top van hetDansen behalen, maar werkt in decommercie.Joey (7/4/9/8/1) is een Familie Simen wil de top van de Ordehandhavingbehalen.
 7. 7. Sophie en haar tweelingbroer Nathan(zie volgende slide) zijn de jongstekinderen van Lily en Joppe. Sophieontmoette Olaf toen ze nog kinderenwaren, en als tieners werden ze verliefd.Ze wilden allebei een klein gezinnetje,en de zwangerschap na hun zoon Rubenkwam dan ook als een verrassing. Dieverrassing veranderde in een schoktoen Sophie niet één, maar vierkinderen kreeg. Het is erg hectisch,maar Sophie en Olaf zouden hun familievoor geen goud kwijt willen.Sophie (9/10/9/3/1) is een Genot/Familie Sim, die aan de top wilde komen De familie Bertelsvan de Gamer-carrière, wat haar geluktis. Ze werkt nog steeds als gamer.Olaf (4/10/4/4/3) wil de top van deSport behalen, en werkt dan ook alssporter.
 8. 8. Nathan is degene die thuis is blijvenwonen toen hij volwassen werd. Hijwoont dus ook in het allereerste huisvan Flowerdale. Hij heeft zijn vrouwRosemarie op de middelbare schoolleren kennen, en het was liefde op heteerste gezicht. Samen hebben ze tweekinderen gekregen, Seb en Julia, en zijnze erg gelukkig.Nathan (8/10/10/3/3) is een RijkdomSim en heeft als levenswens de topbehalen in de Geheime Dienst. Hij heefteen baan gevonden in deze sector.Nathan heeft ook een eigen winkel,waar hij door hem zelf gebakken pottenverkoopt. De familie TulipRosemarie (2/6/9/6/4) is een KennisSim en wil de Top behalen in deWetenschap. Ze is werkloos, al verkooptze wel veel zelfgemaakte schilderijen.Seb (8/10/9/3/1) is een Familie Sim.Zijn levenswens heb ik niet genoteerd…
 9. 9. Sanne is het oudste kind vaan Aaron enMarsha Bruinig. Ze is ook de eerste Simuit Flowerdale die de mogelijkheid hadom naar de universiteit te gaan. Vandeze mogelijkheid heeft ze natuurlijkgebruik gemaakt, en ze is nuafgestudeerd. Tijdens haar studie heeftze Greg leren kennen, en nu zijn zegetrouwd en wonen ze samen in eenhuisje in Flowerdale.Sanne (2/7/10/10/6) is een Familie/Kennis Sim en wil de top behalen in hetOnderwijs. Ze had mazzel, en heeft alsnel na haar studie een baan in hetonderwijs gevonden. De familie MaGreg (9/2/6/3/5) is een Kennis Sim enwil de top in de Architectuur behalen.Ook hij heeft mazzel gehad: hij werktook al in zijn droomcarrière.
 10. 10. Jade en haar tweelingzus Michelle (zievolgende slide) zijn de middelste tweekinderen van Aaron en Marsha. Ook zijzijn naar de universiteit gegaan, en zijnnu afgestudeerd. Jade is op deuniversiteit verliefd geworden op Nielsde Bakker. Ze wonen nu samen in eenhuis in Flowerdale, en zijn verloofd.Jade (2/10/63/10) is een Kennis/Rijkdom Sim en wil de top behalen alsAvonturier. Op het moment werkt zeechter in de commercie.Niels (9/2/6/3/5) is ook een Kennis/Rijkdom Sim en wil de top bereiken in de De familie Bruinig/de BakkerArchitectuur, maar is nu nog werkloos.
 11. 11. Michelle is na haar studie ook weer inFlowerdale gaan wonen, samen methaar verloofde Habiba Dooijer, die zeop de universiteit heeft ontmoet. Hetduurde een poosje voordat Michelledoorhad dat haar gevoelens voorHabiba meer waren dan alleenvriendschap, maar nu zijn ze heelgelukkig samen.Michelle (2/9/6/9/5) is een Kennis/Tosti Sim en wil de top halen in hetDansen. Ze is nu echter nog werkloos.Habiba (6/3/6/4/6) is een Familie/ De familie Bruinig/DooijerKennis Sim en wil drie kinderen zienafstuderen. Ze werkt in het leger.
