Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Balance Scorecard1

700 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Balance Scorecard1

 1. 1. Poslanie: dobré meno spoločno Spokojnosť Hodnota zákazníkov značky ROI Náklady Lojalita Headhunting zamestnancov Efektívnosť Manažment Projektového pohľadávok manažmentu
 2. 2. obré meno spoločnosti, kvalita, Hodnota Zákazníci značky Zdroje Likvidita Financie financovania Ľudia Tréning Efektívnosť Strategická Interné procesy procesného spolupráca, l manažmentu obbing
 3. 3. Vzťahy Zákazníci Financie Ľudia Interné procesy
 4. 4. BSC Spokojnosť zákazníkov Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ Servisné náklady/Operačné Znížiť pomer servisných nákladov na Chybovosť a reklamácie náklady Max. 5 % Reklamácie Reklamácie/ Odovzdané práce Znížiť pomer reklamácii na Max. 3 % QFD Uplatnenie požiadaviek Splnené požiadavky zákazníka/ Percentuálne naplnenie zákazníka Zadané poźiadavky zákazníka požiadaviek zákazníka Min. 80 % Splnené práce pri odovzdaní/ Percentuálne naplnenie plánu Časová spoľahlivosť Naplánované práce pri odovzdaní min.80 %
 5. 5. Iniciatíva Zodpovedný Termín Zavedenie sebakontroly a zrážok zo mzdy za chybné práce Manažér kvality 3 kvartál ( 1.Október 2009) Zavedenie sebakontroly a zrážok zo mzdy za chybné práce Manažér kvality 3 kvartál ( 1.Október 2009) Zavedenie QFD tabuľky a vhodná implementácia Manažér kvality 3 kvartál ( 1.Október 2009) Zavedenie priebežnej kontroly plnenia plánu a vybraných indikátorov včasného varovania Manažér kvality 3 kvartál ( 1.Október 2009)
 6. 6. BSC Hodnota značky Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ Hodnota značky rebríček naj spoločností v odvetví byť v top 3 Byť v top 3 v odvetví v objeme získaných zákaziek Rok pozícia cieľ 2008 1-3 2009 1-3 2010 1-3 2011 1-3
 7. 7. Iniciatíva Zodpovedný Termín sledovať vývoj v odvetví, reagovať na trendy generálny riaditeľ h zákaziek splnené? áno/nie
 8. 8. ROI Cieľ Hodnota Ukazovateľ Zodpovednosť Zvyšovanie návratnosti investícií ROI ekonomický riaditeľ ROI rok ROI cieľ splnené? 2008 2009 2010 2011
 9. 9. BSC sledovať Poznámka ročne Zefektívniť investovnaé prostriedky
 10. 10. BSC Náklady Cieľ Hodnota UkazovateľZodpovednosť sledovať Poznámka ročne Náklady suma číslo štábne, suma číslo, nákladová marža vrámci projektov, Fix., Var.
 11. 11. ekonomický riaditeľ
 12. 12. BSC Zdroje financovania Cieľ Hodnota Ukazovateľ číslo dlhodobé a krátkodobé úvery číslo kontokorentný úver Disponovať zdravými zdrojmi číslo nerozdelený zisk financovania číslo dotácie, fondy číslo platby štátu dlhodobé a krátkodobé úvery Rok objem dostupných úverov cieľ kontokorentný úver Rok prečerpanosť cieľ Nerozdelený zisk Rok zisk - podiely cieľ Dotácie, fondy Rok objem čerpaných prostriedkov cieľ
 13. 13. Platby štátu rok hodnota platieb cieľ
 14. 14. Zodpovednosť sledovať Poznámka ekonomický riaditeľ udržať, poprípade zvýšiť objem dostupných úverov ekonomický riaditeľ sledovať prečerpanie účtu a držať ho na minime ekonomický riaditeľ ročne ekonomický riaditeľ zvyšovať objem čerpaných prostriedkov z fondov a iných zdrojov ekonomický riaditeľ znižovať platby štátu, vyplývajúce zo zákona splnené? splnené? splnené splnené?
 15. 15. splnené?
 16. 16. BSC Likvidita Cieľ Hodnota Ukazovateľ Zodpovednosť sledovať číslo likvidita 1. stupňa ekonomický riaditeľ Udržať likviditu na priaznivej číslo likvidita 2. stupňa ekonomický riaditeľ ročne úrovni číslo likvidita 3. stupňa ekonomický riaditeľ Lividita 1. stupňa rok hodnota cieľ splnené? 2008 2009 2010 2011 Lividita 2. stupňa rok hodnota cieľ splnené? 2008 2009 2010 2011 Lividita 3. stupňa rok hodnota cieľ splnené? 2008 2009 2010 2011
 17. 17. Poznámka
 18. 18. BSC Efektívnosť Projektového manažmentu Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ Dodržiavanie milestones, Eliminovať časové sklzy, Časová spoľahlivosť Počet dní omeškania Max. 3 dni Dodržiavanie rozpočtu, eliminovať Výsledné náklady projektu/ navyšovanie rozpočtu, Finančné plánovanie Plánované náklady projektu Max. 5 % Dosahovanie krátkodobých a Naplniť min.90 % strednodobých cieľov Splnené ciele/ Plánované ciele stanovených cieľov
 19. 19. Iniciatíva Zodpovedný Termín Zavedenie projektového manažmentu v spojení so systémom včasného varovania Manažér kvality a externý Deadline projektu "Wembley" ( o sklze konzultant 1.Jun 2010) Manažér kvality a externý Deadline projektu "Wembley" ( Zavedenie projektového manažmentu konzultant 1.Jun 2010) Manažér kvality a externý Deadline projektu "Wembley" ( Zavedenie projektového manažmentu konzultant 1.Jun 2010)