 12. 12. De Familie WilliamsNiet lang nadat Lily en Joppe hun eerste kind (Aaron)kregen, kwam er een tweede persoon naar de nog kleinestad: Sarah Williams. Ze hoorde over Flowerdale, enbesloot haar leven daar opnieuw op te bouwen. Al gauwontmoette ze Grietje, en werd ze verliefd op haar. Zetrouwden, en samen adopteerden ze drie kinderen. Net alsLily en Joppe liggen Sarah en Grietje op de begraafplaatsvan Flowerdale begraven nadat ook zij hebben bijgedragenaan het opbouwen van de stad.
 13. 13. Jodi is de oudste dochter van Sarah en Grietje.Op de middelbare school leerden ze Rickkennen. Al haar vriendinnen zeiden dat hij eeneikel was, en dat ze niets met hem moestbeginnen, maar ze luisterde niet naar hen, ennu is ze al jaren met hem getrouwd. Samenhebben ze drie kinderen gekregen, waarvan deoudste, Toby, net naar de universiteit isvertrokken. De tweeling Tibby en Ginny wonennog thuis.Jodi (9/6/3/7/10) is een Kennis/Familie Sim,die haar levenswens om aan de top te raken inde Wetenschap heeft behaald. Nu werkt ze inde commercie.Rick (2/8/2/6/7) is een Romantiek/ RijkdomSim met als levenswens om de top van deHoreca te behalen. Dit is hem gelukt. Hij werkt De familie Kannebrijnog steeds in de Horeca, en heeft een eigenbakkerij.Tibby (2/8/2/6//7) is een Genot Sim en wil detop in de Horeca behalen.Ginny (2/9/2/6/10) is een Rijkdom Sim en wil5 topzaken hebben.
 14. 14. Maggie is de tweede dochter van Sarahen Grietje. Ze leerde Jurriaan kennentoen zij nog een tiener was, maar hij alvolwassene. Toen zij ook opgroeide,gebeurde het onvermijdelijke, en werdenze verliefd. Ze zijn getrouwd en hebbensamen zes kinderen gekregen, waarvande oudste op de universiteit zit. Jamie, ende twee tweelingen Kate en Lisa, en Braden Noémi wonen nog thuis.Maggie (7/4/9/8/1) is een Familie/Kennis Sim die zes kinderen wil zientrouwen. Ze heeft geen baan, maar runtwel haar eigen supermarkt. De familie KantersJurriaan (4/10/4/4/3) is eenPopulariteit/Familie Sim die 5 topzakenwil runnen. Hij werkt in de commercie,en runt een eigen dierenwinkel.Jamie (4/10/9/4/1) is een Familie/Genot Sim die de top van de Ordenhand-having wil bereiken.
 15. 15. Alex is het jongste kind van Sarah enGrietje, en is degene die in hun huis isblijven wonen. Hij heeft een moeilijkeperiode achter de rug, waarin hij isgescheiden van zijn high schoolsweetheart en moeder van zijn oudstedochter, Belinda (zie volgende slide),nadat hij erachter kwam dat ze vreemdging. Lena is gelukkig bij hem blijvenwonen. Al snel ontmoette Alex Marina,een nieuwe bewoner van Flowerdale. Hijwerd verliefd op haar, en niet veel latertrouwden ze. Nu is Marina net bevallenvan hun eerste kind, Serena.Alex (5/8/6/3/3) is een Populariteit/ De familie WilliamsFamilie Sim die de top van de Muziek wilbehalen. Hij werkt dan ook als muzikant.Marina (8/6/4/2/5) is een Rijkdom/Familie Sim die aan de top van deOceanografie wil komen te staan, en heeftook een baan in deze richting.
 16. 16. Nadat ze door Alex het huis uit wasgeschopt, heeft Belinda samen metGaston een huis in Flowerdale gekocht.Niet lang daarna trouwden ze. Belindahoudt meer van Gaston dan ze ooit vanAlex heeft gehouden, maar ontdekte datpas toen ze al met Alex getrouwd was.Met Gaston heeft ze een dochtertjegekregen, Barbara. Kort nadat Belindazwanger raakte van Barbara, kreeg hetpaar de schok van hun leven toen Gastonontvoerd werd door aliens en zwangerweer terugkwam. Maar toen Zach na eenvreemde bevalling op de wereld kwam,waren ze alles al snel vergeten. Ook al isBelinda niet Zach’s echte moeder, zehoudt van hem alsof hij haar eigen kind De familie Smidis.Belinda (4/4/4/7/6) is een Familie Simdie de top van Horeca wil bereiken, endaar ook een baan in heeft gevonden.Gaston (5/3/7/3/7) is een Kennis/Familie Sim die aan de top wil raken in deOceanografie, en daar in ook werkt.
 17. 17. De Familie SandtNet nadat Sarah en Grietje Jodi haddengeadopteerd, kwam er een derde familie in de stadwonen. De jonge Denise, en haar dochtertje Zoë.Denise was als tiener door haar ouders uit huisgezet toen ze zwanger bleek te zijn. Een aantal jaarprobeerde ze in de stad de eindjes aan elkaar teknopen als muzikant, maar toen dat niet bleek tewerken is ze met Zoë naar het veelbelovendeFlowerdale verhuisd, en daar woont ze nog steeds.
 18. 18. Het was een goede keus van Denise om naarFlowerdale te verhuizen: ze heeft een geweldigleven opgebouwd. Op haar werk heeft zeDiederik ontmoet. Ze werden verliefd, zijngetrouwd en hebben samen hun dochter Rachelgekregen. Rachel is thuis blijven wonen, engetrouwd met Christine. Samen hebben ze driedochters gekregen, Cindy, Tara en Alice.Denise (5/7/3/5/5) is een Populariteit/Romantiek Sim die haar levenswens om de topvan de Muziek te bereiken heeft gehaald.Diederik (4/7/8/3/3) is een Rijkdom/ KennisSim, en had dezelfde levenswens als zijn vrouw.Hij heeft deze ook behaald.Rachel (9/7/9/3/1) is een Populariteit/ Familie De familie SandtSim en heeft haar levenswens om de top van deOrdehandhaving te bereiken al behaald.Christine (8/0/10/3/4) is ook eenPopulariteit/Familie Sim, en wil de top in hetLeger behalen. Ze heeft ook een baan gevondenin deze carrière.Cindy (9/7/9/3/1) is een Genot Sim en wil detop in de Horeca bereiken.
 19. 19. Zoë is net als haar moeder goed terechtgekomen in Flowerdale. Ondertussen is zemoeder van zeven kinderen, waarvan er al driehet huis uit zijn. De vader van die kinderen ishaar echtgenoot Olaf, die ze als tiener heeftleren kennen, en van wie ze nog steeds ergveel houdt. Hun jongste vier kinderen, de tweetweelingen David en Esmee, en Violet en Emilywonen nog thuis.Zoë (5/3/7/3/7) is een Familie/Kennis Sim enwil 6 kinderen zien trouwen. Ze heeft geenbaan, maar ze heeft wel haar eigen zaak, eensalon die kleding verkoopt en make-oversgeeft.Olaf (6/3/6/4/6) is een Familie Sim die driekinderen wil zien afstuderen. Hij heeft de top De familie Verbongehaald in de sport, en werkt daar nog steeds.David (10/3/9/9/1) is een Populariteit Simdie de top wil halen in de Journalistiek.Esmee (6/3/6/4/6) is ook een PopulariteitSim en wil de top halen in deRechtsgeleerdheid.