 20. 20. BSC Manažment pohľadávok Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ Predísť druhotnej platonej neschopnosti prijaté platby > odoslan0 platbz Kladný cash-flow Obdobie CF cieľ Q1 2008 kladný CF Q2 2008 kladný CF Q3 2008 kladný CF Q4 2009 kladný CF Q1 2009 kladný CF Q2 2009 kladný CF Q3 2009 kladný CF
 21. 21. Iniciatíva Zodpovedný Termín zlepšiť zmluvy, lepšie dohodnúť termíny platieb Ekonomický riaditeľ splnené?
 22. 22. BSC Efektívnosť procesného manažmentu Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ Počet neproduktívnych minút Prestoje na 1 deň Max.30 neproduktívnych minút Konečné materiálové náklady/ Mrhanie materiálu Plánované materiálové náklady Max. navýšenie 5 % Zníženie času vykonávaných Tok informácii a hodnoty Čas výkonu vybraných procesov aktivít
 23. 23. Iniciatíva Zodpovedný Procesná mapa a namerané trvanie jednotlivých Externý konzultant v spolupráci s vedúcimi prcesov a operácii pracovníkmi Procesná mapa a materiálové plánovanie, Externý konzultant v spolupráci s vedúcimi prepojené s Projektovým manažmentom pracovníkmi Procesná mapa a identifikácia procesov s pridanou Externý konzultant v spolupráci s vedúcimi hodnotou pracovníkmi
 24. 24. Termín 1. júl 2009 1. júl 2009 1. júl 2009
 25. 25. Strategická BSC spolupráca, lobbing Cieľ Hodnota Ukazovateľ Využívať prostredie vo svoj počet, dôležitosť, pozitíve a negatívne zmeny, ktoré prospech body sme mohli ovplyvniť Využívať prostredie vo svoj prospec Rok pozitívne výsledky negatívne výsledky 2008 2009 2010 2011
 26. 26. Zodpovednosť sledovať generálny riaditeľ ročne Využívať prostredie vo svoj prospech pozitívne / negatívnym cieľ 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 <
 27. 27. Poznámka zhodnotiť efektívnosť lobbingu a kvalitu spolupráce, porovnať množstvo pozitívnych výsledkov s tými negatívnymi h splnené?
 28. 28. BSC Headhunting Cieľ Hodnota Ukazovateľ Zodpovednosť Mať najlepších ľudí v % úspešne získaných pracovníkov od odvetví % konkurencie HR Mať najlepších ľudí v odvetví Obdobie počet získaných množstvo oslovených získaní /oslovení 1 /2008 2 /2008 1 /2009 2 /2009
 29. 29. sledovať Poznámka zistiť aká je efektívnosť headhuntingu, či ponúkame dobré pracovné polročne podmienky h ľudí v odvetví cieľ splnené? 20% 20% 20% 20%
 30. 30. BSC Lojalita zamestnancov Cieľ Hodnota Ukazovateľ Zodpovednosť % odídených robotníkov (kvalitných) Udržať si kvalitných pracovníkov % % odídených riadiacich pracovníkov HR % odídených robotníkov (kvalitných) Obdobie odídení celkové množstvo robotníkov pomer 1 /2008 2 /2008 1 /2009 2 /2009 1 /2010 % odídených riadiacich pracovníkov Obdobie odídení celkové množstvo riadiacich pracovníkov pomer 1 /2008 2 /2008 1 /2009 2 /2009 1 /2010
 31. 31. sledovať Poznámka polročne (kvalitných) cieľ splnené? < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% pracovníkov cieľ splnené? < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
 32. 32. BSC Tréning Oblasť Kritérium výkonnosti Cieľ Každý projektový tím vykáže min. 2 zavedené Zlepšovanie procesov Zavedenie pozitívnych zmien pozitívne zmeny za projekt Bezpečnosť práce Počet úrazov na pracovisku Eliminácia úrazov (0) Počet zamietnutých projektov, Legislatíva a trendy pokuty, chybovosť stavieb Eliminácia (0) Prevzatie najlepších techník Rovnaký, najlepší možný výkon Interný benchmarking výkonu práce všetkých tímov
 33. 33. Iniciatíva Zodpovedný Termín Zavedenie bonusov za najprínosnejšie pozitívne Externý konzultant, vedúci Deadline projektu zmeny projektových tímov "Wembley" ( 1.Jun 2010) Zabezpečenie kompletného vybavenia pre ochranu zdravia na pracovisku, Board of directors, Vedúci Deadline projektu čistota a poriadok stavby "Wembley" ( 1.Jun 2010) Zavedenie systémov varovania pre zmeny v Deadline projektu legislatíve a v odvetví CEO a Board of directors "Wembley" ( 1.Jun 2010) Vytvorenie vzorového modulu práce s neustálou možnosťou aktualizácie, hodnotenie výkonu práce jednotlivých tímov a spoločné stretnutia vedúcich tímov pri "Milestones" Externý konzultant, vedúci Deadline projektu projektov projektových a tímov "Wembley" ( 1.Jun 2010)
 34. 34. Cash flow Headhunting Projektový Interný manažment benchmarking Procesný manažment Tréning Strategická spolupráca, l obbing Loajalita
 35. 35. Cash flow Zdroje financovania Projektový manažment Kvalita Procesný manažment Cena/kvalita Strategická spolupráca, l obbing
 36. 36. BSC Likvidita ROI Náklady
 37. 37. BSC

×