 20. 20. Tim is de oudste van de zeven kinderenvan Zoë en Olaf. Hij is nog niet zo langafgestudeerd en woont samen met zijnvrouw Alisa in een huis in Flowerdale.De twee hebben elkaar leren kennen opde universiteit, en het was liefde op heteerste gezicht.Tim (10/3/9/9/1) is een Rijkdom/Populariteit Sim die de top wil behalenin de Gezondheidszorg. Momenteel ishij nog werkloos.Alisa (6/3/6/4/6) is een Familie Simdie de top wil behalen in de Horeca. Zeheeft tot haar blijdschap nog niet zo De familie de Leeuwlang geleden een baan gevonden inhaar droomcarrière.
 21. 21. De Familie van DijckVlak voor het overlijden van Lily Tulip kwam er een vierde familie inFlowerdale wonen, de familie van Dijck. Deze familie had niet de‘normale’ samenstelling ‘papa, mama, kindjes’, maar bestond uit Sandra,haar tweelingzus Susan en diens tweeling Esther en Merel, toen nogpeuters. Nadat Susans echtgenoot was overleden, besloten zij en haar zusnaar Flowerdale te verhuizen. Maar aangezien ze complete tegenpolenvan elkaar zijn, zocht Sandra – om de vrede te bewaren – al snel een eigenhuisje in Flowerdale.
 22. 22. Na de dood van haar man dacht Susandat ze nooit meer van een andere manzou kunnen houden. Ze had verwacht datze haar dochters op zou voeden, en zoueindigen als een eenzame, oude vrijster,samen met haar zus – al had haar zusveel meer ‘pleziertjes’.Haar verwachtingen sloegen echterhelemaal om toen ze Benjaminontmoette. Ze werd verliefd op hem, enze gingen samenwonen en zelfs trouwen.Toen Susan ook nog een derde kindjekreeg – Jasper – kon ze haar geluk nietop. Nu Merel en Esther naar deuniversiteit zijn vertrokken wonen zemet z’n drietjes in een huis inFlowerdale. De familie de LangeSusan (5/8/6/3/3) is een Familie/Populariteit Sim die drie kinderen wilzien afstuderen. Ze heeft een baan in depolitiek.Benjamin (2/3/9/7/4) is een Kennis Simdie de top van de Gezondheidszorg wilbehalen, maar hij werkt nu in het leger.
 23. 23. Sandra vond het prima om met haarzus naar Flowerdale te verhuizen. Inhun oude woonplaats had ze toch niksom voor te blijven. Haar zus en dienskinderen zijn de enige familie die zeheeft, en ze zou voor hen door het vuurgaan. Maar een eigen huis zoeken vondze helemaal niet erg. Ze heeft het primanaar haar zin in haar eentje. Zo kan zetenminste ongestoord mannenontvangen en aan haar levenswenswerken…Sandra (2/8/2/6/7) is een RomantiekSim met de levenswens om met 20verschillende Sims te O jaa!–en. De familie van Dijck
 24. 24. Winkelbuurt: De Binnenstad De Binnenstad is de eerste subbuurt van Flowerdale. Hierwonen geen Sims, deze buurt is enkel bedoeld voor openbare kavels.
 25. 25. Universiteitsbuurt: Flowerdale University De tweede subbuurt van Flowerdale is de eerste universiteit. Alle tieners van Flowerdale gaan hier naartoe. Op het moment zijn er drie huishoudens te vinden.
 26. 26. Stefan is het tweede kind van Zoë enOlaf Verbon en de oudste van de tweestudenten. Max is het jongste kind vanAaron en Marsha Bruinig. Voordat zegingen studeren waren deze twee nietecht bevriend, maar sinds ze samen inéén huis kwamen te wonen, zijn detwee vrienden voor het leven.Stefan (10/3/9/9/1) is een Kennis/Familie Sim die de top in deWetenschap wil behalen. Hij is netbegonnen aan het eerste semester vanhet laatste jaar.Max (2/7/10/10/6) is een Rijkdom/Genot Sim en wil 5 topzaken bezitten.Hij begint net aan het tweede semestervan zijn derde jaar.
 27. 27. Dit huishouden heeft vier leden, Danny, Tessa, Susanne en Kim. De tweeling Danny en Tessa zijn de oudste twee kinderen vanJessie en Dirk Doorzon, Susanne is het derde kind van Zoë en Olaf Verbon, en Kim is de oudste dochter van Maggie en JurriaanKanters. Toen Susanne introk bij Danny en Tessa wist Danny meteen dat hij de rest van zijn leven met haar wil delen, en ookvoor Susanne vloog de vonk meteen over. Tessa en Kim zijn beiden nog vrijgezel, maar hebben daar geen problemen mee,allebei hebben ze het druk genoeg met hun studie.Danny (7/8/1/8/5) is een Populariteit Sim die de top wil behalen in de Kunst. Hij gaat beginnen aan het tweede semester vanhet tweede jaar.Tessa (7/4/9/8/1) is een Kennis/Populariteit Sim die de top wil behalen in de Geheime Dienst. Net als haar tweelingbroerbegint ze aan het tweede semester van haar tweede jaar.Susanne (10/3/9/9/1) is een Populariteit/Familie Sim die de top wil behalen in de Paranormale Sector. Ze begint aan haartweede jaar.Kim (4/10/9/4/1) is een Populariteit/Kennis Sim en wil de top in de Horeca halen. Ze zit op de helft van haar eerste jaar.
 28. 28. Toby, Merel en Esther staan op hetpunt om aan hun eerste jaar op deuniversiteit te beginnen. Alles is dusnog hartstikke nieuw voor hen, maarze hebben er alle drie erg veel zin in.Toby is de oudste zoon van Jodi enRick Kannebrij, en de tweeling Merelen Esther zijn de oudste kinderen vanSusan de Lange.Toby (2/9/2/6/10) is een Genot/Populariteit Sim die 20 beste vriendenwil maken.Merel (5/8/6/3/3) is een Familie/Populariteit Sim die de top wilbereiken in de Politiek.Esther (4/4/4/7/6) is een Genot/Romantiek Sim die de top wil behalenals Gamer.
 29. 29. Winkelbuurt: Rose ValleyDe derde subbuurt is ook een winkelbuurt, maar in deze buurtben ik een Gaan het Maken–challenge begonnen: 5 generaties met 5 topzaken.
 30. 30. In Rose Valley woont daarom maar éénfamilie: de familie Handelaar. Hannah isnaar Flowerdale verhuisd om daar eeneigen imperium op te bouwen, dat zekan nalaten aan haar kind. Hierontmoette ze Gordon. Ze werdenverliefd, trouwden en hun zoon Harry isnet geboren. Ondertussen is Hannahook druk bezig met haar zaak naarniveau 10 te brengen, zodat Harry hetals hij groot is makkelijk kanovernemen.Hannah (4/7/8/3/3) is een Rijkdom/Kennis Sim. Haar levenswens is om detop van de Entertainment te behalen,maar deze zal ze niet kunnen De familie Handelaarvolbrengen, vanwege de challenge.Gordon (5/3/7/3/7) is een Kennis/Familie Sim die de top wil behalen alsAvonturier. Hij heeft dan ook een baanin deze carrière.
 31. 31. Dat waren de families van Flowerdale! Dan heb ik hier nog de statistics voor degenen die er in geïnteresseerd zijn (en de regels van de challenge kennen. Stats Households 20 Playable Sims 72 CAS-Sims Available 31 Community Lots 19 (ex. Military Base) Total Lots 20+19 = 39 Business Districts 3 University(ies) 1 Downtown NO SM 25 Population 1800 Fires 2 Burglars 10 # Graduated Sims 4Ik hoop dat jullie dit leuk vonden om te lezen en te bekijken! Ik vond het in ieder geval wel leuk om te maken, en jullie te laten zien waar ik (qua Sims) meestal mee bezig ben als ik niet met mijn verhalen bezig ben. Als jullie dit leuk vonden kan ik misschien nog wel eens wat over Flowerdale plaatsen! Xx Anne

×